ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 42
დოკუმენტის მიმღები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.105.016582
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
42
30/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
190020020.35.105.016582
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2020 - 27/01/2021)

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №42

2020 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ზუგდიდი

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“  24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ.ა“ ქვეპუნქტის და 91-ე მუხლის, საქართველოს ორგანული კანონის „ნორმატიული აქტების შესახებ“ მე-20 მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ‘ბ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“ 78-ე მუხლი მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

მუხლი 1
დამტკიცდეს თანდართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი.

 

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 დეკემბრის №51 დადგენილება.

 

მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე, აქტის მოქმედება გავრცელდეს 2021 წლის პირველი იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა წოწერიადანართი

 

ზუგდიდის  მუნიციპალიტეტის 2021  წლის  ბიუჯეტი

 


თავი I
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ძირითადი მაჩვენებლები

 

 


მუხლი 1. ბიუჯეტის ბალანსი
ბიუჯეტის ბალანსი განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 I. შემოსავლები

58,976.6

48,790.1

14,582.7

34,207.4

36,400.0

0.0

36,400.0

 გადასახადები

33,954.8

29,294.0

0.0

29,294.0

33,056.9

0.0

33,056.9

 გრანტები

20,264.9

16,492.5

14,582.7

1,909.8

350.0

0.0

350.0

 სხვა  შემოსავლები

4,756.9

3,003.6

0.0

3,003.6

2,993.1

0.0

2,993.1

 II. ხარჯები

35,808.8

40,525.8

4,158.0

36,367.8

35,098.0

0.0

35,098.0

 შრომის ანაზღაურება

5,448.6

5,791.0

0.0

5,791.0

5,776.1

0.0

5,776.1

 საქონელი და მომსახურება

3,640.4

3,566.7

797.8

2,768.9

2,102.6

0.0

2,102.6

 პროცენტი

180.6

1,585.0

0.0

1,585.0

877.6

0.0

877.6

 სუბსიდიები

19,326.3

22,300.9

0.0

22,300.9

21,540.0

0.0

21,540.0

გრანტები

982.6

60.7

0.0

60.7

30.0

0.0

30.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

3,292.7

2,477.2

0.0

2,477.2

2,710.0

0.0

2,710.0

 სხვა ხარჯები

2,937.6

4,744.3

3,360.2

1,384.1

2,061.7

0.0

2,061.7

 III. საოპერაციო სალდო

23,167.8

8,264.3

10,424.7

-2,160.4

1,302.0

0.0

1,302.0

 IV. არაფინანსური აქტივების ცვლილება

17,460.9

18,946.0

13,927.6

5,018.4

438.7

0.0

438.7

 ზრდა

25,808.1

20,546.0

13,927.6

6,618.4

4,438.7

0.0

4,438.7

 კლება

8,347.2

1,600.0

0.0

1,600.0

4,000.0

0.0

4,000.0

 V. მთლიანი სალდო

5,706.9

-10,681.7

-3,502.9

-7,178.8

863.3

0.0

863.3

 VI. ფინანსური აქტივების ცვლილება

7,432.5

-12,247.7

-3,502.9

-8,744.8

0.0

0.0

0.0

 ზრდა

8,315.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

8,315.3

0.0

0.0

 

0.0

0.0

 

 კლება

882.8

12,247.7

3,502.9

8,744.8

0.0

0.0

0.0

      ვალუტა და დეპოზიტები

882.8

12,247.7

3,502.9

8,744.8

0.0

0.0

0.0

 VII. ვალდებულებების ცვლილება

2,768.0

-942.8

0.0

-942.8

-863.3

0.0

-863.3

ზრდა

3,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

საშინაო

3,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 კლება

732.0

942.8

0.0

942.8

863.3

0.0

863.3

     საშინაო

732.0

942.8

0.0

942.8

863.3

0.0

863.3

           სესხები

-

     

 

 

 

            სხვა კრედიტორული დავალიანებები

-

-

   

-

   

 VIII. ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 2. ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

დასახელება

2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 შემოსულობები

70,823.8

50,390.1

14,582.7

35,807.4

40,400.0

0.0

40,400.0

 შემოსავლები

58,976.6

48,790.1

14,582.7

34,207.4

36,400.0

0.0

36,400.0

 არაფინანსური აქტივების კლება

8,347.2

1,600.0

0.0

1,600.0

4,000.0

0.0

4,000.0

 გადასახდელები

62,508.5

62,637.8

18,085.6

44,552.2

40,400.0

0.0

40,400.0

 ხარჯები

35,960.8

40,525.8

4,158.0

36,367.8

35,098.0

0.0

35,098.0

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,808.1

20,546.0

13,927.6

6,618.4

4,438.7

0.0

4,438.7

 ვალდებულებების კლება

739.6

942.8

0.0

942.8

863.3

0.0

863.3

 ნაშთის ცვლილება

8315.3

-12247.7

-3502.9

-8744.8

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ბიუჯეტის შემოსავლები
ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 36400,4 ათასი  ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

  საკუთარი შემოსავლები

 შემოსავლები

58,976.6

48,790.1

14,582.7

34,207.4

36,400.0

0.0

36,400.0

       გადასახადები

33,954.8

29,294.0

0.0

29,294.0

33,056.9

0.0

33,056.9

       გრანტები

20,264.9

16,492.5

14,582.7

1,909.8

350.0

0.0

350.0

       სხვა შემოსავლები

4,756.9

3,003.6

0.0

3,003.6

2,993.1

0.0

2,993.1

 


მუხლი 4. ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები
ბიუჯეტის გადასახადები განისაზღვროს 33056,9 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

  სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები   

საკუთარი შემოსავლები

 გადასახადები

33,954.8

29,294.0

0.0

29,294.0

33,056.9

0.0

33,056.9

      დამატებითი ღირებულების გადასახადი

22,888.2

21,294.0

0.0

21,294.0

24,656.9

0.0

24,656.9

      ქონების გადასახადი

7,500.0

7,700.0

0.0

7,700.0

8,400.0

0.0

8,400.0

      საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

6,000.0

5,700.0

 

5,700.0

6,400.0

 

6,400.0

      უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

300.0

230.0

0,0

230.0

200,0

0,0

200,0

      ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

150.0

50.0

0.0

50.0

40,0

0.0

40,0

      სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების
მიწაზე

500.0

400.0

0.0

400.0

400.0

0.0

400.0

      არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

550.0

1320.0

0.0

1320.0

1360.0

0.0

1360.0

 


მუხლი 5. ბიუჯეტის გრანტები
ბიუჯეტის გრანტები განისაზღვროს 350,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 გრანტები

20,264.9

16492,5

350,0

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

59.8

0,0

 გრანტები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

20264.9

16432,7

350,0

 გათანაბრებითი ტრანსფერი

0.0  

0.0 

0.0 

 მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

1649.5

3324,5

350,0

ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების

დასაფინანსებლად

0,0

0,0

0,0

 კაპიტალური ტრანსფერი

15958.5

10660,2

0,0

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

948.0

948.0

0,0

 სპეციალური ტრანსფერი, მათ შორის :

1708.9  

         1500,0            -    

         0,0            -    

 სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე

1708.9

0,0

0,0

 


მუხლი 6. ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 2993,1 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სხვა შემოსავლები

4,756.9

3003,6

2,993.1

 შემოსავლები საკუთრებიდან

1,626.4

1070,0

1,150.0

პროცენტი

432.4

400,0

350.0

 რენტა

1194.0  

670,0  

800.0

 საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

1708.0  

1083,6

993.1

      ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1600.3  

933,6

793.1

      სანებართვო მოსაკრებელი

509.4  

482,4  

292,1  

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

565.0

0,0

100,0

      ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის 

524.1  

500,0  

400,0  

      არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

107.7   

150,0  

200,0  

 სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1102.7  

700,0  

750,0  

 შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

8.1

150,0

100,0

 


მუხლი 7. ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკური კლასიფიკაციით
ბიუჯეტის ხარჯები განისაზღვროს  35098,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

დასახელება

 2019
 
წლის
 ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

 მათ შორის

 სულ

 მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

 საკუთარი შემოსავლები

 ხარჯები

35,808.8

40,525.8

4,158.0

36,367.8

35,098.0

0.0

35,098.0

 შრომის ანაზღაურება

5,448.6

5,791.0

0.0

5,791.0

5,776.1

0.0

5,776.1

 საქონელი და მომსახურება

3,640.4

3,566.7

797.8

2,768.9

2,102.6

0.0

2,102.6

 პროცენტები

180.6

1,585.0

0.0

1,585.0

877.6

0.0

877.6

 სუბსიდიები

19,326.3

22,300.9

0.0

22,300.9

21,540.0

0.0

21,540.0

გრანტები

982.6

60.7

0.0

60.7

30.0

0.0

30.0

 სოციალური უზრუნველყოფა

3,292.7

2,477.2

0.0

2,477.2

2,710.0

0.0

2,710.0

 სხვა ხარჯები

2,937.6

4,744.3

3,360.2

1,384.1

2,061.7

0.0

2,061.7

 


მუხლი 8. ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება განისაზღვოროს 238,7 ათასი ლარით. მათ შორის, არაფინანსური აქტივების ზრდა - 4238,7 ათასი ლარით, ხოლო არაფინანსური აქტივების კლება - 4000,0 ათასი ლარით:

ათას ლარში

პროგ. კოდი

 არაფინანსური აქტივების ზრდა პროგრამების მიხევით

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

249.8

81,7

294,0

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

249.8

81,7

294,0

01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება

0,0

0,0

200,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

20,720.6

18666,7

3564,7

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,277.1

10750,3

550,0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

804.3

950,6

200,0

 02 03

    გარე განათება

179.3

0,0

50,0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3,330.0

872,5

0,0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

726.5

1290,2

14,7

 02 07

   

კეთილმოწყობა

1,688.9

2560,6

450.0

 02 09

რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების  თანადაფინანსება

1,152.4

489,3

300,0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების პროგრამა

1,708.1

348,7

0,0

02 11

სამშენებლო ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

1,484.3

388,7

200,0

 02 12

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო  დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

