ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.124.016407
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
23
25/12/2020
ვებგვერდი, 28/12/2020
190020020.35.124.016407
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ბაღდათის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2020 - 29/01/2021)

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება   №23

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ბაღდათი

 

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:


მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი წარმოდგენილი დანართის შესაბამისად (ბიუჯეტი დანართის სახით თან ერთვის).
მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს : „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019  წლის   27 დეკემბრის   №24  დადგენილება  (საკანონმდებლო მაცნე, ვებ-გვერდი: www.matsne.gov.ge  30/12/2019 წ. სარეგისტრაციო კოდი:  190020020.35.124.016380);
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და გავრცელდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა მშვილდაძედანართი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

თავი I
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით (ათასი ლარი):

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

I. შემოსავლები

13,356.2

14,747.0

6,826.8

7,920.2

7,272.2

7,142.2

130.0

გადასახადები

6,253.5

5,374.5

5,374.5

 

6,452.2

6,452.2

 

გრანტები

6,351.3

8,720.2

800.0

7,920.2

130.0

 

130.0

სხვა  შემოსავლები

751.4

652.3

652.3

 

690.0

690.0

 

II. ხარჯები

6,603.2

7,158.4

6,861.1

297.3

7,393.7

7,263.7

130.0

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,590.0

69.0

1,899.0

1,830.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.1

917.4

74.7

846.1

836.1

10.0

პროცენტი

27.9

31.8

31.8

 

44.3

44.3

 

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.7

3,578.2

49.5

3,837.0

3,788.0

49.0

გრანტები

4.8

18.1

18.1

 

11.2

11.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

531.3

526.0

5.3

516.9

514.9

2.0

სხვა ხარჯები

424.1

298.4

199.6

98.8

239.2

239.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III საოპერაციო სალდო

6,753.0

7,588.6

-34.3

7,622.9

-121.5

-121.5

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7,273.8

8,597.7

356.7

8,241.0

222.8

222.8

0.0

ზრდა

7,433.1

9,199.7

958.7

8,241.0

702.8

702.8

 

კლება

159.3

602.0

602.0

0.0

480.0

480.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V მთლიანი სალდო

-520.8

-1,009.1

-391.0

-618.1

-344.3

-344.3

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

VI ფინანსური აქტივების ცვლილება

-548.6

-1,064.8

-446.8

-618.1

-400.0

-400.0

0.0

ზრდა

365.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კლება

913.6

1,064.9

446.8

618.1

400.0

400.0

 

 

 

0.0

 

 

 

 

 

VII .ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

-55.7

-55.7

0.0

-55.7

-55.7

0.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

კლება

27.8

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება (ათასი ლარი)
განისაზღვროს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსულობები

13515.5

15349.0

7428.8

7920.2

7752.2

7622.2

130.0

შემოსავლები

13356.2

14747.0

6826.8

7920.2

7272.2

7142.2

130.0

არაფინანსური აქტივების კლება

159.3

602.0

602.0

0.0

480.0

480.0

 

ფინანსური აქტივების კლება ( ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების ზრდა

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

გადასახდელები

14064.1

16413.7

7875.5

8538.2

8152.2

8022.2

130.0

ხარჯები

6603.2

7158.3

6861.1

297.2

7393.7

7263.7

130.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7433.1

9199.7

958.7

8241.0

702.8

702.8

 

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

0.0

55.7

55.7

 

ნაშთის ცვლილება

-548.6

-1064.7

-446.7

-618.0

-400.0

-400.0

0.0

 


თავი II
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

მუხლი 3. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7272.2 ათასი ლარის ოდენობით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

შემოსავლები

13356.2

14747.0

6826.8

7920.2

7272.2

7142.2

130.0

გადასახადები

6253.5

5374.5

5374.5

0.0

6452.2

6452.2

 

გრანტები

6351.3

8720.2

800.0

7920.2

130.0

 

130.0

სხვა შემოსავლები

751.4

652.3

652.3

0.0

690.0

690.0

 

 


მუხლი 4. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები 6452.2  ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს.

კლას.

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროგნოზი

         

1.1

გადასახადები

6253.4

5374.5

6452.2

1.1.3

გადასახადი ქონებაზე

878.2

450.0

750.0

1.1.3.1.1

ქონების გადასახადი

878.2

450.0

750.0

 

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

643.7

302.7

550.0

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

5.3

0.3

0.0

 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულები მიწაზე ქონების გადასახადი

100.8

92.0

100.0

 

ფიზიკური პირებიდან

78.0

70.0

70.0

 

იურიდიული პირებიდან

22.9

22.0

30.0

 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

128.4

55.0

100.0

 

ფიზიკური პირებიდან

22.0

15.0

30.0

 

იურიდიული პირებიდან

106.3

40.0

70.0

1.1.4

გადასახადი საქონელსა და მომსახურებაზე (დღგ)

5375.2

4924.5

5702.2

 


მუხლი 5. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 130.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

6351.4

8720.2

130.0

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

251.8

991.5

130.0

მიზნობრივი ტრანსფერი

251.8

191.5

130.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

800.0

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

4793.3

6758.7

0.0

რგპფ გამოყოფილი თანხები

4037.3

5628.7

0.0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

346.0

346.0

0.0

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფის მიზნით

410.0

784.0

0.0

სხვა პროექტები და ფონდები

1306.3

970.0

0.0

 


მუხლი 6. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 690.0 ათასი ლარის ოდენობით.

შემოს. კლას. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროგნოზი

 

       

1.4

სხვა შემოსავლები

751.4

652.3

690.0

1.4.1

შემოსავლები საკუთრებიდან

492.4

471.0

485.0

1.4.1.1

პროცენტები

37.7

30.0

35.0

1.4.1.5

რენტა

454.8

441.0

450.0

1.4.1.5.1

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის

446.7

434.0

440.0

1.4.1.5.4

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

8.1

7.0

10.0

1.4.2

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

137.5

132.0

160.0

1.4.2.2

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

109.6

107.0

130.0

1.4.2.2.3

სანებართვო მოსაკრებლები

5.8

7.0

10.0

1.4.2.2.12

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.2

0.0

0.0

1.4.2.2.13

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

0.1

0.0

0.0

1.4.2.2.14

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისთვის

103.5

100.0

120.0

1.4.2.3

არასაბაზრო დაწესებულების ერთჯერადი და შემთხვევითი გაყიდვები

27.9

25.0

30.0

1.4.2.3.2

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

27.9

25.0

30.0

1.4.3

სანქციები, ჯარიმები, საურავები

28.8

40.0

40.0

1.4.4

ტრანსფერები რომლებიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

92.6

9.3

5.0

 


თავი III
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივები და მათი

ფუნქციონალური კლასიფიკაცია


მუხლი 7. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 7393.7 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

ხარჯები

6,603.2

7,158.4

6,861.1

297.3

7,393.7

7,263.7

130.0

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,590.0

69.0

1,899.0

1,830.0

69.0

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.1

917.4

74.7

846.1

836.1

10.0

პროცენტები

27.9

31.8

31.8

0.0

44.3

44.3

 

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.7

3,578.2

49.5

3,837.0

3,788.0

49.0

გრანტები

4.8

18.1

18.1

0.0

11.2

11.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

531.3

526.0

5.3

516.9

514.9

2.0

სხვა ხარჯები

424.1

298.4

199.6

98.8

239.2

239.2

 


მუხლი 8. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 222.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 702.8 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

ორგ. კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

სულ

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნუნლების ხარჯები

157.8

57.1

57.1

 

40.0

40.0

 

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

6,936.4

8,279.0

899.3

7,379.7

601.8

601.8

 

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

 

04 00

განათლება

333.5

861.3

 

861.3

9.0

9.0

 

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

4.4

2.2

2.2

 

44.0

44.0

 

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

   

 

სულ ჯამი

7,433.1

9,199.6

958.6

8,241.0

702.8

702.8

0.0

 

ბ) განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 480.0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

დასახელება

2019

წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროგნოზი

არაფინანსური აქტივების კლება

159.3

602.0

480.0

ძირითადი აქტივები

102.6

447.6

300.0

არაწარმოებული აქტივები

56.7

154.4

180.0

მიწა

56.7

154.4

180.0

 


