ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 28
დოკუმენტის მიმღები ვანის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 28/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 010250050.35.121.016413
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
28
28/12/2020
ვებგვერდი, 29/12/2020
010250050.35.121.016413
ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ვანის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/12/2020 - 27/01/2021)

 

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №28

2020 წლის 28 დეკემბერი

ქ. ვანი

 

ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი”  24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის ,,დ.ა” ქვეპუნქტის  და 61-ემუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების შესაბამისადვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდეს  დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მუხლი 3
ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ვანის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 დეკემბრის №27 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდი, 30.12.2019 წელი, 010250050.35.121.016382)

ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ლილუაშვილიდანართი №1
ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის  ბიუჯეტი

მუხლი 1.  ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13020.4

5542.9

7477.5

15316.2

8161.2

7155.0

6750.0

145.0

6605.0

გადასახადები

6988.0

0.0

6988.0

5763.2

0.0

5763.2

6164.1

0.0

6164.1

გრანტები

5542.9

5542.9

0.0

9161.2

8161.2

1000.0

145.0

145.0

0.0

სხვა შემოსავლები

489.5

0.0

489.5

391.8

0.0

391.8

440.9

0.0

440.9

ხარჯები

7491.4

869.7

6621.7

7364.7

366.4

6998.3

7209.0

145.0

7064.0

შრომის ანაზღაურება

1867.3

63.1

1804.2

1857.5

70.0

1787.5

1850.0

70.0

1780.0

საქონელი და მომსახურება

1192.5

494.4

698.1

1085.6

217.2

868.4

825.0

10.0

815.0

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

36.0

0.0

36.0

27.0

0.0

27.0

სუბსიდიები

3266.0

64.9

3201.1

3535.5

65.0

3470.5

3673.0

65.0

3608.0

გრანტები

4.2

0.0

4.2

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

764.5

0.0

764.5

698.0

0.0

698.0

700.0

0.0

700.0

სხვა ხარჯები

369.1

247.3

121.8

140.1

14.2

125.9

124.0

0.0

124.0

საოპერაციო სალდო

5529.0

4673.2

855.8

7951.5

7794.8

156.7

-459.0

0.0

-459.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7918.3

7095.2

823.1

9219.6

8612.0

607.6

185.0

0.0

185.0

ზრდა

8053.0

7095.2

957.8

9319.6

8612.0

707.6

335.0

0.0

335.0

კლება

134.7

0.0

134.7

100.0

0.0

100.0

150.0

0.0

150.0

მთლიანი სალდო

-2389.3

-2422.0

32.7

-1268.1

-817.2

-450.9

-644.0

0.0

-644.0

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2417.1

-2422.0

4.9

-1324.1

-817.2

-506.9

-700.0

0.0

-700.0

ზრდა

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალუტა და დეპოზიტები

4.9

 

4.9

0.0

 

 

0.0

0.0

0.0

კლება

2422.0

2422.0

0.0

1324.1

817.2

506.9

700.0

0.0

700.0

ვალუტა და დეპოზიტები

2422.0

2422.0

 

1324.1

817.2

506.9

700.0

 

700.0

ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

0.0

-27.8

-56.0

0.0

-56.0

-56.0

0.0

-56.0

კლება

27.8

0.0

27.8

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

საშინაო

27.8

0.0

27.8

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

ბალანსი

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 2. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13155.1

5542.9

7612.2

15416.2

8161.2

7255.0

6900.0

145.0

6755.0

შემოსავლები

13020.4

5542.9

7477.5

15316.2

8161.2

7155.0

6750.0

145.0

6605.0

არაფინანსური აქტივების კლება

134.7

0.0

134.7

100.0

0.0

100.0

150.0

0.0

150.0

ფინანსური აქტივების კლება

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

გადასახდელები

15572.2

7964.9

7607.3

16740.3

8978.4

7761.9

7600.0

145.0

7455.0

ხარჯები

7491.4

869.7

6621.7

7364.7

366.4

6998.3

7209.0

145.0

7064.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8053.0

7095.2

957.8

9319.6

8612.0

707.6

335.0

0.0

335.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

27.8

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

ნაშთის ცვლილება

-2417.1

-2422.0

4.9

-1324.1

-817.2

-506.9

-700.0

0.0

-700.0

 


მუხლი 3. ვანის ბიუჯეტის შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 6750.0 ათასი  ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

13020.4

5542.9

7477.5

15316.2

8161.2

7155.0

6750.0

145.0

6605.0

გადასახადები

6988.0

0.0

6988.0

5763.2

0.0

5763.2

6164.1

0.0

6164.1

გრანტები

5542.9

5542.9

0.0

9161.2

8161.2

1000.0

145.0

145.0

0.0

სხვა შემოსავლები

489.5

0.0

489.5

391.8

0.0

391.8

440.9

0.0

440.9

 


მუხლი 4. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 6164.1 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლებ

გადასახადები

6988.0

0.0

6988.0

5763.2

0.0

5763.2

6164.1

0.0

6164.1

ქონების გადასახადი

318.7

0.0

318.7

300.0

0.0

300.0

300.0

0.0

300.0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე

227.3

0.0

227.3

225.0

0.0

225.0

225.0

0.0

225.0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                               

62.7

0.0

62.7

50.0

0.0

50.0

50.0

0.0

50.0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

28.7

0.0

28.7

25.0

0.0

25.0

25.0

0.0

25.0

დამატებული ღირებულების გადასახადი

6669.3

0.0

6669.3

5463.2

0.0

5463.2

5864.1

0.0

5864.1

 


მუხლი 5. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 145.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

გრანტები

5,542.9

5,542.9

0.0

9,161.2

8,161.2

1,000.0

145.0

145.0

0.0

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული გრანტები

5,542.9

5,542.9

0.0

9,161.2

8,161.2

1,000.0

145.0

145.0

0.0

მიზნობრივი ტრანსფერი

405.6

405.6

0.0

278.5

278.5

0.0

145.0

145.0

0.0

მ.შ. დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

145.0

145.0

0.0

145.0

145.0

0.0

145.0

145.0

0.0

მ.შ. საჯარო სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტით უზრუნველყოფა

260.6

260.6

0.0

133.5

133.5

0.0

0.0

0.0

0.0

კაპიტალური ტრანსფერი

5,137.3

5,137.3

0.0

7,882.7

7,882.7

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი

4,107.3

4,107.3

0.0

6,229.9

6,229.9

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

570.0

570.0

0.0

570.0

570.0

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ. საჯარო სკოლების რეაბილიტაცია

460.0

460.0

0.0

820.6

820.6

0.0

0.0

0.0

0.0

მ.შ.2020-2022 წლების საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამა

0.0

0.0

0.0

262.2

262.2

0.0

0.0

0.0

0.0

სპეციალური ტრანსფერი

0.0

0.0

0.0

1,000.0

0.0

1,000.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 6. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 440.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სხვა შემოსავლები

489.5

0.0

489.5

391.8

0.0

391.8

440.9

0.0

440.9

შემოსავლები საკუთრებიდან

187.2

0.0

187.2

246.8

0.0

246.8

330.9

0.0

330.9

პროცენტები

22.8

0.0

22.8

10.0

0.0

10.0

25.0

0.0

25.0

რენტა

164.4

0.0

164.4

236.8

0.0

236.8

305.9

0.0

305.9

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

47.6

0.0

47.6

40.0

0.0

40.0

40.0

0.0

40.0

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

29.9

0.0

29.9

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

17.7

0.0

17.7

10.0

0.0

10.0

10.0

0.0

10.0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

33.6

0.0

33.6

15.0

0.0

15.0

30.0

0.0

30.0

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

221.1

0.0

221.1

90.0

0.0

90.0

40.0

0.0

40.0

 


მუხლი 7. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  7209,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

7491.4

869.7

6621.7

7364.7

366.4

6998.3

7209.0

145.0

7064.0

შრომის ანაზღაურება

1867.3

63.1

1804.2

1857.5

70.0

1787.5

1850.0

70.0

1780.0

საქონელი და მომსახურება

1192.5

494.4

698.1

1085.6

217.2

868.4

825.0

10.0

815.0

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

36.0

0.0

36.0

27.0

0.0

27.0

სუბსიდიები

3266.0

64.9

3201.1

3535.5

65.0

3470.5

3673.0

65.0

3608.0

გრანტები

4.2

0.0

4.2

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

სოციალური უზრუნველყოფა

764.5

0.0

764.5

698.0

0.0

698.0

700.0

0.0

700.0

სხვა ხარჯები

369.1

247.3

121.8

140.1

14.2

125.9

124.0

0.0

124.0

 


მუხლი 8. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს 185.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

7918.3

7095.2

823.1

9219.6

8612.0

607.6

185.0

0.0

185.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7095.2

957.8

9319.6

8612.0

707.6

335.0

0.0

335.0

არაფინანსური აქტივების კლება

134.7

0.0

134.7

100.0

0.0

100.0

150.0

0.0

150.0

 


მუხლი 9. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში განისაზღვროს  თანდართული რეადაქციით:

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

7.0

მთლიანი ხარჯები

15572.2

7964.9

7607.3

16740.3

8978.4

7761.9

7600.0

145.0

7455.0

7.1

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2558.3

14.5

2543.8

2675.5

0.0

2675.5

2652.7

0.0

2652.7

7.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2558.3

14.5

2543.8

2675.5

0.0

2675.5

2652.7

0.0

2652.7

7.1.1.1

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2558.3

14.5

2543.8

2675.5

0.0

2675.5

2652.7

0.0

2652.7

7.2

თავდაცვა

95.7

77.9

17.8

98.4

80.0

18.4

95.3

80.0

15.3

7.2.5

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

95.7

77.9

17.8

98.4

80.0

18.4

95.3

80.0

15.3

7.4

ეკონომიკური საქმიანობა

7005.1

6303.3

701.8

7086.6

6591.6

495.0

395.0

0.0

395.0

7.4.5

ტრანსპორტი

6945.2

6303.3

641.9

7021.6

6591.6

430.0

335.0

0.0

335.0

7.4.5.1

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

6945.2

6303.3

641.9

7021.6

6591.6

430.0

335.0

0.0

335.0

7.4.7

ეკონომიკის სხვა დარგები

59.9

0.0

59.9

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

7.4.7.3

ტურიზმი

59.9

0.0

59.9

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

7.5

გარემოს დაცვა

610.0

155.3

454.7

638.2

101.2

537.0

500.0

0.0

500.0

7.5.1

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

454.7

0.0

454.7

534.0

0.0

534.0

500.0

0.0

500.0

7.5.2

ჩამდინარე წყლების მართვა

155.3

155.3

0.0

104.2

101.2

3.0

0.0

0.0

0.0

7.6

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

301.4

134.2

167.2

276.0

0.0

276.0

110.0

0.0

110.0

7.6.3

წყალმომარაგება

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6.4

გარე განათება

118.4

0.0

118.4

127.0

0.0

127.0

110.0

0.0

110.0

7.6.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

181.8

134.2

47.6

149.0

0.0

149.0

0.0

0.0

0.0

7.7

ჯანმრთელობის დაცვა

189.8

144.8

45.0

102.3

84.3

18.0

83.0

65.0

18.0

7.7.4

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

72.9

64.9

8.0

83.0

65.0

18.0

83.0

65.0

18.0

7.7.6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

116.9

79.9

37.0

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

7.8

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1543.1

21.4

1521.7

2193.2

666.2

1527.0

1459.0

0.0

1459.0

7.8.1

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

659.7

21.4

638.3

1324.2

666.2

658.0

579.0

0.0

579.0

7.8.2

მომსახურება კულტურის სფეროში

788.4

0.0

788.4

774.0

0.0

774.0

785.0

0.0

785.0

7.8.4

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

7.9

განათლება

2300.9

927.8

1373.1

2951.9

1445.9

1506.0

1600.0

0.0

1600.0

7.9.1

სკოლამდელი აღზრდა

1886.1

517.5

1368.6

1681.3

181.3

1500.0

1600.0

0.0

1600.0

7.9.2

ზოგადი განათლება

414.8

410.3

4.5

1270.6

1264.6

6.0

0.0

0.0

0.0

7.9.2.3

საშუალო ზოგადი განათლება

414.8

410.3

4.5

1270.6

1264.6

6.0

0.0

0.0

0.0

7.1

სოციალური დაცვა

967.9

185.7

782.2

718.2

9.2

709.0

705.0

0.0

705.0

7.10.1

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

419.3

0.0

419.3

442.0

0.0

442.0

427.0

0.0

427.0

7.10.1.1

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

343.7

0.0

343.7

365.0

0.0

365.0

355.0

0.0

355.0

7.10.1.2

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

75.6

0.0

75.6

77.0

0.0

77.0

72.0

0.0

72.0

7.10.2

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

7.10.3

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

22.8

0.0

22.8

22.0

0.0

22.0

23.0

0.0

23.0

7.10.4

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

117.8

0.0

117.8

105.0

0.0

105.0

113.0

0.0

113.0

7.10.6

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

208.9

185.7

23.2

38.2

9.2

29.0

35.0

0.0

35.0

7.10.9

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

192.1

0.0

192.1

103.0

0.0

103.0

100.0

0.0

100.0

 


მუხლი 10. ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო განისაზღვროს -459,0 ათასი ლარის, ხოლო მთლიანი სალდო -644,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

საოპერაციო სალდო

5529.0

4673.2

855.8

7951.5

7794.8

156.7

-459.0

0.0

-459.0

მთლიანი სალდო

-2389.3

-2422.0

32.7

-1268.1

-817.2

-450.9

-644.0

0.0

-644.0

 


მუხლი 11.  ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვროს -700,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-2417.1

-2422.0

4.9

-1324.1

-817.2

-506.9

-700.0

0.0

-700.0

ფინანსური აქტივების ზრდა

4.9

0.0

4.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ფინანსური აქტივების კლება

2422.0

2422.0

0.0

1324.1

817.2

506.9

700.0

0.0

700.0

 


მუხლი 12.  ვანის მუნიციპალიტეტის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს -56,0 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

ვალდებულებების ცვლილება

-27.8

0.0

-27.8

-56.0

0.0

-56.0

-56.0

0.0

-56.0

ზრდა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

კლება

27.8

0.0

27.8

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

 


მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის განვითარება
ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ასიგნება განისაზღვროს 445,0 ათასი ლარის ოდენობით. ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7401.9

6592.8

809.1

7401.8

6692.8

709.0

445.0

0.0

445.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6373.7

5745.7

628.0

6372.2

6002.2

370.0

335.0

0.0

335.0

02 02

სანიაღვრე  და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია

155.3

155.3

0.0

104.2

101.2

3.0

0.0

0.0

0.0

02 03

წყლის სისტემის განვითარება

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

გარე განათების უზრუნველყოფა

118.4

0.0

118.4

127.0

0.0

127.0

110.0

0.0

110.0

02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

181.8

134.2

47.6

149.0

0.0

149.0

0.0

0.0

0.0

02 06

სოფლის განვითარების ხელშეწყობა

571.5

557.6

13.9

649.4

589.4

60.0

0.0

0.0

0.0

ა) პროგრამის დასახელება:   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

პროგრამის კოდი: 02 01

პროგრამის დაფინანსება: 335,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილების, სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის მიღწევის მიზნით, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებებს. ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსდება რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან შესასრულებელი სამუსაოების საზედამხედველო მომსახურების შესყიდვა და საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.

მოსალოდნელი შედეგი: მგზავრთა უსაფრთხო და კომფორტული გადაადგილება.

ბ) პროგრამის დასახელება:   სანიაღვრე და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია

პროგრამის კოდი: 02 02

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

გ) პროგრამის დასახელება:   წყლის სისტემის განვითარება

პროგრამის კოდი: 02 03

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

დ) პროგრამის დასახელება:   გარე განათების უზრუნველყოფა

პროგრამის კოდი: 02 04

პროგრამის დაფინანსება: 110,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში უსაფრთხო გადაადგილებისა და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გამართული გარე განათების ქსელის ფუნქციონირებას. მუნიციპალურ ბიუჯეტში წარმოდგენილი გარე განათების პროგრამის ფარგლებში სწორედ გარე განათების სისტემის განვითარებისა და ექსპლოტაციისათვის საჭირო ხარჯები ფინანსდება.  დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს ქ. ვანში და 20 ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის ასიგნებები  მოხმარდება მოხმარებული ელექტროენერგიის ანაზღაურებას.

მოსალოდნელი შედეგი: მთელი წლის მანძილზე გარე განათების სისტემა ფუნქციონირებს გამართულად. პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები აღმოფხვრილია დროულად.

ე) პროგრამის დასახელება:   მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

პროგრამის კოდი: 02 05

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

ვ) პროგრამის დასახელება:   სოფლის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 02 06

პროგრამის დაფინანსება: 0.0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის, ინფრასტრუქტურისა და არქიტექტურის სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ასიგნებები განისაზღვროს 500,0 ათასი ლარის ოდენობით. დასუფთავებისა და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

454.7

0.0

454.7

534.0

0.0

534.0

500.0

0.0

500.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

454.7

0.0

454.7

480.0

0.0

480.0

500.0

0.0

500.0

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

0.0

0.0

0.0

ა) პროგრამის დასახელება:   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

პროგრამის კოდი: 03 01

პროგრამის დაფინანსება: 500.0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ააიპ ვანის კომუნალური გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ვანის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების ღონისძიებების განხორციელება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრიორიტეტს წარმოადგენს. ამ მიზნით მუნიციპალიტეტი ნაყოფიერად თანამშრომლობს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან, რომლის ფარგლებშიც მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა ნაგვის ურნების შეძენა. ასევე, მუნიციპალიტეტს გადმოეცა ნაგავმზიდი მანქანები. პროგრამის ფარგლებში კომუნალური გაერთიანება ახორციელებს ქალაქისა და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციული ერთეულებიდან ნაგვის ნარჩენების მოგროვებას და გატანას, რომელსაც ემსახურება 3 ერთეული ნაგვის გამტანი ავტომობილი.  სამუშაოები ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. შეგროვებული ნარჩენები გადის სამტრედიის ნაგავსაყრელზე. პროგრამისთვის გამოყოფილ ასიგნებები ასევე მოიცავს ა(ა)იპ - ვანის მუნიციპალიტეტის კომუნალური გაერთიანების ადმინისტრაციულ ხარჯებს და პერსონალის ხელფასებს.

