ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 21
დოკუმენტის მიმღები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 25/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.112.016437
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
21
25/12/2020
ვებგვერდი, 28/12/2020
190020020.35.112.016437
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (28/12/2020 - 09/02/2021)

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №21

2020 წლის 25 დეკემბერი

ქ. ლანჩხუთი

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 61-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების, 91-ე მუხლის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი თანდართული რედაქციით:

თავი I. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი

ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                 ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსა ვლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი

შემოსა ვლები

 სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 I. შემოსავლები

   19,523.7  

      21,863.0  

      10,943.0  

10,920.0  

11,013.3  

11,013.3  

-    

 გადასახადები

     9,226.9  

        7,794.6  

        7,794.6  

 -    

9,020.3  

9,020.3  

-    

 გრანტები

     9,114.4  

      11,140.0  

           220.0  

10,920.0  

220.0  

220.0  

-    

 სხვა 

შემოსავლები

     1,182.4  

        2,928.4  

        2,928.4  

-    

1,773.0  

1,773.0  

-    

 II. ხარჯები

   10,498.7  

      11,885.8  

      10,505.9  

 1,379.9  

11,415.8  

11,415.8  

 -    

 შრომის

ანაზღაურება

     4,687.0  

        4,942.6  

        4,942.6  

-    

5,378.9  

5,378.9  

 -    

 საქონელი და

მომსახურება

     4,503.3  

        4,655.2  

        4,360.5  

294.7  

4,823.6  

4,823.6  

-    

 პროცენტი

          29.1  

             33.2  

             33.2  

-    

33.2  

33.2  

-    

 სუბსიდიები

        398.5  

           430.2  

           430.2  

-    

 458.8  

 458.8  

-    

 სოციალური

უზრუნველყოფა

        586.0  

           538.9  

           538.9  

-    

586.5  

586.5  

-    

 სხვა ხარჯები

        294.8  

        1,285.7  

           200.5  

1,085.2  

134.8  

134.8  

-    

 III.

საოპერაციო

სალდო

     9,025.0  

        9,977.2  

           437.2  

9,540.1  

-402.5  

- 402.5  

-    

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

     9,268.1  

      11,526.8  

        1,294.5  

10,232.3  

1,050.5  

 1,050.5  

-    

 ზრდა

     9,307.7  

      11,536.5  

        1,304.2  

10,232.3  

1,050.5  

 1,050.5  

-    

 კლება

          39.6  

               9.7  

               9.7  

 

 -    

-    

 

 V.  მთლიანი სალდო

-       243.1  

-       1,549.6  

-          857.4  

- 692.2  

-1,453.0  

- 1,453.0  

 -    

 VI.  ფინანსური აქტივების ცვლილება

-       272.1  

-       1,607.7  

-          915.5  

- 692.2  

- 1,511.1  

- 1,511.1  

 -    

 ზრდა

              -    

                 -    

                 -    

-    

-    

 -    

 -    

ვალუტა და

დეპოზიტები

              -    

                 -    

 

 

 -    

 

 

 კლება

        272.1  

        1,607.7  

           915.5  

692.2  

1,511.1  

 1,511.1  

-    

ვალუტა და

დეპოზიტები

        272.1  

        1,607.7  

           915.5  

692.2  

1,511.1  

1,511.1  

-    

 VII.  ვალდებულებების ცვლილება

-         29.0  

-            58.1  

-            58.1  

-     

- 58.1  

-58.1  

-    

 კლება

          29.0  

             58.1  

             58.1  

 -    

58.1  

58.1  

-    

     საშინაო

          29.0  

             58.1  

             58.1  

-    

58.1  

58.1  

 -    

           სესხები

              -    

             58.1  

             58.1  

 

58.1  

58.1   

 

სხვა

კრედიტორული

დავალიანებები

          29.0  

                 -    

 

 

-    

 

 

 VIII. ბალანსი

            0.0  

               0.0  

-              0.0  

-    

0.0  

0.0  

-    

 

მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                      ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსულობები

19,563.3

21,872.7

10,952.7

10,920.0

11,013.3

11,013.3

-

 შემოსავლები

19,523.7

21,863.0

10,943.0

10,920.0

11,013.3

11,013.3

-

 არაფინანსური

აქტივების კლება

39.6

9.7

9.7

 

-

-

-

 გადასახდელები

19,835.4

23,480.4

11,868.2

11,612.2

12,524.4

12,524.4

-

 ხარჯები

10,498.7

11,885.8

10,505.9

1,379.9

11,415.8

11,415.8

-

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9,307.7

11,536.5

1,304.2

10,232.3

1,050.5

1,050.5

-

 ვალდებულებების

კლება

29.0

58.1

58.1

-

58.1

58.1

-

 ნაშთის ცვლილება

- 272.1

- 1,607.7

- 915.5

- 692.2

-1,511.1

-1,511.1

-

 

მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები

ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 11,013.3 ათასი  ლარით:

                                                                         ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 შემოსავლები

19,523.7

21,863.0

10,943.0

10,920.0

11,013.3

11,013.3

-

       გადასახადები

9,226.9

7,794.6

7,794.6

-

9,020.3

9,020.3

-

      გრანტები

9,114.4

11,140.0

220.0

10,920.0

220.0

220.0

-

       სხვა შემოსავლები

1,182.4

2,928.4

2,928.4

 

1,773.0

1,773.0

 

 

მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები

ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 9,020.3 ათასი ლარით:

                                                                 ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის  გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსა ვლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 გადასახადები

9,226.9

7,794.6

7,794.6

-

9,020.3

9,020.3

-

      საშემოსავლო გადასახადი

-

-

   

-

   

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

7,366.1

6,494.6

6,494.6

 

7,520.3

7,520.3

 

      ქონების გადასახადი

1,860.8

1,300.0

1,300.0

-

1,500.0

1,500.0

-

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

333.1

400.0

400.0

 

400.0

400.0

 

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

299.3

400.0

400.0

 

400.0

400.0

 

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

22.9

10.0

10.0

 

10.0

10.0

 

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

158.6

50.0

50.0

 

50.0

50.0

 

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

1,046.9

440.0

440.0

 

640.0

640.0

 

 

მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები

ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 220.0 ათასი ლარით:

                                                           ათას ლარში

დასახელება

 2019  წლის ფაქტი

 2020  წლის გეგმა

 2021  წლის გეგმა

 გრანტები

9,114.4

11,140.0

220.0

 საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული
გრანტები

 

309.89

 

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

9,114.4

10,830.1

220.0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

     

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული

უფლებამოსილების განსახორციელებლად

220.0

220.0

220.0

 კაპიტალური ტრანსფერი

5,581.0

5,471.6

 

 სპეციალური ტრანსფერი
მათ შორის :

3,313.4

5,138.5

-

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების
განხორციელების თაობაზე

2,052.1

4,100.0

 

      საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები

     

 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის

ფარგლებში გამოყოფილი თანხები

748.0

748.0

 

      სხვა სახის ტრანსფერები

513.3

290.5

 

 

მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 1,773.0 ათასი ლარით:

                                                                       ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

            1,182.4   

            2,928.4  

            1,773.0  

 შემოსავლები საკუთრებიდან

               159.2  

               160.0  

               160.0  

 რენტა

               159.2  

               160.0  

               160.0  

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

               100.1  

                 74.2  

                 73.0  

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და

გადასახდელები

                  48.9  

                  24.2  

                  23.0  

      სანებართვო მოსაკრებელი

                  20.7  

                  11.2  

                  10.0  

 სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

                  17.2  

 

 

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული

ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

                  11.0  

                  13.0  

                  13.0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული

საქონელი და მომსახურება

                  51.2  

                  50.0  

                  50.0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

               834.9  

            2,649.2  

            1,500.0  

 შერეული და სხვა

არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

                 88.1  

                 45.0  

                 40.0 

 

მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით

ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  11,415.8 ათასი ლარით:

                                                                                      ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუთარი შემოსა ვლები

 სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავ ლები

 სახელ მწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 ხარჯები

10,498.7  

11,900.8  

10,520.9  

1,379.9  

11,415.8  

11,415.8  

-     

 შრომის

ანაზღაურება

4,687.0  

4,942.6  

4,942.6  

-    

5,378.9  

5,378.9  

 -    

 საქონელი და

მომსახურება

 4,503.3  

4,655.2  

4,360.5  

294.7  

4,823.6  

4,823.6  

-    

 პროცენტები

29.1  

33.2  

33.2  

-    

33.2  

33.2  

-    

 სუბსიდიები

398.5  

430.2  

430.2  

 -    

458.8  

458.8  

 -    

 სოციალური უზრუნველყოფა

586.0  

553.9  

553.9  

-    

586.5  

586.5  

 -    

 სხვა ხარჯები

294.8  

1,285.7  

200.5  

1,085.2  

134.8  

134.8  

-    

 

მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1050,5 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 1050,5 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 0 ათასი ლარით:

                                                                                                     ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

59.4  

145.1  

30.0  

 01 01

   საკანონმდებლო და

აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

59.4  

145.1  

30.0  

 02 00

 ინფრასტრუქტურის

განვითარება

6,833.1  

9,767.2  

835.0  

 02 01

   საგზაო

ინფრასტრუქტურის

განვითარება

3,335.4  

5,497.1  

-    

 02 02

   წყლის სისტემების

განვითარება

840.9  

945.8  

-    

 02 03

    გარე განათება

 -    

124.3  

130.0  

 02 04

   მშენებლობა, ავარიული

ობიექტების და შენობების რეაბილიტაცია

82.3  

 -    

-    

 02 06

   კეთილმოწყობის

ღონისძიებები

0.6  

49.0  

5.0  

 02 07

    მუნიციპალური

ტრანსპორტის

განვითარება

-    

-    

-    

 02 08

   საპროექტო

დოკუმენტაციისა და

საექსპორტო მომსახურების

შესყიდვა

403.1  

881.6  

700.0  

 02 09

    სარწყავი არხების და

ნაპირსამაგრი ნაგებობების

მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

1,430.9  

1,521.3  

-    

 02 10

 სოფლის პროგრამის

მხარდაჭერა

740.0  

748.0  

-    

 03 00

 დასუფთავება და

გარემოს დაცვა

2.8  

-    

-    

 03 01

   დასუფთავება და

ნარჩენების გატანა

2.8  

-    

-    

 03 05

    მდინარეზე ნაგვის

დამჭერის მოწყობა

-    

 -    

-    

 04 00

 განათლება

532.4  

794.2  

44.0  

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

62.2  

44.0  

9.0  

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

0.4  

 -    

35.0  

 04 03 

 საბაზო ზოგადი

განათლება

469.8  

750.2  

 

 05 00

 კულტურა,

ახალგაზრდობა

და სპორტი

1,709.9  

829.4  

141.5  

 05 01

   სპორტის სფეროს

განვითარება

1,689.5  

806.4  

81.5  

 05 02

   კულტურის

სფეროს განვითარება

20.4  

23.0  

60.0  

 06 00

 ჯანმრთელობის

დაცვა და სოციალური

უზრუნველყოფა

170.0  

 0.8  

-    

 06 01

   ჯანმრთელობის

დაცვა

170.0  

0.8  

-    

 

 სულ არაფინანსური

აქტივების ზრდა

9,307.7  

 11,536.5  

1,050.5  

 

                                                                                                       ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

               39.6  

9.7  

-    

 ძირითადი აქტივები

                 1.0  

-    

-    

 არაწარმოებული აქტივები

               38.6  

9.7  

-    

        მიწა

               38.6  

9.7  

 

 

მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

                                                                                                                                 ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 7.1

 საერთო დანიშნულების

სახელმწიფო მომსახურება

2,820.3  

3,157.0  

3,331.8  

 7.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2,791.2  

3,123.8  

3,298.6  

 7.1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,789.4  

3,042.5  

3,243.6  

 7.1.1.2

 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

1.8  

81.3  

55.0  

 7.1.6

 ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

29.1  

33.2  

33.2  

 7.2

 თავდაცვა

127.8  

133.4  

143.3  

 7.2.2

 სამოქალაქო თავდაცვა

127.8  

133.4  

143.3  

 7.4

 ეკონომიკური საქმიანობა

3,455.0  

5,632.5  

204.4  

 7.4 5

 ტრანსპორტი

 3,455.0  

5,632.5  

204.4  

 7.4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

3,433.4  

5,611.5  

178.8  

 7.4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის

სატრანსპორტო საშუალებები

21.5  

21.0  

25.6  

 7.5

 გარემოს დაცვა

1,026.5  

 1,249.6  

1,271.4  

 7.5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება

და განადგურება

1,026.5  

1,249.6  

1,271.4  

 7.6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

 4,088.9  

 5,960.3  

1,472.0  

 7.6 1

 ბინათმშენებლობა

192.6  

 1,123.1  

-    

 7.6 2

 კომუნალური მეურნეობის განვითარება

-    

 -    

 -    

 7.6 3

 წყალმომარაგება

 883.6  

1,016.6  

68.5  

 7.6 4

 გარე განათება

319.8  

461.3  

535.0  

 7.6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა საბინაო კომუნალურ

მეურნეობაში

2,692.9  

 3,359.2  

868.5  

 7.7

 ჯანმრთელობის დაცვა

307.5  

 147.8  

147.0  

 7.7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის

მომსახურება

307.5  

147.8  

147.0  

 7.8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

3,896.1  

3,066.4  

2,454.4  

 7.8 1

 მომსახურება დასვენებისა და

სპორტის სფეროში

2,742.3  

1,879.6  

1,163.5  

 7.8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,113.8  

1,146.7  

1,250.9  

 7.8 4

 რელიგიური და სხვა სახის

საზოგადოებრივი საქმიანობა

40.0  

40.0  

40.0  

 7.9

 განათლება

3,453.0  

3,465.0  

2,763.0  

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

2,457.0  

2,399.6  

2,700.0  

 7.9 2

 ზოგადი განათლება

996.0  

1,065.3  

63.0  

 7.9 2 2

 საბაზო ზოგადი განათლება

996.0  

1,065.3  

63.0  

 7 10

 სოციალური დაცვა

631.4  

 625.5  

679.0  

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა

სოციალური დაცვა

90.0  

90.0  

140.0  

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

1.5  

1.5  

3.0  

 7 10 4

 ოჯახებისა და ბავშვების

სოციალური დაცვა

40.0  

49.0  

106.0  

 7 10 7

 სოციალური გაუცხოების საკითხები,

რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

36.0  

37.2  

42.2  

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

463.9  

447.8  

387.8  

 

 სულ

19,806.4  

23,437.3  

12,466.3  

 

მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო

ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 1453,0 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 402,5 ათასი ლარით:

                                                                                 ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

                  9,025.0  

                  9,962.2  

-                    402.5  

 მთლიანი სალდო

-                    243.1  

-                 1,564.6  

-                 1,453.0  

 

მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 1511,1 ათასი ლარით:

                 ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების

ცვლილება

-                    272.1  

-                 1,622.7  

-                 1,511.1  

 ზრდა

                           -    

                           -    

                           -    

         ვალუტა და დეპოზიტი

                           -    

                           -    

                           -    

 კლება

                     272.1  

                  1,622.7  

                  1,511.1  

        ვალუტა და დეპოზიტი

                     272.1  

                  1,622.7  

                  1,511.1  

 

ფინანსური აქტივების კლება 1511.1 ათასი ლარის ოდენობით წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის სახაზინო ანგარიშზე არსებულ თავისუფალ ნაშთს, რომლის გამოყენებაც მოხდება 2021 წლის განმავლობაში.

2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 1702,3 ათ.ლარი. მათ შორის განკარგულებებით გამოყოფილი თანხის ჯამმა შეადგენა 702,3 ათ ლარი. აქედან  2019 წლის 18 იანვრის N13 განკარგულებით მოსწავლეთა ტრანპორტით უზრუნველსაყოფად დარჩენილი 4,2 ათ ლარი , საჯარო სკოლების ინფრასრუქტურის გაუმჯობესებისათვის 77,0 ათ ლარი. 2018 წლის 31 დეკემბრის N2577 განკარგულების კაპიტალური ტრანსფერი 317,3 ათ.ლარი . 2018 წლის 18 იანვრის N136 განკარგულებს კაპიტალური ტრანსფერის ნაშთი 65,6 ათ ლარი. სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების სალიკვიდაციოდ განკარგულებებით გამოყოფილი თანხებიდან დარჩენილმა ნაშთმა შეადგინა 216,8 ათ ლარი. სოფლის პროგრამის ფარგლებში გამოყოფილი ტრანსფერი 8,0 ათ ლარი. არსებული ნაშთებიდან   მიიმართა 2020 წლის ბიუჯეტში შესაბამისი სამუშაოების დასაფინანსებლად 692,2 ათ ლარი, ხოლო 10,1 ათ ლარი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას. სახაზინო ანგარიშზე არსებული ნაშთიდან 930,5 ათ ლარი მიიმართა 2020 წლის ბიუჯეტის ხარჯების დასაფინანსებლად.

 

მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 58,1 ათასი ლარის ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2017 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2020 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სასესხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 439,5 ათას ლარს, ხოლო 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით იგი იქნება 381.4  ათასი ლარი.

 

თავი II. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

 

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1656,4 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

1,656.4

1,425.8

1,488.8

1,551.1

 02 01

 საგზაო ინფრასტრუქტურა

178.8

128.8

128.8

128.8

 02 01 02

 გზების მიმდინარე შეკეთება

150.0

100.0

100.0

100.0

 02 01 03

 საგზაონიშნები და უსაფრთხოება

28.8

28.8

28.8

28.8

 02 02

 წყლის სისტემების განვითარება

68.5

70.0

71.0

72.0

 02 02 02

  წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

68.5

70

71

72

 02 03

 გარე განათება

535.0

410.0

420.0

430.0

 02 03 01

 გარე განათების ქსელის ექსპლოტაცია

405.0

410

420

430

 02 03 02

 კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

130.0

     

 02 06

 კეთილმოწყობის ღონისძიებები

148.5

141.0

142.0

142.5

 02 06 03

 სადღესასწაულო ღონისძიებები

30.0

20.0

20.0

20.0

 02 06  04

 შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

               5.0  

6

7

7.5

 02 06 05

 სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

            113.5  

115

115

115

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

             25.6  

26

27

27.8

 02 08

 საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

            700.0  

650.0

700.0

750.0

 

                                                     ათას ლარში

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების  მიმდინარე  შეკეთება

დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

             150,0     

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

საგზაო ინფრასტრუქტურის ექსპლოტაციის, მოვლა-შენახვის სამუშაოები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ყოველწლიურად მიმდინარეობს. სამუშაოები მოიცავს  ასფალტირებული ქუჩების დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენა- რეაბილიტაციას (ე.წ. ორმული შეკეთება); არაასფალტირებული ქუჩების გრუნტის საფარის მოსწორება და მოხრეშვა-მოშანდაკებას; ზამთრის პერიოდში გზების თოვლისგან გაწმენდას და სტიქიური მოვლენების პრევენციის მიზნით სამუშაოების ჩატარებას. სამუშაოები შესაძლებელია განხორციელდეს საგზაო ინფრასტრუქტურის იმ მონაკვეთებზე, რომლებზეც წლის განმავლობაში გამოიკვეთება სამუშაოების შესრულების აუცილებლობა. ასევე, გზის გაწმენდითი სამუშაოები შესრულდება საჭიროების შესაბამისად

მიღწეული შედეგი

ქ. ლანჩხუთში ,ასევე სოფლების დამაკავშირებელი გზებს ჩაუტარდა მიმდინარე შეკეთება (ორმოული სამუშაოები, მოხრეშვა). შესრულებული სამუშაოები უსაფრთხოს გახდის ამ გზებზე გადაადგილებას. 2021 წელს რეაბილიტირებული გზებით საერთო ჯამში ისარგებლებს  ადგილობრივი ქალაქ ლანჩხუთის და სოფლების მოსახლეები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02

68,5

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. რიგ შემთხვევებში პროგრამა ასევე მოიცავს, სარწყავი და სანიაღვრე არხების მოწყობა რეაბილიტაციას.
პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ლანჩხუთში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში.
პროგრამის მიზანია:
 - მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობდეს  წყლის 24 საათიანი მიწოდება;
 - მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს  წყალს;
 - წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.
წყლის სისტემის განვითრების პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა და წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა. ექსპლოტაციის ქვეპროგრამის დაფინანსების წყაროა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი შემოსულობები, ხოლო რეაბილიტაციის ქვეპროგრამა უმეტესწილად ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერიდან. მიმდინარე ეტაპზე პროგრამის შედგება 1 ქვეპროგრამისაგან -  წყლის სისტემის ექსპლოტაციის ქვეპროგრამა.
წყლის სისტემის განვითარების პროგრამა შინაარსის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული (წყლის სისტემის რეაბილიატაცია, ახლის მოწყობა), ასევე, მომსახურების (წყლის სისტემის ექსპლოტაცია). რაც შეეხება მის ხანგრძლივობას, იგი ინფრასტრუქტურულ ნაწილში წარმოადგენს მრავალწლიან, ხოლო მომსახურების ნაწილში მუდმივმოქმედ პროგრამას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში მოქმედებს  წყლის მიწოდების 24 საათიანი გრაფიკი;
მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნია შეუფერხებლი წვდომა  წყალზე;
წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილია დროულად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 წყლის სისტემის ექსპლუატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 02 02

68,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში (გარდა ქ. ლანჩხუთისა)  5600 კომლის  წყალმომარაგებას, რაც მიზნად ისახავს სოფლის მოსახლეობის შეუფერხებელ წყლის მიწოდებას.

 ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ფინანსდება:

  -  დაზიანებული მონაკვეთების აღდგენითი სამუშაოები.
 - მწყობრიდან გამოსული წყლის მილების  შეკეთება და გამოცვლა;
 -  დაზიანებული ტუმბოების  შეკეთება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობისათვის წყლის შეუფერხებელი მიწოდება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03

535,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისთვის და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოატაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში და 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში  (დასახლებულ პუნქტში), გარე განათების ქსელით მოცულია მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის 75%. გარე განათების სისტემა მოიცავს 1100-ზე მეტს განათებისა და ელექტროგაყვანილობის ბოძს, 8000-ზე მეტ სანათ წერტილს, 30000 გრძივ მეტრზე მეტ სადენს და სხვა დამხმარე ინფრასტრუქტურას. პროგრამის ასიგნებების მნიშვნელოვანი ნაწილი (დაახლოებით 230,0 ათსი ლარი ყოველწლიურად) ხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.
პროგრამა შედგება 2 ქვეპროგრამისაგან. ესენია:
 - გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია;
- კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში.
გარე განათების პროგრამა შინაარსის ტიპის მიხედვით არის როგორც კაპიტალური/ინფრასტრუქტურული ხასიათის, ასევე - მომსახურების. კაპიტალური ნაწილი მოიცავს გარე განათების ქსელის გაფართოება-გაუმჯობესების ღონისძიებებს, ხოლო მომსახურების ნაწილი - გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაციას (მ.შ. მოხმარებული ელექტროენერგიის ხარჯის ანაზღაურებას).
ხანგრძლივობის მიხედვით, ექსპლოატაციის ნაწილში პროგრამა არის მუდმივმოქედი, ხოლო ინფრასტრუქტურულ ნაწილში - მრავალწლიანი.
2021 წლის ბიუჯეტიდან ასიგნებები გამოყოფილია მხოლოდ გარე განათების ქსელის ექსპლოატაციის ქვეპროგრამაზე. ექსპლოატაციის ხარჯების დაფინანსება ხორციელდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, ხოლო კაპიტალური დანახარჯები უმეტესწილად გაიწევა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერით.