0.0

464,2

100,0

02 14

ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია (დემონტაჟი და მონტაჟი)

 

369.7

75,0

0,0

02 15

საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის

ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

50,9

0,0

02 16

სამოქალაქო ბიუჯეტი

 

0.0

495,0

1500,0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

1113.7

302,8

250,0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

8.5

72,5

50,0

 03 02

შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"

ფინანსური ხელშეწყობა

0,0

0,0

150,0

03 03

ბოტანიკური ბაღის  ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

89,9

0,0

03 05

პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა

და კეთილმოწყობის პროგრამა

 

918.6

23,7

50,0

03 06

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის ფურნიტურას

შესყიდვა და ანაკლია

განმუხურის ბულვარისა და მისი

მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

186.1

0.0

0.0

03 07

ნაპირსამაგრი ჯებირებისა და სარწყავი

არხებისა  მშენებლობა-რეაბილიტაცია

0.0

0.0

0.0

03 09

მწვანე ბიუჯეტი

0,0

69,0

0,0

 04 00

 განათლება

2,095.9

895,8

230,0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

242.9

392,6

0,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

348.8

11.7

0,0

04  03

სკოლისგარეშე სწავლისა და სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

10.1

487,5

130,0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

1,494.1

120.0

130,0

 05 00

 კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

820.7

326,1

100,0

 05 01

   სპორტის სფეროს განვითარება

784.0

163,4

100.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

36.7

97,5

0,0

05 04

ქართული ფეხბურთის განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამა

0,0

0,8

0,0

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

807.4

272,9

0,0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1,4

9,0

0,0

06 02

სოციალური დაცვა

4,4

0,0

0,0

06 04

სსიპ საგანგებო კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრის და ამბულატორიების მშენებლობა 

801,6

263,9

0,0

 

 სულ არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,808.1

20546,0

4438,7

ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 არაფინანსური აქტივების კლება

8,347.2

1600,0  

4000,0

 ძირითადი აქტივები

0.0

0,0  

0,0  

არასაცხოვრებელი შენობები

751.4

1000,0

3500,0

 არაწარმოებული აქტივები :მ/შორის

7,426.0

600,0  

500,0  

 მიწა

7,420.4

600,0  

500,0  

 


მუხლი 9. ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

 

განისაზღვროს ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში შემდეგი რეადაქციით:

 

ათას ლარში

ფუნქციონალური კოდი

 დასახელება

 2019 წლის
ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 7.0 1

 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

7,932.1   

9,654.6   

8,597.0   

 7.0 1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა,

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7,444.2   

7,671.7   

7,409.4   

 7.0 1.1.1

 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი

ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,444.2   

7,671.7   

7,409.4   

7.0.1.3

საერთო დანიშნულების მომსახურება

0.0   

35.5   

200.0   

       7.0.1.3.3

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

0.0   

35.5   

200.0   

       7.0.1.6

ვალთან დაკავშირებული ხარჯები

487.9   

1,638.0   

877.6   

       7.0.1.8

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

0.0   

309.4   

110.0   

 7.0 2

 თავდაცვა

214.0   

240.0   

240.0   

7.0 3

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფთხოება

0.0   

0,0   

200,0   

 7.0 4

 ეკონომიკური საქმიანობა

26,133.6   

24078,4   

8614,7   

7.04 2

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა,

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

927.9   

1290,2   

14,7   

 7.0 4 5

 ტრანსპორტი

13,213.1   

12458,7   

1550,0   

 7.0 4 5 1

 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

10836,2   

10,655.5   

400,0   

 7.0 4 5 5

 მილსადენები და სხვა სახის

სატრანსპორტო საშუალებები

4,742.5   

1622,5   

1150,0   

7.047

ეკონომიკის სხვა დარგები

34.6   

87,8   

50,0   

7.0 4 7 3

ტურიზმი

34.6   

87,88   

50,0   

7.0 4 9

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

11,958.0   

10241,7   

7200,0   

 7.0 5

 გარემოს დაცვა

6,924.3   

7362,2   

6180,0   

 7.0 5 1

 ნარჩენების შეგროვება გადამუშავება და განადგურება

4,720.0   

4950,0   

4500,0   

7.0 5 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

გარემოს დაცვის სფეროში

2,204.3   

2412,2   

1680,0   

 7.0 6

 საბინაო კომუნალური მეურნეობა

2,340.8   

1146,9   

380,0   

 7.0 6 1

 ბინათმშენებლობა

109.4   

119.0   

200,0   

 7.0 6 3

 წყალმომარაგება

594.8   

338,4   

100,0   

 7.0 6 4

 გარე განათება

377.4   

0,0   

50.0   

 7.0 6 6

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

საბინაო კომუნალურ მეურნეობაში

1,259.2   

689,5   

30,0   

 7.0 7

 ჯანმრთელობის დაცვა

1,365.6   

1409,2   

1510,0   

 7.0 7 4

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

285.8   

335,2   

310,0   

7.0 7 6

სხვა არაკლასიფიცირებული

საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1,079.8   

1074,0   

1200,0   

 7.0 8

 დასვენება, კულტურა და რელიგია

4,289.8   

3642,3   

3635,0   

 7.0 8 1

 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

1,451.0   

1064,9   

1140,0   

 7.0 8 2

 მომსახურება კულტურის სფეროში

1,804.3   

1788,9   

1790,0   

7.0.8 3

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

58.0   

57.9   

65,0   

 7.0 8 4

 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

160.0   

160.0   

110,0   

7. 0 8 6

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა  დასვენების,

კულტურისა და დაცვის სფეროში

816.5   

570,6   

530,0   

 7.9

 განათლება

9,625.1   

11922,7   

7820,0   

 7.9 1

 სკოლამდელი აღზრდა

5,403.5   

6578,6   

6300,0   

      7.0 9 6

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

10.0

30.0   

30.0   

 7.0 9 8

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა

განათლების სფეროში

4,211.6   

5314,1   

1490,0   

 7 10

 სოციალური დაცვა

2,943.6   

2237,9   

2360,0   

 7 10 1

 ავადმყოფთა და შეზღუდული

შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

285.5   

310,0   

190,0   

 7 10 2

 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

24.3   

22,3   

50,0   

7 10 3

მარჩენალ დაკარგულთა სოციალური დაცვა

62.2   

57,9    

70.0   

 7 10 4

 გენდერული თანასწორების,

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

91.4   

120.5   

220,0   

 7 10 9

 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური
დაცვის სფეროში

2,480.2   

1726,4   

1780,0   

 

 სულ

61,768.9   

61694,2   

39536,7   

 


მუხლი 10. ბიუჯეტის  საოპერაციო და მთლიანი სალდო
ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს 863,3 ათასი ლარით, ხოლო საოპერაციო სალდო 1302,0 ათასი ლარით:

 

                                                             ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 საოპერაციო სალდო

23163.1

8264,3

1302,0

 მთლიანი სალდო

5702.2

-10681,7

863,3

 


მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
                                                           ათას ლარში

დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 ფინანსური აქტივების ცვლილება

7,432.5

-12247.7

0,0

 კლება

882.8

12247.7

0,0

ვალუტა და დეპოზიტი

882.8

12247.7

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0.0

0.0

0.0

 


მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება განისაზღვროს 863,3 ათასი ლარი ოდენობით. აღნიშნული წარმოადგენს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან 2020 წელს მიღებული სესხის ძირითადი თანხის დაფარვას. 2021 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სასეხო ვალდებულებები ჯამში შეადგენს 1740,9 ათას ლარს. სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან თვითმმართველი ერთეულის (აღმასრულებელი ორგანო) მიერ კაპიტალური ინვესტიციების დასაფინანსებლად გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულებები მოიცავს მუნიციპალიტეტში საგზაო ინფრასტრუქტურის, ნაგავმზიდი მანქანებისა და კონტეინერების შეძენის, ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის, მუნიციპალულრი ავტოპარკის გაფართოების მიზნით აღებულ სასესხო ვალდებულებებს. აღნიშნული სასესხო ვალდებულების საწყისი ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრისთვის გახლავთ 13,913.4 ათასი ლარი, აქედან 2021 წელს სასესხო ვალდებულებებით გადასახდელი თანხა შეადგენს 2094.6 ათას ლარს, ხოლო საბოლოო ნაშთი 2021 წლის 31 დეკემბრისთვის იქნება 11,818.8 ათასი ლარი.

                                                                                                                                     ათ.ლარი

                                           დასახელება

გასული წელი

მიმდინარე წელი

დასაგეგმი წელი

ვალდებულებების ცვლილება

2768,0

-942,8

-863,3

ზრდა

3500,0

 

 

საშინაო

3500,0

 

 

საგარეო

 

 

 

კლება

732,0

942,8

863,3

საშინაო

732,0

942,8

863,3

 


თავი II
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები, პროგრამები, ქვეპროგრამები

მუხლი 13. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

 

ინფრასტრუქტურის განვითარების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 9094,7 ათასი ლარი. ინფრასტრუქტურის განვითარების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

                                                                                                             ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

02 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

9094,7

02 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

550,0

02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

400,0

02 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

100,0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

50,0

02 02

წყლის სისტემის განვითარება

200,0

02 02 01

წყლისა და წყალარინების  სისტემების რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

100,0

02 02 02

სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

100,0

02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

50.0

02 04

მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

1000,0

02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

1000,0

02 04 02

საზოგადოებრივი დანიშნულების

მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა

0,0

02 05

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განითარების ხელშეწყობის პროგრამა

200,0

02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

19,7

02 07

კეთილმოწყობა

4550,0

02 07 01

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა

4200,0

02 07 02

ადმინისტრაციული,საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა და შეძენა

0,0

02 07 03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა

350.0

02 07 04

შენობა-ნაგებობებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

0,0

02 08

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება

30,0

02 09

რგფ-დან და მგფ-დან განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება

300,0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებები

50,0

02 11

სამშენებლო ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

300,0

02 12

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

100,0

02 13

მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის და ქონების შეფასების ხარჯები

30,0

02 14

ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია

200,0

02 15

საინვესტიციო პროექტების, დონორებთან ურთიერთობის და ტურზმის ხელშეწყობის პროგრამა

20,0

02 16

სამოქალაქო ბიუჯეტი

1500,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01

 550.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამის მიზანია გზების და ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, მოვლა-შენახვა და განვითარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი საავტომობილო გზებისა    და    საგზაო  კომუნიკაციების,   ხიდების სხვა ხელოვნური ნაგებობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა და ხიდი;

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

კეთილმოწყობილი მოსაცდელები;

ბაზრებისადმი ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება;

ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად დაკავშირება. 

