მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 16
დოკუმენტის მიმღები მარტვილის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 18/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 22/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.109.016341
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
16
18/12/2020
ვებგვერდი, 22/12/2020
190020020.35.109.016341
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (22/12/2020 - 28/01/2021)

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №16

2020 წლის 18 დეკემბერი

ქ. მარტვილი

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლისა და 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №26 დადგენილება.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსი გაბისონიადანართი

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 364,6

17 208,9

7 874,5

9 334,4

9 290,3

0,0

9 290,3

გადასახადები

8 400,0

8 611,7

0,0

8 611,7

8 615,3

0,0

8 615,3

გრანტები

6 594,5

8 089,5

7 874,5

215,0

155,0

0,0

155,0

სხვა შემოსავლები

370,1

507,7

0,0

507,7

520,0

0,0

520,0

ხარჯები

7 290,5

8 365,6

304,0

8 061,6

7918,8

0,0

7 918,8

შრომის ანაზღაურება

2 166,8

2 280,4

0,0

2 280,4

2 280,6

0,0

2 280,1

საქონელი და მომსახურება

1 344,6

1 295,2

304,0

991,2

844,0

0,0

844,0

პროცენტი

0,0

100,5

0,0

100,5

85,0

0,0

85,0

სუბსიდიები

2 856,1

3 280,9

0,0

3 280,9

3 448,1

0,0

3 448,1

გრანტები

30,0

34,2

0,0

34,2

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

707,9

903,6

0,0

903,6

870,8

0,0

870,8

სხვა ხარჯები

185,0

470,8

0,0

470,8

390,3

0,0

390,3

საოპერაციო სალდო

8 074,1

8 843,3

7 570,4

1 272,8

1 371,5

0,0

1371,5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7 796,3

9 950,0

7 800,0

2 150,0

1 206,5

0,0

1 206,5

ზრდა

7 865,8

10 070,0

7 800,0

2 270,0

1 326,5

0,0

1 326,5

კლება

69,5

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

ზრდა

683,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

683,5

0,0

 

 

0,0

0,0

0,0

კლება

405,8

1 260,0

229,5

1 030,5

0,0

0,0

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

405,8

1 260,0

229,5

1 030,5

0,0

0,0

0,0

კლება

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

საშინაო

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

 


მუხლი 2. მარტვილის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის   გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

15434,1

17328,9

7874,5

9454,4

9410,3

0,0

9410,3

შემოსავლები

15364,6

17208,9

7874,5

9334,4

9290,3

0,0

9290,3

არაფინანსური აქტივების კლება

69,5

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

გადასახდელები

15156,4

18588,9

8104,0

10484,9

9410,3

0,0

9410,3

ხარჯები

7290,5

8276,6

304,0

7972,6

7918,8

0,0

7918,8

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7865,8

10159,0

7800,0

2359,0

1326,5

0,0

1326,5

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

ნაშთის ცვლილება

277,8

-1260,0

-229,5

-1030,5

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები  9290.3  ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

15 364,6

17 208,9

7 874,5

9 334,4

9 290,3

0,0

9 290,3

გადასახადები

8 400,0

8 611,7

0,0

8 611,7

8 615,3

0,0

8 615,3

გრანტები

6 594,5

8 089,5

7 874,5

215,0

155,0

0,0

155,0

სხვა შემოსავლები

370,1

507,7

0,0

507,7

520,0

0,0

520,0

 


მუხლი 4. მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზრვროს 8615.3 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

8 400,0

8 611,7

0,0

8 611,7

8 615,3

0,0

8 615,3

ქონების გადასახადი

466,6

300,0

0,0

300,0

400,0

0,0

400,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

249,2

170,0

0,0

170,0

300,0

0,0

300,0

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5,2

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

5,2

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

141,1

70,0

0,0

70,0

70,0

0,0

70,0

ფიზიკურ პირებიდან

80,1

40,0

0,0

40,0

55,0

0,0

55,0

იურიდიულ პირებიდან

61,0

30,0

0,0

30,0

15,0

0,0

15,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე    

71,2

59,0

0,0

59,0

29,0

0,0

29,0

ფიზიკურ პირებიდან

28,6

24,0

0,0

24,0

10,0

0,0

10,0

იურიდიულ პირებიდან

42,5

35,0

0,0

35,0

19,0

0,0

19,0

სხვა გადასახადები

7 933,4

8 311,7

0,0

8 311,7

8 215,3

0,0

8 215,3

დამატებული ღირებულების გადასახადი

7 933,4

8 311,7

 0.0

8 311,7

8 215,3

0.0

8 215,3

 


მუხლი 5. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 155.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

6 594,5

8 089,5

7 874,5

215,0

155,0

0,0

155,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

0,0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

6 594,5

8 029,5

7 874,5

155,0

155,0

0,0

155,0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

1 413,0

1 071,5

916,5

155,0

155,0

0,0

155,0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

793,0

451,5

296,5

155,0

155,0

0,0

155,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

620,0

620,0

620,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

5 181,5

6 957,9

6 957,9

0,0

0,0

0,0

0,0

სულ რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4 017,3

5 367,9

5 367,9

0,0

0,0

0,0

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

990,0

990,0

990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ფონდი

174,2

600,0

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 6. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 520.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

370,1

507,7

0,0

507,7

520,0

0,0

520,0

შემოსავლები საკუთრებიდან

193,4

300,0

0,0

300,0

270,0

0,0

270,0

პროცენტები

90,9

70,0

0,0

70,0

80,0

0,0

80,0

რენტა

102,5

230,0

0,0

230,0

190,0

0,0

190,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

90,7

220,0

0,0

220,0

180,0

0,0

180,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

11,8

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

44,3

67,7

0,0

67,7

140,0

0,0

140,0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

35,6

57,7

0,0

57,7

130,0

0,0

130,0

სანებართვო მოსაკრებელი

16,0

40,0

0,0

40,0

110,0

0,0

110,0

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

19,2

17,7

0,0

17,7

20,0

0,0

20,0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

8,7

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

8,7

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

109,5

130,0

0,0

130,0

100,0

0,0

100,0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

22,9

10,0

0,0

10,0

10,0

0,0

10,0

 


მუხლი 7. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7918.8  ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7 290,5

8 365,6

304,0

8 061,6

7 918,8

0,0

7 918,8

შრომის ანაზღაურება

2 166,8

2 280,4

0,0

2 280,4

2 280,6

0,0

2 280,6

საქონელი და მომსახურება

1 344,6

1 295,2

304,0

991,2

844,0

0,0

844,0

პროცენტი

0,0

100,5

0,0

100,5

85,0

0,0

85,0

სუბსიდიები

2 856,1

3 280,9

0,0

3 280,9

3 448,1

0,0

3 448,1

გრანტები

30,0

34,2

0,0

34,2

0,0

0,0

0,0

სოციალური უზრუნველყოფა

707,9

903,6

0,0

903,6

870,8

0,0

870,8

სხვა ხარჯები

185,0

470,8

0,0

470,8

390,3

0,0

390,3

 


