ხონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ხონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ხონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 16/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.119.016439
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
16/12/2020
ვებგვერდი, 17/12/2020
190020020.35.119.016439
ხონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ხონის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (17/12/2020 - 24/02/2021)

 

ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

   დადგენილება №28

2020 წლის 16 დეკემბერი

ქ. ხონი

 

ხონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ხონის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:


ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარევალერი ბახტაძედანართი

თავი I
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   11,508.4  

   7,433.1  

   4,075.3  

      13,121.7  

        6,813.4  

        6,308.3  

        6,378.7  

        6,218.7  

          160.0  

 გადასახადები

     7,146.4  

   7,146.4  

            -    

        5,815.4  

        5,815.4  

                -    

        5,948.7  

        5,948.7  

                -    

 გრანტები

     4,118.2  

        42.9  

   4,075.3  

        7,058.3  

           750.0  

        6,308.3  

           160.0  

                 -    

          160.0  

 სხვა  შემოსავლები

        243.8  

      243.8  

            -    

           248.0  

           248.0  

                -    

           270.0  

           270.0  

                -    

 II. ხარჯები

     7,037.1  

   6,718.7  

      318.4  

        7,165.5  

        6,941.3  

           224.2  

        6,660.4  

        6,500.4  

          160.0  

 შრომის ანაზღაურება

     1,565.2  

   1,503.2  

        62.0   

        1,365.6  

        1,306.2  

             59.4  

        1,231.5  

        1,178.5  

            53.0  

 საქონელი და მომსახურება

        914.6  

      797.4  

      117.2  

        1,131.9  

        1,063.8  

             68.1  

        1,184.0  

        1,184.0  

                -    

 პროცენტი

          25.6  

        25.6  

            -    

             30.9  

             30.9  

                -    

             33.3  

             33.3  

                -    

 სუბსიდიები

     3,652.0  

   3,562.4  

        89.6  

        3,678.9  

        3,585.2  

             93.7  

        3,671.0  

        3,564.0  

          107.0  

 გრანტები

            5.8  

          5.8  

            -    

             10.0  

             10.0  

                -    

               5.0  

               5.0  

                -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

        644.4  

      641.4  

          3.0  

           799.3  

           796.3  

               3.0  

           425.6  

           425.6  

                -    

 სხვა ხარჯები

        229.5  

      182.8  

        46.6  

           148.9  

           148.9  

                -    

           110.0  

           110.0  

                -    

 III. საოპერაციო სალდო

     4,471.3  

      714.5  

   3,756.9  

        5,956.2  

-          127.9  

        6,084.1  

-          281.7  

-          281.7  

                -    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     5,771.2  

      466.2  

   5,305.0  

        6,837.1  

           262.0  

        6,575.0  

-          333.1  

-          333.1  

                -    

 ზრდა

     5,804.8  

      499.8  

   5,305.0  

        6,870.7  

           295.6  

        6,575.0  

             44.2  

             44.2  

                -    

 კლება

          33.6  

        33.6  

 

             33.6  

             33.6  

 

           377.3  

           377.3  

 

 V. მთლიანი სალდო

-    1,299.9  

      248.2  

-  1,548.1  

-          880.9  

-          390.0  

-         490.9  

             51.4  

             51.4  

                -    

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

-    1,325.6  

      222.5  

-  1,548.1  

-          932.2  

-          441.3  

-         490.9  

                 -    

                 -    

                -    

 ზრდა

-    1,548.1  

            -    

-  1,548.1  

                 -    

                 -    

                -    

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-    1,548.1  

 

-  1,548.1  

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 კლება

-       222.5  

-     222.5  

            -    

           932.2  

           441.3  

           490.9  

                 -    

                 -    

                -    

      ვალუტა და დეპოზიტები

-       222.5  

-     222.5  

 

           932.2  

           441.3  

           490.9  

                 -    

                 -    

                -     

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-         25.8  

-       25.8  

            -    

-            51.4  

-            51.4  

                -    

-            51.4  

-            51.4  

                -    

 კლება

          25.8  

        25.8  

            -    

             51.4  

             51.4  

                -    

             51.4  

             51.4  

                -    

     საშინაო

          25.8  

        25.8  

            -    

             51.4  

             51.4  

                -    

             51.4  

             51.4  

                -    

           სესხები

              -    

 

 

             51.4  

             51.4  

 

             51.4  

             51.4  

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

          25.8  

        25.8  

            -    

                 -    

 

 

                 -    

 

 

 VIII. ბალანსი

            0.0  

-         0.0  

            -    

               0.0  

               0.0  

                -    

-              0.0  

-              0.0  

                -    

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:    

ათას ლარში

 დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

                     11,542.0  

      7,466.7  

      4,075.3  

   13,155.3  

         6,847.0  

        6,308.3  

        6,756.0  

        6,596.0   

           160.0  

 შემოსავლები

                     11,508.4  

      7,433.1  

      4,075.3  

   13,121.7  

         6,813.4  

        6,308.3  

        6,378.7  

        6,218.7  

           160.0  

 არაფინანსური

აქტივების კლება

                            33.6  

           33.6  

               -    

          33.6  

              33.6  

 

           377.3  

           377.3  

                -    

 გადასახდელები

                     12,867.6  

      7,244.3  

      5,623.4   

   14,087.6  

         7,288.3  

        6,799.2  

        6,756.0  

        6,596.0  

           160.0  

 ხარჯები

                       7,037.1  

      6,718.7  

         318.4  

     7,165.5  

         6,941.3  

           224.2  

        6,660.4  

        6,500.4  

           160.0  

 არაფინანსური

აქტივების

ზრდა

                       5,804.8  

         499.8  

      5,305.0  

     6,870.7  

            295.6  

        6,575.0  

             44.2  

             44.2  

                -    

 ფინანსური აქტივების

ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

                                -    

 

 

              -    

 

 

                -    

 

 

 ვალდებუ

ლებების

კლება

                            25.8  

           25.8  

               -     

          51.4  

              51.4  

                -    

             51.4  

             51.4  

                -    

 ნაშთის

ცვლილება

-                      1,325.6  

         222.5  

-     1,548.1  

-       932.2  

-          441.3   

-         490.9  

                -    

                -    

                -     

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს  6378,7  ათასი  ლარით:

 ათას ლარში

                     

დასახელება

 2019
წლის

 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

                     11,508.4  

      7,433.1  

      4,075.3  

   13,121.7  

         6,813.4  

        6,308.3  

        6,378.7  

        6,218.7  

           160.0  

       გადასახადები

                       7,146.4  

      7,146.4  

               -    

     5,815.4  

         5,815.4  

                -    

        5,948.7  

        5,948.7  

                -    

      გრანტები

                       4,118.2  

           42.9  

      4,075.3  

     7,058.3  

            750.0  

        6,308.3  

           160.0  

                -    

           160.0  

       სხვა შემოსავლები

                          243.8  

         243.8  

 

        248.0  

            248.0  

 

           270.0  

           270.0  

 

 


მუხლი 4.  ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 5948,7 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

 

დასახელება

 2019
წლის

 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელ

მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

                       7,146.4  

      7,146.4  

               -    

     5,815.4  

         5,815.4  

                -    

        5,948.7  

        5,948.7  

                -    

      საშემოსავლო გადასახადი

                                -    

               -    

 

              -    

                 -    

 

                -    

 

 

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

                       6,868.4  

      6,868.4  

 

     5,595.4  

         5,595.4  

 

        5,698.7  

        5,698.7  

 

      ქონების გადასახადი

                          278.0  

         278.0  

               -    

        220.0  

            220.0  

                -    

           250.0  

           250.0  

                -    

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                          197.7  

         197.7  

 

        179.0  

            179.0  

 

           197.0  

           197.0  

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                                -    

 

 

              -    

                 -    

 

                -    

                -    

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

                              2.6  

             2.6  

 

          10.0  

              10.0   

 

               3.0  

               3.0  

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

                            60.3  

           60.3  

 

          30.0  

              30.0  

 

             45.0  

             45.0  

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

                            17.5  

           17.5  

 

            1.0  

                1.0  

 

               5.0  

               5.0  

 

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს  160,0 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

            4,118.2  

            7,058.3  

                  160.0  

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

                     -    

 

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

            4,118.2  

            7,058.3  

                  160.0  

 გათანაბრებითი /სპეციალური ტრანსფერი

                 42.9  

               750.0  

                       -    

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

               160.0  

               160.0  

                  160.0  

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად (სკოლები)

               542.1  

                 44.2  

                       -    

 კაპიტალური ტრანსფერი

            3,247.0  

6104.2

                       -    

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

               126.2  

                     -    

                       -    

   სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

               126.2  

                     -    

 

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 270,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

               243.8  

               248.0  

                  270.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

                 86.8  

                 83.0  

                    90.0  

 პროცენტები

                 32.8  

                 30.0  

                    30.0  

 დივიდენდები

                     -    

 

                       -    

 რენტა

                 54.0  

                 53.0  

                    60.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

                 71.9  

                 75.0   

                    70.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

                               52.1  

                              35.0  

                                 40.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  15.3   

                    3.0  

                     10.0  

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  36.8  

                  32.0  

                     30.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

                  19.8  

                  40.0  

                     30.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

                 50.4  

                 80.0  

                    70.0  

 წლის დასაწყისისთვის გარდამავალი საბრუნავი სახსრები

 

                     -    

 

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 34.7  

                 10.0  

                    40.0  

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  6.660,4 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                ათას ლარში

დასახელება

 2019
 წლის
 ფაქტი

 2020 წლის ფაქტი

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

   7,037.1  

   6,718.7  

   318.4  

        7,165.5  

        6,941.3  

           224.2  

        6,660.4  

        6,500.4  

           160.0  

 შრომის ანაზღაურება

   1,565.2  

   1,503.2  

     62.0  

        1,365.6  

        1,306.2  

             59.4  

        1,231.5  

        1,178.5  

             53.0  

 საქონელი და მომსახურება

      914.6  

      797.4  

   117.2  

        1,131.9  

        1,063.8  

             68.1  

        1,184.0  

        1,184.0  

                 -    

 პროცენტები

        25.6  

        25.6  

         -    

             30.9  

             30.9  

                 -    

             33.3  

             33.3  

                 -    

 სუბსიდიები

   3,652.0  

   3,562.4  

     89.6  

        3,678.9  

        3,585.2  

             93.7  

        3,671.0  

        3,564.0  

           107.0  

 გრანტები

          5.8  

          5.8  

         -    

             10.0  

             10.0  

                 -    

               5.0  

               5.0  

                 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

      644.4  

      641.4  

       3.0  

           799.3  

           796.3  

               3.0  

           425.6  

           425.6  

                 -    

 სხვა ხარჯები

      220.5  

      182.8  

     46.6  

           148.9  

           148.9  

                 -    

           110.0  

           110.0  

                 -    

 