პროგრამის საბოლოო მიზანი და მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდგრადი გარე განათების სისტემის შექმნა, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში, ნებისმიერ კლიმატურ პირობებში შეძლებს უზრუნველყოს გარე განათების სისტემის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შედეგად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის ის ნაწილი, სადაც მოწყობილია გარე განათება, ქსელი განათებული იქნება სრულად, ხოლო პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებების აღმოფხვრა მოხდება ოპერატიულად. პროგრამის მიზანს ასევე წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის დასახლებული ტერიტორიის სრულად მოცვა გარე განათებით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 01

405,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული  გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, მისი პერიოდული შეკეთება.

 დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ლანჩხუთში, ასევე 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში   გარე განათების ქსელით მოცულია დასახლებული ტერიტორიების 75%.

 (დასახლებულ პუნქტში). ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს:
 - მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ ქსელში მწყობრიდან გამოსული ნათურების გამოცვლა;
 - ამორტიზებული და დაზიანებული განათების ბოძების შეკეთება, ახლით ჩანაცვლება;
 - ქსელის  დაზიანებული მონაკვეთის  აღდგენა, შეკეთება.

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების სისტემის გამართული  ფუნქციონირება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 03 02

130,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების მიზნით  სპეც ტექნიკის შეძენას

მოსალოდნელი შედეგი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირების  ხელშეწყობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 06 05

113,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქ. ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული 6 სასაფლაოს მოვლა-პატრონობა. კერძოდ: აგარაკი N1, აგარაკი N2, ლაშისღელის, მაჩხვარეთის, ქალაქის (ატეკის), ორაგვის ღელის სასაფლაოების  მოვლითი ღონისძიებები  10800 კვ/მეტრს ფართზე..

-  დაზიანებული ღობის  შეკეთება,  შეღებვას;

ქვეპროგრამა ფარგლებში ასევე ხორციელდება ქალაქის ლანჩხუთში სკვერებისა და პარკების   დაცვა მოთარეშე პირუტყვუისაგან.
 - ასევე ხორციელდება  სკვერებისა და პარკების როგორც  შეწამვლითი და გაცელვითი სამუშაოები.

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი სასაფლაოები, სკვერები და პარკები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 07

25,6

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის მიერ იჯარით არის გაცემული სამარშუტო ხაზები, რომელზეც ქ.ლანჩხუთიდან სოფლების მიმართულებით ხორციელდება  ტრანსპორტით გადაადგილდება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიპალიტეტის ტერიტორიაზე ტრანსპორტით შეუფერხებელი გადაადგილება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო დოკუმენტაციისა და საექსპორტო მომსახურების შესყიდვა

დაფინანსება
 ათას ლარში

02 08

700

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა. ამასთან, იმ ხელშეკრულებებზე რომელთა ღირებულება არ აღემატება 50.0 ათას ლარს  პროექტის შემდგენი ახორციელებს შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზას. ამ პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება 50.0 ლარზე მეტი თანხის ინფრასტრუქტურული პროექტების ტექნიკური ზედამხედველობის (საექსპერტო მომსახურების) სამუშაოების შესყიდვა.
პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განსახორციელებელი ინფრასტრუტურული პროექტებისათვის დროულად და კვალიფიციურად მოხდეს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა. ასევე, პროექტების განხორციელებისას ჩატარებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა მათზე მუდმივი ზედამხედველობის განხორციელების გზით.
პროგრამის თანხების განკარგვა ხორციელდება რეგიონალურ დონეზე ჩატარებული კონსოლიდირებული ტენდერების საშუალებით.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია დროულად და კვალიფიციურად მომზადება; შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტების მაღალი ხარისხი, ისე რომ იგი აკმაყოფილებდეს პროექტით განსაზღვრულ და ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო ნორმებს (სტანდერტებს)

 

მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა

დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 1,291.4 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                             ათას ლარში

პროგრა

მული

კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1291.4

1330

1385

1440

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

1104.4

1150

1200

1250

 03 02

   მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

167

170

175

180

 03 04

 უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

20

10.0

10.0

10.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

დასუფთავება და ნარჩენების გატანას

დაფინანსება
 ათას ლარში

 03 01

1104,4

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის სესხით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები.
დასუფთავების ღონისძიებებთან დაკავშირებული კაპიტალური ხარჯები ძირითადად გაიწევა მუნიციპალური ბიუჯეტის არასაკუთარი შემოსავლებიდან (სესხი, სახელმწიფო ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი), ხოლო მიმდინარე ხარჯები, ისეთი როგორიცაა ყოველდღიურად ნარჩენების მოგროვება და გატანა ნაგავსაყრელ პოლიგონზე ფინანსდება მუნიციპალური ბიუჯეტის საკუთარი შემოსავლებიდან, კერძოდ დასუფთავება და ნარჩენების გატანის პროგრამიდან.
პროგრამის ფარგლებში ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას.

დასუფთავების ღონიძიებები ხორციელდება ქალაქ ლანჩხუთის ქუჩებსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე  14 ადმინისტრაციულ ერთეულის ცენტრებიდან.  რომელსაც ემსახურება  34 მეეზოვე, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულია 684 ურნა, ყოველდღიური დასუფთავების შედეგად მუნიციპალიტეტიდან გადის  75 მ³  ნარჩენის  გატანა ხორციელდება  7 ნაგავმზიდის მეშვეობით ფოთის, ურეკის და ოზურგეთის (მერის) ნაგავსაყრეზე.

- საკურორტო სეზონის პერიოდში (90 დღე) ხორციელდება 7 კილომეტრიანი ზღვის პირა ზოლის დაგვა  დასუფთავება,  ყოველდღიურად ხდება    28 მ³ ნარჩენის გატანა.
-  ფინანსდება მდინარე სუფსაზე არსებული ნაგავჩამკეტის გაწმენდითი სამუშაოები, რომლის ფარგლებშიც 2 დღეში ერთხელ ძრავიანი ნავის საშუალებით ხორციელდება მდინარის გაწმენდა ნაღჩენებიდან.

- მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე დასუფთავების ღონისძიებების  განხორციელებ  მიზნით დამატებით საჭიროა ურნებისა და სპეც მანქანების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და შენარჩუნება, დასუფთავების მუნიციპალური სერვისის გამართული ფუნქიონირება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მწვანე ნარგავების მოვლა-პატრონობა, განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 02

167

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა-პატრონობა. კერძოდ, სკვერებსა და გამწვანებულ ტერიტორიებზე ტარდება მწვანე ნარგავების მოვლისა და აღდგენის ღონისძიებები, ნიადაგის მომზადება, დასუფთავება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა, ხეების გადაბელვა და შეთეთრება, რათა გაუმჯობესთეს მუნიციპალიტეტის მწვანე საფარი.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის გამწვანება და გამწვანებულ ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების მოვლა პატრონონა, რის შედეგაც მიღებული იქნება გამწვანებული და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო ცხოველების მოვლითი ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

03 04

20,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში,მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით, ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელთა  დაცვა მაწანწალა  ძაღლებისაგან.

 

მუხლი 15. განათლება

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,763.0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                                                                                               ათას ლარში

პროგრა მული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 04 00

 განათლება

2,763.0

2,625.0

2,725.0

2,826.0

 04 01

 სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

2,700.0

2600

2700

2800

 04 03

 განათლების ღონისძიებები

28.0

25

25

26

 04 04

 განათლების ობიექტებისრეაბილიტაცია , მშენებლობა

35.0

     

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

დაფინანსება ათას ლარში

04 01

2700,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის საკუთარ (ექსკლუზიურ) უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება. 

შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითდ პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 21 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 1250-ზე მეტი ბავშვი. ბაგა-ბაღებში ჯამში დასაქმებულია 100 აღმზრდელი და ადმინისტრაციული პერსონალი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია:

     ბაგა-ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სადაც დაცული იქნება „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის  მოთხოვნები და საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #488 დადგენილებით დამტკიცებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების სახელმწიფო სტანდარტები;  

     ბაგა-ბაღებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისაობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ოქტომბრის #485 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ბაგა-ბაღებში მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;

     ბაგა-ბაღებში კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 30 ოქტომბრის #487 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკურ რეგლამენტის დადგენილ ნორმებთან;

     ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;

     ბაგა-ბაღებში დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება.

     ა(ა)იპ - სკოლამდელი საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო ცენტრის თანამშრომელთათვის შესაბამის სამუშაო პირობების შექმნა

მოსალოდნელი შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მომზადება სასკოლოდ.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 03

28,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს, ინტელექტუალური და შემეცნებითი პროექტების თანადაფინანსებას;

საგანმანთლებლო სფეროში მოღვაწე ადამიანების სხვადასხვა შემეცნებით და საგანმანათლებლო ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით,ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას;

ერთიან ეროვნულ და სამაგისტრო გამოცდებზე მოპოვებული 100% გრანტის მფლობელთა ფულადი ჯილდოთი წახალისებას ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების ოქროს და ვერცხლის მედალოსანთა წახალისებას ფულადი ჯილდოთი;

სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, შემეცნებით, პროფესიულ, სადღესასწაულო დღეებზე, მოსწავლე-ახალგაზრდებისა და საგანმანათლებლო სფეროში მოღვაწე წარმატებული და ღვაწლმოსილი ადამიანების ფულადი ჯილდოთი,  სხვადასხვა პრიზითა თუ ფასიანი საჩუქრით  წახალისებას.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად დაფინანსდება სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტი, შესაძლებელი იქნება საგანმანათლებლო ღონისძიებებზე ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფა, წარმატებული მოსწავლეებისა და საგანამანათლებლო სფეროში მოღვაწე ღვაწლმოსილი ადამიანების წახალისება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განათლების ობიექტების რეაბილიტაცია , მშენებლობა

დაფინანსება
ათას ლარში

04 04

35,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტის დაფინანსება-სოფელ სუფსაში არსებული სამუსიკო სკოლის კეთილმოწყობა და გარე ფასადის მოხატვა

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი სამუსიკო სკოლა სოფ სუფსაში . ამ შენობით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო .

 

მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 2,454.4 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                                                                                              ათას ლარში

პროგრა მული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

2,454.4

2,360.0

2,383.0

2,429.0

 05 01

 სპორტის სფეროს განვითარება

1,163.5

1,083.0

1,105.0

1,138.0

 05 01 01

 სპორტული დაწესებულებების  ხელშეწყობა

1,130.0

1,060.0

1,080.0

1,110.0

 05 01 01 01

 სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

580.0

520.0

525.0

530.0

 05 01 01 03

 სტადიონის ფუნქციონირება

160.0

165.0

165.0

170.0

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

150.0

135.0

145.0

155.0

 05 01 01 05

 საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

240.0

240.0

245.0

255.0

 05 01 02 

 სპორტული ღონისძიებები

33.5

23.0

25.0

28.0

 05 02

 კულტურის სფეროს განვითარება

1,278.9

1,265.0

1,265.0

1,276.0

 05 02 01

 კულტურის სფეროს დაწესებულებების ხელშეწყობა

1,180.0

1,200.0

1,200.0

1,210.0

 05 02 01 01

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

860.0

870.0

870.0

880.0

 05 02 01 02

 სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

320.0

330.0

330.0

330.0

 05 02 02

 კულტურის ღონისძიებები

24.0

25.0

25.0

26.0

 05 02 03

 კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

34.9

     

 05 02 04

 რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

40.0

40.0

40.0

40.0

 05 03

 ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

12.0

12.0

13.0

15.0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01 01

580.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სპორტული ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია 5-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისა და ახალგაზრდების ფიზიკური განვითარებასპორტული ცენტრი აერთიანებს 11 სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი ჭიდაობა (28 ბავშვი); ქართული ჭიდაობა (20 ბავშვი); ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა (35 ბავშვი); რაგბი (45 ბავშვი); ცურვა (36 ბავშვი); მაგიდის ჩოგბურთი (24 ბავშვი); კარატე (60 ბავშვი); ჭადრაკი (37 ბავშვი); კალათბურთი (40 ბავშვი) და გოგონათა ფეხბურთი (25 ბავშვი) და სპორტული ტანვარჯიში (20 ბავშვი). სულ ცენტრში სპორტის სახეობებს ეუფლება 370 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 5-ჯერ. სპორტულ ცენტრში დასაქმებულია ჯამში 75 ადამიანი, მათ შორის, 30 ტექნიკური და 15 ადმინისტრაციული პერსონალი და 30 მწვრთნელი. ცენტრის აღსაზრდელები პერიოდულად გადიან სპორტულ შეკრებებს, მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტის საყოველთაობისა და ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარებული პიროვნების ფორმირება; სპორტული ტრადიციების დაცვა, გარღმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობა, სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მატერიალური და ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, სპორტის ინდუსტრიის განვითარება;

