უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 800
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
მიღების თარიღი 13/12/2006
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 169, 15/12/2006
ძალის დაკარგვის თარიღი 20/01/2010
სარეგისტრაციო კოდი 040150000.22.270.009660
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
800
13/12/2006
სსმ, 169, 15/12/2006
040150000.22.270.009660
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს იუსტიციის მინისტრი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (15/12/2006 - 27/09/2007)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 040.150.000.22.027.009.660

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის

ბრძანება №800

2006 წლის 13 დეკემბერი

ქ. თბილისი

„უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ                                                        ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

„უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:

1. დამტკიცდეს უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ თანდართული ინსტრუქცია.

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

გ. ქავთარაძე

ი ნ ს ტ რ უ ქ ც ი ა

უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ

კარი პირველი

 

          თავი I. ზოგადი დებულებანი

    მუხლი 1. ინსტრუქციის რეგულირების სფერო

წინამდებარე ინსტრუქცია შემუშავებულია საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და აწესრიგებს უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, საკადასტრო აღწერის დოკუმენტირების, მონაცემების შემოწმების, მიღების, აღრიცხვის, გამოყენების, შენახვისა და დაცვის წესს და საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილი პირების უფლება-მოვალეობებს.

    მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებანი

ა) დაინტერესებული პირი ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნი (არარეგისტრირებული პირები და სხვა) ან ადმინისტრაციული ორგანო, რომლებსაც კანონის, კანონქვემდებარე ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ან სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტის, გარიგების ან იურიდიული ფაქტის საფუძველზე წარმოეშვა, შეეცვალა ან/და შეუწყდა უფლება უძრავ ნივთზე ან რომელთა შესახებაც არსებობს ჩანაწერი საჯარო რეესტრში;

ბ) არარეგისტრირებული პირები არარეგისტრირებული კავშირი ან სამოქალაქო კოდექსის 208-ე–232-ე და 930-ე–940-ე მუხლებით გათვალისწინებული ამხანაგობები;

გ) პირველადი რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლებადაურეგისტრირებელ უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია;

დ) შემდგომი რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში საკუთრების უფლებარეგისტრირებულ უძრავ ნივთზე უფლების წარმოშობის, გადაცემის, შეცვლის, შეზღუდვის ან შეწყვეტის რეგისტრაცია;

ე) საკადასტრო აღწერა უძრავი ნივთების შესახებ მონაცემების დოკუმენტირება (მოძიება, სისტემატიზაცია, დაფიქსირება), რომლებიც ასახავენ უძრავი ნივთების ადგილმდებარეობას, დანიშნულებას, საზღვრებს, ზომებს და მათთან დაკავშირებულ უფლებებს;

ვ) უძრავი ნივთის აღრიცხვა სარეგისტრაციო სამსახურის მიერ უძრავი ნივთის საკადასტრო აღწერის შედეგების ასახვა საკადასტრო რუკაზე;

ზ) საკადასტრო აღწერის დოკუმენტირება საკადასტრო აღწერის შედეგად მოპოვებული გრაფიკული და ტექსტური მონაცემებისათვის სტანდარტული დოკუმენტური სახის მიცემა ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესით;

თ) საკადასტრო აზომვითი ნახაზი ამ ინსტრუქციის მოთხოვნათა დაცვით და განსაზღვრულ მასშტაბში შესრულებული მიწის ნაკვეთისა და სხვა უძრავი ნივთის საზღვრების, ფართობისა და ადგილმდებარეობის ამსახველი გრაფიკული გამოსახულება;

ი) სახელმწიფო გეოდეზიურ კოორდინატთა სისტემა – საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 29 აპრილის №206 ბრძანებულებით დადგენილი სახელმწიფო გეოდეზიურ კოორდინატთა სისტემა (WGS 84 კოორდინატთა სისტემასა და UTM პროექციაში);

კ) გეომონაცემთა ბაზა უძრავი ნივთის მიმართ უფლებრივი მდგომარეობისა და ტექნიკური პარამეტრების ამსახველი გრაფიკული და ტექსტური მონაცემების სისტემური ერთობლიობა;

ლ) სატელიტური მეთოდი – უძრავი ნივთის მახასიათებელი წერტილის ადგილმდებარეობის დადგენა გლობალური პოზიციონირების სადგურის საშუალებით (მეთოდის გამოყენების ხელსაწყო – GPS);

მ) ტაქეომეტრიული და თეოდოლიტური მეთოდი უძრავი ნივთის მახასიათებელი წერტილის ადგილმდებარეობის დადგენა ოპტიკური საამზომველო ხელსაწყოს საშუალებით;

ნ) არაპირდაპირი აზომვის მეთოდი უძრავი ნივთის მახასიათებელი წერტილის ადგილმდებარეობის დადგენა კუთხეებისა და მანძილების გადაკვეთის საშუალებით;

ო) დიგიტალიზაციის (დეშიფრირების) მეთოდი წერტილის ადგილმდებარეობის კოორდინატების (x,y) განსაზღვრა გეოდეზიურ კოორდინატთა სისტემაში მოყვანილ აერო ან კოსმოსურ გამოსახულებაზე.

    მუხლი 3. საჯარო რეესტრში სავალდებულო რეგისტრაციას დაქვემდებარებული უფლებები

სავალდებულო რეგისტრაციას ექვემდებარება შემდეგი უფლებები:

ა) უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მოპოვება ნასყიდობის, გაცვლის, ჩუქების, სამისდღეშიო რჩენის, მემკვიდრეობის, სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტის, საკუთრების უფლების დადასტურების ან პრივატიზების გზით, აგრეთვე საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული საკუთრების უფლების მიტოვება;

ბ) აღნაგობა, უზუფრუქტი, იპოთეკა და სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი უძრავი ნივთის იჯარისა და ქირავნობის უფლებები, აგრეთვე სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე სანოტარო წესით დაუმოწმებელი ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი იჯარის უფლება;

გ) კანონიერ ძალაში შესული საქორწინო ხელშეკრულებით დადგენილი ქონებრივი უფლებები, რომლებიც შეეხება უძრავ ნივთს;

დ) ბინის მესაკუთრეთა ან/და ამხანაგობის წევრთა შორის დადებული შეთანხმებები;

ე) სამოქალაქო კოდექსის 315-ე მუხლის შესაბამისად, წინასწარი ჩანაწერის წარმოება საჯარო რეესტრში.

    მუხლი 4. საჯარო რეესტრში ნებაყოფლობით რეგისტრაციას დაქვემდებარებული უფლებები

უძრავ ნივთზე სანივთო და ვალდებულებითი უფლებები, რომლებსაც არ ითვალისწინებს ამ ინსტრუქციის მე-3 მუხლი, ექვემდებარება საჯარო რეესტრში ნებაყოფლობით რეგისტრაციას.

    მუხლი 5. უძრავი ნივთის იდენტიფიკაცია და საკადასტრო კოდის ფორმირება

1. უძრავ ნივთს ენიჭება განუმეორებელი საკადასტრო კოდი და სწორედ ამ კოდით აღირიცხება იგი სააღრიცხვო ბარათზე, სარეგისტრაციო მოწმობაზე, საკუთრების სიგელზე, ამონაწერზე საჯარო რეესტრიდან, საკადასტრო გეგმაზე და საკადასტრო რუკაზე.

2. საბაზო საკადასტრო კოდის ფორმირება ხდება მიწის ნაკვეთისა და ხაზოვანი ნაგებობის იდენტიფიკაციის მიზნით.

3. მიწის ნაკვეთზე განლაგებული შენობება-ნაგებობებისა და მრავალერთეულიანი უძრავი ნივთის ინდივიდუალური საკუთრების ერთეულების (ბინები, ოფისები და სხვა) იდენტიფიკაციისათვის საბაზო კოდს ემატება შენობა-ნაგებობის და ინდივიდუალური საკუთრების ერთეულის კოდი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

4. უძრავი ნივთის გაერთიანებისას ან გაყოფისას ახლად შექმნილ უძრავ ნივთს ენიჭება ახალი კოდი.

    მუხლი 6. სარეგისტრაციო ზონის, სექტორის, კვარტალის საზღვრის დადგენის წესი

1. უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის მიზნით საქართველოს ტერიტორია იყოფა სარეგის-ტრაციო ზონებად, ხოლო თითოეული რეგისტრაციის ზონა სექტორებად, სექტორი კი კვარტალებად.

2. სარეგისტრაციო ზონის, სექტორისა და კვარტალის საზღვრებს ამტკიცებს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე.

3. სარეგისტრაციო ზონის საზღვარი ძირითადად უნდა ემთხვეოდეს შესაბამისი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების ადმინისტრაციულ საზღვრებს. მყარი ადმინისტრაციული საზღვრების არარსებობის შემთხვევაში სარეგისტრაციო ზონის საზღვარი დგინდება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ.

4. სექტორის საზღვრები არ უნდა კვეთდეს ზონის საზღვრებს და ძირითადად უნდა ემთხვეოდეს დასახლებების (სოფელი, დაბა, ქალაქი), დასახლებათა გაერთიანებების (თემი) და დასახლებების ნაწილების (უბნების) საზღვრებს.

5. კვარტალის საზღვრები არ უნდა კვეთდეს სექტორის საზღვრებს. კვარტალების საზღვრები ძირითადად უნდა გადიოდეს ადვილად იდენტიფიცირებად და დროში შედარებით მუდმივად შენარჩუნებად ხაზოვან ტოპოგრაფიულ კონტურებზე (გზები, მდინარეები, არხები, ხევები და სხვა).

6. კვარტალის საზღვრების დადგენისას კვარტალის ფარგლებში მოქცეული ნაკვეთების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 500-ს.

7. ზონის, სექტორის, კვარტალის საზღვრების ამსახველი დოკუმენტაციის ერთი ეგზემპლარი უნდა ინახებოდეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

8. სარეგისტრაციო სამსახურში თვალსაჩინო ადგილზე უნდა იქნეს გაკრული შესაბამისი სარეგისტრაციო ზონის, სექტორებისა და კვარტალების საზღვრების ნახაზი.

    მუხლი 7. სახელმწიფო რეგისტრატორის უფლებამოსილება და პასუხისმგებლობა

1. ზონის (ზონების) ან/და სექტორის (სექტორების) სახელმწიფო რეგისტრატორი (შემდგომ რეგისტრატორი), უფლებამოსილია:

ა) მოახდინოს, უარი განაცხადოს, შეაჩეროს ან შეწყვიტოს უფლებათა რეგისტრაცია ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესით;

ბ) ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესით, საჯარო რეესტრში არსებული მონაცემების საფუძველზე მოამზადოს და გასცეს ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან (შემდგომ ამონაწერი), სარეგისტრაციო მოწმობა, საკუთრების სიგელი, საკადასტრო რუკებისა და გეგმების ასლები;

გ) ინსტრუქციით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მოითხოვოს ხელახალი საკადასტრო აღწერის ჩატარება;

დ) წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე მოამზადოს და დაამტკიცოს უძრავი ნივთის საკადასტრო გეგმა;

ე) დასაბუთებული უარი განაცხადოს არარეგისტრირებული უძრავი ნივთის გასხვისების, სხვა პირის სარგებლობაში გადაცემის და უფლებრივად დატვირთვის რეგისტრაციაზე, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც დადგენილია საქართველოს საგადასახადო კოდექსით ან ხორციელდება სასამართლოს (საარბიტრაჟო) გადაწყვეტილების (განჩინების) ან საკანონმდებლო აქტის საფუძველზე;

ვ) რეგისტრატორი ასევე უფლებამოსილია შეასრულოს კანონმდებლობით დადგენილი სხვა უფლება-მოვალეობები.

2. რეგისტრატორი პასუხს არ აგებს სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი დოკუმენტების სისწორეზე.