მუხლი 8.  ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 333,1 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 44,2 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 377,3 ათასი ლარით:

 ათას ლარში

არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

               25.8  

               10.0  

                 5.0  

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

               25.8  

               10.0  

                 5.0  

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,164.9  

          6,214.6  

                 6.0  

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          4,230.1  

          5,670.0  

                   -    

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             476.4  

             514.4  

                   -    

    გარე განათება

                 0.4  

                 0.8  

                 2.0  

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             196.2  

               14.6  

                 4.0   

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             133.1  

                   -    

                   -    

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             128.6  

               14.8  

                   -    

  წყლის სისტემების მოწყობა

                   -    

                   -    

                   -    

 

                   -    

                   -    

                   -    

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

                 1.1  

               43.5  

               32.0  

   დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება

                 1.1  

                 5.0  

                   -    

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                   -    

               38.5  

               32.0  

 განათლება

             382.9  

             480.4  

                   -    

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

                 5.3  

                 5.5  

                   -    

 განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

             377.6  

             474.9  

                   -    

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

               17.8  

               12.8  

                 1.2  

   სპორტის სფეროს განვითარება

                   -    

                 6.1  

                 1.2  

   კულტურის სფეროს განვითარება

               15.4  

                 6.7  

                   -    

 კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

                 2.5  

                   -    

                   -    

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

             209.1  

             104.1  

                   -    

   ჯანმრთელობის დაცვა

             209.1  

             104.1  

                   -    

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5,801.5  

          6,865.3  

               44.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

               33.6  

               33.6  

             377.3  

 ძირითადი აქტივები

               33.6  

               33.6  

             377.3  

 არაწარმოებული აქტივები

                   -    

                   -    

                   -    

        მიწა

                   -    

                   -    

                   -    

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

ათას ლარში

 

ფუნქციო

ნალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

              2,193.2  

              2,366.6  

              2,230.2  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

              2,141.9  

              2,284.4  

              2,145.5  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

              2,141.8  

              2,145.4  

              2,125.5  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

                     0.1  

                 139.0  

                   20.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

                   51.3  

                   82.2  

                   84.7  

 7.2

 თავდაცვა

                   90.4  

                   90.0  

                   90.0  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

                   90.4  

                   90.0  

                   90.0  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

              4,841.6  

              6,194.8  

                   11.0  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

              4,230.1  

              5,676.4  

                     7.0  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

              4,230.1  

              5,676.4  

                     7.0  

 7.4 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

                 611.5  

                 518.4  

                     4.0  

 7.5

 გარემოს დაცვა

                 723.0  

                 683.3  

                 662.0  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

                 594.3  

                 630.0  

                 630.0  

 7.5 2

 ჩამდინარე წყლების მართვა

                 128.6  

                   14.8  

                       -    

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

                 591.8  

                 438.0  

                 422.0  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

                 242.8  

                   10.6  

                       -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 

 

                       -    

 7.6 4

 გარე განათება

                 164.1  

                 230.0  

                 230.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

                 184.9  

                 197.4  

                 192.0  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

                 301.3  

                 245.0  

                 122.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

                 301.3  

                 245.0  

                 122.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

              1,280.6  

              1,192.5  

              1,151.2  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

                 271.8  

                 298.0  

                 276.2  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

                 825.7  

                 741.5  

                 692.0  

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

                   33.0  

                   33.0  

                   33.0  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

                 150.0  

                 120.0  

                 150.0  

 7.9

 განათლება

              1,925.5  

              1,965.4  

              1,400.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

              1,597.0  

              1,625.4  

              1,070.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

                 328.5  

                 340.0  

                 330.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

                 328.5  

                 340.0  

                 330.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

                 911.2  

                 951.5  

                 667.6  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

                       -    

                 505.2  

                 291.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

                       -    

                   40.0  

                     0.5  

 7 10 3

 მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური  დაცვა

                       -    

                     7.0  

                     7.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

                       -    

                   16.9  

                   16.9  

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

                       -    

                     1.4  

                     0.7  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

                 907.7  

                 376.5  

                 347.0  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

                     3.5  

                     4.5  

                     4.5  

 

 სულ

            12,858.6  

            14,127.1  

              6,756.0   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 51,4 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო  281,7 ათასი

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

                  4,471.3  

                  5,956.2  

-                    281.7  

 მთლიანი სალდო

-                 1,299.9  

-                    880.9  

                       51.4  

 

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

-                 1,325.6  

-                    932.2  

                           -    

 ზრდა

-                 1,548.1  

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

-                 1,548.1  

                           -    

                           -    

 კლება

-                    222.5  

                     932.2  

                           -    

        ვალუტა და დეპოზიტი

-                    222.5  

                     932.2  

                           -    

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 51.4 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 290.0 ათას ლარს.  

თავი II
ხონის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 241.0 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

            241.0  

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

                7.0  

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

                  -    

 02 02

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

                  -    

 02 03

    გარე განათება

            230.0  

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

            230.0  

 02 04

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

                4.0  

 02 04 01

       საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

                4.0  

 02 04 02

       შენობა ნაგებობების  მშენებლობა-რებილიტაცია

                  -    

 02 05

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

                  -    

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

                  -    

 02 07

  წყლის სისტემების მოწყობა

                  -    

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

7.0     

პროგრამის განმახორციელებელი

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ბოლო  წლების მანძილზე მუნიციპალიტეტში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით,  განსაკუთრებით საგზაო ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. მუნიციპალიტეტის  ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს.  მუნიციპალიტეტში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესებისათვის საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და სახელმწიფო ფონდებით დაფინანსებული ღონისძიებები.

  მიზანი: მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა . მიმდინარე წელს განხორციელდება

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

230,0     

პროგრამის განმახორციელებელი

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულის გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ხონში და მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (228.0 ათასი ლარი). ახალი ქსელის მოწყობა. (2.0 ათასი ლარი)

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 854.0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

            854.0  

 03 01

   დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება

            630.0  

 03 02

 სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

            122.0  

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

              32.0  

 03 04

 ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება

              70.0  

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება,  ნარჩენების გატანა და სხვა კომუნალური მომსახურება

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

630,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხონის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.

დასუფთავების ღონისძიბებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითდად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალლური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან. .

პროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრი  ანხორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნარჩენების მოგროვებასა და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის შემდეგ სოფლებში:  გორდი, კინჩხა, ხიდი, მათხოჯი, ნახახულევი, კონტუათი, გუბი, კუხი, ახალშენი, ნამაშევი, ივანდიდი, ქუტირი. შეგროვებული ნარჩენები გადის სამტრედიის ნაგავსაყრელზე.

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 20 მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 2 ნაგავმზიდი.

ტურისტული სეზონთან დაკავშირებით იზრდება ნარჩენების რაოდენობა, დასუფთავების სამსახური უზრუნველყოფს დაგვა  დასუფთავებასა და ყოველდღიურად დამატებით ნარჩენების გატანას.  (უმეტეს შემთხვევებში ნაგავსაყრელებზე დამატებით გადის 13 მ/კუბ ნარჩენი).

პროგრამიდან ასევე ფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, ახალი ნარგავების დარგვა.  პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება  მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, გარე განათების ქსელის ტექნიკური მომსახურება (ნათურების შეძენა და შეცვლა)  აღნიშნული ღონისძიებები ხელს უწყობს მუნიციპალიტეტში სუფთა და ლამაზი გარემოს შექმნას.

პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს  ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კომუნალური სერვის ცენტრის ადმინისტრაციულ ხარჯებს.  

მოსალოდნელი შედეგი

 დასუფთავებული და კეთილმოწყობილი გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

 122.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქის 128481კვ/მეტრის სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა.

კერძოდ: პირველი უბნის ,მე-3 უბნის (ძველი) ,მე-3 უბნის (ახალი) , ვ. ბახტაძის ქუჩაზე მდებარე, ქარჩხაბის ძველი და ახალი ,მე-4 უბნის,ზ.კაკაბაძის ქუჩაზე მდებარე   ქალაქის   სასაფლაოები  და სოფელ საწულუკიძეოს სასაფლაო  12126კვ/მეტრი. ამ სასაფლაოების მთლიანი ფართობი შეადგენს  140607 კვ/მ.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ა(ა)იპ ხონის სასაფლაო მეურნეობის მართვის სამსახური  უზრუნველყოფს:
 - სასაფლაოების ღობის დაზიანებული მონაკვეთების შეკეთება და შეღებვას;
 - სასაფლაოების დაცვას მოთარეშე პირუტყვისაგან;
 - სასაფლაოების გაცელვით და შეწამვლით სამუშაოების შესრულებას.
პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება - სასაფლაოებიდან ნაჩენების გატანა,  აღდგომის დრესასწაულთან დაკავშირებით    ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  სასაფლაოებზე ქვიშის შეტანა,   გამხმარი და დაზიანებული  ხეების მოჭრა-დამუშავება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

 32,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება 50 ერთეული ნაგვის ურნის შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული გარემო.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

 70,0

პროგრამის განმახორციელებელი

შპს აფხაზეთი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქალაქში მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-დასუფთავება, ელექტრო სისტემებისა და სანტექნიკის შესაკეთებელი  სამუშაოების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

დასუფთავებული ადმინისტრაციული შენობები

კომუნალური და ელექტრო სისტემების გამართული ფუნქციონირება

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1400,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:                                                                                     

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 04 00

 განათლება

         1,400.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

         1,070.0  

 04 02

 განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

                  -    

 04 03

 სკოლისგარეშე განათლება

            330.0  

 04 03 01

 მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

            160.0  

 04 03 02

 კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

              60.0  

 04 03 03

 ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა

            110.0  

      

 

როგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

1070,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ხონის საბავშვო ბაგა-ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ხონის მუნიციპალიტეტის ბაგა-ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენენ სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობენ საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა  საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას

ხონის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ხონის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 20 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 850-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 261 პერსონალი, აქედან 84 აღმზრდელი.  „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“

 

პროგრამის მიზანია: ბავშვის სკოლისათვის მომზადება და მათთვის ხარისხიანი სკოლამდელი განათლების უზრუნველყოფა.