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სტადიონის ფუნქციონირება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 03

 160,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მინიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთს“, რომელიც შემდგომ ახორციელებს სტადიონის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშწორებას(ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონორებისათვის სხვა აუცილებელ ხარჯების დაფინანსებას.
ქვეპროგრამის მიზანია წლის ნებისმიერ პერიოდში ლანჩხუთის საფეხბურთო სტადიონის მზადყოფნის უზრუნველყოფა დაგეგმილი მატჩებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ ყველა სპორტულ ღონისძიებას

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ქალთა სპორტის განვითარება

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 04

150,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის ქალთა საფეხბურთო კლუბის „ლანჩხუთის ლანჩხუთი“-ს დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალიურ შპს „ლანჩხუთის ლანჩხუთს“, საიდანაც ხორციელდება კლუბის ხარჯების დაფინანსება. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება ფეხბურთელებისა და მწვრთნელების ხელფასებს, შეკრებებს და სამწვრთნელო პროცესს, ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობისთვის აუცილებელი ხარჯების ანაზღაურებას და შპს-ს ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასს.
პროგრამის მიზანია ქალთა საფერბურთო გუნდის წარმატებული ასპარეზობა ეროვნულ და შემდგომ საერთაშორისო ასპარეზზე

მოსალოდნელი შედეგი

ეროვნულ ჩემპიონატში საპრიზო ადგილის დაკავება

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

საფეხბურთო სკოლის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 01 01 05

240,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურთო სკოლა

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტულ სკოლაში ფუნქციონირებს ფეხბურთის 6 ჯგუფი, რომელშიც გაერთიანებულია და ვარჯიშობს 180 ბავშვი, რომელთაც სამწვრთნელო პროცესი უტარდებათ კვირაში 3-4 ჯერ. სკოლაში დასაქმებულია ჯამში 42 ადამიანი, მათ შორის 35 ტექნიკური და 7 ადმინისტრაციული პერსონალი და 18 მწვრთნელი. სკოლის აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებებში და ტურნირებში საქართველოს მასშტაბით.
ქვეპროგრამის მიზანია:
 - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;
 - მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში, რათა ნაკლები დრო დარჩეთ ქუჩისათვის;
 - მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი

სპორტული სკოლა მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია სკოლის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის ჯგუფებით სარგებლობა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სპორტული ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარებში

05 01 02

33,5

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:

   ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება ფასიანი საჩუქრებით;

   ოლიმპიადის, მსოფლიოს, ევროპის და საქართველოს ოფიციალური ჩემპიონატების საპრიზო (I,II,III)  ადგილებზე გასული, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე სპორტსმენებისა და მწრთვნელების წახალისება ფულადი ჯილდოთი;

    ღვაწლმოსილი  ვეტერანი სპორტსმენების (წარსულში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელით მოასპარეზე წარმატებული  ვეტერანი სპორტსმენი) დაჯილდოება ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით;

    სხვადასხვა სპორტულ ღონისძიებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირაბაში დახმარება;

    სასკოლო სპორტული ოლიმპიადისა და სპორტი ბარიერების გარეშე-ღონისძიებების ორგანიზება.

    პროგრამის მიზანია:

    ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ყველა ასაკობრივი ჯგუფების ჩართვა მასობრივ სპორტის სახეობებში; წარმატებული ახალგაზრდა და ვეტერანი სპორტსმენების დაჯილდოება, მათი მოტივაციის ამაღლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის 16 ადმინისტრაციულ ერთეულში ჩატარდება სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერის გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული, მასტერლიგა 2021, ღრმაღელობა, ჩიბათობა, ლელო და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული და ღვაწლმოსილი ვეტერანი სპორტსმენები.

მოსახლეობის სხვადასხვა ასაკობრივი და მოწყვლადი ჯგუფების მასობრივი სპორტის სახეობებში ჩართულობა და დაინტერესება გაზრდილია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 01

860,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი 4 კულტურის სახლი, 5 მუნიციპალური მუზეუმი, 18 ბიბლიოთეკა და ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი.

კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. ამ წრეების სწავლების პროგრამებში მონაწილეობს 400 აღსაზრდელი, ფოლკლორული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლებში ჩართულია 100-მდე მონაწილე. დაფინანსება 315,8 ათასი ლარი.

მუნიციპალურ მუზეუმებში დღეის მდგომარეობით განთავსებულია 19000 ექსპონატი. წლის განმავლობაში ვიზიტორთა რაოდენობა საშუალოდ შეადგენს 2000-ს. დაფინანსება 138,3 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის 18 ბიბლიოთეკაში წიგნის ფონდი შეადგენს 112000 ერთეულს. ბიბლიოთეკების მომსახურებით სარგებლობს მუნიციპალიტეტის დაახლობით 2000 მოსახლე. დაფინანსება 110,6 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს ე. ნინოშვილის სახელობის სახალხო თეატრი და მასთან არსებული თოჯინების თეატრი. 2018 წელს თეატრში გაიმართა 1 დრამატული სპექტაკლის პრემიერა, აღდგა და განახლდა წინა წლებში დადგმული 3 სპექტაკლი. თოჯინების თეატრში დაიდგა 2 ახალი წარმოდგენა, თოჯინების თეატრი ასევე ახორციელებს გასვლით წარმოდგენებს. დაფინანსება 96,1 ათასი ლარი.

მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი, ბიბლიოთეკებისა და მუზეუმებისადმი მოსახლეობის დაინტერესების ზრდა და ჩართულობის გაზრდა

მოსალოდნელი შედეგი

კულტურის ცენტრის ფუნქციონირების ხელშეწყობა.

სანახაობრივი მაღალი ხარისხის კულტურული ღონისძიებების ჩატარება; მოსახლეობის ჩართულობის გაზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

      სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 01 02

320,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი დაწყებითი სამუსიკო განათლების 2 და დაწყებითი სამხატვრო განათლების 1 სკოლა.

სამუსიკო სკოლებში გაერთიანებულია საფორტეპიანო, თეორიული, ვიოლინოს, ხალხური საკრავების, კლასიკური გიტარის და სხვა მიმართულებები. სამუსიკო სკოლებში დაწყებით სამუსიკო განათლებას იღებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 319 ბავშვი. სკოლებში დასაქმებულთა რაოდენობა შეადგენს (ადმინისტრაციული პერსონალი და პედაგოგები) 39 თანამშრომელს.

სამხატვრო სკოლაში ბავშვები ეუფლებიან ფერწერას, ხატვას, კომპოზიციას, ქანდაკებას, გობელენს, ვიტრაჟს და ხატწერას. სამხატვრო სკოლაში დაწყებით სამხატვრო განათლებას იღებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 150 ბავშვი. სკოლაში სულ დასაქმებულია 18 თანამშრომელი, მათ შორის, 15 პედაგოგი.

პროგრამის ფარგლებში ასევე ფინანსდება ა(ა)იპ - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანების მიმდინარე ხარჯები (ადმინისტრაციული პერსონალის ხელფასი) .

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებისა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა; განსაკუთრებული მუსიკალური ნიჭით დაჯილდოვებული მოსწავლეების გამოვლენა; სიმღერის, ფოლკლორის, სხვადასხვა ინსტრუმენტებზე შემსწავლელი წრეები ჩამოყალიბება; კულტურული ღონისძიებების ჩატარება მუნიციპალიტეტის მთელს ტერიტორიაზე; ფასიანი, საქველმოქმედო ღონისძიებების მოწყობა; მონაწილეობის მიღება ფესტივალებში, კონკურსებში, ფორუმებში როგორც საქართელოში ისე საზღვარგარეთ.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და სამხატვრო სკოლა წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  სამხატვრო და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ასევე ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კულტურის ღონისძიებები

დაფინანსება
 ათას ლარში

05 02 02

24,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის, განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სადღესასწაულო დღეებზე ღონისძიებების, ფესტივალების, ფორუმების, საქველმოქმედო აქციების, ლიტერატურულ-შემოქმედებითი საღამოების ორგანიზებას;

კულტურული პროექტების თანადაფინანსებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, წარმატებული შემოქმედებითი ჯგუფების და ახალგაზრდების წახალისებას;

კულტურული მემკვიდრეობის  დაცვას და შენარჩუნებას;

კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების, კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიზნით ტრანსპორტირებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი  შედეგი

პროგრამის განხორციელების შედეგად შესაძლებელი იქნება მასობრივი ღონისძიებების ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ტურისტული პოტენციალის ზრდა, ადგილობრივი შემოქმედებითი ჯგუფების პოპულარიზაცია და  მოსახლეობის კულტურულ ცხოვრებაში ჩართულობის ზრდა;

კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, პატივისცემა და განვითარება;

პროგრამის განხორციელების შედეგად მოხდება  კულტურის სფეროში მოღვაწე ადამიანების   შემოქმედების წარმოჩენა, შედეგად გაიზრდება შემოქმედებით სფეროში  მოღვაწე ადამიანების  მოტივაცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კაპიტალური დაბანდებები კულტურის სფეროში

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 02 03

34.9

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის მონაწილეობითი ბიუჯეტის პროგრამის გამარჯვებული ობიექტის დაფინანსება-სოფელ აკეთში  კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმის მოწყობა

მოსალოდნელი შედეგი

კეთილმოწყობილი კულტურულ მემკვიდრეობითი სახლ-მუზეუმი

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

დაფინანსება
ათას ლარებში

05 03

12,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

  პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი გახდება მუნიციპალური ახალგაზრდული საქმიანობის ხელშეწყობა და განვითარება.  განხორციელდება და დაფინანსდება სხვადასხვა მიმართულების ახალგაზრდული პროექტები და ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტში ახალგაზრული საქმიანობის განვითარებას, ახალგაზრდების  გააქტიურებას და მათი ჩართულობის ზრდას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, გაზრდის ახალგაზრდებისთვის  არაფორმალური განათლების მიღების შესაძლებლობას.

ასევე, პროგრამის ფარგლებში შესაძლებელი იქნება ფიზიკური და იურიდიული პირების მომართვის საფუძველზე ისეთი პროექტების თანადაფინანსება და სამსახურის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსება, რომლბიც ხელს შეუწყობს შშმ ახალგაზრდების საზოგადოებაში ინტეგრაციას.

 პროგრამის მიზანია: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა. შშმ ახალგაზრდებისთვის ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართულობის გაზრდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, კულტურულ-საგანმანათლებლო და სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკის განხორციელება და ხელშეწყობა.