3. რეგისტრატორის მიერ უფლებამოსილების ჯეროვნად შეუსრულებლობა ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება იწვევს კანონმდებლობით დადგენილ პასუხისმგებლობას.

    მუხლი 8. რეგისტრატორის ბეჭედი და ხელმოწერა

1. რეგისტრატორის ბეჭდითა და ხელმოწერით მოწმდება საჯარო რეესტრის დოკუმენტაცია და სარეგისტრაციო ჩანაწერები.

2. სახელმწიფო რეგისტრატორს აქვს მხოლოდ ერთი ბეჭედი, რომელზეც გამოსახულია შესაბამისი სარეგისტრაციო სამსახურის დასახელება და მცირე სახელმწიფო გერბი.

3. ბეჭდის ანაბეჭდის ნიმუშები ინახება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.

4. ბეჭედი ინახება რეგისტრატორის სამუშაო ადგილზე და დაუშვებელია მათი სხვა პირისათვის გადაცემა. ბეჭედი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მხოლოდ რეგისტრატორისათვის. ცალკეულ შემთხვევებში მისი გამოყენების უფლება, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წინასწარი წერილობითი თანხმობით, შესაძლებელია მიეცეს სარეგისტრაციო სამსახურში დასაქმებულ სხვა პირს.

5. რეგისტრატორი ვალდებულია ბეჭდის დაკარგვის ან დაზიანების შესახებ დაუყოვნებლივ, წერილობით აცნობოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს.

6. დაკარგული ან დაზიანებული ბეჭდის სანაცვლოდ რეგისტრატორს გადაეცემა ახალი ბეჭედი, რომელსაც უნდა ჰქონდეს დაკარგული ბეჭდისაგან განმასხვავებელი ნიშანი.

7. ახალი ბეჭდის დამზადების შემდეგ დაზიანებული ან დაკარგული ბეჭდის პოვნის შემთხვევაში ნაპოვნი ბეჭედი უნდა გაიჭრას ორ ნაწილად. ბეჭდის გაჭრილი ნაწილები ინახება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. აღწერილი პროცედურის შესახებ უნდა შედგეს ბეჭდის განადგურებისა და შენახვის აქტი, ბეჭდის გაჭრილი ნაწილები მოთავსდეს კონვერტში და კონვერტი დაილუქოს. ბეჭდის განადგურებას უნდა ესწრებოდნენ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი და ის რეგისტრატორი, რომლის ბეჭედიც დაიკარგა.

    მუხლი 9. უფლებათა რეგისტრაციის ადგილი

უფლებათა რეგისტრაცია წარმოებს უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობის შესაბამის სარეგისტრაციო სამსახურში.

    მუხლი 10. სარეგისტრაციო წარმოების ენა

სარეგისტრაციო წარმოების ენაა ქართული.

    მუხლი 11. უფლების რეგისტრაციის ვადის ათვლა

1. სარეგისტრაციო წარმოება იწყება განცხადების რეგისტრაციისთანავე.

2. თუ სარეგისტრაციო წარმოების დასრულების დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეს, მაშინ სარეგისტრაციო წარმოება უნდა დასრულდეს მომდევნო სამუშაო დღეს.

    მუხლი 12. უფლებამოსილების მიუკერძოებლად განხორციელება და კანონის წინაშე თანასწორობა

1. რეგისტრატორი ვალდებულია თავისი უფლებამოსილება განახორციელოს მიუკერძოებლად.

2. დაუშვებელია დაინტერესებული პირის კანონიერი უფლებისა და თავისუფლების, კანონიერი ინტერესის შეზღუდვა ან მათი განხორციელებისათვის ხელის შეშლა, აგრეთვე მისთვის კანონმდებლობით გაუთვალისწინებელი რაიმე უპირატესობის მინიჭება ან დისკრიმინაციული ზომების მიღება.

    მუხლი 13. რეესტრის საჯაროობა

საჯარო რეესტრის ჩანაწერი და უფლების რეგისტრაციის შედეგად შექმნილი ნებისმიერი დოკუმენტი ან ინფორმაცია (ნახაზი, გეგმა, სქემა და სხვა) გასაცნობად ხელმისაწვდომია ნებისმიერი პირისათვის.

    მუხლი 14. პროფესიული საიდუმლოება

1. რეგისტრატორს და სარეგისტრაციო სამსახურში დასაქმებულ პირს უფლება არა აქვს გაავრცელოს ან არასამსახურებრივი მიზნით გამოიყენოს სხვის პირად ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია, აგრეთვე სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც მისთვის ცნობილი გახდა პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას. ეს ვალდებულება ძალაში რჩება რეგისტრატორის და სარეგისტრაციო სამსახურში დასაქმებული პირის თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგაც.

2. სხვის პირად, კომერციულ ან სახელმწიფო საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციის და ასეთი სახის ინფორმაციის გავრცელების ან არასამსახურებრივი მიზნით გამოყენებისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობით.

 

 

 

 

 

 

 

კარი მეორე

          თავი II. პირველადი რეგისტრაცია

    მუხლი 15. მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ან მისი ტერიტორიული ორგანოს, ხოლო არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას თუ მიწის ნაკვეთზე განლაგებული არ არის შენობა-ნაგებობა, ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს, თუ მიწის ნაკვეთზე განლაგებულია შენობა-ნაგებობა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ან მისი ტერიტორიული ორგანოს მომართვა ან/და საკუთრების უფლების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) შენობა-ნაგებობაზე თანასაკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის დამატებით შენობა-ნაგებობის გეგმა, რომელზედაც ასახული იქნება სახელმწიფოს, როგორც თანამესაკუთრის უფლებების გავრცელების საზღვრები და ფართობი.

    მუხლი 16. მრავალბინიანი/მრავალერთეულიანი უძრავი ნივთის ბინაზე/ერთეულზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

მრავალბინიანი/მრავალერთეულიანი უძრავი ნივთის ბინაზე/ერთეულზე სახელმწიფოს საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) ადგილობრივი მმართველობის ორგანოს მომართვა ან/და საკუთრების უფლების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

ბ) უძრავი ნივთის ბინის/ერთეულის ორდერი, ხოლო თუ ასეთი არ არსებობს, მაშინ აღნიშნულის შესახებ უნდა მიეთითოს მომართვაში.

    მუხლი 17. მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე თვითმმართველი ერთეულის საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მომართვა ან/და საკუთრების უფლების დამადასტურებელი ნორმატიული ან სამართლებრივი აქტები;

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) შენობა-ნაგებობაზე თანასაკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის დამატებით შენობა-ნაგებობის გეგმა, რომელზედაც ასახული იქნება თვითმმართველი ერთეულის, როგორც თანამესაკუთრის უფლებების გავრცელების საზღვრები და ფართობები.

    მუხლი 18. მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირის (შპს და სს) საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით დაფუძნებული იურიდიული პირის (შპს და სს) საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) იურიდიული პირის სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია (ქონებრივი შენატანის საწესდებო კაპიტალში შეტანის შესახებ სასამართლოს აქტი ან შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი აღნიშნულის თაობაზე, რომელსაც თან უნდა ერთოდეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს (სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს) ან მისი ტერიტორიული ორგანოს ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტი იურიდიული პირის დაფუძნებისა და საწესდებო კაპიტალში უძრავი ქონების შეტანის თაობაზე (სს-ის შემთხვევაში საერთო კრების გადაწყვეტილება აღნიშნულის თაობაზე) თანდართული დოკუმენტაციით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 19. ,,საქართველოს სახელმწიფოსა და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალურ მართლმადიდებელ ეკლესიას შორის“ კონსტიტუციური შეთანხმების საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) თუ საკუთრების უფლება რეგისტრირდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე, მაშინ დამატებით სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 20. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე ფიზიკური პირის და კომლის საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე და სხვა უძრავ ნივთებზე ფიზიკური პირის და კომლის საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) მიწის მიღება-ჩაბარების აქტი ან სოფლის (დაბის) ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების გადაწყვეტილებით შექმნილი მიწის რეფორმის კომისიის მიერ შედგენილი და სოფლის (დაბის) ყრილობაზე (საერთო კრებაზე) დამტკიცებული მიწის განაწილების სია (სიას უნდა დაერთოს მიწის გამოყოფის გეგმა) ან ადგილობრივი თვითმმართველობის (მმართველობის) ორგანოების მიერ დამტკიცებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწით სარგებლობისათვის სარეგისტრაციო პერიოდში მოქმედი საგადასახადო სია ან მიწების განაწილების სია, მიწის გამოყოფის გრაფიკული დადასტურების გარეშე;

ბ) კომლის საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას, მიუხედავად იმისა, უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტში მხოლოდ კომლის უფროსია დაფიქსირებული თუ კომლის ყველა წევრი, საკრებულოს ცნობა კომლის შემადგენლობის შესახებ ან ამონაწერი ზონარგაყრილი (საკომლო) წიგნიდან. უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტში აღნიშნული კომლის უფროსის ან კომლის რომელიმე წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში აღნიშნული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი.

    მუხლი 21. „ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კერძო საკუთრებად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

„ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კერძო საკუთრებად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) 1998 წლის 12 ნოემბრამდე გამოცემული მიწით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი საბუთი;

ბ) საკუთრების უფლების მისანიჭებელ მიწის ნაკვეთთან მყარად დაკავშირებულ უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სანოტარო ან სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტი ან ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების აქტი, პროექტის შეთანხმების ბრძანება და ამ ბრძანებით დამტკიცებული პროექტი);

გ) ერთჯერადი საზღაურის „ფიზიკური პირებისა და კერძო სამართლის იურიდიული პირების სარგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის კერძო საკუთრებად გამოცხადების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ოდენობით გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

დ) საგადასახადო ორგანოს ცნობა მიწის გადასახადის გადახდის ან ამ გადასახადში საგადასახადო ვალდებულების არარსებობის შესახებ;

ე) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

ვ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 22. „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარმოშობილი საკუთრების უფლების ან/და იპოთეკის წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის პირველადი რეგისტრაცია

„სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარმოშობილი საკუთრების უფლების ან/და იპოთეკის წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს მიერ გაცემული მიწისა და სხვა უძრავი ქონების შეძენის დამადასტურებელი ოქმი (პირდაპირი მიყიდვის, სპეციალური და ღია აუქციონის დროს);

ბ) იპოთეკის ხელშეკრულება (სანოტარო წესით დამოწმების გარეშე) (იპოთეკის წარმოშობის რეგის-ტრაციისას); დოკუმენტი იპოთეკის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ცვლილების რეგისტრაციისას); საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს მოწერილობა იპოთეკის გაუქმების ან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვლდებულების შესრულების შესახებ ან სასამართლოს (საარბიტრაჟო) აქტი იპოთეკის გაუქმების შესახებ (შეწყვეტის რეგისტრაციისას);

გ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი.

