საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 19
დოკუმენტის მიმღები საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.165.016400
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
19
25/12/2020
ვებგვერდი, 28/12/2020
190020020.35.165.016400
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2020 - 29/01/2021)

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №19

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. საგარეჯო

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
დამტკიცდეს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით. 
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.
მუხლი 3
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 27 დეკემბრის №18  დადგენილება (www.matsne.gov.ge, 30/12/2019 წელი, 190020020.35.165.016378).

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელილელა მარიდაშვილიდანართი
 

თავი I. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

20974.4

13746.7

7227.7

22854.7

13519.7

9335.0

15147.3

15147.3

0.0

 გადასახადები

11962.2

11962.2

0.0

11889.7

11889.7

0.0

13577.3

13577.3

0.0

 გრანტები

7437.7

210.0

7227.7

9555.0

220.0

9335.0

220.0

220.0

0.0

 სხვა შემოსავლები

1574.5

1574.5

0.0

1410.0

1410.0

0.0

1350.0

1350.0

0.0

 II. ხარჯები

9955.0

9674.5

280.5

10755.8

10571.7

184.1

11657.7

11657.7

0.0

 შრომის ანაზღაურება

2097.7

2097.7

0.0

2087.2

2087.2

0.0

2271.7

2271.7

0.0

 საქონელი და მომსახურება

2256.2

1975.7

280.5

2591.8

2407.7

184.1

2671.4

2671.4

0.0

 პროცენტი

27.9

27.9

0.0

25.7

25.7

0.0

34.4

34.4

0.0

 სუბსიდიები

4499.3

4499.3

0.0

4724.3

4724.3

0.0

5285.9

5285.9

0.0

 გრანტები

50.0

50.0

0.0

63.0

63.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

664.1

664.1

0.0

828.4

828.4

0.0

817.4

817.4

0.0

 სხვა ხარჯები

359.8

359.8

0.0

435.4

435.4

0.0

526.9

526.9

0.0

 III. საოპერაციო სალდო

11019.4

4072.2

6947.2

12098.9

2948.0

9150.9

3489.6

3489.6

0.0

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

10842.6

4100.1

6742.5

15451.7

5105.6

10346.1

3436.3

3436.3

0.0

 ზრდა

10904.6

4162.1

6742.5

15701.7

5355.6

10346.1

3536.3

3536.3

0.0

 კლება

62.0

62.0

0.0

250.0

250.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 V. მთლიანი სალდო

176.8

-27.9

204.6

-3352.8

-2157.5

-1195.3

53.3

53.3

0.0

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

158.8

-45.9

204.6

-3398.7

-2203.4

-1195.3

0.0

0.0

0.0

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტები

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

0.0

 0.0

 0.0

 სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

-158.8

45.9

-204.6

3398.7

2203.4

1195.3

0.0

0.0

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტები

-158.8

45.9

-204.6

3398.7

2203.4

1195.3

0.0

0.0

0.0

 სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

-18.0

-18.0

0.0

-45.9

-45.9

0.0

-53.3

-53.3

0.0

 კლება

18.0

18.0

0.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 საშინაო

18.0

18.0

0.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 სესხები

18.0

18.0

0.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 სხვა კრედიტორული

დავალიანებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 საგარეო

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სესხები

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 სხვა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 VIII. ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

21,036.4

13,808.7

7,227.7

23,104.7

13,769.7

9,335.0

15,247.3

15,247.3

0.0

 შემოსავლები

20,974.4

13,746.7

7,227.7

22,854.7

13,519.7

9,335.0

15,147.3

15,147.3

0.0

 არაფინანსური აქტივების

კლება

62.0

62.0

0.0

250.0

250.0

0.0

100.0

100.0

0.0

 ფინანსური აქტივების კლება
(ნაშთის გამოკლებით)

-3424,1

-2228,8

-1195,3

-26.5

-26.5

 

 0.0

 0.0

 0.0

 

 0.0

 

 ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 გადასახდელები

20,877.7

13,854.6

7,023.1

26,503.4

15,973.1

10,530.3

15,247.3

15,247.3

0.0

 ხარჯები

9,955.0

9,674.5

280.5

10,755.8

10,571.7

184.1

11,657.7

11,657.7

0.0

 არაფინანსური აქტივების

ზრდა

10,904.6

4,162.1

6,742.5

15,701.7

5,355.6

10,346.1

3,536.3

3,536.3

0.0

 ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

-3265,4

-2221,1

990,6

3425.2

2229,9

1195,3

0.0

 

 

 0.0

 ვალდებულებების კლება

18.0

18.0

0.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 ნაშთის ცვლილება

158.8

-45.9

204.6

-3,398.7

-2,203.4

-1,195.3

0.0

0.0

0.0

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 15 147.3 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

20,974.4

13,746.7

7,227.7

22,854.7

13,519.7

9,335.0

15,147.3

15,147.3

0.0

 გადასახადები

11,962.2

11,962.2

0.0

11,889.7

11,889.7

0.0

13,577.3

13,577.3

0.0

 გრანტები

7,437.7

210.0

7,227.7

9,555.0

220.0

9,335.0

220.0

220.0

0.0

 სხვა შემოსავლები

1,574.5

1,574.5

0.0

1,410.0

1,410.0

0.0

1,350.0

1,350.0

0.0

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 13 577.3 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

11,962.2

11,962.2

0.0

11,889.7

11,889.7

0.0

13,577.3

13,577.3

0.0

 დამატებითი ღირებულების გადასახადი

8,261.9

8,261.9

0.0

8,789.7

8,789.7

0.0

10,477.3

10,477.3

0.0

 ქონების გადასახადი

3,700.3

3,700.3

0.0

3,100.0

3,100.0

0.0

3,100.0

3,100.0

0.0

 საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

1,432.3

1,432.3

0.0

1,356.7

1,356.7

0.0

1,356.7

1,356.7

0.0

 უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

197.5

197.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

22.8

22.8

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

1,650.4

1,650.4

0.0

1,453.3

1,453.3

0.0

1,453.3

1,453.3

0.0

 არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

397.3

397.3

0.0

280.0

280.0

0.0

280.0

280.0

0.0

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 220.0 ათასი ლარით:

ათას ლარი

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 გრანტები

7,437.7

9,555.0

220.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

0.0

0.0

0.0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

7,437.7

9,555.0

220.0

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

210.0

220.0

220.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

5,186.1

7,804.9

 0.0

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

   

0.0

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

346.0

0.0

0.0

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

658.0

658.0

0.0

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

1,037.6

872.1

0.0

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1350.0 ათასი ლარით:

  ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სხვა შემოსავლები

1,574.5

1,410.0

1,350.0

 შემოსავლები საკუთრებიდან

784.0

655.0

696.0

 პროცენტები

92.8

95.0

136.0

 რენტა

691.2

560.0

560.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

107.6

105.0

104.0

 ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

94.3

93.0

92.0

 სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

1.4

2.0

2.0

 სანებართვო მოსაკრებელი

52.2

46.0

45.0

 ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

40.7

45.0

45.0

 არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

13.3

12.0

12.0

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

673.8

650.0

550.0

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

9.1

 0.0

0.0

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს 11657.7 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ-ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

9955.0

9674.5

280.5

10755.8

10571.7

184.1

11657.7

11657.7

0.0

 შრომის ანაზღაურება

2097.7

2097.7

0.0

2087.2

2087.2

0.0

2271.7

2271.7

0.0

 საქონელი და მომსახურება

2256.2

1975.7

280.5

2591.8

2407.7

184.1

2671.4

2671.4

0.0

 პროცენტები

27.9

27.9

0.0

25.7

25.7

0.0

34.4

34.4

0.0

 სუბსიდიები

4499.3

4499.3

0.0

4724.3

4724.3

0.0

5285.9

5285.9

0.0

 გრანტები

50.0

50.0

0.0

63.0

63.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

664.1

664.1

0.0

828.4

828.4

0.0

817.4

817.4

0.0

 სხვა ხარჯები

359.8

359.8

0.0

435.4

435.4

0.0

526.9

526.9

0.0

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 3436.3 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა 3536.3 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება 100.0 ათასი ლარით:

 

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხედვით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

196.1

8.5

286.1

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

196.1

8.5

286.1

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

8497.0

12722.7

2833.7

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

4986.0

7209.2

1327.3

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

1941.3

4322.9

960.6

 02 03

 გარე განათება

310.9

23.3

80.0

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

304.6

2.7

258.9

 02 05

 კეთილმოწყობა

0.0

150.6

206.9

 02 06

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

311.5

342.1

0.0

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

642.7

671.7

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

31.5

121.6

150.0

 03 01

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

0.0

0.0

0.0

 03 05

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

31.5

5.8

0.0

03 03

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

115.8

150.0

 04 00

 განათლება

1545.7

1592.9

28.5

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

35.6

10.0

10.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

769.3

801.6

0.0

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

12.8

16.8

18.5

 04 04

საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება

728.0

764.4

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

441.7

718.8

238.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

424.3

686.5

152.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

17.4

32.3

86.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

192.8

537.3

0.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

185.3

536.2

0.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

7.5

1.1

0.0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

10904.6

15701.7

 3536.3

 

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 არაფინანსური აქტივების კლება

62.021

250.000

100.000

 ძირითადი აქტივები

0.0

79.000

40.000

 არაწარმოებული აქტივები

62.021

171.000

60.000

 მიწა

62.021

171.000

60.000

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რედაქციით:

  ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 7.1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

3,177.1

3,008.3

3880.0

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

3,177.1

3,008.3

3880.0

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3,131.2

2,929.6

3492.3

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

45.9

78.7

387.7

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

0.0

0.0

0.0

 7.2

 თავდაცვა

115.8

130.0

130.0

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

115.8

130.0

130.0

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

5,221.9

7,465.4

1611.3

 7.4 5

 ტრანსპორტი

5,221.9

7,465.4

1611.3

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

5,221.9

7,465.4

1611.3

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

0.0

0.0

0.0

 7.5

 გარემოს დაცვა

767.8

1,216.4

1,259.1

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

767.8

1,216.4

1,259.1

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

4,723.8

6,965.2

2770.3

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

498.8

248.4

258.9

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0.0

0.0

0.0

 7.6 3

 წყალმომარაგება

2,216.6

4,699.1

1257.5

 7.6 4

 გარე განათება

1,039.8

823.3

1030.0

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

968.6

1,194.3

223.9

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

295.0

663.3

95.2

 7.7 2

 ამბულატორიული მომსახურება

104.0

107.5

91.3

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

191.0

555.8

3.9

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

1,773.3

1,972.6

1752.3

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,116.4

1,376.6

923.8

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

595.0

542.8

743.3

 7.8 3

 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

29.9

19.6

50.2

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

32.0

33.6

35.0

 7.9

 განათლება

3,904.4

3,969.3

2,620.7

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,821.1

2,918.4

2,505.3

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

 993.6

 948.5

 0.0

 7.9 8

 საბაზო ზოგადი განათლება

89.7

102.4

115.4

 7 10

 სოციალური დაცვა

898.6

1,112.9

1128.4

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22.0

59.5

76.4

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

202.5

225.3

242.0

 7 10 3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

1.8

1.8

1.8

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

11.9

51.1

70.0

 7 10 6

 საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

26.0

28.0

32.0

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

597.0

565.1

541.2

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

37.4

182.0

165.0

 

 სულ

20,877.7

26,503.4

 

15247.3

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 53.3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 3489.6 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 საოპერაციო სალდო

11,019.4

12,098.9

3,489.6

 მთლიანი სალდო

176.8

-3,352.8

53.3

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

 158.8

- 3,398.7

 

0.0

 ზრდა

0.0

0.0

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტი

0.0

 0.0

0.0

 კლება

- 158.8

 3,398.7

0.0

 ვალუტა და დეპოზიტი

- 158.8

 3,398.7

0.0

 

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 3425,155.98 ლარი, აქედან 2229,889.05 ლარი ადგილობრივი სახსრების ნაშთია, ხოლო 1195,266.93 ლარი სახელმწიფო ფონდებიდან, მათ შორის: 35,836.62 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის №136 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან, 360,758 ლარი საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 31დეკემბრის №2577 განკარგულებით გამოყოფილი თანხიდან, 49,805.19 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 იანვრის №13 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის (საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირება), 512,914.27 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №554 განკარგულებით გამოყოფილი თანხის, 3,056.14 ლარი საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 12 მარტის №506 განკარგულების საფუძველზე სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში, 31,031.10 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 22 იანვრის №45 განკარგულების საფუძველზე სოფლის პროგრამის მხარდაჭერის ფარგლებში, 1,949.33 ლარი საქართველოს მთავრობის „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდიდან“ 2018 წლის 3 მაისის №955 განკარგულების საფუძველზე, 145,620.61 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 15 მარტის №557 განკარგულების საფუძველზე, 24,170.70 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 10 ივლისის №1577 განკარგულების საფუძველზე, 30,125 ლარი საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 11 ოქტომბრის №2159 განკარგულების საფუძველზე.

