წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.122.016591
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
26
25/12/2020
ვებგვერდი, 25/12/2020
190020020.35.122.016591
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (25/12/2020 - 29/01/2021)

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №26

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. წყალტუბო

 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს  ორგანული კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით (დანართი თან ერთვის).
მუხლი 2
ამ დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 26 დეკემბრის №43 დადგენილება (სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე“ www.matsne.gov.ge, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.122.016564 თარიღი 26/12/2019).
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელიპაატა ახალაძედანართი   

  

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი

თავი I
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                                                           ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

23,097.0

8,182.6

14,914.4

26,429.8

11,685.0

14,744.8

16,261.5

170.0

16,091.5

გადასახადები

11,007.7

0.0

11,007.7

10,609.2

0.0

10,609.2

13,111.5

0.0

13,111.5

გრანტები

8,183.8

8,182.6

1.2

12,786.4

11,685.0

1,101.4

170.0

170.0

0.0

სხვა შემოსავლები

3,905.6

0.0

3,905.6

3,034.2

0.0

3,034.2

2,980.0

0.0

2,980.0

II. ხარჯები

11,344.7

621.8

10,722.9

12,921.7

1,617.9

11,303.8

12,238.1

170.0

12,068.1

შრომის ანაზღაურება

2,270.5

77.5

2,193.0

2,231.9

78.6

2,153.3

2,517.2

79.9

2,437.3

საქონელი და მომსახურება

1,408.7

230.0

1,178.8

2,441.5

974.2

1,467.3

1,538.0

21.4

1,516.6

ძირითადი კაპიტალის მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

31.8

0.0

31.8

31.8

0.0

31.8

სუბსიდიები

5,830.0

68.6

5,761.4

6,058.7

57.6

6,001.1

6,583.4

64.8

6,518.6

გრანტები

17.9

0.0

17.9

33.9

0.0

33.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,146.7

2.9

1,143.8

1,276.9

6.6

1,270.2

1,039.5

3.9

1,035.6

სხვა ხარჯები

643.1

242.8

400.3

847.1

500.9

346.2

528.2

0.0

528.2

III. საოპერაციო სალდო

11,752.3

7,560.8

4,191.5

13,508.1

10,067.1

3,441.0

4,023.4

0.0

4,023.4

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

11,491.3

7,563.8

3,927.5

17,607.7

10,775.1

6,832.6

3,967.8

0.0

3,967.8

ზრდა

11,903.2

7,563.8

4,339.4

17,707.7

10,775.1

6,932.6

4,067.8

0.0

4,067.8

კლება

412.0

0.0

412.0

100.0

0.0

100.0

100.0

0.0

100.0

V. მთლიანი სალდო

261.1

-3.0

264.0

-4,099.6

-708.0

-3,391.6

55.6

0.0

55.6

VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

233.3

-3.0

236.2

-4,155.2

-708.0

-3,447.2

0.0

0.0

0.0

ზრდა

236.2

0.0

236.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

236.2

 

236.2

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

3.0

3.0

0.0

4,155.2

708.0

3,447.2

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

3.0

3.0

 

4,155.2

708.0

3,447.2

0.0

0.0

 

ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

VII. ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

0.0

-27.8

-55.6

0.0

-55.6

-55.6

0.0

-55.6

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

27.8

0.0

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

27.8

0.0

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0.0

55.6

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

23,509.0

8,182.6

15,326.4

26,529.8

11,685.0

14,844.8

16361.5

170

16191.5

შემოსავლები

23,097.0

8,182.6

14,914.4

26,429.8

11,685.0

14,744.8

16261.5

170

16091.5

არაფინანსური აქტივების კლება

412.0

0.0

412.0

100.0

0.0

100.0

100

0

100

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

გადასახდელები

23,275.7

8185.6

15090.1

30685.0

12393.0

18292.0

16361.45

170

16191.45

      ხარჯები

11,344.7

621.8

10722.9

12921.7

1617.9

11303.8

12238.05

170

12068.05

      არაფინანსური   აქტივების ზრდა

11,903.2

7563.8

4339.4

17707.7

10775.1

6932.6

4067.8

0

4067.8

      ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

27.8

55.6

0.0

55.6

55.6

0

55.6

ნაშთის ცვლილება

233.3

-3.0

236.2

-4,155.2

-708.0

-3,447.2

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 3. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს   16261,5  ათასი  ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

I. შემოსავლები

23,097.0

8,182.6

14,914.4

26,429.8

11,685.0

14,744.8

16,261.5

170.0

16,091.5

გადასახადები

11,007.7

0.0

11,007.7

10,609.2

0.0

10,609.2

13,111.5

0.0

13,111.5

გრანტები

8,183.8

8,182.6

1.2

12,786.4

11,685.0

1,101.4

170.0

170.0

0.0

სხვა შემოსავლები

3,905.6

0.0

3,905.6

3,034.2

0.0

3,034.2

2,980.0

0.0

2,980.0

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს  13 111,5 ათასი ლარით:      

                                                                                                                                           ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

11,007.7

0.0

11,007.7

10,609.2

0.0

10,609.2

13,111.5

0.0

13,111.5

დღგ

8,261.9

 

8,261.9

8,409.2

 

8,409.2

10,511.5

 

10,511.5

ქონების გადასახადი

2,745.8

0.0

2,745.8

2,200.0

0.0

2,200.0

2,600.0

0.0

2,600.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

2,067.0

 

2,067.0

1,600.0

 

1,600.0

2,000.0

 

2,000.0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

0.8

 

0.8

0.0

 

 

0.0

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

21.5

0.0

21.5

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე

0.0

 

0.0

1.0

 

1.0

1.0

 

1.0

არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე

21.5

 

21.5

9.0

 

9.0

9.0

 

9.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

206.6

0.0

206.6

190.0

0.0

190.0

190.0

0.0

190.0

ფიზიკურ პირებიდან

158.3

 

158.3

140.0

 

140.0

140.0

 

140.0

იურიდიულ პირებიდან

48.3

 

48.3

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე       

449.9

0.0

449.9

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

ფიზიკურ პირებიდან

69.6

 

69.6

50.0

 

50.0

50.0

 

50.0

იურიდიულ პირებიდან

380.3

 

380.3

350.0

 

350.0

350.0

 

350.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 170. 0 ათასი ლარით:                          

     ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

8,183.8

8,182.6

1.2

12,786.4

11,685.0

1,101.4

170.0

170.0

0.0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

1.2

 

1.2

270.0

268.7

1.4

0.0

 

 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

8,182.6

8,182.6

0.0

12,516.4

11,416.4

1,100.0

170.0

170.0

0.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

170.0

170.0

0.0

1,270.0

170.0

1,100.0

170.0

170.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

170.0

170.0

 

170.0

170.0

 

170.0

170.0

 

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

 

 

1,100.0

 

1,100.0

0.0

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

8,012.6

8,012.6

0.0

11,246.4

11,246.4

0.0

0.0

0.0

0.0

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

5,997.4

5,997.4

 

7,491.5

7,491.5

 

0.0

 

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

696.3

696.3

 

704.0

704.0

 

0.0

 

 

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ მუნიციპალიტეტების დაფინანსება

1,044.1

1,044.1

 

2,360.9

2,360.9

 

0.0

 

 

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო თანხები

274.8

274.8

 

690.0

690.0

 

0.0

 

 

              


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2980,0  ათასი ლარით:

                                                                                                                                       ათას ლარში

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

3,905.6

0.0

3,905.6

3,034.2

0.0

3,034.2

2,980.0

0.0

2,980.0

შემოსავლები საკუთრებიდან

698.2

0.0

698.2

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

პროცენტები

312.6

 

312.6

0.0

 

 

0.0

 

 

რენტა

385.6

0.0

385.6

220.0

0.0

220.0

220.0

0.0

220.0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

349.3

 

349.3

200.0

 

200.0

200.0

 

200.0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

36.3

 

36.3

20.0

 

20.0

20.0

 

20.0

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1,319.6

0.0

1,319.6

1,260.0

0.0

1,260.0

1,260.0

0.0

1,260.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1,247.0

0.0

1,247.0

1,190.0

0.0

1,190.0

1,190.0

0.0

1,190.0

სანებართვო მოსაკრებელი

44.6

 

44.6

40.0

 

40.0

40.0

 

40.0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1,000.0

 

1,000.0

1,000.0

 

1,000.0

1,000.0

 

1,000.0

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

202.4

 

202.4

150.0

 

150.0

150.0

 

150.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

72.6

0.0

72.6

70.0

0.0

70.0

70.0

0.0

70.0

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

72.6

 

72.6

70.0

 

70.0

70.0

 

70.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

1,804.6

 

1,804.6

1,550.4

 

1,550.4

1,500.0

 