    მუხლი 23. „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარმოშობილი საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

საჯარო რეესტრში სახელმწიფოს საკუთრების უფლება დაურეგისტრირებელი სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების (ქონების მართვის) სამინისტროს ან მისი ტერიტორიული ორგანოების მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა, თანდართული სანოტარო წესით დამოწმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება (აუქციონის, კონკურსის, იჯარა-გამოსყიდვის და პირდაპირი მიყიდვის დროს) და მიღება-ჩაბარების აქტი;

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 24. „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მართვისა და განკარგვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად წარმოშობილი საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

საჯარო რეესტრში სახელმწიფოს საკუთრების უფლება დაურეგისტრირებელი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და სხვა უძრავი ნივთის განკარგვის შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება (აუქციონის, კონკურსის და პირდაპირი განკარგვის დროს);

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 25. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1513-ე მუხლის საფუძველზე აღიარებული საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

სასოფლო და არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე, რომლებიც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედების დროისათვის არსებობდა ფიზიკურ პირთა კანონიერ სარგებლობაში და რომლებზედაც აღნიშნული დროისათვის განლაგებული იყო ინდივიდუალური სახლები, საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, რომელიც ადასტურებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედების დროისათვის მიწის ნაკვეთის სარგებლობას და მასზე ინდივიდუალური სახლის არსებობას;

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) თუ საკუთრების უფლება რეგისტრირდება არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე და მათზე განლაგებულ ინდივიდუალურ სახლებზე, მაშინ დამატებით სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 26. მრავალბინიან/მრავალერთეულიან შენობა-ნაგებობის ბინაზე/ერთეულზე ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

მრავალბინიანი/მრავალერთეულიანი შენობა-ნაგებობის ბინაზე/ერთეულზე ფიზიკური და იურიდიული პირების საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ ყოფილი ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს მიერ გაცემული იყო ცნობა-დახასიათება, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ცნობა-დახასიათება. ხოლო თუ ცნობა-დახასიათება დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, ახსნა-განმარტება აღნიშნულის თაობაზე;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 27. მშენებარე და მშენებლობადამთავრებულ შენობა-ნაგებობაზე ინდივიდუალური საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

1. მშენებარე შენობა-ნაგებობაზე ინდივიდუალური საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) პროექტის შეთანხმების ბრძანება ან/და ბრძანებით დამტკიცებული პროექტი;

ბ) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული მშენებლობის ნებართვა;

გ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი;

დ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

ე) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ საჯარო რეესტრიდან გაცემული იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან. ხოლო თუ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, განცხადება აღნიშნულის თაობაზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააღრიცხვო ბარათში შენობა-ნა-გებობაზე შეიტანება ჩანაწერი „მშენებარე“, სამომავლო საკუთრების უფლების მითითებით.

3. მშენებლობადამთავრებულ შენობა-ნაგებობაზე ინდივიდუალური საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

დ) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ საჯარო რეესტრიდან გაცემული იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ხოლო თუ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, განცხადება აღნიშნულის თაობაზე.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააღრიცხვო ბარათში შენობა-ნაგებობაზე ჩანაწერი „მშენებარე“ უქმდება.

    მუხლი 28. მშენებარე და მშენებლობადამთავრებულ მრავალბინიან/მრავალერთეულიან შენობა-ნაგებობაზე და მათ კონკრეტულ ინდივიდუალურ საკუთრების ერთეულზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია

1. მშენებარე მრავალბინიან/მრავალერთეულიან შენობა-ნაგებობაზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) პროექტის შეთანხმების ბრძანება ან/და ბრძანებით დამტკიცებული პროექტი;

ბ) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ მშენებლობის ნებართვა;

გ) მრავალბინიანი/მრავალერთეულიანი უძრავი ნივთის სართულების მიხედვით ინდივიდუალური და საერთო საკუთრების ფართობების განლაგების სქემა, დამოწმებული პროექტის ავტორისა და დამკვეთის მიერ;

დ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

ე) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

ვ) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ საჯარო რეესტრიდან გაცემული იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ხოლო თუ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, განცხადება აღნიშნულის თაობაზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააღრიცხვო ბარათში შენობა-ნა-გებობაზე შეიტანება ჩანაწერი „მშენებარე“, სამომავლო საკუთრების უფლების მითითებით.

3. მშენებარე მრავალბინიანი/მრავალერთეულიანი შენობა-ნაგებობის კონკრეტულ ინდივიდუალური საკუთრების ერთეულზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სამომავლო საკუთრების უფლების მქონე პირის ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა ან უფლების დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი;

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

გ) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ საჯარო რეესტრიდან გაცემული იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ხოლო თუ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, განცხადება აღნიშნულის თაობაზე.

4. მშენებლობადამთავრებულ მრავალბინიან/მრავალერთეულიან შენობა-ნაგებობაზე და მათ კონკრეტულ ინდივიდუალური საკუთრების ერთეულზე საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

გ) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ საჯარო რეესტრიდან გაცემული იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ხოლო თუ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, განცხადება აღნიშნულის თაობაზე.

5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სააღრიცხვო ბარათში შენობა-ნაგებობაზე ჩანაწერი „მშენებარე“ უქმდება.

 

          თავი III. შემდგომი რეგისტრაცია

    მუხლი 29. ნასყიდობის, ჩუქების, გაცვლის და მემკვიდრეობის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების შემდგომი რეგისტრაცია

ნასყიდობის, ჩუქების, გაცვლის და სამკვიდრო მოწმობის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული ნასყიდობის, ჩუქების, გაცვლის ხელშეკრულება ან სამკვიდრო მოწმობა;

ბ) საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

გ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

დ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი (აღნიშნული არ მოითხოვება სახელმწიფოს საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას).

    მუხლი 30. „სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

საჯარო რეესტრში სახელმწიფოს საკუთრების უფლება დარეგისტრირებელი სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს (სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს) ან მისი ტერიტორიული ორგანოს მიერ გაცემული საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა, თანდართული სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება (ნასყიდობის, აუქციონის, კონკურსის, იჯარა-გამოსყიდვის და პირდაპირი მიყიდვის დროს) და მიღება-ჩაბარების აქტი;

ბ) მხოლოდ იჯარა-გამოსყიდვის ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისას დამატებით საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

გ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

დ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 31. „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის მართვისა და განკარგვის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

საჯარო რეესტრში სახელმწიფოს საკუთრების უფლება დარეგისტრირებელი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისა და სხვა უძრავი ნივთის განკარგვის შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული ნასყიდობის ხელშეკრულება (აუქციონის, კონკურსის და პირდაპირი განკარგვის დროს);

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 32. სამისდღეშიო რჩენის საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების წარმოშობის, მასში ცვლილებების და შეწყვეტის რეგისტრაცია

1. სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების წარმოშობის, მისი ცვლილებების და შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება და საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება (უფლების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ცვლილების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე ან სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტი (შეწყვეტის რეგისტრაციისას);

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

2. სარჩენის უძრავ ნივთზე მარჩენალის საკუთრების უფლება საჯარო რეესტრში რეგისტრირდება ვალდებულების გრაფაში შესაბამისი ჩანაწერით, რომელიც უქმდება სარჩენის გარდაცვალების შემთხვევაში. აღნიშნულ შემთხვევაში მარჩენალმა უნდა წარადგინოს სარჩენის გარდაცვალების მოწმობა.

    მუხლი 33. საქორწინო ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების წარმოშობის, ცვლილებების და შეწყვეტის რეგისტრაცია

საქორწინო ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების წარმოშობის, ცვლილებების და შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს:

ა) ქორწინების ან განქორწინების მოწმობა, სანოტარო წესით დამოწმებული საქორწინო ხელშეკრულება და საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება (უფლების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი საქორწინო ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ცვლილების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი საქორწინო ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე ან სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტი და განქორწინების მოწმობა (შეწყვეტის რეგისტრაციისას);

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 34. საწარმოს საწესდებო კაპიტალში უძრავი ნივთის შეტანით ან კაპიტალის შემცირების შედეგად შენატანის დაბრუნებით წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

საწარმოს საწესდებო კაპიტალში უძრავი ნივთის შეტანით ან კაპიტალის შემცირების შედეგად შენატანის დაბრუნებით წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შესაბამისად, სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება საწესდებო კაპიტალში ქონების შეტანის ან კაპიტალის შემცირებისა და შენატანის პარტნიორისათვის დაბრუნების შესახებ;

ბ) შესაბამისი სასამართლო ან საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი საწარმოს საწესდებო კაპიტალში ცვლილების შესახებ;

გ) საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

დ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

ე) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 35. იურიდიული პირების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შედეგად უძრავ ნივთზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

იურიდიული პირების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შედეგად უძრავ ნივთზე წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შესაბამისი სასამართლო ან საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი იურიდიული პირის რეორგანიზაციის (შერწყმის, გაყოფის, გამოყოფის, შეერთების ან მიერთების) ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ბ) დოკუმენტი იურიდიული პირის ქონების განაწილების შესახებ, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში უნდა იყოს სათანადო წესით დამოწმებული;

გ) საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

დ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

ე) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 36. უძრავი ნივთების გაერთიანების შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

1. თუ მომიჯნავე უძრავი ნივთები წარმოადგენს ერთი პირის საკუთრებას და მდებარეობს ერთი საკადასტრო კვარტალის ფარგლებში, საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შემოთავაზებული გაერთიანების შედეგად წარმოშობილი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

გ) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ საჯარო რეესტრიდან გაცემული იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ხოლო თუ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, განცხადება აღნიშნულის თაობაზე.

2. თუ მომიჯნავე უძრავი ნივთები არ წარმოადგენს ერთი პირის საკუთრებას, მდებარეობს ერთი საკადასტრო კვარტალის ფარგლებში და შემოთავაზებული გაერთიანების შედეგად თანამესაკუთრეთა წილობრივი მონაცემები პროპორციულია მათ მიერ გასაერთიანებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა, საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შემოთავაზებული გაერთიანების შედეგად წარმოშობილი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;

გ) თუ საჯარო რეესტრში არსებული დოკუმენტაციიდან დგინდება, რომ საჯარო რეესტრიდან გაცემული იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, ხოლო თუ ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დაიკარგა ან დაზიანდა, ისე რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, განცხადება აღნიშნულის თაობაზე.

3. თუ მომიჯნავე უძრავი ნივთები არ წარმოადგენს ერთი პირის საკუთრებას, მდებარეობს ერთი საკადასტრო კვარტალის ფარგლებში და შემოთავაზებული გაერთიანების შედეგად თანამესაკუთრეთა წილობრივი მონაცემები არ არის პროპორციული მათ მიერ გასაერთიანებელი მიწის ნაკვეთების ფართობებისა, საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება ნაკვეთების გაერთიანების შესახებ, სადაც უნდა ჩანდეს მიწის ნაკვეთის თანამესაკუთრეთა წილები;

ბ) საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

გ) შემოთავაზებული გაერთიანების შედეგად წარმოშობილი მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

დ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

4. თუ გასაერთიანებელი უძრავი ნივთები მდებარეობენ სხვადასხვა კვარტალის ფარგლებში, მაშინ გასაერთიანებელი უძრავი ნივთების ერთ კვარტალში მოქცევის მიზნით იცვლება კვარტალის საზღვრები და შემდეგ ხდება უძრავი ნივთების გაერთიანების შედეგად წარმოშობილ უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია.

    მუხლი 37. უძრავი ნივთის დაყოფის შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

1. თუ უძრავი ნივთი წარმოადგენს ერთი პირის საკუთრებას, უძრავი ნივთის დაყოფის შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შემოთავაზებული დაყოფის შედეგად წარმოშობილი მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები;

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი დაყოფის შედეგად წარმოქმნილ ყოველ მიწის ნაკვეთზე.

2. თუ უძრავი ნივთი წარმოადგენს რამდენიმე პირის თანასაკუთრებას და შემოთავაზებული დაყოფის შედეგად არ იცვლება თანამესაკუთრეთა წილობრივი მონაცემები, უძრავი ნივთის დაყოფის შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) შემოთავაზებული დაყოფის შედეგად წარმოშობილი მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები;

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი დაყოფის შედეგად წარმოქმნილ ყოველ მიწის ნაკვეთზე.