 

მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 826 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

                                 ათას ლარში

პროგრამული კოდი

 პრიორიტეტი, პროგრამა, ქვეპროგრამა

 2021 წლის გეგმა

 2022 წლის პროგნოზი

 2023 წლის პროგნოზი

 2024 წლის პროგნოზი

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

826.0

850.1

876.1

905.1

 06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

147.0

147.0

148.0

150.0

 06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

147.0

147

148

150

 06 01 02

 ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

-

     

 06 02

 სოციალური დაცვა

679.0

703.1

728.1

755.1

 06 02 01

  ბიკარბონატული ჰემოდიალეზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯი

38.8

39.8

39.8

39.8

 06 02 02

 მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

42.0

45

46

48

 06 02 03

  სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა

92.0

100

110

115

 06 02 04

 ცენტრ ,, იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა"

13.0

13

13

13

 06 02 05

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების მომსახურების პროგრამა

14.6

15

15

15

 06 02 06

 მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფა

115.0

130

130

135

 06 02 07

 იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა

15.3

16

17

18

 06 02 08

 ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

56.6

58

58

58

 06 02 09

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

67.0

70

70

70

 06 02 10

 ,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბის" სარეაბილიტაციო პროგრამა"

42.2

40

40

42

 06 02 11

 100 და მეტი წლის ხანდაზმულ პირთა დახმარების პროგრამა

3.0

3

3

3

 06 02 12

 მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

25.0

50

55

58

 06 02 13

 უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

2.5

2.5

2.5

2.5

 06 02 14

 ერთჯერადი სოციალური დახმარების პროგრამა

10.0

20

21

22

 06 02 15

 მედიკამენტის შეძენაზე დახმარების პროგრამა

15.0

15

15

15

 06 02  16

 შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

14.0

9.8

9.8

9.8

 06 02 17

 ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

25.0

30

32

35

 06 02 18

 გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

3.0

4

5

6

 06 02 19

 სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა

6.0

7

8

9

 06 02 20

 მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა

2.0

3

4

5

 06 02 21

 0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლ ბავშვების და შშმ ბავშვების , რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი სოციალური (ფულადი ) დახმარების პროგრამა

2.0

3

4

5

 06 02 22

 ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

3.0

4

5

6

 06 02 23

 აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვთა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

44.0

25

25

25

 06 02 24

 კოვიდ 19 ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

25.0

     

 06 02 25

 კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

3.0

     

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 01

147,0

პროგრამის განმახორციელებელი

ა.ა.ი.პ ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით დერატიზაციის, დეზინსექციისა და დეზინფექციის ღონისძიებათა ორგანიზება; გ) საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.
პროგრამა შედგება შემდეგი ქვეპროგრამებისაგან:
1 ეპიდზედამხედველობა (მათ შორის ტუბერკულოზის კონტროლის პროგრამა) (მალარიისა და პარაზიტოლოგიურ დაავადებათა კონტროლი)
2 იმუნიზაციია.
3 ცხოვრების ჯანსაღი წესის განვითარების ხელშეწყობა
4 მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა

 

პროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბიკარბონატული ჰემოდიალიზი-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 01

38,8

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული თირკმლის უკმარისობით დაავადებულთათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფა პროგრამული დიალიზის ჩასატარებლად კვირაში სამჯერ, 2019 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 24 ბენეფიციარი (144 ლარი თითო ბენეფიციარზე).

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 02

42

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველთვიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 35 ლარს.  პროგრამით ისარგებლებს ის ოჯახები რომლებიც არ  არიან სოციალური შემწეობის მიმღები. პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მრავალშვილიანი ოჯახების მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 28 მრავალშვილიანი ოჯახის ფინანსური დახმარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 03

92

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა ან ქიმიოთერაპიის კურსის თადაფინანსება და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე შეჭირვებული მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 000-ი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. მუნიციპალიტეტის მიერ ასევე განხორციელდება კვლევის დაფინანსება მაგნიტო რეზონანსული ტომოგრაფიების და კომპიუტერული ტომოგრაფიების თანადაფინანსება-50 %. სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, კვლევებით ისარგებლებენ 0-დან 130 000  სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.

           შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) ქიმიოთერაპიის თანადაფინანსება,  უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.

   2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით ისარგებლა 347 ბენეფიციარმა.

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის   გაუმჯობესებისათვის ფინანსური ხელშეწყობა.პროგრამა გატვლილია 400 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სარეაბილიტაციო ცენტრ "იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 04

13,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა“.  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა".  პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი.

მოსალოდნელი შედეგი

ყოველწლიურად სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწობა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 05

14.6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის მიერ ხორციელდება  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეების ტრანსპორტირება სასულიერო გიმნაზიამდე და უკან, ვინაიდან აღნიშნულ ტერიტორიაზე არ ფუნქციონირებს სამგზავრო ტრანსპორტი. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ერთი სკოლა (სასულიერო გიმნაზია. სულ 44 მოსწავლე).

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეების ტრანსპორტით ხელშეწყობა.  პროგრამა ხელს უწყობს ბავშვების ჯანმრთლობასა და განათლების სრულფასოვნად მიღებას.  ყოველწლიურად პროგრამით შესაძლებელი იქნება -44 მოსწავლის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 06

115

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქ ლანჩხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღეში ერთჯერადად კვება უფასო სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციართათვის  კვირაში ორჯერ საკვების მიწოდება ოჯახში. სარეიტინგო ქულა 65000 -ის ჩათვლით

მოსალოდნელი შედეგი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკვების ხელმისაწვდომობაზე მდგომარეობის გაუმჯობესება  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 105 ბენეფიციარის კვებით უზრუნველყოფა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 07

15,3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

დევნილთა ოჯახები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, ერთჯერადად მიეცემათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 250 (ორასი) ლარის ოდენობით. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია  ასეთი 59 ოჯახი (192 დევნილი).

მოსალოდნელი შედეგი

დევნილთა ოჯახების ფინანსური დახმარება მერქნული რესურსის შესაძენად

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 08

56,6     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამით გათვალიწინებულია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული  ომის ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარება.  გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 250 (ორასოrმოცდაათი) ლარის ოდენობით.  ასევე მე-2 მსოფლიო ომის  მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან დაკავშირებით  (თითოეულს 500 ლარის ოდენობით დღეის მდგომარეობით არის 3 ბენეფიციარი).  საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპული მეომრების ოჯახებისათვის 27 სექტემბერს (სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით 11 ბენეფიციარი) 8 აგვისტოს (აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, 3 ვეტერანი) ოსეთის კონფლიქტების დროს დაღუპული (ერთი ვეტერანი)  300 ლარით დახმარება (15 ვეტერანი სულ 4 500 ლარი). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის შემდგომ გარდაცვლილი ვეტერანების ოჯახების, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილე ვეტერანთა, სხვა სახელწიფოთა  ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების  (70 ბენეფიციარი),  რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება  130 000-ს და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული მეომრების ოჯახების ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. პირველი და მეორე ჯგუფის შშმ ვეტერანებისათვის ყოველთვიურად 100 ლარით დახმარება (2 ვეტერანი საჭიროებს 2400 ლარს); მე-2 მსოფიო ომის მონაწილეთათვის ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება (4 ვეტერანი). დედის დღესთან  3  მარტთან დაკავშირებით დაღუპული მეომრების დედების დასაჩუქრება 200 ლარით (15 ვეტერანის დედა  3000 ლარი) ომში დაღუპული მეომრების საპატივცემლოდ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში გამართულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით საჩუქრის გადაცემა და  წლის განმავლობაში დაგეგმილ ღონისძიებებზე ვეტერანთა საფლავების ყვავილებით შესამკობად თაიგულების და გვირგვინების შეძენა (1 000 ლარი). აგვისტოს ომში გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში გმირულად დაღუპული მეომრების ოჯახის წევრების ტრანსპორტირების ხარჯი 700 ლარი

მოსალოდნელი შედეგი

ვეტერანებისა და მათი ოჯახების თანადგომა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 80 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 09

67,0                      

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.  ბენეფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა  თვეში  არაუმეტეს 100 (ასი) ლარისა. ამავე პროგრამის ფარგლებში ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

ხანძარისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, ასევე საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახების, ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა. მათი საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება 60 ოჯახის დახმარება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

,,გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"- ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა,
 

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 10

42,2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს: შეხვედრები გამარჯვებულ ქალთა კლუბის წევრებთან,

თემატური საქმიანობა, ფსიქოლოგიური ტრეინინგი  არტთერაპიის კომპონენტებით (3 ჯგუფი);სამედიცინო კვლევები კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის ;სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგი(2 ჯგუფი);პაციენტების ტრანსპორტირება  კვლევებზე(თბილისი და ზუგდიდი);საგანმანათლებლო  და კულტურული ღონისძიების ორგანიზება; პრესოთერაპიის პროცედურების ჩატარება ; რეგიონალური კოორდინატორის მომსახურება ;საოფისე საჭიროება(კომუნიკაცია, ინტერნეტი და დასუფთავება); მოწვეული სპეციალისტების საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფა; პროგრამის საოპერაციო ხარჯი .

მოსალოდნელი შედეგი

ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება.  პროგრამით შესაძლებელი იქნება ყოველწლიურად 44 კლუბის წევრის დახმარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 11

3,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების დახმარება 1000 (ათასი) ლარის ოდენობით. (დაბადების დღეს ან ხანდაზმულთა დღეს 1 ოქტომბერს)

მოსალოდნელი შედეგი

 ხანდაზმულთა სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობის გაუმჯობესება 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 12

                      25    

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა ავარიულ მდგომარეობაში არსებული და სტიქიით დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში- არაუმეტეს 4 000 ლარისა. პროგრამის განხორციელებაზე პასუხისმგებელი სამსახური ახორციელებს მონიტორინგს  ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელთან ერთად, სივრცით ტერიტორიული  მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის დასკვნის საფუძველზე დგინდება დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების აუცილებლობა, რაც მოწმდება ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი საბუთების მეშვეობით.  მერის ბრძანებით შექმნილი კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე დადგენილი წესის შესაბამისად განისაზღვრება ბენეფიციარზე ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა. პროგრამით ისარგებლებს 15 ბენეფიციარი

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე მოსახლეობის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის  პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 13

                              2,5     

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და მაჯორიტარი დეპუტატის (საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის  და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანების საფუძველზე.

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც გარდაცვლილის ოჯახის სრულწლოვანი წევრები არის შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე, რაც დასტურდება შესაბამისი დოკუმენტაციით, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარიტუალო მომსახურებაზე ფინანსური დახმარების გაცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე

მოსალოდნელი შედეგი

უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 14

          10

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებს და მარტოხელა შეჭირვებულ მოხუცებს რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65001 -ს საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით ; სადღესასწაულო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის, მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100 და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის

მოსალოდნელი შედეგი

მარტოხელა მშობელთა და მარტოხელა შეჭირვებულთა ოჯახების თანადგომა

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების  პროგრამა

დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 15

15,0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები  კერძოდ:  ონკოდაავადებულები  და ლეიკემიით დაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად მიიღებენ დახმარებას არაუმეტეს (300 ლარისა), რომელთა ოჯახის სარეიტინგო ქულა 65000- დან არ აღემატება 150000-ს  თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.

  

მოსალოდნელი შედეგი

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარების მედიკამენტების შეძენაზე ფინანსური დახმარება

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 16

14

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები, რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ურეკში, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს,დახმარების თანხა დღიური 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით ბენეფიციარზე და 35 ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე.  თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე.    2020 წლის მაჩვენებლით პროგრამით სარგებლობდა 14 ბენეფიციარი.

მოსალოდნელი შედეგი

დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარება-დასვენებაში   ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.პროგრამა გათვლილია 20 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა  და  ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაციის ქვეპროგრამით მოსაგებლე შშმ ბავშვების და მათი თანმხლები პირების  ტრანსპორტირების დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 17

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბავშვები, რომლებიც სარგებლობენ ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობისა და ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცცის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით, ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის მიზნით ბავშვთა ადრეული განვითარების ხელშეწყობის სერვისის ფარგლებში განხორციელდება სერვისის მომწოდებელ სპეციალისტთა ტრანსპორტირების ხარჯის თანადაფინანსება. სერვისის ბავშვებისთვის ბუნებრივ გარემოში იქნება ეს სახლი , ბაღი თუ სკოლა, ხოლო სერვისის ცენტრში მიწოდების შემთხვევაში ბავშვებს დამატებით აუნაზღაურდება ტრანსპორტირების ხარჯი. პროექტის ფარგლებში (თითო ბავშვთან თვეში 8 ვიზიტი) განხორციელდება, მგზავრობის საფასური შეადგენს 5 ლარს , ხოლო ბავშვთა რეაბილიტაცია/აბილიტაცცის ქვეპროგრამით, ბავშვების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით , ვინაიდან ამ სერვისის მომწოდებელი გურიის რეგიონში არ არის მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს მომსახურეობის მომწოდებელ ორგანიზაციებში ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბავშვებისა და მათი თანმხლები პირებისათვის სატრანსპორტო ხარჯის გამოყოფას. მკურნალობის კურსი ტარდება 12 თვის განმავლობაში, თვეში 10 დღე. სამსახურის მიერ ორიენტაცია აღებულია ქუთაისის , ჩაქვისა და ბათუმის სარეაბილიტაციო ცენტრებზე. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ბავშვისა და ერთი თანხმლები პირის ტრანსპორტირება მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებამდე და უკან (ქუთაისი, ბათუმი ერთი მიმართულებით 5 ლარი, ჩაქვი -4,5 ლარი და შიდა გადაადგილებისათვის 2 ლარი). მ/წელს ზემო აღნიშნული ქვეპროგრამები გათვლილია 30 ბავშვზე, ზემო აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა. ბავშვების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრის ხელშეწყობა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 18

3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებული  ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე ბენეფიციარს   გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით.