1,500.0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

4.3

 

4.3

3.8

 

3.8

0.0

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

78.9

 

78.9

0.0

 

 

0.0

 

 

                          


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  12 238,1 ათასი ლარით:

                                                                                                                                                                                                                 ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

II. ხარჯები

11,344.7

621.8

10,722.9

12,921.7

1,617.9

11,303.8

12,238.1

170.0

12,068.1

შრომის ანაზღაურება

2,270.5

77.5

2,193.0

2,231.9

78.6

2,153.3

2,517.2

79.9

2,437.3

საქონელი და მომსახურება

1,408.7

230.0

1,178.8

2,441.5

974.2

1,467.3

1,538.0

21.4

1,516.6

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

31.8

0.0

31.8

31.8

0.0

31.8

სუბსიდიები

5,830.0

68.6

5,761.4

6,058.7

57.6

6,001.1

6,583.4

64.8

6,518.6

გრანტები

17.9

0.0

17.9

33.9

0.0

33.9

0.0

0.0

0.0

სოციალური უზრუნველყოფა

1,146.7

2.9

1,143.8

1,276.9

6.6

1,270.2

1,039.5

3.9

1,035.6

სხვა ხარჯები

643.1

242.8

400.3

847.1

500.9

346.2

528.2

0.0

528.2

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 3 967,8 ათასი ლარით. მათ შორის,

ა) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4 067,8 ათასი ლარით თანდართული რედაქციით:

 

ათას ლარში

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

144.7

449.6

189.6

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

10,407.8

14,353.9

3,345.8

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2.7

191.6

8.7

04 00

განათლება

1,022.8

2,337.2

362.0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

316.2

369.9

117.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

5.5

44.8

 

სულ

11,903.2

17,707.7

4,067.8

 

ბ) განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის არაფინანსური აქტივების კლება - 100,0 თასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტი

არაფინანსური აქტივების კლება

412,0

100,0

100,0

ძირითადი აქტივები

98,5

20,0

20,0

არაწარმოებული აქტივები

313,45

80,0

80,0

მიწა

313,45

80,0

80,0

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციო-ნალური კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავ-ლები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,251.7   

95.5   

3,156.2   

3,700.0   

103.7   

3,596.3   

3,771.5   

102.2   

3,669.3   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,232.3   

95.5   

3,136.8   

3,667.3   

103.7   

3,563.6   

3,629.0   

102.2   

3,526.8   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,111.9   

95.5   

3,016.4   

3,253.1   

103.7   

3,149.3   

3,474.0   

102.2   

3,371.8   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

120.4   

0.0   

120.4   

414.2   

0.0   

414.2   

155.0   

0.0   

155.0   

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

19.4   

0.0   

19.4   

22.6   

0.0   

22.6   

22.5   

0.0   

22.5   

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0    

0.0   

0.0   

10.1   

0.0   

10.1   

120.0   

0.0   

120.0   

704

ეკონომიკური საქმიანობა

8,958.1   

5,741.2   

3,216.9   

13,793.3   

9,360.7   

4,432.6   

1,734.9   

0.0   

1,734.9   

7045

ტრანსპორტი

7,569.4   

5,022.5   

2,546.9    

12,287.9   

8,642.9   

3,644.9   

1,334.9   

0.0   

1,334.9   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

7,569.4   

5,022.5   

2,546.9   

12,287.9   

8,642.9   

3,644.9   

1,334.9   

0.0   

1,334.9   

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

1,388.7   

718.7   

670.0   

1,505.4   

717.8   

787.6   

400.0   

0.0   

400.0   

705

გარემოს დაცვა

1,522.4   

606.5   

915.9   

1,746.9   

395.3   

1,351.7   

1,422.2   

0.0   

1,422.2   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

900.2   

0.0   

900.2   

77.0   

0.0   

77.0   

0.0   

0.0   

0.0   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

622.2   

606.5   

15.7   

399.5   

126.6   

272.9   

380.0   

0.0   

380.0   

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

0.0   

0.0   

0.0   

1,270.4   

268.7   

1,001.8   

1,042.2   

0.0   

1,042.2   

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

2,633.2   

760.9   

1,872.3   

2,798.1   

51.5   

2,746.6   

2,952.4   

0.0   

2,952.4   

7061

ბინათმშენებლობა

1,062.0   

760.9   

301.1   

241.8   

20.8   

221.0   

300.0   

0.0   

300.0   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

899.2   

0.0   

899.2   

59.6   

0.0   

59.6   

0.0   

0.0   

0.0   

7063

წყალმომარაგება

225.3   

0.0   

225.3   

1,024.0   

30.7   

993.3   

1,063.9   

0.0   

1,063.9   

7064

გარე განათება

367.2   

0.0   

367.2   

666.3   

0.0   

666.3   

460.0   

0.0   

460.0   

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

79.5   

0.0   

79.5   

806.5   

0.0   

806.5   

1,128.5   

0.0   

1,128.5   

707

ჯანმრთელობის დაცვა

93.9   

68.6   

25.3   

96.0   

62.1   

33.9   

111.6   

64.8   

46.8   

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

93.9   

68.6   

25.3   

96.0   

62.1   

33.9   

111.6   

64.8   

46.8   

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2,116.1   

0.0   

2,116.1   

2,123.2   

0.0   

2,123.2   

2,160.0   

0.0   

2,160.0   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

773.8    

0.0   

773.8   

854.9   

0.0   

854.9   

723.0   

0.0   

723.0   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1,242.3   

0.0   

1,242.3   

1,166.0   

0.0   

1,166.0   

1,327.9   

0.0   

1,327.9   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

0.0   

0.0   

0.0   

2.3   

0.0   

2.3   

9.1   

0.0   

9.1   

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

100.0   

0.0   

100.0   

100.0   

0.0   

100.0   

100.0   

0.0   

100.0   

709

განათლება

3,217.0   

910.0   

2,307.0   

4,756.0   

2,413.7   

2,342.3   

2,700.0   

0.0   

2,700.0   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

2,304.1   

0.0   

2,304.1   

2,342.3   

0.0   

2,342.3   

2,700.0   

0.0   

2,700.0   

7092

ზოგადი განათლება

912.9   

910.0   

2.9   

2,413.7   

2,413.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

912.9   

910.0   

2.9   

2,413.7   

2,413.7   

0.0   

0.0   

0.0   

0.0   

710

სოციალური დაცვა

1,455.6   

2.9   

1,452.7   

1,615.8   

6.0   

1,609.8   

1,453.3   

3.0   

1,450.3   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

458.9   

0.0   

458.9   

502.6   

0.0   

502.6   

450.0   

0.0   

450.0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

458.9   

0.0   

458.9   

502.6   

0.0   

502.6   

450.0   

0.0   

450.0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

0.0   

0.0   

0.0   

1.0   

0.0   

1.0   

3.0   

0.0   

3.0   

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

77.4   

0.0   

77.4   

95.0   

0.0   

95.0   

105.0   

0.0   

105.0   

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

919.3   

2.9   

916.4   

1,017.2   

6.0   

1,011.2   

895.3   

3.0   

892.3   

 

სულ

23,247.9   

8,185.6   

15,062.3   

30,629.4   

12,393.0   

18,236.4   

16,305.9   

170.0   

16,135.9   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 55,6 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 4 023,4  ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

2019 წლის ბიუჯეტის ფაქტი

2020 წლის ბიუჯეტის გეგმა

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

III. საოპერაციო სალდო

11,752.3

7,560.8

4,191.5

13,508.1

10,067.1

3,441.0

4,023.4

0.0

4,023.4

V. მთლიანი სალდო

261.1

-3.0

264.0

-4,099.6

-708.0

-3,391.6

55.6

0.0

55.6

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება  0.0  ათასი ლარის ოდენობით.

2. განისაზღვროს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება  0.0  ათასი ლარის ოდენობით.