მუხლი 8. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1206.5 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1326.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგანიზაციული

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2019 წლის  გეგმა

2020 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

73,0

30,8

0,0

30,8

446,5

0,0

446,5

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7138,3

8605,0

7052,1

1553,0

610,0

0,0

610,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

0,0

0,0

333,3

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

610,2

1028,9

747,9

281,1

270,0

0,0

270,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

44,3

72,0

0,0

72,0

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის სოციალური დაცვა დასოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

სულ

7865,8

10070,0

7800,0

2270,0

1326,5

0,0

1326,5

 

ბ) განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 120.0 ათ. ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების კლება

69,5

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

ძირითადი აქტივები

25,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

არაწარმოებული აქტივები

43,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

მიწა

43,8

120,0

0,0

120,0

120,0

0,0

120,0

 


მუხლი 9. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის  პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 748,4   

3 392,0   

0,0   

3 392,0   

3 639,1   

0,0   

3 639,1 

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 748,4   

3 291,5   

0,0   

3 291,5   

3 547,8  

0,0   

3 547,8  

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 748,4   

3 138,3   

0,0   

3 138,3   

3 427,8   

0,0   

3 427,8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

0,0   

153,2   

0,0   

153,2   

120,0   

0,0   

120,0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0,0   

100,5   

0,0   

100,5   

91,3   

0,0    

91,3   

702

თავდაცვა

81,4   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

0,0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 514,8   

7 074,7   

5 750,7   

1 323,9   

610,0   

0,0   

610,0   

7045

ტრანსპორტი

4 461,4   

5 446,9   

5 089,6   

357,3   

10,0   

0,0   

10,0   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 461,4    

5 446,9   

5 089,6   

357,3   

10,0   

0,0   

10,0   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1 053,4   

1 627,7   

661,1   

966,6   

600,0   

0,0   

600,0   

705

გარემოს დაცვა

683,9   

905,6   

0,0   

905,6    

605,0   

0,0   

605,0   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

576,8   

559,5   

0,0   

559,5   

605,0   

0,0   

605,0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

107,1   

346,1   

0,0   

346,1   

0,0   

0,0   

0,0   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 702,3   

1 883,6   

1 301,3   

582,3   

375,0   

0,0   

375,0   

7061

ბინათმშენებლობა

465,8   

321,6   

118,6   

203,0   

70,0   

0,0   

70,0   

7063

წყალმომარაგება

149,8   

169,1   

95,0   

74,1   

10,0   

0,0   

10,0   

7064

გარე განათება

189,4   

295,0   

0,0   

295,0   

290,0   

0,0   

290,0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

897,3   

1 097,9   

1 087,7   

10,2   

5,0   

0,0   

5,0   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

504,6   

626,2   

0,0   

626,2   

657,1

0,0   

657,1   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104,7   

116,4   

0,0   

116,4   

130,0   

0,0   

130,0   

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

399,8    

509,8   

0,0   

509,8   

527,1   

0,0   

527,1

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 131,4   

1 269,6   

0,0   

1 269,6   

1 225,1   

0,0   

1 225,1   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

495,4   

562,3   

0,0   

562,3   

558,3   

0,0   

558,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

597,7   

632,3   

0,0   

632,3   

591,8   

0,0   

591,8   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24,4   

25,0   

0,0   

25,0   

20,0   

0,0   

20,0   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

5,6   

50,0   

0,0   

50,0   

45,0   

0,0   

45,0   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

8,3   

0,0   

0,0   

0,0   

10,0   

0,0   

10,0   

709

განათლება

2 401,8   

2 816,9   

1 051,9   

1 765,0   

1 703,0   

0,0   

1 703,0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 147,9   

1 370,0   

0,0   

1 370,0   

1 415,0   

0,0   

1 415,0   

7092

ზოგადი განათლება

1 236,0   

1 052,9   

956,9   

96,0   

0,0   

0,0   

0,0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

1 236,0   

1 052,9   

956,9   

96,0   

0,0   

0,0   

0,0   

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

18,0   

394,1   

95,0   

299,1   

288,0   

0,0   

288,0   

710

სოციალური დაცვა

387,8   

467,0   

0,0   

467,0   

431,0   

0,0   

431,0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

159,9   

214,0   

0,0   

214,0   

228,0   

0,0   

228,0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

227,9    

253,0   

0,0   

253,0   

203,0   

0,0   

203,0   

 

სულ

15 156,4   

18 435,6   

8 104,0   

10 331,6   

9 245,3   

0,0   

9 245,3   

 


მუხლი 10. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 165.0 ათასი  ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1371.5 ათასი ლარით.

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

8074.1 

8843.3  

1371.5

 მთლიანი სალდო

277.8  

-1106.7

165.0

 


მუხლი 11. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების 0.0 ათასი ლარით.

2. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ზრდა 0 .0 ათასი ლარით.

3. განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 12. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -165.0 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2016-2018 წლებში მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის  გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

0,0

-153,3

0,0

-153,3

-1650

0,0

-165,0

კლება

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

საშინაო

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

 


თავი II
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 13. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტის დოკუმენტი წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის განვითარების ერთ-ერთ ძირითად დოკუმენტს, რომელიც ასახავს ინფორმაციას საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის შესახებ, ანუ მასში გათვალისწინებულია ძირითადი პრიორიტეტები და მიმართულებები გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი და დასაგეგმის შემდგომი სამი წლისათვის.

მარტვილის მუნიციპალიტეტის ძირითადი პრიორიტეტებია:

  • მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
  • ინფრასტრუქტურისა და მუნიციპალური კომუნალური სერვისების განვითარება;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

სწორედ ამ პრიორიტეტების გათვალისწინებით მოხდა მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვა, რომელიც ასახავს მუნიციპალიტეტის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებს და საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში იმ პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს, რომელიც ყველაზე აქტუალურია საზოგადოებისათვის.

მომდევნო 2021-2024 წლებშიც მუნიციპალიტეტში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას, სკოლამდელი განათლების სრულყოფას.