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

ხონის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში მომსახურებით წლის გამავლობაში უფასოდ ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 850-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

 

როგრამის დასახელება

კოდი

განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

989,1

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, ტრანსპორტისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს  მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგანმანათლებლო ობიექტების  მშენებლობა რეაბილიტაციას. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქის N3 ბაღის, მათხოჯის ბაღის, კონტუათის ბაღის და კუხის ბაღის საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.  ქალაქის 1 და  7 სოფელში საბავშო ბაღის სველი წერტილების კეთილ მოწყობა.  მოეწყობა და განახლდება მუნიციპალიტეტის სკოლებში სველი წერტილები.

მიზანი: გამართული ინფრასტრუქტურის მოწყობა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის.

მოსალოდნელი  შედეგი

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მოწყობილი ინფრასტრუქტურა.
 

 

როგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე განათლება

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

330,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპხონის მუნიციპალიტეტის  ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი,  ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს:

მრავალპროფილიან საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც თავისი სტრუქტურით მრავალი მიმართულებით ემსახურება 6 წლიდან ბავშვებს,  მოზარდებსა და ახალგაზრდებს.  დაწესებულებებში სასწავლო- აღმზრდელობითი სამუშაოების ძირითად ფორმას წარმოადგენს  საწრეო, სტუდიური და საკლუბო სამუშაოები სადაც ძირითადად ხორციელდება არაფორმალური განათლების მიღება,  რომელიც მიზნად ისახავს ბავშვის უნარ-ჩვევების, კომპეტენციების, ღირებულებების განვითარებასა და ჩამოყალიბებას არაფორმალურ, ბუნებრივ გარემოში, სადაც ბავშვებს უქმნიან მოტივაციას, იმოქმედონ და ისწავლონ საკუთარი ინტერესების მიხედვით.

  ამ მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს:  ა(ა)იპ ვეტა ჩხენკელის სახელობის ხონის მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრი, რომლის ბაზაზე ფუნქციონირებს სამუსიკო, ვოკალური და ქორეოგრაფიული სტუდიები, 8 წრე და 3 კლუბი, მათ შორის: ქართული ხალხური სიმღერებისა და საკრავთა,  მხატვრული კითხვისა და ლიტერატურული დაოსტატების, ქართული ენის  გრამატიკისა და ლიტერატურის, სამართალმცოდნეობის, გიტარის შემსწავლელი და მხატვრული ტანვარჯიშის  წრეები. ფოტო-კინო ხელოვნების, შემეცნებითი და ინტელექტუალური თამაშების, მხარედმცოდნეობისა და ტურიზმის კლუბები. თოჯინებისა და ლიტერატურული თეატრები.  ცენტრი წლის განმავლობაში ემსახურება 500 ზე მეტ ბენეფიციარს.  2020  წლის ბიუჯეტით ცენტრს გამოეყოფა 160,0 ათასი ლარი. 

  ა(ა)იპხონის მუნიციპალიტეტის   ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრი აერთიანებს 2 წრის მიმართულებას, მოსწავლე ახალგაზრდობაში ინგლისური ენისა და კომპიუტერის შესწავლა. სწავლება მიმდინარეოს უფასოდ, მშობლის განცხადების საფუძველზე. დაკომპლექტებულია ძირითადად სოციალურად დაუცველი ბავშვებით. თითოეულ ჯგუფში ირიცხება 6-8 მოსწავლე. სასწავლო კურსის ხანგრძლივობაა კომპიუტერის  შემსწავლელ კურსის  3 თვე, ინგლისურის კურსის 1 წელი. გაკვეთილის ხანგრძლივობა ერთი საათი. ჯგუფები  კომპლექტდება ტესტირების საფუძველზე. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ საგამოცდო კომისიის მიერ ტარდება გამოცდა და მოსწავლეებს გადაეცემა სერთიფიკატი.  ჩარიცხული მოსწავლეთა რაოდენობა სასწავლო წლისთვის დაახლოებით  შეადგენს   75 მოსწავლეს.

პროგრამის მიზანია:  ხელი შეუწყოს მოზარდებში კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის შესწავლას, მეტი მოზარდის ჩართვას კომპიუტერული უნარ-ჩვევების და ინგლისური ენის გამოყენებას ყოველდღიურ ცხოვრებაში.

 2020  წლის ბიუჯეტით ინფორმატიკის სასწავლო ცენტრს გამოეყოფა 60,0 ათასი ლარი. 

 ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლიც ასევე    წარმოადგენს  სკოლისგარეშე სასწავლო–საგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც გაერთიანებულია შემდეგი წრეები: ტექნიკური მოდელირების, ახალგაზრდა გამომგონებლების, ქიმია-ლაბორატორიის, ნორჩ ეკოლოგთა, ქიმიური მეწარმეობის საფუძვლების, ფიზიკის, მათემატიკის, ზოგადი უნარების, ინფოტმატიკისა და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების, კომპიუტერული მოდელირების, თანამედროვე ტექნიოლოგიების, მაკეტირება და ხაზვის, გამოყენებითი ხელოვნების, დიზაინის,  ქსოვის, დაწყებითი ტექნიკური მოდელირების, რელიგია და კულტურის, ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ინგლისური ენის, ლიტერატურული სალონის,  რადიოტექნოლოგია და ვიდეოკომუნიკაციის,  დებატ კლუბის"თაობათა ცვლა"-ს, აქტიური მოქალაქეების კლუბის, ვაჟთა ვოკალური ჯგუფის, ფოტომოყვარულთა ჯგუფის.

  ა(ა)იპ ხონის ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლის მიზანია მოსწავლე-ახალგაზრდობას განუვითაროს ინტერესი საწარმოო    საქმიანობის და გამომგონებლობისადმი, ჩამოუყალიბოს ტექნიკურ-შემოქმედებითი აზროვნება,  განუმტკიცოს საჯარო სკოლაში მიღებული ცოდნა და დახმარება გაუწიოს საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს   დამატებითი საბაზისო ცოდნის მიღებაში, გამოუმუშაოს მაღალი ესთეტიკური კულტურა, ხელი შეუწყოს მათ მოსწავლეების პროფესიულ ორიენტაციას, ასევე   დიდი ყურადღება მიაქციოს ახალგაზრდა გამომგონებელთა ჯგუფის წარმატებულ საქმიანობას.

2020  წლის ბიუჯეტით ახალგაზრდა ტექნიკოსთა სახლს გამოეყოფა 110,0 ათასი ლარი. 

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლისგარეშე, არაფორმალური განათლების მიღება,  მოსწავლე- ახალგაზრდობისათვის მოტივაციის ამაღლება,   ნიჭიერი მოსწავლეების  გამოვლენა და წახალისება, საგნებისადმი ინტერესის გაღვივება, ხელმისაწვდომობა საგანმანათლებლო წრეებით სარგებლობისათვის,

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1.151,2 ათასი ლარით. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

         1,151.2  

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

            276.2  

 05 01 02 

 სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

            265.0  

 05 01 04

 სპორტული ღონისძიებები

              10.0  

 05 02

   კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

            654.0  

 05 02 01

 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

              60.0  

 05 02 02

 მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა

              70.0  

 05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

            114.0  

 05 02 04

 სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

            230.0  

 05 02 05

 თეატრის განვითარების ხელშეწყობა

            180.0  

 05 03

 საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

              33.0  

 05 04

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

                8.0  

 05 05

 კულტურის ღონისძიებები 

              30.0  

 05 06

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

            150.0  

 05 07

 კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

                  -    

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

265,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ხონის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა აერთიანებს 10 სპორტულ მიმართელებას, ესენია: ფეხბურთი (70 ბავშვი); თვისუფალი ჭიდაობა (78 ბავშვი); რაგბი (18 ბავშვი) კალათბურთი (45 ბავშვი)  კიო-კუშინ კარატე (10 ბავშვი) კარატე (40 ბავშვი) კრივი (12 ბავშვი)  მძლეოსნობა (45 ბავშვი),  ჭადრაკი (12 ბავშვი); ძალოსნობა (15 ბავშვი)  გოგონათა ფეხბურთი (14 ბავშვი).  სულ ცენტრში სპორტის სხვადასხვა სახეობებს ეუფლება 362 ბავშვი, სასპორტო სკოლის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში.

 ქვეპროგრამის მიზანია:

 -ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 -მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

კომპლექსური სასპორტო სკოლის მთელი წლის მანძილზე  შეუფერხებლად ფუნქციონირება,  ყველა მსურველის დაკმაყოფილება სკოლის მომსახურებით,  მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის  სპორტული წრეებით სარგებლობის ხელმისაწვდომობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 04

8,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

კულტურის, განათლების სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამით ხორციელდება ისეთი სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, როგორიცაა სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, საფეხბურთო ჩემპიონატები,  როგორც გოგონებს, ასევე ვაჟებს შორის, გამოჩენილი სპორტსმენების ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირები კალათბურთსა და ფეხბურთში,  ქალთა დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებები,   მუნიციპალური პირველობა ნარდსა და შაშში,  სასკოლო ჩემპიონატები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში,  წარმატებულ სპორტსმენების, წარმატებული მწვრთნელების და ღვაწლმოსილი სპორტსმნების დაჯლდოება,  საერთაშორისო ტურნირებზე ხონელი სპორტსმენების დაფინანსება, ჩატარდება საქართველოს ჩემპიონატი დრიფტში MBW საავტომობილო ფედერაციის მიერ  და სხვა.

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, სპორტული ტრადიციების დაცვა, გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება, გამარჯვებულთა გამოვლენა და წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებული სხვადასხვა სპორტული ღონისძიბები, ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებული ახალგაზრდა, წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი  სპორტსმენები.