2020 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით არსებული ნაშთიდან 4 525 743 ლარიდან,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებები განისაზღვრა 1 355 829 ლარით, 2019  წლის გარდამავალი პროექტები, რომელთა ტენდერები გამოცხადდა 2020 წელს და არ დასრულებულა - 233 900  ლარი და თავისუფალი ნაშთი 2 744 177 ლარი. მათ შორის ადგილობრივი სახსრების ნაშთი არის 3 786 605 ლარი, ხოლო ტრანსფერი 739 138 ლარი, კერძოდ: საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №34 განკარგულებით 492 699 ლარი, შპს „ტობე“-ს მიმართ ასანაზღაურებელი ვალდებულება მიმდინარე სასამართლო დავის შესაბამისად. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 13 იანვრის №35 განკარგულებით 46 174 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 20 იანვრის №39 განკარგულებით 82 322 ლარი, გზების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 11 დეკემბრის №1982 განკარგულებით (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მშენებარე იძულებით გადაადგილებულ პირთა 35 ინდივიდუალური სახლის გარე კომუნიკაციებთან მიერთების (ელექტროენერგია, კანალიზაცია, წყალმომარაგება), საჯარო რეესტრში დარეგისტრირების, შიდა კვარტალური გზების მოასფალტების, სანიაღვრე და საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია) – 955 ლარი თავისუფალი ნაშთი. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 4 თებერვლის №175 განკარგულებით 1554 ლარი,  გზის სამუშაოს საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 13 დეკემბრის №2367 განკარგულებით 3 782 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 12 თებერვლის №215 განკარგულებით 2 356 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 25 აპრილის №986 განკარგულებით 3 432 ლარი სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები - საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით  85 815 ლარი, საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა-რეაბილიტაცია, მათ შორის საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით  გასაწერია 10 266 ლარი, კერძოდ: სსიპ საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების რაიონული სამსახურის ტიპიური შენობის მშენებლობის სამუშაოებისა და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამბულატორიების სარეაბილიტაციო სამუშაოების საგარანტიო. საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულებიდან  გასაწერია 9 783 ლარი, კერძოდ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საგარანტიო.


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
                                                                                                                  

დასახელება

2019 წელი

2020 წელი

2021 წელი

ვალდებულებების ცვლილება

-27,8

-55,6

-55,6

კლება

27,8

55,6

55,6

საშინაო

27,8

55,6

55,6

საგარეო

0,0

0,0

0,0

 

სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა“ და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული ,,საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის შესაბამისად 2021 წლის 01 იანვრისთვის წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ვალი შეადგენს 394.0 ათ ლარს, 2021 წლისთვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) იგეგმება ვალის შემცირება 83.7 ათ. ლარით. რის შემდეგაც მუნიციპალიტეტს დარჩება ვალი 310.5 ათ. ლარი.


თავი II
წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება პროგრამული კოდი 02 00
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 5 008,6 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

                                                                                                                                                                                           ათას ლარში

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5,008.6

0.0

5,008.6

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,334.9

0.0

1,334.9

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

1,164.9

0.0

1,164.9

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

100.0

0.0

100.0

02 01 04

ხიდების და ბოგირების მშენებლობა

70.0

0.0

70.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1,443.9

0.0

1,443.9

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

380.0

0.0

380.0

02 02 02

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1,063.9

0.0

1,063.9

02 03

გარე განათება

460.0

0.0

460.0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

400.0

0.0

400.0

02 03 02

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

60.0

0.0

60.0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

300.0

0.0

300.0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1,069.8

0.0

1,069.8

02 06 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

0.0

0.0

0.0

02 06 03

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

252.0

0.0

252.0

02 06 04

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება

817.8

0.0

817.8

02 08

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

150.0

0.0

150.0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

250.0

0.0

250.0

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული საავტომობილო გზების რეაბილიტირება, რეაბილიტირებული გზების მდგომარეობის შენარჩუნება, მდინარეებზე ხიდ-ბოგირების მოწყობა, რეაბილიტაცია. ასევე  საჭიროების შემთხვევაში გზის თოვლის საფარისგან გაწმენდა, ორმოული შეკეთება და სტიქიისა შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრა.

          

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

1334,9

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამის ფარგლებში მოხდება გზების რეაბილიტაცია-კაპიტალური შეკეთება როგორც მუნიციპალიტეტის  საკუთარი სახსრებით ასევე სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი დაფინანსებით; ამასთან  განხორციელდება საზედამხედველო და საპროექტო სამუშაოების დაფინანსება. ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორცილედება გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01 

1164,9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზირებული გზების  კაპიტალური შეკეთება/რეაბილიტაცია და ახალი გზის მოწყობა ბეტონის საფარით.  კერძოდ: ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ამ ეტაპისთვის შემდეგი  პროექტების განხორციელება:
-სოფ. ფარცხანაყანების №11, №12, №13 და №14 ქუჩების  გზის  რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით  - 1200 გრძ.მ

-სოფ. მაღლაკის  გზის  რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით  - 1700 გრძ.მ

- -ქ. წყალტუბოს ვაჟა-ფშაველას ქ. გზების  რეაბილიტაცია  ბეტონის საფარით - 45 გრძ.მ

-ქ. წყალტუბოს ჭავჭავაძის ქ. №3 ბინის მიმდებარე  გზის რეაბილიტაცია  ასფალტით - 45 გრძ.მ

-ქ. წყალტუბოს მ.სამაკაშვილის ქ. II ჩიხის  გზის რეაბილიტაცია  ბეტონის საფარით - 100 გრძ.მ

-ქ. წყალტუბოს ჭავჭავაძის  ქ. II ჩიხი გზების რეაბილიტაცია  ბეტონის საფარით - 60 გრძ.მ

-ქ. წყალტუბოს აკ. შანიძის №4 ბინის მიმდ.ტერ.  გზების რეაბილიტაცია ბეტონის საფარით - 110 გრძ.მ

-ქ. წყალტუბოში ცენტრალური სტადიონთან  მისასვლელი გზის  რეაბილიტაცია ასფალტით - 95 გრძ.მ

გარდა აღნიშნული პროექტებისა, 2021 წლის განმავლობაში არსებული ფინანსური რესურსების ფარგლებში, გზების კაპიტალური შეკეთება შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა გზებზეც. ლოკაციების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებებლი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოწესრიგებული მიმოსვლა


 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 02

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეაბლიტირებული გზების მოვლა, რაც გულისხმობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში შიდა გზების თოვლის საფარისაგან გაწმენდას, სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის აღმოფხვრასა და ორმოულ შეკეთებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების და ბოგირების მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 04

70,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამით განხორციელდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხუნკურში ხიდ-ბოგირის მოწყობა.ასევე პროგრამა შესაძლებელია განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის სხვა ლოკაციებზეც, რომლის შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმნილი გადაუდებელი აუცილებლობის  გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე შეუფერხებელი გადაადგილება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

1443,9

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წყლის სისტემების განვითარების პროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების როგორც სრულ ასევე ნაწილობრივ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. წყლის სისტემების ექსპლოატაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჯიმში რათა წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად. პროგრამა ასევე მოიცავს სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციასა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსებას.

წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური / ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემების რეაბილიტაცია, ახლის მოწყობა) ასევე მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;
 • აღდგენილი და შეკეტებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

380,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაციას, კერძოდ სანიაღვრე არხის გაწმენდა:  ქ.წყალტუბოს გორგასლის, ბარათაშვილის, ჭონქაძის, თბილისისა და ყაზბეგის ქუჩების მონაკვეთებზე.

ქვეპროგრამით ასევე მოეწყობა ქ. წყალტუბოში  გამსახურდიასა და გოგებაშვილის ქუჩებზე სანიაღვრე არხები

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის აღდგენილი და შეკეთებული სანიაღვრე არხები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

1063,9

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასმელი წყლის უწყვეტი მომარაგება მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს წარმოადგენს. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყალმომარაგების ქსელის (მათ შორის, წყლის სათავე ნაგებობების, წყლის მაგისტრალების და სხვა) კაპიტალურ რეაბილიტაციას. საჭიროების შემთხვევაში ასევე ხორციელდება ახალი წყალმომარაგების ქსელის მოწყობის სამუშაოები. ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფელ წყალტუბოში ფუტკარაძეების უბანში, სოფელ ჩუნეში, სოფელ ყუმისთავი , სოფ. ცხუნკურსა და სოფ. ზედა ხომულში, სოფ. გუმრასა და სოფ. ჯიმასტაროში  სასმელი წყლის ქსელის მოწყობა და შადრევნების წყლის ხარჯის დაფინანსება.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სოფ. გუმბრაში №12 და №13 ბინებთან საკანალიზაციო სისტების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებელი წვდომა;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

460,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

 • გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
 • გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა.

პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ ინფრასტრუქტურული ასევე მომსახურების. რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

 • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.
 • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

400,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური; მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური )

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. შესაბამისად საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. ქვეპროგრამა მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისათვის და კომფორტული გარემოს შექმნისათვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათების ფუნქციონირებას. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობის ქვეპროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება. გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის 80%. 2021 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში მოხდება გარე განათების ქსელის რეაბილიტაცია - სხვადასხვა სოფლებში ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით, მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება.