 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01 01

 400.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია საგზაო  ინფრასტრუქტურის   დაზიანებული და ავარიული

მონაკვეთების და მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის შიდა გზების არსებული საფარის მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების (ორმული შეკეთების) სამუშაოები და მოსაცდელების მშენებლობა-რეაბილიტაცია. მათ შორის დაგეგმილია ქ. ზუგდიდში   ქუთაისის,   შარტავას, ცისკარიშვილის, ყაზბეგის, ქირიას და საჭიროების შემთხვევაში სხვა ქუჩების, ასევე ზუგდიდი - სოფ. ოდიშის, ინგირი - დავითიანისა და ცაიში - ოქტომბრის დამაკავშირებელი გზების ორმული შეკეთება/მოწყობის სამუშაოები. ამასთანავე სოფ. შამგონას (ზვ. გამსახურდიას ქუჩა) და სხვა ადმინისტრაციული ერთეულებში გზების ხრეშოვანი საფარის რეაბილიტაცია.

გარდა  ადგილობრივი   ბიუჯეტით   გათვალისწინებული   თანხებისა   2020   წელს

გაგრძელდება რეგიონული განვითარების ფონდით დასაფინანსებელი პროექტების განხორციელება. კონკრეტულად:

 • ანაკლიის ადმინისტრაციულ ერთეულში დგებუაძის ქუჩის გზის რეაბილიტაციის მეორე ეტაპი;
 • ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში საკალანდიოს უბანში გზის რეაბილიტაცია;
 • ნაცატუს ადმინისტრაციულ ერთეულში წალენჯიხის საზღვრამდე საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია;
 • ნაწულუკუს ადმინისტრაციულ ერთეულში თამარ მეფის (სასაფლაომდე მისასვლელი გზა) ქუჩის რეაბილიტაცია;

ცვანეს ადმინისტრაციულ ერთეულში ზღვის სანაპირომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია.

მოსალოდნელი შედეგი

გაუმჯობესებული საგზაო ინფრასტრუქტურა, მეტი რეაბილიტირებული გზა;

მგზავრთა შეუფერხებელი, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება;

კეთილმოწყობილი მოსაცდელები;

ტურიზმის ობიექტებთან მარტივად და კომფორტულად დაკავშირება. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხიდების მშენებლობა, რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01 02

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული ხიდების რეაბილიტაცია, ახალი ხიდების, მილხიდებისა და ხიდ-ბოგირების მშენებლობა. ხიდების მშენებლობა/რეაბილიტაცია იგეგმება შემდეგ ადმინისტრაციულ ერთეულებში: ტყაია (ალშიბაიების უბანი, საარქანიოს და საშეროზიოს უბანი), შამგონა (ზვ. გამსახურდიას ქუჩაზე ორ ღელეზე), ახალსოფელი (საკოზუოს უბანი, საფონიოს უბანი), ცაიში (ეკლესიის უბანი),  ჭაქვინჯის ადმინისტრაციულ ერთეულში ბაღმარანის უბანში ტაბიძის ქუჩაზე ხიდისა და ცხაურის მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ქ. ზუგდიდსა და ადმინისტრაციულ ერთეულებში მოწესრიგებული და ახლად

მოწყობილი საკომუნიკაციო ობიექტები და მოსახლეობის შეუფერხებელი, კომფორტული, უსაფრთხო გადაადგილება. 

 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 01 03 

 50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება, რაც მოიცავს შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების შეძენა-მონტაჟს, გზების ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნის სამუშაოებს, სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობის სიჩქარის იძულებით შემცირებისათვის სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერის შეძენას, სატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების მოწესრიგების ღონისძიებების განხორციელებას. პროგრამით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული ერთეულების დასახელების მანიშნებელი ბანერის შეძენა/მონტაჟი; საგზაო ნიშნების განთავსება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (მოქალაქეთა მოთხოვნის საფუძველზე).

მოსალოდნელი შედეგი

ავტოტრანსპორტის შეუფერხებელი მოძრაობა;
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში დასახელების აღმნიშვნელი აბრები;
მგზავრთა გაუმჯობესებული და უსაფრთხო გადაადგილება;
შემცირებული საცობები;
გაუმჯობესებული მუნიციპალური სერვისები.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

პროგრამის შესაბამისად შესრულებული 50 000  ლარის ღირებულების  ჰორიზონტალური მონიშვნის სამუშაოები;
პროგრამის შესაბამისად განთავსებული 40 000 ლარის ღირებულების სიჩქარის შემზღუდავი ბარიერები;
პროგრამის შესაბამისად განთავსებული 10 000 ლარის ღირებულების საგზაო ნიშნები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 02 01

100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული წყლის სისტემების სრულ რეაბილიტაციას და ახლის მოწყობას. მათ შორის, პრიორიტეტულია მოსახლეობის 24 საათიანი სასმელი წყლის უზრუნველყოფა წლის ნებისმიერ პერიოდში. პროგრამა ხორციელდება მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე, როგორც ქალაქ ზუგდიდში, ასევე მუნიციპალიტეტში შემავალ ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში. პროგრამის მიზანია:

- მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებაში არსებობედეს სასმელი წყლის 24 საათიანი მიწოდება;

- მუნიციპალიტეტის ყველა ოჯახს გააჩნდეს შეუფერხებლი წვდომა და იღებდეს სასმელ წყალს;

- წყლის სისტემების ექსპლოტაცია მიმდინარეობდეს უწყვეტ რეჟიმში და წარმოქმნილი გაუმართაობები აღმოფხვრილი იქნას დროულად.

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ტერიტორიულ ერთეულებში წყლის სისტემის (მილების ამოწმენდა, საქაჩი ტუმბოს მოწყობა, დაზიანებული ქსელის მოწესრიგება-მოწყობა, ჭაბურღილის მოწყობა, სასმელი ფანტანის მოწყობა) რეაბილიტაცია: ჭკადუაშის ადმინისტრაციულ ერთეულში პაპავების უბანში და ინგირის ადმინისტრაციულ ერთეულში) რეაბილიტაცია.

ასევე საქართველოს რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით განხორციელდება:

 • ალერტკარის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების არსებული (დაზიანებული) სისტემის რეაბილიტაცია;
 • რუხის ადმინისტრაციულ ერთეულში წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოწესრიგებული, განახლებული და ახლადმოწყობილი არსებული წყალგაყვანილობის ქსელი და წყლის სისტემები.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სანიაღვრე არხების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 02 02

 100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის სანიაღვრე ქსელის გაფართოება და

გამტარუნარიანობის გაუმჯობესება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება

მუნიციპალიტეტში არსებული სანიაღვრე და წყალსაწრეტი არხების რეაბილიტაცია, ასევე ახალი წყალსაწრეტი არხების და ნაპირსამაგრი ჯებირების მოწყობა. პროგრამის ფარგლებში სამუშაოების განხორციელება დაგეგმილია შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებში: ქ. ზუგდიდის ეგრისის ადმინისტრაციული ერთეული: ჯიქიას ქუჩა;  ხურჩა: ცენტრიდან ბაღამდე მონაკვეთი, გამავალი სანიაღვრე არხის რეაბილიტაცია; ურთა: ქირიას ქუჩაზე  150 მეტრი სანიაღვრე არხის მოწყობა და სხვა.

მოსალოდნელი შედეგი

გამტარუნარიანი სანიაღვრე ქსელი;

მოსახლეობის უსაფრთხო საცხოვრებელი პირობები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 03

50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მოსახლეობის, სატრანსპორტო საშუალებების კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ქუჩების განათება. პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მუნიციპალიტეტის გზებზე და შიდა ეზოებში გარე განათების ახალი ქსელის მოწყობა. პროგრამის   ფარგლებში   განხორციელდება   შემდეგი   ობიექტების   მოწყობა:   განმუხურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ანაკლია-განმუხურის დამაკავშირებელი ხიდიდან განმუხურის სანაპირო ბულვარამდე არსებული გზის გარე განათების მოწყობა; ჭითაწყარის ადმინისტრაციულ ერთეულში ნარმანიას ქუჩაზე 41 ერთეული გარე განათების ბოძის მოწყობა და სხვ.