მოსალოდნელი შედეგი: მთელი წლის მანძილზე შეუფერხებლად განხორციელდება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და ნარჩენების  გატანა.


მუხლი 15. განათლება
განათლების პრიორიტეტის დაფინანსების ასიგნება განისაზღვროს 1600,0 ათასი ლარის ოდენობით. განათლების პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

04 00

განათლება

2300.9

927.8

1373.1

2951.9

1445.9

1506.0

1600.0

0.0

1600.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1337.1

0.0

1337.1

1500.0

0.0

1500.0

1600.0

0.0

1600.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

549.0

517.5

31.5

181.3

181.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

414.8

410.3

4.5

1270.6

1264.6

6.0

0.0

0.0

0.0

 

ა) პროგრამის დასახელება:   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

პროგრამის კოდი: 04 01

პროგრამის დაფინანსება: 1600,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ვანის საბავშვო ბაღების გაერთიანება.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მიხედვით, ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას წარმოადგენს. ამავე კანონის მიხედვით, ასევე აკრძალულია მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებულ ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების საჯარო დაწესებულებებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მომსახურებისა და კვებითი მომსახურებისათვის გადასახადის, ტარიფის ან სხვა საფასურის შემოღება.  შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი ვალდებულია უზრუნველყოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ფინანსების გამოყოფა და ყველა სხვა ღონისძიების გატარება. ვანის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ ძირითად პრიორიტეტს სწორედ მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბაგა-ბაღის ასაკის ბავშვებისათვის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ხელმისაწვდომობა წარმოადგენს. დღეის მდგომარეობით ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 26 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება, სადაც სააღმზრდელო პროცესს გადის 700-ზე მეტი ბავშვი. „სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირების“ პროგრამის მიზანია: საბავშვო ბაღებში სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა, სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვა, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;     კვების ორგანიზებისა და რაციონის ნორმების დაცვა, ძირითადი აქტივების მიმდინარე შეკეთება და მოვლა–შენახვა;  დასაქმებული პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება. ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანების თანამშრომელთათვის  სამუშაო პირობების შექმნა.

მოსალოდნელი შედეგი: ვანის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები სააღმზრდელო პროცესის წარმართვისათვის უზრუნველყოფილი იქნება შესაბამისი პირობებით, მათ შორის: სააღმზრდელო დაწესებულებებში დაცული იქნება სახელმწიფოს მიერ დადგენილი  სტანდარტების უმეტესობა, დაცული იქნება სანიტარული და ჰიგიენური, კვების ორგანიზებისა და კვების რაციონის ნორმები; სააღმზრდელო დაწესებულებებში და ა(ა)იპ საბავშვო ბაღების გაერთიანებაში დასაქმებული ადმინისტრაციული და სააღმზრდელო პერსონალი უზრუნველყოფილი იქნება სამუშაო პირობებით. მუნიციპალიტეტში არსებული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მომსახურებით წლის გამავლობაში ისარგებლებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები 700-ზე მეტი შესაბამისი ასაკის ბავშვი.

ბ) პროგრამის დასახელება:   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

პროგრამის კოდი: 04 02

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

გ) პროგრამის დასახელება:   ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 04 03

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი: 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი
კულტურის, ახალგაზრდობის და სპორტის პრიორიტეტის ასიგნების მოცულობა განისაზღვროს 1519,0 ათასი ლარით, პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები თანდართული რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

05 00

კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი

1603.0

21.4

1581.6

2258.2

666.2

1592.0

1519.0

0.0

1519.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

659.7

21.4

638.3

1324.2

666.2

658.0

579.0

0.0

579.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება

21.7

0.0

21.7

10.0

0.0

10.0

9.0

0.0

9.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

248.8

0.0

248.8

210.0

0.0

210.0

200.0

0.0

200.0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

148.3

0.0

148.3

210.0

0.0

210.0

210.0

0.0

210.0

05 01 04

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

146.7

0.0

146.7

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია

94.2

21.4

72.8

734.2

666.2

68.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

859.8

0.0

859.8

839.0

0.0

839.0

855.0

0.0

855.0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

378.8

0.0

378.8

405.0

0.0

405.0

420.0

0.0

420.0

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

345.0

0.0

345.0

339.0

0.0

339.0

340.0

0.0

340.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

23.6

0.0

23.6

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

05 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

59.9

0.0

59.9

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

ა) პროგრამის დასახელება:   სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება

პროგრამის კოდი: 05 01 01

პროგრამის დაფინანსება: 9,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება:
სხვადასხვა სახის სპორტული ღონისძიებების და აქტივობების ორგანიზება, მასში მონაწილე სპორტსმენებისა და ახალგაზრდების დაჯილდოება, წახალისება ფულადი  და ფასიანი საჩუქრებით;   სხვადასხვა სპორტულ ღონისძებებზე სპორტსმენებისა და მწვრთნელების ტრანსპორტირებაში დახმარება;    პროექტები: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა და სპორტი ბარიერების გარეშე, რომლებშიც მონაწილეობას ღებულობენ ვანის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლები. პროგრამის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; მოზარდების ჩართვა მასობრივი სპორტის სახეობებში;

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულია სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები, მათ შორის: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა, სპორტი ბარიერების გარეშე, ევროპის სპორტის კვირეული და სხვა; ფულადი და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოებულია ახალგაზრდა წარმატებული სპორტსმენები.

ბ) პროგრამის დასახელება:   სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 05 01 02

პროგრამის დაფინანსება: 200,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება

პროგრამის აღწერა და მიზანი: სასპორტო დაწესებულებების გაერთიანება აერთიანებს სხვადასხვა სპორტულ მიმართულებას, ესენია: თავისუფალი,  ქართული და ბერძნულ-რომაული ჭიდაობა, ჭადრაკი, კალათბურთი, სამბო, ძიუდო, ველოსპორტი. აღსაზრდელები მონაწილეობას ღებულობენ სპორტულ შეჯიბრებეში და ტურნირებში როგორც საქართველოს მასშტაბით ასევე საზღვარგარეთ. ქვეპროგრამის მიზანია:  ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში. მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი: გაერთიანება მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია სპორტული წრეებით სარგებლობა;

გ) პროგრამის დასახელება:   ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 05 01 03

პროგრამის დაფინანსება: 210,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი სულორი ვანი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: საფეხბურთო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყობს სამი ასაკობრივი კლუბის აღსაზრდელების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე ცენტრალური სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინასნებას. ქვეპროგრამის მიზანია:  - ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში,  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი: კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია ფეხბურთის წრეებით სარგებლობა;

დ) პროგრამის დასახელება:   რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 05 01 04

პროგრამის დაფინანსება: 160,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ სარაგბო კლუბი აიეტი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: სარაგბო კლუბი პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყობს სამი ასაკობრივი  და პროფესიული კლუბის მორაგბეების ეროვნულ ჩემპიონატში მონაწილეობის ხარჯებს, ასევე სარაგბო სტადიონის პერსონალისა და შენახვის ხარჯების დაფინანსებას. ქვეპროგრამის მიზანია:   ხელი შეუწყოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას;  მეტი მოზარდის ჩართვას სპორტში,  მუნიციპალიტეტის სპორტული შედეგების წარმოჩენა ქვეყნის მასშტაბით.

მოსალოდნელი შედეგი: კლუბი მთელი წლის მანძილზე ფუნქციონირებს შეუფერხებლად; ყველა მსურველი დაკმაყოფილებულია ორგანიზაციის მომსახურებით; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოზარდებისათვის ხელმისაწვდომია რაგბის წრეებით სარგებლობა;

ე) პროგრამის დასახელება:   სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია

პროგრამის კოდი: 05 01 05

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

ვ) პროგრამის დასახელება:   კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

პროგრამის კოდი: 05 02 01

პროგრამის დაფინანსება: 420,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ კულტურული ღონისძიებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ კულტურული ღონისძებების ორგანიზებისა და მართვის ცენტრის დაფინანსებას, რომლის მიზანია ითანამშრომლოს ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მოღვაწეებთან, კულტურის სფეროს დაწესებულებებთან, შემოქმედებით კოლექტივებთან და ცალკეულ ხელოვანებთან. შეიმუშაოს კულტურული პროგრამები თავისი საქმიანობის სფეროში, უზრუნველყოს სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებების ჩატარება. ქართული ხალხური სიმღერის პოპულარიზაციისა და შენარჩუნების მიზნით დააფინანსოს ხალხური სიმღერის ანსამბლები. ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამი კულტურის სახლი, კარლო საკანდელიძის სახელობის ვანის სახალხო თეატრი. კულტურის სახლებში გაერთიანებულია სხვადასხვა მიმართულებები, ქორეოგრაფიული წრეები, ფოლკლორული ანსამბლები, ბავშვთა საესტრადო წრეები. მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობის ქვეპროგრამის მიზანია: მოსახლეობაში ტრადიციული კულტურის პოპულარიზაცია, შემოქმედებითი უნარების განვითარება; თეატრალური სფეროსადმი ჩართულობის გაზრდა.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი კულტურის დაწესებულებები წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. თეატრში იდგმება სპექტაკლები. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.