1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3804,1

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1 009,1

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2 328,0

01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

90,7

01 04

სარეზერვო ფონდი

40,0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

6,3

01 06

მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების  ხარჯები

250,0

01 07

,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“

80,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის საჯრო მოხელეთა პროფესიული განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02

8.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია  (ადმინისტრაციული სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის  კოდექსის“ 101-ე მუხლის მე-2 ქვეპუნქტისა და „ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემის, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებებისა და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპებისა და წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 7 ივლისის № 319 დადგენილების  შესაბამისად განისაზვრა ადგილობრივი თვითმმართველობის  მოხელეთა უწყვეტი სწავლების სისტემა, მასში ჩართული უწყებების უფლებამოსილებები  და ამ სისტემის ფუნქციონირების პრინციპები და წესი, რომლის შესაბამისად მუნიციპალიტეტი  საჯარო მოხელეებისთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის, მათი შესაძლებლობების გამოვლენის, პოტენციური სირთულეების იდენტიფიცირებისა  და მოგვარების სტრატეგიების დაგეგმვის მიზნით უზრუნველყოფს კვალიფიკაციის ამაღლების მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბებას.  პროგრამით განსაზღვრულია მუნიციპალიტეტში  დასაქმებული საჯარო მოხელეების გადამზადება  სხვადასხვა სფეროებში. მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლება, შესაბამისი ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გაღრმავება- გამომუშავება, მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ეფექტიანად შესრულების ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დანერგილია საჯარო მოხელეების პროფესიული განვითარების უწყვეტი სისტემა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01  03

90.7

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სავალდებულო სამხედრო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის პროცესის შეუფერხებლად წარმართვა. წვევამდელთა გაწვევის მიზნით მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება  (ქ. თბილისში)

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის პროცესი ხორციელდება შეუფერხებლად.

 

სასესხო ვალდებულებების დაფარვის პროგრამა

 მ.გ.ფ -სა და მუნიციპალიტეტის სხვა ვალდებულებების დაფარვა.

პროგრამის განაცხადის ფორმა

           

პრიორიტეტის დასახელება, რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება პროგრამა:

 

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

           

პროგრამის კლასიფიკაციის კოდი:

01 06

     
           

პროგრამის დასახელება:

         

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

           

პროგრამის განმახორციელებელი:

         

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია

           

პროგრამის განხორციელების პერიოდი:

2021-2024 წლები

     

 

 

 

     

პროგრამის მიზანი:

         

მარტვილი მუნიცპალიტეტის მიერ აღებული სასესხო ვალდებულებების დადგენილ ვადებში დაფარვა

 

 

 

     

პროგრამის აღწერა:

         

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

 

 

 

     

პროგრამის ბიუჯეტი

დასახელება

სულ

2021 წელი

2022 წელი

2023 წელი

2024 წელი

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

650,364

248,432

243,227

238,022

232,853

 

 

 

     

საბოლოო მოსალოდნელი შედეგი

         

შემცირებულია არსებული სასესხო ვალდებულებები

 

2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია, გარე განათების ქსელის განვითარება და მუნიციპალიტეტში სხვა აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიბების დაფინანსება. პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება როგორც ახალი ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ასევე, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები, რაც ხელს შეუწყობს ტურიზმის, მრეწველობისა და სხვა დარგების განვითარებას.

                                                                                                                                              

პროგრამული კოდი

დასახელება

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9 177,2

1 147,3

455,000

2 175,0

2 322,0

02 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4 692,1

10,0

100,0

150,0

200,0

02 01 02

 ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

754,9

0,0

0,0

100,0

120,0

02 02 01

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია

321,6

70,0

50.0

150,0

200,0

02 02 02

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

295,0

290,0

320.0

350,0

350,0

02 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

169,1

10,0

100.0

100,0

100,0

02 02 04

პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  მოწყობა

54,8

0,0

70.0

100,0

100,0

02 02 05

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

434,9

300,0

350,0

400,0

400,0

02 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

4,6

5,0

5,0

5,0

2,0

02 04

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 093,3

0,0

0.0

0,0

0,0

02 05

კეთილმოწყობის ცენტრი

218,9

162,3

260.0

300,0

300,0

02 06

სპორტული მოედნების მოწყობა

74,9

0,0

100.0

70,0

100,0

02 07

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები

734,1

0,0

100.0

100,0

100,0

02 09

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება

329,0

300,0  

300.0

350,0

350,0

 

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ 

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

295,000

3.

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 70%-ზე.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი მოიცავს დაახლოებით  2000 ბოძს, ამდენივე სანათს.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება: – გარე განათების წერტების (ქუჩები, მოედნები, პარკები, სკვერები, შენობა-ნაგებობები) მოვლა-ექსპლოატაცია და მოხმარებული ელ. ენერგიის საფასურის დაფარვა; ქუჩების განათების სამუშაოები და ელ. ენერგიის ქსელში ჩართვა.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განთება ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოიფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

4.

პროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა

70%

80%

მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელ. ენერგიის ცვალებადობა

 

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ 

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

162.3

3.

პროგრამის აღწერა

აღნიშნული პროგრამის მიხედვით შექმნილია ,,კეთილმოწყობის ცენტრი“ რომლის ფარგლებშიც ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: ქალაქის დაგვა-დასუფთავება, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა, მწვანე საფარის მოვლა პატრონობა, გარე განათების სერვისის მოვლა, შადრევნებისა და აუზების, წყლის სისტემემების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა, ქალაქის ტერიტორიის მოხეტიალე პირუტყვისაგან დაცვა.

4.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული იერსახის გაუმჯობესება.

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისთვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კმაყოფილი მოსახლეობა

60%

80%

2-3%

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რეგიონის ფონდის თნადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

პროგრამის  ფარგლებში  განხორციელდება რეგიონის  განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის  ინფრასტრუქტურის  გაუმჯობესება


                               

პროგრამის დასახელება

კოდი

საკადასტრო რუკების მომზადება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 00

5,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის 'ეკონომიკური განვთარების, ქონების  მართვისა  და სტატისტიკის სამსახური“                                   

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საკადასტრო ნახაზები მომზადდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასოფლო და არასასოფლო მიწების პრივატიზებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 

02 02 05

 

300,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა. პროგრამის მიზანია სამშენებლო სამუშაოების უზრუნველყოფა საპროექტო დოკუმენტაციით. სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად, სამშენებლო–სამონტაჟო და აღდგენა–რეკონსტრუქციის სამუშაოების ჩასატარებლად აუცილებელია შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის დამუშავება, სადაც გათვალისწინებული უნდა იყოს სხვადასხვა  ტექნიკური პირობების მოთხოვნები. პროექტების ექსპერტიზა და მშენებლობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება; საინჟინრო ნაგებობების მშენებლობა–რეაბილიტაციის ტექნიკური ზედამხედველობა;  საპროექტო–ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი და სხვა ღონისძიებები. რაც განაპირობებს ხარისხიან ხარისხიანად კარგად შესრულებულ სამუშაოებს.