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 53.3 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 369.3 ათას ლარს, ხოლო 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იქნება 290.5 ათასი ლარი.

 

თავი II. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები 2021-2024 წლებში, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის 2021 წელს განისაზღვროს 4381.6 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

  ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროეგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

 4,381.6

 5,704.9

 7,827.7

 8,991.8

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

 1,611.3

 1,201.8

 1,567.0

 1,925.5

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 599.5

 599.5

 587.0

 588.0

 02 01 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

 314.5

 300.0

 300.0

 300.0

 02 01 01 02

 შ.პ.ს. საგარეჯო

 285.0

 286.0

 287.0

 288.0

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

 961.8

 615.8

 1,746.3

 2,017.9

 02 01 03

 საგაზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

 50.0

 0.0

 0.0

 0.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

 1,257.5

 3,215.5

 4,903.7

 5,551.5

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 960.6

 2,901.5

 4,571.5

 5,200.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 296.9

 314.0

 332.2

 351.5

 02 03

 გარე განათება

 1,030.0

 1,000.0

 1,100.0

 1,150.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

 950.0

 900.0

 950.0

 950.0

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

 80.0

 100.0

 150.0

 200.0

 02 04

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

 258.9

 0.0

 0.0

 0.0

 02 05

 კეთილმოწყობა

 223.9

 87.6

 115.0

 136.8

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

 17.0

 2.6

 2.8

 3.0

 02 05 02

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

 206.9

 55.0

 80.0

 100.0

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

 0.0

 30.0

 32.2

 33.8

 02 06

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 0.0

 200.0

 142.0

 228.0

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 02 07 01

 სასაფლაოების მოვლა და შემოღობვა

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 02 07 02

 სარიტუალო დარბაზების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგზაო ინფასტრუქტურის განვითარება

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01

 

1011,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საგზაო ინფრასტრუქტურის სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ საგარეჯოში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. დაზიანებულია ქუჩები, რომლებიც საჭიროვებს ორმულ შეკეთებას,ნაწილ გზებზე ასფალტის საფარი სრულად შესაცვლელია,სავალ ნაწილებზე გაჩენილია ღრმა ორმოები,გადაადგილება უჭირთ როგორც ქვეითად ისე სატრანსპორტო საშუალებით მოსიარულე მოქალაქეებს, ამორტიზებული გზით სარგებლობა პრობლემებს უქმნის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოსახლეობას. საგზაო ინფრასრუქტურის განვითარების პროგრამა შედგება 3 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: გზების მიმდინარე შეკეთება, ახალი გზების მშენებლობა და საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება. მშენებლობის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. 2021 წელს რეგიონალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით და საკუთარი შემოსავლების თანადაფინანსებით დაგეგმილია: ქ. საგარეჯოში მშვიდობის ქუჩის მოასფალტება; სოფ. ნინოწმინდა, წყაროსთავის დამაკავშირებელი გზის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში, ბარნოვის, რობაქიძეს და 9 ძმის ქუჩების მოასფალტება;სოფ. თოხლიაურში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტება; სოფ. უდაბნოში შიდა ცენტრალური გზის მოასფალტება; კეცხოველის ქუჩის მოასფალტება; კახეთის გზატკეცილი 10ა, 12, 12ა, კორპუსების ეზოების მოასფალტება და კეთილმოწყობა; რუსთაველის ქ. N 270, 272, 274 კორპუსების ეზოების მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში კახეთის ქუჩის მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში შ. რუთაველისა და კახეთის ქუჩის დამაკავშირებელი გზების მოასფალტება; ქ. საგარეჯოში ე.წ „ქურხულიაანთ უბნის“ მიმდებარედ არსებულ სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის (არმირებული ცემენტბეტონით) მოწყობა; ფალიაშვილის ქუჩის მოასფალტება; სოფელ მანავში, არსებულ სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებასთან მისასვლელი გზის მოასფალტება; სოფელ ბადიაურში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ხაშმის გზის მოასფალტება, კაზლარის გზის ნაწილის მოასფალტება, მხოლოდ ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით დაგეგმილია კახეთის გზატკეცილი #9,#11,#13,#15 კორპუსების ეზოების მოასფალტება და კეთილმოწყობა; აგრეთვე, საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯი. საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოების პროგრამით გათვალისწინებულია სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერების და ზებრების დახაზვითი სამუშაოები.
 რაც შეეხება პროგრამის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან პროგრამას. პროგრამის მიზანია საგზაო ინფრასტრუქტურის გამართული ფუნქციონირება, ტრანსპორტის და მოსახლეობის შეუფერხებელი გადაადგილება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შექმნილია თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საგზაო ინფრასტრუქტურა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მიმდინარე შეკეთება

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 01 01

 

599,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობისა და არქიტექტურის სამსახური; შ.პ.ს. საგარეჯო

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ბალნსზე რიცხული და თხოვების ფორმით გადაცემული სპეც.ტექნიკის საშუალებებით შპს ,,საგარეჯო" ანხორციელებს ტროტუარების , საგზაო ნიშნების , ადგილობრივი და შიდა საუბნო გზების მოვლა-პატრონობის მოწესრიგების ღონისძიებებს, ასევე ახორციელება სოფ. კაკაბეთის სასმელი წყლის სისტემის მოვლა-პატრონობას, პროგრამა ითვალისწინებს ტრანსპორტის მოვლა-შენახვის და მომსახურე პერსონალის ადმინისტრაციულ ხარჯებს, სუბსიდიის სახით 2021 წელს გამოყოფილია 285,0 ათასი ლარი. ხოლო 150,0 ათასი ლარი გამოყოფილია გზების მოხრეშვის სამუშაოებისთვის, 164,5 ათასი ლარი კი გზების ორმოული შეკეთებისთვის.

პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული ადგილობრივი და შიდა საუბნო გზები და კმაყოფილი მოსახლეობა

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებულია ადგილობრივი და შიდა საუბნო გზები და აქედან გამომდინარე კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 01

 

960,6

პროგრამის აღწერა და მიზანი

წყლის სისტემების განვითარება ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია მუნიციპალიტეტისთვის, პროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ საგარეჯოში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია: სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოტაცია და წყლის სისტემის რეაბილიტაცია. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. სახელმწიფო ფონდებიდან ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით 5 %-ის ფარგლებში 2021 წელს დაგეგმილია გიორგიწმინდის წყლის რეაბილიტაცია; ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება სასმელი წყლის ჭაბურღილების მოწყობა მანავში; საგარეჯოს ცენტრალური გზის მიმდებარედ; საგარეჯოში ქუძიშვილის ქუჩაზე; ტუმბოების შესყიდვა, პროგრამაში გათვალისწინებულია პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯიც. წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წლის სისტემის ექსპლოატაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს სასმელი წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა სასმელ წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

 

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

02 02 02

 

296.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლის რეგულირების და ლაბორატორიული კვლევის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სარემონტო-აღდგენით სამუშაოებს და სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლს. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი ხარისხიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში.
პროგრამა ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში გარდა ქ. საგარეჯოსი.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

მოსალოდნელი შედეგი

 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობს სასმელი წყლის 24 საათიანი გრაფიკი;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს სასმელ წყალზე აქვს შეუფერხებლი წვდომა;
 - აღდგენილი და შეკეთებული წყლის სისტემები ფუნქციონირებს გამართულად;
 - წყლის სისტემაში პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

 

1030,0

პროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას. პროგრამაში გათვალისწინებულია გარეგანათების ახალი წერტილების მოწყობა, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. საგარეჯოში, ასევე ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - დაზიანებული სადენების აღდგენა, შეკეთება.
პროგრამა ასევე მოიცავს გარე განათების ქსელის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას (700.0 ათასი ლარი).

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად. მუნიციპალიტეტში გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 80%.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია კეთილმოწყობა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

02 04

 

258,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია ქ.საგარეჯოში, რუსთაველის ქუჩაზე არსებული 3 საცხოვრებელი კორპუსის დაზიანებული ფასადის შელესვა-შეღებვა; აგრეთვე პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯები.

პროგრამის მიზანია ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაციით და კეთილმოწყობით კმაყოფილი მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით განხორციელებული სამუშაოებით კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კეთილმოწყობა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

02 05

 

223,9

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, შენობების ფასადების რეაბილიტაციის, კერძოდ, საგარეჯოს, დავით აღმაშენებლის ქუჩის N15 -ში მდებარე ადმინისტრაციული შენობის ფასადის რეაბილიტაცია, პროექტირების და საინჟინრო-მონიტორინგის ჯგუფის მომსახურების ხარჯები,აგრეთვე პროგრამაში გათვალისწინებულია საკადასტრო-აგეგმვითი ნახაზების შესყიდვის, საპრივატიზაციოდ მომზადებული ობიექტების შეფასების და საიჯარი ქირის განსაზღვრის მიზნით საექსპერტო მომსახურების ხარჯი; პროგრამის მიზანია ხარისხიანად და ლამაზად მოწყობილი საზოგადოებრივი სივრცეები, შენობების ფასადები და სადღესასწაულო ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობის პროგრამით განხორციელებული ღონისძიებებით კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

2021 წელს დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1259.1 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

2021 წლის პროექტი

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 1259,1

 1,391.1

 1,502.3

 1,535.3

 03 01

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 1109.1

 1,141.1

 1,242.3

 1,255.3

 03 01 01

 დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

 600.0

 0.0

 693.8

 675.0

 03 01 02

 შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018"

 509.1

 538.0

 548.5

 580.3

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

 0.0

 0.0

 100.0

 150.0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 150.0

 250.0

 260.0

 280.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

 

1109.1

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური, შპს ,,სუფთა მუნიციპალიტეტი 2018"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიბების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ორი ნაგავმზიდი მანქანის და 240 ცალი ნარჩენების კონტეინერის შეძენა.ხოლო შენახვის თხოვებით გადმოგვცა 500 ცალი ნაგვის ურნა, 2020 წელს მერიის მიერ შეძენილი იქნა დამატებით კიდევ 200 ურნა. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ყოველდღიურად გადის 80მ/კუბ ნარჩენი რაზეც ყოველდღიურად მუშაობს 6 ნაგავმზიდი, ყოველდღიურად ხდება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გამოტანა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლიდან (ვერონა, რუსიანი, გომბორი, კოჭბაანი, გორანა, სასადილო, ასკილაური, ოთარაანთკარი, პალდო, უჯარმა, მუხროვანი, ხაშმი, დიდი და პატარა ჩაილური, ვერხვიანი, კაკაბეთი, ყანდაურა, ბადიაური, მზისგული, შიბლიანი, მუღალნო, დუზაგრამა, ლამბალო, ქეშალო, თულარი, კაზლარი).