მოსალოდნელი შედეგი

განათებული მუნიციპალიტეტის ტერიტორია;

განათებულ ქუჩებში მოსახლეობის და სატრანსპორტო საშუალებების უსაფრთხო

გადაადგილება;

ტურისტული ნაკადის კმაყოფილების დონის გაზრდილი მაჩვენებელი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტრანსპორტის

ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 04 01

1000,0

პროგრამის განმახორციელებელი

                              შპს „ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

შპს ,,ზუგდიდის მუნიციპალური ტრანსპორტი“ მოსახლეობას შეღავათიანი გადაადგილების სერვისით უზრუნველყოფს. მუნიციპალური ტრანსპორტის ფინანსური ხელშეწყობა ემსახურება ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური გამართულობის უზრუნველყოფას; მგზავრებისთვის გადაყვანის შეღავათიანი და კომფორტული პირობების შექმნას. დაგეგმილია  გადახდის სისტემის მოწესრიგება ავტობუსებში სალარო აპარატების დამონტაჟების გზით; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საჭიროებებს მორგებული მარშრუტებისა და გრაფიკის შედგენა; მოძრაობის საწყისი წერტილების მოქალაქეებისთვის მისაღებ ადგილზე განთავსება. ასევე ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ფინანსური ხელშეწყობით მოხდება ძველი ავტობუსების ახლით ჩანაცვლება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის უცვლელი საფასური; მოწესრიგებული გადახდის სისტემა;

მოსახლეობის ტრანსპორტით მომსახურების კულტურის დონის ამაღლება.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 02 05

 200.0

პროგრამის განმახორციელებელი

       მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა საერთო ქონების ექსპლუატაციის და მოვლა-პატრონობისათვის აუცილებელი სამუშაოების თანადაფინანსება. ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და მოსახლეობის დახმარების მიზნით, პროგრამა მოიცავს შემდეგ ღონისძიებებს: მრავალსართულიანი სახლების ახალი ლიფტების მოწყობა; ლიფტების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის კუთვნილი მიმდებარე ტერიტორიების დაფიქსირებისათვის (ე.წ. წითელ ხაზებში მოქცევა) გაწეული ხარჯები; პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია; საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალარინების კომუნიკაციების აღდგენა; შიდა წყალგაყვანილობის (საერთო სარგებლობის) რეაბილიტაცია; ეზოების კეთილმოწყობა; სადარბაზოების კეთილმოწყობა; სპორტული ინვენტარის, ატრაქციონებისა და ძელსკამების შეძენა; ფასადების კეთილმოწყობა-შელესვა, გამაგრება.

მოსალოდნელი შედეგი

საცხოვრებელი კორპუსების საექსპლუატაციო ვადის  გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს    შექმნა;

მოწესრიგებული, რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ინფრასტრუქტურა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 07 01

4200,0

პროგრამის განმახორციელებელი

                                 ()იპ ,,კეთილმოწყობის ცენტრი"

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიისა და თვითმმართველი ერთეულის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული ობიექტების კეთილმოწყობა და მოვლა. კერძოდ, გარე განათების ქსელის მოწყობა, არსებულის მოვლა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია; სანიაღვრე ქსელების სრულფასოვანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; შადრევან-აუზების მოვლა, ექსპლოატაცია და რეაბილიტაცია; ტროტუარებისა და ბორდიურების კეთილმოწყობა და რეაბილიტაცია; გამწვანების ზოლების მოწყობა; ხეებისა და მცენარეების დარგვა, ჩანაცვლება და მოვლა-პატრონობა; შიდა სარგებლობის გზების, ხიდების, მიწისქვეშა გადასასვლელის, მდინარეთა ჯებირების და სხვა ნაგებობების მოწყობა, შეკეთება და მოვლა-პატრონობა; გზაჯვარედინების მარეგულირებელი შუქნიშნების მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია; მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული წყალმომარაგების და კანალიზაციის ქსელის ექსპლოატაცია-რეაბილიტაცია; სადღესასწაულო დღეებში გაფორმების ღონისძიებების უზრუნველყოფა; მუნიციპალიტეტში მცხოვრები უმწეო და სოციალურად დაუცველი მოქალაქეებისათვის მიზნობრივი მომართვის საფუძველზე საცხოვრებელი შენობის მცირე შეკეთებითი სამუშაოების ჩატარება; მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული „სასაფლაოების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის“ წესის შესაბამისად სამუშაოების ჩატარება.

პროგრამის ფარგლებში, ასევე შეიქმნება არარეგისტრირებული კავშირები (ე.წ. ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები), რომლებიც მუნიციპალიტეტს მიმართავენ გამწვანების პროექტებითა და სავარაუდო ხარჯთაღრიცხვებით, ხოლო მუნიციპალიტეტი, თავის მხრივ უზრუნველყოფს აღნიშნული პროექტების თანადაფინანსებას პროექტის საერთო ღირებულების 90 პროცენტით.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური         ინფრასტრუქტურის       ფუნქციონირების       და მოვლა-პატრონობის ეფექტიანობის ამაღლება;

ქალაქისა და მუნიციპალიტეტის სასოფლო ადმინისტრაციული ერთეულების გაუმჯობესებული იერსახე;

ბუნების სტიქიისა და შესაძლო რთული მეტეოროლოგიური პირობების შედეგად მოსახლეობისათვის შესაძლო ზიანისა და მატერიალური ზარალის მიყენების შემცირებული რისკები;

კეთილმოწყობილი და დასუფთავებული სასაფლაო მეურნეობა;

მწვანე ბიუჯეტი ხელს შეუწყობს მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში, რაც უზრუნველყოფს განხორციელებული პროექტების მდგრადობას (მოქალაქეებს შესძენს მათი ინიციატივით განხორციელებული პროექტებისადმი მესაკუთრეობის განცდას), ხოლო მეორე მხრივ, ქალაქის ტიპის დასახლებისთვის დამახასიათებელ ურბანულ გარემოში მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ეკოლოგიურ მდგომარეობას. 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 07 03

350.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური  

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონებრივი აქტივების კერძოდ  კაპიტალური შენობებისა  და  ნაგებობების  კეთილმოწყობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-პატრონობა. აღნიშნულ შენობებში შშმ პირთათვის ადვილად შეღწევადობის უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების ჩატარება. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება შემდეგ ადმინისტაციულ ერთეულებში ადმინისტრაციული შენობების რეაბილიტაცია: ორული, ალერტკარი, ჭითაწყარი; ასევე განხორციელდება აბასთუმანში ბიბლიოთეკის სარემონტო სამუშაოები რომელიც განთავსებულია ადმინისტრაციული შენობაში.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 

ხარისხობრივი თვალსაზრისით გაუმჯობესებული მუნიციპალური აქტივები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზებისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 08

30.0 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

  ა(ა)იპ „სამეგრელო-ზემო სვანეთის დანიშნულების ადგილის მართვის ორგანიზაცია“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში არსებული მუნიციპალიტეტების მიერ ერთობლივი საქმიანობის განხორციელება: საინფორმაციო-სარეკლამო საშუალებების გამოყენება; ბუკლეტების დამზადება- გავრცელება; ტურისტული მომსახურების ( გიდების, ექსკურსიამძღოლების გადაადგილებისათვის სატრანსპორტო მომსახურების და სხვა) უზრუნველყოფა; რეგიონში ღირსშესანიშნავი ადგილების დათვალიერების ტურების შეთავაზება-მომსახურება; დონორებთან მუშაობა ფინანსური მხარდაჭრის (გრანტები) საკითხებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტში არსებული ღირსშესანიშნაობებისა და ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ცნობადობის ამაღლება;

ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტების, ვიზიტორებისა და დამსვენებლების გაზრდილი ოდენობა;

დონორების დაინტერესება მხარის ღირსშესანიშნაობებით.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი

პროექტების  თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 09

 300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში იგეგმება გარდა ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული თანხებისა საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრებით დასაფინანსებელი კაპიტალური პროექტების თანადაფინანსება.

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის სახსრებით

განხორციელდება ძირითადი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, როგორიცაა გზების მშენებლობა, სანიაღვრე არხების მოწყობა, საბავშვო ბაღების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების მშენებლობა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა და სხვა. დაგეგმილია რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით განსახორციელებელი პროექტების თანადაფინანსება.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი განვითარება და მყარი

მატერიალურიბაზის შექმნა;

მოსახლეობის ცხოვრების პირობების და კეთილდღეობის გაუმჯობესება; 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო

ღონისძიებების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 10

50.0 

პროგრამის განმახორციელებელი

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტში სტიქიური მოვლენების დროს მოსახლეობისთვის მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად საჭირო ფინანსურ-მატერიალური საფუძვლების შექმნა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული ინფრასტრუქტურის აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოქალაქეებისთვის მიყენებული ზიანის შედეგების ლიკვიდაცია;

აღდგენილი ინფრასტრუქტურის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა. 

 

პროგრამის დასახელება

 

კოდ

სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობის და

ექსპერტიზის ხარჯები

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 11

 300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური  

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის ექსპერტიზა და სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველობა. პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სხვადასხვა სამშენებლო სამუშაოს საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის ექსპერტიზა. ასევე, მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევის მიზნით საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ტექნიკურად, იურიდიულად, ფინანსურად გამართული პროექტები;

სამშენებლო სამუშაოების ექსპერტიზის შედეგად მოთხოვნილი საქონლის და მომსახურების მიღება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯები

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 12

100.0 

პროგრამის განმახორციელებელი

                   მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია ინფრასტრუქტურული პროექტების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი სხვადასხვა სახის პროექტებისათვის საპროექტო დოკუმენტაციისა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

შეუფერხებლად ხარისხიანად განხორციელებული კაპიტალური სამშენებლო პროექტები; უხარისხოდ შესრულებული პროექტების რისკის მინიმუმადე დაყვანა;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის

და ქონების შეფასების ხარჯები

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 02 13

 30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახურის ქონების მართვის  განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალური ქონების ეფექტურად მართვა და განკარგვა. ქვეპროგრამით      განხორციელდება      მუნიციპალიტეტის      დაგეგმარების     შესაბამისად, არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთების შემდგომ გამოყენებისთვის საკადასტრო ნახაზებისა და მათი ელექტრონული ვერსიების მომზადება, შენობა-ნაგებობების აზომვითი ნახაზების შედგენა, აღრიცხვაზე ასაყვანი ქონების  შეფასება, მათ შორის სტრატეგიული ძირითადი აქტივების.