მოსალოდნელი შედეგი

სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შეძენილი პროექტების რაოდენობა;საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალიტეტისათვის მიყენებული ზიანი  

44

30

№/A

 

 

3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 00

442.7

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამსახური“ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  ქალაქის ცალკეული  ტერიტორიის, მწვანე საფარის, ქალაქში არსებული პარკებისა და სკვერების დაგვა-დასუფთავება; სანაგვე კონტეინერების დაქლორვა, ქალაქის ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება; მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ქალაქში მოძრაობის აღკვეთა; საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა; დღეს არსებული სიტუაციით სულ ქალაქში სუფთავდება 61500 კვმ ფართობი, რაც მთლიანი დასასუფთავებელი ტერიტორიის 35 პროცენტია. წელიწადში  ხდება 3600 ტონა ნარჩენების გატანა. დასუფთავების სერვისით მთელი მუნიციპალიტეტის მოცვისთვის საჭიროა დამატებითი ურნების და ნაგვის მანქანების  შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიურად ჯანსაღი გარემო, დასუფთავების მუნიციპალური  სერვისის ხარისხიანი ფუნქციონირება;

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა

3400ტ.

3600ტ.

მოსახლეობის დაუდევრობა

დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა

61.5მ2

70.0 მ2

 

 

 

4. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროექტი

2023 წლის პროექტი

2024 წლის პროექტი

04 00

განათლება

1 433,0

1 820,0

2 225,0

2 525,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 415,0

1 600,0

1 800,0

2 000,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაციის პროგრამა

270,0

200,0

400,0

500,0

04 04

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება

18,0

20,0

25,0

25,0

 

                                         

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

1415,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესულებათა ცენრტრი“.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, რომელიც გულისხმობს შემდეგი ღონისძიებების გატარებას: სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის

განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/ მეთოდოლოგის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება, საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მათ შორის: ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტვილის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ  ,,სკოლამდელი საგანმანათლებლო სააღმზრდელო დაწესულებათა ცენრტრში “ დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 950-ი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

აღსაზრდელთა რაოდენობა

850

900

№/A

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაციის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03

270,0

პროგრამის განმახორციელებელი

მარტვილის  მუნიციპალიტეტის  'ინფრასტრუქტურის, ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ეფექტიანი აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) განვითარება,  საბავშვო ბაგა-ბაღების მაქსიმალური გამტარუნარიანობა (სკოლამდელი აღზრდის მომსახურების მიღების მსურველთა არსებული მოთხოვნის რაოდენობის მაქსიმალურად დაკმაყოფილებისთვის ახალი ბაგა-ბაღების მშენებლობა, არსებულ ბაგა-ბაღებში სააღმზრდელო ჯგუფების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი საბავშვო ბაღების რაოდენობრივი მაჩვენებელი

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბაგა-ბაღების რაოდენობა

21

24

№/A

 

 

5. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

 მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლინება. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს.

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 225,1

1 225,1

1 225,1

1 225,1

05 01 01

 სპორტული სკოლა

234,3

300,0

300,0

300,0

05 01 02

საფეხბურთო სკოლა

324,0

350,0

350,0

350,0

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

10,0

10,0

10,0

05 02 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

30,0

30,0

30,0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

123,2

150,0

170,0

200,0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

10,0

30,0

40,0

50,0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

20,0

25,0

25,0

25,

0

05 02 05

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

320,0

350,0

380,0

400,0

05 02 06

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

148,6

170,0

200,0

200,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

5,0

10,0

15,0

20,0

05 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

40,0

40,0

40,0

40,0


 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  01

234.3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა“ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსკოლაში სწავლობს 385 მოსწავლე, მ.შ. 90 გოგონა და 295 ბიჭი. ფუნქციონირებს 22 ჯგუფი ჭადრაკის 3, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის 2, მძლეოსნობის 2, ძალოსნობის, უშუს, კინბოქსინგის 2, კრივის 2,  ტაეკვანდოს, ტანვარჯშის, ფრენბურთი 2 და მაგიდის ჩოგბურთის ჯგუფები.

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ჭადრაკის, ბერძნულ რომაული ჭიდაობის, ძიუდოს, რაგბის, მძლეოსნობის, უშუს, კიკბოქსინგის, კრივის,  ტანვარჯშის ჯგუფების  მონაწილეობა საქართველოს ჩეპიონატებში, სხვადასხვა რეკორდსმენების სახელობის ტურნირებში, რეგიონალურ ჩემპიონატებში, შესარჩევ ტურნირებში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სპორტული წრეებით სარგებლობა;

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

,,სპორტულ სკოლაში“  არსებული სპორტის სახეობების რაოდენობა

13

13

0%

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები

385

400

მომართვიანობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01  02

324.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო  სკოლა“ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საფეხბურთო სკოლაში ფუნქციონირებს 12 ჯგუფი, სადაც სწავლობს 190 მოსწავლე. პროგრამის ფარგლებში საფეხბურთო სკოლის გუნდების მონაწილეობა  დაგეგმილია რეგიონალურ შეჯიბრებში და ასევე მუნიციპალიტეტის შიდა ღონისძიებეში: სოფლებს შორის ჩემპიონატში;  საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 4 ასაკობრივ ჯგუფში; წარმოება - დაწესებულებებს შორის ჩემპიონატში მინი ფეხბურთში; საჯარო სკოლებს შორის ჩემპიონატში 2 ასაკობრივ ჯგუფში.

ქვეპროგრამის მიზანია:

- ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

- მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;

- მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული ცენტრი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ცენტრის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია  სპორტული წრეებით სარგებლობა;

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

,,საფეხბურთო სკოლაში“  არსებული ჯგუფების რაოდენობა

12

12

0%

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები

190

220

მომართვიანობა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  02

123,2

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ.ანჯაფარიძის სამუსიკო  სკოლა“ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუსიკალურ სკოლაში სწავლობს 180 -მდე მოსწავლე, მ. შ 115 გოგო და 65 ბიჭი; ფუნქციონირებს საესტრადო განყოფილება, ფორტეპინოს და საგუნდო განყოფილება (18 ჯგუფი), სოლფეჯიოს 42 ჯგუფი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია შიდა ღონისძიები, ღია და დახურული კონცერტები, ღია გაკვეთილები, ტექნიკური ჩათვლები.

ქვეპროგრამის მიზანია:

მოსალოდნელი შედეგი

მუსიკის მასობრიობა და პოპულარიზაცია.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

,,სამუსიკო სკოლაში“  არსებული ჯგუფების რაოდენობა

180

200

მომართვიანობა

 

სამუსიკო სკოლების მიერ ფესტივალებში მონაწილეობა

სამუსიკო სკოლების მოსწავლეებმა მონაწილეობა მიიღეს 3 ფესტივალში

წელს იგეგმება არანაკლებ 3 ფესტივალში მონაწილეობის მიღება

5% - დამოკიდებულია მოწვევების რაოდენობაზე

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  03

10,0

პროგრამის განმახორციელებელი

 „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილიაჭყონდიდლობის დღესასწაულის, ფოლკლორული ფესტივალების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება და ტურიზმის განვითარება მუნიციპალიტეტში.