 

როგრამის დასახელება

კოდი

    კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

654,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ხონის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი, ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკა, ა(ა)იპ ხონის  მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა, ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა, ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ა(ა)იპ ხონის კულტურის ცენტრში  გარდა სახალხო თეატრისა გაერთიანებულია შემდეგი სტრუქტურული ერთეულები: სოფელ მათხოჯის კულტურის სახლი, სოფ.კუხის კლუბი, სოფ. დედალაურის  კლუბი, სოფ. კონტუათის კლუბი, სოფ. პატარა ჯიხაიშის კლუბი, სოფ. გოჩა ჯიხაიშის კლუბი. ცენტრში ფუნქიონირებს სასულე ორკესტრი, ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი, ვოკალური ანსამბლი "პრესტო", იომორისტული ჯგუფი "იპოლიტელები",  ლიტერატურული სალონი,  ბავშვთა ლიტერატურული წრე, სახალხო თატრი, ბავშვთა ნიღბების თეატრი,  თოჯინების თეატრი.      ა(ა)იპ კულტურის ცენტრში დასაქმებულია 56 თანამშრომელი.  2020 წლისბიუჯეტით გამოყოფილი თანხა შეადგენს 180,0 ათას ლარს.                                                                                                

 ცენტრის ძირითადი მიზანია კულტურული და შემოქმედებითი მუშაობა, მუნიციპალიტეტის თეატრალური და კულტურული  ტრადიციების აღდგენა ,  გაცვლითი პროგრამები საქართველოსა და სხვა ქვეყნებს შორის,  მოსწავლეთა ურთიერთდაახლოვება,  ხელოვნებისადმი მიდრეკილების გაღვივება,  ბავშვთა ესთეტიკური აღზრდა,  ადგილობრივ შემოქმედთა შემოქმედების პოპულარიზაცია,    ფოლკლორით დაინტერესება. 

ა(ა)იპ ხონის სამხატვრო სკოლა ახორციელებს სახელოვნებო სამხატვრო პროგრამას დაწყებითი  სამხატვრო განათლების ფარგლებში .მოსწავლეები შეისწავლიან :ხატვას ,ფერწერას,კომპოზიციას, ძერწვას, კერამიკის და ხელოვნების ისტორიის საფუძვლებს. მოსწავლეები სკოლის სრული პროგრამის გავლის შემდეგ,მზად არიან სწავლა გააგრძელონ შესაბამის უმაღლეს სასწავლებლებში. მონაწილეობენ ადგილობრივ რეგიონულ და რესპუბლიკურ გამოფენებზე. სწავლის პროცეს უძღვება 7 პედაგოგი, სწავლის ხანგძლივობა 6 წელია,სკოლაში სწავლობს 70 მოსწავლე.  2020 წლისათვის დაფინანსება შეადგენს 60,0 ათას ლარს.

ა(ა)იპ ხონის ისტორიული მუზეუმი აერთიანებს მხარის ისტორიის, პოლიკარპე კაკაბაძს ,ირ.აბაშიძისა და საბრძოლო დიდების განყოფილებებს,   სულ 22661 ექსპონატით. ქვეპროგრამის მიზანია გააცნოს ვიზიტორებს კუთხის ისტორია, ცნობილ მოღვაწეთა ცხოვრება და მოღვაწეობა, ახალგაზრდობას ჩაუნერგოს ქვეყნის სიყვარული. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 70.0 ათასი ლარი.

  ა(ა)იპ ხონის მთავარი ბიბლიოთეკაში შედის ერთი მთავარი და 15 სასოფლო ბიბლიოთეკა. სასოფლო ბიბლიოთეკები: მათხოჯის ბიბლიოთეკა,  გუბის ბიბლიოთეკა,  ქუტირის  ბიბლიოთეკა, ახალბედისეულის ბიბლიოთეკა,  ივანდიდის ბიბლიოთეკა,. ნახახულევის ბიბლიოთეკა, დედალაურის ბიბლიოთეკა, გოჩა-ჯიხაიშის ბიბლიოთეკა, გელავერის ბიბლიოთეკა, გორდის ბიბლიოთეკა, კინჩხის ბიბლიოთეკა,  კუხის ბიბლიოთეკა, სუხჩის ბიბლიოთეკა,  ძეძილეთის ბიბლიოთეკა,  ღვედის ბიბლიოთეკა,  წიგნადი ფონდი სოფლების ბიბლიოთეკებში შეადგენს 59585 ცალს. ბიბლიოთეკები  ემსახურება ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში სასოფლო ბიბლიოთეკარებს უტარდებათ ტრენინგ-სემინარი. წიგნით საზოგადოებრივი სარგებლობის უზრუნველყოფას და ყველა თაობის განათლებას ემსახურება ბიბლიოთეკაში ჩატარებული სხვადასხვა სახის ღონისძიებები: წიგნის პრეზენტაცია და რეკლამა, პოეზიის საღამოები, ლიტერატურული კომპოზიციები, შემეცნებითი შეხვედრები სკოლებთან ერთად, კინოს ჩვენებები, წიგნის დღე, ზღაპრის დღე, ღია კარის დღე ბაღებისა და საჯარო სკოლის მოსწავლეებთან და სხვა. 2020 წლისათვის გამოყოფილი დაფინანსება- 114,0 ათასი ლარი.

ა(ა)იპ ხონის სამუსიკო სკოლა აერთიანებს 2 განყოფილებას: საფორტეპიანო და საორკესტრო.  სამუსიკო სკოლაში სწავლობს 273 ბავშვი აქედან,  საფორტეპიანოზე- 245 ბავშვი და  საორკესტროზე-28 ბავშვი. სამუსიკო სკოლის აღსაზრდელები სისტემატიურად მეცადინეობენ მათთვის განსაზღვრულ დღეებში, მონაწილეობას ღებულობენ სასკოლო და სარაიონო ღონისძიებებსა და კონკურსებში.  ქვეპროგრამის მიზანია:

 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, აღიზარდოს რაც შეიძლება მეტი კულტურული მსმენელი პროპაგანდა გაუწიოს კლასიკურ მუსიკას;

 - მუნიციპალიტეტის წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარების  პროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებების წლის განმავლობაში შეუფერხებლად ფუნქციონირება. კულტურის სახლების მიერ სრულად  დაკმაყოფილებული  ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში დადგმული სპექტაკლები. ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმების მიერ მსურველებისათვის   საკუთარი მომსახურების შეთავაზება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

      საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

დაფინანსება ათას ლარებში

05 03

33,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ხონის საინფორმაციო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება გაზეთი  ,,ხონი“-ს გამოშვება თვეში ორჯერ. თითოეული გამოშვების ტირაჟი შეადგენს 500 ცალს.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ინფორმირებულობა მუნიციპალიტეტში განვითარებული მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 04

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამსახური ახორციელებს ისეთი ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსებას როგორიცაა მხიარულთა და საზრიანთა ჩემპიონატი სკოლებს შორის, ფოტომოყვარულთა ნამუშევრების გამოფენა-კონკურსი, არაფორმალური განათლება(ტრენინგები), დასუფთავების აქციები, ინტელექტუალური თამაშები, თვითნასწავლი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა-კონკურსი, გამოჩენილ პოეტებთან შეხვედრა, წარმატებული ახალგაზრდების დაჯილდოება. საერთაშორისო სხვადასხვა სახის ღონისძიებებზე წარმატებული ხონელი ახალგაზრდებბის დაფინანსება, ახალგაზრდული დღეები(ფილმების ჩვენება, ფერების ფესტივალი, dj) და სხვა. პროგრამის მიზანია ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისა და ახალგაზრდული პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების სრულფასოვანი განვითარებისა და ახალგაზრდული პოლიტიკის მიზნებისა და ამოცანების ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის  ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 05

30,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში ტრადიციად ქცეულ, სახალხო სადღესასწაულო ღონისძიებების ორგანიზებას,  ფესტივალების, ლიტერატურულ - შემოქმედებითი საღამოების, საიუბილეო საღამოების ორგანიზებას, კულტურის  სფეროში  მოღვაწე  ღვაწლმოსილ და წარმატებულ ადამიანებთან  შეხვედრას, მათ დაჯილდოება - წახალისებას. კულტურული  პროექტების  დაფინანსებასა და თანადაფინანსებას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. პროგრამა აგრეთვე ითვალისწინებს საერთაშორისო და რეგიონალური ფესტივალებში ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფებისა და ინდივიდუალური შემსრულებლების აქტიურ  ჩართულობას,   ტარდება ხონის სახელოვნებო საერთაშორისო  ,,არტ რეზიდენცია“, სადაც ადგილობრივ მხატვრებთან ერთად მონაწილეობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოწვეული ხელოვანები, რომლებიც ეცნობიან ჩვენი ქალაქის კულტურას, ისტორიას, ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს, რაც კიდევ უფრო მიმზიდველს და მრავალფეროვანს ხდის ღონისძიებას. გარდა ამისა, ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ხონის მუნიციპალიტეტში უცხოელი ტურისტების მოზიდვასა და შესაბამისად ტურიზმის განვითარებას. პროგრამა ითვალისწინებს ბავშვთა ფოლკლორული ფესტივალის გამართვას, რომელიც მიზნად ისახავს ქართული მრავალხმიანი სიმღერისა და ტრადიციული გალობის განვითარებას, წარმოჩენასა და პოპულარიზაციას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტით უზრუნველყოფას. პროგრამით ასევე ხორციელდება სოციალური ღონისძიებები საახალწლო,საშობაო და სააღდგომო დღეებთან დაკავშირებით სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების სასურსათო ნობათით დახმარება.

  პროგრამის მიზანია კულტურული ღონისძიებები მეტად იყოს წარმოდგენილი სხვადასხვა სახელოვნებო მიმართულებით - თეატრალური, სამუსიკო, სახვითი, ტრადიციული და სხვ. ყოველივე ეს მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ხონის მუნიციპალიტეტში კულტურის სფეროს განვითარებას.

მოსალოდნელი  შედეგი

მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 06

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

     პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული რელიგიური ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა, გამოყოფილი თანხა რელიგიურ ორგანიზაციები მიიღებენ სუბსიდიით. თანხა ძირითადად მოხმარდება ცალკეულ ტაძრებსა და მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგი

 შენარჩუნებული და განახლებული რელიგიური დანიშნულების ინფრასტრუქტურა. ხვთისმსახურების შეუფერხებლად განხორციელება.