ასიგნებები მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, პერსონალის (მუშები, მძღოლები, დასუფთავების მოსაკრებლის ამკრეფები) ხელფასებს. პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი.2021 წლის ბიუჯეტში შ.პ.ს. „სუფთა მუნიციპალიტეტის“ ფუნქციონირებისთვის გათვალისწინებული იქნება 509,1 ათასი ლარი, ასიგნებები მოიცავს ადმინისტრაციულ ხარჯებს, მათ შორის, პერსონალის (მუშები, მძღოლები, დასუფთავების მოსაკრებლის ამკრეფები) ხელფასებს, ტექნიკის და ტრანსპორტის საწვავისა და მოვლა-შენახვის ხარჯებს. პროგრამის მიზანია დასუფთავებული მუნიციპალიტეტი

მოსალოდნელი შედეგი

მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება ქ.საგარეჯოს და მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების დასუფთავების და ნარჩენების გატანის სამუშაოები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

03 03

 

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საჭიროებიდან გამომდინარე პროგრამით გათვალისწინებულია 2021 წელს 200 ცალი ნაგვის ურნის შესყიდვა. პროგრამის მიზანია მოწესრიგებული და სუფთა ქუჩები, კმაყოფილი მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოთხოვნის შესაბამისად განთავსებული სანაგვე ურნები; დროულად გატანილი ნაგავი; კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

მუხლი 15. განათლება

2021 წელს განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2620,7 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

 2,620.7

 5,260.2

 5,812.5

 6,211.9

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 2,485.3

 2,585.6

 2,731.0

 2,889.3

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 20.0

 269.6

 520.7

 471.9

 04 03

 სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

 115.4

 120.3

 127.2

 134.6

 04 03 01

ა(ა)იპ ,,სკოლისგარეშე დაწესებულებების გაერთიანება"

 108.9

 114.3

 120.9

 127.9

 04 03 02

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 6.5

 6.0

 6.3

 6.7

 04 04

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

 0.0

 0.0

 0.0

 0.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 01

 

2485,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 29 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება და 2 ალტერნატიული ჯგუფი სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1335-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 362 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

 ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;

 ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

 ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

 ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

 ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

 ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლამდელი დაწესებულებების გაერთიანების თანამშრომელთათვის შესაბამისი სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის განმავლობაში სარგებლობს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 1335-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი, რაც მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ამ ასაკის ბავშვების 70%-ს შეადგენს

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 02

 

20,0

პროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებულია სოფელ. გომბორის(10 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), კოჭბანის(12 ბავშვი, ორი გზა 44 კმ), მანავის(12 ბავშვი, ორი გზა 46 კმ) სკოლამდელი დაწესებულებების აღსაზრდელების ტრანსპორტით უზრუნველყოფა, რისთვისაც ადგილობრივი ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებით 2021 წელს გამოყოფილია 20,0 ათასი ლარი. პროგრამის მიზანია რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები, კმაყოფილი მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და აშენებული სკოლამდელი დაწესებულებები, კმაყოფილი მოსახლეობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

04 03 01

 

108.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება ემსახურება მოსწავლე-ახალგაზრდობის (6-18წლამდე) ინტელექტუალური, შემოქმედებითი, სულიერი და ფიზიკური პოტენციალის გამოვლენას, მოზარდთა ინტერესების შესაბამისად წრეების , კლუბების შექმნის ხელშეწყობას, მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემეცნებით_შემოქმედებითი და დასვენების პროგრამების განხორციელებას.

პროგრამის მიზანია:ხელი შეუწყოს მოსწავლე-ახალგაზრდებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას. ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას და ამ გზით მის შენარჩუნებას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას, ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას. განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული ბავშვების გამოვლენას, მათი შესაძლებლობების წარმოჩენას და წახალისებას მუნიციპალიტეტის , რეგიონის, საქართველოს და საერთაშორისო მასშტაბით.

მოსწავლეთა თვითმმართველობების, სამოქალაქო კლუბებისა და სხვა სამოსწავლო გაერთიანებების მუშაობის ხელშეწყობას და წარმოჩინებას,

კომპაქტურად ჩასახლებულ არაქართულენოვანი მოსახლეობის ქართული ენის, კულტურის, ტრადიციებისა და ისტორიის შესწავლას.

 ა(ა)იპ ,,საგარეჯოს სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესებას.

მოსალოდნელი შედეგი

 წარმატებით ჩატარებული ღონისძიებები; ქართული ენის , კულტურის, ტრადიციებისა და ისტორიის შესწავლით დაინტერესებული ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა; ა(ა)იპ - სკოლისგარეშე დაწესებულებათა გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალის გაუმჯობესებული სამუშაო პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

04 03 02

 

 6.5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:

მასწავლებლის საერთაშორისო დღე; ეტალონის მხარდაჭერა; ,,ეტალონის'' კონკურსში გამარჯვებული მოსწავლის სტიპენდია; მედალოსნების დაჯილდოება; პროგრამის მიზანია საგანმანათლებლო-შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსება და გამარჯვებულის წახალისება ფულადი ჯილდოთი; სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი, სხვადასხვა პრიზითა და ფასიანი საჩუქრით წახალისება.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება 1 საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2021 წელს კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1752.3 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 1,752.3

 1,932.0

 2,293.5

 2,488.7

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

 923.8

 1,015.0

 1,268.8

 1,369.2

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

 736.4

 776.9

 828.6

 876.7

 05 01 01 01

 ა(ა)იპ - საგარეჯოს N105 კომპლექსური სასპორტო სკოლა

 46.8

 49.5

 52.4

 55.4

 05 01 01 02

ა(ა)იპ - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სპორტული გაერთიანება

 416.0

 438.0

 470.1

 497.4

 05 01 01 03

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები

 206.0

 217.9

 230.5

 243.9

 05 01 01 04

შპს საფეხბურთო კლუბი საგარეჯოს გარეჯი

 67.6

 71.5

 75.6

 80.0

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

 37.4

 38.1

 40.2

 42.5

 05 01 03

 სპორტული ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 150.0

 200.0

 400.0

 450.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

 743.3

 847.8

 951.5

 1,042.2

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

 566.3

 593.9

 630.7

 667.3

 05 02 01 01

ა(ა)იპ „საგარეჯოს ჯემალ ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა“

 144.8

 148.0

 158.9

 168.1

 05 02 01 02

ა(ა)იპ „კულტურის ობიექტების გაერთიანება“

 421.5

 445.9

 471.8

 499.2

 05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა, რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 57.0

 187.0

 250.0

 300.0

 05 02 03

კულტურული ღონისძიებები

 120.0

 66.9

 70.8

 74.9

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 50.2

 32.0

 33.8

 35.7

 05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

 35.0

 37.2

 39.4

 41.6

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საგარეჯოს №105 კომპ.სასპორტო სკოლა

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 01

 

 46,8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტსკოლა მოიცავს ორ საცურაო აუზს,სადაც მთელი წლის განმავლობაში როგორც ბავშვები და მოზარდები ეუფლებიან ცურვის ოსტატობას, აგრეთვე მოყვარულებსაც შეუძლიათ ისარგებლონ სპორტსკოლის მომსახურებით. სტრუქტურა მოიცავს დირექციას (რომლის შემადგენლობაშიც შედიან დირექტორი და ბუღალტერი), პედაგოგთა (მწვრთნელთა) საბჭოს. ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;

მოსალოდნელი შედეგი

საცურაო აუზი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; გაზრდილია სპორტსკოლის (საცურაო აუზი) ღონისძიებებში ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

 

2021წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 02

 

 416,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ საგარეჯოს სპორტული გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ გაერთანებაში ფუნქციონირებს 9 სპორტული მიმართულება, ესენია: ძიუდო, სამბო (306 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (15 ბავშვი); ქალთა ჭიდაობა (15 ბავშვი); თავისუფალი ჭიდაობა (32 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (38 ბავშვი); კრივი (20 ბავშვი); ჭადრაკი (40 ბავშვი); მკლავჭიდი (45 ბავშვი) სულ სპორტულ გაეთიანებაში სპორტის სახეობებს ეუფლება 511-მდე ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-ჯერ - 5 ჯერ. სპორტულ გაეთიანებაში დასაქმებულია ჯამში 60 თანამშრომელი, მათ შორის 21 ტექნიკური და 9 ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. სპორტული გაეთიანების აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით და მის გარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული გაერთიანება მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხემისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

 

206.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ რაგბის კლუბი ვეფხვები

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ჩვენს კლუბში ირიცხება უკვე 150 ბავშვი, სამომავლოდ გვინდა ამ ნიშნულის გაორმაგება, ამისთვის დაგეგმილი გვაქვს სკოლებში ვიზიტები და სხვადასხვა ღონისძიებები. 2021 წლისთვის გვაქვს სურვილი საკუთარი შემოსავლებით შევიძინოთ მიკროავტობუსი, რომელიც მოემსახურება სხვადასხვა სოფლებიდან ბავშვების საგარეჯოში მობილიზებას, აღნიშნული ტრანსპორტით სხვა სპორტის სახეობებსაც მიეცემათ სარგებლობის საშუალება. ბავშვთა გაზრდილ რაოდენობას დასჭირდება კვალიფიციური მწვრთნელები, რაზეც ასევე ვაპირებთ ზრუნვას, რაგბის განვითარების ჯგუფთან ერთად, იგეგმება ადგილობრივი მწვრთნელების გადამზადება. ეს ყოველივე გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს საშუალებას დიდი გუნდის შემადგენლობაში გვყავდეს 90-95% ადგილობრივი მოთამაშე, რომლებსაც ექნებათ შესაბამისი ანაზღაურება და უზრუნველყოფილი იქნებიან შესაბამისი სავარჯიშო პირობებით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 -არსებულ მოედანზე მერიის თანადგომით უკვე მოეწყო გასახდელები, ჩვენი სახსრებით 2018 წელს მოეწყო 100 კაციანი ტრიბუნა და ვიდეო გადაღების კოშკურა, სპონსორების დახმარებით გაკეთდა ტაბლო და განათების სისტემა, მაგრამ ეს საკმარისი არაა, მოსაწყობია სადრენაჟე სისტემა და საფარის განახლებაა საჭირო, პატარძეულში თამაშებს ესწრება 700-800 მაყურებელი, შესაბამისად არც ტრიბუნა გვყოფნის. ამ ყველაფრის მოწყობას არც ჩვენი და არც ადგილობრივი ბიუჯეტი არ ეყოფა, ამიტომ ამ პროგრამაში შემოვიფარგლებით მხოლოდ არსებულის მოვლა პატრონობით
 - ჩვენი გუნდი მონაწილეობას იღებს საქართველოს ჩემპიონატის პირველ ლიგაში, ჩვენი მიზანია პირველ სამეულში მოხვედრა, ასევე ვმუშაობთ სპორტსმენებისთვის სავარჯიშო და სათამაშო პირობების გაუმჯობესების შესაძლებლობისთვის;
 - ამ ეტაპზე გუნდში ირიცხება 150 ბავშვი, რომლებიც გადანაწილებული არიან 5 (8-10-12-14-16 წლამდე) ასაკობრივ კატეგორიაში, 8-14 წლამდელები მონაწილეობას იღებენ რაგბის კავშირის მიერ ორგანიზებულ ბავშვთა სარაგბო ფესტივალებში (წელიწადში 40 ფესტივალი) და 16 წლამდელები საქართველოს ჩემპიონატის ჭაბუკთა ლიგაში. მომავალ წელს იგეგმება მათთვის სავარჯიშო ინვენტარის შეძენა და გასვლით შეხვედრებში კვებით უზრუნველყოფა.დიდ გუნდში 90% პროფესიონალი მორაგბეა. აქედან 20% მოწვეული სპორტსმენია. გვინდა რომ ეს რიცხვი 2022 წლისთვის შევამციროთ 10% ით. 

მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მოთამაშეები დიდი გუნდის რიგებში, ასკობრივ გუნდებში ბავშვთა რაოდენობის ზრდა, სავარჯიშო პირობების გაუმჯობესება.

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი გარეჯი

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

 

67,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

შ.პ.ს. საფეხბურთო კლუბი გარეჯი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდების და მოზარდების დაინტერესებას ფეხბურთით, ვინაიდან 2020 წელს საფეხბურთო კლუბში გაიზარდა სხვადასხვა ასაკის ბავშვების რაოდენობა წინა წლებთან შედარებით, საჭიროა მწვრთნელების დამატება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, რათა უკეთ მოხდეს ბავშვების დაოსტატება , კარგად აღჭურვილი სპორტული ბაზა ხელს შეუწყობს ბავშვებს მიიღონ მონაწილეობა საქართველოს ჩემპიონატებში, შეჯიბრებებსა და ტურნირებში, გამოცდილების შეძენით შესაძლებლობა ექნებათ მაღალი შედეგის მიღწევის.ქვეპროგრამის მიზანია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია. ბავშვებისა და ახალგაზრდების მოზიდვა და ჩაბმა გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში.

მოსალოდნელი შედეგი

 ძლიერი საფეხბურთო სკოლა,მასობრივად ჩაბმული ბავშვები და ახალგაზრდები გამაჯანსაღებელ და სპორტულ მეცადინეობებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

 

 37.4

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

 სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენების და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით; აღნიშნულ ღონისძიებებში მონაწილეობენ მოყვარული სპორტსმენები მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. სპორტულ ღონისძიებებში აქტიურად ერთვებიან ეთნიკური უმცირესობის (აზერბაიჯანელები) წარმომადგენლები, რაც ხელს უწყობს მათ ინტეგრაციას საზოგადოებაში.

 წლის განმავლობაში, სპორტული ღონისძიებების ხარჯებიდან, სპორტსმენებს უფინანსდებათ გზის და სამივლინებო ხარჯები, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე. ყოველწლიურად ტარდება სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობენ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების მოსწავლეთა გუნდები; თამაშების ორგანიზებას და გამარჯვებული სკოლების ტრანსპორტირებას რეგიონულ და რესპუბლიკურ თამაშებზე უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის მერია.

 პროგრამის მიზანია:

 ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა მნიშვნელოვანი, პოპულარული სპორტული აქტივობა. დაფინანსებულია ათობით ახალგაზრდა სპორტსმენის მონაწილეობა საერთაშორისო და ადგილობრივ ტურნირებზე; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და მოყვარული სპორტსმენები; გაზრდილია ბავშვთა და მოზარდთა ჩართულობა სპორტულ ღონისძიებებში და სპორტულ წრეებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია,მშენებლობა

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 03

 

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქვეპროგრამის ფარგლებში 2021 წელს განხორციელდება ქ. საგარეჯოს სტადიონის ტერიტორიაზე ტრენაჟორების მოწყობა; პატარა ჩაილურში არსებული საჭიდაო დარბაზის იატაკის შეცვლა, მანავის მინი სტადიონის რეაბილიტაცია აგრეთვე სამოქალაქო ბიუჯეტირების პროგრამით ანუ მოქალაქეებიდან შემოსული საპროქტო წინადადებებიდან ონლაინ კენჭისყრით გამოვლენილი გამარჯვებული პროექტი სოფ. კოჭბანში ღია კომბინირებული სპორტული მოედნის მოწყობა (149 ბენეფიციარი)

პროგრამის მიზანია: თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნების და დარბაზების რეაბილიტაცია და მშენებლობა ჯანსაღი ცხოვრების წესის და სხვადასხვა სპორტული სახეობების პოპულარიზაციის, მასობრივი სპორტის სახეობებში მოზარდების ჩართვის მიზნით.

მოსალოდნელი შედეგი

რეაბილიტირებული და აშენებული თანამედროვე , კარგად აღჭურვილი სპორტული მოედნები და დარბაზები. კმაყოფილი მოსახლეობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ა(ა)იპ - საგარეჯოს ჯ.ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

144.8

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - საგარეჯოს ჯ.ბურჯანაძის სახელობის სამუსიკო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 1 სკოლა

სამუსიკო სკოლაში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ხალხური საკრავების და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლაში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 212 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და 19 პედაგოგი ) 25 თანამშრომელს.

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეების ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართველოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 ა.ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

 

421.5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა.ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ა.ი.პ. კულტურის ობიექტების გაერთიანების ადმინისტრაცია-დაფინანსება 54,3 ათასი ლარი; კულტურის სახლი დაფინანსება 174,1 ათასი ლარი; ტექნიკური სამსახური 15,0 ათ ლარი; მუზეუმი- საგარეჯოს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმი დაფინანსება 33,8ათასი ლარი; და გიორგი ლეონიძის სახლ.მუზეუმი დაფინანსება -19.6 ათასი ლარი; ცენტრალური ბიბლიოთეკა დაფინანსება --53,1 ათასი ლარი; და სამი სასოფლო ბიბლიოთეკა დაფინანსება 9,3 ათასი ლარი; ხუთი- სასოფლო კლუბი 14,4; ვანო მჭედლიშვილის სახელობის ხალხური სიმღერის და საგალობლების სახელოსნო დაფინანსება 15,9 ათასი ლარი; შტატგარეშეთა დაფინანსება 34,9ათასი ლარი მათ შორის(ანსამბლი ბერიკაცები დაფინანსება 10,5 ათასი ლარი; ვოკალური ანსამბლი დაფინანსება 3,6 ათასი ლარი უდაბნოს ქორეოგრაფი-2400; ცენტრ.ბიბლიოთეკა 6000 ხელოვნების სკოლა 12,4ათასი ლარი.

 კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 55 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 65-მდე მონაწილე. მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში დაცულია 688 ექსპონატი; გ.ლეონიძის სახლ.მუზეუმში 1529 ექსპონატი; დასაქმებულია 11 თანამშრომელი,, იცავს, იკვლევს და პოპულარიზაციას უწევს ისტორიისა და კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშებს, ეწევა საგანმანათლებლო საქმიანობას ,აწყობს დროებით გამოფენებს. მუზეუმებში ვიზიტორთა რაოდენობა წელიწადში საშუალოდ შეადგენს 2112-ს ;მიზანშეწონილია მოხდეს ინტერიერის განახლება სტანდარტების შესაბამისად. საჭიროა განახლდეს მატერიალური ტექნიკური ბაზა. მიზანსეწონილია გადამზადდნენ მუზეუმის თანამშრომლები. აგრეთვე განხორციელდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რათა დავაინტერსოთ მოსახლეობა, მოვიზიდოთ ტურისტები და ავამაღლოთ ცნობიერების დონე.

კულტურის ობიექტების გაერთიანების შემადგენლობაში შედის 5 სასოფლო კლუბი: კოჭბანის, პატარძეულის, თოხლიაურის, კაკაბეთის და ბადიაურის სადაც დასაქმებულია 5 თანამშრომელი; კლუბებში ფუნქციონირებს უფასო სხვადასხვა შემოქმედებითი წრეები წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა ღონისძიებები სადაც გაერთიანებულია მოსახლეობის შემოქმედებითი ნაწილი, რაც ხელს უწყობს კულტურული ტრადიციების შენარჩუნებას; მოსახლეობის კულტურული დონის ამაღლება; კულტურული თვითმყოფადობის გაცნობიერებისა და გაღრმავების ხელშეწყობა; განათლების დონის ინტელექტისა და კულტურის ამაღლება; კულტურის სფეროს დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; შემოქმედებითი პროცესების სტიმულირება.

მუნიციპალიტეტის 4 ბიბლიოთეკაში ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში, პატარძეულის, ნინოწმინდის და კაკაბეთის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდი 88675 ერთეული. ბიბლიოთეკების მომსახურებით ისარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 15000 მოსახლე. წლების განმავლობაში ჩატარდება წიგნის პრეზენტაციები. ლიტერატურული საღამოების მწერლებისა და ღვაწლმოსილი პიროვნებებთან შეხვედრების ბიბლიოთეკის კვირეულის მოწყობა ორგანიზება.

კულტურის სახლში ფუნქციონირებს სახალხო თეატრი და თოჯინების თეატრი. 2021 წელს თეატრში გაიმართება 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგება და განახლდება წინა წლებში დადგმული 1 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგმებაა 1 ახალი სექტაკლი, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. კულტურის სახლების მიერ სრულად არის დაკმაყოფილებული ქორეოგრაფიულ, ფოლკლორულ და საესტრადო წრეებზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. თეატრებში იდგმება სპექტაკლები. წლის განმავლობაში ტარდება კულტურულ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-ინფორმაციული ღონისძიებები, საკლუბო შეხვედრების მოწყობა. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ობიექტების აღჭურვა-რეაბილიტაცია, მშენებლობა

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

 

57,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეაბილიტაციას. 2021 წელს დაგეგმილია 2 ძეგლის პროექტების შესყიდვა, ესენია: პატარძეულის(ბილანიშვილების კოშკის) რეაბილიტაცია და წმინდა ნინოს სამონასტრო კომპლექსის ნაწილობრივი რებილიტაცია.პროგრამის მიზანია კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და შენარჩუნება, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურული ღონისძიებები

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

 

120,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის, ტურიზმის განვითარების, საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილება.