მუხლი 9. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციო
ნალური
 კოდი

დასახელება

2019 წლის
ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2,514.2

2,648.4

2,765.5

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,514.2

2,530.9

2,631.3

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,486.1

2,490.9

2,596.3

7.1.1.2

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

28.1

40.0

35.0

7.1.6

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

117.5

134.2

7.2

თავდაცვა

80.3

80.0

85.0

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

6,523.7

8,188.1

541.8

7.4 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,
მეთევზეობა და მონადირეობა

-

-

-

7.4 2 1

სოფლის მეურნეობა

-

-

-

7.4 4

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა,
 მშენებლობა

666.7

1,552.0

120.0

7.4.4.3

მშენებლობა

666.7

1,552.2

120.0

7.4 5

ტრანსპორტი

5,146.2

5,875.3

150.0

7.4 5 1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,146.2

5,875.3

150.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

-

-

-

7.4.7.3

ტურიზმი

-

-

-

7.4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ
 საქმიანობაში

710.7

760.6

271.8

7.5

გარემოს დაცვა

1,423.2

1,238.5

1,205.0

7.5 1

ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

0.0

1,196.1

1,200.0

7.5 2

ჩამდინარე წყლების მართვა

478.5

37.5

-

7.5 3

გარემოს დაბინძურების წინაარმდეგ ბრძოლა

-

-

-

7.5.4

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტის დაცვა

-

-

5.0

7.5.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

944.6

-

-

7.6

საბინაო კომუნალური მეურნეობა

180.5

329.7

280.0

7.6 1

ბინათმშენებლობა

-

115.1

30.0

7.6 3

წყალმომარაგება

-

8.0

20.0

7.6 4

გარე განათება

175.7

206.6

230.0

7.6 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

4.8

-

-

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

48.5

86.0

76.0

7.7 4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

48.5

86.0

76.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1003.0

1,097.0

1,222.0

7.8 1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

293.4

332.0

377.0

7.8 2

მომსახურება კულტურის სფეროში

646.0

685.0

757.0

7.8 4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

63.6

80.0

88.0

7.9

განათლება

1,597.3

2,198.9

1,455.0

7.9 1

სკოლამდელი აღზრდა

1,144.1

926.0

1,455.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

453.2

-

-

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

453.2

926.0

-

7.10

სოციალური დაცვა

665.6

542.1

521.9

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

236.5

219.9

209.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

208.8

172.9

164.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვა

27.7

47.0

45.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

-

22.5

4.5

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

5.4

8.0

11.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

34.7

44.5

45.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

-

74.9

45.0

7.10.7

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

44.7

-

-

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

344.2

172.4

207.4

 

სულ

14,036.3

16,413.7

8,152.2

 


თავი IV
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო, ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების ცვლილება 

მუხლი 10. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო 
განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო -121.5 ათასი ლარით, ხოლო მთლიანი სალდო -344.3 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროგნოზი

საოპერაციო სალდო

6,758.4

7,588.6

-121.5

მთლიანი სალდო

-515.4

-1,009.1

-344.3

 


მუხლი 11. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება   -400.0 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-548.6

-1,064.8

-400.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

ვალუტები და დეპოზიტები

0.0

0.0

0.0

კლება

548.6

1,064.8

400.0

ვალუტა და დეპოზიტები

548.6

1,064.8

400.0

 

ფინანსური აქტივები გულისხმობს საპროგნოზო თავისუფალ ნაშთს 2021 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით.


მუხლი 12. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება 
1. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -55.7 ათასი ლარის ოდენობით.

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის პროექტი

ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

-55.7

-55.7

ზრდა

0.0

0.0

0.0

კლება

27.8

55.7.0

55.7

 

2. განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 2020 წლის ვალის მოცულობა 100.0 ათასი ლარის ოდენობით:

კრედიტორი

საპროგნოზო  ვალი

1

მუნიციპალური განვითარების ფონდი

100.0

 

პროცენტი

44.3

 

ძირი

55.7

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდი“-დან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადფენს 584.1 ათასლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. სესხის დაფარვის გრაფიკის მიხედვით ყოველწლიურად გადასახდელი თანხის მოცულობა პირობითია და ის ზუსტდება გადახდის მომენტში, რომელიც წლის მანძილზე ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს. 2021 წლის პირველი იანვრის მდგომარეობით ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საპროგნოზო ვალის მოცულობა შეადგენს 384.3 ათას ლარს რომლის შემცირებაც იგეგმება 100.0 ათასი ლარით.


მუხლი 13. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 35.0 ათასი ლარის ოდენობით.

თავი V
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2021-2024 წლებისთვის, პროგრამები/ქვეპროგრამები

მუხლი 14. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები
 1. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები;
 2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
 3. დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
 4. განათლება;
 5. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი;
 6. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;

მუხლი 15. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები
მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 2,850.5 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2.850.5

2.823.7

2,876.9

3,019.7

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2.651.3

2,663.7

2,691.9

2,809.7

01 01 01

ბაღდათის საკრებულო

657.1

667.0

669.0

721.0

01 01 02

ბაღდათის მერია

1.909.2

1,911.7

1,937.9

2,003.7

 

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის და გაწვევის უზრუნველყოფა

85.0

85.0

85.0

85.0

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

189.2

160.0

165.0

170.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

35.0

40.0

40.0

40.0

 

 

01 02 02

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფის ფონდი

34.2

-

-

-

01 02 03

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

-

-

-

-

01 02 04

სესხის მომსხურება და დაფარვა (მგფ)

100.0

100.0

100.0

100.0

01 02 05

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

20.0

20.0

25.0

30.0

01 03

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

--

-

20.0

40.0

01 03 01

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

 

-

10.0

20.0

01 03 02

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

-

-

10.0

20.0

01 04

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

10.0

-

-

-

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სესხის მომსახურება და დაფარვა (მგფ)

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

01 02 04

100.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

 

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

 

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტს „მუნიციპალური განვითარების ფონდის“-გან აღებული სესხით შეძენილი აქვს თანამედროვე ნაგავმზიდები და ნაგვის ურნები. აღნიშნული სესხის ჯამური მოცულობა შეადგენს 584 139 ლარს. გადახდა დაიწყო 2018 წელს და უნდა დასრულდეს 2026 წელს. წლის განმავლობაში თანხის გადახდა ხორციელდება ორ ეტაპად: 28 აპრილს და 28 ოქტომბერს.     

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების შესაბამისად მიღებული სესხების მომსახურება, რომლის საპროგნოზო მოცულობა 2020 წლისთვის 100.0 ათასი ლარია

 


მუხლი 16. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 821.8 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

821.8

710.0

740.0

780.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

150.0

150.0

170.0

200.0

02 01 01

ტროტუარების მოწყობა, მოვლა-პატრონობა

-

-

-

-

02 01 02

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

150.0

150.0

170.0

200.0

02 02

წყლის სისტემების განვითარება

20.0

-

-

-

 

02 02 01

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

-

-

-

-

 

02 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

20.0

-

-

-

02 03

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

230.0

230.0

240.0

250.0

 

 

 

 

 

 

 

02 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

41.8

10.0

10.0

10.0

 

02 04 01

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

30.0

-

-

-

02 04 02

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.0

10.0

10.0

10.0

02 04 03

შადრევნების ექსპლოატაცია

1.8

-

-

 

 

02 05

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 06

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

60.0

60.0

60.0

60.0

 

 

 

 

 

 

02 07

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

120.0

60.0

60.0

60.0

 

02 07 01

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

120.0

60.0

60.0

60.0

 

02 07 02

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა, რეაბილიტაცია

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 08

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

02 09

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

200.0

200.0

200.0

200.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01

150.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეორე ობაჩში ე.წ ჭყეპნარას უბნის ს/გზის და ე.წ საბუკიას უბნის ს/გზის რეაბილიტაციის სამუშაოების ღირებულების თანადაფინანსება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა. 2021 წლის პროგნოზი 6000.0 ათასი ლარია

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 01 02

150.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული დაზიანებული და ამორტიზებული გზების  კაპიტალური შეკეთება, შიდასასოფლო და შიდასაუბნე გზების ბეტონის საფარის მოწყობა, გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა. საბიუჯეტო სახსრებით დაგეგმილია მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოება. პროექტების ძირითადი ნაწილი ხორციელდება რეგიონალური განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები რომელმაც 2020 წელს 5628.7 ათასი ლარი შეადგინა,  2021 წლის პროგნოზი 6000.0 ათასი ლარია        