ზ) პროგრამის დასახელება:   სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 05 02 02

პროგრამის დაფინანსება: 340,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ვანის სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრი.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა გულისხმობს ა(ა)იპ სახელოვნებო, განათლებისა და ტურიზმის განვითარების ცენტრის დაფინანსებას. ორგანიზაცია აერთიანებს სამუსიკო სკოლას, მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლს, ბიბლიოთეკებს, კორნელი კეკელიძის, კალისტრატე ცინცაძის, გიორგი ძიგვაშვილისა და სახვითი ხელოვნების მუზეუმებს, ვანის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრს. ქვეპროგრამის მიზანია მიეცეს სამუსიკო სკოლის მოსწავლეებს შესაბამისი საფეხურისა და სახელოვნებო პროფილის განათლება. ხელი შეუწყოს მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში გაერთიანებულ მოსწავლეებში პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილების განვითარებას, ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლას, ხელოვნების საფუძვლების ზიარებას, ეროვნული მემკვიდრეობის შესწავლას. სამუზეუმო ფონდის შევსებისა და სრულყოფის მიზნით, შეიძინოს ან შემოწირულობა-საჩუქრის სახით, შეკრიბოს ნივთები, კულტურის საქმიანობასთან დაკავშირებული დოკუმენტალური, ეთნოგრაფიული მასალები, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები და სხვა. უზრუნველყოს ყველა ასაკის მკითხველი საინფორმაციო და ბიბლიოგრაფიული მომსახურეობით. იზრუნოს საბიბლიოთეკო ფონდების დაკომპლექტებასა და ბიბლიოთეკებთან წიგნგაცვლითი ურთიერთობის დამყარებაზე.

მოსალოდნელი შედეგი: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქმედი სამუსიკო სკოლები და მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლი წლის განმავლობაში ფუნქციონირებენ შეუფერხებლად. სრულად არის დაკმაყოფილებული  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლში არსებულ წრეებზე და სამუსიკო დაწყებით განათლებაზე მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ბავშვებისა და მოზარდების მოთხოვნა. სკოლების აღსაზრდელები მონაწილეობენ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩატარებულ კულტურულ ღონისძიებებში, ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებულ კონკურსებსა და ფესტივალებში. ბიბლიოთეკები და მუზეუმები საკუთარი მომსახურებას სთავაზობენ მსურველებს. ა(ა)იპ-ის ადმინისტრაციული პერსონალი უზრუნველყოფილია სამუშაო პირობებით.

თ) პროგრამის დასახელება:   კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

პროგრამის კოდი: 05 02 03

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

ი) პროგრამის დასახელება:   რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 05 02 04

პროგრამის დაფინანსება: 95,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანისა და ბაღდათის ეპარქია

პროგრამის აღწერა და მიზანი: მუნიციპალიტეტი აგრძელებს ვანისა და ბაღდათის ეპარქიის ფინანსურ მხარდაჭერას.

კ) პროგრამის დასახელება:   ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

პროგრამის კოდი: 05 03

პროგრამის დაფინანსება: 25,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება შემდეგი პროექტები: შშმ პირთა უფლებების დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოში; დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება; ახალგაზრდული პროექტები მომართვიანობის მიხედვით;   ქვეპროგრამის მიზანია ვანის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების მიერ წარმოდგენილი სხვადასხვა პროექტის ფინანსური მხარდაჭერა, თავისუფალი დროის ეფექტურად და შინაარსიანად ხარჯვის ორგანიზება, მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის ინტელექტუალური, ფიზიკური და სულიერი პოტენციალის გამოვლენა, ინოვაციური იდეების მქონე საინიციატივო ჯგუფების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: შშმ პირების საზოგადოებაში ჩართვის ხელშეწყობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსება, რომლებიც დაკავშირებულია ახალგაზრდულ პოლიტიკასთან.

ლ) პროგრამის დასახელება:   ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის კოდი: 05 04

პროგრამის დაფინანსება: 60,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ვანის ტურიზმის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ცენტრი საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, ახორციელებს სახელმწიფო პოლიტიკას ტურიზმის განვითარების საკითხებში. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტში ტურიზმის განვითარების პოლიტიკის ჩამოყალიბება და განხორციელება, მდგრადი და შიდა ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა, ცნობადობის ამაღლება ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე.

მოსალოდნელი შედეგი: ტურისტების რაოდენობის ზრდა;


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 788,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავ

ლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1157.7

330.5

827.2

820.5

93.5

727.0

788.0

65.0

723.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

189.8

144.8

45.0

102.3

84.3

18.0

83.0

65.0

18.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

72.9

64.9

8.0

83.0

65.0

18.0

83.0

65.0

18.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

116.9

79.9

37.0

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

967.9

185.7

782.2

718.2

9.2

709.0

705.0

0.0

705.0

06 02 01

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

94.7

0.0

94.7

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

06 02 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

23.1

0.0

23.1

25.0

0.0

25.0

23.0

0.0

23.0

06 02 03

სამედიცინო დახმარება

300.3

0.0

300.3

310.0

0.0

310.0

300.0

0.0

300.0

06 02 04

დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება

43.4

0.0

43.4

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

06 02 05

შშმ პირთა დახმარება

75.6

0.0

75.6

77.0

0.0

77.0

72.0

0.0

72.0

06 02 06

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

29.3

0.0

29.3

44.0

0.0

44.0

40.0

0.0

40.0

06 02 07

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

208.8

185.7

23.1

36.2

9.2

27.0

30.0

0.0

30.0

06 02 08

დღეგრძელთა დახმარება

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

06 02 09

ვეტერანთა დახმარება

13.8

0.0

13.8

14.0

0.0

14.0

13.0

0.0

13.0

06 02 10

მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება

22.8

0.0

22.8

22.0

0.0

22.0

23.0

0.0

23.0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

06 02 12

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

06 02 13

უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

0.1

0.0

0.1

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

06 02 14

სარიტუალო დახმარება

35.5

0.0

35.5

15.0

0.0

15.0

24.0

0.0

24.0

06 02 15

სხვა სოციალური ღონისძიებები

97.5

0.0

97.5

13.0

0.0

13.0

5.0

0.0

5.0

 

ა) პროგრამის დასახელება:   საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

პროგრამის კოდი: 06 01 01

პროგრამის დაფინანსება: 83,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ა(ა)იპ ვანის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი: მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის წინაშე მდგარი ამოცანების შესრულება არსებული რეალობებისადმი მიდგომების ახლებურად გააზრებას და რადიკალურ გარდაქმნებს ითხოვს. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პრობლემათა გადაჭრა მოსახლეობის მომსახურების მრავალფეროვნებაში, არსებულ პირობებთან ადაპტირებაში, ჯანმრთელობისათვის მოსალოდნელი საფრთხეებისა და რისკების თავიდან აცილებაში მდგომარეობს.  თვითმმართველი ერთეულების უფლებამოსილებები საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში არის: ა) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში სანიტარიული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობა; გ) საგანმანათლებლო და სააღმზრდელო დაწესებულებებში პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ხელშეწყობა; დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განთავსებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში სანიტარიული ნორმების დაცვის ზედამხედველობა, მათ შორის, საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების განმახორციელებელ დაწესებულებებში ინფექციების პრევენციისა და კონტროლის სანიტარიული ნორმების დავის კონტროლი; ე) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით განსაზღვრული იმუნოპროფილაქტიკისათვის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიწოდებული მასალების მიღების, შენახვისა და განაწილების უზრუნველყოფა სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებლებისათვის;  ვ) პრევენციული და ეპიდემიოლოგიური კონტროლის ღონისძიებების გატარება ეპიდსაშიშროებისას; ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველადი ეპიდკვლევის ხელშეწყობა; თ) „ტუბერკულოზის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით მათთვის განსაზღვრული უფლებამოსილებების განხორციელება.

პროგრამის მიზანია მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება;
მოსალოდნელი შედეგი: მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება.