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 789,6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

            789.6  

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

            122.0  

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

            107.0  

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

                  -    

 06 01 03

 ახალი კორონა ვირუსთან დაკავშირებული ღონისძიებები

              15.0  

 06 02

   სოციალური პროგრამები

            439.6  

 06 02 01

     შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები

              12.0  

 06 02 02

 მრავალშვილიან ოჯახებზე
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

              10.0  

 06 02 03

 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

                0.5  

 06 02 04

  სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა

              30.0  

 06 02 05

 სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა

              90.0  

 06 02 06

 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული
პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამა

              85.0  

 06 02 07

 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის"
სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

              45.0  

 06 02 08

 მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

                6.0  

 06 02 09

        მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18
წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების
პროგრამა

                0.9  

 06 02 10

  მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი
დახმარების პროგრამა

                6.0  

 06 02 11

 ომის ვეტერანებისა და მასთან გათანაბრებული პირების  ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

              38.0  

 06 02 12

 საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

                7.0  

 06 02 13

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა დახმარების პროგრამა

              65.0  

 06 02 14

 სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

                6.0  

 06 02 15

 ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა

                0.7  

 06 02 16

  დაკრძალვის ხარჯი

                4.5  

 06 02 17

 წყალმომარაგების ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა

              33.0  

 06 03

  უფასო კვებით უზრუნველყოფა

            228.0  

 06 03 01

  მადლიერების სახლი

            110.0  

 06 03 02

 უფასო სასადილო სათნოების სახლი

            118.0  

სოციალური პროგრამები

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და  სოციალური დახმარებების უზრუნველყოფას. მზრუნველობამოკლებულთათვის უფასო კვებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, სხვა სოციალური პროგრამებს, რომლებიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის  მოსახლეობის სოციალური  მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

ათას ლარში

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალური დაცვის პროგრამები

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02

439,6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ხონის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის,

ვეტერანთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც met wilad  უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებისათვის სოციალური საჭიროების შესაბამისი სერვისების მიწოდება.

 

ა) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სოციალურად შეჭირვებული ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ბ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე/მხარდამჭერზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

გ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლის ასაკის ზემოთ მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული გონებრივი განვითარების ჩამორჩენილობის მქონე, ცერებრალური დამბლით, დაუნის სინდრომით დაავადებული პირებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

დ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების

ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ე) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიან ოჯახებზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ვ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული პირების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა;

ზ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამა;

თ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ,,დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის"

სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე (ტრანსპორტირებისათვის) ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა;

ი) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა;

კ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ლ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის ერთჯერადი ფულადი

დახმარების პროგრამა;

მ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის,

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების შედეგად დაინვალიდებული ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ნ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის,

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ო) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანების და მასთან

გათანაბრებული პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა.

პ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის

აფეთქების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილე პირების ერთჯერადი ფულადი დახმარების

პროგრამა;

ჟ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე ვეტერანების (უნგრეთი და ავღანეთი) ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

რ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის,

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების დროს დაღუპული

პირების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ს) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მხედველობით მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ყოველთვიური ფულადი დახმარება;

ტ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 18 წლამდე ასაკის შშმ პირების სასმენი აპარატის ნაწილების (სადენის, კვების წყაროს და საშრობი ტაბლეტის) დაფინანსების/თანადაფინანსების პროგრამა;

უ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სახელმწიფო მზრუნველობიდან ბიოლოგიურ ოჯახში რეინტეგრირებული ბავშვების ოჯახების ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა;

ფ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული (ან/და ფაქტობრივად მცხოვრები) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის ბინის ქირით უზრუნველყოფის პროგრამა;

ქ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 15 წლამდე ასაკის ცერებრალური დამბლით დაავადებული შშმ პირების ერთჯერადი სეზონური საკურორტო-სარეაბილიტაციო მომსახურების პროგრამა (ბინის ქირით უზრუნველყოფა);

ღ) ხონის მუნიციპალიტეტში არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ,,დღის ცენტრების" ყოველთვიური დაფინანსების პროგრამა;

ყ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან 7 წლამდე აუტიზმის სპექტრის მქონე (F84.0; F84.1- ბავშვთა აუტიზმი, ატიპიური აუტიზმი) ბავშვების რეაბილიტაციის დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა;

შ) ხონის მუნიციპალიტეტშირეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანებისა და იძულებით გადაადგილებული პირების სარიტუალო მომსახურების პროგრამა;

ჩ) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ომის ვეტერანთა, მასთან გათანაბრებულ პირთა, მარჩენალდაკარგულთა, რეპრესირებულთა და ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აფეთქების შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეთა ოჯახებზე საკანალიზაციო, წყალმომარაგების სააბონენტო ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა;

ც) ხონის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ქალაქ ხონის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოჯახებზე,

რომელთაც მინიჭებული აქვს სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტოს გადამოწმების შედეგად 65001 ქულაზე ნაკლები სარეიტინგო ქულა, წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა;

ძ) ქ.ხონში სამხედრო დასახლებაში დროებით, კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილების წყალმომარაგების და კანალიზაციის ხარჯების ყოველთვიური თანადაფინანსების პროგრამა.

პროგრამის მიზანია სოციალური სერვისებზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა.

მოსალოდნელი შედეგი

არსებულთან შედარებით სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნება- გაუმჯობესება

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა.

ვეტერანების მათთან გათანაბრებული პირებისა და მათი ოჯახების თანადგომა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 03

                           228,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი

ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს ხონის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო  კვებას დღეში ერთხელ. პროგრამას ახორციელებს ა(ა)იპ ხონის მადლიერების სახლი, რომელიც ემსახურება დაახლოებით 130 ბენეფიციარს (2020 წლის დაფინანსება შეადგენს 110,0 ათასი ლარი) და ა(ა)იპ საქველმოქმედო ასოციაცია ხონის სათნოების სახლი დაახლოებით ბენეფიციართა რაოდენობა 140 კაცი (2020 წლის დაფინანსება შეადგენს 118,0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფა. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 270 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა.

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება. ამავე პრიორიტეტიდან ფინანსდება ისეთი ხარჯები, როგორებიცაა სარეზრვო ფონდი, მუნიციპალიტეტის ვალდებულბებების (სესხები, სასამართლო გადაწყვეტილებები) მომსახურება. პრიორიტეტი ასევე ითვალისწინებს, სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის განვითარებისა და მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა. 

მუხლი 19. პრიორიტეტების/პროგრამების/ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
ხონის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში   

პროგრა

მული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 

 

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდე

ბიდან გამოყო

ფილი ტრანსფერები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ

ლები

 სახელმ

წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 ხონის ნუმიციპალიტეტი

        12,867.6  

       7,244.3  

           5,623.4  

      14,087.6  

      7,288.3  

      6,799.2  

        6,756.0  

       6,596.0  

          160.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             867.0  

          867.0  

                    -    

           867.0  

         867.0  

               -    

           882.0  

          882.0  

               -    

 

 ხარჯები

          7,028.1  

       6,718.7  

              318.4  

        7,165.5  

      6,941.3  

         224.2  

        6,660.4  

       6,500.4  

          160.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

          1,565.2  

       1,503.2  

                62.0  

        1,365.6  

      1,306.2  

           59.4  

        1,231.5  

       1,178.5  

            53.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

             914.6  

          797.4  

              117.2  

        1,131.9  

      1,063.8  

           68.1  

        1,184.0  

       1,184.0  

               -    

 

    პროცენტები

               25.6  

            25.6  

                    -    

             30.9  

           30.9  

               -    

             33.3  

            33.3  

               -    

 

    სუბსიდიები

          3,652.0  

       3,562.4  

                89.6  

        3,678.9  

      3,585.2  

           93.7  

        3,671.0  

       3,564.0  

          107.0  

 

    გრანტები

                 5.8  

              5.8  

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             644.4  

          641.4  

                  3.0  

           799.3  

         796.3  

             3.0  

           425.6  

          425.6  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

             220.5  

          182.8  

                46.6  

           148.9  

         148.9  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5,804.8  

          499.8  

           5,305.0  

        6,870.7  

         295.6  

      6,575.0  

             44.2  

            44.2  

               -    

 

 ვალდებულებები

               25.8  

            25.8  

                    -    

             51.4  

           51.4  

               -    

             51.4  

            51.4  

               -    

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

          2,283.6  

       2,217.2  

                66.5  

        2,456.6  

      2,394.6  

           62.0  

        2,320.2  

       2,267.2  

            53.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             143.0  

          143.0  

                    -    

           143.0  

         143.0  

               -    

           143.0  

          143.0  

               -    

 

 ხარჯები

          2,232.1  

       2,165.6  

                66.5  

        2,395.3  

      2,333.3  

           62.0  

        2,263.8  

       2,210.8  

            53.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

          1,565.2  

       1,503.2  

                62.0  

        1,365.6  

      1,306.2  

           59.4  

        1,231.5  

       1,178.5  

            53.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

             573.0  

          568.5  

                  4.5  

           785.8  

         783.2  

             2.6  

           915.0  

          915.0  

               -    

 

    პროცენტები

               25.6  

            25.6  

                    -    

             30.9  

           30.9  

               -    

             33.3  

            33.3  

               -    

 

    გრანტები

                 5.8  

              5.8  

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               15.1  

            15.1  

                    -    

           136.0  

         136.0  

               -    

             31.0  

            31.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               47.4  

            47.4  

                    -    

             67.0  

           67.0  

               -    

             48.0  

            48.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               25.8  

            25.8  

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

               25.8  

            25.8  

                    -    

             51.4  

           51.4  

               -    

             51.4  

            51.4  

               -    

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

          2,232.2  

       2,165.8  

                66.5  

        2,228.4  

      2,166.4  

           62.0  

        2,209.5  

       2,156.5  

            53.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             143.0  

          143.0  

                    -    

           143.0  

         143.0  

               -    

           143.0  

          143.0  

               -    

 

 ხარჯები

          2,206.4  

       2,140.0  

                66.5  

        2,218.4  

      2,156.4  

           62.0  

        2,204.5  

       2,151.5  

            53.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

          1,565.2  

       1,503.2  

                62.0  

        1,365.6  

      1,306.2  

           59.4  

        1,231.5   

       1,178.5  

            53.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

             573.0  

          568.5  

                  4.5  

           778.8  

         776.2  

             2.6  

           909.0  

          909.0  

               -    

 

    გრანტები

                 5.8  

              5.8  

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

               15.1  

            15.1  

                    -    

               6.0  

             6.0  

               -    

             11.0  

            11.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               47.4  

            47.4  

                    -    

             58.0  

           58.0  

               -    

             48.0  

            48.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               25.8  

            25.8  

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 01 01 01

  ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

             633.2  

          633.2  

                    -    

           634.4   

         634.4  

               -    

           628.5  

          628.5  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               34.0  

            34.0  

 