3. თუ უძრავი ნივთი წარმოადგენს რამდენიმე პირის თანასაკუთრებას და შემოთავაზებული დაყოფის შედეგად იცვლება თანამესაკუთრეთა წილობრივი მონაცემები, უძრავი ნივთის დაყოფის შედეგად წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება თანამესაკუთრეების საერთო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის დაყოფაზე ან სასამართლოს (საარბიტრაჟო) გადაწყვეტილება (განჩინება);

ბ) საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

გ) შემოთავაზებული დაყოფის შედეგად წარმოშობილი მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აზომვითი ნახაზები;

დ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი დაყოფის შედეგად წარმოქმნილ ყოველ მიწის ნაკვეთზე.

4. უძრავი ნივთის ნაწილის გასხვისებისას წარმოშობილი საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება, თანდართული საკადასტრო აზომვითი ნახაზით, რომელზეც შესრულებულია დაყოფის სქემატური ნახაზი;

ბ) საგადასახადო ორგანოს ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულება;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

5. თუ თანამესაკუთრეების შეთანხმება მათ საერთო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთის დაყოფაზე დადასტურებულია სანოტარო წესით ან წარმოდგენილია სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული აქტი ან უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი უძრავი ნივთის დაყოფის ან უძრავი ნივთის ერთ-ერთი ნაწილის გასხვისების თაობაზე, დაყოფის შედეგად წარმოშობილი უძრავი ნივთების რეგისტრაცია ხდება ცალ-ცალკე.

    მუხლი 38. იპოთეკის წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაცია

იპოთეკის წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული იპოთეკის ხელშეკრულება (იპოთეკის რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი იპოთეკის ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ცვლილების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება, იპოთეკარის მომართვა იპოთეკის გაუქმების ან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვლდებულების შესრულების შესახებ ან სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტი იპოთეკის გაუქმების შესახებ (შეწყვეტის რეგისტრაციისას);

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 39. სხვისი საკუთრებით სარგებლობის (ქირავნობა, იჯარა, თხოვება) უფლების წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაცია

1. სარგებლობის (ქირავნობა, იჯარა, თხოვება) უფლების წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული სარგებლობის უფლების (ქირავნობა, იჯარა, თხოვება) ხელშეკრულება (უფლების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება სარგებლობის უფლების (ქირავნობა, იჯარა, თხოვება) ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ცვლილების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება, სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტი სარგებლობის უფლების (ქირავნობა, იჯარა, თხოვება) შეწყვეტის შესახებ ან უძრავი ნივთის მესაკუთრის განცხადება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გასვლის თაობაზე (შეწყვეტის რეგისტრაციისას);

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

2. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამურნეო დანიშნულების მიწაზე იჯარის უფლების, მასში ცვლილების ან მისი შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს იჯარის უფლების, უფლებაში ცვლილების ან უფლების შეწყვეტის სანოტარო წესით დაუმოწმებელი, ხოლო მხარეთა ნების არსებობისას სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება.

    მუხლი 40. სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის (აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი) უფლების წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაცია

სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის (აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი) უფლების წარმოშობის, ცვლილების და შეწყვეტის რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის (აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი) ხელშეკრულება (აღნიშნული არ მოითხოვება კანონისმიერი სერვიტუტის შემთხვევაში) (უფლების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული დოკუმენტი სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის (აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი) ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ცვლილების რეგისტრაციისას); სანოტარო წესით დამოწმებული ხელშეკრულება, უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული ან სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტი სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის (აღნაგობა, უზუფრუქტი, სერვიტუტი) ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე (შეწყვეტის რეგისტრაციისას);

ბ) მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;

გ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 41. ამხანაგობის წევრის/წევრების მიერ მისი/მათი წილის შესაბამის უძრავ ნივთზე ინდივიდუალური საკუთრების უფლების რეგისტრაცია

ამხანაგობის წევრის/წევრების მიერ მისი/მათი წილის შესაბამის უძრავ ნივთზე ინდივიდუალური საკუთრების უფლების რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს:

ა) სანოტარო წესით დამოწმებული ამხანაგობის კრების გადაწყვეტილება ამხანაგობის თანასაკუთრების უძრავი ნივთის წევრებს შორის წილობრივად განაწილების შესახებ და ამხანაგობის სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია, რომლითაც დასტურდება ამხანაგობის წევრთა შემადგენლობა და ამხანაგობის თანასაკუთრების უძრავი ნივთის წევრებს შორის წილობრივად განაწილების უფლებამოსილება;

ბ) სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

    მუხლი 42. საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული საკუთრების უფლების მიტოვების რეგისტრაცია

საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული საკუთრების უფლების მიტოვებისას რეგისტრატორი ახდენს საკუთრების უფლების მიტოვების შესახებ უძრავი ნივთის მესაკუთრის განცხადების რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში. თუ მესაკუთრის მიერ გატანილი იყო ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან, მაშინ დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული ამონაწერი ან მესაკუთრის განცხადება ამონაწერის დაკარგვის ან დაზიანების შესახებ.

      

 

 

 

თავი IV. ხაზოვან ნაგებობებზე უფლებათა რეგისტრაცია

    მუხლი 43. ხაზოვან ნაგებობებზე უფლებათა პირველადი და შემდგომი რეგისტრაცია

1. ხაზოვან ნაგებობაზე, რომელიც განლაგებულია ერთი სარეგისტრაციო ზონის ფარგლებში, საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია წარმოებს იმავე ზონის სარეგისტრაციო სამსახურში.

2. ხაზოვან ნაგებობაზე, რომელიც განლაგებულია რამდენიმე სარეგისტრაციო ზონის ფარგლებში, საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია წარმოებს უფლების რეგისტრაციით დაინტერესებული პირის მიერ შერჩეულ სარეგისტრაციო ზონის სარეგისტრაციო სამსახურში.

3. ხაზოვან ნაგებობაზე უფლების შემდგომი რეგისტრაცია წარმოებს იმავე სარეგისტრაციო სამსა-ხურში, სადაც განხორციელდა საკუთრების უფლების პირველადი რეგისტრაცია.

4. ხაზოვან ნაგებობაზე უფლებათა რეგისტრაციისათვის წარდგენილ უნდა იქნეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უფლებების და ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები, ასევე ხაზოვანი ნაგებობის განლაგების სქემატური საკადასტრო ნახაზი.

5. ხაზოვან ნაგებობაზე უფლებათა რეგისტრაციას ახდენს ზონის რეგისტრატორი.

6. ხაზოვან ნაგებობაზე უფლების რეგისტრაციის დასადასტურებლად დაინტერესებულ პირზე გაიცემა ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და სქემატური საკადასტრო რუკა, რომელიც დამზადებულია დაინტერე-სებული პირის მიერ წარმოდგენილი სქემატური საკადასტრო ნახაზის საფუძველზე, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს საჯარო რეესტრში დაცულ საკადასტრო რუკის მონაცემებს.

7. თუ ხაზოვანი ნაგებობა განლაგებული რამდენიმე სარეგისტრაციო ზონის ფარგლებში, მაშინ იმ ზონის რეგისტრატორი, რომელშიც მოხდა უფლების რეგისტრაცია, ვალდებულია რეგისტრირებულ ხაზოვან ნაგებობაზე ინფორმაცია (სქემატური საკადასტრო რუკისა და ამონაწერის ასლი) გადააგზავნოს ყველა იმ ზონის სარეგისტრაციო სამსახურში, რომელზეც განლაგებულია რეგისტრირებული ხაზოვანი ნაგებობა.

          თავი V. უძრავ ნივთზე უფლებათა რეგისტრაციის თავისებურება

    მუხლი 44. ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივში დაცული დოკუმენტაციის გამოყენების წესი

1. თუ დაინტერესებული პირის მიერ წარმოდგენილ უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული არ არის უძრავი ნივთის ფართობი, აღნიშნულ უძრავ ნივთზე უფლების რეგისტრაცია წარმოებს ამ უძრავ ნივთზე ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივში რეგისტრირებული მონაცემების საფუძველზე.

2. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივში არსებული უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები შეცდომით დართულია ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივში სხვა მისამართზე გახსნილ სააღრიცხვო ბარათზე, მაშინ დოკუმენტაცია დაერთვის შესაბამის სააღრიცხვო ბარათს და გაიცემა ცვლილების შესაბამისი საინფორმაციო ცნობა, რომელსაც თან ერთვის წერილობითი დასკვნა აღნიშნული ცვლილებების შესახებ.

3. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივის მიერ გაცემულ საინფორმაციო ცნობაში ან/და საინვენტარიზაციო გეგმაზე არასწორი შეჯამების ან ნამრავლის შედეგად დატანილია მცდარი ფართობი, მაშინ რეგისტრატორი ვალდებულია თავად დაიანგარიშოს ფართობები და რეგისტრაცია მოახდინოს ახლად დაანგარიშებული ფართობის შესაბამისად.

4. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივის სააღრიცხვო ბარათში არსებობს ჩანაწერი შენობა-ნაგებობის სრულად ან ნაწილობრივ დანგრევის შესახებ, მაშინ საინვენტარიზაციო გეგმა გაიცემა აღნიშნულის მითითებით.

5. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივის სააღრიცხვო ბარათში ერთ უძრავ ნივთზე მოცემულია რამდენიმე საინვენტარიზაციო გეგმა და მათზე არსებული მონაცემები ერთმანეთს არ შეესაბამება, ასეთ შემთხვევაში არქივის მიერ უნდა გაიცეს ის საინვენტარიზაციო გეგმა, რომლის მონაცემებიც შეესაბამება სააღრიცხვო ბარათში დაფიქსირებულ მონაცემებს, ხოლო თუ არც ერთი საინვენტარიზაციო გეგმა არ შეესაბამება სააღრიცხვო ბარათში დაფიქსირებულ მონაცემებს, უნდა გაიცეს უკანასკნელი აღწერით შესრულებული საინვენტარიზაციო გეგმა.

    მუხლი 45. უძრავ ნივთზე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი საბუთების წარდგენისა და უფლებათა რეგისტრაციის თავისებურება

1. „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად პრივატიზებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლება და იპოთეკა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ამავე კანონის მე-17 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად რეგისტრირდება ერთად, პირველადი რეგისტრაციის სახით ანუ სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის გარეშე და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 217-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესრულების (აღიარების) თაობაზე საგადასახადო ორგანოს ცნობის გარეშე. სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის გადახდის გარეშე რეგისტრირდება ასევე აღნიშნული იპოთეკის უფლებაში ნებისმიერი ცვლილება ან იპოთეკის უფლების შეწყვეტა.

2. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივის სააღრიცხვო ბარათში ინახება უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადო წესით დაუმოწმებელი ასლი, დაინტერესებული პირის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნული უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან სათანადო წესით დამოწმებული ასლი, რომელიც იდენტური უნდა იყოს არქივში არსებული დოკუმენტის ასლისა, ხოლო თუ დაინტერესებული პირი ვერ წარადგენს ზემოაღნიშნულ დოკუმენტაციას, მაშინ უძრავ ნივთზე უფლების დადგენა უნდა განხორციელდეს სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტის შესაბამისად.

3. თუ უძრავ ნივთზე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი ინახება ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივის სააღრიცხვო ბარათში, დაინტერესებული პირის მიერ უძრავ ნივთზე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოუდგენლობა არ შეიძლება გახდეს განცხადების მიღებაზე ან/და უძრავ ნივთზე უფლების რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი. ამ შემთხვევაში რეგისტრატორი ვალდებულია უფლების რეგისტრაცია მოახდინოს ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივში არსებული უძრავ ნივთზე უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის საფუძველზე, რომელიც დამოწმებულ უნდა იქნეს ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივის მიერ.

4. უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც დადასტურებულია ყოფილი ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს შტამპით, მაგრამ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივის სააღრიცხვო ბარათში არ მოიპოვება ან აღნიშნული დოკუმენტის საფუძველზე სააღრიცხვო ბარათში არ არის შეტანილი ჩანაწერი, წარმოადგენს უფლების საჯარო რეეტრში რეგისტრაციის საფუძველს. ამ შემთხვევაში დაინტერესებული პირი დამატებით წარადგენს განცხადებას იმის თაობაზე, რომ აღნიშნულ უფლებაზე მის მიერ ყოფილი ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროდან ცნობა-დახასიათება გატანილი არ ყოფილა.

5. სასამართლო (საარბიტრაჟო) აქტში უძრავ ნივთზე კონკრეტული სანივთო, ვალდებულებითი ან სხვა უფლების არსებობის დადგენა წარმოადგენს უფლების საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის საფუძველს, მიუხედავად იმისა, დაევალა თუ არა აღნიშნული გადაწყვეტილებით (განჩინებით) საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს შესაბამის სარეგისტრაციო სამსახურს უფლების რეგისტრაცია.

6. საჯარო რეესტრში უფლების რეგისტრაციაზე უარის თქმის საფუძველი არ შეიძლება გახდეს დაინტერესებული პირის მიერ წარმოდგენილ პირადობის დამადასტურებელ საბუთსა და უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტაციაში ან/და ტექინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათში არსებულ დოკუმენტაციაში პირის სახელის ან/და გვარის ფონეტიკურ-მორფოლოგიური შინაარსის ურთიერთშეუსაბამობა უზუსტობა ასოებში, კნინობითი ფორმა, სახელში ან/და გვარში ასოების მეტობა ან ნაკლებობა და სხვა. ასეთ შემთხვევაში, თუ სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემები (მაგ.: პირადი ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი და ა.შ.) ერთმანეთს შეესაბამება, დაინტერესებულ პირზე უფლება დასაბუთებული გადაწყვეტილების საფუძველზე რეგისტრირდება მის მიერ წარმოდგენილ პირადობის დამადასტურებელ საბუთში აღნიშნული სახელისა და გვარის შესაბამისად და აღნიშნულის შესახებ მიეთითება სააღრიცხვო ბარათში.

7. თუ საკადასტრო აღწერის შედეგებით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ფართობი საკუთრების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულ დაუზუსტებელ ფართობზე ან საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის ფართობზე ან ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათში დაფიქსირებულ ფართობზე მეტია (5 ჰა-მდე არა უმეტეს 1 პროცენტისა, ხოლო 5 ჰა-ზე ზევით არა უმეტეს 0.5 პროცენტისა) ან ნაკლებია, რეგისტრატორი უფლების რეგისტრაციას ახდენს ბოლო საკადასტრო აღწერის შედეგად დადგენილი ფართობის შესაბამისად.

8. თუ საკუთრების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის დაუზუსტებელი ფართობი ნაკლებია ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათით რეგისტრირებულ ფართობზე, რეგისტრატორი საკუთრების უფლების რეგისტრაციას ახდენს ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათით რეგისტრირებული ფართობის შესაბამისად.

9. თუ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს არ გააჩნია მყარი საზღვრები და საკა-დასტრო აღწერის შედეგებით მისი ფართობი, კონფიგურაციის უცვლელად ან კონფიგურაციის უმნიშვნელო ცვლილებით, საკუთრების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულ დაუზუსტებელ ფართობზე ან საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის ფართობზე, ან ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათით რეგისტრირებულ ფართობზე მეტია ან ნაკლებია, რეგისტრატორი უფლების რეგისტრაციას ახდენს ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათით რეგისტრირებული ფართობის შესაბამისად.

10. თუ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს გააჩნია მყარი საზღვრები და საკადასტრო აღწერის შედეგებით მისი ფართობი, კონფიგურაციის უცვლელად ან კონფიგურაციის უმნიშვნელო ცვლილებით, საკუთრების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულ დაუზუსტებელ ფართობზე ან საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთის ფართობზე, ან ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათით რეგისტრირებულ ფართობზე მეტია ან ნაკლებია, რეგისტრატორი საკუთრების უფლების რეგისტრაციას ახდენს ბოლო საკადასტრო აღწერის შედეგად დადგენილი ფართობის შესაბამისად.

11. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათის მონაცემებით რეგისტრირებულია არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ნაწილი, ხოლო ნაწილი აღრიცხულია როგორც ფაქტობრივად დაკავებული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს სააღრიცხვო ბარათით რეგისტრირებულ ნაწილზე საკუთრების უფლება უნდა დარეგისტრირდეს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით და აღნიშნული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო გეგმაზე დაფიქსირდეს მიწის ნაკვეთის ფაქტობრივად დაკავებული ნაწილიც.

12. თუ ადგილობრივი მმართველობის ყოფილი ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს მიერ გაცემული ცნობა-დახასიათება დაიკარგა ან დაზიანდა ისე, რომ მისი იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, დაინტერესებული პირის სარეგისტრაციო განცხადებას თან უნდა ერთოდეს ახსნა-განმარტება ტექნიკური ინვენტარიზაციის სამსახურის მიერ გაცემული უფლებამოსილი პირის ცნობა-დახასიათების დაკარგვის ან დაზიანების თაობაზე.

13. სარეგისტრაციოდ წარდგენილ უნდა იქნეს დოკუმენტის დედანი, სანოტარო ან უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დამოწმებული ასლი.

14. რეგისტრაცია არ წარმოებს იმ დოკუმენტის საფუძველზე, რომელშიც არის ამოშლილი, ამოფხეკილი, ან/და გადახაზული (გადაშლილი) სიტყვები, წინადადებები და აღნიშნული შესწორებანი არ არის სათანადო წესით დამოწმებული.

15. ყველა ხელშეკრულება ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს უძრავ ნივთზე საკუთრების, სხვა სანივთო, ვალდებულებითი ან საგარანტიო ურთიერთობიდან გამომდინარე უფლებების წარმოშობას, შეცვლას ან შეწყვეტას, სარეგისტრაციოდ წარდგენილი უნდა იყოს მისი მიღებიდან (გამოცემიდან) ან დამოწმებიდან 15 სამუშაო დღის ვადაში. ამ ვადის გასვლის შემდეგ დოკუმენტის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში, „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, დამატებით გადაიხდება მომსახურების საფასური აღნიშნული კანონით დადგენილი საფასურის სამმაგი ოდენობით. თუ თანასაკუთრების უფლება წარმოშობილია უფლების დამადასტურებელი ერთი და იმავე დოკუმენტის საფუძველზე და ეს დოკუმენტი ერთ-ერთმა თანამესაკუთრემ საკუთარი თანასაკუთრების უფლების რეგისტრაციის მიზნით წარადგინა დადგენილ ვადაში, მაშინ სხვა თანამესა­კუთრე (თანამესაკუთრეები) მისი თანასაკუთრების უფლე­ბის რეგისტრაციისას დამატებით არ იხდის მომსახურების საფასურის სამმაგ ოდენობას.

 

კარი მესამე

          თავი V. საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილება

    მუხლი 46. საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილი პირი

1. საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილ ფიზიკურ და იურიდიული პირთა წრე განისაზღვრება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

2. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს/სარეგისტრაციო სამსახურის თანამშრომელს ეკრძალება საკადასტრო აღწერის წარმოება, საკადასტრო აღწერის პროცესში მონაწილეობის მიღება ან/და საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილი კონკრეტული პირისათვის რეკლამის გაწევა.

3. სარეგისტრაციო სამსახურებში მოთხოვნის საფუძველზე თვალსაჩინო ადგილზე უნდა განთავსდეს საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილ პირთა საკონტაქტო ინფორმაცია და რეკვიზიტები.

4. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო უფლებამოსილია ზედამხედველობა განახორციელოს მხოლოდ მისი ინიციატივით ან დაფინანსებით ორგანიზებულ სისტემურ საკადასტრო აღწერაზე.

თავი VI. საკადასტრო აღწერის შედეგების დოკუმენტირება

    მუხლი 48. საკადასტრო აღწერის ზოგადი პირობები

1. საკადასტრო აღწერის საბოლოო შედეგი წარ­მოდ­გენილ უნდა იქნეს WGS 84 კოორდინატთა სისტემასა და UTM პროექციაში (სახელმწიფო გეოდე­ზიური კოორდინატთა სისტემა). აღწერის მეთოდებიდან შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს:

ა) სატელიტური აზომვის მეთოდი (GPS-ით);

ბ) ტაქეომეტრიული ან თეოდოლიტური მეთოდი;

გ) არაპირდაპირი აზომვის (კუთხეებისა და მანძილების გადაკვეთის) მეთოდი;

დ) დიგიტალიზაციის მეთოდი.

2. საკადასტრო აღწერისას გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ცალკეული ობიექტების აზომვისა და გამოსახვის სიზუსტე შემდეგი მასშტაბის ფარგლებში:

ა) 1:500 – არა უმეტეს 0.15 მ-სა;

ბ) 1:1000 – არა უმეტეს 0.25 მ-სა;

გ) 1:2000 – არა უმეტეს 0.50 მ-სა;

დ) 1:5000 – არა უმეტეს 1.0 მ-სა.

3. საკადასტრო აზომვით ნახაზზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ობიექტთა შემდეგი ტიპები:

ა) მიწის ნაკვეთი;

ბ) შენობა-ნაგებობა;

გ) წერტილოვანი ობიექტები (მაგ: ბოძი, ჭა, ხე, ბუჩქი და სხვა);

დ) ხაზოვანი ნაგებობები;

ე) სერვიტუტების გავრცელების საზღვრები;

ვ) გასხვისების ზოლების საზღვრები;

ზ) სხვა ტოპოგრაფიული ელემენტები (მაგ: მდინარე, ხრამი, ხევი და სხვა).

    მუხლი 49. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის ქაღალდის ვერსია

1. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის ქაღალდის ვერსია უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) მიწის ნაკვეთის დანიშნულება;

ბ) მიწის ნაკვეთის ადგილმდებარეობა/მისამართი;

გ) მიწის ნაკვეთის ფართობი;

დ) სერვიტუტის საზღვრები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) სასაზღვრე გვერდების ზომები;

ვ) შენობა-ნაგებობის რიგითი ნომრები და მათი განაშენიანების ფართობები;

ზ) ჩრდილოეთის მიმართულების მაჩვენებელი ნიშანი;

თ) მიწის ნაკვეთის აზომვის თარიღი;

ი) პირობითი ნიშნები.

2. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის ფონად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ორთოფოტოგეგმა.

3. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მასშტაბი უნდა შეირჩეს მონაცემთა გარკვევით წაკითხვის შესაძლებლობის გათვალისწინებით, კერძოდ: 1:500, 1:1000, 1:2000 ან 1:5000.

    მუხლი 50. შენობა-ნაგებობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის სპეციფიკა

1. თუ შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს ერთი უფლების ობიექტს, საკადასტრო აზომვით ნახაზზე შენობა გამოსახულ უნდა იქნეს გარე პერიმეტრის მაჩვენებელი პოლიგონის სახით. ასეთ შემთხვევაში შენობა-ნაგებობის გეგმა არ მოითხოვება.

2. თუ შენობა-ნაგებობა თანასაკუთრებაში იმყოფება, დამატებით წარმოდგენილ უნდა იქნეს შენობა-ნაგებობის გეგმა, რომელზედაც გამოსახული იქნება ცალ-კეული თანასაკუთრების უფლების გავრცელების საზღვრები და ფართობი.