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია საავტომობილო გზებზე მგზავრთა შეუფერხებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზერუნველყოფა, გზების ტექნიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების განვითარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02

20.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სანიაღვრე არხების და წყლის სისტემების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მოიცავს როგორც არსებული სისტემის მოვლასა და რეაბილიტაციას ასევე ქსელის გაფართოებას, დაზიანებული ქსელის ნაწილის რეკონსტრუქციას, არსებული წყლის რეზერვუარების დაქლორვას     

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია წყლის სისტემების და სანიაღვრე არხების გამართული ფუნქციონირება, სადრენაჟე ქსელის მოწესრიგება.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 02 02

20.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია არსებული წყლის სისტემის რეაზერვუარების დაქლორვა, სოფლებში შიდასაუბნო წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქვეპროგრამის მიზანია დაქლორვითი სამუშაოების შედეგად სასმელი წყლის ხარისხის გაუმჯობესება და წყლით მოსარგებლეთა რაოდენობის ზრდა

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 03

230.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა ითვალისწინებს ქუჩების, მოედნების, სკვერების განათებას, გარე განათების ქსელის რეკონსტრუქციას და ექსპლოატაციას.  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გარე განათების ქსელის  მოდერნიზაცია–განვითარება, არსებული ნათურების ეკონომიური ნათურებით ჩანაცვლება, მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა, განათების ახალი წერტილების მოწყობა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია გარე განათების ქსელმა ეტაპობრივად სრულად მოიცვას დასახლებული ადგილები და შიდა გზები და უზრუნველყოს ქსელის გამართლი ფუნქციონირება ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04

41.8

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

ეკონომიკის სამსახური, ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

 

პროგრამის აღწერა

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებებში იგულისხმება მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია, არსებული შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხვა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

პროგრამის მიზანია მოწესრიგდეს ქალაქის იერსახე, შეიქმნას მიმზიდველი გარემო ქალაქის მაცხოვრებლებისა და სტუმრებისთვის

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 01

30.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში არსებული მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია. აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება იგეგმება მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი შემოსავლებით, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსებით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მრავალბინიანი კორპუსების რეაბილიტირებული სახურავები და ფასადები

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საკადასტრო რუქის დამზადება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 02

10.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ეკონომიკის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების აღრიცხა–შეფასების და პრივატიზაციის მიზნით საკადასტრო აზომვითი ნახაზების დამზადება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

შადრევნების ექსპლოატაცია

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 04 03

1.8

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შადრევნების ექსპლოატაციისთვის საჭირო მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შადრევნების გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 06

60.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში მოხდება შენობა-ნაგებობების, ნაპირსამაგრი ჯებირების და საყრდენი კედლების, შიდასაუბნო და შიდასასოფლო გზების და სხვა ობიექტების მშენებლობისა და შეკეთების სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

საჭირო ინფრასტრუქტურული ღონისძიებების განსახორციელებლად კანონმდებლობით მოქმედ სტანდარტებთან შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შეძენა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07

120.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი ობიექტების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორებიცაა: არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობები, საყრდენი კედლები და ნაპირსამაგრი ნაგებობები, სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

არსებული შენობა-ნაგებობების შეკეთება/რემონტი და სხვადასხვა დანიშნულების ახალი ობიექტების მშენებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია-ექსპლოატაცია

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 07 01

120.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული და ახალი არასაცხოვრებელი და ადმინისტრაციული შენობების ,სხვადასხვა დანიშნულების მქონე ობიექტები მშენებლობა, მოწყობა, შეკეთება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი შენობა-ნაგებობები

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

02 09

200.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური,

 

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტენდერით გამოვლენილი კომპანიის მიერ მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ინსპექტირება-ექსპერტიზა.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია სტანდარტებთან შესაბამისი და ხარისხიანი სამუშაოების მიღების უზრუნველყოფა

 


მუხლი 17. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთვების და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1,205.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1.205.0

1.197.0

1,197.0

1,205.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1.200.0

1.192.0

1,192.0

1,200.0

 

 

03 01 01

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

1.200.0

1.192.0

1,192.0

1,200.0

03 02

ქალაქის გამწვანება

5.0

5.0

5.0

5.0

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

03 01

1,200.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების, ქუჩების მონახვეტის შეგროვება და ნაგავსაყრელ პოლიგონამდე ტრანსპორტირება, ტერიტორიის თოვლის საფარისაგან გაწმენდა, მოყინვის საწინააღმდეგო სამუშაოების განხორციელება, დამატებითი ურნებისა დადგმა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამა ემსახურება ტერიტორიის დასუფთავებას, ქალაქში პირუტყვის მოძრაობის აღკვეთას და ზამთრის სეზონზე უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფას

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ქალაქის გამწვანება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

03 02

5.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება“

პროგრამის აღწერა

 

ქალაქის იერსახის მოწესრიგებისა და ეკოლოგიაზე ზრუნვის ფარგლებში განხორციელდება არსებული მწვანე საფარის მოვლა-შენარჩუნება და ზრდა, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, სკვერებში და ქალაქის ტერიტორიაზე ბალახის გათიბვა, ხეების შეთეთრება და მოჭრა-გადაბელვა

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების მიზანს და შედეგს წარმოადგენს ქალაქის იერსახი შენარჩუნება-გაუმჯობესება  და საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მოწესრიგება

 


მუხლი 18. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1,455.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

04 00

განათლება

1,455.0

1,446.0

1,446.0

1,562.5

04 01

სკოლამდელი აღზრდა

1,455.0

1,446.0

 

1,562.5

 

 

04 01 01

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“

1,455.0

1,446.0

1,446.0

1,562.5

04 02

სასკოლო განათლების ხელშეწყობის  პროგრამა

-

-

-

-

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სკოლამდელი აღზრდა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

04 01

1,455.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება“, ინფრასტრუქტურის და სივრცითი მოწყობის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სკოლამდელი და სკოლის გარეშე აღზრდის სფეროში მოქმედი სტანდარტების შესაბამისი სააღმზრდელო პროგრამა/მეთოდოლოგიის დანერგავასა, აღსაზრდელების კვებით უზრუნველყოფა, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება და განვითარება.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსაფრთხო გარემოს შექმნა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება.

 


მუხლი 19. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობის და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 1,222.0 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1,222.0

1,183.0

1,183.0

1,318.0

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

377.0

373.0

373.0

403.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

17.0

20.0

20.0

20.0

05 01 02

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი“

357.0

350.0

350.0

380.0

05 01 03

ა.(ა).ი.პ „საფეხბურთო კლუბი საირმე“

-

-

-

-

05 01 04

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

3.0

3.0

3.0

3.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

757.0

720.0

720.0

825.0

 

05 02 01

ა.(ა).ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

737.0

700.0

700.0

805.0

 

05 02 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

20.0

20.0

20.0

20.0

05 03

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

18.0

20.0

20.0

20.0

 

 

 

 

 

 

 

05 04

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

70.0

70.0

70.0

70.0

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 01

377.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

 

განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება; სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება; მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება; სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება; საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება; სახელობითი ტურნირების ჩატარება; შშმ პირებისათვის შესაბამისი სპორტული ინვენტარის შეძენა და შესაბამისი გარემოს შექმნა,  ა.(ა).ი.პ სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრში ბაზირებული სპორტის 9 სახეობის (ფეხბურთი, კალათბურთი, რაგბი, თავ. ჭიდაობა, ბერძნულ რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კუნგ-ფუ სანდა, კრივი, ბოჩა;) ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია; ქალთა სპორტის  ხელშეწყობა, ფიტნეს სექტორის განვითარება,

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა. სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა, სპორტული სკოლის გამართული ფუნქციონირება, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო ტურნირებში წარმატებით მონაწილეობა,

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 01 01

17.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით; სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა; წარმატებული და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება და ხელშეწყობა; ღვაწლმოსილი და ვეტერანი სპორტის დამსახურებული სპორტსმენების დასაჩუქრება

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ხელშეწყობა, ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა, სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია და მასობრიობის ზრდა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 01 04

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამა ახალია და პირველად განხორციელდება 2020 წელს. აღნიშნული ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ა.(ა).ი.პ „საჭადრაკო კლუბი ბაღდათის“ დაფინანსება სუბსიდირების გზით. ა.(ა).ი.პ არ არის მუნიციპალიტეტის მიერ დაარსებული

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამა მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობას. პირველ ეტაპზე გაცემული სუბსიდია მოხმარდება საჭადრაკო ტურნირებში მონაწილეობასთან დაკავშირებულ ხარჯებს

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02

757.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური და ა.(ა).ი.პ „ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა გულისხმობს  კულტურულ-საგანმანათლებლო სფეროს პოპულარიზაცია-განვითარებას, კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას. კულტურულ, სახელოვნებო და საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით-საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას,  კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას, მიმზიდველი და საინტერესო საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნას, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას და ინფორმაციას, რაც ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას. ინფრასტრუქტურის განვითარებას.