ბ) პროგრამის დასახელება:   ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

პროგრამის კოდი: 06 01 02

პროგრამის დაფინანსება: 0,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი:

პროგრამის აღწერა და მიზანი:

მოსალოდნელი შედეგი:

გ) პროგრამის დასახელება:   ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 01

პროგრამის დაფინანსება: 90,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევა ახალშობილთა ოჯახებს: პირველი შვილის შეძენისას 300 ლარის, მეორე შვილის შეძენის შემთხვევაში 350 ლარის,  მესამეზე 400,  მეოთხეზე და ყოველ მომდევნო შვილის შეძენისას 500 ლარის, ხოლო ტყუპების შეძენისას  თითოეულ ახალშობილზე 500 ლარის ოდენობით. თუ ახალშობილის ოჯახის სარეიტინგო ქულა შეადგენს 1 დან 70 000 მდე, მაშინ მისაღები ფინანსური დახმარების მოცულობა გაიზრდება 20-%-ით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

დ) პროგრამის დასახელება:   მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 02

პროგრამის დაფინანსება: 23,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული მრავალშვილიანი ოჯახები რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი 18 წლამდე ასაკის შვილი,  ყოველწლიურად თითოეულ ბავშვზე მიიღებენ 100 ლარს.  პროგრამის მიზანია მრავალშვილიანი ოჯახების  ფინანსური ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

ე) პროგრამის დასახელება:   სამედიცინო დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 03

პროგრამის დაფინანსება: 300,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი:  ა)დახმარებით ისარგებლებენ ვანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის პირები, რომლებიც რეგისტრირებულნი არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 150000-ის ჩათვლით. ბ) ვანის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ის პირები, რომლებიც დაფინანსების მოთხოვნის მომენტში რეგისტრირებულნი არ არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში ან მინიჭებული აქვთ 150000 - ზე მეტი სარეიტინგო ქულა, პროგრამით გათვალისწინებული დახმარებით ისარგებლებენ ადმინისტრაციულ ერთეულებში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობის საფუძველზე, რომელშიც აღწერილი იქნება ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა და დახმარების დასაბუთებული აუცილებლობა.

დახმარების მოცულობა განისაზღვრება პაციენტის კატეგორიის მიხედვით.

პირველ კატეგორიაში შედიან ონკოლოგიური  (ავთვისებიანი სიმსივნე) დაავადების მქონე პირები; მეორე კატეგორიაში შედიან: ა)  გულის დაავადებათა  მქონე პაციენტები; ბ)  C ქრონიკული ჰეპატიტით და ღვიძლის ციროზით დაავადებული პირები;    გ) ფსიქიკური დარღვევების მქონე პირები

მესამე კატეგორიაში შედიან: ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ   სარეიტინგო ქულა 1-დან 70000 - ის ჩათვლით; ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ სარეიტინგო ქულა 1-დან 100000-ის ჩათვლით; გ) 18 წლამდე ასაკის შშმ პირები;

მეოთხე კატეგორიაში შედიან: ა) მოქალაქეები, რომლებიც რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ   სარეიტინგო ქულა 70001-დან 150000 -ის ჩათვლით; ბ) 18 წლამდე ასაკის ბავშვები; გ) 75 წელზე უფროსი ასაკის მოქალაქეები.

მეხუთე კატეგორიაში შედის დახმარების მიმღები ყველა სხვა მოქალაქე.

პირველ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიის ბენეფიციარებს უფლება აქვთ ლიმიტით განსაზღვრული თანხა გამოიყენონ ძირითადი დაავადების სამკურნალო მედიკამენტების შესაძენად, ექიმის მიერ გამოწერილი რეცეპტისა და ფარმაცევტული დაწესებულებიდან წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე.

მეორე კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს, თუ ისინი გადიან მკურნალობის კურსს               განსაზღვრული დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა.

მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. თუ მოქალაქეს ჭირდება სამედიცინო დაწესებულების მომსახურება 8.3 ქვეპუნქტში არშემავალი დაავადებების სამკურნალოდ და პროფილაქტიკისთვის, მათ დამატებით შეუძლიათ ერთჯერადად ისარგებლონ დაფინანსებით, მათი სოციალური სტატუსიდან გამომდინარე, მეოთხე ან მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის დადგენილი წესით, იმის გათვალისწინებით, რომ მოქალაქის წლიური დაფინანსების თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 700 (შვიდას) ლარს.

მესამე კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებს აუნაზღაურდებათ სამედიცინო დაწესებულებაში მათ მიერ გადასახდელი თანხის 100%, არაუმეტეს 700 (შვიდასი) ლარისა. მოქალაქეს შეუძლია ისარგებლოს წლის განმავლობაში არაერთჯერადად, ლიმიტით გათვალისწინებული თანხის ამოწურვამდე. ამ კატეგორიაში შემავალ მოქალაქეებზე არ ვრცელდება მე-9 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა და მათთვის ორსულობის, საკეისრო კვეთის ან ფიზიოლოგიური მშობიარობის დროს დაფინანსების მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვრება 200 (ორასი) ლარით, თუ მათ გადასახდელ თანხაში არ შედის ექიმის ან სამშობიარო სახლის არჩევით გამოწვეული ხარჯები.

 მეოთხე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროგრამით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და მათთვის პროგრამა არ ითვალისწინებს 200 (ორას) ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხის დაფინანსებას.  

მეხუთე კატეგორიის მოქალაქეებისთვის სამედიცინო მომსახურების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვრება პაციენტის გადასახდელი თანხის 50%-ით, არაუმეტეს 300 (სამასი) ლარისა. ამ კატეგორიის მოქალაქეები პროგრამით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და მათთვის პროგრამა არ

ითვალისწინებს 200 (ორას) ლარზე ნაკლები ღირებულების სამედიცინო მომსახურების თანხის დაფინანსებას.

თუ სამედიცინო დაწესებულებაში ბენეფიციარის მიერ ერთჯერადად გადასახდელი თანხა აღემატება 5000 ლარს, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება 1000 ლარს დამატებული 5000 ლარს ზემოთ გადასახდელი თანხის 10 % - ით, არაუმეტეს 2000 ლარისა.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

 

ვ) პროგრამის დასახელება:   დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 04

პროგრამის დაფინანსება: 55,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ვანის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები და რეგისტრირებული ბენეფიციარების მგზავრობის ღირებულებისა და მკურნალობისათვის აუცილებელი მედიკამენტების შესაძენად  ყოველთვიური ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

 

ზ) პროგრამის დასახელება:   შშმ პირთა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 05

პროგრამის დაფინანსება: 72,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა 500 ლარის ოდენობით. ბ) მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთჯერად ფინანსურ დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით და გ)18 წლამდე ასაკის არომატული ამინომჟავების მეტაბოლიზმის დარღვევებით (ფენილკეტონურია და სხვა ჰიპერფენილალანინემიები) დაავადებული ბავშვთა ოჯახებისათვის ყოველთვიურად დახმარების გაწევა 200 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

 

თ) პროგრამის დასახელება:   მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

პროგრამის კოდი: 06 02 06

პროგრამის დაფინანსება: 40.0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეჭირვებულ მდგომარეობაში მყოფი პირების ყოველდღიური კვებით უზრუნველყოფას.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

ი) პროგრამის დასახელება:   სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 07

პროგრამის დაფინანსება: 30.0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევას დაზარალებული ოჯახებისთვის, რომელთაც ხანძრის შედეგად დაეწვათ საცხოვრებელი სახლი ან სტიქიური მოვლენების შედეგად (მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ქვათა ცვენა, წყალდიდობა, ძლიერი ქარი) დაზარალდნენ. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება ხანძრის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს  3000 ლარის, ხოლო სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახზე არაუმეტეს 2000 ლარისა, კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

კ) პროგრამის დასახელება:   დღეგრძელდა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 08

პროგრამის დაფინანსება: 7,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ასი და მეტი წლის უხუცესთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა, თითოეულ ბენეფიციარზე 1000 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

ლ) პროგრამის დასახელება:   ვეტერანთა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 09

პროგრამის დაფინანსება: 13,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის საბრძოლო მოქმედებებსა და სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. ბ) საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილე, სოციალურად დაუცველ (100 000 სარეიტინგო ქულაზე ნაკლები) ვეტერანთათვის ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევა 300 (სამასი)ლარის ოდენობით. გ) მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებზე -500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით. დ) ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ავარიის სალიკვიდაციო სამუშაოების მონაწილეებისათვის 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ე) 1989 წლის 9 აპრილის დაზარალებულთათვის 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

მ) პროგრამის დასახელება:   მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 10

პროგრამის დაფინანსება: 23,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაცემა: ა) სოციალურად დაუცველ მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ამავე დროს რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში და მინიჭებული აქვთ  100 000-მდე სარეიტინგო ქულა, ერთ ბენეფიციარზე  250 ლარის ოდენობით. ბ) მარჩენალგარდაცვლილ ოჯახებზე, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 150 ლარის ოდენობით.  გ) დედ-მამით ობლებს, რომლებიც ღებულობენ მარჩენალის გარდაცვალების გამო სოციალურ პაკეტს, ერთ ბენეფიციარზე 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

ნ) პროგრამის დასახელება:   სტუდენტთა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 11

პროგრამის დაფინანსება: 16,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში ერჯერადი ფინანსური დახმარება გაეწევა ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ბოლო ერთი წლის მანძილზე უწყვეტად რეგისტრირებულ, უმაღლესი საგანმანათლებლო სასწავლებლის სტუდენტებს, რომელთა ოჯახები მიეკუთვნება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიას და სარეიტინგო ქულა არის 1-დან -100000-ჩათვლით.  დახმარების მოცულობა განისაზღვრება თითოეულ სტუდენტზე 500 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