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების ჩატარებას, კეძოდ: სახალხო დღესასწაული „გარეჯობა“, საახალწლო ღონისძიებები, მუსიკალური კონკურსი „გარეჯის ხმა“, პროექტი „მემკვიდრეობა“, ქართული სიმღერის კონკურს-ფესტივალი „სხვა საქართველო სად არის“, ,, კახეთის ფესტივალში „ჭაჭა“ და თელავის „ერეკლეობაში“ მონაწილეობას, ევროპის მემკვიდრეობის დღეების თემატურ ღონისძიებათა განხორციელებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგარდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას და შენარჩუნებას; კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას. მუცნიპალიტეტის ტურისტული ბაზრის ცნობადობის და ტურისტების რაოდენობის ზრდის თვლასაზრისით ქვეპროგრამაში ტურისტულ ღონისძიებებზე 2021 წელს გამოყოფილია 25.0 ათასი ლარი, ჩატარდება ღვინის და აგრო ტურისტული ფესტივალები; მედია ტური; მომზადდება საინფორმაციო ბანერები და ბუკლეტები,საიმიჯო ვიდეო რგოლი ; მოეწყობა საფეხმავლო ბილიკები.

მოსალოდნელი შედეგი

ქვეპროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;
პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში მოღვაწე ადამიანების მოტივაცია,ტურისტული ღონისძიებების განხორცილების შედეგად მოიმატებს როგორც შიდა ასევე საერთაშორისო ტურისტების რაოდენობა, აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარების შედეგად გაიზრდება ტურისტული ობიექტების და ინვესტორების რაოდენობა, ასევე აქტიურად ჩაერთვება ადგილობრივი მოსახლეობა. გაიზრდება ცნობადობა ტურისტული ობიექტების და პოტენციალის შესახებ.

პროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

 

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

 

50.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები:

 1. ტრანსპორტით მომსახურება - გეგმიური, ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფების, მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების და სხვა ინიცირებული ღონისძიებების მონაწილეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა 2. პროექტი "ეფექტური საჯარო გამოსვლები" - სემინარები წარმატებული ახალგაზრდებისთვის მოწვეული ტრენერების დახმარებით. 3. ლიტერატურული კონკურსი "ნატვრის ხე" - საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრების და შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა და დაჯილდოება ფულადი პრიზით. 4. ლიტერატურული კონკურსი "მირანდუხტი" - საუკეთესო ლიტერატურული ნამუშევრების და შემოქმედი ახალგაზრდების გამოვლენა და დაჯილდოება ფულადი პრიზით. 5. სასაჩუქრე წიგნები წარმატებული ახალგაზრდებისთვის - ახალგაზრდების წახალისება/დასაჩუქრება. 6. 1 ივნისი ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე - გარე ღონისძიება ანიმაციის გმირების მონაწილეობით. 7. 3 დეკემბერი - შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღე - შშმ პირთა ინტეგრაცია, ღონისძიება გასართობ ცენტრში. 8. მხიარულთა და საზრიანთა კლუბის თამაშები - ახალგაზრდების ჩართულობა, აქტიურობა 9. ახალგაზრდული ფესტივალი - სპორტული აქტივობები, შემეცნებითი აქტივობები, მუსიკალური გაფორმება 10. ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა (შემოთავაზებული პროექტი გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით და ახალგაზრდული ბანაკის ჩატარებაზე) 

მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოებაში ინტეგრირებული შშმ პირები, გამოვლენილი შემოქმედი ახალგაზრდები, წახალისებული ახალგაზრდები, მხიარულთა და საზრიანთა კლუბში მონაწილე ახალგაზრდების გაზრდილი რაოდენობა, თავისუფალი დროის სწორად გამოყენება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საგამომცემლო საქმიანობა

 

2021 წლის დაფინანსება
 ათას ლარში

05 04

 

35.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

შ.პ.ს. „საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო გაზეთი გარეჯის მაცნე“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ფინანსდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მიერ საინფორმაციო გაზეთის გამოცემა, რომლის საშუალებით მოსახლეობას პერიოდულად( თვეში ორჯერ) მიეწოდება ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ. პრობლემა არის შემოქმედი მუშაკის, გაზეთის კორექტორის და გაზეთის დისტრიბუტორის შტატის არ ქონა. აღნიშნული შტატების დამატებით გაუმჯობესდება ინფორმაციის ოპერატიული მოძიება და გაზეთის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ფართოდ გავრცელება და გაადვილდება მოსახლეობისათვის გაზეთის ხელმისაწვდომობა. პროგრამის მიზანია გაზეთის გამოცემა გაზრდილი ტირაჟით, მოსახლეობის ინფორმირება, მუნიციპალიტეტის მნიშვნელოვანი სიახლეების გაშუქება, მოგების მიღება, წესდებითა და მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად.

მოსალოდნელი შედეგი

გაზრდილია გაზეთის ტირაჟი,მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მიეწოდება ინფორმაციები მიმდინარე სიახლეებზე

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

2021 წელს ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1223.6 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

 1,223.6

 1,339.1

 1,474.9

 1,353.2

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

 95.2

 118.7

 125.5

 132.8

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 91.3

 114.6

 121.2

 128.3

 06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

 3.9

 4.1

 4.3

 4.5

 06 02

 სოციალური დაცვა

 1,128.4

 1,220.4

 1,349.4

 1,220.4

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

 159.4

 126.8

 144.1

 126.8

 06 02 01 01

პირველი და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 8.0

 8.8

 9.3

 8.8

 06 02 01 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 40.0

 28.6

 35.3

 28.6

 06 02 01 03

ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება

 4.0

 4.2

 4.4

 4.2

 06 02 01 04

უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა

 14.8

 3.9

 5.0

 3.9

 06 02 01 05

შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

 44.4

 39.7

 43.0

 39.7

 06 02 01 06

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

 32.0

 27.5

 30.2

 27.5

 06 02 01 07

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა

 3.2

 3.2

 3.4

 3.2

 06 02 01 08

რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

 5.0

 2.1

 3.2

 2.1

 06 02 01 09

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა

 8.0

 8.8

 10.3

 8.8

 06 02 02

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსება

 526.2

 625.7

 702.2

 625.7

 06 02 02 01

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

 190.0

 258.2

 283.2

 258.2

 06 02 02 02

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა

 150.0

 182.5

 198.1

 182.5

 06 02 02 03

ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა

 147.8

 164.0

 193.5

 164.0

 06 02 02 04

ბიკარბონატიული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

 38.4

 21.0

 27.4

 21.0

 06 02 03

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარება

 163.6

 178.6

 195.2

 178.6

 06 02 03 01

 ელექტროენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა

 35.0

 39.1

 45.4

 39.1

 06 02 03 02

 მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა

 50.0

 55.0

 58.2

 55.0

 06 02 03 03

 სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე

 35.0

 38.1

 40.3

 38.1

 06 02 03 04

 მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

 20.0

 21.0

 22.4

 21.0

 06 02 03 05

 ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის) პირთა დახმარების პროგრამა

 3.6

 2.1

 3.2

 2.1

 06 02 03 06

 უპატრონო და სოციალურად დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

 10.0

 20.1

 22.3

 20.1

 06 02 03 07

 სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისათვის დროებით სარგებლობაში გადაცემულ ფართებში მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა

 10.0

 3.2

 3.4

 3.2

 06 02 04

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებით თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

 32.0

 29.6

 31.3

 29.6

 06 02 05

უმწეოთათვის უფასო სასადილოების დაფინანსება

 218.0

 230.6

 244.0

 230.6

 06 02 06

ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 6.2

 6.9

 7.3

 6.9

 02 06 07

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

 14.2

 14.6

 15.4

 14.6

 02 06 08

სტუდენტებისათვის სწავლის საფასურის დაფინანსება

 7.0

 5.8

 8.1

 5.8

 02 06 09

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 1.8

 1.8

 1.8

 1.8

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

 

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

 

91,3

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ  – საგარეჯოს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტისტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტატის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველba, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარული ნორმების დავვის მონიტორინგი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის; ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას: ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ" საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებემოსოლებების განხორციელება. პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპუნქტებისაგან: 1. ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი) 2. იმუნიზაცია 3.ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა 4. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა. 5.ცე-ჰეპატიტის.შისსის და ტუბერკულოზის მუნიციპალური ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა. 6. „ახალი კორონავირუსული დაავადების COVID 19-ის მართვა“ სახელმწიფო პროგრამის „ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID 19) დიაგნოსტიკის უზრუნველყოფის“ კომპონენტით გასაწევი მომსახურების ვალდებულებას,

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტბის მშენებლობა, რეაბილიტაცია

 

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარებში

06 01 02

 

3.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია ყოველთვე უხდის ხელფასს ექიმს ,რათა მან გაუწიოს ადგილზე სამედიცინო მომსახურება სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებს , პროგრამის მიზანია სოფელ უდაბნოს მოქალაქეებმა ადგილზე ისარგებლონ სამედიცინო მომსახურებით. რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან,

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობა კმაყოფილია ექიმის ადგილზე მომსახურებით თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ სოფლის ამბულატორიებში

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

პირველ და მეორე ახალდაბადებული ბავშვიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წლის

06 02 01 01

 

8.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მაღალმთიან რეგიონში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის ერთჯერადი 350 ლარიანი დახმარება, ხოლო სხვა დასახლებაში ფაქტობრივად მცხოვრებთათვის 300 ლარიანი დახმარება. (დახმარების მიმღებია პირველი და მეორე შვილი, ტყუპების შეძენის შემთხვევაში დახმარებით ისარგებლებს ორივე ტყუპისცალი.) დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია, საქართველოში, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 01 02

 

40.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახებს ერთჯერადი 400 ლარიანი დახმარება, რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი და ორი მაინც არის 18 წლამდე ასაკის.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. საქართველოში დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესება, შობადობის მატერიალური წახალისების გზით. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება 30 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა კვების პროგრამის დაფინანსება

 

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 01 03

 

4.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული 100 001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე, ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებს რომელთა სიცოცხლეს და ნორმალურ ზრდა განვითარებას მძიმე ეკონომიური მდგომარეობის გამო ემუქრება საფრთხე ყოველთვიურად კვების პროგრამის დაფინასება 150 ლარამდე თანხით. (საჭიროების მიხედვით და სახელმწიფო კვების პროგრამაში ჩართვამდე)

მოსალოდნელი შედეგი

ბავშვთა სოციალური დაცვა და აუცილებელი საკვები დანამატებით უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უდედმამო ბავშვების დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 01 04

 

14.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

უდედმამო 18 წლამდე ბავშვთა ყოველთვიური დახმარება, გაიცემა დედით ან მამით ობოლ 16 წლამდე ბავშვებზე რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა შეადგენს 150001-ს. დახმარების გაცემა მოხდება 100 ლარის ოდენობით მთელი წლის განმავლობაში.

მოსალოდნელი შედეგი

დედმამით ობოლ ბავშვთა საჭიროებების გათვლისწინება და მათი ფინანსური თანადგომა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ 18 წლამდე ბავშვთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 01 05

 44.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 18 წლამდე ბავშვთა დახმარება, დახმარების გაცემა მოხდება 50 ლარის ოდენობით წლის განმავლობაში 12-ჯერ.