მუნიციპალიტეტის  კულტურული ტრადიციების შენარჩუნების და პოპულარიზაციის მიზნით ფუნქციონირებს ა.(ა).ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი, რომელშიც თავის მხრივ გაერთიანებულია:

1. რევაზ ლაღიძის სახელობის  კულტურის ცენტრი, სადაც ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი, თოჯინების თეატრი, ცეკვისა და სიმღერის ანსამბლები.

2. ჯანსუღ ღვინჯილიას სახელობის ცენტრალური და 4 სასოფლო ბიბლიოთეკა.

3. ვ.ვ. მაიაკოვსისა და მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი.

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქართული კულტურის პოპულარიზაცია, ბიბლიოთეკების, მუზეუმების და თეატრისადმი მოსახლეობის დაინტერესებისა და ჩართულობის გაზრდა, შემოქმედებითი ნიჭით დაჯილდოებული ახალგაზრდების ხელშეწყობა, მიმზიდველი  საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების შექმნა, კულტურის დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02 02

20.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების, ფესტივალებისა და საქველმოქმედო ღონისძიებების ორგანიზებას.

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების ხელშეწყობას, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვასა და შენარჩუნებას,

სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებზე შემოქმედებითი ჯგუფების ტრანსპორტით უზრუნველყოფას, ყვავილების თაიგულების შეძენას საერო,  საეკლესიო და კულტურული ღონისძიებების აღსანიშნავად.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის გაზრდა. კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და პოპულარიზაცია. კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა მათი მოტივაციის გაზრდა.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 03

18.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა გულისხმობს:

1)  ახალგაზრდული პლატფორმების(საბჭო, ცენტრი, კლუბი) გაძლიერებას და ხელშეწყობას ახალგაზრდული სტრატეგიის მიხედვით გათვალისწინებული სამოქმედო გეგმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით.

2) მოქალაქეობრივი კომპეტენციების განვითარების ხელშეწყობას ტრენინგების ორგანიზების თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს მათ ჩართულობას  მუნიციპალური პროგრამების შემუშავების პროცესში.

3) ახალგაზრდების ინფორმირებას მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო კონკურსების შესახებ და მათ კვალიფიციური მხარდაჭერას.

4) სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დასაქმების ფორუმის ორგანიზებას.

5) რეკრეაციული, შემეცნებითი და კულტურული  ახალგაზრდული საქმიანობის მხარდაჭერას. (ლაშქრობები, ექსკურსიები, ინტელექტუალური თამაშები)

6)  ახალგაზრდებისათვის პოტენციურად ხელმისაწვდომი შეკრების სივრცეებისა და მასში კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნის უზრუნველყოფას.

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ახალგაზრდული პროგრამების განხორციელება მიზნად ისახავს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ისეთი გარემოს შექმნას, სადაც ახალგაზრდებს აქვთ თვითრეალიზაციის და თვითგამოხატვის შესაძლებლობა, იზიარებენ ურთიერთთანამშრომლობის და ტოლერანტობის პრინციპებს. უზრუნველყოფილია მათი მონაწილეობა ახალგაზრდული საქმიანობის კუთხით,  საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში.

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 04

70.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახური

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ეკლესია-მონასტრების ფინანსური მხარდაჭერა რომელიც ხორციელდება ბაღდათის მუნიციპალიტეტსა და ვანი-ბაღდათის ეპარქიას შორის გაფორმებული სუბსიდირების ხელშეკრულების  ფარგლებში

 

 

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ეკლესიის ფინანსური ხელშეწყობა

 


მუხლი 20. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსება განისაზღვროს 597.9 ათასი ლარით პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

 

დასახელება

2021 წლის პროექტი

2022

წლის პროგნოზი

2023

წლის პროგნოზი

2024

წლის პროგნოზი

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

597.9

587.9

676.9

791.9

06 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

76.0

76.0

76.0

76.0

06 01 01

ა.(ა).ი.პ „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

76.0

76.0

76.0

76.0

06 02

სოციალური პროგრამები

521.9

511.9

600.9

715.9

 

06 02 01

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

138.0

160.0

190.0

220.0

 

06 02 02

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

2.0

2.0

2.0

2.0

 

06 02 03

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის დახმარების ხარჯები

5.0

5.0

5.0

5.0

06 02 04

უფასო სასადილოების დაფინანსება

50.0

50.0

60.0

70.0

06 02 05

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

30.0

30.0

35.0

45.0

 

06 02 06

სტიქიური უბედურების  შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

-

-

-

-

 

06 02 07

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

55.0

55.0

60.0

80.0

06 02 08

ვეტერანთა დახმარება

15.0

15.0

15.0

15.0

06 02 09

შშმ პირთა დახმარება

40.0

40.0

55.0

70.0

06 02 10

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.4

2.4

2.4

2.4

06 02 11

დღეგრძელი ( 100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

4.5

2.5

2.5

2.5

06 02 12

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

35.0

35.0

35.0

35.0

06 02 13

ობოლ 18 წლამდე ასაკის ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

11.0

11.0

11.0

11.0

06 02 14

მარტოხელა მშობლის დახმარება

3.0

3.0

3.0

3.0

06 02 15

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

12.0

12.0

12.0

12.0

06 02 16

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

3.0

3.0

3.0

3.0

06 02 17

მედიკამენტების დაფინანსება

26.0

26.0

35.0

45.0

06 02 18

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირებისა და აბილიტაციის პროგრამა

5.0

5.0

10.0

20.0

06 02 19

სასურსათო პაკეტებით უზრუნველყოფა

30.0

-

-

-

06 02 20

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

45.0

45.0

45.0

45.0

06 02 21

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის თანადაფინანსება

10.0

10.0

20.0

30.0

 

 

 

 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 01

76.0

 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

ა.(ა).ი.პ „ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“

პროგრამის აღწერა

 

პროგრამა ითვალისწინებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას, კერძოდ:

 

 1. არსებობის შემთხვევაში ცოფის კერის ლიკვიდაცია და დაკბენილი მოსახლეობის ზუსტი აღრიცხვა, სასწრაფო შეტყობინების სისტემის დახვეწა და გაუმჯობესება;
 2. დაავადებათა გავრცელების ეტაპობრივი შემცირება მისი კონტროლის გზით. ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება, პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გატარება;
 3. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დაავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა;
 4. სადერატიზაციო სამუშაოების ჩატარება საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და (კერძო სექტორის გარდა) და ამის საფუძველზე ქალაქში ეპიდსიტუაციის გაუმჯობესება;
 5. ჯანმრთელობისათვის მნიშვნელოვანი ინფექციური და არაგადამდები დაავადებებისა და მასობრივი მოშხამვების, აგრეთვე პროფესიული დაავადებების თავიდან აცილება;
 6. მუნიციპალიტეტში არსებული სანიტარულ-ჰიგიენური მგომარეობის მონიტორინგი, მოსახლეობისათვის ჯანსაღი გარემოს შექმნის ხელშეწყობის მიზნით მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიებზე ადამიანისათვის საშიში და შხამიანი ცხოველების ცხოველმყოფელობის დადგენისა და გაუვნებელყოფის ღონისძიებები.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კეთილსაიმედო სანიტარულ-ეპიდემიოლოგიური ფონის შექმნა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 01

138.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა, წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შამდგომლობას ან სოციალური მუშაკის დასკვნას, ნაწილობრივ აუნაზღაურდებათ სამედიცინო მომსახურების (კვლევა, ოპერაცია, მკურნალობა, ქიმიოთერაპია) ხარჯები.  ასანაზღაურებელი თანხის რაოდენობა განისაზღვრება მუნიციცპალიტეტის საკრებულოს დადგენილებით დამტკიცებული ,,სოციალური დახმარების გაცემის წესის" შესაბამისად.  