ო) პროგრამის დასახელება:   ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 12

პროგრამის დაფინანსება: 2,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მოქალაქეზე (მსხვერპლზე), რომლის უფლებები დაირღვა და სტატუსი განუსაზღვრა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისმა სამსახურმა, სასამართლო ორგანომ ან/და გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორის კომისიასთან არსებულმა ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის განმსაზღვრელმა − მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფმა, ერთჯერადი ფინანსური დახმარების გაწევას 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

პ) პროგრამის დასახელება:   უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

პროგრამის კოდი: 06 02 13

პროგრამის დაფინანსება: 5,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ,,ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „ვანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე უსახლკარო პირთა რეგისტრაციისა და მათი დროებითი საცხოვრისით უზრუნველყოფის წესი“-ს საფუძველზე რეგისტრირებული პირების/ოჯახების ბინის ქირით უზრუნველყოფას. ბინის ქირის ოდენობა, უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით, განისაზღვრება შემდეგნაირად: ა) ქ. ვანის ტერიტორიაზე - არაუმეტეს 100 (ასი) ლარი თვეში; ბ) მთისძირის, შუამთის, ტობანიერის, ციხესულორის, ზედავანის, სალხინოს, დიხაშხოს, ბზვანის, ამაღლების, ზეინდრის, გორას ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 80 (ოთხმოცი) ლარი თვეში; გ) ყუმურის, მუქედის, გადიდის, სულორის, ძულუხის, საპრასიის, ფერეთას, სალომინაოს, უხუთის ადმინისტრაციულ ერთეულებში - არაუმეტეს 60 (სამოცი) ლარი თვეში;

მოსალოდნელი შედეგი: პროგრამის ბენეფიციარები დაკმაყოფილებულია სრულად.

ჟ) პროგრამის დასახელება:   სარიტუალო დახმარება

პროგრამის კოდი: 06 02 14

პროგრამის დაფინანსება: 24,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია: ა) სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 1-70000-ის ჩათვლით, ხოლო არასრულწლოვან გარდაცვლილზე 1-100000-ის ჩათვლით) გარდაცვლილის ოჯახის დახმარება 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. ბ) ჩერნობილის ავარიის მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. გ) გარდაცვლილი ომის ვეტერანის ოჯახის დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. დ) გარდაცვლილი იძულებით გადაადგილებული პირის - დევნილის ოჯახის დახმარება 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. ე) უჭირისუფლო გარდაცვლილის დაკრძალვის ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა 250 (ორასორმოცდაათი) ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი: აღნიშნულ კატეგორიას მიკუთვნებული ოჯახები დაკმაყოფილებულია სრულად.

რ) პროგრამის დასახელება:   სხვა სოციალური ღონისძიებები

პროგრამის კოდი: 06 02 15

პროგრამის დაფინანსება: 5,0 ათასი ლარი

პროგრამის განმახორციელებელი: ვანის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახური.

პროგრამის აღწერა და მიზანი: ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების დღის ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერა.

მოსალოდნელი შედეგი: დღის ცენტრის ბენეფიციართათვის გაუმჯობესებულია პირობები.

 


მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს 7600,0 ათასი ლარით, შემდეგი რედაქციით:

 

კოდი

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სულ

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

ვანის მუნიციპალიტეტი

15,572.2

7,964.9

7,607.3

16,740.3

8,978.4

7,761.9

7,600.0

145.0

7,455.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

7

162

165

7

158

165

7

158

 

ხარჯები

7,491.4

869.7

6,621.7

7,364.7

366.4

6,998.3

7,209.0

145.0

7,064.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,867.3

63.1

1,804.2

1,857.5

70.0

1,787.5

1,850.0

70.0

1,780.0

 

საქონელი და მომსახურება

1,192.5

494.4

698.1

1,085.6

217.2

868.4

825.0

10.0

815.0

 

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

36.0

0.0

36.0

27.0

0.0

27.0

 

სუბსიდიები

3,266.0

64.9

3,201.1

3,535.5

65.0

3,470.5

3,673.0

65.0

3,608.0

 

გრანტები

4.2

0.0

4.2

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

764.5

0.0

764.5

698.0

0.0

698.0

700.0

0.0

700.0

 

სხვა ხარჯები

369.1

247.3

121.8

140.1

14.2

125.9

124.0

0.0

124.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,053.0

7,095.2

957.8

9,319.6

8,612.0

707.6

335.0

0.0

335.0

 

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

27.8

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

01 00

მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

2,654.0

92.4

2,561.6

2,773.9

80.0

2,693.9

2,748.0

80.0

2,668.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

7

162

165

7

158

165

7

158

 

ხარჯები

2,563.3

77.9

2,485.4

2,714.8

80.0

2,634.8

2,692.0

80.0

2,612.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,867.3

63.1

1,804.2

1,857.5

70.0

1,787.5

1,850.0

70.0

1,780.0

 

საქონელი და მომსახურება

567.4

14.8

552.6

700.4

10.0

690.4

681.0

10.0

671.0

 

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

36.0

0.0

36.0

27.0

0.0

27.0

 

გრანტები

4.2

0.0

4.2

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

0.0

15.9

21.0

0.0

21.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

80.7

0.0

80.7

87.9

0.0

87.9

124.0

0.0

124.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.9

14.5

48.4

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

27.8

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

01 01

საკანონმდებლო და აღმასრულებელი საქმიანობის უზრუნველყოფა

2,654.0

92.4

2,561.6

2,541.9

80.0

2,461.9

2,525.0

80.0

2,445.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

169

7

162

165

7

158

165

7

158

 

ხარჯები

2,563.3

77.9

2,485.4

2,538.8

80.0

2,458.8

2,525.0

80.0

2,445.0

 

შრომის ანაზღაურება

1,867.3

63.1

1,804.2

1,857.5

70.0

1,787.5

1,850.0

70.0

1,780.0

 

საქონელი და მომსახურება

567.4

14.8

552.6

560.4

10.0

550.4

541.0

10.0

531.0

 

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

4.2

0.0

4.2

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

15.9

0.0

15.9

21.0

0.0

21.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

80.7

0.0

80.7

87.9

0.0

87.9

124.0

0.0

124.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

62.9

14.5

48.4

3.1

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

27.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 01

 მუნიციპალიტეტის საკრებულო

719.9

0.0

719.9

735.0

0.0

735.0

730.4

0.0

730.4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

33

0

33

33

0

33

33

0

33

 

ხარჯები

716.7

0.0

716.7

734.9

0.0

734.9

730.4

0.0

730.4

 

შრომის ანაზღაურება

505.2

0.0

505.2

515.0

0.0

515.0

510.0

0.0

510.0

 

საქონელი და მომსახურება

129.6

0.0

129.6

132.0

0.0

132.0

119.4

0.0

119.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.4

0.0

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

80.5

0.0

80.5

87.9

0.0

87.9

101.0

0.0

101.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3.2

0.0

3.2

0.1

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

01 01 02

მუნიციპალიტეტის მერია

1,838.4

14.5

1,823.9

1,708.5

0.0

1,708.5

1,699.3

0.0

1,699.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

129

0

129

125

0

125

125

0

125

 

ხარჯები

1,750.9

0.0

1,750.9

1,705.5

0.0

1,705.5

1,699.3

0.0

1,699.3

 

შრომის ანაზღაურება

1,299.0

0.0

1,299.0

1,272.0

0.0

1,272.0

1,270.0

0.0

1,270.0

 

საქონელი და მომსახურება

405.2

0.0

405.2

400.5

0.0

400.5

396.3

0.0

396.3

 

პროცენტი

27.8

0.0

27.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

გრანტები

4.2

0.0

4.2

12.0

0.0

12.0

10.0

0.0

10.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.5

0.0

14.5

21.0

0.0

21.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.2

0.0

0.2

0.0

0.0

0.0

23.0

0.0

23.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

59.7

14.5

45.2

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებების კლება

27.8

0.0

27.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

01 01 03

მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური

95.7

77.9

17.8

98.4

80.0

18.4

95.3

80.0

15.3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

0

7

7

0

7

7

0

 

ხარჯები

95.7

77.9

17.8

98.4

80.0

18.4

95.3

80.0

15.3

 

შრომის ანაზღაურება

63.1

63.1

0.0

70.5

70.0

0.5

70.0

70.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

32.6

14.8

17.8

27.9

10.0

17.9

25.3

10.0

15.3

01 02

საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

0.0

0.0

232.0

0.0

232.0

223.0

0.0

223.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

176.0

0.0

176.0

167.0

0.0

167.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

36.0

0.0

36.0

27.0

0.0

27.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

01 02 01

სარეზერვო ფონდი

0.0

0.0

0.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

140.0

0.0

140.0

140.0

0.0

140.0

01 02 03

ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

0.0

0.0

0.0

92.0

0.0

92.0

83.0

0.0

83.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

36.0

0.0

36.0

27.0

0.0

27.0

 

პროცენტი

0.0

0.0

0.0

36.0

0.0

36.0

27.0

0.0

27.0

 