მოსალოდნელი შედეგი

უძრავი ქონების მართვისა და პრივატიზების ეფექტური პროცესის უზრუნველყოფა;

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში რეგისტრირებული დამატებითი ქონების ზრდა, რომელიც ასახულია ბალანსზე.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის

ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 15

 20.0

პროგრამის განმახორციელებელი

        მერიის ეკონომიკური პოლიტიკისა და მუნიციპალური სერვისების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის მიერ საჭიროებებზე მორგებული, უცხოური ორგანიზაციების, დონორების მიერ გამოცხადებულ აქტივობებზე პროექტების წარდგენა და თანადაფინანსებით მათი განხორციელების უფლების მოპოვება; ასევე ადგილობრივი მეწარმეების ხელშეწყობის მიზნით ფესტივალებისა და გამოფენა-გაყიდვების მოწყობა და მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო ბროშურების ბეჭდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

 • დონორების მიერ ორგანიზებულ საკოორდინაციო შეხვედრებში მონაწილეობა;
 • შექმნილი საინვესტიციო                 პორტფელი, იდენტიფიცირებული საინვესტიციო პოტენციალი.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სამოქალაქო ბიუჯეტი

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

02 16

1500,0 

პროგრამის განმახორციელებელი

                                 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

სამოქალაქო ბიუჯეტი არის პირდაპირი დემოკრატიის მექანიზმი, რომელიც ქმნის შესაძლებლობას მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ფორმირებისას გათვალისწინებულ იქნას საზოგადოებრივი ინტერესები.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს საბიუჯეტო პროცესში ხელისუფლებისა და საზოგადოების ურთიერთქმედების ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბება, რომელიც მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირიებულ მოქალაქეებს სთავაზობს თავად შეიმუშაონ კონკრეტულ დასახლებაში არსებული პრობლემის გადაჭრის გზები და რიგი პროცედურების გავლის შედეგად განსაზღვრონ პრიორიტეტული პროექტები.

პროგრამაში ასევე გათვალისწინებულია ყოველწლიური საინფორმაციო კამპანიის მასალების შესასყიდად საჭირო თანხა 5000 ლარის ოდენობით.

მოსალოდნელი შედეგი

ხელისუფლებისა და მოსახლეობის ურთიერთთანამშრომლობის დონის ამაღლება საერთო კეთილდღეობის დამკვიდრების მიზნით პრიორიტეტების დადგენის

პროცესში;

საბიუჯეტო სახსრების განაწილებაში მოსახლეობის ჩართულობის ზრდა; მოსახლეობის საჭიროებათა სრულად გათვალისწინება;

განხორციელებული პროექტებით მოსარგებლეთა გაუმჯობესებული სოციალურ-საყოფაცხოვრებო პირობები.

 


მუხლი 14. დასუფთავება და გარემოს დაცვა
დასუფთავება და გარემოს დაცვის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 6280,0 ათასი ლარი. დასუფთავება და გარემოს დაცვის პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

 

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

03 00

დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6080.0

03 01

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4500,0

03 02

შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS“

ფინანსური ხელშეწყობა

600,0

03 03

ბოტანიკური ბაღის ხელშეწყობის პროგრამა

600,0

03 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამა შპს „ზუგდიდაგროსერვისი“-ს

ბაზაზე

300,0

03 05

პარკების, სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

50,0

03 08

მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან

                                30.0

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 01

4500,0 

პროგრამის განმახორციელებელი

                                         ააიპ „ზუგდიდდასუფთავება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ამოცანაა მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მყარი ნარჩენების შეგროვება,  ტრანსპორტირება და განთავსება ნაგავსაყრელში. უფრო დეტალურად:  ქალაქისა და სასოფლო - ტერიტორიტორიული ერთეულების  ცენტრალური ადგილების, ტროტუარების, სკვერების, გაზონების, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების დაგვა - დასუფთავება,  ნარჩენების აკრეფა - შეგროვება, ნარჩენების შეგროვება მოსახლეობიდან კარდაკარ  შემოვლით   ქალაქის 475  ქუჩაზე  მცხოვრები 13 ათასი კომლიდან და 48 სოფლის ადმინისტრაციულ  ერთეულში მცხოვრები  18 ათასი კომლიდან,  დატვირთვა სატრანსპორტო საშუალებებზე  და ტრანსპორტირება-განთავსება ნაგავსაყრელში.     აგრეთვე მყარი ნარჩენების გატანა კომერციული სტრუქტურებიდან, სამრეწველო საწარმოებიდან, სახელმწიფო უწყებებიდან, სასწავლო და სამედიცინო დაწესებულებებიდან , სულ  1100-ზე მეტი ობიექტიდან.
მყარი ნარჩენების მართვის წარმოდგენილი პრიორიტეტი  განსაზღვრულია  საქართველოს მთავრობის  2016 წლის 1 აპრილს დამტკიცებული  „ნარჩენების მართვის  2016–2030  წლების  ეროვნული სტრატეგიის“, „ნარჩენების მართვის ეროვნული სამოქმედო გეგმის“ და  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს მიერ 2017 წლის 28 დეკემბერს დამტკიცებული   „ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის  მუნიციპალური  ნარჩენების  მართვის  2018–2022 წწ  გეგმის“ მიხედვით.    
გეგმით  განსაზღვრულია   ნარჩენების შეგროვებისა და ტრანსპორტირების შემდეგი მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა:
1. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მყარი მუნიციპალური ნარჩენების  100 % - ის  შეგროვება;
2. ქაღალდის, პლასტიკატის, მინისა და მეტალის წარმოქმნის  წყაროსთან სეპარირების სისტემის ჩამოყალიბება - დანერგვა 2021 - 2024 წლებში;
3.  რეციკლირების  მინიმალური მაჩვენებლების მიღწევა 2024 წლისათვის;
4. ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების ნაგავსაყრელში განთავსების შემცირების მიზნით  კომპოსტირების საპილოტე  პროგრამების განხორციელების დაწყება  და მისი  დანერგვა  2021 – 2024 წწ. 
5.  სპონტანურად წარმოშობილი სტიქიური ნაგავსაყრელების  ლიკვიდაცია;
6. კერძო და საჯარო სექტორების თანამშრომლობის მიზნით საერთო ინტერესების იდენტიფიკაცია;
7. ნარჩენების შესახებ მონაცემებისა და ინფორმაციის მართვის სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა.
გარდა ზემოთ აღნიშნულისა   მომსახურეობის სერვისის გაუმჯობესების მიზნით 2021–2024 წლებში დაგეგმილია კაპიტალური დანახარჯების გაწევა  სხვადასხა მოცულობის ნაგავშემკრები კონტეინერების,  საწნეხი მოწყობილობის მქონე ნაგავმზიდების, დამგველი მანქანების,  ქუჩებისა და სკვერების მოსარწყავი წყალმშხეფი მანქანების, თვითმცლელი მანქანების , მოტოროლერების, „პიკაპის“ ტიპის ძარიანი მანქანის და  ექსკავატორის  შესაძენად.

მოსალოდნელი შედეგი

• ესთეტიურად და ჰიგიენურად მიმზიდველი ქალაქისა და 48 სოფლის ადმინისტრაციული ერთეულის ცენტრები და უბნები; ტროტუარები; სკვერები; გაზონები; საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილები; ბოტანიკური ბაღი; ცენტრალური ხეივანი; ტურისტული ობიექტების, სასტუმროების, კაფეების, ცენტრალური სუპერმარკეტის, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების მიმდებარე ტერიტორიები; ქალაქის შემოსასვლელები და გასასვლელები;                       
• მყარი ნარჩენების სეპარირებული შეგროვების, რეციკლირების და კომპოსტირების პროცესების დაწყება;
• ეკოლოგიურად სუფთა გარემო;
• გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 შპს „ANAKLIA-GANMUKHURI RESORTS”-ის

ფინანსური ხელშეწყობა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 02

600.0 

პროგრამის განმახორციელებელი

 

                                   შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"
 

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ანაკლია - განმუხურის სანაპირო ბულვარის ტურისტულ ზონაში ახალი ინფრასტრუქტურული ობიექტების აშენება, არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა, შენახვა და პერიოდული რეაბილიტაცია; ანაკლიის აკვაპარკის ფუნქციონირების უზრუნველყოფა; ტურისტებისთვის კომფორტული გარემო-პირობების შექმნა; კულტურულ-მუსიკალური და სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებების ხელშეწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

• ანაკლია-განმუხურის საკურორტო ზონის ამაღლებული ცნობადის დონე;
• ტურისტებისა და დამსვენებლების მოთხოვნილებების სრულად დაკმაყოფილება;
• მოწესრიგებული ანაკლია-განმუხურის სანაპირო ბულვარი;
• გამართულად მომუშავე ანაკლიის აკვაპარკის წყლის ატრაქციონები.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

ბოტანიკური ბაღის  ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 03

600.0

პროგრამის განმახორციელებელი

                             ()იპბოტანიკური ბაღების მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ოთხმოცამდე გვარის მრავალი სახეობის ხე, ბუჩქი და მცენარე იზრდება, მათ შორის მაგნოლიის ექვსი სახეობა, სხვადასხვა სახეობის მუხა, ატლასისა და ჰიმალაის კედარი, კანარის ვერხვი, აზიის, მათ შორის ინდოეთის, იაპონიის, ხმელთაშუაზღვისპირეთის, ამერიკის და სხვა ადგილებიდან შემოტანილი რელიქტური და ენდემური მცენარეები.

როგორც მდებარეობით, ასევე კლიმატური პირობებით ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღი ერთ-ერთ საუკეთესო ბაზას წარმოადგენს ძვირფასი სუბტროპიკული მცენარეების ინტროდუქციის, კვლევისა და აკლიმატიზაციისათვის.