             34.0  

           34.0  

 

             34.0  

            34.0   

 

 

 ხარჯები

             625.0  

          625.0  

                    -    

           631.4  

         631.4  

               -    

           626.5  

          626.5  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

             477.1  

          477.1  

                    -    

           476.2  

         476.2  

               -    

           476.5  

          476.5  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             106.9  

          106.9  

                    -    

           110.2  

         110.2  

               -    

           108.0  

          108.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

                    -    

                -     

               -    

               -    

               1.0  

              1.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               41.0  

            41.0  

                    -    

             45.0  

           45.0  

               -    

             41.0  

            41.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 8.2  

              8.2  

                    -    

               3.0  

             3.0  

               -    

               2.0  

              2.0  

               -    

 01 01 02

     ხონის მუნიციპალიტეტის მერია

          1,508.6  

       1,508.6  

                    -    

        1,496.0  

      1,496.0  

               -    

        1,483.0  

       1,483.0   

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             101.0  

          101.0  

 

           101.0  

         101.0  

 

           101.0  

          101.0  

 

 

 ხარჯები

          1,491.0  

       1,491.0  

                    -    

        1,489.0  

      1,489.0  

               -    

        1,480.0  

       1,480.0  

               -    

 

    შრომის ანაზღაურება

          1,009.3  

       1,009.3  

                    -    

           814.4  

         814.4  

               -    

           680.0  

          680.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             459.6  

          459.6  

                    -    

           648.6  

         648.6  

               -    

           781.0  

          781.0  

               -    

 

    გრანტები

                 5.8  

              5.8  

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 9.9  

              9.9  

                    -    

               6.0  

             6.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                 6.4  

              6.4  

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               4.0  

              4.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               17.6  

            17.6  

                    -    

               7.0  

             7.0  

               -    

               3.0  

              3.0  

               -    

 01 01 03

     სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

               90.4  

            24.0  

                66.5  

             90.0  

           28.0  

           62.0  

             90.0  

            37.0  

            53.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 8.0  

              8.0  

 

               8.0  

             8.0  

 

               8.0  

              8.0  

 

 

 ხარჯები

               90.4  

            24.0  

                66.5  

             90.0  

           28.0  

           62.0  

             90.0  

            37.0  

            53.0  

 

    შრომის ანაზღაურება

               78.8  

            16.8  

                62.0  

             75.0  

           15.6  

           59.4  

             75.0  

            22.0  

            53.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

                 6.4  

              1.9  

                  4.5  

             15.0  

           12.4  

             2.6  

             15.0  

            15.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                 5.2  

              5.2  

                    -    

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 01 01 04

 საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობა

                   -    

               -    

                    -    

               8.0  

             8.0  

               -    

               8.0  

              8.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               8.0  

             8.0  

               -    

               8.0  

              8.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               3.0  

             3.0  

               -    

               3.0  

              3.0  

               -    

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

               51.4  

            51.4  

                    -    

           228.2  

         228.2  

               -    

           110.7  

          110.7  

               -    

 

 ხარჯები

               25.6  

            25.6  

                    -    

           176.9  

         176.9  

               -    

             59.3  

            59.3   

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               7.0  

             7.0  

               -    

               6.0  

              6.0  

               -     

 

    პროცენტები

               25.6  

            25.6  

                    -    

             30.9  

           30.9  

               -    

             33.3  

            33.3  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

                    -    

           130.0  

         130.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

               -     

                    -    

               9.0  

             9.0  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ვალდებულებები

               25.8  

            25.8  

                    -    

             51.4  

           51.4  

               -    

             51.4  

            51.4  

               -    

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

                   -    

               -    

                    -    

           139.0  

         139.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

           139.0  

         139.0  

               -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

           130.0  

         130.0  

 

             20.0  

            20.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

               9.0  

             9.0  

 

                 -    

               -    

 

 01 02 02

     წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

                 0.1  

              0.1  

                    -    

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ვალდებულებები

                 0.1  

              0.1  

 

                -     

               -    

 

                 -    

 

 

 01 02 03

 მუნიციპალიტეტის ვალდბულებების მომსახურება და დაფარვა(მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული ..დაფარ)

               51.3  

            51.3  

                    -    

             82.2  

           82.2  

               -    

             84.7  

            84.7  

               -    

 

 ხარჯები

               25.6  

            25.6  

                    -    

             30.9  

           30.9  

               -     

             33.3  

            33.3  

               -    

 

    პროცენტები

               25.6  

            25.6  

 

             30.9  

           30.9  

 

             33.3  

            33.3  

 

 

 ვალდებულებები

               25.7  

            25.7  

 

             51.4  

           51.4  

 

             51.4  

            51.4  

 

 01 02 04

     სოფლის მეურნეობის, ეკონომიკის განვითარებისა და მეწარმეთა საქმიანობის ხელშეწყობა. 

                   -    

               -    

                    -    

               7.0  

             7.0  

               -    

               6.0  

              6.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               7.0  

             7.0  

               -    

               6.0  

              6.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               7.0  

             7.0  

               -    

               6.0  

              6.0  

               -    

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

          5,377.1  

          612.6  

           4,764.5  

        6,450.2  

         421.6  

      6,028.6  

           241.0  

          241.0  

               -    

 

 ხარჯები

             212.3  

          163.7  

                48.5  

           235.6  

         235.6  

               -    

           235.0  

          235.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             165.7  

          163.7  

                  1.9  

           235.6  

         235.6  

               -    

           235.0  

          235.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               46.6  

               -    

                46.6  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          5,164.9  

          448.9  

           4,716.0  

        6,214.6  

         186.0  

      6,028.6  

               6.0  

              6.0  

               -    

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

          4,230.1  

          265.3  

           3,964.8  

        5,676.4  

         144.7  

      5,531.7  

               7.0  

              7.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               6.4  

             6.4  

               -    

               7.0  

              7.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               6.4  

             6.4  

               -    

               7.0  

              7.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,230.1  

          265.3  

           3,964.8  

        5,670.0  

         138.3  

      5,531.7  

                 -    

               -    

               -    

 02 01 01

       გზების კაპიტალური შეკეთება

          4,230.1  

          265.3  

           3,964.8  

        5,661.4  

         129.7  

      5,531.7  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

          4,230.1  

          265.3  

           3,964.8  

        5,661.4  

         129.7  

      5,531.7  

                 -    

               -    

               -    

 02 01 02

         გზების მიმდინარე შეკეთება

                   -    

               -    

                    -    

               5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               5.0  

             5.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

                   -    

               -    

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

               2.0  

              2.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               1.4  

             1.4  

               -    

               2.0  

              2.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               1.4  

             1.4  

               -    

               2.0  

              2.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

               -    

 

               8.6  

             8.6  

 

                 -    

               -    

 

 02 02

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

             478.3  

               -    

              478.3  

           514.4  

           42.9  

         471.5  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

                 1.9  

               -    

                  1.9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                 1.9  

               -    

                  1.9  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             476.4  

 

              476.4  

           514.4  

           42.9  

         471.5  

                 -    

               -    

               -    

 02 03

    გარე განათება

             164.1  

          164.1  

                    -    

           230.0  

         230.0   

               -    

           230.0  

          230.0  

               -    

 

 ხარჯები

             163.7  

          163.7  

                    -    

           229.2  

         229.2  

               -    

           228.0  

          228.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             163.7  

          163.7  

                    -    

           229.2  

         229.2  

               -    

           228.0  

          228.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 0.4  

              0.4  

                    -    

               0.8  

             0.8  

               -    

               2.0  

              2.0  

               -    

 02 03 01

      გარე განათების ქსელის ექსპლუატაცია

             164.1  

          164.1  

                    -    

           230.0  

         230.0  

               -    

           230.0  

          230.0  

               -    

 

 ხარჯები

             163.7  

          163.7  

                    -    

           229.2  

         229.2  

               -    

           228.0  

          228.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             163.7  

          163.7  

                    -    

           229.2  

         229.2  

               -    

           228.0  

          228.0  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

                 0.4  

              0.4  

 

               0.8  

             0.8  

 

               2.0  

              2.0  

 

 02 04

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

             242.8  

            24.3  

              218.5  

             14.6  

             4.0  

           10.6  

               4.0  

              4.0  

               -    

 

 ხარჯები

               46.6  

               -    

                46.6  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

სხვა ხარჯები

               46.6  

               -    

                46.6  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             196.2  

            24.3  

              171.9  

             14.6  

             4.0  

           10.6  

               4.0  

              4.0  

               -    

 02 04 01

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

                   -    

               -    

                    -    

               4.0  

             4.0  

               -    

               4.0  

              4.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

               -    

 

               4.0  

             4.0  

 

               4.0  

              4.0  

 

 02 04 02

 შენობა ნაგებობების  მშენებლობა-რებილიტაცია

             242.8  

            24.3  

              218.5  

             10.6  

               -    

           10.6  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

               46.6  

               -    

                46.6  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               46.6  

 

                46.6  

                -    

 

               -    

                 -    

 

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             196.2  

            24.3  

              171.9  

             10.6  

               -    

           10.6  

                 -    

 

               -    

 02 05

   საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

             133.1  

          133.1  

                    -    

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             133.1  

          133.1  

 

                -    

 

 

                 -    

               -    

 

 02 06

      სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

             128.6  

            25.7  

              102.9  

             14.8  

               -    

           14.8  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             128.6  

            25.7  

              102.9  

             14.8  

 

           14.8  

                 -    

 

               -    

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

             779.3  

          779.3  

                    -    

           865.9  

         865.9  

               -    

           854.0  

          854.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             139.0  

          139.0  

                    -    

           139.0  

         139.0  

               -    

           149.0  

          149.0  

               -    

 

 ხარჯები

             778.2  

          778.2  

                    -    

           817.0  

         817.0  

               -    

           822.0  

          822.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             778.2  

          778.2  

                    -    

           817.0  

         817.0  

               -    

           822.0  

          822.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1.1  

              1.1  

                    -    

             48.9  

           48.9  

               -    

             32.0  

            32.0  

               -    

 03 01

   დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და სხვა  კომუნალური მომსახურება

             594.3  

          594.3  

                    -    

           630.0  

         630.0  

               -    

           630.0  

          630.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               88.0  

            88.0  

 

             88.0  

           88.0  

 

             98.0  

            98.0  

 

 

 ხარჯები

             593.2  

          593.2  

                    -    

           625.0  

         625.0  

               -    

           630.0  

          630.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             593.2  

          593.2  

 