ვალდებულებების კლება

0.0

0.0

0.0

56.0

0.0

56.0

56.0

0.0

56.0

02 00

ინფრასტრუქტურის განვითარება

7,401.9

6,592.8

809.1

7,401.8

6,692.8

709.0

445.0

0.0

445.0

 

ხარჯები

420.4

309.2

111.2

215.1

50.1

165.0

110.0

0.0

110.0

 

საქონელი და მომსახურება

358.2

247.6

110.6

202.1

45.1

157.0

110.0

0.0

110.0

 

სხვა ხარჯები

62.2

61.6

0.6

13.0

5.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,981.5

6,283.6

697.9

7,186.7

6,642.7

544.0

335.0

0.0

335.0

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

6,373.7

5,745.7

628.0

6,372.2

6,002.2

370.0

335.0

0.0

335.0

 

ხარჯები

35.6

35.6

0.0

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.6

35.6

0.0

35.0

0.0

35.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

6,338.1

5,710.1

628.0

6,337.2

6,002.2

335.0

335.0

0.0

335.0

02 02

სანიაღვრე  და ნაპირსამაგრი სისტემის რეაბილიტაცია

155.3

155.3

0.0

104.2

101.2

3.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

1.4

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

153.9

153.9

0.0

104.2

101.2

3.0

0.0

0.0

0.0

02 03

წყლის სისტემის განვითარება

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.2

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

02 04

გარე განათების უზრუნველყოფა

118.4

0.0

118.4

127.0

0.0

127.0

110.0

0.0

110.0

 

ხარჯები

104.4

0.0

104.4

116.0

0.0

116.0

110.0

0.0

110.0

 

საქონელი და მომსახურება

104.4

0.0

104.4

116.0

0.0

116.0

110.0

0.0

110.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

14.0

0.0

14.0

11.0

0.0

11.0

0.0

0.0

0.0

02 05

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

181.8

134.2

47.6

149.0

0.0

149.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

62.9

61.6

1.3

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.7

0.0

0.7

6.0

0.0

6.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

62.2

61.6

0.6

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

118.9

72.6

46.3

135.0

0.0

135.0

0.0

0.0

0.0

02 06

სოფლის განვითარების ხელშეწყობა

571.5

557.6

13.9

649.4

589.4

60.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

216.1

210.6

5.5

50.1

50.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

216.1

210.6

5.5

45.1

45.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

355.4

347.0

8.4

599.3

539.3

60.0

0.0

0.0

0.0

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

454.7

0.0

454.7

534.0

0.0

534.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

454.7

0.0

454.7

480.0

0.0

480.0

500.0

0.0

500.0

 

სუბსიდიები

454.7

0.0

454.7

480.0

0.0

480.0

500.0

0.0

500.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

0.0

0.0

0.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

454.7

0.0

454.7

480.0

0.0

480.0

500.0

0.0

500.0

 

ხარჯები

454.7

0.0

454.7

480.0

0.0

480.0

500.0

0.0

500.0

 

სუბსიდიები

454.7

0.0

454.7

480.0

0.0

480.0

500.0

0.0

500.0

03 02

დასუფთავების ღონისძიებები

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

54.0

0.0

54.0

0.0

0.0

0.0

04 00

განათლება

2,300.9

927.8

1,373.1

2,951.9

1,445.9

1,506.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

ხარჯები

1,561.2

232.0

1,329.2

1,655.1

162.1

1,493.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

საქონელი და მომსახურება

232.0

232.0

0.0

162.1

162.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდიები

1,329.2

0.0

1,329.2

1,493.0

0.0

1,493.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

739.7

695.8

43.9

1,296.8

1,283.8

13.0

0.0

0.0

0.0

04 01

სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

1,337.1

0.0

1,337.1

1,500.0

0.0

1,500.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

ხარჯები

1,329.2

0.0

1,329.2

1,493.0

0.0

1,493.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

სუბსიდიები

1,329.2

0.0

1,329.2

1,493.0

0.0

1,493.0

1,600.0

0.0

1,600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7.9

0.0

7.9

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

04 02

სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია

549.0

517.5

31.5

181.3

181.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

549.0

517.5

31.5

181.3

181.3

0.0

0.0

0.0

0.0

04 03

ზოგადი განათლების ხელშეწყობა

414.8

410.3

4.5

1,270.6

1,264.6

6.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

232.0

232.0

0.0

162.1

162.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

232.0

232.0

0.0

162.1

162.1

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

182.8

178.3

4.5

1,108.5

1,102.5

6.0

0.0

0.0

0.0

05 00

კულტურა, ახალგაზდრობა და სპორტი

1,603.0

21.4

1,581.6

2,258.2

666.2

1,592.0

1,519.0

0.0

1,519.0

 

ხარჯები

1,451.0

0.0

1,451.0

1,498.5

0.0

1,498.5

1,519.0

0.0

1,519.0

 

საქონელი და მომსახურება

34.9

0.0

34.9

21.0

0.0

21.0

34.0

0.0

34.0

 

სუბსიდიები

1,405.7

0.0

1,405.7

1,474.5

0.0

1,474.5

1,485.0

0.0

1,485.0

 

სხვა ხარჯები

10.4

0.0

10.4

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

152.0

21.4

130.6

759.7

666.2

93.5

0.0

0.0

0.0

05 01

სპორტის სფეროს განვითარება

659.7

21.4

638.3

1,324.2

666.2

658.0

579.0

0.0

579.0

 

ხარჯები

561.9

0.0

561.9

582.5

0.0

582.5

579.0

0.0

579.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

0.0

15.8

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

 

სუბსიდიები

540.2

0.0

540.2

572.5

0.0

572.5

570.0

0.0

570.0

 

სხვა ხარჯები

5.9

0.0

5.9

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

97.8

21.4

76.4

741.7

666.2

75.5

0.0

0.0

0.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებების ორგანიზება

21.7

0.0

21.7

10.0

0.0

10.0

9.0

0.0

9.0

 

ხარჯები

21.7

0.0

21.7

10.0

0.0

10.0

9.0

0.0

9.0

 

საქონელი და მომსახურება

15.8

0.0

15.8

7.0

0.0

7.0

9.0

0.0

9.0

 

სხვა ხარჯები

5.9

0.0

5.9

3.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

05 01 02

სპორტული დაწესებულებების ხელშეწყობა

248.8

0.0

248.8

210.0

0.0

210.0

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

246.7

0.0

246.7

209.0

0.0

209.0

200.0

0.0

200.0

 

სუბსიდიები

246.7

0.0

246.7

209.0

0.0

209.0

200.0

0.0

200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.1

0.0

2.1

1.0

0.0

1.0

0.0

0.0

0.0

05 01 03

ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობა

148.3

0.0

148.3

210.0

0.0

210.0

210.0

0.0

210.0

 

ხარჯები

148.3

0.0

148.3

204.6

0.0

204.6

210.0

0.0

210.0

 

სუბსიდიები

148.3

0.0

148.3

204.6

0.0

204.6

210.0

0.0

210.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

5.4

0.0

5.4

0.0

0.0

0.0

05 01 04

რაგბის განვითარების ხელშეწყობა

146.7

0.0

146.7

160.0

0.0

160.0

160.0

0.0

160.0

 

ხარჯები

145.2

0.0

145.2

158.9

0.0

158.9

160.0

0.0

160.0

 

სუბსიდიები

145.2

0.0

145.2

158.9

0.0

158.9

160.0

0.0

160.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1.5

0.0

1.5

1.1

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

05 01 05

სპორტული ობიექტების რეაბილიტაცია

94.2

21.4

72.8

734.2

666.2

68.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

94.2

21.4

72.8

734.2

666.2

68.0

0.0

0.0

0.0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

859.8

0.0

859.8

839.0

0.0

839.0

855.0

0.0

855.0

 

ხარჯები

810.0

0.0

810.0

837.0

0.0

837.0

855.0

0.0

855.0

 

სუბსიდიები

810.0

0.0

810.0

837.0

0.0

837.0

855.0

0.0

855.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

49.8

0.0

49.8

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 01

კულტურის ღონისძიებების ორგანიზება

378.8

0.0

378.8

405.0

0.0

405.0

420.0

0.0

420.0

 

ხარჯები

378.8

0.0

378.8

405.0

0.0

405.0

420.0

0.0

420.0

 

სუბსიდიები

378.8

0.0

378.8

405.0

0.0

405.0

420.0

0.0

420.0

05 02 02

სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა

345.0

0.0

345.0

339.0

0.0

339.0

340.0

0.0

340.0

 

ხარჯები

336.2

0.0

336.2

337.0

0.0

337.0

340.0

0.0

340.0

 

სუბსიდიები

336.2

0.0

336.2

337.0

0.0

337.0

340.0

0.0

340.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.8

0.0

8.8

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

05 02 03

კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

05 02 04

რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

 

ხარჯები

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

 

სუბსიდიები

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

95.0

0.0

95.0

05 03

ახალგაზრდობის მხარდაჭერა

23.6

0.0

23.6

30.0

0.0

30.0

25.0

0.0

25.0

 

ხარჯები

23.6

0.0

23.6

14.0

0.0

14.0

25.0

0.0

25.0

 