3. შენობა-ნაგებობის გეგმა წარმოდგენილ უნდა იქნეს მხოლოდ ქაღალდის ვერსიის სახით, თვალსაჩინო მასშტაბში (მაქსიმუმ 1:500) და შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) შენობა-ნაგებობის დანიშნულება (საცხოვრებელი, არასაცხოვრებელი და სხვა);

ბ) ადგილმდებარეობა/მისამართი ან რიგითი ნომერი;

გ) შენობა-ნაგებობის საერთო და ინდივიდუალური/ცალკეული უფლების გავრცელების ფართები (ნახაზზე ექსპლიკაციის სახით);

დ) აზომვის თარიღი.

    მუხლი 51. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის დიგიტალური ვერსია

1. საკადასტრო აღწერის მონაცემთა დიგიტალური ვერსია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ArcGIS (shp) ფაილის ფორმატში წერტილოვანი, ხაზოვანი და პოლიგონური ფენების სახით.

2. წერტილოვან ფენაში ასახული უნდა იყოს გეოდეზიური მყარი წერტილები, დაბალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ანძები, სამეთვალყურეო და საკომუნიკაციო ჭები და წერტილში ლოკალიზებული სხვა ობიექტები.

3. ხაზოვან ფენაში ასახული უნდა იყოს გზები, ბილიკები, გაზსადენი, წყალსადენი, ნავთობსადენი, ელექტროგადამცემი ხაზი, საბაგირო ხაზი, საკომუნიკაციო მილები და სხვა ხაზოვანი ობიექტები, რომლებიც მოთხოვნილი მასშტაბის საკადასტრო აზომვით ნახაზზე ნაჩვენები უნდა იყოს ხაზის სახით.

4. პოლიგონური ფენები წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგ დამოუკიდებელ ფენებად:

ა) მიწის ნაკვეთი;

ბ) შენობა-ნაგებობა;

გ) სერვიტუტისა და გასხვისების ზოლების საზღვრები;

დ) ხაზოვანი ნაგებობა, რომელიც მოთხოვნილი მასშტაბის საკადასტრო აზომვით ნახაზზე გამოსახული უნდა იყოს პოლიგონის სახით.

5. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის ყოველი ობიექტის (წერტილოვანი, ხაზოვანი, პოლიგონური) ატრიბუტული ცხრილი უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) წერტილოვანი და ხაზოვანი ფენებისათვის – ობიექტის დასახელებას და ტიპს;

ბ) მიწის ნაკვეთის პოლიგონური ფენისათვის – ობიექტის ტიპს, მიწის ნაკვეთის დანიშნულებას და ადგილმდებარეობას/მისამართს;

გ) შენობის პოლიგონური ფენისათვის შენობის რიგით ნომერს (ორთანრიგიანი), ობიექტის დანიშნულებას (საცხოვრებელი, არასაცხოვრებელი სხვა), შენობა-ნაგებობის მდგომარეობას (მშენებარე, მშენებლობადასრულებული), სართულიანობას, განაშენიანების ფართობს, შენობა-ნაგებობის საერთო ფართობს, შენობა-ნაგებობაში საერთო საკუთრების ფართობს (მრავალერთეულიანი უძრავი ნივთისათვის), შენობა-ნაგებობაში ინდივიდუალური საკუთრების ფართობებს (მრავალბინიანი/მრავალერთეულიანი უძრავი ნივთისათვის).

6. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის დიგიტალური ვერსია უნდა აკმაყოფილებდეს ტოპოლოგიის შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) ხაზოვან და პოლიგონურ ფენებში არ უნდა იყოს გადაკვეთა და გადაფარვა;

ბ) წარმოდგენილ ფენაში არ უნდა არსებობდეს ჩანაწერი, რომელსაც არ გააჩნია შესაბამისი გრაფიკული ელემენტი, ან ერთნაირი ჩანაწერები ერთმანეთთან დაუკავშირებელ ობიექტებზე;

გ) ორთოფოტოზე დიგიტალიზაციის დროს დაცული უნდა იყოს მასშტაბი. ორთოფოტოზე დიგიტალიზაცია უნდა განხორციელდეს 1:400-დან 1:1000-მდე, ხოლო კოსმოსურ სურათებზე – 1:4000-დან 1:7000-მდე მასშტაბში;

დ) ნაკვეთის ხაზოვან ფენაში არ უნდა იყოს გაწყვეტილი ხაზები;

ე) ნაკვეთის საზღვრების წერტილების რაოდენობა უნდა ემთხვეოდეს მოსაზღვრე ნაკვეთის საზღვრების წერტილების რაოდენობას;

ვ) შენობა-ნაგებობების საზღვრები არ უნდა კვეთდეს ნაკვეთის საზღვრებს (გარდა ხაზოვანი ნაგებობისა);

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ ნაკვეთის საზღვარი გადის შენობის საზღვარზე ან მის ცალკეულ გვერდებზე, შენობა/ნაგებობების შესაბამისი გვერდები და მახასიათებელი წერტილები უნდა ემთხვეოდეს ნაკვეთის შესაბამის გვერდებსა და მწვერვალებს;

თ) სიმბოლოზე გამავალი შესაბამისი კომუნიკაციის ხაზის წყვეტის წერტილი უნდა ემთხვეოდეს ამ სიმბოლოს.

          თავი VII. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მოთხოვნისა და მიღების წესი

    მუხლი 52. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის მოთხოვნის წესი

1. საკადასტრო აზომვითი ნახაზი მოითხოვება ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით.

2. საკადასტრო აზომვითი ნახაზი მოითხოვება, თუ:

ა) უძრავი ნივთის შესახებ საკადასტრო მონაცემები არ მოიპოვება სარეგისტრაციო სამსახურში ან გამოვლენილია სარეგისტრაციო სამსახურში არსებული საკადასტრო აღწერის მონაცემთა შეუსაბამობა უფლების დამადასტურებელ საბუთში არსებულ მონაცემებთან;

ბ) პირი არ ეთანხმება მის საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული უძრავი ნივთის შესახებ საჯარო რეესტრში რეგისტრირებულ მონაცემებს ან მომიჯნავე უძრავი ნივთის საზღვრებს.

3. საკადასტრო აზომვითი ნახაზი არ მოითხოვება:

ა) პირველადი რეგისტრაციის შემთხვევაში, თუ ჩატარებულია სისტემური საკადასტრო სამუშაოები;

ბ) უფლებების შემდგომი რეგისტრაციისას, როდესაც სარეგისტრაციო სამსახურში უკვე არსებობს უძრავი ნივთის სრულყოფილი საკადასტრო ინფორმაცია;

გ) მრავალბინიან/მრავალერთეულიან უძრავ ნივთზე ან მის ინდივიდუალური საკუთრების ერთეულზე უფლებათა პირველადი რეგისტრაციისას, თუ უძრავი ნივთის ტექნიკური მახასიათებლები არის ყოფილი ტექნიკური ინვენტარიზაციის ბიუროს არქივში.

    მუხლი 53. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის შემოწმებისა და მიღების ზოგადი წესი

1. საკადასტრო აზომვითი ნახაზი დამოწმებული უნდა იყოს საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, ხოლო თუ საკადასტრო აღწერაზე უფლებამოსილი პირი იურიდიული პირია – ასევე ბეჭდით.

2. სისტემური საკადასტრო აღწერის შედეგების ამ ინსტრუქციის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმებას ახორციელებენ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ცენტრალური აპარატის შესაბამისი სამსახურები, ხოლო თუ სისტემური საკადასტრო აღწერის არეალი არის მცირე – შესაბამისი ზონის სარეგისტრაციო სამსახური.

3. საკადასტრო აღწერის შედეგების მიღებაზე უარის თქმის საფუძველია საკადასტრო აღწერის შედეგების შეუსაბამობა ამ ინსტრუქციით დადგენილ მოთხოვნებთან.

კარი მეოთხე

          თავი VII. სარეგისტრაციო წარმოება

    მუხლი 54. სარეგისტრაციო წარმოების მხარეები

1. სარეგისტრაციო წარმოება მოიცავს რეგისტრაციის პროცესს, კერძოდ, სარეგისტრაციო განცხადების მიღებას, აგრეთვე სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერებას, შეწყვეტას, სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარის თქმას, სააღრიცხვო ბარათში რეესტრის ჩანაწერის, ჩანაწერებში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანას, ტექნიკური ხასიათის ხარვეზის შესწორებას, ჩანაწერის გაუქმებას და სხვა.

2. სარეგისტრაციო წარმოების მხარეებს წარმოადგენენ დაინტერესებული პირი და შესაბამისი სარეგისტრაციო სამსახური.

    მუხლი 55. დაინტერესებული პირის ვინაობის დადგენა

1. დაინტერესებული ფიზიკური პირის ვინაობის დადგენა ხდება ფიზიკური პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მეშვეობით, რომლის ასლი დაერთვის განცხადებას. საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტად მიიჩნევა საქართველოს მოქალაქის პასპორტი ან პირადობის მოწმობა. უცხოელ მოქალაქეთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტად მიიჩნევა ბინადრობის ნებართვა ან შესაბამისი ქვეყნის მიერ გაცემული პასპორტი.

2. დაინტერესებული იურიდიული პირის ვინაობის დადგენა ხდება იურიდიული პირის რეგისტრაციის დამადასტურებელი ამონაწერით შესაბამისი (საგადასახადო ორგანო, იუსტიციის სამინისტრო) რეესტრიდან, რომელიც დაერთვის განცხადებას.

3. სარეგისტრაციო წარმოებისას ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმოადგენს პასუხისმგებელი თანამდებობის პირი ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი. წარმომადგენლობის დამადატურებელი დოკუმენტი დაერთვის განცხადებას.

    მუხლი 56. სარეგისტრაციო წარმოების დაწყება

1. სარეგისტრაციო წარმოების დაწყების საფუძველია სარეგისტრაციო განცხადება (შემდგომში – განცხადება). სარეგისტრაციო წარმოება იწყება განცხადების რეგისტრაციის მომენტიდან.

2. სარეგისტრაციო განცხადებას და დოკუმენტაციას დაინტერესებული პირი წარადგენს პირადად ან ფოსტის მეშვეობით. განცხადების ფოსტით წარდგენის შემთხვევაში განცხადებაზე ხელმოწერა დამოწმებულ უნდა იქნეს სათანადო წესით.

2. განცხადება წერილობითი ფორმით წარედგინება სარეგისტრაციო სამსახურს უძრავი ნივთის ადგილ-მდებარეობის მიხედვით და უნდა შეიცავდეს:

ა) სარეგისტრაციო სამსახურის დასახელებას;

ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს;

გ) წარმომდგენის ვინაობას და მისამართს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) განმცხადებლის მოთხოვნის არსს;

ე) განცხადებაზე თანდართული საბუთების ნუსხას;

ვ) განმცხადებლის ხელმოწერას;

ზ) განცხადების წარმომდგენის ხელმოწერას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

თ) განცხადების წარდგენის თარიღს.

3. განცხადებას თან უნდა ერთოდეს ინსტრუქციის მეორე კარით განსაზღვრული სარეგისტრაციოდ წარდგენილი უფლების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების დამადასტურებელი საბუთები.

4. სარეგისტრაციო სამსახური უფლებამოსილი არ არის მოსთხოვოს განმცხადებელს სხვა რაიმე დამატებითი საბუთის ან ინფორმაციის წარდგენა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული განცხადებისა და მეორე კარით განსაზღვრული საბუთის ან ინფორმაციის გარდა.

    მუხლი 57. განცხადების რეგისტრაცია

1. სარეგისტრაციო სამსახური განცხადების მიღებას ადასტურებს განცხადების რეგისტრაციის წიგნში რეგისტრაციითა და მასზე სარეგისტრაციო ნომრის მინიჭებით.