თანხა გაიცემა მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის   საფუძველზე, თითოეულ  ბენეფიციარზე დადგენილი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი  დახმარების სახით 1000 (ათასი) ლარამდე.

მოსალოდნელი შედეგი

ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა/ბენეფიციართა თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 3 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული ახალგაზრდების დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 19

6

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული 18-დან 24 წლამდე  ახალგაზრდების ფინანსური დახმარებას. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური  დაცვის სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით, მოხდება ოჯახზე ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა.

მოსალოდნელი შედეგი

სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება, მათი   ოჯახების თანადგომა.   პროგრამა გათვლილია 9 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება ერთჯერადი ფინანსური დახმარების პროგრამა.

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 20

2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ  მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. 

მოსალოდნელი შედეგი

მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება,   საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება და ოჯახების თანადგომა.  პროგრამა გათვლილია 4 ბენეფიციარზე

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 21

2

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ   0-დან 18 წლამდე დედმამით ობოლი ბავშვებს და შშმ ბავშვებს რომელიც არის ობოლი წლის განმავლობაში ერთჯერადად გაეწევა ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 300 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

დედ-მამით ობოლი ბავშვების და შშმ ბავშვების რომელიც არის ობოლი ოჯახების თანადგომა. პროგრამა გათვლილია 6 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ცელიაკიით დაავადებულთა (18 წლამდე ასაკის) კვებითი დანამატებით უზრუნველყოფის პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 22

3

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ცელიაკია მძიმე დაავადებაა. ცელიაკია ფსიქო-ფიზიკური განვითარების შეფერხებას იწვევს.  მკურნალობის ერთდაერთი საშუალება დიეტოთერაპიაა, რომელიც გულისხმობს ძვირადღირებული სპეციალიზირებული კვებითი დანამატების მიღებას მუდმივად,  რაც მძიმე ეკონომიურ ტვირთს წარმოადგენს თითოეული ოჯახისთვის და ხშირად შეუძლებელს ხდის მის ჩატარებას.

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე, 18 წლამდე ასაკის ცელიაკიით  დაავადებულ პირთა  დაფინანსებას ისეთი სახის კვებითი დანამატების შესაძენად, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით. დახმარება გაეწევათ ყოველთვიურად თვეში არაუმეტეს 250 (ორასორმოცდაათი) ლარისა.

 ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 1 ბენეფიციარზე. 

მოსალოდნელი შედეგი

ცელიაკიით დაავადებულ პირთა  გაუმჯობესებული ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მათი ოჯახების მატერიალური და მორალური თანადგომა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

აუტისტური სპექტრის მქონე  ბავშვთა სარებილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 23

44

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მოსარგებლეები არიან დაავადებათა საერთაშორისო კლასიფიკატორის  (ICD-10)  მიხედვით  განვითარების ზოგადი აშლილობის ჯგუფის (F84.0 დან F84.9-ის) დიაგნოზის მქონე 2-დან 18 წლია ასაკის ჩათვლით, ასევე პროგრამის მოსარგებლეები არიან(R62.0) წლამდე განვითარების ეტაპების დაყოვნება დიაგნოზის მქონე 0-დან 2 წლამდე საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით და ამავდროულად ქვეპროგრამაში ჩართვის მომენტისათვის არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული. პროგრამა მოიცავს შემდეგ მომსახურებებს და ღონისძიებებს: ა) პროგრამის მოსარგებლის განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის კორექტირება. ბ) პროგრამის მოსარგებლისათვის თვეში არაუმეტეს 20 სეანსის მიწოდება, ინდვიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად. თითოეული სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ 1 საათს. წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის  თერაპიის სეანსებისმინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 14 სეანსი, ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად თვეში 20-ზე ნაკლები სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში,სეანსების ოდენობის არანაკლებ 1/4. ამასთან მშობლის თანხმობის შემთხვევაში სეანსის ჩატარება შესაძლებელია განხორციელდეს განსხვავებულ გარემოში გ)ქვეპროგრამის მოსარგებლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის კონსულტირება; დ)6 თვეში ერთხელ მოსარგებლისათვის გაწეული თერაპიის შედეგების შეფასება/გადაფასება. 1სეანსი ღირებულება 20 ლარი.პროგრამის ხარჯი 1 თვე 400 ლარი.

ანგარიშგება

1. სერვისის მომწოდებელი  ორგანიზაცია ვალდებულია  განმახორციელებელს  ყოველთვიურად არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 10 რიცხვისა, წარუდგინოს საანგარიშგებო დოკუმენტაცია.

2.ანგარიშგებისას მომწოდებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი(ანგარიშფაქტურა)

3. შესრულებულ მომსახურებად ჩაითვლებასაანგარიშგებო თვეში მოსარგებლისათვის გაწეული მომსახურების მოცულობა.

 ზემოაღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს ბავშვების განვითარების ხელშეწყობას. პროგრამა გათვლილია 10ბენეფიციარზე. 

მოსალოდნელი შედეგი

შშმ ბავშვების სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარებაში ხელშეწყობა.ბავშვების მდგომარეობის სტაბილიზაცია

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთა და მასთან კონტაქტში მყოფ პირთა ტრანსპორტირებით დახმარების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 24

25.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე   კოვიდ 19-ით ინფიცირებული ბენეფიციარები რომლებსაც დაუდასტურდებათ  კოვიდ 19-ი და საჭიროებენ გადაყვანას სამედიცინო დაწესებულებაში, ასევე კვლევების ჩატარებას, ზემოაღნიშნული პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ინფიცირებულის  სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების, კვლევების ჩასატარებლად  და გამოჯანმრთელებული ბენეფიციარის სახლში ტრანსპორტირების დაფინანსება. ხოლო  კოვიდ 19-ით ინფიცირებულთან კონტაქტში მყოფი პირების შემთხვევაში განხორციელდება მათი სასტუმრომდე ტრანსპორტირების დაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

კოვიდ- 19-ით ინფირებული   ოჯახების თანადგომა, დაავადებულთა სასიცოცხლო მნიშვნელობის მკურნალობის ჩატარების ხელშეწყობა. ბენეფიციარების ჯანმრთელობის მდგომარეობის სტაბილიზაცია. პროგრამა გათვლილია საშუალოდ 400 ბენეფიციარზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურების პროგრამა

დაფინანსება
 ათას ლარში

06 02 25

3.0

პროგრამის განმახორციელებელი სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული კოვიდ 19-თ გარდაცვლილ მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებაზე დახმარება გაიცემა ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლისა და მაჟორიტარი დეპუტატის  (საკრებულოს წევრის) შუამდგომლობის და სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის ან  ააიპ - ლანჩხუთის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის მიერ  მოწოდებული ინფორმაციის შემდგომ დასკვნის მომზადებისა და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.  მუნიციპალიტეტის მიერ გაიცემა  კოვიდ ინფიცირებულის დაკრძალვისთვის საჭირო აღჭურვილობა (პირბადე, ფარი,  ქუდი , ბახილი,  ერთჯერადი ხალათი, სადეზინფექციო ხსნარი, სპეც. ჩანთა და ხელთათმანი)

მოსალოდნელი შედეგი

კოვიდ 19-ით გარდაცვლილ  მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება.  პროგრამით გათვალიწინებულია 30 გარდაცვლილის სარიტუალო მომსახურეობა

 

მუხლი 18. პრიორიტეტების /პროგრამების/ ქვეპროგრამების მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები

ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტებით/პროგრამებით/ქვეპროგრამებით მიღწეული შედეგის შეფასების ინდიკატორები ინფორმაციული სახით წარმოდგენილია ბიუჯეტზე თანდართულ პროგრამული ბიუჯეტის დანართში.

 

თავი III. ლანჩხუთის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

მუხლი 19. ბიუჯეტის ასიგნებები

ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

პროგრ ამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 საკუ თარი შემოსავლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუ თარი შემოსავლები

 სახელმ წიფო ბიუჯეტის ფონ დები

 

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

     19,835.4  

23,495.4  

     11,883.2  

     11,612.2  

      12,524.4  

     12,524.4  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

          813.0  

817.0  

          817.0  

                -    

           814.0  

          814.0  

               -    

 

 ხარჯები

     10,498.7  

11,900.8  

     10,520.9  

       1,379.9  

      11,415.8  

     11,415.8  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

       4,687.0  

4,942.6  

       4,942.6  

                -    

        5,378.9  

       5,378.9  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

       4,503.3  

 4,655.2  

       4,360.5  

          294.7  

        4,823.6  

       4,823.6  

               -    

 

პროცენტები

            29.1  

33.2  

            33.2  

                -    

             33.2  

            33.2  

               -    

 

სუბსიდიები

          398.5  

430.2  

          430.2  

                -    

           458.8  

          458.8  

              -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

          586.0  

553.9  

          553.9  

                -    

           586.5  

          586.5  

               -    

 

სხვა ხარჯები

          294.8  

1,285.7  

          200.5  

       1,085.2  

           134.8  

          134.8  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       9,307.7  

11,536.5  

       1,304.2  

     10,232.3  

        1,050.5  

       1,050.5  

               -    

 

 ვალდებულებები

            29.0  

58.1  

            58.1  

                -    

             58.1  

            58.1  

               -    

 01 00

 მმართველობა და

საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

       2,977.1  

3,348.5  

       3,288.6  

            59.9  

        3,533.2  

       3,533.2  

               -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          176.0  

183.0  

          183.0  

                -    

           185.0  

          185.0  

-     

 

 ხარჯები

       2,888.6  

3,145.3  

       3,145.3  

                -    

        3,445.1  

       3,445.1  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

       1,995.4  

2,137.9  

       2,137.9  

                -    

        2,368.3  

       2,368.3  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          775.6  

851.4  

          851.4  

                -    

           945.8  

          945.8  

               -    

 

პროცენტები

            29.1  

33.2  

            33.2  

                -    

             33.2  

            33.2  

               -    

 

სუბსიდიები

              1.5  

5.0  

              5.0  

                -    

5.0  

              5.0  

               -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            18.4  

-    

                -    

                -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

            68.7  

117.8  

          117.8  

                -    

             72.8  

            72.8  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            59.4  

145.1  

            85.2  

            59.9  

             30.0  

            30.0  

               -    

 

 ვალდებულებები

            29.0  

58.1  

            58.1  

                -    

             58.1  

            58.1  

               -    

 01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების

საქმიანობის

უზრუნველყოფა

       2,752.9  

2,937.0  

       2,937.0  

                -    

        3,213.9  

       3,213.9  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

          159.0  

166.0   

          166.0  

                -    

           166.0  

          166.0  

               -    

 

ხარჯები

       2,693.4  

2,859.0  

       2,859.0  

                -    

        3,183.9  

       3,183.9  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

       1,873.7  

2,012.2  

       2,012.2  

                -    

        2,242.6  

       2,242.6  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          732.9  

774.0  

          774.0  

                -    

           848.5  

          848.5  

               -    

 