           625.0  

         625.0  

 

           630.0  

          630.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1.1  

              1.1  

 

               5.0  

             5.0  

 

                 -    

               -    

 

 03 02

 სასაფლაოების მოვლა პატრონობა

             119.9  

          119.9  

                    -    

           127.4  

         127.4  

               -    

           122.0  

          122.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               24.0  

            24.0  

 

             24.0  

           24.0  

 

             24.0  

            24.0  

 

 

 ხარჯები

             119.9  

          119.9  

                    -    

           122.0  

         122.0  

               -    

           122.0  

          122.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             119.9  

          119.9  

 

           122.0  

         122.0  

 

           122.0  

          122.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

               5.4  

             5.4  

 

                 -    

               -    

 

 03 03

   კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

                   -    

               -    

                    -    

             38.5  

           38.5  

               -    

             32.0  

            32.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

             38.5  

           38.5  

 

             32.0  

            32.0  

 

 03 04

 ადმინისტრაციული შენობების მოვლა დასუფთავება

               65.0  

            65.0  

                    -    

             70.0  

           70.0  

               -    

             70.0  

            70.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               27.0  

            27.0  

 

             27.0  

           27.0  

 

             27.0  

            27.0  

 

 

 ხარჯები

               65.0  

            65.0  

                    -    

             70.0  

           70.0  

               -    

             70.0  

            70.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               65.0  

            65.0  

 

             70.0  

           70.0  

 

             70.0  

            70.0  

 

 04 00

 განათლება

          1,925.5  

       1,437.1  

              488.4  

        1,965.4  

      1,457.5  

         507.9  

        1,400.0  

       1,400.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             347.0  

          347.0  

                    -    

           347.0  

         347.0  

               -    

           349.0  

          349.0  

               -    

 

 ხარჯები

          1,542.6  

       1,431.8  

              110.8  

        1,485.0  

      1,419.5  

           65.5  

        1,400.0  

       1,400.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             110.8  

               -    

              110.8  

             65.5  

               -    

           65.5  

                 -    

               -    

               -    

 

    სუბსიდიები

          1,431.8  

       1,431.8  

                    -    

        1,419.5  

      1,419.5  

               -    

        1,400.0  

       1,400.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             382.9  

              5.3  

              377.6  

           480.4  

           38.0  

         442.4  

                 -    

               -    

               -    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

          1,108.6  

       1,108.6  

                    -    

        1,085.0  

      1,085.0  

               -    

        1,070.0  

       1,070.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             260.0  

          260.0  

 

           261.0  

         261.0  

 

           261.0  

          261.0  

 

 

 ხარჯები

          1,103.3  

       1,103.3  

                    -    

        1,079.5  

      1,079.5  

               -    

        1,070.0  

       1,070.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

          1,103.3  

       1,103.3  

                    -    

        1,079.5  

      1,079.5  

 

        1,070.0  

       1,070.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 5.3  

              5.3  

 

               5.5  

             5.5  

 

                 -    

               -    

 

 04 02

 განათლებისა და  სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა და სხვა მიმდინარე ღონისძიებები

             488.4  

               -    

              488.4  

           540.4  

           32.5  

         507.9  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

             110.8  

               -    

              110.8  

             65.5  

               -    

           65.5  

                 -    

               -    

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

             110.8  

               -    

              110.8  

             65.5  

               -    

           65.5  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             377.6  

 

              377.6  

           474.9  

           32.5   

         442.4  

                 -    

               -    

               -    

 04 03

 სკოლისგარეშე განათლება

             328.5  

          328.5  

                    -    

           340.0  

         340.0  

               -    

           330.0  

          330.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               87.0  

            87.0  

                    -    

             86.0  

           86.0  

               -    

             88.0  

            88.0  

               -    

 

 ხარჯები

             328.5  

          328.5  

                    -    

           340.0  

         340.0  

               -    

           330.0  

          330.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             328.5  

          328.5  

                    -    

           340.0  

         340.0  

               -    

           330.0  

          330.0  

               -    

 04 03 01

 მოსწავლე ახალგაზრდობის განვითარების ხელშეწყობა

             149.9   

          149.9  

                    -    

           160.0  

         160.0  

               -    

           160.0  

          160.0  

 

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               39.0  

            39.0  

 

             39.0  

           39.0  

 

             41.0  

            41.0  

 

 

 ხარჯები

             149.9  

          149.9  

                    -    

           160.0  

         160.0  

               -    

           160.0  

          160.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             149.9  

          149.9  

 

           160.0  

         160.0  

 

           160.0  

          160.0  

 

 04 03 02

 კომპიუტერისა და ინგლისური ენის შესწავლის ხელშეწყობა

               58.8  

            58.8  

                    -    

             60.0  

           60.0  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               12.0  

            12.0  

                    -    

             12.0  

           12.0  

 

             12.0  

            12.0  

 

 

 ხარჯები

               58.8  

            58.8  

                    -    

             60.0  

           60.0  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               58.8  

            58.8  

 

             60.0  

           60.0  

 

             60.0  

            60.0  

 

 04 03 03

 ტექნიკური შემოქმედებითი განათლების ხელშეწყობა

             119.9  

          119.9  

                    -    

           120.0  

         120.0  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               36.0  

            36.0  

 

             35.0   

           35.0  

 

             35.0  

            35.0  

 

 

 ხარჯები

             119.9  

          119.9  

                    -    

           120.0  

         120.0  

               -    

           110.0  

          110.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             119.9  

          119.9  

 

           120.0  

         120.0  

 

           110.0  

          110.0  

 

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

          1,280.6  

       1,278.2  

                  2.3  

        1,192.5  

      1,192.5  

               -    

        1,151.2  

       1,151.2  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             200.0  

          200.0  

                    -    

           200.0  

         200.0  

               -    

           203.0  

          203.0  

               -    

 

 ხარჯები

          1,262.7  

       1,262.7  

                    -    

        1,179.7  

      1,179.7  

               -    

        1,150.0  

       1,150.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               65.1  

            65.1  

                    -    

             33.0  

           33.0  

               -    

             19.0  

            19.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

          1,111.3  

       1,111.3  

                    -    

        1,101.7  

      1,101.7  

               -    

        1,102.0  

       1,102.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               86.2  

            86.2  

                    -    

             45.0  

           45.0  

               -    

             29.0  

            29.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               17.8  

            15.5  

                  2.3  

             12.8  

           12.8  

               -    

               1.2  

              1.2  

               -    

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

             271.8  

          271.8  

                    -    

           298.0  

         298.0  

               -    

           276.2  

          276.2  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               48.0  

            48.0  

                    -    

             48.0  

           48.0  

               -     

             51.0  

            51.0  

               -    

 

 ხარჯები

             271.8  

          271.8  

                    -    

           291.9  

         291.9  

               -    

           275.0  

          275.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               4.0  

             4.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             271.8  

          271.8  

                    -    

           276.9  

         276.9  

               -    

           265.0  

          265.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

             11.0  

           11.0  

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

               -    

                    -    

               6.1  

             6.1  

               -    

               1.2  

              1.2  

               -    

 05 01 02 

 სპორტული დაწესებულების ხელშეწყობა

             271.8  

          271.8  

                    -    

           277.0  

         277.0  

               -    

           265.0  

          265.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               48.0  

            48.0  

 

             48.0  

           48.0  

 

             51.0  

            51.0  

 

 

 ხარჯები

             271.8  

          271.8  

                    -    

           276.9  

         276.9  

               -    

           265.0  

          265.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             271.8  

          271.8  

 

           276.9  

         276.9  

 

           265.0  

          265.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

               0.1  

             0.1  

 

                 -    

               -    

 

 05 01 03

 კაპიტალური დაბანდებები სპორტის სფეროში

                   -    

               -    

                    -    

               6.0  

             6.0  

               -    

               1.2  

              1.2  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                   -    

 

 

               6.0  

             6.0  

 

               1.2  

              1.2  

 

 05 01 04

 სპორტული ღონისძიებები

                   -    

               -    

                    -    

             15.0  

           15.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

             15.0  

           15.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

               4.0  

             4.0   

               -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

             11.0  

           11.0  

 

               5.0  

              5.0  

 

 05 02

   კულტურისა და ხელოვნების სფეროს განვითარება

             671.9  

          671.9  

                    -    

           678.5  

         678.5  

               -    

           654.0  

          654.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

             145.0  

          145.0  

                    -    

           145.0  

         145.0  

               -    

           145.0  

          145.0  

               -    

 

 ხარჯები

             656.5  

          656.5  

                    -     

           671.8  

         671.8  

               -    

           654.0  

          654.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             656.5  

          656.5  

                    -    

           671.8  

         671.8  

               -    

           654.0  

          654.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

               15.4  

            15.4  

                    -    

               6.7  

             6.7  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 05 02 01

 სამხატვრო სკოლის ხელშეწყობა

               61.9  

            61.9  

                    -    

             62.0  

           62.0  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               12.0  

            12.0  

 

             12.0  

           12.0  

 

             12.0  

            12.0  

 

 

 ხარჯები

               61.9  

            61.9  

                    -    

             62.0  

           62.0  

               -    

             60.0  

            60.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               61.9  

            61.9  

 

             62.0  

           62.0  

 

             60.0  

            60.0  

 

 05 02 02

 მუზეუმის ხელშეწყობის პროგრამა

               73.9  

            73.9  

                    -    

             72.0  

           72.0  

               -    

             70.0  

            70.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               12.0  

            12.0  

 

             12.0  

           12.0  

 

             12.0  

            12.0  

 

 

 ხარჯები

               69.0  

            69.0  

                    -     

             71.0  

           71.0  

               -    

             70.0  

            70.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               69.0  

            69.0  

 

             71.0  

           71.0  

 

             70.0  

            70.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 4.9  

              4.9  

 

               1.0  

             1.0  

 

                 -    

               -    

 

 05 02 03

 ბიბლიოთეკების გაერთიანების ხელშეწყობა

             122.5  

          122.5  

                    -    

           122.5  

         122.5  

               -    

           114.0  

          114.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               30.0  

            30.0  

 

             30.0  

           30.0  

 

             30.0  

            30.0  

 

 

 ხარჯები

             114.3  

          114.3  

                    -    

           118.0  

         118.0  

               -    

           114.0  

          114.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             114.3  

          114.3  

 

           118.0  

         118.0  

 

           114.0  

          114.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 8.2  

              8.2  

 