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე.   ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 02

2.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანების გარდაცვალების შემთხვევაში, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მათ ოჯახებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინასური დახმარება 250 ლარის ოდენობით.  ქვეპროგრამა ხორციელდება დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯების თანადაფინანსება. ვეტერანთა ოჯახების მხარდაჭერა.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 03

5.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახის წევრები (მშობელი, მეუღლე ან შვილი), რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, წელიწადში ერთჯერადად მიიღებენ ფულად დახმარებას 250 ლარის ოდენობით (8 აგვისტოს ან  27 სექტემბრის თარიღებთან დაკავშირებით).

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

საქართველოს ტერტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების თანადგომა.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

უფასო სასადილოების დაფინანსება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 04

50.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უმწეო და სოციალურად  შეჭირვებული მოქალაქეები  ყოველდღიურად  მიიღებენ უფასო სადილს. ბენეფიციარი შეირჩევა ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისიის" მიერ (არაუმეტეს 60 ბენეფიციარისა).

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგბლე ბენეფიციარების სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვებით უზრუნველყოფა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 05

30.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც 2020- 2021 წლებში შეეძინათ მეორე ან შემდეგი შვილი, საჩუქრად მიეცემათ: მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 200 ლარი, მესამე შვილის შეძენისას 300 ლარი, მეოთხე და შემდეგი შვილის შეძენისას 500 ლარი, ტყუპების შეძენისას 800 ლარი.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02 07

55.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახები, რომლებიც იმყოფებიან ეკონომიკურ სიდუხჭირეში და/ან მოულოდნელ კრიზისულ ვითარებაში, მიიღებენ ერთჯერად ფინანსურ დამარებას არაუმეტეს 200 ლარის ფარგლებში. დახმარების მისაღებად, ოჯახმა, ჩამოთვლილი კრიტერიუმებიდან უნდა დააკმაყოფილოს ერთ-ერთი მაინც: ა) ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მისი სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 150 000-ს. ბ) ოჯახში არის ონკოლოგიური, გადაადგილებაშეზღუდული, ფსიქიკური აშლილობის ან სხვა მძიმე დაავადების მქონე პირი. გ)ოჯახში არის მარტოხელა მოხუცი, შშმ პირი ან სამი და მეტი 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირი. დ)ოჯახმა დაკარგა მარჩენალი. ე) ოჯახის შემოსავალი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებია. ვ) ოჯახში არის ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირი (აღნიშნული პირის ან მისი კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში). გასაცემი თანხის  ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".

ზ) აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ასევე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ გადაუდებელი რეაგირების საჭიროების მქონე ოჯახებს და სუდუხჭირეში მცხოვრებ ბავშვიან ოჯახებს, რომელთაც გააჩნიათ გაძლიერებისა და სიდუხჭირიდან თავის დაღწევის რესურსი. ოჯახების შეფასებას და საჭიროებების განსაზღვრას ახდენს მერიის სოციალური მუშაკი.

თითოეულ ოჯახზე გასაცემი თანხა განისაზღვრება არაუმეტეს 1500 ლარის ოდენობით.

გასაცემი თანხის ზუსტ ოდენობას განსაზღვრავს ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია".

 

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარება. კრიზისული მდგომარეობის შემსუბუქება.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ვეტერანთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 08

15.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

აღნიშნული პროგრამით ერთჯერადი ფულადი დახმარებით ისარგებლებენ ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული ვეტერანები. კერძოდ: 9 მაისს, ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით დასაჩუქრდებიან მეორე სოფლიო ომის მონაწილეები თითოეული 300 ლარით და  მეორე მსოფლიო ომში მარჩენალდაკარგულები 100 ლარით; 26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით,  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებების შედეგად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე თითოეული  ვეტერანი მიიღებს 200 ლარს; სხვა სახელმწიფოთატერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებების მონაწილე ვეტერანები მიიღებენ თითოეული 100 ლარს; 17 ოქტომბერს, ვეტერანის დღესთან დაკავშირებით, ეკონომიკურად შეჭირვებული ვეტერანებს დახმარება გაეწევათ თითოეულს 100 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა. მათი თანადგომა.

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

შშმ პირთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 09

40.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის შშმ პირებს გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; უსინათლო, სმენადაქვეითებულ, ეტლით მოსარგებლე და სხვა სახის შშმ პირებს თანადაფინასება გაეწევათ მათთვის საჭირო სპეციალური მოწყობლების შეძენისას; დაფინანსდება ტრენინგები და სხვა ღონისძიებები, რომლის მიზანი იქნება შშმ პირთა და მათი ოჯახის წევრთა ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაცია.  აგრეთვე, პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შშმ პირთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებები და თანადაფნასება გაეწევა შშმ პირს საზღვარგარეთ ჩასატერებელი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ასანაზღაურებლად (აუცილებლობის შემთხვევაში).     ეტლით მოსარგებლე შშმ პირთათვის   ჰიგიენური საშუალებების  შეძენა (პამპერსი, სველი ხელსახოცი და სხვა).

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

შშმ პირების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა, მათი ცნობიერების ამაღლება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 10

2.4

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

 

ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად, დახმარების სახით მიიღებენ 200 ლარს

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ჩერნობილის ატომური ელექტრისადგურის აღდგენით სამუშაობზე მონაწილე პირებისა და მათი ოჯახების მხარდაჭერა და თანადგომა

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დღეგრძელ (100 და მეტი წლის ასაკის) მოქალაქეთა დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

05 02 11

4.5

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 100 წლის და მეტი ასაკის მქონე პირებს წელიწადში ერთჯერადად გაეწევათ დახმარება 500 ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ხანდაზმულებზე ზრუნვისა და თანდგომის გამოხატვა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

დიალეზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 12

35.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამით, ტრანსპორტირების ხარჯების უზრუნველსაყოფად ყოფელთვიურად მიიღებენ ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით დიალიზის სახელმწიფო პროგრამას დაქვემდებარებული ბენეფიციარები

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

დიალიზით მოსარგებლე ბენეფიციართა სატრანსპორტო ხარჯების უზრუნველყოფა.  მათი ჯანმრთელობის სტაბილურობს ხელშეწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 13

11.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 0-დან  18 წლამდე ასაკის ობოლი ბავშვები (და რომელთაც 2021 წელს შეუსრულდათ 18 წელი). დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთჯერადად, თითოეულ ბავშვზე - 150 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მარტოხელა მშობლის დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 14

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც მინიჭებული აქვთ მარტოხელა მშობლის სტატუსი, მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას ერთჯერადად 200 ლარის ოდენობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

 

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 15

12.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  მიიღებენ ერთჯერად ფულად დახმარებას თითოეულ ბაშვზე 50 ლარის ოდენობით

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

მხარდაჭერისა და თანადგომის გამოხატვა

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 16

3.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

უპატრონო მიცვალებულის სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების მიზნით, გაიცემა ფულადი დახმარება 250 ლარის ოდენობით. სარიტუალო მომსახურებისათვის თანხის გაცემა მოხდება მერის წარმომადგენლის მომართვისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო და სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფა

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

მედიკამენტების დაფინანსება

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 17

26.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის  მუნიციცპალიტეტში რეგისტრირებულ და ამავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრებ მოქალაქეებს,  რომელთა სარეიტინგო ქულა 0-დან 65 000-მდეა ან წარმოადგენენ მერის წარმომადგენლის შამდგომლობას,   გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება  მედიკამენტების შესაძენად. დაფინანსება შეეხება შემდეგი დაავადებების მქონე პაციენტებს: ონკოლოგიური და ონკოჰემატოლოგიური,  თირკმლის უკმარისობა, ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონქიტი, ანემია, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება, გაფანტული სკლეროზი, დიაბეტური განგრენა, დიაბეტური თვალი, პარკინსონი, ეპილეფსია,  ბრონქული ასთმა, მიასთენია,ფენილკეტონურია, ცერებრალური დამბლა, ფსორიაზი, გულსისხლძარღვთა დაავადებები, პნევმონია, გლაუკომა, კატარაქტა, წითელი ქარი, ოჯახური ხიმელთაშუა ზღვის ცხელება, სეფსისი, პერიტონიტი, წითელი მგლურა, ტრამვის შედეგად მიყენებული ზიანის შემდგომი მკურნალობა,   0-დან  18 წლამდე   ასაკის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები მედიკამენტების თანხით დაფინანსდებიან მიუხედავად დიაგნოზისა. ფენილკეტონურიით დაავადებული პაციენტი დაფინანსდება 1000 ლარით, ონკოლოგიური პაციენტი 100 ლარით, სხვა დაავადებების შემთხვევაში 50-დან 70 ლარამდე თანხით . პაციენტის დაფინანსების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერიის ,,სოციალური ღონისძიებების დაფინანსების განმსაზღვრელი კომისია". თანხა ჩაირიცხება მომსახურების მომწოდებელი სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე, წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის  საფუძველზე.   ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულისა და მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის წარმოდგენისაგან.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 18

5.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

აღნიშნული პროგრამის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2-15 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებსაც კვალიფიციური სპეციალისტის მიერ განესაზღვრათ აუტიზმის სპექტრის  დიაგნოსტიკის, განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასებისა და/ან აბილიტაციის საჭიროება.  პროგრამა მოიცავს ერთი მხრივ, საჭიროების მქონე ბავშვების დიაგნოსტირებას, მათი განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასებას და  მეორე მხრივ, შესაბამისი  მომსახურების თანადაფინანსებას. თითოეული  ბენეფიციარისათვის მომსახურების დაფინანსება განისაზღვრება: ა) დიაგნოსტირების მიზნით - არაუმეტეს 250 ლარის ოდენობით (ერთჯერადად); ბ) განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების შეფასების მიზნით - 150 ლარის ოდენობით (6 თვეში ერთხელ); გ) აუტიზმის სპექტრის  მქონე მოზარდების ქცევითი თერაპიის სეანსების დაფინანსება - წლის განმავლობაში  500 ლარის ოდენობით ..

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები აუტიზმის სპექტრის დიაგნოსტირების, შეფასებისა და ქცევითი თერაპიის საჭიროების მქონე 2-15 წლამდე მოზარდების იდენტიფიცირება; მათი სოციალური ფუნქციონირების გაუმჯობესება  ადრეული დიაგნოსტიკისა და აბილიტაციის პროცესის მხარდაჭერის გზით.

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

სასურსათო პაკეტების შეძენა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 19

30.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

პროგრამა შეიქმნა ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქების მიზნით და ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები კრიზისულ ვითარებაში მყოფი ოჯახების სურსათით დახმარებას. დახმარების მიმღები ოჯახების იდენტიფიცირება მოხდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლების მეშვეობით.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის მიზანია ბაღდათის მუნიციპალიტეტში ახალი კორონავირუსის Covid19 მასობრივი გავრცელების პრევენციის მიზნით გატარებული ღონისძიებების შედეგად ოჯახებისათვის მიყენებული ეკონომიკური ზიანის ნაწილობრივ შემსუბუქება

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

დაფინანასება (ათასი ლარი)

 

06 02 20

45.0

 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მოქალაქეები, რომელთაც სტიქიური მოვლენების ან სხვა ობიექტური გარემოებების შედეგად დაუზიანდათ ან დაკარგეს საცხოვრისი, უზუნველყოფილნი იქნებიან დროებითი საცხოვრებლის ქირით.  გასაცემი თანხის ზუსტი ოდენობა განისაზღვრება  ,,მოქალაქეთა კერძო საკუთრებაზე სხვადასხვა ობიექტური გარემოების შედეგად მიყენებული ზარალის შემსწავლელი კომისიის" მიერ.

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

უსახლკაროდ დარჩენილი მოქალაქეების დროებითი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა.

 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

 

კოდი

 

 

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯის თანადაფინანსება

დაფინანსება (ათასი ლარი)

 

06 02 21

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახური

 

ქვეპროგრამის აღწერა

 

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების კუთვნილ საცხოვრებელ სახლზე/ბინაზე ხანძრის შედეგად გამოწვეული ზარალის ნაწილობრივ ანაზღაურების მიზნით, ბენეფიციარს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება არაუმეტეს 2500 ლარისა.

 

ქვეპროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

 

ხანძრისგან დაზარალებული ოჯახების დახმარება.

 


თავი VI
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები 

მუხლი 21. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
 განისაზღვროს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგ. კოდი

ფუქც. კლას. კოდი

 

დასახელება

2019

 წლის

ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021

წლის პროექტი

   

სულ ჯამი

14,064.1

16,414.0

8,152.2

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

509.0

800.0

809.0

 

   

ხარჯები

6,603.2

7,158.7

7,393.7

 

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,899.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

1,026.7

992.2

836.1

 

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

 

   

სუბსიდიები

3,089.8

3,627.8

3,837.0

 

   

სხვა სექტორებს

3,089.8

3,627.8

3,837.0

 

   

გრანტები

4.8

18.1

11.2

 

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

9.0

3.0

 

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

 

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

 

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

 

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

458.0

521.3

481.9

 

   

სხვა ხარჯები

424.1

298.5

284.2

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

138.1

164.5

199.2

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

286.1

134.0

30.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7,433.1

9,199.6

702.8

 

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

 

01 00

701

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,622.3

2,733.5

2,850.5

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

160.0

172.0

172.0

 

   

ხარჯები

2,436.6

2,620.7

2,754.8

 

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,899.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

694.8

736.3

586.1

 

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

 

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

 

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

 

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

 

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

 

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

18.0

15.0

 

   

სხვა ხარჯები

109.4

164.5

199.2

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

109.4

164.5

199.2

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.8

57.1

40.0

 

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

 

01 01

7011

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,566.4

2,448.2

2,651.3

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

160.0

172.0

172.0

 

   

ხარჯები

2,408.5

2,391.1

2,611.3

 

   

შრომის ანაზღაურება

1,571.9

1,659.0

1,899.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

694.8

608.5

556.1

 

   

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

 

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

 

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

 

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

 

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

 

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

18.0

15.0

 

   

სხვა ხარჯები

109.2

94.5

130.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

109.2

94.5

130.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

157.8

57.1

40.0

 

   

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

01 01 01

70111

ბაღდათის საკრებულო

613.9

590.1

657.1

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

36.0

39.0

39.0

 

   

ხარჯები

597.2

590.1

647.1

 

   

შრომის ანაზღაურება

372.9

375.0

450.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

172.1

155.1

140.1

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.2

5.0

2.0

 

   

სხვა ხარჯები

52.0

55.0

55.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

52.0

55.0

55.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16.7

0.0

10.0

 

01 01 02

70111

ბაღდათის მერია

1,872.2

1,773.1

1,909.2

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

119.0

127.0

127.0

 

   

ხარჯები

1,731.0

1,716.0

1,879.2

 

   

შრომის ანაზღაურება

1,131.0

1,215.0

1,380.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

510.4

437.4

400.0

 

   

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

 

   

გრანტები

4.8

11.1

11.2

 

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

1.7

2.0

3.0

 

   

მიმდინარე

1.7

2.0

3.0

 

   

გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს

3.1

9.1

8.2

 

   

მიმდინარე

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები ერთიან მუნიციპალურ ბიუჯეტს

3.1

9.1

8.2

 

   

გრანტები თვითმმართველი ერთეულის სსიპ(ებ)-ს/ა(ა)იპ(ბ)-ს

3.1

9.1

8.2

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.6

13.0

13.0

 

   

სხვა ხარჯები

57.2

39.5

75.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

57.2

39.5

75.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

141.1

57.1

30.0

 

   

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

 

01 01 03

702

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის უზრუნველყოფა

80.3

85.0

85.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

5.0

6.0

6.0

 

   

ხარჯები

80.3

85.0

85.0

 

   

შრომის ანაზღაურება

68.0

69.0

69.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

12.2

16.0

16.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

01 02

 

საერთო დანიშნულების ხარჯები

55.9

174.5

189.2

 

   