2. სარეგისტრაციო სამსახური ვალდებულია რეგისტრაციაში გაატაროს განცხადება, დასვას მასზე რეგისტრაციის თარიღი, დრო, ნომერი და დაუყოვნებლივ გადასცეს განმცხადებელს განცხადების მიღების ბარათი, რომელიც შეიცავს შემდეგ მონაცემებს:

ა) განმცხადებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;

ბ) მომსახურების სახეს;

გ) უძრავი ნივთის მისამართს ან უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

დ) განცხადების რეგისტრაციის თარიღს, ნომერსა და დროს;

ე) განცხადების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას;         

ვ) მიღებული დოკუმენტების ჩამონათვალს;

ზ) გადახდილი სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის ოდენობას.

    მუხლი 58. დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა. განცხადების განუხილველად დატოვება

1. რეგისტრატორი დაუყოვნებლივ ამოწმებს განცხადების შესაბამისობას ამ ინსტრუქციის მოთხოვნებთან და იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ განმცხადებელმა არ წარადგინა ამ ინსტრუქციის 57-ე მუხლის მე-2 პუნქტით ან/და მეორე კარით გათვალისწინებული საბუთი ან ინფორმაცია, ან დაინტერესებული პირის მიერ წარდგენილი დოკუმენტი შედგენილია არასახელმწიფო ენაზე, დაუყოვნებლივ იღებს გადაწყვეტილებას დამატებითი დოკუმენტის, ინფორმაციის ან დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანის წარმოდგენამდე განცხადების განხილვის ვადის დინების შეჩერების და დამატებითი დოკუმენტის ან ინფორმაციის წარმოსადგენად 3, ხოლო დაინტერესებული პირის მოთხოვნით 15 სამუშაო დღის ვადის განსაზღვრის შესახებ. მასში აღნიშნული უნდა იყოს ყველა ის დამატებითი დოკუმენტი ან ინფორმაცია, რომლის წარმოდგენის ვალდებულება დაეკისრა დაინტერესებულ პირს და მათი წარმოდგენის ვადა.

2. თუ კანონით განსაზღვრულია ვადა, რომლის განმავლობაშიც დაინტერესებული პირი ვალდებულია წარადგინოს რაიმე დოკუმენტი, ეს ვადა დაცულად ჩაითვლება დოკუმენტის არასახელმწიფო ენაზე წარდგენის დროსაც.

3. შესაბამისი საბუთის ან ინფორმაციის წარდგენისთანავე რეგისტრატორი იღებს გადაწყვეტილებას განცხადების განხილვის ვადის დინების განახლების შესახებ. დამატებითი დოკუმენტების წარდგენისას, განცხადების მიღებაზე უფლებამოსილი პირი რეგისტრირებულ განცხადებასა და საჯარო რეესტრის დოკუმენტაციაში აღნიშნავს დამატებით წარმოდგენილ დოკუმენტაციის ნუსხას, წარდგენის თარიღს და გასცემს განცხადების მიღების ბარათს აღნიშნული ინფორმაციის მითითებით.

4. თუ განმცხადებელი დადგენილ ვადაში არ წარადგენს შესაბამის დოკუმენტს ან ინფორმაციას, რეგისტრატორს გამოაქვს გადაწყვეტილება განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ. აღნიშნულ შემთხვევაში გადახდილი სარეგისტრაციო მომსახურების საფასური უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება, ხოლო უფლების რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი დოკუმენტაცია რჩება სარეგისტრაციო სამსახურში.

    მუხლი 59. წარმომადგენელი სარეგისტრაციო წარმოებაში

1. დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს სარეგისტრაციო სამსახურთან ურთიერთობა აწარმოოს წარმომადგენლის მეშვეობით.

2. თუ დაინტერესებული პირი სარეგისტრაციო წარმოებაში მონაწილეობს წარმომადგენლის მეშვეობით, სარეგისტრაციო დოკუმენტაციას თან უნდა დაერთოს წარმომადგენლობის დამადასტურებელი საბუთი და წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.

3. თუ დაინტერესებული პირი სარეგისტრაციო წარმოებაში მონაწილეობს წარმომადგენლის მეშვეობით, სარეგისტრაციო სამსახური სარეგისტრაციო წარმოების ყველა საკითხზე მიმართავს წარმომადგენელს.

4. დაინტერესებული პირი, რომელიც წარმოდგენილია სხვა პირით, უფლებამოსილია თავადაც აწარმოოს ურთიერთობა სარეგისტრაციო სამსახურთან.

    მუხლი 60. სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების საფუძვლები

1. რეგისტრატორი იღებს გადაწყვეტილებას სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების შესახებ, თუ:

ა) გასაჩივრდა უძრავ ნივთზე უფლების დამადასტურებელი საბუთი (საბუთები), ეს გასაჩივრება აჩერებს დამადასტურებელი საბუთების მოქმედებას და აღნიშნული შეჩერების შესახებ შესაბამისი ორგანოს მიერ ოფიციალურად ეცნობება სარეგისტრაციო სამსახურს;

ბ) რეგისტრატორს წარედგინა სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული აქტი, რომელიც ითვალისწინებს რეგისტრაციის პროცესის შეჩერებას.

2. უძრავ ნივთზე ყადაღის დადება არ აჩერებს სარეგისტრაციო წარმოებას, თუ დაყადაღების აქტში პირდაპირ არ არის მითითებული სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების შესახებ.

3. რეგისტრატორის გადაწყვეტილებით სარეგისტრაციო წარმოება განახლდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრატორს წარედგინა სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების საფუძვლების აღმოფხვრის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

    მუხლი 61. სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტა

1. რეგისტრატორი იღებს გადაწყვეტილებას სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის შესახებ:

ა) დაინტერესებული პირის განცხადებით;

ბ) თუ სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი უფლება ან ამ უფლების ობიექტი აღარ არსებობს ან გარიგება გაუქმდა კანონით დადგენილი წესით, მხარეთა შეთანხმებით;

გ) თუ განმცხადებელმა ვერ უზრუნველყო რეგისტრაციის შეჩერების ვადაში სათანადო დოკუმენტაციის წარდგენა.

2. სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის შემთხვევაში გადახდილი სარეგისტრაციო მომსახურების საფასური დაბრუნებას არ ექვემდებარება, უფლების რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი დოკუმენტაცია რჩება საჯარო რეესტრში.

    მუხლი 62. სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარის თქმის საფუძვლები

1. სარეგისტრაციო წარმოების ვადის განმავლობაში რეგისტრატორი იღებს გადაწყვეტილებას რეგისტრაციის განხორციელებაზე უარის თქმის თაობაზე, თუ:

ა) დადგენილია არსებითი წინააღმდეგობის არსებობა სარეგისტრაციოდ წარდგენილ უფლებასა და საჯარო რეესტრში უკვე რეგისტრირებულ უფლებრივ მდგომარეობას შორის, რაც შეუძლებელს ხდის რეგისტრაციას;

ბ) სარეგისტრაციოდ წარდგენილი უფლება არ ექვემდებარება საჯარო რეესტრში რეგისტრაციას;

გ) სარეგისტრაციოდ წარდგენილ უძრავ ნივთზე უფლების დამადასტურებელი საბუთი ბათილად, ძალადაკარგულად ან არარად არის ცნობილი;

დ) უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიღებულია (გამოცემულია) ან დამოწმებულია არაუფლებამოსილი ორგანოს ან თანამდებობის პირის მიერ.

2. სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის შემთხვევაში გადახდილი სარეგისტრაციო მომსახურების საფასური დაბრუნებას არ ექვემდებარება, უფლების რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი დოკუმენტაცია რჩება საჯარო რეესტრში.

3. განცხადება იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომლის თაობაზეც არსებობს რეგისტრატორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება რეგისტრაციის განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ, შეიძლება ხელახლა წარდგენილ იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტობრივი ან სამართლებრივი მდგომარეობა, რომელიც საფუძვლად დაედო სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარის თქმას, შეიცვალა დაინტერესებული პირის სასარგებლოდ.

    მუხლი 63. საჯარო რეესტრის ჩანაწერის განხორციელება

1. რეგისტრატორი ახდენს უფლების რეგისტრაციას, თუ არ არსებობს სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების ან სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარის თქმის საფუძვლები, ან თუ სარეგისტრაციო წარმოება არ შეწყდა.

2. უფლების რეგისტრაცია გულისხმობს საჯარო რეესტრის ჩანაწერის შეტანას სააღრიცხვო ბარათში. უფლების პირველადი რეგისტრაციისას ივსება ახალი სააღრიცხვო ბარათი, ხოლო უფლების შემდგომი რეგისტრაციისას სააღრიცხვო ბარათში შეიტანება ახალი ჩანაწერი ან ივსება ახალი სააღრიცხვო ბარათი.

3. უფლების რეგისტრაციის თარიღად მიიჩნევა განცხადების რეგისტრაციის თარიღი.

4. სარეგისტრაციო ჩანაწერის წარმოება ხდება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით.

5. საჯარო რეესტრში ჩანაწერი შეტანილ უნდა იქნეს ისეთი ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით და ისე, რომ ქაღალდის დაზიანების გარეშე შეუძლებელი იყოს ჩანაწერის კვალის მოსპობა. ჩანაწერები უნდა გაკეთდეს მჭიდროდ, რათა გამოირიცხოს ორ ჩანაწერს შორის სხვა ჩანაწერის შესაძლებლობა. რეესტრში ჩანაწერი უნდა გაკეთდეს ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მისი ადვილად წაკითხვა. ჩანაწერი შეტანილ უნდა იყოს მკაფიოდ, რათა გამოირიცხოს მისი არაერთგვაროვანი განმარტება.

6. ჩანაწერში სიტყვების შემოკლება დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შემოკლება საყოველ-თაოდ მიღებული და ცნობილია ან შემოკლების შედეგად გაუგებარი არ ხდება სიტყვის ან/და წინადადების მნიშვნელობა.

7. სარეგისტრაციო დოკუმენტები დაერთვის სააღრიცხვო ბარათს და ინახება არქივში.

8. თუ სარეგისტრაციო დოკუმენტები და სააღრიცხვო ბარათი შედგება რამდენიმე ფურცლისაგან, იგი უნდა იყოს აკინძული და ზონარგაყრილი. ამასთანავე, ზონარი ქაღალდით ისე უნდა იყოს დაწებებული, რომ ქაღალდის მთლიანობის დარღვევის გარეშე შეუძლებელი იყოს ზონრის გახსნა. ქაღალდის მთლიანობა არ უნდა იყოს დარღვეული. ზონარზე დაწებებულ ქაღალდზე დასმული უნდა იყოს რეგისტრატორის ბეჭედი და ხელმოწერა ისე, რომ ბეჭდის ანაბეჭდისა და ხელმოწერის ნაწილი ასახული იყოს დაწებებულ ფურცელზე, ხოლო ნაწილი დოკუმენტის ფურცელზე.

    მუხლი 64. საჯარო რეესტრის ჩანაწერში ცვლილებისა და დამატების შეტანა

1. რეგისტრატორი უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე მოახდინოს რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებისა და დამატების რეგისტრაცია.

2. რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილებისა და დამატების შეტანის რეგისტრაციის საფუძვლებია:

ა) მესაკუთრის შეუცვლელად მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემების (ფიზიკური პირის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, რეგისტრაციის ადგილი, პირადი ნომერი; იურიდიული პირის სახელწოდება, იურიდიული მისამართი, მარეგისტრირებელი ორგანო) და სხვა ცვლილება, რაც დოკუმენტურად არის დადასტურებული;

ბ) ფაქტობრივი გარემოების არსებობა, რომელიც დაზუსტებას იწვევს რეგისტრირებულ უფლებაში ან უფლების ობიექტში ცვლილებას ან/და დამატებას და რომელიც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტით;

გ) საკადასტრო აღწერის დროს მიწის ნაკვეთის ფართობის, კონფიგურაციის და საზღვრების დადგენისას დაშვებული ან დაზუსტებისას გამოვლენილი ტექნიკური ხარვეზები;

დ) კანონიერ ძალაში შესული ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტი.