მოსალოდნელი შედეგი

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა და სოციალური დაცვა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 06

 

32.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული შშმ პირის სტატუსის მქონე პირების, დაუნის სინდრომის და აუტისტური სპექტრის აშლილობის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის თანხის დაფინანსება 1000 ლარით. საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში მონაწილე 1 და 2 შეზღუდული შესაძლებლობის ჯგუფის მქონე ვეტერანთა სარეაბილიტაიო კურსის დაფინანსება 500 ლარით. სოციალურად დაუცველი ოჯახის ბავშვთა სამკურნალო რეაბილიტაციის დაფინანსება 200 ლარით. ა.ა.ი.პ ორგანიზაცია "გეორგიანელი" შშმ ბავშვთა მომსახურების დღის ცენტრის ტრანსპორტირების ხარჯების დაფინანსება, ა.ა.ი.პ. რეაბილიტაციის ცენტრი სინერგია 2019-ის კომუნალური ხარჯების დაფინანსება. სანატორიულ-კურორტული და ბენეოლოგიური მკურნალობის დაფინანსება 18 წლამდე შშმ პირთათვის.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 01 07

 

3.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირების ერთჯერადი 200 ლარიანი დახმარება, დახმარების მიმღები ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 150 001-მდე.

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა სტატუსის მქონე მშობლების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რეინტეგრირებული ოჯახების ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 01 08

 

5.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს საგარეჯოს სოციალური მომსახურების რაიონული ცენტრიდან მოწვდილი ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით. ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. ასევე, ოჯახებს რომელთაც ყავთ განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირი ან პირები და შეუწყდა სოციალური შემწეობა განმეორებით გადამოწმების მიზნით, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა დედებს და მარტოხელა სიღარიბის ზღვარს ქვევით მყოფ მოხუცებს რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65 001-დან 100 001 მდეა გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით;

მოსალოდნელი შედეგი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის საყოფაცხოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 01 09

 

8,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებისთვის საყოფახოვრებო აუცილებელი ტექნიკის შეძენა. ერთ ოჯახზე არაუმეტეს 700 ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 02 01

 

190.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სოციალურად დაუცველ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ან მკურნალობა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო მომსახურება დაუფინანსდება წარმოდგენილი ღირებულების 70%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება მოხდება 50%-ით, არაუმეტეს 500 ლარისა, პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 200 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე პირები, 9 აპრილს დაზარალებული და დევნილი პირები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.აღნიშული სამიზნე ჯგუფებისთვის 300 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინასდება სრულად. ხოლო, 18 წლამდე ბავშვთა სამიზნე ჯგუფის პირთათვის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად. სოციალურად დაუცველ და შშმ პირებს სამედიცინო დამხმარე საშუალებები დაუფინასდებათ 500 ლარამდე თანხით, პაციენტებისთვის სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინანსება 500 ლარამდე თანხით.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 02 02

 

150.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით დახმარება 500 ლარამდე თანხით, (ლიმიტის ამოწურვამდე);
სოციალურად დაუცველ 200 000 ათას ქულის მქონე მოქალაქეთა მედიკამენტებით დახმარება; შშმ. პირთა მედიკამენტებით დახმარება; ვეტერანთა მედიკამენტებით დახმარება; ასევე 300 ლარამდე თანხით;
ფენილკეტონურიით ან სხვა იშვაითი დაავადების მქონე პირთა მედიკამენტებით და სპეციალიზირებული საკვები დანამატებით დახმარება. 500 ლარამდე თანხით ლიმიტის ამოწურვამდე. 18 წლამდე დიაბეტით დაავადებულ პირთა შაქრის საზომი აპარატის ჩხირების დაფინანსება არაუმეტეს 100 ლარისა. (საჭიროების მიხედვით)

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარების გზით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ონკოლოგიურ პაციენტთა დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 02 03

 

147.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ონკოლოგიური დაავდების მქონე ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ან სხვა მკურნალობა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, მომსახურება დაუფინანსდებათ 70%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ქიმიოთერაპიის 500 ლარამდე მოთხოვნილი თანხა დაფინანსდება სრულად და ლიმიტის ამოწურვამდე. ასევე, დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-ით, არაუმეტეს 600 ლარისა. ასევე სხვა სიმსივნური დაავადების მქონე პირთა სამედიცინო დახმარება დაუფინანსებელი თანხის 50%-ით. ონკოლოგიური პაციენტებისთვის სამედიცინო დამხმარე საშუალებების დაფინსება 500 ლარამდე თანხით. ონკოლოგიური დაავადების მქონე პაციენტების სამკურნალო თანხის ლიმიტი შედგენს 1500 ლარს. ონკოლოგიური პაციენტები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 02 04

 

 38.4

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 30 ბენეფიციარი (100 ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ელექტრო ენერგიის და გაზის გადასახადის დაფინანსების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 03 01

 

 35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის მოხმარებული ელექტოენერგიის ან გაზის ღირებულების ნაწილობრივი დაფარვა. ოჯახი რეგისტრირებული უნდა იყოს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და გააჩნდეს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ მინიჭებული სარეიტინგო ქულა 100 000-მდე. (დახმარების მისაღებად მოქალაქე განცხადებით მომართვის დროს ირჩევს დახმარების ტიპს). მარჩენალდაკარგული ოჯახის დახმარება, სადაც არის 18 წლამდე ასაკის ბავშვი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, მარტოხელა მშობელი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი, ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – 1 ბავშვზე 10 ლარის ოდენობით, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა (18 წლამდე ასაკის) და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით; საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლებში მონაწილე შშმ პირების ოჯახი - თვეში 10 ლარის ოდენობით; რეინტეგრირებულ ბავშვთა ოჯახები - თვეში 10 ლარის ოდენობით; მრავალშვილიანი 4 და მეტი 18 წლამდე ბავშვიანი ოჯახების დახმარება ელექტროენერგიის ან გაზის გადასახადის დაფინანსების მიზნით – თვეში 10 ლარის ოდენობით.სოციალურად დაუცველი ოჯახების დამატებითი სტატუსის გარეშე ისარგებლებს გაზის ან დენის შეღავათით სარეიტინგო ქულით 65 000-დან 100 001-მდე) თვეში 10 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მოხმარებული ელექტრო ენერგიის და გაზის საფასურის ანაზღაურებაში ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მოწყვლადი ჯგუფების გათბობის ხარჯით დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 03 02

 

 50,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველი ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 50 ლარის ოდენობით, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ოჯახს 100 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური შესაძლებლობების გაზრდა ზამთრის პერიოდში გათბობის უზრუნველყოფისათვის.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოწყვლადი ჯგუფებისთვის საკვების გაცემა დღესასწაულებზე

 

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 03 03

 

 35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველი, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ოჯახებისთვის სააღდგომო-საახალწლო ამანათების გადაცემა.

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 600 ბენეფიციარის უზრუნველყოფა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსახლეობის ტრანსპორტირების პროგრამა

 

დაფინანსება
 ათას ლარებში 2021 წელს

06 02 03 04

 

 20.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ უდაბნოში და სათაფლეში მცხოვრები მოსახლეობის ტრანსპორტირება საგარეჯოში და უკან, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ ფუნქციონირებს სამგზავრო ტრანსპორტი. აღნიშნული პროგრამით კმაყოფილი სოფელ უდაბნოში და სათაფლეში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

სოფელ უდაბნოს მოსახლეობის ტრანსპორტით ხელშეწყობა უზრუნველყოფილია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (95 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 03 05

 

3.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 95 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს)

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო და სოც დაუცველი მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 03 06

 

10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულების, რომელთაც არ ჰყავთ არც ერთი რიგის მემკვიდრე, ლტოლვილი, საგარეჯოს ადმინისტრაციულ ფარგლებს შიგნით გარდაცვლილია არაიდენტიფიცირებული, სოციალურად დაუცველი პირის (სარეიტინგო ქულით 70 000-მდე), საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მყოფი სათემოს სახლში ჩარიცხული შშმ პირების დაკრძალვის ხარჯები. დახმარება გაიცემა 300 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების დაფინანსება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახებსთვის დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა.

 

დაფინანსება
ათას ლარებში 2021 წელს

02 06 03 07

 

 10.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მერიის ბალანსზე არსებული შენობა-თავშესაფრების დაროებით სარგებლობაში გადაცემული ფართებში მცხოვრები პირებისთვის მინიმალური საყოფაცხოვრებო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 04

 

32,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძრისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა თვეში არაუმეტეს 105,27 ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძრისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 21 ოჯახის დახმარება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უმწეოთათვის უფასო სასადილოს დაფინანსება

 

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარებში

06 02 05

 

 218.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ „საგარეჯოს სათნოების სახლი“

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ.საგარეჯოში უმწეოთათვის განკუთვნილი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის ორი უფასო მუნიციპალური სასადილო ემსახურება სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა ყოველდღიურად დღეში ერთჯერ ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას. ყოველთვიურად ხდება მოსარგებლე პირთა რაოდენობაში ცვლილების შეტანა, აუცილებლობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს ცვლილება მენიუში საჭირო კალორაჟის გათვალისწინებით ბენეფიციართა მოთხოვნილებების საფუძველზე. მომსახურეობით ასევე ისარგებლებენ მარტოხელები,შრომისუუნარო პენსიონერები, მრავალშვილიანი ოჯახები,ობოლი, მარჩენალდაკარგულთა ბავშვიანი ოჯახები,სადღესასწაულო დღეებში განხორციელდება ერთჯერადი საჩუქრების გაცემა.  პროგრამის მიზანია _ სიღატაკის ზღვარზე მყოფი მოსახლეობის უფასო საკვებით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

კვებით უზრუნველყოფილი უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2021 წელს

06 02 06

 

6.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალიწინებულია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის და დამოუკიდებლობისთვის ომში მონაწილე ვეტერანთა ოჯახების დახმარება, სხვა სახელწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების მონაწილე ვეტერანების და მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთა ოჯახების სარიტუალო ხარჯის დაფინასება. (თითოულზე 300 ლარი) ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით (თითოეულზე 300 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება) (დღეის მდგომარეობით არის 3 ბენეფიციარი); საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით,2 ვეტერანის ოჯახი) თითოეულზე 500 ლარიანი ერთჯერადი დახმარება) წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად გვირგვინების შეძენა 1000 (ათასი) ლარი.

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება. პროგრამით შესაძლებელი იქნება 80 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წითელი ჯვრის დაფინანსების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

14.2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ქ. საგარეჯოში წითელი ჯვრის საქმიანობათა ცენტრი 2010 წლიდან ახორციელებს დაუცველი ჯგუფების, მათ შორის ხანდაზმულების, ახალგაზრდებისა და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელთა სოციალურ მხარდაჭერას დღის ცენტრის მომსახურებისა და ბინაზე მოვლის სერვისის მიწოდებით, ხოლო 2013 წლიდან თემების ინფორმირებას და ცოდნის ამაღლებას მუნიციპალიტეტში კატასტროფების რისკის შემცირებისა და მასზე ეფექტური რეაგირების მიზნით. ამავდროულად სწჯს საგარეჯოს ფილიალი მუნიციპალიტეტის სამსახურებთან მჭიდრო კოორდინირებით ახორციელებს მოხალისეობაზე დაფუძნებული კატასტროფების მართვის ჯგუფების განვითარებას და აღჭურვას და სიმულაციური ვარჯიშების ორგანიზებას ადგილობრივ და რეგიონალურ დონეზე ჯგუფების გაძლიერების მიზნით; ამასთანავე საგანგებო სიტუაციებისთვის, მათ შორის პანდემიებისათვის მზადყოფნას და თემის დონეზე რეაგირების გაუმჯობესებას. პროგრამის მიზანს წარმოადგენს უსაფრთხო თემების განვითარების ხელშეწყობა კატასტროფების რისკის შემცირებით, ჯანდაცვაზე და სოციალურ კეთილდღეობაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით

მოსალოდნელი შედეგი

 საქმიანობათა ცენტრი აკმაყოფილებს მოწყვლადი ჯგუფების საჭიროებებს და ფუნქციონირებს პერსონალის, მოხალისეებისა და ბენეფიციარების თანამონაწილეობით.