ხარჯები

28.1

118.8

133.5

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.0

20.0

 

   

პროცენტი

27.9

31.8

44.3

 

   

სხვა ხარჯები

0.2

70.0

69.2

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.2

70.0

69.2

 

   

ვალდებულებების კლება

27.8

55.7

55.7

 

01 02 01

70112

სარეზერვო ფონდი

0.0

40.0

35.0

 

   

ხარჯები

0.0

40.0

35.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.0

40.0

35.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

40.0

35.0

 

01 02 02

7016

წინა წლებში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

55.9

30.0

34.2

 

   

ხარჯები

28.1

30.0

34.2

 

   

სხვა ხარჯები

0.2

30.0

34.2

 

   

პროცენტი

27.9

   

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.2

30.0

34.2

 

   

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

0.0

 

01 02 03

7016

სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულება და კანონით გათვალისწინებული თანხების ჩამოჭრა

0.0

0.0

0.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

 

01 02 04

7016

სესხის მომსახურება და დაფარვა(მ,გ,ფ)

0.0

87.5

100.0

 

   

ხარჯები

0.0

31.8

44.3

 

   

პროცენტი

0.0

31.8

44.3

 

   

ვალდებულებების კლება

0.0

55.7

55.7

 

01 02 05

70111

თანამშრომელთა პროფესიული სწავლების ხარჯი

0.0

17.0

20.0

 

   

ხარჯები

0.0

17.0

20.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

17.0

20.0

 

01 03

 

სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

0.0

0.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

01 03 01

70421

სოფლის მეურნეობის განვითარების მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

     

 

01 03 02

70473

ტურიზმის განვითარების მხარდაჭერა

0.0

0.0

0.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

01 04

70111

საგანგებო მდგომარეობის მიზნობრივი პროგრამა

0.0

110.8

10.0

 

   

ხარჯები

0.0

110.8

10.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

110.8

10.0

 

02 00

 

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,178.0

8,555.3

821.8

 

   

ხარჯები

241.6

276.3

220.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

159.3

161.2

190.0

 

   

სხვა ხარჯები

82.2

115.1

30.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

82.2

115.1

30.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,936.4

8,279.0

601.8

 

02 01

70451

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

4,547.4

5,875.3

150.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,547.4

5,875.3

150.0

 

02 01 01

70451

ტროტუარების მოწყობა მოვლა პატრონობა

33.2

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

33.2

0.0

0.0

 

02 01 02

70451

ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების რეაბილიტაცია

4,514.2

5,875.3

150.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4,514.2

5,875.3

150.0

 

02 02

 

წყლის სისტემების განვითარება

136.4

45.5

20.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.4

45.5

20.0

 

02 02 01

7052

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია ექსპლოატაცია

136.4

37.5

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

136.4

37.5

0.0

 

02 02 02

7063

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

0.0

8.0

20.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.0

20.0

 

02 03

7064

გარე განათების ქსელის მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

175.7

206.6

230.0

 

   

ხარჯები

137.5

156.2

180.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

137.5

156.2

180.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38.2

50.4

50.0

 

02 04

 

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

10.0

120.1

41.8

 

   

ხარჯები

10.0

120.1

40.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

10.0

5.0

10.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.0

115.1

30.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

115.1

30.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.8

 

02 04 01

7061

მრავალბინიანი სახლების სახურავებისა და ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

115.1

30.0

 

   

ხარჯები

0.0

115.1

30.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.0

115.1

30.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

115.1

30.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

02 04 02

7049

საკადასტრო რუქის დამზადება

10.0

5.0

10.0

 

   

ხარჯები

10.0

5.0

10.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

10.0

5.0

10.0

 

02 04 03

7049

შადრევნების ექსპლოატაცია

0.0

0.0

1.8

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

1.8

 

02 05

7049

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები

409.5

416.3

0.0

 

   

ხარჯები

94.1

0.0

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

11.8

0.0

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

82.2

0.0

0.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

82.2

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

315.5

416.3

0.0

 

02 06

7049

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო მომსახურების შესყიდვა

82.7

191.3

60.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82.7

191.3

60.0

 

02 07

70443

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

1,008.9

1,552.2

120.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,008.9

1,552.2

120.0

 

02 07 01

70443

მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია

666.7

1,538.8

120.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

666.7

1,538.8

120.0

 

02 07 02

70443

საყრდენი კედლების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მშენებლობა, მოწყობა,რეაბილიტაცია

342.1

13.4

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

342.1

13.4

0.0

 

02 08

7049

მაღალმთიანი დასახლების განვითარების პროგრამა

598.8

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

598.8

0.0

0.0

 

02 09

7049

საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა

208.5

148.0

200.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

208.5

148.0

200.0

 

03 00

705

დასუფთავება  და გარემოს დაცვა

949.5

1,201.1

1,205.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

 

   

ხარჯები

949.5

1,201.1

1,197.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

5.0

 

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

 

03 01

7051

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

944.7

1,196.1

1,200.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

 

   

ხარჯები

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

 

03 01 01

7051

ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავების და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება

944.7

1,196.1

1,200.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

145.0

148.0

154.0

 

   

ხარჯები

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

სუბსიდიები

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

სხვა სექტორებს

944.7

1,196.1

1,192.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

8.0

 

03 02

7054

ქალაქის გამწვანება

4.8

5.0

5.0

 

   

ხარჯები

4.8

5.0

5.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

4.8

5.0

5.0

 

04 00

709

განათლება

1,597.3

2,198.9

1,455.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

270.0

 

   

ხარჯები

1,263.8

1,337.6

1,446.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

120.6

64.7

0.0

 

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

333.5

861.3

9.0

 

04 01

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1,144.1

1,272.9

1,455.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

0.0

270.0

270.0

 

   

ხარჯები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

9.0

 

04 01 01

7091

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

1,144.1

1,272.9

1,455.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

 

270.0

270.0

 

   

ხარჯები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

სუბსიდიები

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

სხვა სექტორებს

1,143.2

1,272.9

1,446.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.8

0.0

9.0

 

04 02

70923

სასკოლო განათლების  ხელშეწყობის პროგრამა

453.2

926.0

0.0

 

   

ხარჯები

120.6

64.7

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

120.6

64.7

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

332.7

861.3

0.0

 

05 00

708

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1,003.0

1,097.0

1,222.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

191.0

197.0

200.0

 

   

ხარჯები

998.6

1,094.8

1,178.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

37.7

15.0

55.0

 

   

სუბსიდიები

954.4

1,072.8

1,123.0

 

   

სხვა სექტორებს

954.4

1,072.8

1,123.0

 

   

გრანტები

0.0

7.0

0.0

 

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

7.0

0.0

 

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

6.5

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

6.5

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

2.2

44.0

 

05 01

7081

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

293.4

332.0

377.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

47.0

50.0

53.0

 

   

ხარჯები

293.4

332.0

370.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

7.6

5.0

17.0

 

   

სუბსიდიები

282.5

327.0

353.0

 

   

სხვა სექტორებს

282.5

327.0

353.0

 

   

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3.3

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

7.0

 

05 01 01

7081

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

10.9

5.0

17.0

 

   

ხარჯები

10.9

5.0

17.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

7.6

5.0

17.0

 

   

სხვა ხარჯები

3.3

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

3.3

0.0

0.0

 

05 01 02

7081

ა(ა)იპ ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი

282.5

325.0

357.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

47.0

50.0

53.0

 

   

ხარჯები

282.5

325.0

350.0

 

   

სუბსიდიები

282.5

325.0

350.0

 

   

სხვა სექტორებს

282.5

325.0

350.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.1

0.0

7.0

 

05 01 03

7081

ა.(ა).ი.პ საფეხბურთო კლუბი საირმე

0.0

0.0

0.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

     

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

 

   

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

 

05 01 04

7081

ჭადრაკის განვითარების ხელშეწყობა

0.0

2.0

3.0

 

   

ხარჯები

0.0

2.0

3.0

 

   

სუბსიდიები

0.0

2.0

3.0

 

   

სხვა სექტორებს

0.0

2.0

3.0

 

05 02

7082

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

646.0

685.0

757.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

144.0

147.0

147.0

 

   

ხარჯები

641.7

682.8

720.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

17.1

7.0

20.0

 

   

სუბსიდიები

621.9

675.8

700.0

 

   