               4.5  

             4.5  

 

                 -    

               -    

 

 05 02 04

 სამუსიკო სკოლის ხელშეწყობა

             234.0  

          234.0  

                    -    

           235.0  

         235.0  

               -    

           230.0  

          230.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               42.0  

            42.0  

 

             42.0  

           42.0  

 

             42.0  

            42.0  

 

 

 ხარჯები

             234.0  

          234.0  

                    -    

           235.0  

         235.0  

               -    

           230.0  

          230.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             234.0  

          234.0  

 

           235.0  

         235.0  

 

           230.0  

          230.0  

 

 05 02 05

 თეატრის განვითარების ხელშეწყობა

             179.6  

          179.6  

                    -    

           187.0  

         187.0  

               -    

           180.0  

          180.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               49.0  

            49.0  

 

             49.0  

           49.0  

 

             49.0  

            49.0  

 

 

 ხარჯები

             177.4  

          177.4  

                    -    

           185.8  

         185.8  

               -    

           180.0  

          180.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             177.4  

          177.4  

 

           185.8  

         185.8  

 

           180.0  

          180.0  

 

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 2.3  

              2.3  

 

               1.2  

             1.2  

 

                 -    

               -    

 

 05 03

 საინფორმაციო უზრუნველყოფის მხარდაჭერა

               33.0  

            33.0  

                    -    

             33.0  

           33.0  

               -    

             33.0  

            33.0  

               -    

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

                 7.0  

              7.0  

 

               7.0  

             7.0  

 

               7.0  

              7.0  

 

 

 ხარჯები

               33.0  

            33.0  

                    -    

             33.0  

           33.0  

               -    

             33.0  

            33.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               33.0  

            33.0  

 

             33.0  

           33.0  

 

             33.0  

            33.0  

 

 05 04

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

               42.3  

            42.3  

                    -    

               8.0  

             8.0  

               -    

               8.0  

              8.0  

               -    

 

 ხარჯები

               42.3  

            42.3  

                    -    

               8.0  

             8.0  

               -    

               8.0  

              8.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               17.4  

            17.4  

                    -    

               4.0  

             4.0  

               -    

               4.0  

              4.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               24.9  

            24.9  

 

               4.0  

             4.0  

 

               4.0  

              4.0  

 

 05 05

 კულტურის ღონისძიებები

             109.1  

          109.1  

                    -    

             55.0  

           55.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

             109.1  

          109.1  

                    -    

             55.0  

           55.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

               47.8  

            47.8  

                    -    

             25.0  

           25.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               61.3  

            61.3  

 

             30.0  

           30.0  

 

             20.0  

            20.0  

 

 05 06

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

             150.0  

          150.0  

                    -    

           120.0  

         120.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

             150.0  

          150.0  

                    -    

           120.0  

         120.0  

               -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             150.0  

          150.0  

 

           120.0  

         120.0  

 

           150.0  

          150.0  

 

 05 07

 კულტურული და სახელოვნებო ობიექტების მშენებლობა რეაბილიტაცია

                 2.5  

              0.1  

                  2.3  

                -    

               -    

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 2.5  

              0.1  

                  2.3  

                -    

               -    

               -    

                 -    

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

          1,221.5  

          919.8  

              301.7  

        1,157.0  

         956.2  

         200.8  

           789.6  

          682.6  

          107.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               38.0  

            38.0  

                    -    

             38.0  

           38.0  

               -    

             38.0  

            38.0  

               -    

 

 ხარჯები

          1,000.2  

          916.6  

                92.6  

        1,052.9  

         956.2  

           96.7  

           789.6  

          682.6  

          107.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -     

               -    

                    -    

             12.0  

           12.0  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

             330.7  

          241.0  

                89.6  

           340.7  

         247.0  

           93.7  

           347.0  

          240.0  

          107.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             629.3  

          626.3  

                  3.0  

           663.3  

         660.3  

             3.0  

           394.6  

          394.6  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               40.2  

            49.2  

                    -    

             36.9  

           36.9  

               -    

             33.0  

            33.0  

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             212.3  

              3.3  

              209.1  

           104.1  

               -    

         104.1  

                 -    

               -    

               -    

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

             301.3  

              2.6  

              298.7  

           245.0  

           47.2  

         197.8  

           122.0  

            15.0  

          107.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               16.0  

            16.0  

                    -    

             16.0  

           16.0  

               -    

             16.0  

            16.0  

               -    

 

 ხარჯები

               92.3  

              2.6  

                89.6  

           140.9  

           47.2  

           93.7  

           122.0  

            15.0  

          107.0  

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -    

             12.0  

           12.0  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               92.3  

              2.6  

                89.6  

           106.7  

           13.0  

           93.7  

           107.0  

               -    

          107.0  

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

                    -    

             16.8  

           16.8  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               5.4  

             5.4  

               -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             209.1  

               -    

              209.1  

           104.1  

               -    

         104.1  

                 -    

               -    

               -    

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

               93.5  

              2.6  

                90.9  

           108.0  

           13.0  

           95.0  

           107.0  

               -    

          107.0  

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

               16.0  

            16.0  

 

             16.0  

           16.0  

 

             16.0  

            16.0  

 

 

 ხარჯები

               92.3  

              2.6  

                89.6  

           106.7  

           13.0  

           93.7  

           107.0  

               -    

          107.0  

 

    სუბსიდიები

               92.3  

              2.6  

                89.6  

           106.7  

           13.0  

           93.7  

           107.0  

 

          107.0  

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

                 1.3  

               -    

                  1.3  

               1.3  

               -    

             1.3  

                 -    

               -    

               -    

 06 01 02

      ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

             207.8  

               -    

              207.8  

           102.8  

               -    

         102.8  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

             207.8  

 

              207.8  

           102.8  

               -    

         102.8  

                 -    

 

               -    

 06 01 03

 ახალი კორონა ვირუსთან დაკავშირებული ღონისძიებები

                   -    

               -    

                    -    

             34.2  

           34.2  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

             34.2  

           34.2  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

    საქონელი და მომსახურება

                   -    

               -    

                    -     

             12.0  

           12.0  

               -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

             16.8  

           16.8  

 

                 -    

               -    

 

 

    სხვა ხარჯები

                   -    

 

 

               5.4  

             5.4  

 

                 -    

               -    

 

 06 02

   სოციალური პროგრამები

             690.6  

          687.6  

                  3.0  

           684.0  

         681.0  

             3.0  

           439.6  

          439.6  

               -    

 

 ხარჯები

             681.6  

          687.6  

                  3.0  

           684.0  

         681.0  

             3.0  

           439.6  

          439.6  

               -    

 

    სუბსიდიები

               12.0  

            12.0  

                    -    

               6.0  

             6.0  

               -    

             12.0  

            12.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             629.3  

          626.3  

                  3.0  

           646.5  

         643.5  

             3.0  

           394.6  

          394.6  

               -    

 

    სხვა ხარჯები

               40.2  

            49.2  

                    -    

             31.5  

           31.5  

               -    

             33.0  

            33.0  

               -    

 06 02 01

     შ.შ.მ პირებთან დაკავშირებული ღონისძიებები

               12.0  

            12.0  

                    -    

               6.0  

             6.0  

               -    

             12.0  

            12.0  

               -    

 

 ხარჯები

               12.0  

            12.0  

                    -    

               6.0  

             6.0  

               -    

             12.0  

            12.0  

               -    

 

    სუბსიდიები

               12.0  

            12.0  

 

               6.0  

             6.0  

 

             12.0  

            12.0  

 

 06 02 02

 მრავალშვილიან ოჯახებზე
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

                   -    

               -    

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

             10.0  

           10.0  

               -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

 

             10.0  

           10.0  

 

             10.0  

            10.0  

 

 06 02 03

 100 და მეტი წლის ასაკს მიღწეული პირების
ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

                   -    

               -    

                    -    

               0.5  

             0.5  

               -    

               0.5  

              0.5  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               0.5  

             0.5  

               -    

               0.5  

              0.5  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

 

               0.5  

             0.5  

 

               0.5  

              0.5  

 

 06 02 04

  სოციალური (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა

             631.1  

          631.1  

                    -    

             65.0   

           65.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

 ხარჯები

             631.1  

          631.1  

                    -    

             65.0  

           65.0  

               -    

             30.0  

            30.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

             625.8  

          625.8  

 

             65.0  

           65.0  

 

             30.0  

            30.0  

 

 

    სხვა ხარჯები

                 5.3  

              5.3  

 

                -    

               -    

 

                 -    

 

 

 06 02 05

 სამედიცინო მომსახურების ხარჯების
დაფინანსების/ თანადაფინანსების პროგრამა

                   -    

               -    

                    -    

           190.9  

         190.9  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

           190.9  

         190.9  

               -    

             90.0  

            90.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

           190.9  

         190.9  

 

             90.0  

            90.0  

 

 06 02 06

 ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული
პირების სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება/ თანადაფინანსების პროგრამა

                   -    

               -    

                    -    

           200.0  

         200.0  

               -    

             85.0  

            85.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

           200.0  

         200.0  

               -    

             85.0  

            85.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

 

 

           200.0  

         200.0  

 

             85.0  

            85.0  

 

 06 02 07

 დიალიზი და თირკმლის ტრანსპლანტაციის"
სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებულ ბენეფიციარებზე
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

                   -    

               -    

                    -    

             43.0  

           43.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -     

               -    

                    -    

             43.0  

           43.0  

               -    

             45.0  

            45.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

 

             43.0  

           43.0  

 

             45.0  

            45.0  

 

 06 02 08

 მწვავე ლეიკემიით დაავადებული პირების
ყოველთვიური ფულადი დახმარების პროგრამა

                   -    

               -    

                    -    

               5.0  

             5.0  

               -    

               6.0  

              6.0  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               5.0  

             5.0  

               -    

               6.0  

              6.0  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

 

               5.0  

             5.0  

 

               6.0  

              6.0  

 

 06 02 09

        მშობელთა ზრუნველობამოკლებულ 18
წლამდე ასაკის ბავშვების მეურვეზე/მზრუნველზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების
პროგრამა

                   -    

               -    

                    -    

               0.9  

             0.9  

               -    

               0.9  

              0.9  

               -    

 

 ხარჯები

                   -    

               -    

                    -    

               0.9  

             0.9  

               -    

               0.9  

              0.9  

               -    

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

                   -    

               -    

 

               0.9  

             0.9  

 

               0.9  

              0.9  

 

 06 02 10