• ჩამოყალიბებული საქმიანობათა ჯგუფები, რომელიც იმართება ჯგუფის მოხალისე ლიდერების მიერ.

• შერჩეული, გადამზადებული და აღჭურვილია მოხალისეთა მობილური ჯგუფი კატასტროფებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის.

• მოხალისეებისა და ბენეფიციარების პროგრესული რაოდენობა, რომლებიც სარგებლობენ პროგრამის მომსახურებით

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტუდენტებისთვის სწავლის საფასურის დაფინასება

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2020 წელს

06 02 08

 

 7,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სოციალურად დაუცველ მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ დედით ან მამით ობოლ, სოციალურად დაუცველ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე შვილთა და შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე სტუდენტებისთვის, სოციალურად დაუცველ ვეტერანთა სტუდენტ შვილთა, ასევე სტუდენტებისთვის რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე მშობელი ან მშობლები და ოჯახი რეგისტრირებულია სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში, უმაღლეს საგამანათლებლო სასწავლებელში სწავლის საფასურის თანადაფინანსება 1000 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

დაფინანსება
ათას ლარში 2020 წელს

06 02 09

 

 1.8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამით გათვალისწინებული დახმარება ითვალისწინებს სამსახურებრივი მოვალეობის დროს დაღუპულის ოჯახის დახმარებას , პროგრამა მრავალწლიანია , რადგან დახმარება უნდა გაიცეს იმ დრომდე, ვიდრე გარდაცვლილს ექნებოდა მის კმაყოფაზე მყოფ პირთა რჩენის ვალდებულება.

მოსალოდნელი შედეგი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ფინანსური ხელშეწყობა.

 

მუხლი 18. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2021 წელს მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 4010.0 ათასი ლარი. მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის პროექტი

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

4010.0

4579.1

4623.5

4647.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

3622.3

4204.7

4254.4

4282.8

01 01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

813.0

1024.2

1040.2

1039.1

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

2679.3

2999.0

3031.1

3058.9

01 01 03

სამხედრო აღრიცხვის გაწვევის და მობილიზაციის სამსახური

130.0

181.5

183.1

184.8

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

387,7

374.4

369.1

364.2

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

300,0

300.0

300.0

300.0

01 02 02

მგფ-ს და სხვა დავალიანების დაფარვა

87,7

74.4

69.1

64.2

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

 

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

001 00

 

 4010.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია და საკრებულო

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მოიცავს ისეთ ღონისძიებებს, რომლებიც ადმინისტრაციული ხასიათისაა და ხელს უწყობს სისტემის გამართულ ფუნქციონირებას, როგორიცაა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მერიის და სამხედრო სამსახურის შენახვის ხარჯები, მათ შორის: შრომის ანაზღაურების, მივლინების, ოფისის, წარმომადგენლობითი, ტრანსპორტის,ტექნიკის და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის,კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასთან და სტაჟირებასთან დაკავშირებულ, აგრეთვე სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეულ დანარჩენ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდის ხარჯი. ასევე, მოიცავს ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდს, წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდს, სესხების ვალდებულებების კლებისა და მათზე დარიცხული პროცენტის დაფარვის ხარჯებს.
.

მოსალოდნელი შედეგი

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებების ხარისხიანად განხორციელებული და წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების კვალიფიციური მუშაობის შედეგად კმაყოფილი მოქალაქეები, მიზნობრივად გახარჯულია სარეზერვო ფონდი, დავლიანებები დაფარულია დროულად.

 

მუხლი 19. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართული პროგრამული ბიუჯეტის დანართში

 

 თავი III. საგარეჯოს ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 20. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის პროექტი

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

20877.7

26503.4

15973.1

10530.3

15247.3

15247.3

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

180.0

190.0

   

190.0

   
 

 ხარჯები

9955.0

10755.8

10571.7

184.1

11657.7

11657.7

0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

2097.7

2087.2

2087.2

0.0

2271.7

2271.7

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

2256.2

2591.8

2407.7

184.1

2671.4

2671.4

0.0

 

 პროცენტები

27.9

25.7

25.7

0.0

34.4

34.4

0.0

 

 სუბსიდიები

4499.3

4724.3

4724.3

0.0

5285.9

5285.9

0.0

 

 გრანტები

50.0

63.0

63.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

664.1

828.4

828.4

0.0

817.4

817.4

0.0

 

 სხვა ხარჯები

359.8

435.4

435.4

0.0

526.9

526.9

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10904.6

15701.7

5355.6

10346.1

3536.3

3536.3

0.0

 

 ვალდებულებები

18.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

3292.9

3138.3

3138.3

0.0

4010.0

4010.0

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

180.0

190.0

   

190.0

   
 

 ხარჯები

3078.8

3084.0

3084.0

0.0

3670.6

3670.6

0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

2097.7

2087.2

2087.2

0.0

2271.7

2271.7

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

788.0

797.0

797.0

0.0

867.9

867.9

0.0

 

 პროცენტები

27.9

25.7

25.7

0.0

34.4

34.4

0.0

 

 სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 გრანტები

50.0

63.0

63.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

100.1

107.4

107.4

0.0

446.6

446.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

196.1

8.5

8.5

0.0

286.1

286.1

0.0

 

 ვალდებულებები

18.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 01 01

 საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

3247.0

3059.6

3059.6

0.0

3622.3

3622.3

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

180.0

190.0

   

190.0

   
 

 ხარჯები

3050.9

3051.1

3051.1

0.0

3336.2

3336.2

0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

2097.7

2087.2

2087.2

0.0

2271.7

2271.7

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

788.0

797.0

797.0

0.0

867.9

867.9

0.0

 

 პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 გრანტები

50.0

63.0

63.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

15.2

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

100.1

100.3

100.3

0.0

146.6

146.6

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

196.1

8.5

8.5

0.0

286.1

286.1

0.0

 01 01 01

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო

727.5

740.0

740.0

0.0

813.0

813.0

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

35.0

35.0

   

35.0

   
 

 ხარჯები

725.1

738.7

738.7

0.0

801.5

801.5

0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

479.3

491.4

491.4

0.0

538.8

538.8

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

139.7

153.2

153.2

0.0

172.2

172.2

0.0

 

 პროცენტები

   

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

9.9

3.6

3.6

0.0

0.0

 

0.0

 

 სხვა ხარჯები

96.1

90.5

90.5

0.0

90.5

90.5

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.4

1.3

1.3

0.0

11.5

11.5

0.0

 01 01 02

 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია

2403.7

2189.6

2189.6

0.0

2679.3

2679.3

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

135.0

145.0

   

145.0

   
 

 ხარჯები

2210.0

2185.0

2185.0

0.0

2404.7

2404.7

0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

1517.7

1495.0

1495.0

0.0

1627.0

1627.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

633.2

617.4

617.4

0.0

671.6

671.6

0.0

 

 პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 გრანტები

50.0

63.0

63.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

5.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

3.9

9.6

9.6

0.0

56.1

56.1

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

193.7

4.6

4.6

0.0

274.6

274.6

0.0

 01 01 03

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

115.8

130.0

130.0

0.0

130.0

130.0

0.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

10.0

10.0

   

10.0

   
 

 ხარჯები

115.8

127.4

127.4

0.0

130.0

130.0

0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

100.7

100.8

100.8

0.0

105.9

105.9

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

15.1

26.4

26.4

0.0

24.1

24.1

0.0

 

 პროცენტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 გრანტები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.2

0.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

2.6

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 01 02

 საერთო დანიშნულების ხარჯები

45.9

78.7

78.7

0.0

387.7

387.7

0.0

 

 ხარჯები

27.9

32.8

32.8

0.0

334.4

334.4

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 პროცენტები

27.9

25.7

25.7

0.0

34.4

34.4

0.0

 

 სუბსიდიები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

7.1

7.1

0.0

300.0

300.0

0.0

 

 ვალდებულებები

18.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 01 02 01

 სარეზერვო ფონდი

0.0

7.1

7.1

0.0

300.0

300.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

7.1

7.1

0.0

300.0

300.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

7.1

7.1

0.0

300.0

300.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 01 02 02

მგფ- სა სხვა დავალიანებების დაფარვა

45.9

71.6

71.6

0.0

87.7

87.7

0.0

 

 ხარჯები

27.9

25.7

25.7

0.0

34.4

34.4

0.0

 

 პროცენტები

27.9

25.7

25.7

0.0

34.4

34.4

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ვალდებულებები

18.0

45.9

45.9

0.0

53.3

53.3

0.0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

9945.7

14430.6

6290.7

8140.0

4381.6

4381.6

0.0

 

 ხარჯები

1448.7

1708.0

1708.0

0.0

1547.9

1547.9

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

761.6

922.1

922.1

0.0

967.0

967.0

0.0

 

 სუბსიდიები

493.9

541.7

541.7

0.0

580.9

580.9

0.0

 

 სხვა ხარჯები

193.2

244.2

244.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8497.0

12722.7

4582.7

8140.0

2833.7

2833.7

0.0

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

5221.9

7465.4

1986.7

5478.7

1611.3

1611.3

0.0

 

 ხარჯები

235.9

256.2

256.2

0.0

284.0

284.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

218.7

256.2

256.2

0.0

284.0

284.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4986.0

7209.2

1730.5

5478.7

1327.3

1327.3

0.0

 02 01 01

 გზების მიმდინარე შეკეთება

298.6

406.7

406.7

0.0

599.5

599.5

0.0

 

 ხარჯები

218.7

256.2

256.2

0.0

284.0

284.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

218.7

256.2

256.2

0.0

284.0

284.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

79.9

150.5

150.5

0.0

315.5

315.5

0.0

 02 01 02

 ახალი გზების მშენებლობა

1815.2

5641.7

1556.0

5478.7

961.8

961.8

0.0

 

 ხარჯები

17.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

11.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

5.8

0.0

 0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

4906.1

7034.7

1556.0

5478.7

961.8

961.8

0.0

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

24.0

24.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

24.0

24.0

0.0

50.0

50.0

0.0

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

2216.6

4699.1

2980.4

1718.8

1257.5

1257.5

0.0

 

 ხარჯები

275.2

376.2

376.2

0.0

296.9

296.9

0.0

 

 შრომის ანაზღაურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

90.7

90.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

275.2

285.5

285.5

0.0

296.9

296.9

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1941.3

4322.9

2604.2

1718.8

960.6

960.6

0.0

 02 02 01

 სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

1921.3

4413.6

2694.9

1718.8

960.6

960.6

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

90.7

90.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1921.3

4322.9

2604.2

1718.8

960.6

960.6

0.0

 02 02 02

 სასმელი წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

295.2

285.5

285.5

0.0

296.9

296.9

0.0

 

 ხარჯები

275.2

285.5

285.5

0.0

296.9

296.9

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

275.2

285.5

285.5

0.0

296.9

296.9

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 03

 გარე განათება

1039.8

823.3

821.3

1.9

1030.0

1030.0

0.0

 

 ხარჯები

728.9

800.0

800.0

0.0

950.0

950.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

728.9

800.0

800.0

0.0

950.0

950.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.9

23.3

21.3

1.9

80.0

80.0

0.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

728.9

800.0

800.0

0.0

950.0

950.0

0.0

 