მოსალოდნელი შედეგი

 • მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად.
 • პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 05

300,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის  ფარგლებში მოხდება წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსება საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობისათვის, კერძოდ: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების და ფასადების რეკონსტრუქცია, რეაბილიტაცია, ეზოების კეთილმოწყობა, საძირკვლების, სადარბაზოების შიდა რემონტი, გამნათებისა და ლიფტების რეაბილიტაცია და პანდუსების მოწყობა, დაზიანებული წყალ-კანალიზაციების კომუნიკაციების აღდგენა, პარკეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული ამხანაგობების თანადაფინანსებით საცხოვრებელი კორპუსებისა და უბნების კეთილმოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06

1069,8

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:

 • საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია,
 • წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება;

მოსალოდნელი შედეგი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში არსებული შენობების რეაბილიტირებული ფასადები , საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწყობა და მოსახლეობის სოციალური პირობების შემსუბუქება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 03

252,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ქ. წყალტუბოში ჭავჭავაძისა და თამარ მეფის ქუჩებზე, ასევე თბილისის ქ. №1 და ჩოლოყაშვილის ქ. №1 ბინებთან სკვერებისა და ატრაქციონების მოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული სივრცეების მოწესრიგება - რეაბილიტაცია მოსახლეობის სამოქალაქო აქტივობების სრულყოფილად განხორციელებისათვის.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 04

817,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი ღონისძიებები: გარე განათების, დეკორატიული განათების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; სანიაღვრე არების გაწმენდას, მოვლა-პატრონობას, ცივი ტბისა და ცივი ტბისგან გამომდინარე არხების მოვლა - პატრონობას; წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წვრილფეხა ან / და მსხვილფეხა პირუტყვის მეთვალყურეობის ქვეშ ან მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის აღკვეთა; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული შუქნიშნებისა და ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მოვლა-პატრონობა; ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიების გამწვანებაზე ზრუნვა, სკვერებისა და ხე-ნარგავების მოვლა-პატრონობა;  ქუჩების სეზონური მორწყვა; შენობების ფასადების რეაბილიტაცია;

 

მოსალოდნელი შედეგი

 • გაუმჯობესებული ქალაქის იერსახე;
 • ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

150,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. რისთვისაც პროგრამის ფარგლებში მოხდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  დროულად და კვალიფიციურად მომზადება.

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 09

250,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება 50,0 ათ. ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურლი პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.

პროგრამის მიზანია პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.

მოსალოდნელი შედეგი

შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო სტანდარტებს.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1100,9 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1,100.9

0.0

1,100.9

03 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

50.0

0.0

50.0

03 03

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა

1,050.9

0.0

1,050.9

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

50,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მაწანწალა ძაღლების ოპერირება.

მოსალოდნელი შედეგი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან გაყვანილი იქნება მაწანწალა ძაღლები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

1050,9

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და  დასუფთავების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის დასუფთავება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალტეტში შემავალი ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 7 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი. შეგროვებული ნარჩენები გადის გეგუთის ნაგავსაყრელზე. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 25 მ. კუბი ნარჩენი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ხორციელდება მუნიციპალიტეტის განსაზღვრული ტერიტორიის დაგვა და სანიტარული დასუფთავება.

მოსალოდნელი შედეგი

 • გაუმჯობესებული სანიტარული პირობები;
 • მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ქალაქიდან ნარჩენების გატანა.

 

 


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2700,0  ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

2 700,0

0,0

2 700,0

04 01

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2 700,0

0,0

2 700,0

04 02

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა ტრანსპორტირება და ინფრასტრუქტურის მოწყობა / რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

2700,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 23 საბავშვო ბაღი 1850 აღსაზრდელით. ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად იგეგმება სკოლამდელი აღზრდის სფეროში მართვის პოლიტიკის განხორციელება, სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა / მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უზრუნველყოფის მიზნით ბაგა - ბაღების ინფრასტრუქტურის განვითარება.

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის  ბავშვების სკოლისთვის მზაობა.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2160,0  ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,160.0

0.0

2,160.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

723.0

0.0

723.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

23.0

0.0

23.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

700.0

0.0

700.0

05 01 02 01

წყალტუბო არენა

140.0

0.0

140.0

05 01 02 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

500.0

0.0

500.0

05 01 02 04

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

60.0

0.0

60.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1,427.9

0.0

1,427.9

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,250.5

0.0

1,250.5

05 02 01 01

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

500.5

0.0

500.5

05 02 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

650.0

0.0

650.0

05 02 01 03

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

100.0

0.0

100.0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

77.4

0.0

77.4

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100.0

0.0

100.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9.1

0.0

9.1

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01

723,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება და სპორტული ობიექტების დაფინანსება. ასევე მოხდება სპორტული მოედნების მოწყობა - რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 01

23.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება: სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, როგორიცაა წარმატებული სპორტსმენების დაჯილდოვება;  სხვადასხვა ღონისძიებებზე ტრანსპორტირება; შშმ სპორტსმენებისათვის ტურნირებზე მივლინება; სპორტული ღონისძიებებისათვის თასებისა და მედლების შესყიდვა; სპორტული ღონისძიებებისათვის დიპლომების ბეჭვდის მომსახურება; სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისათვის ფორმების შესყიდვა; გივი თალაკვაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური ტურნირი მძლეოსნობაში; სამოყვარულო ფეხბურთის ლიგა; ქალთა საერთაშორისო დღისდადმი მიძღვნილი ფრენბურთის ტურნირი; გურამ ქურასბედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ჭიდაობის ტურნირი; შალვა ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძიუდოში (საერთაშორისო); სპორტის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი მარათონი;   სულიკო ნიქაბაძის სახელობის მინი ფეხბურთის ტურნირი; ნოდარ კოხრეიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი მინი ფეხბურთში; დავით აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი  ბ/რმ ჭიდაობაში; ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კალათბურთში კერძო და საჯარო სკოლებს შორის; როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში (საერთაშორისო); ზაურ ტეხოვის ხსოვნისადმი მიძღვნილი მინი ფეხბურთის ტურნირი კერძო და საჯარო სკოლებს შორის.

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა; ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლინება; სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02

700,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული დაწესებულებების დაფინანსება სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად; სპორტული ტრადიციების დაცვის, გაღმავების, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობის უწყვეტობის; სპორტის განვითარების; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარისაციისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალტუბო არენა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 01

140,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წყალტუბო არენა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში წყალტუბოს საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნა დაგეგმილი მატჩებისათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 02 02

500,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ წყალტუბო მუნიციპალიტეტის სპორტული კლუბების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას; მეტი მოზარდი ჩართოს სპორტში, რათა სპორტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანოს ჯანმრთელი თაობის ჩამოყალიბებაში. ამ მიზნით ქვეპროგრამა აერთიანებს 13 სპორტულ მიმართულებას, რომელთაც ეუფლება 420 სპორტსმენი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული  კლუბებით და სექციებით სარგებლობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

05 01 03

60,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია მოწყობა სოფელ მუხიანში ქაჭარის უბანში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა სოფლებში.

გარდა ამისა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გამოყოფილი სახსრებით და წლის განმავლობაში ჩატარებული ტენდერებით წარმოქმნილი ეკონომიებით შესაძლებელია განხორციელდეს სხვა პროექტებიც. პროექტების შერჩევა განხორციელდება მოსახლეობის მომართვიანობისა და წლის განმავლობაში წარმოქმინილი გადაუდებელი აუცილებლობის გათვალისწინებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა;

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02

1427,9

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.  ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიცაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი. ასევე მოხდება რელიგიური ორგანიზაციების სუბსიდირება ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის სფეროს განვითარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01

1250,5

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა, განვითარება და მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება. კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა. კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია.  ამ მხრივ პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კულტურული ობიექტების დაფინანსება, როგორიაა ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი, ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი და ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის დაინტერესება და ჩართულობის გაზრდა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

500,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ახალგაზრდების ინტელექტუალური, პიროვნული, პროფესიული და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენის, ფორმირებისა და განვითარებისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა. ხელოვნებასთან ზიაარებით პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარების ხელშეწყობა. კულტურული განვითარება. დაწყებითი სამუსიკო, სამხატვრო და არაფორმარული განათლების მიღება. ახალგაზრდებისთვის შემეცნებითი, შემოქმედებითი ღონისძიებების განხორციელება.მოსწავლეებისთვის ეროვნული და კულტურული მემკვიდრეობის ქართული და მსოფლიო ნიმუშების გაცნობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

650,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა.რასაც რასაც ემსახურება ცენტრში შემავალი 3 მუზეუმი, 28 ბიბლიოთეკა, 2კულტურის სახლი და 10 სასოფლო კლუბი.  ღონისძიების ფარგლებში ხორციელდება ასევე სასოფლო ბიბლიოთეკების უფასო ინტერნეტით აღჭურვა, რომლითაც აქტიურად სარგებლობს სოფლის მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები .

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 03

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, შიდა ტურიზმის სრული კოორდინაცია, კურორტის პოპულარიზაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

ტურისტული ზონის, როგორც რეკრეაციული , ბალნეოლოგიური და სამკურნალო ტურიზმის კომპლექსის მიმზიდველი იმიჯის ფორმირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

77.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, როგორიცაა: სხვადასხვა ფესტივალებში მონაწილეობა, საშობაო ღონისძიება, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე წარმატებულთა  დაჯილდოვება, ტრანსპორტირება, აგრო ტურისტული ფესტივალი, სასწავლო წლის დაწყება, ხელოვნების დღეები წყალტუბოში, მოწვევა, ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 9 აპრილი, სიყვარულის დღე, გენდერული თანასწორობა, ქართული სამოსის დღე, ფაშიზმზე გამარჯვების დღისადმი მიძღვნილი ღონისძება, დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, 2 მაისობა (გვირილობა), ბავშვთა საერთაშორისო დღე, სახალხო დღესასწაული „ოტიაობა“, 8 აგვისტოს მოვლენებთან დაკავშირებული ღონისძიებები, ღვინის და ყველის ფესტივალი, სოხუმის დაცემის დღე, სახალხო დღესასწაული შემოდგომის წყალტუბო, პოეზიის საღამო, სხვადასხვა სადღესასწაულო ღონისძიებებისათვის ბროშრების, წიგნების, მოსალოცი და მოსაწვევი ბარათების ბეჭდვის მომსახურეობა;  საახალწლო ღონისძიება; საახალწლო საჩუქრები.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 03

100,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერა  გაეწევა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ტაძრებისა და ეკლესიების რეაბილიტაციასა და ახალის მშენებლობას.

მოსალოდნელი შედეგი

ეპარქიის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 03

9,1

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (კულტურის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური)

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ახალგაზრდობის მხარდაჭერა, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ბავშვებისა და ახალგაზრდების თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა პროექტები:

 • ეტალონი;
 • ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილიდღეები;
 • რა? სად? როდის?
 • შშმ პირებისთვის საჩუქარი;
 • ევროკავშირის დღეები.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის შემოქმედებით ცხოვრებაში ჩართული ახალგაზრდები და მათი თავისუფალი დროის გონივრული გამოყენება; მასობრივ ახალგაზრდულ ღონისძიებებში ახალგაზრდების ჩართულობა;

 


მუხლი 17. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1564,9 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

 

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1,564.9

67.8

1,497.1

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

111.6

64.8

46.8

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

111.6

64.8

46.8

06 02

სოციალური პროგრამები

1,453.3

3.0

1,450.3

06 02 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

249.6

0.0

249.6

06 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

3.0

0.0

3.0

06 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

105.0

0.0

105.0

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

12.0

3.0

9.0

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

451.2

0.0

451.2

06 02 06

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

140.5

0.0

140.5

06 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

450.0

0.0

450.0

06 02 08

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

42.0

0.0

42.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 01 01

111,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მოსახლეობისთვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხევდველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესით, C ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ - ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის/ღონისძიების დასახელება

კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

249,6

ქვეპროგრამის/ღონისძიების განმახორციელებელი სამსახური

 ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

ქვეპროგრამის/ღონისძიების აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ა(ა)იპ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის დაფინანსება, კერძოდ სოციალურად დაუცველი და შეჭირვებული მოსახლეობის საინფორმაციო ბაზის შექმნა და მათი უზრუნველყოფა კვებით.
2020 წლის მიმდინარე პერიოდისთვის პროგრამით სარგებლობს 190  ბენეფიციარი.

ასევე ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შინმიტანის სერვისი, რომელიც დაინერგა 2020 წლიდან.

მოსალოდნელი შუალედური/საბოლოო შედეგი

სოციალურად დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებული მოსახლეობის საკვების ხელმისაწდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

3,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა  (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერილური დახმარება, თითოეულზე 1000 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ბენეფიციართათვის პროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

105,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის (წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მშობლები) ერთჯერადი ფულადი დახმარება: ა) მესამე შვილის შეძენისას – 500 ლარი, ბ) მეოთხე შვილის შეძენისას – 700 ლარი, გ) მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 1000 ლარი, დ) ერთი და მეტი ტყუპის შეძენისას - 500 ლარი; ე) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 0-დან 65000-ი ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი გაიცეს ერთჯერადად 300 ლარი.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

ამ სოციალური პროგრამის ა, ბ, გ, დ, პუნქტები ვრცელდება იმ ოჯახებზე, რომელთა შვილები დაიბადა 2019-2020 წლებში და არ აქვთ მიღებული ერთჯერადი დახმარება.     

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება ფინანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

12,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა, სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდგომ გარდაცვლილ მეომართა, ასევე უჭირისუფლო გარდაცვლილების დაკრძალვის ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება, თითოეულზე 250 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სარიტუალო მომსახურეობით უზრუნველყოფილი ბენეფიციარი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა ერთჯერადი ფულადი დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

451,2

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვრება შემდეგ კატეგორიებზე:

ა) სოციალურად დაუცველ ოჯახს, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში დარეგისტრირებულია 65000-დან 100001-ის ქულის ჩათვლით და ღებულობს საარსებო შემწეობას  განესაზღვროს დახმარება - 250 ლარი.  

ბ) დიდი სამამულო ომის მონაწილის დახმარება  – 500 ლარი;

გ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის სალიკვიდაციო სამუშაოებში მონაწილე პირის დახმარება  – 350 ლარი;

დ) დედ–მამით ობოლი ბავშვის დახმარება – 500 ლარი;     

ე) ცერებრალური დამბლით დაავადებულ პირის დახმარება – 500 ლარი;

ვ) ა(ა)იპ ,,სათნოების სახლის“ ბენეფიციარის დახმარება სააღგდომოდ 100 ლარი და საახალწლოდ  100 ლარი.

ზ) მხედველობით მკვეთრად გამოხატული  შეზღუდული შესაძლებლობის  მქონე პირის დახმარება – 250 ლარი;

თ) თირკმლის ჩანაცვლებით თერაპიაზე:  ჰემოდიალიზზე და პერიტონეულ დიალიზზე  დამოკიდებულ მოქალაქის დახმარება –1800 ლარი; 

ი) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვის დახმარება, გარდა ცერემბრალური დამბლით დაავადებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვისა - 300  ლარი;

კ) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილის, სახელმწიფო გასაცემლის (კონპესაცია, საპენსიო პაკეტი, საყოფაცხოვრებო სუბსიდია) მიმღების  დახმარება 350 -  ლარი;

ლ) სხვა სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლი ომის მონაწილის დახმარება თითოეულს  - 350 ლარი.

მ) 2008 წლის 8 აგვისტოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საომარი მოქმედებების დროს დაღუპული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული   პირის ოჯახის ( ოჯახის წევრის რეგისტრაციის ადგილის მიუხედავად) ფულადი დახმარება  - 1800 ლარი;

ნ) მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე უსახლკარო ოჯახის, პირის (საცხოვრებელი სახლი დაინგრა, დაიწვა ან საცხოვრებლად უვარგისი, ავარიული ან სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საშიში გახდა სტიქიური უბედურების,უბედური შემთხვევის ან სხვა გარემობების გამო) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით  ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს  150 ლარისა, წლის განმავლობაში  არაუმეტეს 1800 ლარისა.

ო) ოჯახში ძალადობის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილი მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის (პირთა) დროებითი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით ბინის ქირის ასანაზღაურებელი თანხის გაცემა თვეში არაუმეტეს 150  ლარი, წლის განმავლობაში არაუმეტეს 1800 ლარი.

პ) ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირის დახმარება (გინეკოლოგის ან / და რეპროდუქტოლოგის დახმარება კონსულტაცია ან / და შესაბამისი სამედიცინო კვლევები) არაუმეტს 200 ლარი.

ჟ) 2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ა(ა)იპ სარეაბილიტაციო ცენტრი ,,ჩვენი სახლის“ ბენეფიციარი ბავშვის დახმარება 100 ლარის ოდენობით.

რ) სოციალურად დაუცველ ოჯახის, რომლიც სოციალური  მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან  ბაზაში დარეგისტრირებულია 0-დან 65 000 -ი   ქულის ჩათვლით, პირველ და მეორე ახალშობილზე ერთჯერადი დახმარება - 300 ლარი.