4. რეგისტრირებულ მონაცემებში საკუთარი ინიციატივით ცვლილების ან/და დამატების შეტანამდე რეგისტრატორი ვალდებულია დაინტერესებულ მხარეებს აცნობოს შესაძლო ცვლილების ან/და დამატების შესახებ და საკუთარი წერილობითი მოსაზრებების წარსადგენად განუსაზღვროს მათ 20-დღიანი ვადა.

5. რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების ან/და დამატების შეტანა წარმოებს მომსახურების საფასურის გადახდის გარეშე.

    მუხლი 65. საჯარო რეესტრის ჩანაწერებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

1. რეგისტრატორი უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე გაასწოროს ჩანაწერებში ტექნიკური ხარვეზი, რომელიც გამოწვეულია სარეგისტრაციო დოკუმენტაციაში მოცემული ინფორმაციის უზუსტო გადატანით, ტექნიკური ან გამოთვლის დროს დაშვებული შეცდომით. ხარვეზად ჩაითვლება ჩანაწერში დაშვებული ორთოგრაფიული, არითმეტიკული ან სხვა სახის ტექნიკური უზუსტობა, რომელთა მექანიკური ხასიათი თვალნათლივ დასტურდება ამავე ჩანაწერის სხვა ნაწილებიდან და/ან სარეგისტრაციო დოკუმენტებიდან და რომელთა გასწორებაც არ იწვევს ჩანაწერის შინაარსის არსებით შეცვლას.

2. რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე წარმოებს რეგისტრაციისათვის დადგენილი წესით და ერთი სამუშაო დღის ვადაში.

3. რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება რეგისტრატორის მიერ საკუთარი ინიციატივით წარმოებს დაინტერესებული პირისათვის შეტყობინების გაგზავნის შემდგომ.

4. ჩანაწერებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება წარმოებს მომსახურების საფასურის გადახდის გარეშე.

    მუხლი 66. საჯარო რეესტრის ჩანაწერის გაუქმება

1. საჯარო რეესტრის ჩანაწერი უქმდება, თუ:

ა) წარმოდგენილია ახალი უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს უფლების გადასვლის ან შეწყვეტის ფაქტს;

ბ) წარმოდგენილია სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული აქტი, რომელიც ადასტურებს საჯარო რეესტრის ჩანაწერის ბათილად ან ძალადაკარგულად ცნობის ფაქტს;

გ) წარმოდგენილია უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული (გამოცემული) ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ადასტურებს იმ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად, არარად ან ძალადაკარგულად ცნობის ფაქტს, რომელთა საფუძველზეც განხორციელდა საჯარო რეესტრში საკუთრების ან სხვა სანივთო უფლების რეგისტრაცია;

დ) ამოიწურა ვადით განსაზღვრული უფლების მოქმედების ვადა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლებით საჯარო რეესტრის ჩანაწერის გაუქმება შეიძლება გასაჩივრდეს მხოლოდ ამ ჩანაწერის საფუძველთან ერთად.

3. საჯარო რეესტრის ჩანაწერების გაუქმების შემთხვევაში სარეგისტრაციო ჩანაწერები და ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან კარგავენ იურიდიულ ძალას.

    მუხლი 67. დაჩქარებული სარეგისტრაციო წარმოება

1. დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე სარეგისტრაციო სამსახური სარეგისტრაციო წარმოებას ახორციელებს კანონმდებლობით დაწესებულ ვადაზე ადრე.

2. სარეგისტრაციო სამსახური დაჩქარებულ სარეგისტრაციო წარმოებას ახორციელებს „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ” საქართველოს კანონით დაწესებული შესაბამისი მომსახურების საფასურის გადახდის საფუძველზე და დადგენილ ვადებში.

    მუხლი 68. რეგისტრატორის გადაწყვეტილება

1. რეგისტრატორის გადაწყვეტილება მიიღება წერილობითი ფორმით და იგი წარმოადგენს ინდივი-დუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელიც უნდა შეიცავდეს:

ა) სათაურს;

ბ) სარეგისტრაციო სამსახურის მისამართს;

გ) რეგისტრატორის გვარს, სახელსა და ხელმოწერას;

დ) გამოცემის თარიღს და სარეგისტრაციო ნომერს;

ე) საქმის გარემოებებს, მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთებას და სამართლებრივ საფუძვლებს (ის საკანონმდებლო ან კანონმდებარე ნორმატიული აქტი ან მისი შესაბამისი ნორმა, რომლის საფუძველზეც გამოიცა ეს გადაწყვეტილება).

2. გადაწყვეტილება მიღებიდან ერთი დღის ვადაში უნდა გადაეცეს ან ფოსტით გაეგზავნოს განმცხადებელს.

3. გადაწყვეტილებაში უნდა მიეთითოს ის ორგანო ან თანამდებობის პირი, ვისთანაც შეიძლება გადაწყვეტილების გასაჩივრება, მისი მისამართი და საჩივრის წარდგენის ვადა.

4. რეგისტრატორის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ან სასამართლოში, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

          თავი VIII. საჯარო რეესტრის დოკუმენტაცია

    მუხლი 69. განცხადებებისა და უფლებების რეგისტრაციის წიგნი

განცხადებებისა და უფლებების რეგისტრაციის წიგნი არის დადგენილი ფორმის დოკუმენტი, რომელშიც ქრონოლოგიური თანამიმდევრობით შეიტანება მონაცემები გაცხადებული მოთხოვნისა და შესრულებული სარეგისტრაციო ქმედების შესახებ.

    მუხლი 70. უძრავი ნივთის სააღრიცხვო ბარათი

1. უძრავი ნივთის სააღრიცხვო ბარათი არის დადგენილი ფორმის დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს შემდეგ მონაცემებს:

ა) უძრავი ნივთის საკადასტრო კოდს;

ბ) ფართობს (დაზუსტებულს, დაუზუსტებელს);

გ) მისამართს (ადგილმდებარეობას);

დ) მიწის ნაკვეთის დანიშნულებას;

ე) საკუთრების უფლების სახეს;

ვ) წინა საკადასტრო კოდს;

ზ) მესაკუთრის (თანამესაკუთრეების) საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;

თ) უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალს და რეკვიზიტებს; პირველადი რეგისტრაციისას საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების ჩამონათვალს და რეკვიზიტებს;

ი) თანამესაკუთრეთა წილობრივ მონაცემებს;

კ) მიწის ნაკვეთთან მყარად დაკავშირებული ობიექტების საკადასტრო კოდებსა და მონაცემებს;

ლ) უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების შეზღუდვის (სარგებლობის) ან ვალდებულებითი დატვირთვის დამადასტურებელი დოკუმენტების ჩამონათვალს, რეკვიზიტებსა და შეზღუდვის შინაარსს;

მ) იმ პირების საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, რომელთა სასარგებლოდაც შეზღუდულია ან დატვირთულია უფლება;

ნ) უფლების დამადასტურებელი საბუთების არსებით პირობებს;

ო) საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 315-ე მუხლით გათვალისწინებულ წინასწარ ჩანაწერს სამომავლო ან/და პირობითი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად სანოტარო წესით დამოწმებული ისეთი გარიგების მოთხოვნების შესახებ, რომელიც გავლენას ახდენს ან მოახდენს უძრავ ნივთზე საკუთრების ან სხვა სანივთო უფლებაზე;

პ) უძრავი ნივთის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენების დამადასტურებელი დოკუმენტის დასახელებასა და რეკვიზიტებს;

ჟ) მოთხოვნაზე უფლებამოსილი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს;

რ) იპოთეკის სახესა და მისი უზრუნველყოფის პირობებს.

2. თითოეულ მიწის ნაკვეთზე, ბინაზე/ერთეულზე ან დამოუკიდებელი სანივთო უფლების მქონე უძრავ ნივთზე ივსება ინდივიდუალური სააღრიცხვო ბარათი.

3. სააღრიცხვო ბარათის განუმეორებელი ნომერი იდენტურია მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდისა.

4. სააღრიცხვო ბარათის ძალაში მყოფი ჩანაწერები წარმოადგენს უძრავი ნივთის სამართლებრივი მდგომარეობის განმსაზღვრელ იურიდიულ საფუძველს.

5. სააღრიცხვო ბარათში ჩანაწერების შეტანა, შეცვლა ან გაუქმება წარმოებს უფლების დამადასტურებელი საბუთების და უძრავი ნივთის საკადასტრო მონაცემების საფუძველზე.

6. სააღრიცხვო ბარათს ხელს აწერს და ბეჭდით ამოწმებს სახელმწიფო რეგისტრატორი.

    მუხლი 71. სარეგისტრაციო მოწმობა

1. სარეგისტრაციო მოწმობა არის უძრავ ნივთზე უფლების რეგისტრაციის თაობაზე გაცემული ძირითადი იურიდიული დოკუმენტი.

2. სარეგისტრაციო მოწმობა ძალაში შედის მისი გამოცემის მომენტიდან.

3. სარეგისტრაციო მოწმობა დასტურდება რეგისტრატორის ხელმოწერით და ბეჭდით.

4. სარეგისტრაციო მოწმობა შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში დაინტერესებული მხარისათვის მისი გადაცემიდან 1 თვის ვადაში.

    მუხლი 72. საკუთრების სიგელი

1. საკუთრების სიგელი არის დადგენილი ფორმის დოკუმენტი, რომელიც გაიცემა უძრავი ნივთის მესაკუთრის განცხადების საფუძველზე და ადასტურებს უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების არსებობის ფაქტს.

2. საკუთრების სიგელი დასტურდება რეგისტრატორის ხელმოწერით და ბეჭდით.

    მუხლი 73. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან

1. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან არის სარეგისტრაციო წარმოების დამადასტურებელი დადგენილი ფორმის დოკუმენტი.

2. ამონაწერი გაიცემა დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე. უძრავი ნივთის თანამესაკუთრეებზე ამონაწერი გაიცემა სახელობით.

3. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან შეიცავს გაცემის მომენტისათვის სააღრიცხვო ბარათში უძრავი ნივთის სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ძალაში მყოფ მონაცემებს. ბათილია ამონაწერი, რომელიც არ შეესაბამება შესაბამის სააღრიცხვო ბარათს მისი გაცემის მომენტისათვის.

4. საჯარო რეესტრიდან ამონაწერის განუყოფელ ნაწილს (დანართს) წარმოადგენს საკადასტრო გეგმა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

5. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ძალაშია გაცემიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.

6. ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან დასტურდება რეგისტრატორის ხელმოწერით და ბეჭდით.

7. ამონაწერი წარმოადგენს უძრავ ნივთზე შემდგომი გარიგების და სხვა სამართლებრივი მოქმედების განხორციელების უფლებამოსილების დამადასტურებელ დოკუმენტს.

          თავი IX. გარდამავალი დებულებანი

    მუხლი 76. საკადასტრო აზომვითი ნახაზის დიგიტალური ვერსიის დამატებით მოთხოვნის წესი

საკადასტრო აზომვითი ნახაზის დიგიტალური ვერსია სარეგისტრაციო სამსახურის მიერ დამატებით მოთხოვნილ იქნეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც სარეგისტრაციო სამსახურებში იარსებებს საკადასტრო ინფორმაციის აღრიცხვისა და გამოყენების კომპიუტერული სისტემა. იმ სარეგისტრაციო სამსახურებში, სადაც რეგისტრაციის პროცესი უკვე კომპიუტერიზებულია, შეიძლება დაინტერესებული პირის მიერ საკადასტრო აზომვითი ნახაზის დიგიტალური ვერსიის დამატებით ნებაყოფლობით წარმოდგენა.