 

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  04

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

 „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური “ 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა. (დაგეგმილია გაზეთის დაფინასება, საინფორმაციო ბუკლეტებისა და ჟურნალების გამოცემა.  ასევე მოსახლეობის ინფორმირების მიზნით მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით ხელშეკრულების საფუძველზე მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე პროექტებისა და პროგრამების გაშუქება ტელევიზიასა და რადიოში).

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჩართულობა მუნიციპალიტეტში მიმდინარე და დაგეგმილ ღონისძიებებში.

მოსახლეობის ინფორმაციული უზრუნველყოფის გაზრდა. მუნიციპალტეტის საქმიანობის გამჭვირვალობის გაზრდა.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

5

5

ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია)

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  05

320,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი ბიბლიოთეკებს, კულტურის სახლებს მასთან არსებული ქორეოგრაფიული სტუდიებით, ფოლკლორული ანსამბლით, გიტარის შემსწავლელი, საესტრადო სიმღერების შემსწავლელი, ტექნიკურ-მეცნიერებათა, მხარეთმცოდნეობის, გამოყენებითი ხელოვნების, ინტელექტუალურ-შემეცნებითი, უცხო ენების შემსწავლელი ( გერმანული და ინგლისური), ფოლკლორის, მხატვრული კითხვის, ეკოლოგიის, რელიგიის ისტორიის, თვითშემოქმედების და სახვითი ხელოვნების წრეებს (სადაც სწავლობს  500 მოსწავლე). პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია  აღსაზრდელთა მონაწილეობა თბილისის მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სახლის სასწავლო შემოქმედებით კონფერენციაში, ქობულეთის საერთაშორისო და სხვა რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკუსებში. ქორეოგრაფიული სტუდიების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებებში, რეგიონალურ და რესპუბლიკურ კონკურსებში, ასევე შავი ზღვის აუზის და სხვა საეთაშორისო კონკურსებში.   აგრეთვე დაგეგმილია ცნობილი მწერლების, პოტებისა და საზოგადო მოღვაწეებისა მოწვევა და შეხვედრა კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრის აღსაზრდელებთან. 14 მაისს თამარობის დღესთან, 26 მაისს დამოუკდებლობის დღესთან, 25 სექტემბერს  ჭყონდიდლობასთან დაკავშირებით  დაგეგმილია სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები. ფოლკლორული ფესტივალების, პოექტ ,,ეტალონის”, სასკოლო ოლიმპიადების და სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებების დაფინანსება, ასევე ივნისის ბოლოს ტარდება საანგარიშო კონცერტი.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

20

30

ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია)

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02  06

148,6

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ „მარტვილის მუნიციპალიტეტის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 

პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუზეუმის ფონდის აღრიცხვა-სისტემატიზაცია და პოპულიარიზაცია. გამოფენების მოწყობა.  სამხატვრო შემოქმედებითი გამოფენის მოწყობა და პოპულარიზაცია. კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების გამოვლენა, აღრიცხვა, სისტემატიზაცია და პოპულარიზება. არსებული მატერიალურ-ტექნიკური და შემოქმედებითი მდგომარეობის პროგრესირება. კულტურული მემკვიდრეობისადმი საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. ხელოვნების სხვადა სხვა ნიმუშების გამოფენებისა და ღონისძიებების მოწყობა. საეკლესიო და კულტურული ძეგლების პასპორტიზაცია. საბავშვო და სხვადასხვა სამეცნიერო კონფერენციების ჩატარება, ექსპედიციების მოწყობა, მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში არსებობს საცდელი ნაკვეთი, სადაც მიმდინარეობს სხვადასხვა ჯიშის ყურძნის გამოყვანა.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში კულტურული დონის ამაღლება.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

10

10

ხელის შემშლელი ბუნებრივი პირობები (პანდენია)

 

 

6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებების და შეღავათების უზრუნველყოფას.

ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ მუნიციპალიტეტის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე გაგრძელდება ინვალიდი, ობოლი და ტყუპი ბავშვების სოლუიალური დაცვა.

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022 წლის პროგნოზი

2023 წლის პროგნოზი

2024 წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 061,0

1 214,0

1 296,0

1 376,0

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

130,0

150,0

170,0

200,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

931,0

1 064,0

1 126,0

1 176,0

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

500,0

550,0

550,0

550,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)

7,0

7,0

7,0

7,0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

9,0

9,0

9,0

9,0

06 02 04

100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

7,0

8,0

10,0

10,0

06 02 05

უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება

100,0

120,0

150,0

150,0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)

32,0

50,0

60,0

70,0

06 02 07

 ობოლი ბავშვების დახმარება

70,0

70,0

70,0

70,0

06 02 08

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

36,0

50,0

50,0

50,0

06 02 09

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

80,0

80,0

80,0

100,0

06 02 10

ახალშობილთა დახმარება

90,0

120,0

140,0

160,0

 

6.1.  საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01)

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

130,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)ი.პ  მარტვილის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ: გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლის ღონისძიებები პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება; ეპიდსაწიინაღმდეგო ღონისზიებების დაგეგმვა; დავადებების პირველადი ღონისძიებები; ლაბორატორიული სინჯის აღება. იმუნიპროფილაქტიკის დაგეგმვა, განხორციელება, საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფა  იმუნოპროფილაქტიკის მონაცემთა რუტინული დამუშავება, ანალიზი, შეფასება, დაზუსტება და ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით. ვაქცინაციათა, სხვა ასაცრელი მასალის და ცივი ჯაჭვის ინვენტარის საჭიროების განსაზღვრა მუნიციპალიტეტისათვის დადგენილი წესის მიხედვით.

იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფა ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის 1 თვის მარაგის შექმნა მუნიციპალიტეტში; (ვაქცინათა, სხვა ასაცრელი მასალის მიღება, რეგისტრაცია, გაცემა მუნიციპალიტეტის პჯდ დაწესებულებებისათვის დადგენილი წესის მიხედვით; ,,ცივი ჯაჭვის" ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შესწავლა/დადგენა წყალსატევების პასპორტიზაცია დადგენილი წესის მიხედვით და გადამტანების არსებობის დადგენა სეზონის განმავლობაში. პრევენციული და კონტროლის ღონისძიებები წყალსატევებში გამბუზიის გავრცელება ყოველწლიურად და ეპიდსაწინააღმდეგო ღონისძიებების გატარება, მათ შორის გადამტანების წინააღმდეგ ბრძოლა. პარაზიტული დაავადებების პირველადი ეპიდკვლევა მალარიის სკრინინგული კვლევა კერებში და კერის გარშემო; სხვა პარაზიტული და ჰელმინთური დაავადებების სკრინინგული კვლევა. დაავადებების დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკური მკურნალობა მალარიის დიაგნოსტიკა, სხვა პარაზიტული დაავადებების დიგნოსტიკა, რეკომენდაციების მიწოდება. სანიტარული ღონისძიებები საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა და მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა.