ს) სადღესასწაულოდ  (აღდგომა) სოციალურად დაუცველ ოჯახზე (სოციალური მომსახურების სააგენტოს მონაცემთა ერთიან ბაზაში 65000-მდე ქულის ჩათვლით  რეგისტრირებულ), რომელთაც ყავთ 18 წლამდე ასაკის 3 და მეტი შვილი,  დედ-მამით ობოლი ბავშვის, 100 წელს გადაცილებული პირის,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილე ვეტერანის და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის კვების პროდუქტებით დახმარება, თითოეულ ოჯახს არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულებისა.

ტ) ონკოლოგიური დაავადების მქონე 18 წლამდე ბავშვის (ლეიკემია, ლიმფოგრანულომატოზი, ანემია, სხვადასხვა სახის სიმსივნეები) დახმარება - 500 ლარი.

უ) ფენილკეტონურიით დაავადებულ 18 წლამდე ბავშვის დახმარება - 500 ლარი.

ფ) მარტოხელა მშობლის  სტატუსის მქონე პირის  დახმარება -300 ლარი.

ქ) ფსორიოზით დაავადებულ პირთა დახმარება -250  ლარი.

ღ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან კერძოდ კი მინდობით აღზრდიდან ან მცირე საოჯახო სახლებიდან სრულწლოვნობის მიღწევის გამო ამორიცხული ახალგაზრდების (18-21წელი) ბინის ქირით უზრუნველყოფა საცხოვრებლის არარსებობის შემთხვევაში- ყოველთვიურად 150  ლარის ოდენობით.წელიწადში 1800 ლარი.

ყ)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული სტუდენტების სწავლის საფასურის თანადაფინანსება, რომლებიც სწავლობენ ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწასებულებებში და მათი სოციალური მდგომარეობა მძიმეა მშობლების: გარდაცვალების, უგვზოუკვლოდ დაკარგვის, მარჩენალის დაკარგვის, მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულის, პატიმრობაში ყოფნის გამო. სტუდენტების თანადაფინანსება განისაზღვროს გადასახდელი თანხის 50% არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ამავე ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდებიან წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტები, თანადაფინანსება განისაზღვრება გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს 2000 ლარისა.

ჩ) სპეციალიზირებულ დაწესებულებიდან  (მათ შორის მინდობით აღზრდიდან)  ბიოლოგიურ ოჯახში, მეურვესთან/მზრუნველთან საცხოვრებლად    დაბრუნებულ თითოეულ ბავშვს, ოჯახის გაძლიერების მიზნით, განესაზღვროთ დახმარება წელიწადში ორჯერ, ექვს თვეში ერთხელ  250 ლარი, წელიწადში 500 ლარი.

ც)პარკინსონით დაავადებული პირებისათვის  განსაზღვრული იქნას ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

ამ სოციალური პროგრამის ცალკეული ქვეპუნქტების ერთობლივად დადგომის შემთხვევაში თითოეული დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამაში გათვალისწინებული შესაბამის მოცულობათა ერთობლიობით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და სადღესასწაულო წახალისება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოსახლეობისათვის სხვადასხვა სოციალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

140,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობას, მათი იზოლაციიდან გამოყვანასა და საზოგადოებასთან ინტეგრაციას.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარების (უნარშეზღუდულ ბავშვთა) ზრდა - განვითარების ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

450,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ნაწილობრივი დაფინანსება და პრევენციის შედეგად გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა. ამისათვის ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ,  რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.

მძიმე ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, რომლებიც გადიან ქიმიო, ჰორმონო და სხივურ თერაპიას  საგარანტიო წერილი გაიცემა  წელიწადში ორჯერ  ზემოთ აღნიშნული  თანადაფინანსების  წესით.

ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების  სამედიცინო მომსახურების გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალური ქირურგიული ოპერაციები, მათ შორის თვალის კოსმეტიკური სახის ან ცხვირის რინოპლასტიკის რეკონსტრუქციული ფორმის ოპერაციები, (სამედიცინო ჩვენებით), სხვა სამედიცინო მომსახურება-იოდოთერაპია, რადიოსიხშირული აბლაცია, ლითოტრიფსია, ქიმიო, ჰორმონო, სხივური თერაპია და სხვა. ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული მათ შორის C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში ჩასართავად საჭირო დიაგნოსტიკური და მკურნალობის მონიტორინგის კვლევები და სხვა სახის კვლევები, რომელიც არ ანაზღაურდება სადაზღვევო პოლისით ან არ არის გათვალისწინებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. სამედიცინო მომსახურების ღირებულება თანადაფინანსების წესით, დაფინანსდება წელიწადში ერთხელ,  რომელიც განისაზღვრება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით ან სხვა გზით გათვალისწინებული დაფინანსების გამოკლების შემდეგ დარჩენილი პაციენტის მიერ გადასახდელი თანხის 50%-ით არაუმეტეს -1000 ლარი.

ონკოლოგიური დავადების მქონე პირებისათვის, დახმარება   განისაზღვრება წელიწადში ორჯერ,  ზემოთ აღნიშნული  თანადაფინანსდების წესით.

ქვეპროგრამით მოსარგებლეები არიან ასევე  2 წლიდან 15 წლის ასაკის ჩათვლით წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები,  რომლებსაც გააჩნიათ დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის (ICD-10) განვითარების ზოგადი აშლილობების (F84.0 - F84.9) ჯგუფის დიაგნოზი ძირითად დიაგნოზად:

  ა)  F84.0  ბავშვთა აუტიზმი

  ბ) F84.1 ატიპიური აუტიზმი

  გ)  F84.2 რეტის სინდრომი

  დ) F84.3  ბავშვთა სხვა დეზინტეგრაციული აშლილობა

  ე) F84.4  ჰიპერაქტიური აშლილობა თანმხლები გონებრივი ჩამორჩენილობით და   სტერეოტიპული      მოძრაობებით

ვ)  F84.5 ასპერგერის სინდრომი

ზ) F84.8  განვითარების სხვა  ზოგადი აშლილობანი.

თ) F84.9 განვითარების ზოგადი აშლილობა დაუზუსტებელი

ასევე დაფინანსდებიან  2-15 წლამდე ასაკის  ბავშვები სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობით  (F-78.0-78.9)  რომელთაც ძირითად დიაგნოზად განესაზღვრათ:

ა) F78.0 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.ქცევის აშლილობა არ არსებობს ან მინიმალურია.

ბ) F78.1 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა.არსებობს ქცევის  მნიშვნელოვანი აშლილობა, რომელიც მოითხოვს ყურადღებას და მკურნალობას.

გ) F78.8 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. სხვა ქცევითი აშლილობანი.

დ)F78.9 სხვა გონებრივი ჩამორჩენილობა. განუსაზღვრელი  ქცევითი აშლილობა.

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება ფინანსდება ყოველთვიურად  თვის 10 რიცხვამდე, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს თვეში 420 ლარისა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა და გაუმჯობესებული ჯანმრთელობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

42,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური)

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 2021  წელს მომხდარი ხანძრის, სტიქიის - მიწისძვრის, მეწყრის, ჩამოცვენის, ჩამოშლის, ქვათა ცვენის, კარსტული ჩამოქცევის, ღვარცოფის, წყალდიდობის, წვიმის (თოვლის) წყალმოვარდნის, ქარიშხლის, ძლიერი ქარის, გრიგალის, ძლიერი ქარბუქის, დიდთოვლობის, ძლიერი გაყინვის, მსხვილი სეტყვის, ძლიერი წვიმების, ხანგრძლივი წვიმების, კოკისპირული წვიმების, გვალვის, ზვავის, ხანძრის და სხვა ბუნებრივი ან/და ტექნოგენური ან/და საგანგებო ხასიათის მოვლენების შედეგად დაზარალებული, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე (ბინაზე) მიყენებული ზარალის  ნაწილობრივი ანაზღაურებისათვის დახმარება განისაზღვრება ერთჯერადად არაუმეტეს -  2000 ლარი.

                დახმარება ვრცელდება 2021  წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულებზეც, რომელთაც მიღებული არ აქვთ - ,,სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა დახმარება“  2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული   ერთჯერადი დახმარება.

მოსალოდნელი შედეგი

                პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების თანადგომა  სტიქიის შედეგად დაზიანებული ქონების მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

 


მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3827,1 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 827,1

102,2

3 724,9

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 464,7

102,2

3 362,5

01 01 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

891,0

0,0

891,0

01 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

2 439,0

0,0

2 439,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

112,2

102,2

10,0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადება

22,5

0,0

22,5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

362,4

0,0

362,4

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

120,0

0,0

120,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

87,4

0,0

87,4

01 02 03

მოქალაქეთა ჩართულობა

155,0

0,0

155,0

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კადრების მომზადება-გადამზადება

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 01 04

22,5

პროგრამის განმახორციელებელი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი; მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური;

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების გადამზადება განხორციელდება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. 