პროგრამის მიზანია ზუგდიდის რეაბილიტირებული ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობა; მისი განვითარების ხელშეწყობა; არსებული ფლორის ახალი კოლექციებით გამდიდრება; მრავალფეროვანი სერვისებისა და პროდუქტების დანერგვა; ადგილობრივი მაცხოვრებლებისა და ტურისტებისათვის დასასვენებლად კომფორტული გარემოს შექმნა; სათბურში არსებული და ახალი სახეობების მცენარეთა ჩითილების გამოყვანა და გამრავლება; მცენარეთა სხვლა-ფორმირება და კონსერვაცია; მავნებელ დააავადებებთან და მწერების საწინააღმდეგო ღონისძიებების ორგანიზება; ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე სპორტული, კულტურულ-შემეცნებითი, გასართობი, საგანმანათლებლო და სადღესასწაულო ინფრასტრუქტურის განვითარება; ბოტანიკური ბაღის მოვლა-პატრონობისთვის საჭირო ტექნიკისა და აღჭურვილობის შეძენა; სამეცნიერო ცენტრის შექმნის მიზნით საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ბაზის ფორმირება; ჰერბარიუმის შექმნა; სამეცნიერო ექსპედიციების ორგანიზება.

 

მოსალოდნელი შედეგი

 • თანამედროვე სანდარტების დონეზე მოწყობილი ინფრასტრუქტურა;
 • გაძლიერებული ტურისტული, რეკრეაციული და სამეცნიერო შესაძლებლობები;
 • მოვლილი და გამრავლებული ენდემური და ეგზოტიკური მცენარეები;
 • განახლებული გამწვანება;
 • გამართული სარწყავი სისტემა;
 • მოწესრიგებული დასასვენებელი ადგილები, ბილიკები, მინდვრები და კეთილმოწყობილი ღია კაფე;
 • ადგილობრივი და უცხოელი დამთვალიერებლების გაზრდილი ოდენობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შპს "ზუგდიდაგროსერვისი"- ბაზაზე

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 03 04

 300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

                                               შპს "ზუგდიდაგროსერვისი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ამჟამად მუნიციპალურ საკუთრებაშია 67,2 ჰა-ზე გაშენებული ადგილობრივი მნიშვნელობის   მოზარდი   ტყის   ფონდი (21,71  ჰა), ქარსაფარი ზოლი (30,96 ჰა), ეროზირებული (5,71 ჰა) და სხვა მიწის ნაკვეთები (8,8 ჰა), რომლებიც საჭიროებს დროულ აღდგენით სამუშაოებს, ასევე 23 614 ძირი მწვანე ნარგავი, რომელიც გაშენებულია სოფლად გზის პირებზე და სხვა სახელმწიფო სარგებლობაში მყოფ ნაკვეთებზე.

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე თვითმმართველობის  კუთვნილებაში  არსებული  ქარსაფარი  ზოლების,  მწვანე  ნარგავების მოვლა-პატრონობა და დაცვა; ტყეების მუდმივი ზედამხედველობის შედეგად უკანონო ჭრებისა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების აღკვეთა; მუდმივი დაკვირვების წარმოება  ტყეში ხანძრის გაჩენის და არასასურველი შედეგების თავიდან აცილების მიზნით; გამხმარი, წაქცეული, ამორტიზირებული მწვანე ნარგავების ჭრა და გაცემა კანონის შესაბამისად;  ასევე დელეგირების შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მუნიციპალური ან/და სახელმწიფო პროგრამების ხელშეწყობა/განხორციელება.

დაგეგმილია სასოფლო სამეურნეო კულტურების სადემონსტრაციო ნაკვეთის მოწყობა, სადაც  გაშენდება სხვადასხვა ჯიშები. მოეწყობა სანერგე მეურნეობა , როგორც სასოფლო სამეურნეო კულტურების ასევე დეკორატიული მცენარეების გამრავლების მიზნით.

 

მოსალოდნელი შედეგი

მოვლილი ტყეების და ქარსაფარი ზოლების ფართობების ზრდა;
ეროზირებული მიწის ფართობების შემცირება;
ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტების წარმოების პოპულარიზაცია.
ფერმერებისა და მოსახლეობისთვის აგროსერვისის მიწოდების გზით საკუთარი შემოსავლების ზრდა;

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 03 05

 50.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური და    ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახური

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ეკოლოგიური გარემოსა და ლანდშაფტური იერსახის გაუმჯობესება. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ახალი სკვერებისა და პარკების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, სკვერებსა და პარკებში ქვაფენილების   რეაბილიტაცია,   დეკორატიული   სანათების   შეძენა-მონტაჟი.   მათ  შორის: ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის რიყეს ადმინისტრაციულ ერთეულში დ. ჯიქიას სახელობის პარკის კეთილმოწყობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჯანსაღი ეკოლოგიური გარემოს შექმნა;

პარკებისა და სკვერების ქსელის გაზრდა, სარეაბილიტაციო და მოვლითი ღონისძიებების ფექტურობის ამაღლება;

მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ეკოლოგიური მდგომარეობა;

ქალაქის იერსახის გალამაზება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისგან

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

03 08

 30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

ზედამხედველობისა და ინსპექტირების სამსახურის რეაგირებისა და მონიტორინგის განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში, მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით განხორციელდება ქ. ზუგდიდსა და მუნიციპალიტეტის სხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში მაწანწალა ძაღლების თავშესაფარში გადაყვანა, მგლებისა და ტურების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების, მღრღნელებისა და ინფექციის გადამტანი სხვა ცხოველებისგან ადამიანების დაცვის პრევენციული ღონისძიებები.

მოსალოდნელი შედეგი

ზუგდიდის           მუნიციპალიტეტის            ტერიტორიაზე    მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

 


მუხლი 15. განათლება

 

განათლების პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 8020,0 ათასი ლარი. განათლების პიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

                                                                                                                                    ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

04 00

განათლება

7820,0

04 01

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

6300,0

04 02

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების მშენებლობა რეაბილიტაცია

0,0

04 03

სკოლისგარეშე  სწავლისა და სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

1,100.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

250,0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა

140,0

04 06

შ. მესხიას სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა

30.0

04 07

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით

0,0

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლამდელი აღზრდის ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 04 01

 6300.0

პროგრამის განმახორციელებელი

      ააიპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად მუნიციპალიტეტის საკუთარ უფლებამოსილებას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის მართვაში არსებული ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებების შექმნა და მათი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. სკოლამდელი განათლების მიწოდებას ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ა(ა)იპ სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი უზრუნველყოფს.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს 62 საბავშო ბაღი; მათგან 17 - ქალაქში, ხოლო 45 - სოფლის ადმინისტრაციულ ერთეულებში. სულ სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულია 835 თანამშრომელი, მათ შორის 152 აღმზრდელი და 165 თანაშემწე. სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებათა მართვის ცენტრი ხელს უწყობს ბავშვის ინტელექტუალურ, ფიზიკურ განვითარებას, შემეცნებითი და შემოქმედებითი უნარების ფორმირებას, ინდივიდუალური და პიროვნული თვითგამოხატვის უნარების გამოვლენას და ესთეტიკური გემოვნების ჩამოყალიბებას.

პროგრამის მიზანია სტანდარტების შესაბამისად სააღმზრდელო მეთოდოლოგიის დახვეწა, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სტანდარტების შესაბამისი კვებით უზრუნველყოფა, აღსაზრდელთა უსაფრთხოების მიზნით ბაგა-ბაღების ინფრასტრუქტურის (ეზო, შენობა, ინვენტარი და სხვა) მოწყობა-განვითარება, ბაგა-ბაღების პერსონალის შრომითი პირობების გაუმჯობესება და მათი კვალიფიკაციის ამაღლება, სახანძრო უსაფრთხოებისა და ჰიგიენური ნორმების დაცვა.  შესაბამისად დაგეგმილია: აღმზრდელების კვალიფიკაციის დონის შესწავლა-გაანალიზება და საჭირო ტრენინგ-კურსების მომსახურეობის შესყიდვა; სამზარეულოებისა და საწყობების სტანდარტის შესაბამისად მოწყობა, მზარეულების გადამზადება; ახალი, მაღალი ხარისხის აღჭურვილობის შეძენა/მონტაჟი და უსაფრთხო გარემოსა დაცვა.

მოსალოდნელი შედეგი

შესაფერისი უნარჩვევებით უზრუნველყოფილი მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სკოლამდელი ასაკის ბავშვები;
სტანდარტების შესაბამისი გარემო;
გაუმჯობესებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა;
გაუმჯობესებული  კვების რაციონი და ხარისხი;

გაუმჯობესებული სააღმზრდელო პროცესი, კვალიფიციური (სერტიფიცირებული) აღმზრდელები;
სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ფართო ხელმისაწვდომობა;  
სკოლისთვის მომზადებული ბავშვების გაზრდილი ოდენობა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

სკოლისგარეშე სწავლისა და სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 04 03

 1100.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

                 ა(ა)იპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის განვითარების სასახლე