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

 

 

6.2. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ

 ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

პროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 01

  527,1 

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მოქალაქეებზე,იგულისხმება  დაუფინანსებელი ნაწილის(პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის) თანადაფინასნსება. ა)0-დან 250ლარის ჩათვლით -100%-ით სოციალურად დაუცველ ოჯახზე(ს/ქ 0-დან 70    000 ჩათვლით);

ბ) 250 - 5 000 ლარის ჩათვლით - 40%-ით;

გ) 5 000 ლარიდან 10 000 ლარის ჩათვლით - 2500 ლარით;

დ) 10000 ლარზე მეტი - 3 000 ლარით
 

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება და ბენეფიციართა მაქსიმალური რაოდენობისათვის დიაგნოსტიკისა და ოპერაციული მკურნალობის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 1000 ბენეფიციარმა

2021 წელს ისარგებლებს 1200ბენეფიციარი

21% -ავადობის ზრდა/ კლება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ომის მონაწილეთა, დევნილთა და მარტოხელების სარიტუალო ხარჯები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 02

 7.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ეს დახმარება გაიცემა მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ გარდაცვლილ  ომის მონაწილეებზე, დევნილებზე და მარტოხელებზე. ომის მონაწილე-250ლარი; მარტოხელა და დევნილი-150 ლარი./ სარიტუალო მომსახურებისათვის მათი ოჯახების დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარდაცვლილთა ოჯახების/ახლობლების თანადგომა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 46 ბენეფიციარმა

2021 წელს ისარგებლებს 50 ბენეფიციარი

4% - გარდაცვალების რისკი

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

06 02 03

 9,0     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს სამშობლოს დაცვისას გარდაცვლილ მეომართა, ომის ვეტერანთა და 9 აპრილის მოვლენების დროს გარდაცვლილთა ოჯახების ფინანსურ დახმარებას.2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომიში  და 9 აპრილს დაღუპულთა ოჯახებს ერთჯერადად - 1000 ლარი; დიდი სამამულო ომის მონაწილეს ფულადი საჩუქარი - 1000ლ; შშმ ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანებს ფულადი საჩუქარი/ დაზარალებული ოჯახების მატერიალური თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

მათი ღვაწლის და ხსოვნის უკვდავყოფა.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 25 ბენეფიციარმა

2021წელს ისარგებლებს 25 ბენეფიციარი

32% - სტატუსის ცვლილება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

 7,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. 

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 5 ბენეფიციარმა

2021 წელს ისარგებლებს 7 ბენეფიციარი

50 % - /სტატუსის ცვლილება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 06

 32,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი მშიობლის სტატუსის მქონე( 4 ან 4-ზე მეტი, ერთ-ერთი  მაინც 18 წლამდე) პირის დახმარება 200 ლარის ოდენობით , წელიწადში ერთჯერ./ დემოგრაფიული მაჩვენებლის ზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 140 ბენეფიციარმა(სარგებლობდა 4 და 4-ზე მეტ შვილიანი)

2021წელს ისარგებლებს 160 ბენეფიციარი(ისარგებლებს 4 და 4-ზე მეტ შვილიანი)

10% /მომართვიანობის მიხედვით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ობოლი ბავშვების დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 07

 70,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

18 წლამდე ობოლი/დედ-მამით ობოლი მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრები ბავშვების დახმარება , განისაზღვრება ობოლის შემთხვევაში 300 ლარით, დედ-მამით ობოლის შემთხვევაში-500 ლარით./ობოლი ბავშვების მატერიალური თანადგომა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 220 ბენეფიციარმა

2021 წელს ისარგებლებს 230 ბენეფიციარი

1.5% - სტატუსის მინიჭება/მოხსნა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 08

 36,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცხოვრებ შშმ 18 წლამდე ბავშვთა ერტჯერადი დახმარება 300 ლარის ოდენობით, წელიწადში ერთჯერ./მატერიალური მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 110 ბენეფიციარმა

2021 წელს ისარგებლებს 120 ბენეფიციარი

4% - სტატუსის მოხსნა/მინიჭება

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

უსახლკაროთა ბინის ქირის თანხით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარებში

 

შემდეგი 1 წელი

18,0

 

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

ქვეპროგრამის/ღონისძიებისაღწერა და მიზანი

დახმარება მიეცემა: მარტვილის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ(გარდა დევნილისა) შემდეგ მოქალაქეებს : ა)რომლებიც სხვა და სხვა მიზეზების გამო უსახლკაროდ დარძნენ; ბ) მარტოხელა დედას; გ) ძალადობის მსხვერპლად აღიარებულ პირს; დ)ოჯახს, რომლის საცხოვრებელი სახლი დანგრეულია ან დაზიანებულია(საცხოვრებლად უვარგისია, არ ფლობს სხვა საცხოვრებელ ფართს გარდა ,დაზიანებული სახლისა და არ ექვემდებარება აღდგენას). ქირა განისაზღვრა ოჯახზე/ პირზე ყოველთვიურად 50-100 ლარის ოდენობით./უსახლკაროდ დარჩენილ პირთათვის , რომლებმაც საცხოვრებელი დაკარგეს მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე , აუცილებელი საცხოვრებელი ფართით, დროებით სარგებლობისათვის საჭირო ქირის  ან ქირის ნაწილის დაფარვა.

მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი

დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა

შუალედური/საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

შესაძლო რისკი

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2020წ. პროგრამით სარგებლობდა 14 ბენეფიციარი

2021 წელს ისარგებლებს 15 ბენეფიციარი

15%/-მომართვიანობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 02 09

 80,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ავარიული და საცხოვრებლად საშიში, სხვადასხვა მიზეზით(საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგსი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების ან სხვა გარემოებების შედეგად).დახმარება განისაზღვრება საცხოვრებელი სახლის დაზიანების მიხედვით 300-დან 4000 ლარის ჩათვლით./მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსვლა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 80 ბენეფიციარმა

2021 წელს ისარგებლებს 90ბენეფიციარი

12% -სტიქიური მოვლენების გაზრდა/შემცირება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალშობილთა ერთჯერადი დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 02 06

 90,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დახმარება გაიცემა 0-1 წლამდე მარტვილის მუნიციპალიტეტში ფაქტობრივად მცვოვრებ ახალშობილთა ოჯახზე  ერთჯერადად 250 ლარის ოდენობით. / ახალშობილთა ოჯახებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შობადობის გაზრდა

შედეგის შეფასების ინდიკატორი

#

ინდიკატორის აღწერა

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა)

1

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართ რაოდენობა

2020 წელს პროგრამით ისარგებლა 348 ბენეფიციარმა

2021 წელს ისარგებლებს  360  ბენეფიციარი

1.5% -შობადობის გაზრდა/ შემცირება

 

 


მუხლი 14. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები
ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

თავი III
მარტვილი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 15. მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით.