სხვა სექტორებს

621.9

675.8

700.0

 

   

სხვა ხარჯები

2.6

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.6

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

2.2

37.0

 

05 02 01

7082

ა(ა)იპ ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

626.2

678.0

737.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

144.0

147.0

147.0

 

   

ხარჯები

621.9

675.8

700.0

 

   

სუბსიდიები

621.9

675.8

700.0

 

   

სხვა სექტორებს

621.9

675.8

700.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.0

0.0

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.3

2.2

37.0

 

05 02 02

7082

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

19.8

7.0

20.0

 

   

ხარჯები

19.8

7.0

20.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

17.1

7.0

20.0

 

   

სხვა ხარჯები

2.6

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

2.6

0.0

0.0

 

05 03

7084

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება

13.6

10.0

18.0

 

   

ხარჯები

13.6

10.0

18.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

12.9

3.0

18.0

 

   

სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

 

   

სხვა სექტორებს

0.0

0.0

0.0

 

   

გრანტები

0.0

7.0

0.0

 

   

გრანტები საერთაშორისო ორგანიზაციებს

0.0

7.0

0.0

 

   

კაპიტალური

0.0

7.0

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

0.6

0.0

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

0.6

0.0

0.0

 

05 04

7084

ეკლესიის ხელშეწყობის პროგრამა

50.0

70.0

70.0

 

   

ხარჯები

50.0

70.0

70.0

 

   

სუბსიდიები

50.0

70.0

70.0

 

   

სხვა სექტორებს

50.0

70.0

70.0

 

06 00

 

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

714.1

628.2

597.9

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

 

   

ხარჯები

713.1

628.2

597.9

 

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

0.0

 

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

76.0

 

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

76.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

430.1

503.3

466.9

 

   

სხვა ხარჯები

226.0

18.9

55.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

22.2

0.0

0.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

 

06 01

7074

ჯანმრთელობის დაცვა

48.5

86.0

76.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

 

   

ხარჯები

47.5

86.0

76.0

 

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

76.0

 

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

76.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

0.0

0.0

 

06 01 01

7074

ა(ა)იპ ბაღდათის საზოგადოებრი ჯანდაცვის ცენტრი

48.5

86.0

76.0

 

   

დასაქმებულთა რაოდენობა

13.0

13.0

13.0

 

   

ხარჯები

47.5

86.0

76.0

 

   

სუბსიდიები

47.5

86.0

76.0

 

   

სხვა სექტორებს

47.5

86.0

76.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.0

   

 

06 02

710

სოციალური პროგრამები

665.6

542.2

521.9

 

   

ხარჯები

665.6

542.2

521.9

 

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

0.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

430.1

503.3

466.9

 

   

სხვა ხარჯები

226.0

18.9

55.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

22.2

0.0

0.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

06 02 01

71011

სამედიცინო დახმარების ხარჯები

208.9

146.9

138.0

 

   

ხარჯები

208.9

146.9

138.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

208.9

146.9

138.0

 

06 02 02

7109

ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯები

0.8

5.3

2.0

 

   

ხარჯები

0.8

5.3

2.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

5.3

2.0

 

06 02 03

7109

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ოჯახების დახმარების ხარჯები

2.2

3.0

5.0

 

   

ხარჯები

2.2

3.0

5.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.2

3.0

5.0

 

06 02 04

7109

უფასო სასადილოს დაფინანსება

44.8

50.0

50.0

 

   

ხარჯები

44.8

50.0

50.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

44.8

50.0

50.0

 

06 02 05

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

27.7

31.5

30.0

 

   

ხარჯები

27.7

31.5

30.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.7

31.5

30.0

 

06 02 06

7109

სტიქიური უბედურების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი

251.5

74.9

0.0

 

   

ხარჯები

251.5

74.9

0.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

30.6

56.0

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

220.9

18.9

0.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

17.1

0.0

0.0

 

   

კაპიტალური ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

203.8

18.9

0.0

 

   

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

 

06 02 07

7109

თანადგომის საჭიროების მქონე ოჯახთა დახმარება

47.4

58.5

55.0

 

   

ხარჯები

47.4

58.5

55.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

42.3

58.5

0.0

 

   

სხვა ხარჯები

5.1

0.0

55.0

 

   

მიმდინარე ტრანსფერები, რომელიც სხვაგან არ არის კლასიფიცირებული

5.1

0.0

0.0

 

06 02 08

7109

ვეტერანთა დახმარება

10.0

15.0

15.0

 

   

ხარჯები

10.0

15.0

15.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

10.0

15.0

15.0

 

06 02 09

71012

შშმ პირთა დახმარება

27.7

40.0

40.0

 

   

ხარჯები

27.7

40.0

40.0

 

   

საქონელი და მომსახურება

9.5

10.0

0.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

18.2

30.0

40.0

 

06 02 10

7109

ჩერნობილის ატომური ელექტრო სადგურის აღდგენითი სამუშაოების მონაწილეთა დახმარება

2.4

2.6

2.4

 

   

ხარჯები

2.4

2.6

2.4

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.4

2.6

2.4

 

06 02 11

7102

დღეგრძელი(100 და მეტ წლის ასაკი) მოქალაქეთა დახმარება

0.8

2.5

4.5

 

   

ხარჯები

0.8

2.5

4.5

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.8

2.5

4.5

 

06 02 12

7109

დიალიზით მოსარგებლე მოქალაქეთა დახმარება

27.9

35.0

35.0

 

   

ხარჯები

27.9

35.0

35.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

27.9

35.0

35.0

 

06 02 13

7104

18 წლამდე ასაკის ობოლ ბავშვიანი ოჯახების დახმარება

5.4

8.0

11.0

 

   

ხარჯები

5.4

8.0

11.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

5.4

8.0

11.0

 

06 02 14

7104

მარტოხელა მშობლის დახმარება

2.0

3.0

3.0

 

   

ხარჯები

2.0

3.0

3.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

2.0

3.0

3.0

 

06 02 15

7104

მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი ფინანსური დახმარება

5.1

10.0

12.0

 

   

ხარჯები

5.1

10.0

12.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

5.1

0.0

12.0

 

06 02 16

7109

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვის ხარჯები

1.3

3.0

3.0

 

   

ხარჯები

1.3

3.0

3.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

1.3

3.0

3.0

 

06 02 17

71011

მედიკამენტების დაფინანსება

0.0

26.0

26.0

 

   

ხარჯები

0.0

26.0

26.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

26.0

26.0

 

06 02 18

71012

აუტიზმის სპექტრის მქონე ბავშვთა დიაგნოსტირების და აბილიტაციის პროგრამა

0.0

7.0

5.0

 

   

ხარჯები

0.0

7.0

5.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

7.0

5.0

 

06 02 19

7102

სასურსათო პაკეტების შეძენა

0.0

20.0

30.0

 

   

ხარჯები

0.0

20.0

30.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

20.0

30.0

 

06 02 20

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

0.0

0.0

45.0

 

   

ხარჯები

0.0

0.0

45.0

 

   

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

45.0

 

06 02 21

7109

ხანძრის შედეგად მიყენებული ზიანის  თანადაფინანსება

0

0

10

 

   

ხარჯები

0

0

10

 

   

სიციალური უზრუნველყოფა

0

0

10

 

 


თავი VII
მარეგულირებელი ნორმები

მუხლი 22. ასიგნებების დაფინანსება
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 23. ასიგნებების გადანაწილება
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 24. კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 25. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 26. პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციები
პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განმახორციელებელი ორგანიზაციების ნუსხა დამტკიცდეს მუნიციპალიტეტის მერის მიერ და მასვე მიენიჭოს ცვლილებების შეტანის უფლებამოსილება.

მუხლი 27. დავალიანებების დაფარვა
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 28. ბიუჯეტის განწერა
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 82-ე მუხლის თანახმად მუნიციპალიტეტის საფინანსო სამსახურმა მოამზადოს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის კვარტალური განწერა საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად.

მუხლი 29. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის
1. დელეგირებული  უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი 130,0  ათასი ლარი მიიმართოს:

ა) ,,საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  49,0  ათასი ლარი;

ბ) ,,სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ" და ,,სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 79,0 ათასი ლარი.

გ) მე 2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა დაკრძალვის ხარჯები – 2,0 ათასი ლარი

2. ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი"-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე  წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 30. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 35.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.