 ხარჯები

728.9

800.0

800.0

0.0

950.0

950.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

728.9

800.0

800.0

0.0

950.0

950.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 03 02

გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა

310.9

23.3

21.3

1.9

80.0

80.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

310.9

23.3

21.3

1.9

80.0

80.0

0.0

 02 04

 ავარიული შენობების და სახლების რეაბილიტაცია

498.8

248.4

248.4

0.0

258.9

258.9

0.0

 

 ხარჯები

194.2

0.0

245.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

6.8

0.0

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

187.4

244.2

244.2

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

304.6

2.7

2.7

0.0

258.9

258.9

0.0

 02 05

 კეთილმოწყობა

0.0

180.5

49.3

131.2

223.9

223.9

0.0

 

 ხარჯები

0.0

29.9

29.9

0.0

17.0

17.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

29.9

29.9

0.0

17.0

17.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

150.6

19.5

131.2

206.9

206.9

0.0

 02 05 01

 საზოგადოებრივი სივრცეების მოწყობა-რეაბილიტაცია

0.0

177.5

46.3

131.2

17.0

17.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

26.9

26.9

0.0

17.0

17.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

26.9

26.9

0.0

17.0

17.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

150.6

19.5

131.2

0.0

0.0

0.0

 02 05 02

 შენობების ფასადების რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

0.0

206.9

206.9

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

206.9

206.9

0.0

 02 05 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

3.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 06

 სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

311.5

342.1

196.5

145.6

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

311.5

342.1

196.5

145.6

0.0

0.0

0.0

 02 07

 სარიტუალო ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 08

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

657.1

671.7

8.0

663.7

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

14.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

642.7

671.7

8.0

663.7

0.0

0.0

0.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

767.8

1216.4

1216.4

0.0

1259.1

1259.1

0.0

 

 ხარჯები

736.3

1094.8

1094.8

0.0

1109.1

1109.1

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

296.9

570.7

570.7

0.0

600.0

600.0

0.0

 

 სუბსიდიები

439.3

494.5

494.5

0.0

509.1

509.1

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

29.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

121.6

121.6

0.0

150.0

150.0

0.0

 03 01

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

656.4

1065.2

1065.2

0.0

1109.1

1109.1

0.0

 

 ხარჯები

656.4

1065.2

1065.2

0.0

1109.1

1109.1

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

217.0

570.7

570.7

0.0

600.0

600.0

0.0

 

 სუბსიდიები

439.3

494.5

494.5

0.0

509.1

509.1

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 03 02

 მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

111.4

5.8

5.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

79.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

79.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

31.5

5.8

5.8

0.0

 0.0

0.0

0.0

 03 03

 კაპიტალური დაბანდებები დასუფთავების სფეროში

0.0

145.4

145.4

0.0

150.0

150.0

0.0

 

 ხარჯები

0.0

29.6

29.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

29.6

29.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

115.8

115.8

 

150.0

150.0

 

 04 00

 განათლება

3904.4

3969.3

2405.5

1563.8

2620.7

2620.7

0.0

 

 ხარჯები

2358.8

2376.4

2192.3

184.1

2592.2

2592.2

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

280.3

204.2

20.1

184.1

20.0

20.0

0.0

 

 სუბსიდიები

2077.3

2169.8

2169.8

0.0

2565.7

2565.7

0.0

 

 სხვა ხარჯები

1.2

2.4

2.4

0.0

6.5

6.5

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1545.7

1592.9

213.2

1379.7

28.5

28.5

0.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2037.1

2096.6

2096.6

0.0

2485.3

2485.3

0.0

 

 ხარჯები

2001.6

2086.6

2086.6

0.0

2475.3

2475.3

0.0

 

 სუბსიდიები

2001.6

2086.6

2086.6

0.0

2475.3

2475.3

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

35.6

10.0

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

 04 02

 სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

783.9

821.8

179.9

641.9

20.0

20.0

0.0

 

 ხარჯები

14.7

20.1

20.1

0.0

20.0

20.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

14.7

20.1

20.1

0.0

20.0

20.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

769.3

801.6

159.7

641.9

0.0

0.0

0.0

 04 03

სკოლისგარეშე დაწესებულებების ფუნქციონირება

89.7

102.4

102.4

0.0

115.4

115.4

0.0

 

 ხარჯები

76.9

85.6

85.6

0.0

96.9

96.9

0.0

 

 სუბსიდიები

75.7

83.2

83.2

0.0

90.4

90.4

0.0

 

 სხვა ხარჯები

1.2

2.4

2.4

0.0

6.5

6.5

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

12.8

16.8

16.8

0.0

18.5

18.5

0.0

 04 04

 საჯარო სკოლების მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები და მოსწავლეთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა

993.6

948.5

26.6

921.9

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

265.6

184.1

0.0

184.1

0.0

0.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

265.6

184.1

0.0

184.1

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

728.0

764.4

26.6

737.8

0.0

0.0

0.0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

1773.3

1972.6

1659.0

313.6

1752.3

1752.3

0.0

 

 ხარჯები

1331.6

1253.8

1253.8

0.0

1514.3

1514.3

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

109.8

51.5

51.5

0.0

182.6

182.6

0.0

 

 სუბსიდიები

1185.6

1195.6

1195.6

0.0

1306.7

1306.7

0.0

 

 სხვა ხარჯები

36.2

6.7

6.7

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

441.7

718.8

405.2

313.6

238.0

238.0

0.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1116.4

1376.6

1063.0

313.6

923.8

923.8

0.0

 

 ხარჯები

692.1

690.1

690.1

0.0

771.8

771.8

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

30.3

15.5

15.5

0.0

37.4

37.4

0.0

 

 სუბსიდიები

652.7

669.5

669.5

0.0

734.4

734.4

0.0

 

 სხვა ხარჯები

9.1

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

424.3

686.5

372.9

313.6

152.0

152.0

0.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

659.7

665.5

665.5

0.0

736.4

736.4

0.0

 

 ხარჯები

648.7

665.5

665.5

0.0

734.4

734.4

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სუბსიდიები

648.7

665.5

665.5

0.0

734.4

734.4

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

11.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

0.0

 05 01 02

 სპორტული ღონისძიებები

54.1

24.6

24.6

0.0

37.4

37.4

0.0

 

 ხარჯები

43.4

24.6

24.6

0.0

37.4

37.4

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

30.3

15.5

15.5

0.0

37.4

37.4

0.0

 

 სუბსიდიები

4.0

4.0

4.0

0.0

0.0

0.0

 0.0

 

 სხვა ხარჯები

9.1

5.1

5.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 01 03

სპორტული ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია , მშენებლობა

402.6

686.5

372.9

313.6

150.0

150.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

402.6

686.5

372.9

313.6

150.0

150.0

0.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

595.0

542.8

542.8

0.0

743.3

743.3

0.0

 

 ხარჯები

577.6

510.5

510.5

0.0

657.3

657.3

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

59.4

17.0

17.0

0.0

95.0

95.0

0.0

 

 სუბსიდიები

501.0

492.5

492.5

0.0

537.3

537.3

0.0

 

 სხვა ხარჯები

17.2

1.0

1.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

17.4

32.3

32.3

0.0

86.0

86.0

0.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

510.9

500.3

500.3

0.0

566.3

566.3

0.0

 

 ხარჯები

500.5

492.5

492.5

0.0

537.3

537.3

0.0

 

 სუბსიდიები

500.5

492.5

492.5

0.0

537.3

537.3

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.4

7.8

7.8

0.0

29.0

29.0

0.0

 05 02 02

კულტურის ობიექტების აღჭურვა,რეაბილიტაცია, მშენებლობა

0.0

26.0

26.0

0.0

57.0

57.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

0.0

1.5

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

1.5

1.5

0.0

57.0

57.0

0.0

 05 02 03

 კულტურული ღონისძიებები

84.1

16.5

16.5

0.0

120.0

120.0

0.0

 

 ხარჯები

77.2

16.5

16.5

0.0

120.0

120.0

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

59.4

15.5

15.5

0.0

95.0

95.0

0.0

 

 სუბსიდიები

0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 სხვა ხარჯები

17.2

1.0

1.0

0.0

25.0

25.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

29.9

19.6

19.6

0.0

50.2

50.2

0.0

 

 ხარჯები

29.9

19.6

19.6

0.0

50.2

50.2

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

20.0

19.0

19.0

0.0

50.2

50.2

0.0

 

 სხვა ხარჯები

9.9

0.6

0.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 04

საგამომცემლო საქმიანობა

32.0

33.6

33.6

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 ხარჯები

32.0

33.6

33.6

0.0

35.0

35.0

0.0

 

 სუბსიდიები

32.0

33.6

33.6

 0.0

35.0

35.0

0.0

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1193.6

1776.2

1263.3

512.9

1223.6

1223.6

0.0

 

 ხარჯები

1000.8

1238.9

1238.9

0.0

1223.6

1223.6

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

19.6

46.3

46.3

0.0

33.9

33.9

0.0

 

 სუბსიდიები

303.1

322.7

322.7

0.0

323.5

323.5

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

649.0

824.8

824.8

0.0

817.4

817.4

0.0

 

 სხვა ხარჯები

29.0

45.1

45.1

0.0

48.8

48.8

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

192.8

537.3

24.4

512.9

0.0

0.0

0.0

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

295.0

663.3

150.4

512.9

95.2

95.2

0.0

 

 ხარჯები

109.8

127.2

127.2

0.0

95.2

95.2

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

5.8

19.7

19.7

0.0

3.9

3.9

0.0

 

 სუბსიდიები

104.0

107.5

107.5

0.0

91.3

91.3

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.3

536.2

23.3

512.9

0.0

0.0

0.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

104.0

107.5

107.5

0.0

91.3

91.3

0.0

 

 ხარჯები

104.0

107.5

107.5

0.0

91.3

91.3

0.0

 

 სუბსიდიები

104.0

107.5

107.5

0.0

91.3

91.3

0.0

 06 01 02

სოფლის ამბულატორიების ხელშეწყობა და ჯანდაცვის ობიექტების მშენებლობა,რეაბილიტაცია

191.0

555.8

42.9

512.9

3.9

3.9

0.0

 

 ხარჯები

5.8

19.7

19.7

0.0

3.9

3.9

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

5.8

19.7

19.7

0.0

3.9

3.9

0.0

 

 სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

185.3

536.2

23.3

512.9

0.0

0.0

0.0

 06 02

 სოციალური დაცვა

898.6

1112.9

1112.9

0.0

1128.4

1128.4

0.0

 

 ხარჯები

891.1

1111.7

1111.7

0.0

1128.4

1128.4

0.0

 

 საქონელი და მომსახურება

13.9

26.6

26.6

0.0

30.0

30.0

0.0

 

 სუბსიდიები

199.1

215.2

215.2

0.0

232.2

232.2

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

649.0

824.8

824.8

0.0

817.4

817.4

0.0

 

 სხვა ხარჯები

29.0

45.1

45.1

0.0

48.8

48.8

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.5

1.1

1.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 06 02 01

სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვთა დახმარების პროგრამა

33.9

120.6

120.6

0.0

159.4

159.4

0.0

 

 ხარჯები

33.9

119.5

119.5

0.0

159.4

159.4

0.0

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

33.9

111.5

111.5

0.0

151.4

151.4

0.0