პროგრამის აღწერა და მიზანი

ააიპ-ის საქმიანობა მრავალმხრივი და საკმაოდ მრავალფეროვანია. მისი ფუნქციონირების მიზანს წარმოადგენს: მოზარდთა მრავალმხრივი განვითარება; თავისუფალი დროის სწორად წარმართვა; შემოქმედებითი პოტენციალის გამოვლენა; მეცნიერების, ტექნიკის, ლიტერატურისა და ხელოვნების განვითარებისათვის უნარ-ჩვევების გამომუშავება; ესთეტიკური აღზრდა; მაღალი მუსიკალური მონაცემებისა და სახელოვნებო შემოქმედებითი ნიჭის მქონე მოზარდების გამოვლენა-განვითარება; ხელოვნების სხვადასხვა დარგების მაღალპროფესიულ დონეზე სწავლება; მოზარდთა ზოგადი განათლების,  ინტელექტუალური შესაძლებლობების ამაღლება და  სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობაში აქტიური ჩართვა; განსაკუთრებული ნიჭის მქონე მოზარდების გამოვლენა და ხელშეწყობა; კონკურსების, დისკუსიების, ვიქტორინების, კონფერენციების, ლიტერატურული საღამოების, ინტელექტუალური თამაშების, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება; ტექნიკური პროფილის სპეციალობის პოპულარიზაციის მიზნით მოსწავლეთა ჩაბმა ტექნიკური შემოქმედების წრეში; ნორჩ გამომგონებელთა ადგილობრივ და საერთაშორისო კონკურსებში მონაწილეობის მისაღებად ნიჭიერი მოსწავლეების გამოვლენა;  ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების მიზნით მოზარდების დაინტერესება სამეჯლისო-სპორტული ცეკვებით; თანამედროვე და საესტრადო სიმღერების სწავლება; თანამედროვე არქიტექტურითა და დიზაინით მოსწავლეთა დაინტერესება; მოსწავლე-ახალგაზრდობის დღეების ორგანიზება; ქსელური მუშაობა საჯარო სკოლების თვითმმართველობებთან; საბავშვო სპექტაკლების, მიუზიკლების დადგმა და ჩვენება; თანამშრომლობა შშმ მოზარდებთან; კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა და პოპულარიზაცია; საყმაწვილო მედიის განვითარება; შიდა სასკოლო ღონისძიებების, დახურული და ღია კონცერტების, ღია გაკვეთილების, მუსიკალურ-ლიტერატურული საღამოების, მუსიკალური  და თეატრალური კვირეულების, გამოფენების და ღია პლენერების ჩატარება; მუნიციპალურ, რეგიონალურ, რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურს-ფესტივალებში მონაწილეობის მიღება; კონკურსების, დისკუსიების, ვიქტორინების, კონფერენციების, ლიტერატურული საღამოების, ინტელექტუალური თამაშების, სააღმზრდელო-საგანმანათლებლო ღონისძიებების ჩატარება.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეთა შესაძლებლობების, უნარჩვევების, მისწრაფებების, განსაკუთრებული ნიჭის გამოვლენა და წარმოჩენა;

მოსწავლე ახალგაზრდობის მუსიკალური განათლების დონის ამაღლება; ახალგაზრდებში ესთეტიკური კულტურისა და გემოვნების ჩამოყალიბება; ქართული ფოლკლორის და ხელოვნების დარგების პოპულარიზაცია; მუსიკალური ხელოვნების პოპულარიზაცია;

ახალგაზრდა თაობის სამხატვრო განათლების დონის ამაღლება;

ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და განვითარების ასპარეზის შექმნა.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 04

 250.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის ფარგლებში ხდება მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლებისათვის ფინანსური დახმარების გაწევა, რაც გამოიხატება საჯარო სკოლებიდან შემოსული ინფრასტრუქტურული პროექტების თანადაფინანსებასა და ახალი სკოლის მოდელის ფარგლებში შემოსული მცირე პროექტების თანადაფინანსებაში, ასევე დაგეგმილია შემდეგი ღონისძიებებისა და აქტივობების მოწყობა: საზაფხულო ბანაკი საჯარო სკოლების მე-8, მე-9, მე-10 კლასების და წარმატებულ მოსწავლეთათვის  შავიზღვისპირეთის კურორტზე; ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ნახატების გამოფენა; ორდღიანი კონფერენცია საჯარო სკოლების პედაგოგების მონაწილეობით; შშმ პირების უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღის აღნიშვნა; მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით ღვაწლმოსილი წარმატებული პედაგოგების დაჯილდოება; ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოება; საჯარო სკოლების მოსწავლეთა მონაწილეობით ესეების კონკურსებისა და კონფერენციების მოწყობა; იმ მოსწავლეთა ზოგადი განათლების მიღების უზრუნველყოფა, რომლებსაც ავადმყოფობის გამო ან სხვა საპატიო მიზეზით არ შეუძლიათ საგაკვეთილო პროცესში მონაწილეობა.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსწავლეებში  თავისუფალი  აზროვნების  განვითარების, ზოგადი განათლების დონის ამაღლების, შემეცნებით კონკურსებში ჩართულობის, სასწავლო-აკადემიური კუთხით მიღწეული მაღალი ხარისხობრივი შედეგები;

მოსწავლეთა მეტი ჩართულობა, სასწავლო-აკადემიური დონის ამაღლება;

მეტი რეაბილიტირებული და კეთილმოწყობილი სასკოლო დაწესებულება. 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 05

 140.0

პროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განათლების განყოფილება

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ემსახურება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები განსაკუთრებული ნიჭის და უნარების მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების გამოვლენასა და მათ ფინანსურ ხელშეწყობას სწავლისა და შემოქმედებითი უნარის წარმოსაჩენად; მერის სტიპენდიის დაწესებას ყოველთვიურად 250 ლარის ოდენობით მაღალი აკადემიური მოსწრების მქონე სტუდენტებისათვის, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტებულ უმაღლეს ან სხვა ტიპის სასწავლებლებში; შესაბამისი პროფილის პუბლიკაციების გამოცემის ხელშეწყობას; მედალოსანი მოსწავლეების დაჯილდოებას; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული წარმატებული სტუდენტებისა და ახალგაზრდების სხვადასხვა ფორუმში მონაწილეობისა და უცხოეთის ქვეყნების უმაღლეს ან სხვა ტიპის სასწავლებლებში სწავლის ხელშეწყობის დაფინანსება/თანადაფინანსებას.

მოსალოდნელი შედეგი

ახალგაზრდების მოტივაციის ამაღლება;

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდების შემოქმედებითი საქმიანობის გაზრდა და განვითარება;

ნიჭიერ ახალგაზრდათა გამოვლენა და ამ კონტიგენტის სისტემატური ზრდა; ახალგაზრდების მეტი აქტიურობა საგანმანათლებლო და საზოგადოებრივ საქმიანობაში;

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

04 06

30.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

                                ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ერთადერთი სახელმწიფო აკრედიტებული უმაღლესი სასწავლებლის ფინანსური ხელშეწყობა სტუდენტებისა და ახალგაზრდებისათვის სხვადასხვა აქტივობებისა და ღონისძიებების განხორციელება.

მოსალოდნელი შედეგი

სტუდენტების მეტი დაინტერესება საუნივერსიტეტო ცხოვრებით, სტუდენტთა თვითმმართველობის აქტივობებისა და პრაქტიკული ღონისძიებების ფინანსური მხარდაჭერა.

 


მუხლი 16. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი

 

 

 

კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3635,0 ათასი ლარი. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

 

                                                                                                              ათას ლარში

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

05 00

კულტურა,  რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

3635,0

05 01

სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელშეწყობა

1240.0

05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

950.0

05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსება

190,0

05 01 03

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაცია

100,0

05 01 04

საჭადრაკო სკოლის შენობის რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

0,0

05 02

კულტურის სფეროს განვითარება

1965,0

05 02 01

ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

1020,0

05 02 02

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა

50,0

05 02 03

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

600,0

05 02 04

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

120.0

05 02 05

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

65,0

05 02 06

რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა

110,0

05 03

 საცხენოსნო კლუბ „ხარება“-ს ფინანსური ხელშეწყობა

80.0

05 04

ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

350,0

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მუნიციპალიტეტის სპორტის განვითარების ცენტრი

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 01

950,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

                  ა(ა)იპ სპორტულ დაწესებულებათა მართვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის განხორციელების მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში სპორტის განვითარება; სპორტისა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია; ახალგაზრდობის სულიერი და ფიზიკური ჰარმონიული განვითარება; სპორტული ტრადიციების დაცვა-გაღრმავება, თაობათა შორის მემკვიდრეობითობითობის უწყვეტობის შენარჩუნება; სპორტის  ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; მუნიციპალური სპორტული ინფრასტრუქტურის მოვლა-პატრონობა და რეაბილიტაცია.

ცენტრი ახორციელებს ისეთი სპორტული ღონისძიებებისა და აქტივობების დაფინანსებას, როგორიცაა: სასკოლო სპორტული ოლიმპიადები -  ოლიმპიადები ტარდება სკოლებს შორის სპორტის სხვადასხვა სახეობებში; მუნიციპალიტეტში ჩასატარებელი სპორტის სხვადასხვა სახეობის ტურნირის დაფინანსება; გასვლით ტურნირებში მონაწილე სპორტსმენების ფინანსური ხელშეწყობა; წარმატებული სპორტსმენების წახალისება,  რომლებმაც მოიპოვეს საქართველოს, ევროპისა და მსოფლის ჩემპიონის ტიტული ან გავიდნენ საპრიზო ადგილებზე (მათ მიეცემათ ერთჯერადი თანხა პრემიის სახით  300-დან 2000 ლარამდე ტიტულის შესაბამისად);  წარმატებული მწვრთნელების (რომელთა აღსაზრდელებმაც მოიპოვეს მსოფლიოს, ევროპისა და საქართველოს ჩემპიონის ტიტული) წახალისება - მათ  მიეცემათ პრემია აღსაზრდელის მიერ მიღებული თანხის 50%-ის ოდენობით; სპორტული სექციებისა და ადმინისტრაციის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით აღჭურვა და სხვა.