ათას ლარებში

ორგანიზაციული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

 

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

15 156,4

18 588,9

8 104,0

10 484,9

9 410,3

0,0

9 410,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

175

176

0,0

176

176

0,0

176

 

ხარჯები

7 290,5

8 365,6

304,0

8 061,6

7 918,8

0,0

7 918,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 166,8

2 280,4

0,0

2 280,4

2 280,6

0,0

2 280,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 865,8

10 070,0

7 800,0

2 270,0

1 326,5

0,0

1 326,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2 748,4

3 428,5

0,0

3 428,5

3 804,1

0,0

3 804,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169,0

176

0,0

176

176

0,0

176

 

ხარჯები

2 675,4

3 244,4

0,0

3 244,4

3 192,6

0,0

3 192,6

 

შრომის ანაზღაურება

2 099,7

2 280,4

0,0

2 280,4

2 280,6

0,0

2 280,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

73,0

30,8

0,0

30,8

446,5

0,0

446,5

 

ვალდებულებების კლება

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

886,3

937,0

0,0

937,0

1 009,1

0,0

1 009,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

40

41

 

41

41

 

41

 

ხარჯები

882,7

929,0

0,0

929,0

931,1

0,0

931,1

 

შრომის ანაზღაურება

693,2

707,7

0,0

707,7

707,7

0,0

707,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,6

8,0

0,0

8,0

78,0

0,0

78,0

01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1 862,0

2 111,3

0,0

2 111,3

2 355,1

0,0

2 355,1

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129

129

 

129

129

 

129

 

ხარჯები

1 792,7

2 088,5

0,0

2 088,5

1 959,5

0,0

1 959,5

 

შრომის ანაზღაურება

1 406,4

1 500,0

0,0

1 500,0

1 500,0

0,0

1 500,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69,4

22,8

0,0

22,8

368,5

0,0

368,5

01 03

    სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

0,0

90,0

0,0

90,0

90,7

0,0

90,7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

0

6

 

6

6

 

6

 

ხარჯები

0,0

90,0

0,0

90,0

90,7

0,0

90,7

 

შრომის ანაზღაურება

0,0

72,7

0,0

72,7

72,9

0,0

72,9

01 04

სარეზერვო ფონდი

0,0

36,4

0,0

36,4

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

36,4

0,0

36,4

40,0

0,0

40,0

01 05

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდი

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

0,0

6,3

0,0

6,3

01 06

მუნიციპალური განვითარების პროგრამის თადაფინანსების  ხარჯები

0,0

253,8

0,0

253,8

250,0

0,0

250,0

 

ხარჯები

0,0

100,5

0,0

100,5

85,0

0,0

85,0

 

ვალდებულებების კლება

0,0

153,3

0,0

153,3

165,0

0,0

165,0

01 07

,,საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა“

0,0

116,8

0,0

116,8

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

0,0

116,8

0,0

116,8

80,0

0,0

80,0

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

67,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6,0

0,0

 

0,0

0,0

 

0,0

 

ხარჯები

81,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

შრომის ანაზღაურება

67,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

7 901,0

9 177,2

7 052,1

2 125,1

1 147,3

0,0

1 147,3

 

ხარჯები

762,7

572,2

0,0

572,2

537,3

0,0

537,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 138,3

8 605,0

7 052,1

1 553,0

610,0

0,0

610,0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა (გზები და ხიდები)

4 461,4

5 446,9

5 089,6

357,3

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 459,8

5 446,9

5 089,6

357,3

10,0

0,0

10,0

02 01 01

გზების მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4 294,9

4 692,1

4 424,6

267,4

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

1,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 293,3

4 692,1

4 424,6

267,4

10,0

0,0

10,0

02 01 02

 ხიდე-ბოგირები მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

166,5

754,9

665,0

89,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

166,5

754,9

665,0

89,9

0,0

0,0

0,0

02 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1 399,0

1 280,1

251,0

1 029,1

670,0

0,0

670,0

 

ხარჯები

174,5

355,0

0,0

355,0

370,0

0,0

370,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 224,5

925,1

251,0

674,2

300,0

0,0

300,0

02 02 01

შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია

465,8

321,6

118,6

203,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

0,0

50,9

0,0

50,9

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

465,8

270,8

118,6

152,2

0,0

0,0

0,0

02 02 07

გარე განათების მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

189,4

295,0

0,0

295,0

290,0

0,0

290,0

 

ხარჯები

156,7

280,0

0,0

280,0

290,0

0,0

290,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

32,7

15,0

0,0

15,0

0,0

0,0

0,0

02 02 03

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

149,8

169,1

95,0

74,1

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

8,4

12,0

0,0

12,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141,5

157,1

95,0

62,1

0,0

0,0

0,0

02 02 04

პარკების სკვერებისა და მათი მიმდებარე ინფრასტრუქტურის  მოწყობა

40,8

54,8

0,0

54,8

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

7,5

0,0

7,5

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,8

47,3

0,0

47,3

0,0

0,0

0,0

02 02 05

საპროექტო-სახართაღრიცხვო, ექსპერტიზის და ზედამხედველობის ხარჯები

522,6

434,9

37,3

397,6

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

4,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

518,5

434,9

37,3

397,6

300,0

0,0

300,0

02 02 06

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

27,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 03

საკადასტრო რუკების მომზადება

2,8

4,6

0,0

4,6

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

2,8

4,6

0,0

4,6

5,0

0,0

5,0

02 04

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

79,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

79,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

894,5

1 093,3

1 087,7

5,6

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

3,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

891,1

1 093,3

1 087,7

5,6

0,0

0,0

0,0

02 06

კეთილმოწყობის ცენტრი

576,8

218,9

0,0

218,9

162,3

0,0

162,3

 

ხარჯები

558,3

217,2

0,0

217,2

162,3

0,0

162,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,5

1,7

0,0

1,7

0,0

0,0

0,0

02 07

სპორტული მოედნების მოწყობა

45,9

74,9

0,0

74,9

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

45,9

74,9

0,0

74,9

0,0

0,0

0,0

02 08

სტიქიის შედეგების ლიკვიდაციის ხარჯები

397,5

734,1

623,8

110,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

372,6

734,1

623,8

110,3

0,0

0,0

0,0

02 09

რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება

46,6

329,0

0,0

329,0

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46,6

329,0

0,0

329,0

300,0

0,0

300,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0,0

686,7

0,0

686,7

442,7

0,0

442,7

 

ხარჯები

0,0

353,4

0,0

353,4

442,7

0,0

442,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

333,3

0,0

333,3

0,0

0,0

0,0

03 01

დასუთავება და ნარჩენების გატანა

0,0

340,6

0,0

340,6

442,7

0,0

442,7

 

ხარჯები

0,0

340,6

0,0

340,6

442,7

0,0

442,7

03 02

საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0,0

36,3

0,0

36,3

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

12,8

0,0

12,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

23,5

0,0

23,5

0,0

0,0

0,0

03 03

სანიაღვრე არხებისა და ნაპირსამაგრი ჯებირების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0,0