საქონელი და მომსახურება

19.1

0.0

19.1

14.0

0.0

14.0

25.0

0.0

25.0

 

სხვა ხარჯები

4.5

0.0

4.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0.0

0.0

16.0

0.0

16.0

0.0

0.0

0.0

05 04

ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა

59.9

0.0

59.9

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

ხარჯები

55.5

0.0

55.5

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

სუბსიდიები

55.5

0.0

55.5

65.0

0.0

65.0

60.0

0.0

60.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4.4

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

1,157.7

330.5

827.2

820.5

93.5

727.0

788.0

65.0

723.0

 

ხარჯები

1,040.8

250.6

790.2

801.2

74.2

727.0

788.0

65.0

723.0

 

სუბსიდიები

76.4

64.9

11.5

88.0

65.0

23.0

88.0

65.0

23.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

748.6

0.0

748.6

677.0

0.0

677.0

700.0

0.0

700.0

 

სხვა ხარჯები

215.8

185.7

30.1

36.2

9.2

27.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.9

79.9

37.0

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

189.8

144.8

45.0

102.3

84.3

18.0

83.0

65.0

18.0

 

ხარჯები

72.9

64.9

8.0

83.0

65.0

18.0

83.0

65.0

18.0

 

სუბსიდიები

72.9

64.9

8.0

83.0

65.0

18.0

83.0

65.0

18.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.9

79.9

37.0

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 01 01

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა

72.9

64.9

8.0

83.0

65.0

18.0

83.0

65.0

18.0

 

ხარჯები

72.9

64.9

8.0

83.0

65.0

18.0

83.0

65.0

18.0

 

სუბსიდიები

72.9

64.9

8.0

83.0

65.0

18.0

83.0

65.0

18.0

06 01 02

ჯანდაცვის ობიექტების რეაბილიტაცია

116.9

79.9

37.0

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

116.9

79.9

37.0

19.3

19.3

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02

სოციალური დაცვა

967.9

185.7

782.2

718.2

9.2

709.0

705.0

0.0

705.0

 

ხარჯები

967.9

185.7

782.2

718.2

9.2

709.0

705.0

0.0

705.0

 

სუბსიდიები

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

748.6

0.0

748.6

677.0

0.0

677.0

700.0

0.0

700.0

 

სხვა ხარჯები

215.8

185.7

30.1

36.2

9.2

27.0

0.0

0.0

0.0

06 02 01

ახალშობილთა ოჯახების დახმარება

94.7

0.0

94.7

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

 

ხარჯები

94.7

0.0

94.7

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.7

0.0

94.7

80.0

0.0

80.0

90.0

0.0

90.0

06 02 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

23.1

0.0

23.1

25.0

0.0

25.0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

23.1

0.0

23.1

25.0

0.0

25.0

23.0

0.0

23.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

23.1

0.0

23.1

25.0

0.0

25.0

23.0

0.0

23.0

06 02 03

სამედიცინო დახმარება

300.3

0.0

300.3

310.0

0.0

310.0

300.0

0.0

300.0

 

ხარჯები

300.3

0.0

300.3

310.0

0.0

310.0

300.0

0.0

300.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

300.3

0.0

300.3

310.0

0.0

310.0

300.0

0.0

300.0

06 02 04

დიალიზის პროგრამაში ჩართულთა დახმარება

43.4

0.0

43.4

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

ხარჯები

43.4

0.0

43.4

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.4

0.0

43.4

55.0

0.0

55.0

55.0

0.0

55.0

06 02 05

შშმ პირთა დახმარება

75.6

0.0

75.6

77.0

0.0

77.0

72.0

0.0

72.0

 

ხარჯები

75.6

0.0

75.6

77.0

0.0

77.0

72.0

0.0

72.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

75.6

0.0

75.6

77.0

0.0

77.0

72.0

0.0

72.0

06 02 06

მზრუნველობამოკლებულთა კვებით უზრუნველყოფა

29.3

0.0

29.3

44.0

0.0

44.0

40.0

0.0

40.0

 

ხარჯები

29.3

0.0

29.3

44.0

0.0

44.0

40.0

0.0

40.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.3

0.0

29.3

44.0

0.0

44.0

40.0

0.0

40.0

06 02 07

სტიქიით დაზარალებულთა დახმარება

208.8

185.7

23.1

36.2

9.2

27.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

208.8

185.7

23.1

36.2

9.2

27.0

30.0

0.0

30.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

30.0

0.0

30.0

 

სხვა ხარჯები

208.8

185.7

23.1

36.2

9.2

27.0

0.0

0.0

0.0

06 02 08

დღეგრძელთა დახმარება

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

 

ხარჯები

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

7.0

0.0

7.0

8.0

0.0

8.0

7.0

0.0

7.0

06 02 09

ვეტერანთა დახმარება

13.8

0.0

13.8

14.0

0.0

14.0

13.0

0.0

13.0

 

ხარჯები

13.8

0.0

13.8

14.0

0.0

14.0

13.0

0.0

13.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.8

0.0

13.8

14.0

0.0

14.0

13.0

0.0

13.0

06 02 10

მარჩენალგარდაცვლილ პირთა დახმარება

22.8

0.0

22.8

22.0

0.0

22.0

23.0

0.0

23.0

 

ხარჯები

22.8

0.0

22.8

22.0

0.0

22.0

23.0

0.0

23.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.8

0.0

22.8

22.0

0.0

22.0

23.0

0.0

23.0

06 02 11

სტუდენტთა დახმარება

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

 

ხარჯები

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.0

0.0

9.0

16.0

0.0

16.0

16.0

0.0

16.0

 

სხვა ხარჯები

7.0

0.0

7.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

06 02 12

ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

ხარჯები

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.0

0.0

0.0

1.0

0.0

1.0

2.0

0.0

2.0

06 02 13

უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა

0.1

0.0

0.1

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

0.1

0.0

0.1

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

0.1

0.0

0.1

2.0

0.0

2.0

5.0

0.0

5.0

06 02 14

სარიტუალო დახმარება

35.5

0.0

35.5

15.0

0.0

15.0

24.0

0.0

24.0

 

ხარჯები

35.5

0.0

35.5

15.0

0.0

15.0

24.0

0.0

24.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35.5

0.0

35.5

15.0

0.0

15.0

24.0

0.0

24.0

06 02 15

სხვა სოციალური ღონისძიებები

97.5

0.0

97.5

13.0

0.0

13.0

5.0

0.0

5.0

 

ხარჯები

97.5

0.0

97.5

13.0

0.0

13.0

5.0

0.0

5.0

 

სუბსიდიები

3.5

0.0

3.5

5.0

0.0

5.0

5.0

0.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

94.0

0.0

94.0

8.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 19. ასიგნებების დაფინანსება
ვანის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის ასიგნებების  დაფინანსება გაგრძელდეს სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ფინანსების მართვის საინფორმაციო (ელექტრონული) სისტემის მეშვეობით.

მუხლი 20. ასიგნებების გადანაწილება
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ კლასიფიკაციაში განხორციელდეს დამტკიცებული წლიური ასიგნებების ფარგლებში საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის და ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის თანახმად.

მუხლი 21. კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა გასაცემლების ანაზღაურება
2021 წლის განმავლობაში ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მოსამსახურეებზე საქართველოს კანომდებლობით განსაზღვრული ფულადი ჯილდო, დანამატი და სხვა ანაზღაურება გაიცეს მათთვის შესაბამისი ბიუჯეტებით დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

მუხლი 22. სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებზე ზედამხედველობა
ვანის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამებისა და ქვეპროგრამების განხორციელება, ამ პროგრამებისა და ქვეპროგრამების ფარგლებში გაფორმებულ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლი (ინსპექტირება), დაევალოთ მერიის სამსახურებს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 23. დავალიანებების ანაზღაურება
მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამული კოდი 01 02 02-დან დაფინანსდება წინა წლების დავალიანებები, სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაკისრებული თანხები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით იძულებით ჩამოჭრილი თანხები და მუნიციპალიტეტის მიერ აღიარებული ვალდებულებები.

წინა წლებში წარმოქმნილი ფაქტობრივი დავალიანებების დასაფარავად ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა და დაწესებულებებმა შესაძლებელია გამოიყენონ 2021 წელს მათთვის გამოყოფილი ასიგნებები იმ პირობით, რომ არ დაიშვება ახალი დავალიანების დაგროვება, რისთვისაც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ აღნიშნულ ორგანიზაციებს.


მუხლი 24. მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის
1. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 145,0 ათასი ლარი მიიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დელეგირებული უფებამოსილების განსახორციელებლად.

ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  65,0 ათასი  ლარი.

ბ)  „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“  და სამხედრო სარეზერვო სამსახურის  შესახებ’’  საქართველოს  კანონებით განსაზღვრული  უფლებამოსილების განხორციელებისათვის  80,0 ათასი  ლარი.

2. „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში შესაძლებელია დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის ურთიერთგადანაწილება.


მუხლი 25. სარეზერვო ფონდი
2021 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის მოცულობა განისაზღვროს 140.0 ათასი ლარის ოდენობით, სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

 ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.