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.

 

კოდი

პროგრამის დასახელება

 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2022 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2023 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

2024 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

010203

   87,4    

          87,4     

       87,4

        87,4  

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საფინანო -საბიუჯეტო სამსახური

პროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების საპროცენტო  და  სესხების ძირი თანხების დაფარვა ,"საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის" ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში თანხის გადახდის დღისათვის (28 აპრილი და 28 ოქტომბერი) გადასახდელი ძირი და  დარიცხული  საპროცენტო თანხა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შესაბამისად.

პროგრამის მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მიერ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის წინაშე ნაკისრი სასესხო ვალდებულების სრულად და დადგენილ ვადებში შესრულება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოქალაქეთა ჩართულობა

2020 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

01 02 04

155,0

პროგრამის განმახორციელებელი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია (სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურის, არქიტექტურისა და კეთილმოწყობის სამსახური )

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის შექმნა და დანერგვა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება მოქალაქეთა სხვადასხვა საპროექტო ინიციარტივები

მოსალოდნელი შედეგი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება

 


თავი III
 

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები


მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

სულ  

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

00 00

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

16 361,5  

170,0

16 191,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

179,0

0,0

179,0

 

ხარჯები

12 238,1

170,0

12 068,1

 

შრომის ანაზღაურება

2 517,2

79,9

2 437,3

 

საქონელი და მომსახურება

1 538,0

21,4

1 516,6

 

პროცენტი

31,8

0,0

31,8

 

სუბსიდიები

6 583,4

64,8

6 518,6

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 039,5

3,9

1 035,6

 

სხვა ხარჯები

528,2

0,0

528,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 067,8

0,0

4 067,8

 

ვალდებულებების კლება

55,6

0,0

55,6

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3 827,1

102,2

3 724,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

179,0

0,0

179,0

 

ხარჯები

3 582,0

102,2

3 479,8

 

შრომის ანაზღაურება

2 517,2

79,9

2 437,3

 

საქონელი და მომსახურება

832,8

21,4

811,4

 

პროცენტი

31,8

0,0

31,8

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

0,9

22,4

 

სხვა ხარჯები

176,9

0,0

176,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

189,6

0,0

189,6

 

ვალდებულებების კლება

55,6

0,0

55,6

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3 464,7

102,2

3 362,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

179,0

0,0

179,0

 

ხარჯები

3 425,2

102,2

3 323,0

 

შრომის ანაზღაურება

2 517,2

79,9

2 437,3

 

საქონელი და მომსახურება

827,8

21,4

806,4

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23,3

0,9

22,4

 

სხვა ხარჯები

56,9

0,0

56,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39,6

0,0

39,6

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 01 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

891,0

0,0

891,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

37,0

 

37,0

 

ხარჯები

886,8

0,0

886,8

 

შრომის ანაზღაურება

634,4

0,0

634,4

 

საქონელი და მომსახურება

194,0

0,0

194,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,5

0,0

1,5

 

სხვა ხარჯები

56,9

0,0

56,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,2

0,0

4,2

01 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია

2 439,0

0,0

2 439,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

135,0

 

135,0

 

ხარჯები

2 403,7

0,0

2 403,7

 

შრომის ანაზღაურება

1 792,9

0,0

1 792,9

 

საქონელი და მომსახურება

589,9

0,0

589,9

 

პროცენტი

0,0

0,0

0,0

 

გრანტები

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,9

0,0

20,9

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

35,4

0,0

35,4

 

ვალდებულებების კლება

0,0

0,0

0,0

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

112,2

102,2

10,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7,0

 

7,0

 

ხარჯები

112,2

102,2

10,0

 

შრომის ანაზღაურება

89,9

79,9

10,0

 

საქონელი და მომსახურება

21,4

21,4

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,9

0,9

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

01 01 04

კადრების მომზადება-გადამზადება

22,5

0,0

22,5

 

ხარჯები

22,5

0,0

22,5

 

საქონელი და მომსახურება

22,5

0,0

22,5

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

362,4

0,0

362,4

 

ხარჯები

156,8

0,0

156,8

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

 

პროცენტი

31,8

0,0

31,8

 

სხვა ხარჯები

120,0

0,0

120,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,0

0,0

150,0

 

ვალდებულებების კლება

55,6

0,0

55,6

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

120,0

0,0

120,0

 

ხარჯები

120,0

0,0

120,0

 

სხვა ხარჯები

120,0

0,0

120,0

01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

87,4

0,0

87,4

 

ხარჯები

31,8

0,0

31,8

 

პროცენტი

31,8

0,0

31,8

 

ვალდებულებების კლება

55,6

0,0

55,6

01 02 03

მოქალაქეთა ჩართულობა

155,0

0,0

155,0

 

ხარჯები

5,0

0,0

5,0

 

საქონელი და მომსახურება

5,0

0,0

5,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,0

0,0

150,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

 

 

01 03

საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ ღონისძიებათა მიზნობრივი პროგრამა

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0,0

0,0

0,0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

5 008,6

0,0

5 008,6

 

ხარჯები

1 662,8

0,0

1 662,8

 

საქონელი და მომსახურება

550,0

0,0

550,0

 

სუბსიდიები

812,8

0,0

812,8

 

სხვა ხარჯები

300,0

0,0

300,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 345,8

0,0

3 345,8

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

1 334,9

0,0

1 334,9

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,0

0,0

100,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 234,9

0,0

1 234,9

02 01 01

გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება

1 164,9

0,0

1 164,9

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 164,9

0,0

1 164,9

02 01 02

გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

 

საქონელი და მომსახურება

100,0

0,0

100,0

02 01 04

ხიდების და ბოგირების მშენებლობა

70,0

0,0

70,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,0

0,0

70,0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

1 443,9

0,0

1 443,9

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 393,9

0,0

1 393,9

02 02 01

სანიაღვრე სისტემების ექსპლოატაცია / რეაბილიტაცია

380,0

0,0

380,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

380,0

0,0

380,0

02 02 02

სასმელი წყლით უზრუნველყოფა

1 063,9

0,0

1 063,9

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

0,0

50,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 013,9

0,0

1 013,9

02 03

გარე განათება

460,0

0,0

460,0

 

ხარჯები

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

400,0

0,0

400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

0,0

60,0

02 03 01

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

400,0

0,0

400,0

 

ხარჯები

400,0

0,0

400,0

 

საქონელი და მომსახურება

400,0

0,0

400,0

02 03 02

გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა

60,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

0,0

60,0

02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება

300,0

0,0

300,0

 

ხარჯები

300,0

0,0

300,0

 

სხვა ხარჯები

300,0

0,0

300,0

02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

1 069,8

0,0

1 069,8

 

ხარჯები

812,8

0,0

812,8

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

812,8

0,0

812,8

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

257,0

0,0

257,0

02 06 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ცენტრი

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

0,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

02 06 02

შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

02 06 03

საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

252,0

0,0

252,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

252,0

0,0

252,0

02 06 04

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები, გამწვანება - განაშენიანება

817,8

0,0

817,8

 

ხარჯები

812,8

0,0

812,8

 

სუბსიდიები

812,8

 

812,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5,0

0,0

5,0

02 08

საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

150,0

0,0

150,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

150,0

0,0

150,0

02 09

სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და ექსპერტიზა

250,0

0,0

250,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

250,0

0,0

250,0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1 100,9

0,0

1 100,9

 

ხარჯები

1 092,2

0,0

1 092,2

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

0,0

50,0

 

სუბსიდიები

1 042,2

0,0

1 042,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

0,0

8,7

03 02

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

50,0

0,0

50,0

 

ხარჯები

50,0

0,0

50,0

 

საქონელი და მომსახურება

50,0

0,0

50,0

03 03

დასუფთავება, ნარჩენების გატანა და ცენტრალური პარკის ზედამხედველობა

1 050,9

0,0

1 050,9

 

ხარჯები

1 042,2

0,0

1 042,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

1 042,2

 

1 042,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,7

0,0

8,7

04 00

განათლება

2 700,0

0,0

2 700,0

 

ხარჯები

2 338,0

0,0

2 338,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

სუბსიდიები

2 338,0

0,0

2 338,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

362,0

0,0

362,0

04 01

საბავშვო ბაღების გაერთიანება

2 700,0

0,0

2 700,0

 

ხარჯები

2 338,0

0,0

2 338,0

 

სუბსიდიები

2 338,0

 

2 338,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

362,0

0,0

362,0

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

2 160,0

0,0

2 160,0

 

ხარჯები

2 043,0

0,0

2 043,0

 

საქონელი და მომსახურება

105,2

0,0

105,2

 