სუბსიდიები

              1.5  

5.0  

              5.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

            18.4  

-    

                -    

                -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

სხვა ხარჯები

            66.9  

67.8  

            67.8  

                -    

             67.8  

            67.8  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            59.4  

78.0  

            78.0  

                -    

             30.0  

            30.0  

              -    

 01 01 01

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

          737.8  

769.0  

          769.0  

                -    

           858.1  

          858.1  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

            34.0  

34.0  

            34.0  

 

             34.0  

            34.0  

 

 

ხარჯები

          736.4  

 764.0  

          764.0  

                -    

           848.1  

          848.1  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          498.2  

527.2  

          527.2  

                -    

           566.0  

          566.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          162.7  

170.0  

          170.0  

                -     

           205.3  

          205.3  

               -    

 

სოციალური

უზრუნველყოფა

              9.3  

-    

                -    

                -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

            66.2  

66.8  

            66.8  

                -    

             66.8  

            66.8  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              1.3  

5.0  

              5.0  

                -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 01 01 02

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის

მერია

       1,887.3  

2,034.6  

       2,034.6  

                -    

        2,212.5  

       2,212.5  

              -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          116.0  

123.0  

          123.0  

 

           123.0  

          123.0  

 

 

 ხარჯები

       1,829.7  

1,961.6  

       1,961.6  

                -    

        2,192.5  

       2,192.5  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

       1,273.6  

1,378.2  

       1,378.2  

                -    

        1,559.9  

       1,559.9  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          544.9  

577.4  

          577.4  

                -    

           616.6  

          616.6  

               -    

 

სუბსიდიები

              1.5  

5.0  

              5.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 სოციალური უზრუნველყოფა

              9.1  

-    

                -    

                -    

             10.0  

            10.0  

               -    

 

სხვა ხარჯები

              0.7  

 1.0  

              1.0  

                -    

               1.0  

              1.0  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            57.6  

73.0  

            73.0  

                -    

            20.0  

            20.0  

               -    

 01 01 03

სამხედრო

აღრიცხვისა და

გაწვევის სამსახური

          127.8  

133.4  

          133.4  

                -    

           143.3  

          143.3  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

              9.0  

9.0  

              9.0  

 

               9.0  

              9.0  

 

 

 ხარჯები

          127.3  

133.4  

          133.4  

                -    

           143.3  

          143.3  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          102.0  

106.8  

          106.8  

                -    

           116.7  

          116.7  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

            25.3  

26.6  

            26.6  

                -    

             26.6  

            26.6  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.5  

-    

 

                -    

                 -    

 

              -    

 01 02

 საერთო

დანიშნულების

ხარჯები

          224.2  

411.5  

          351.6  

            59.9  

           319.3  

          319.3  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

            17.0  

17.0  

            17.0  

                -    

             19.0  

            19.0  

               -    

 

 ხარჯები

          195.2  

286.3  

          286.3  

                -    

           261.2  

          261.2  

              -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          121.7  

125.7  

          125.7  

                -    

           125.7  

          125.7  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

            42.7  

77.4  

            77.4  

                -    

             97.3  

            97.3  

               -    

 

პროცენტები

            29.1  

33.2  

            33.2  

                -    

             33.2  

            33.2  

              -    

 

სხვა ხარჯები

              1.8  

50.0  

            50.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

67.1  

              7.2  

            59.9  

                 -    

               -    

               -    

 

 ვალდებულებები

            29.0  

58.1  

            58.1  

                -    

             58.1  

            58.1  

              -    

 01 02 01

სარეზერვო ფონდი

               -    

31.3  

            31.3  

                -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 

 ხარჯები

               -    

31.3  

            31.3  

                -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

               -    

31.3  

            31.3  

                -    

             50.0  

            50.0  

               -    

 01 02 02

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების

დაფარვა და

სასამართლოს  გადაწყვეტილებების აღსრულების

ფინანსური

უზრუნველყოფა

              1.8  

50.0  

            50.0  

                -    

              5.0  

              5.0  

               -    

 

 ხარჯები

              1.8  

50.0  

            50.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

სხვა ხარჯები

              1.8   

50.0  

            50.0  

 

               5.0  

              5.0  

 

 01 02 03

მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და

დაფარვა

            58.1  

91.3  

            91.3  

                -    

             91.3  

            91.3  

               -    

 

 ხარჯები

            29.1  

33.2  

            33.2  

                -    

             33.2  

            33.2  

               -    

 

პროცენტები

            29.1  

 33.2  

            33.2  

 

             33.2  

            33.2  

 

 

 ვალდებულებები

            29.0  

58.1  

            58.1  

 

             58.1  

            58.1  

 

 01 02 04

ეკონომიკური

განვითარების და

ინოვაციის ცენტრი

          158.0  

171.8  

          171.8  

                -    

           173.0  

          173.0  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

            17.0  

17.0  

            17.0  

 

             19.0  

           19.0  

 

 

ხარჯები

          158.0  

171.8  

          171.8  

                -    

           173.0  

          173.0  

               -    

 

შრომის ანაზღაურება

          121.7  

125.7  

          125.7  

 

           125.7  

          125.7  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

            36.4  

46.1  

            46.1  

                -    

             47.3  

            47.3  

               -    

 01 02 05

ტურიზმის

განვითარების

ხელშეწყობა

              6.3  

67.1  

              7.2  

            59.9  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

              6.3  

-    

                -    

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

              6.3  

-    

                -    

                -    

                 -    

               -    

              -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

67.1  

              7.2  

            59.9  

                 -    

 

 

 02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

       7,538.0  

11,572.7  

       1,749.1  

       9,823.6  

        1,656.4  

       1,656.4  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

            15.0  

15.0  

            15.0  

                -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

 ხარჯები

          704.9  

 1,805.6  

          720.4  

       1,085.2  

           821.4  

          821.4  

               -    

 

შრომის ანაზღაურება

            97.1  

95.3  

            95.3  

                -    

             99.9  

            99.9  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          497.5  

610.2  

          610.2  

                -    

           721.5  

          721.5  

               -    

 

სხვა ხარჯები

          110.3  

1,100.1  

            14.9  

       1,085.2  

                 -    

               -    

               -    

 

არაფინანსური

ქტივების ზრდა

       6,833.1  

9,767.2  

       1,028.7  

       8,738.4  

           835.0  

          835.0  

               -    

 02 01

 საგზაო

ინფრასტრუქტურის განვითარება

       3,433.4  

5,611.5  

          431.1  

       5,180.4  

           178.8  

          178.8  

               -    

 

 ხარჯები

            98.0  

114.4  

          114.4  

                -    

           178.8  

          178.8  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

            98.0  

114.4  

          114.4  

                -    

           178.8  

          178.8  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       3,335.4  

5,497.1  

          316.7  

       5,180.4  

                 -    

               -    

               -    

 02 01 01

გზების

კაპიტალური

შეკეთება

       3,334.3  

5,496.9  

          316.5  

       5,180.4  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       3,334.3  

5,496.9  

          316.5  

       5,180.4  

               -    

 

 

 02 01 02

გზების

მიმდინარე

შეკეთება

            93.3  

100.0  

          100.0  

                -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

 ხარჯები

            93.3  

100.0  

          100.0  

                -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

            93.3  

100.0  

          100.0  

                -    

           150.0  

          150.0  

               -    

 02 01 03

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

              5.8  

14.6  

            14.6  

                -    

             28.8  

            28.8  

               -    

 

 ხარჯები

              4.8  

14.4  

            14.4  

                -    

             28.8  

            28.8  

               -    

 

 საქონელი და

მომსახურება

              4.8  

14.4  

            14.4  

                -    

             28.8  

            28.8  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              1.1  

 0.2  

              0.2  

 

                 -    

 

 

 02 02

წყლის სისტემების განვითარება

          883.6  

1,016.6  

          162.3  

          854.3  

             68.5  

            68.5  

               -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              1.0  

1.0  

              1.0  

                -    

               1.0  

              1.0  

               -    

 

 ხარჯები

            42.7  

70.8  

            70.8  

                -    

             68.5  

            68.5  

               -    

 

 შრომის

ანაზღაურება

              5.9  

7.8  

              7.8  

                -    

               7.8  

              7.8  

               -    

 

საქონელი

და მომსახურება

            36.9  

63.0  

            63.0  

                -    

             60.7  

            60.7   

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          840.9  

945.8  

            91.5  

          854.3  

                 -    

               -    

               -    

 02 02 01

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

          840.9  

945.8  

            91.5  

          854.3  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          840.9  

945.8  

            91.5  

          854.3  

                -    

 

 

 02 02 02

წყლის სისტემის ექსპლოატაცია

            42.7  

70.8  

            70.8  

                -    

             68.5  

            68.5  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

              1.0  

 1.0  

              1.0  

 

               1.0  

              1.0  

 

 

 ხარჯები

            42.7  

70.8  

            70.8  

                -    

             68.5  

            68.5  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

              5.9  

7.8  

              7.8  

 

               7.8  

              7.8  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

            36.9  

63.0  

            63.0  

                -    

            60.7  

            60.7  

               -    

 02 03

გარე განათება

          319.8  

461.3  

          353.5  

          107.8  

           535.0  

          535.0  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

              6.0  

6.0  

              6.0  

                -    

               6.0  

              6.0  

               -    

 

 ხარჯები

          319.8  

337.0  

          337.0  

                -    

           405.0  

          405.0  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

            41.5  

38.3  

            38.3  

                -    

             38.3  

            38.3  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          278.3  

298.7  

          298.7  

                -    

           366.7  

          366.7  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

124.3  

            16.5  

          107.8  

           130.0  

          130.0  

               -    

 02 03 01

გარე განათების

ქსელის

ექსპლოტაცია

          319.8  

347.0  

          347.0  

                -    

           405.0  

          405.0  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

              6.0  

 6.0  

              6.0  

 

               6.0  

              6.0  

 

 

 ხარჯები

          319.8  

337.0  

          337.0  

                -    

           405.0  

          405.0  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

            41.5  

38.3  

            38.3  

 

             38.3  

            38.3  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

          278.3  

298.7  

          298.7  

                -    

           366.7  

          366.7  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

10.0  

            10.0  

 

                 -    

 

 

 02 03 02

კაპიტალური

დაბანდებები

გარე განათების

სფეროში

               -    

114.3  

              6.5  

          107.8  

           130.0  

          130.0  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

114.3  

              6.5  

          107.8  

           130.0  

          130.0  

 

 02 04

მშენებლობა,

ავარიული

ობიექტების

და შენობების

რეაბილიტაცია

          192.6  

1,123.1  

            37.9  

       1,085.2  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

          110.3  

1,123.1  

            37.9  

       1,085.2  

                 -    

               -    

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

               -    

28.0  

            28.0  

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

სხვა ხარჯები

          110.3  

1,095.1  

              9.9  

       1,085.2  

                 -    

               -    

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            82.3  

-    

                -    

                -    

                 -    

               -    

               -    

 02 04 01

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რიცხული შენობების

ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

            81.1  

 28.0  

            28.0  

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

               -    

28.0  

            28.0  

                -     

                 -    

               -    

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

               -    

28.0  

            28.0  

                -    

                 -    

               -    

               -     

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            81.1  

 -    

 

 

                 -    

 

 

 02 04 02

 საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი

შენობის

ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია

          111.5  

1,095.1  

              9.9  

       1,085.2  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

          110.3  

1,095.1  

              9.9  

       1,085.2  

                 -    

               -    

               -    

 

სხვა ხარჯები

          110.3  

1,095.1  

              9.9  

       1,085.2  

                 -    

 

 

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              1.2  

-    

 

 

                 -    

 

 

 02 06

კეთილმოწყობის ღონისძიებები

          113.1  

183.3  

          183.3  

                -    

           148.5  

          148.5  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

              4.0  

4.0  

              4.0  

                -    

               4.0  

              4.0  

               -    

 

 ხარჯები

          112.5  

134.3  

          134.3  

                -    

           143.5  

          143.5  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

            28.2  

28.2  

            28.2  

                -    

             28.2  

            28.2  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

            84.3  

106.1  

          106.1  

                -    

          115.3  

          115.3  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.6  

49.0  

            49.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 02 06 01

საზოგადოებრივი სივრცეების

მოწყობა-

რეაბილიტაცია, ექსპლოტაცია

               -    

49.0  

            49.0  

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

49.0  

            49.0  

 