309,8

0,0

309,8

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

309,8

0,0

309,8

0,0

0,0

0,0

04 00

განათლება

2 401,8

2 816,9

1 051,9

1 765,0

1 703,0

0,0

1 703,0

 

ხარჯები

1 791,7

1 788,0

304,0

1 484,0

1 433,0

0,0

1 433,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

610,2

1 028,9

747,9

281,1

270,0

0,0

270,0

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 147,9

1 370,0

0,0

1 370,0

1 415,0

0,0

1 415,0

 

ხარჯები

1 124,8

1 370,0

0,0

1 370,0

1 415,0

0,0

1 415,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

23,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

04 02

საჯარო სკოლების დაფინანსება

1 236,0

1 052,9

956,9

96,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

648,8

400,0

304,0

96,0

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

587,1

652,9

652,9

0,0

0,0

0,0

0,0

04 03

სკოლამდელი დაწესებულებების  რეაბილიტაციის პროგრამა

0,0

376,1

95,0

281,1

270,0

0,0

270,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

376,1

95,0

281,1

270,0

0,0

270,0

04 04

შშმ ბავშვთა და მოზარდთა განათლების დაფინასება

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

0,0

18,0

 

ხარჯები

18,0

18,0

0,0

18,0

18,0

0,0

18,0

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 131,4

1 269,6

0,0

1 269,6

1 225,1

0,0

1 225,1

 

ხარჯები

1 087,1

1 197,7

0,0

1 197,7

1 225,1

0,0

1 225,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,3

72,0

0,0

72,0

0,0

0,0

0,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

495,4

562,3

0,0

562,3

558,3

0,0

558,3

 

ხარჯები

466,0

494,3

0,0

494,3

558,3

0,0

558,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29,3

68,1

0,0

68,1

0,0

0,0

0,0

05 01 01

 სპორტული სკოლა

215,4

234,3

0,0

234,3

234,3

0,0

234,3

 

ხარჯები

213,2

234,2

0,0

234,2

234,3

0,0

234,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,1

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

05 01 02

საფეხბურთო სკოლა

280,0

324,0

0,0

324,0

324,0

0,0

324,0

 

ხარჯები

252,8

256,0

0,0

256,0

324,0

0,0

324,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27,2

68,0

0,0

68,0

0,0

0,0

0,0

05 01 03

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

4,0

0,0

4,0

0,0

0,0

0,0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

630,5

657,3

0,0

657,3

621,8

0,0

621,8

 

ხარჯები

615,5

653,4

0,0

653,4

621,8

0,0

621,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15,0

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

05 02 01

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

30,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

0,0

05 02 02

მუსიკალური სკოლის დაფინანსება

109,8

123,2

0,0

123,2

123,2

0,0

123,2

 

ხარჯები

106,8

123,2

0,0

123,2

123,2

0,0

123,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 03

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

8,3

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

4,5

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 02 04

ტელერადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

24,4

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

24,4

25,0

0,0

25,0

20,0

0,0

20,0

05 02 05

კულტურისა და ახალგაზრდობის განვითარების ცენტრი

315,0

330,5

0,0

330,5

320,0

0,0

320,0

 

ხარჯები

311,9

326,6

0,0

326,6

320,0

0,0

320,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,1

3,9

0,0

3,9

0,0

0,0

0,0

05 02 06

მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი

143,0

148,6

0,0

148,6

148,6

0,0

148,6

 

ხარჯები

137,8

148,6

0,0

148,6

148,6

0,0

148,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

5,6

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

 

ხარჯები

5,6

10,0

0,0

10,0

5,0

0,0

5,0

05 04

რელიგიური ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

 

ხარჯები

0,0

40,0

0,0

40,0

40,0

0,0

40,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

892,4

1 093,2

0,0

1 093,2

1 088,1

0,0

1 088,1

 

ხარჯები

892,4

1 093,2

0,0

1 093,2

1 088,1

0,0

1 088,1

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

104,7

116,4

0,0

116,4

130,0

0,0

130,0

 

ხარჯები

104,7

116,4

0,0

116,4

130,0

0,0

130,0

06 02

მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა

787,6

976,8

0,0

976,8

958,1

0,0

958,1

 

ხარჯები

787,6

976,8

0,0

976,8

958,1

0,0

958,1

06 02 01

მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

399,8

509,8

0,0

509,8

527,1

0,0

527,1

 

ხარჯები

399,8

509,8

0,0

509,8

500,0

0,0

500,0

06 02 02

სარიტუალო მომსახურება (ომის ვეტერანთა და უკიდურესად შეჭირვებულთა დაკრძალვის ხარჯები)

7,6

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

7,6

7,0

0,0

7,0

7,0

0,0

7,0

06 02 03

ომის ვეტერანთა სოციალური უზრუნველყოფის ხარჯები (9 აპრილის, 9 მაისის და აგვისტოს მოვლენებში დაზარალებულთა ოჯახების ერთჯერადი დახმარება)

8,7

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

 

ხარჯები

8,7

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

06 02 04

100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარების ხარჯი

0,5

5,0

0,0

5,0

7,0

0,0

7,0

 

ხარჯები

0,5

5,0

0,0

5,0

7,0

0,0

7,0

06 02 05

უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება

130,0

165,0

0,0

165,0

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

130,0

165,0

0,0

165,0

100,0

0,0

100,0

06 02 06

მრავალშვილიანი ოჯახებისა (5 შვილი და მეტი)

9,4

28,0

0,0

28,0

32,0

0,0

32,0

 

ხარჯები

9,4

28,0

0,0

28,0

32,0

0,0

32,0

06 02 07

 ობოლი ბავშვების დახმარება

44,9

66,0

0,0

66,0

70,0

0,0

70,0

 

ხარჯები

44,9

66,0

0,0

66,0

70,0

0,0

70,0

06 02 08

 შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება

20,8

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

 

ხარჯები

20,8

33,0

0,0

33,0

36,0

0,0

36,0

06 02 09

ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა ერთჯერადი დახმარება

81,1

67,0

0,0

67,0

80,0

0,0

80,0

 

ხარჯები

81,1

67,0

0,0

67,0

80,0

0,0

80,0

06 02 10

ახალშობილთა დახმარება

84,8

87,0

0,0

87,0

90,0

0,0

90,0

 

ხარჯები

84,8

87,0

0,0

87,0

90,0

0,0

90,0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 16. ასიგნებების დაფინანსება
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 17. მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 18. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 19. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 20. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 21. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 0104-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 22. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1. დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი, 155.0 ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 130.0 ათასი ლარი;

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 25.0 ათასი ლარი;

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 0.0. ათასი ლარი;

დ) „იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილებით გათვალისწინებულ ღონისძიებათა განხორციელებისათვის 0.0 ათასი ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 23. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

მუხლი 24. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.