სუბსიდიები

1 933,5

0,0

1 933,5

 

სხვა ხარჯები

4,3

0,0

4,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,0

0,0

117,0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

723,0

0,0

723,0

 

ხარჯები

647,0

0,0

647,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,2

0,0

20,2

 

სუბსიდიები

624,0

0,0

624,0

 

სხვა ხარჯები

2,8

0,0

2,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,0

0,0

76,0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

23,0

0,0

23,0

 

ხარჯები

23,0

0,0

23,0

 

საქონელი და მომსახურება

20,2

0,0

20,2

 

სხვა ხარჯები

2,8

0,0

2,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

700,0

0,0

700,0

 

ხარჯები

624,0

0,0

624,0

 

სუბსიდიები

624,0

0,0

624,0

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

76,0

0,0

76,0

05 01 02 01

წყალტუბო არენა

140,0

0,0

140,0

 

ხარჯები

128,5

0,0

128,5

 

სუბსიდიები

128,5

 

128,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,5

0,0

11,5

05 01 02 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სპორტული 

კლუბების გაერთიანება

500,0

0,0

500,0

 

ხარჯები

495,5

0,0

495,5

 

სუბსიდიები

495,5

 

495,5

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,5

0,0

4,5

05 01 02 04

სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

60,0

0,0

60,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

60,0

0,0

60,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1 427,9

0,0

1 427,9

 

ხარჯები

1 386,9

0,0

1 386,9

 

საქონელი და მომსახურება

75,9

0,0

75,9

 

სუბსიდიები

1 309,5

0,0

1 309,5

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

0,0

41,0

05 02 01

კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1 250,5

0,0

1 250,5

 

ხარჯები

1 209,5

0,0

1 209,5

 

სუბსიდიები

1 209,5

0,0

1 209,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

0,0

41,0

05 02 01 01

წყალტუბოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის ცენტრი

500,5

0,0

500,5

 

ხარჯები

500,5

0,0

500,5

 

სუბსიდიები

500,5

 

500,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

05 02 01 02

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი

650,0

0,0

650,0

 

ხარჯები

609,0

0,0

609,0

 

სუბსიდიები

609,0

 

609,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41,0

0,0

41,0

05 02 01 03

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების საკოორდინაციო ცენტრი

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

100,0

 

100,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

05 02 02

კულტურული ღონისძიებები

77,4

0,0

77,4

 

ხარჯები

77,4

0,0

77,4

 

საქონელი და მომსახურება

75,9

0,0

75,9

 

სხვა ხარჯები

1,5

0,0

1,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

05 02 03

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

100,0

0,0

100,0

 

ხარჯები

100,0

0,0

100,0

 

სუბსიდიები

100,0

 

100,0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

9,1

0,0

9,1

 

ხარჯები

9,1

0,0

9,1

 

საქონელი და მომსახურება

9,1

0,0

9,1

 

სხვა ხარჯები

0,0

0,0

0,0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

1 564,9

67,8

1 497,1

 

ხარჯები

1 520,1

67,8

1 452,3

 

სუბსიდიები

456,9

64,8

392,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 016,2

3,0

1 013,2

 

სხვა ხარჯები

47,0

0,0

47,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,8

0,0

44,8

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

111,6

64,8

46,8

 

ხარჯები

85,6

64,8

20,8

 

სუბსიდიები

85,6

64,8

20,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,0

0,0

26,0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

111,6

64,8

46,8

 

ხარჯები

85,6

64,8

20,8

 

სუბსიდიები

85,6

64,8

20,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

26,0

0,0

26,0

06 02

სოციალური პროგრამები

1 453,3

3,0

1 450,3

 

ხარჯები

1 434,5

3,0

1 431,5

 

სუბსიდიები

371,3

0,0

371,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1 016,2

3,0

1 013,2

 

სხვა ხარჯები

47,0

0,0

47,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

18,8

0,0

18,8

06 02 01

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი

249,6

0,0

249,6

 

ხარჯები

248,4

0,0

248,4

 

სუბსიდიები

248,4

 

248,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,2

0,0

1,2

06 02 02

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დღეგრძელ პირთა დახმარება

3,0

0,0

3,0

 

ხარჯები

3,0

0,0

3,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3,0

0,0

3,0

06 02 03

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების მატერიალური წახალისება დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის

105,0

0,0

105,0

 

ხარჯები

105,0

0,0

105,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

105,0

0,0

105,0

06 02 04

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეთა სარიტუალო ხარჯი

12,0

3,0

9,0

 

ხარჯები

12,0

3,0

9,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,0

3,0

9,0

06 02 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ   მოქალაქეების ერთჯერადი ფულადი დახმარება

451,2

0,0

451,2

 

ხარჯები

451,2

0,0

451,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

446,2

0,0

446,2

 

სხვა ხარჯები

5,0

0,0

5,0

06 02 06

ბავშვთა ინკლუზიური ცენტრი

140,5

0,0

140,5

 

ხარჯები

122,9

0,0

122,9

 

სუბსიდიები

122,9

 

122,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17,6

0,0

17,6

06 02 07

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების სამედიცინო დახმარების თანადაფინანსება

450,0

0,0

450,0

 

ხარჯები

450,0

0,0

450,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

450,0

0,0

450,0

06 02 08

სტიქიის, ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ მოქალაქეების დახმარება

42,0

0,0

42,0

 

ხარჯები

42,0

0,0

42,0

 

სხვა ხარჯები

42,0

0,0

42,0

 


თავი IV
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 20. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 21. მოხელეთა პროფესიული განვითარება
 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“–ს 101–ე მუხლის საფუძველზე წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებებში 22,5 ათასი ლარი გათვალისწინებულია მოხელეთა პროფესიული განვითარებისათვის.      

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23
1. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ყოველი კვარტლის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურს  წარუდგინონ ინფორმაცია მათ მიერ და მათი კონტროლისადმი დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ, ამ დადგენილებით მათთვის გათვალისწინებული საბიუჯეტო სახსრებით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განხორციელებული ტენდერებისა და შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოქმნილი ეკონომიის თაობაზე.

2. საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური მუნიციპალიტეტის მერს წარუდგენს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას. მუნიციპალიტეტის მერი იღებს გადაწყვეტილებას ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ეკონომიის სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებზე გადანაწილების შესახებ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 24. ასიგნებების დაფინანსება
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 25. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა   დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 26. ასიგნებების გადანაწილება
საბიუჯეტო კოდექსის 69-ე მუხლის 6-ე პუნქტის შესაბამისად წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება განხორციელდეს შემდეგი წესით:

1. ერთი პრიორიტეტიდან სხვა პრიორიტეტზე  ასიგნებების გადანაწილება, გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის, წინა წლების დავალიანებების დაფარვის და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა,  შეიძლება მხოლოდ დამტკიცებულ წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანით.

2. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში შესაძლებელია განხორციელდეს  პროგრამებს, ქვეპროგრამებსა და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს შორის თანხების გადანაწილება.

3. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს შორის თანხების გადანაწილება არ უნდა აღემატებოდეს ამ პრიორიტეტისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ს, (გარდა ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა) და ასიგნების გადანაწილება შეიძლება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების შესაბამისად.

4. ერთი პრიორიტეტის ფარგლებში პროგრამებს, ქვეპროგრამებს/ღონისძიებებს და საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებს   შორის ასიგენებების გადანაწილება (მათ შორის სარეზერვო ფონდის და წინა წლების დავალიანებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებისა), შესაძლებელია  განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე;

5. სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების ასახვის მიზნით, მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე შესაძლებელია განახორციელდეს ცვლილებები (მათ შორის: პროგრამული კოდის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ გადასახდელებში და შემოსულობებში. განხორციელებული ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არა უგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, ცნობის სახით უნდა წარედგინოს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს;

6. მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო/არაკომერციული იურიდიული პირების ხარჯთაღრიცხვების დაზუსტება მათთვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნების ფარგლებში განხორციელდეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

6. ამ მუხლის 2-5 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის  წლიურ ბიუჯეტში ცვლილებებს ახორციელებს მუნიციპალიტეტის საფინანსო–საბიუჯეტო  სამსახური, განწერით დამტკიცებული ასიგნებების დაზუსტების მიზნით ბიუჯეტის მართვის ელექტრონულ სისტემაში (E-Budget). ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობას ადასტურებენ საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი  და ამავე სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმვის განყოფილების უფროსი. აღნიშნულ ცნობას ენიჭება თარიღი და ნომერი.


მუხლი 27. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1.საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 170,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა)  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  64,8 ათ  ლარი.

ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  102,2   ლარი.

გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ’’ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  3,0 ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 28. სარეზერვო ფონდი                        
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 120,0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.