                 -    

 

 

 02 06 03

სადღესასწაულო ღონისძიებები

            17.0  

20.0  

            20.0  

                -    

             30.0  

            30.0  

              -    

 

 ხარჯები

            17.0  

20.0  

            20.0  

                -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

            17.0  

 20.0  

            20.0  

                -    

             25.0  

            25.0  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

               -    

-    

 

 

               5.0  

              5.0  

 

 02 06  04

შადრევან-აუზების ექსპლოტაცია, რეაბილიტაცია

              4.5  

5.0  

              5.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

 ხარჯები

              3.9  

5.0  

              5.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

              3.9  

5.0  

              5.0  

                -    

               5.0  

              5.0  

              -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.6  

-    

 

 

                 -    

 

 

 02 06 05

სასაფლაობის მოვლა-პატრონობა

            91.6  

109.3  

          109.3  

                -     

           113.5  

          113.5  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

              4.0  

4.0  

              4.0  

 

               4.0  

              4.0  

 

 

 ხარჯები

            91.6  

109.3  

          109.3  

                -    

           113.5  

          113.5  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

            28.2  

28.2  

            28.2  

 

             28.2  

            28.2  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

            63.4  

81.1  

            81.1  

                -    

             85.3  

            85.3  

               -    

 02 07

 მუნიციპალური ტრანსპორტის

განვითარება

            21.5  

21.0  

            21.0  

                -    

             25.6  

            25.6  

               -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

              4.0  

4.0  

              4.0  

 

               4.0  

              4.0  

 

 

 ხარჯები

            21.5  

21.0  

            21.0  

                -    

             25.6  

            25.6  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

            21.5  

21.0  

            21.0  

 

             25.6  

            25.6  

 

 02 08

საპროექტო

დოკუმენტაციისა და საექსპორტო

მომსახურების

შესყიდვა

          403.1  

886.6  

          560.0  

          326.6  

           700.0  

          700.0  

               -    

 

 ხარჯები

               -    

5.0  

              5.0  

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

სხვა ხარჯები

               -    

5.0  

              5.0  

                -    

                 -    

 

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          403.1  

881.6  

          555.0  

          326.6  

           700.0  

          700.0  

 

 02 09

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი

ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

       1,430.9  

1,521.3  

                -    

       1,521.3  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       1,430.9  

1,521.3  

 

       1,521.3  

                 -    

 

 

 02 10

 სოფლის

პროგრამის

მხარდაჭერა

          740.0  

748.0  

                -    

          748.0  

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          740.0  

748.0  

 

          748.0  

                 -    

 

 

 03 00

დასუფთავება

და გარემოს დაცვა

       1,032.3  

1,269.6  

       1,269.6  

                -    

        1,291.4  

       1,291.4  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

            35.0  

35.0  

            35.0  

                -    

             36.0  

            36.0  

               -    

 

 ხარჯები

       1,029.6  

1,269.6  

       1,269.6  

                -    

        1,291.4  

       1,291.4  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          245.5  

259.8  

          259.8  

                -    

           259.8  

          259.8  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          784.1  

 1,009.8  

       1,009.8  

                -    

        1,031.6  

       1,031.6  

               -    

 

არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              2.8  

-    

                -    

                -    

                 -    

               -    

               -    

 03 01

 დასუფთავება და

ნარჩენების გატანა

          891.9  

1,087.2  

       1,087.2  

                -    

        1,104.4  

       1,104.4  

               -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

            26.0  

26.0  

            26.0  

 

             27.0  

            27.0  

 

 

 ხარჯები

          889.1  

1,087.2  

       1,087.2  

                -    

        1,104.4  

       1,104.4  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          199.5  

208.2  

          208.2  

 

           208.2  

          208.2  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

          689.7  

879.0  

          879.0  

                -    

           896.2  

          896.2  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

2.8  

-    

 

 

                 -    

 

 

 03 02

მწვანე ნარგავების

მოვლა-პატრონობა, განვითარება

          134.6  

162.5  

          162.5  

                -    

           167.0  

          167.0  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

              9.0  

9.0  

              9.0  

 

               9.0  

              9.0  

 

 

 ხარჯები

          134.6  

162.5  

          162.5  

                -    

           167.0  

          167.0  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

            46.0  

51.6  

            51.6  

 

             51.6  

            51.6  

 

 

 საქონელი და

მომსახურება

            88.6  

110.9  

          110.9  

                -    

           115.4  

          115.4  

               -    

 03 04

 უპატრონო

ცხოველების

მოვლითი

ღონისძიებები

              5.8  

20.0  

            20.0  

                -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 

 ხარჯები

              5.8  

20.0  

            20.0  

                -     

             20.0  

            20.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

              5.8  

20.0  

            20.0  

                -    

             20.0  

            20.0  

               -    

 04 00

 განათლება

       3,453.0  

3,465.0  

       2,483.2  

          981.7  

        2,763.0  

       2,763.0  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

          391.0  

391.0  

          391.0  

                -    

           380.0  

          380.0  

               -    

 

 ხარჯები

       2,920.6  

2,670.8  

       2,376.1  

          294.7  

        2,719.0  

       2,719.0  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

       1,480.3  

1,542.0  

       1,542.0  

                -    

        1,742.0  

       1,742.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

       1,420.5  

1,111.3  

          816.6  

          294.7  

           956.0  

          956.0  

-    

 

სუბსიდიები

              2.0  

-    

                -    

                -    

               6.0  

              6.0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

            17.7  

17.5  

            17.5  

                -    

             15.0  

            15.0  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          532.4  

794.2  

          107.1  

          687.0  

             44.0  

            44.0  

-    

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

       2,456.6  

 2,399.6  

       2,399.6  

                -    

        2,700.0  

       2,700.0  

               -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

          391.0  

391.0  

          391.0  

 

           380.0  

          380.0  

 

 

 ხარჯები

       2,394.4  

2,355.6  

       2,355.6  

                -    

        2,691.0  

       2,691.0  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

       1,480.3  

1,542.0  

       1,542.0  

 

        1,742.0  

       1,742.0  

 

 

საქონელი და

მომსახურება

          907.5  

813.6  

          813.6  

                -    

           949.0  

          949.0  

               -    

 

სხვა ხარჯები

              6.5  

-    

                -    

 

                 -    

               -    

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

            62.2  

44.0  

            44.0  

 

              9.0  

              9.0  

 

 04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

              0.4  

 -    

                -    

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              0.4  

-    

 

 

                 -    

 

 

 04 03

განათლების

ღონისძიებები

            17.1  

20.5  

            20.5  

                -    

             28.0  

            28.0  

               -    

 

 ხარჯები

            17.1  

20.5  

            20.5  

                -    

             28.0  

            28.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

              3.9  

2.9  

              2.9  

                -    

               7.0  

              7.0  

               -    

 

სუბსიდიები

              2.0  

-    

 

 

               6.0  

              6.0  

 

 

სხვა ხარჯები

            11.2  

17.5  

            17.5  

 

             15.0  

            15.0  

 

 04 04

 განათლების

ობიექტების

რეაბილიტაცია,

მშენებლობა

          469.8  

750.2  

            63.1  

          687.0  

             35.0  

            35.0  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

          469.8  

750.2  

            63.1  

          687.0  

             35.0  

            35.0  

 

 04 05

 საჯარო სკოლების მოსწავლეთა

ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

          509.1  

294.7  

                -    

          294.7  

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

          509.1  

294.7  

                -    

          294.7  

                -    

               -    

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          509.1  

294.7  

                -    

          294.7  

                 -    

               -    

               -    

 05 00

 კულტურა,

ახალგაზრდობა

და სპორტი

       3,896.1  

3,066.4  

       2,319.4  

          747.0  

        2,454.4  

       2,454.4  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

          177.0  

174.0  

          174.0  

                -    

           179.0  

          179.0  

               -    

 

 ხარჯები

       2,186.2  

2,237.0  

       2,237.0  

                -    

        2,312.9  

       2,312.9  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          779.0  

811.0  

          811.0  

                -    

           819.0  

          819.0  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          977.9  

1,018.5  

       1,018.5  

                -    

        1,082.9  

       1,082.9  

               -    

 

სუბსიდიები

          331.4  

357.6  

          357.6  

                -    

           364.0  

          364.0  

               -    

 

სხვა ხარჯები

            97.8  

50.0  

            50.0  

                -    

             47.0  

            47.0  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       1,709.9  

829.4  

            82.4  

          747.0  

           141.5  

          141.5  

               -    

 05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

       2,742.3  

1,879.6  

       1,132.6  

          747.0  

        1,163.5  

       1,163.5  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

            18.0  

14.0  

            14.0  

                -    

             19.0  

            19.0  

               -    

 

 ხარჯები

       1,052.7  

1,073.3  

       1,073.3  

                -    

        1,082.0  

       1,082.0  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          135.2  

153.7  

          153.7  

                -    

           162.5  

          162.5  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          537.8  

567.0  

          567.0  

                -    

           569.5  

          569.5  

               -    

 

სუბსიდიები

          283.0  

310.0  

          310.0  

                -    

           310.0  

          310.0  

               -    

 

 სხვა ხარჯები

            96.7  

42.6  

            42.6  

                -    

             40.0  

            40.0  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

       1,689.5  

806.4  

            59.4  

          747.0  

             81.5  

            81.5  

 

 05 01 01

სპორტული დაწესებულებების
 ხელშეწყობა

       1,035.7  

1,057.6  

       1,057.6  

                -    

        1,130.0  

       1,130.0  

               -    

 

მომუშავეთა

რიცხოვნება

            18.0  

14.0  

            14.0  

                -    

             19.0  

            19.0  

               -    

 

 ხარჯები

       1,033.1  

1,053.3  

       1,053.3  

                -    

        1,048.5  

       1,048.5  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          135.2  

153.7  

          153.7  

                -    

           162.5  

          162.5  

               -    

 

საქონელი და

მომსახურება

          526.1  

550.1  

          550.1  

                -    

           547.0  

          547.0  

               -    

 

სუბსიდიები

          283.0  

310.0  

          310.0  

                -    

          310.0  

          310.0  

               -    

 

სხვა ხარჯები

            88.8  

39.5  

            39.5  

                -    

             29.0  

            29.0  

               -    

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              2.7  

 4.3  

              4.3  

                -    

             81.5  

            81.5  

               -    

 05 01 01 01

სპორტული ცენტრის ხელშეწყობა

          521.8  

478.0  

          478.0  

                -    

           580.0  

          580.0  

               -    

 

 მომუშავეთა

რიცხოვნება

            12.0  

 7.0  

              7.0  

 

             12.0  

            12.0  

 

 

 ხარჯები

          519.8  

473.7  

          473.7  

                -    

           498.5  

          498.5  

               -    

 

შრომის

ანაზღაურება

          104.1  

            99.8  

            99.8  

 

           103.2  

          103.2  

 

 

 საქონელი და

მომსახურება

          382.7  

          338.9  

          338.9  

                -    

           366.3  

          366.3  

               -    

 

სხვა ხარჯები

            32.9  

            35.0  

            35.0  

 

            29.0  

            29.0  

 

 

 არაფინანსური

აქტივების ზრდა

              2.1  

4.3  

              4.3  

 

             81.5  

            81.5  

 

 05 01 01 02

 ფეხბურთის

განვითარების

ხელშეწყობა

            52.3  

 -    

                -    

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

 ხარჯები

            52.3  

                -    

                -    

                -    

                 -    

               -    

               -    

 

სხვა ხარჯები

            52.3  

                -    

 

 

                 -    

 

 

 05 01 01 03

 სტადიონის

ფუნქციონირება

          165.0  

          180.0  

          180.0  

                -     

           160.0  

          160.0  

               -    

 

 ხარჯები

          165.0  

          180.0  

          180.0  

                -    

           160.0  

          160.0  

               -    

 

 სუბსიდიები

          165.0  

          180.0  

          180.0  

 

           160.0  

          160.0  

 

 05 01 01 04

 ქალთა სპორტის განვითარება

          118.0  

          130.0  

          130.0  

                -    

           150.0  

          150.0