 

მოსალოდნელი შედეგი

 • ზუგდიდელი სპორტსმენების წარმატებული ასპარეზობა როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო დონის ჩემპიონატებსა და ტურნირებში;
 • მუნიციპალიტეტის  ნაკრები  გუნდების მაღალხარისხოვნად მომზადება  ეროვნულ  და საერთაშორისო ასპარეზზე ღირსეულად გამოსვლისათვის;
 • ხელსაყრელი პირობები შეიქმნება სპორტში მოზარდთა და ახალგაზრდების რეგულარული ჩართულობისათვის;
 • მუნიციპალიტეტში არსებული სპორტული ობიექტების გამართული ფუნქციონირება;
 • სპორტულ სექციებში მონაწილე ახაგაზრდა სპორტსმენების რაოდენობის გაზრდა;
 • მწვრთნელების, მსაჯებისა და სპორტსმენების მატერიალურად წახალისების პირობების უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

სპორტული და ახალგაზრდული

ღონისძიებების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 02

190.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სპორტული და ახალგაზრდული ღონისძიებების დაფინანსების მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს სპორტის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და მათი განხორციელების კოორდინაცია. პროგრამა ემსახურება სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვასა და ორგანიზებას; სპორტის სხვადასხვა სახეობის პოპულარიზაციას; სპორტსმენთა პროფესიული ზრდის ხელშეწყობას; ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ დაგეგმილ ტურნირებში ადგილობრივ სპორტსმენთა ჩართულობის ზრდას; სპორტის ექსტრემალური სახეობების განვითარებას; სპორტის ეროვნული სახეობების დანერგვა-პოპულარიზაციას; სპორტსმენთა წვრთნისა და გადამზადების ხელშეწყობას; პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენას; გამარჯვებულ სპორტსმენთა დაჯილდოებას. ქვეპროგრამის მიზანია, ასევე, სკოლებსა და მოსწავლე-ახალგაზრდობას შორის სხვადასხვა სახის ინტელექტუალური კონკურსების ჩატარება, როგორც ჯგუფურ, ისე ინდივიდუალურ დონეზე.
შშმ პირების საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციისა და შემდგომი ზრდისთვის, ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზებისთვის მოწყვლად ჯგუფებში, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსური ხელშეწყობისა და მხარდაჭერის მიზნით, განხორციელდება სხვადასხვა სახის სპორტული დაფინანსებები:

 • ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ამპუტანტი ფეხბურთელების გუნდი „ოდიში“-ს ფინანსური ხელშეწყობა;
 • შშმ და სოციალურად დაუცველი სპორტსმენების ერთჯერადი ფულადი დახმარება;
 • შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ჩართვა პარაოლიმპიურ სამთო სპორტის სახეობებში საყოველთაო „აქტიური ცხოვრება ჩემი სტიქიაა“-ს ფარგლებში სპორტულ-გასართობი ღონისძიებები (მთის ტურნე - ეტლის თხილამურებით).

ყველა მასიური და სპორტული ღონისძიება ადაპტირებული იქნება შშმ პირებისთვის.

მოსალოდნელი შედეგი

 • ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება;
 • ნიჭიერი, ინტელექტუალი ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება;
 • ნიჭიერი სპორტსმენი ახალგაზრდების გამოვლენა;
 • ახალგაზრდობის ფართო მასების ჩაბმა ინტელექტუალურ და სპორტულ-გამაჯანსაღებელ ღონისძიებებში;
 • რეგიონულ, ქვეყნის შიდა და საერთაშორისო შეჯიბრებებში ახალგაზრდა სპორტსმენთა და ინტელექტუალურ მოსწავლეთა მონაწილეობა. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

მინი სპორტული მოედნების მშენებლობა-

რეაბილიტაცია

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 01 03

 100.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური;

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

 

ქვეპროგრამის მიზანია ბავშვთა და მოზარდთა სპორტის განვითარებისათვის სპორტული მატერიალური-ტექნიკური ბაზის განმტკიცება, ფიზიკურად ძლიერი და ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელშეწყობა. ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია სპორტული მოედნის მოწყობა . ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქალაქ ზუგდიდში გორის ქუჩაზე მდებარე სპორტული მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა; ნარაზენის ადმინისტრაციულ ერთეულში ა. როგავას ქუჩაზე და ხეცერის უბანში მდებარე სტადიონების რეაბილიტაცია; ზედაეწერის ადმინისტრაციულ ერთეულში  სასაფლაოს  მიმდებარედ  მოედნის  დემონტაჟი  და  ხიდსა  და  ჭკადუაშის საზღვარს შორის მონტაჟი, ასევე ზედაეწერში ზუგდიდი-ჯვარის ტერიტორიაზე არსებული სტადიონის გადატანა ყოფილი ბასეინის ტერიტორიაზე; ხეცერის, ერგეტისა და ორულუს ადმინსტრაციულ ერთეულებში არსებული სტადიონების რეაბილიტაცია; ნაწულუკუს სტადიონის გადატანა სკოლის ეზოში და სხვ.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ახალი მინი სპორტული მოედნების მოწყობა და არსებულის რეაბილიტაცია;

ახალგაზრდებისა და მოზარდი თაობის წვრთნისა და სპორტული მომზადებისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა და ამ მიზნით საჭირო პირობების უზრუნველყოფა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

ხელოვნებისა და კულტურის ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 01

 1020.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

            ა(ა)იპ ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს მუნიციპალიტეტში კულტურული ტრადიციების მხარდაჭერა და განვითარება; შემოქმედებითი პროცესების წარმართვა; კულტურული თვითმყოფადობის  გაღრმავება; ადამიანის სულიერი, ინტელექტუალური,  მორალური და ემოციური განვითარების ხელშეწყობა; კულტურის დარგების განვითარება და მათი პოპულარიზაცია; ქართული ფოლკლორის აღორძინება; ენთოგრაფიული მემკვიდრეობის შენარჩუნება, განვითარება და პოპულარიზაცია; ფოლკლორული ჯგუფების ხელშეწყობა; მივიწყებული ქართული ხალხური სიმღერების აღდგენა და შენარჩუნება; ხალხური ცეკვის სასცენო დამუშავება  მხატვრული კანონებისა და კუთხური თავისებურებების   გათვალისწინებით; სახელოვნებო ნიჭით დაჯილდოებული პირების გამოვლენა; ღვაწლმოსილი ხელოვანი ადამიანების წარმოჩენა;  ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა;  სახვითი ხელოვნების განვითარება; ადგილობრივი მუზეუმების შენარჩუნება და განვითარება;  ახალგაზრდებში ეროვნული  ფასეულობებისა და კულტურული მემკვიდრეობისადმი ინტერესის  გაღვივება; ლიტერატურულ-თეატრალური წარმოდგენების გამართვა;   მხატვრების ექსპოზიციების და თემატური  გამოფენების მოწყობა;  სახვითი ხელოვნების განვითარება.

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით:

 • მაცი ხორავას სახელობის სამხატვრო გალერეა - შემოქმედებითად გალერეა აქტიურად არის ჩართული ყველა მიმდინარე პროცესში. გალერეაში მუდმივად ეწყობა სხვადასხვა მხატვრის ექსპოზიციები და თემატური გამოფენები, რაც მნიშვნელოვანია სახვითი ხელოვნების განვითარებისათვის.
 • მოყვარულთა თეატრი „ჩხორია“ - მოქმედი დრამატული წრე, აქტიურად აწყობს პრემიერებს და სპექტაკლებს. ეს არის ერთი სოფლის კულტურის სახლის მაგალითი, რომელიც ხელს უწყობს სამოყვარულო თეატრალური ხელოვნების განვითარებას.
 • ადგილობრივი მუზეუმები - ხელს უწყობენ ახალგაზრდებში ინტერესების გაღვივებას ზოგადად ეროვნული ფასეულობებისა და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისადმი. აქ წარმოდგენილი ექსპონატები, მაღალ ინტერესს იწვევს ქალაქში ჩამოსულ, ჩვენი ისტორიითა და ეთნოსით დაინტერესებულ სტუმრებში.
 • ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრში გაერთიანებულია სახელოვნებო წრეები, სხვადასხვა შემოქმედებითი ჯგუფები და ანსამბლები, რომლებიც მონაწილეობენ ფოლკლორულ ფესტივალებსა და კონკურსებში, აწყობენ გასტროლებს უცხოეთში, მართავენ გასვლით კონცერტებს სამეგრელოს რეგიონის სხვადასხვა სოფლებში.

მოსალოდნელი შედეგი

საზოგადოების სხვადასხვა ფენებისათვის კულტურული ფასეულობებისა და ღირებულებების ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;

მოსახლეობის ინტელექტუალურ-შემეცნებითი დონის ამაღლება ხელოვნების სხვადასხვა დარგის მიმართულებით;

ქართული ხალხური ფოლკლორის ტრადიციების წარმოჩენა, ამ ჟანრის პოტენციური შესაძლებლობების განვითარება და პოპულარიზაცია;

თეატრალური ხელოვნებით საზოგადოების დაინტერესება;

მუნიციპალიტეტში არსებული ადგილობრივი მნიშვნელობის მუზეუმების შენარჩუნება, განახლება და შევსება, სამუზეუმო საქმიანობის პოპულარიზაცია; სამხატვრო გალერეის ბაზაზე მხატვართა ნამუშევრების, ხელოვნების სხვადასხვა ნიმუშების გამოფენების, მწერლებთან და სხვა დარგის ხელოვან ადამიანებთან შემოქმედებითი საღამოების მოწყობა. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 02

 50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ძეგლთა დაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

კულტურული მემკვიდრეობა ძეგლთა დაცვის პროგრამა ემსახურება ამ სფეროში მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებას; მატერიალური და არამატერიალური (ეთნოგრაფიული მასალები, ზეპირსიტყვიერების ნიმუშები) კულტურული მემკვიდრეობის, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ნებისმიერი მასალითა და საშუალებით ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი ნიმუშების, ფოლკლორის, ისტორიულ, არქეოლოგიურ, ეთნოლოგიურ, მემორიალურ, რელიგიურ ესთეტიკურ, მხატვრულ, მეცნიერულ, ტექნიკურ თუ სხვა ღირებულებათა აღრიცხვას, დაცვას, შენარჩუნებასა და პოპულარიზაციას; ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ძეგლებისა და ძეგლის ნიშნის მქონე ობიექტების გამოვლენასა და შესაბამისი ორგანიზაციების დაუწყებას შემდგომი ექსპერტიზისა და კლასიფიკაციისთვის; შესაბამისი პროფილის საქართველოს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობას; მემკვიდრეობის დაცვა-შენარჩუნების მიზნით ამ პროფილის საგანმანათლებლო საქმიანობის; პროფესიული დაოსტატების ხელშეწყობას; უფლებამოსილი კომპეტენციის ფარგლებში მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სამუზეუმო სისტემის განვითარების ხელშეწყობას, მისი მატერიალური უზრუნველყოფის ზედამხედველობას; მუნიციპალიტეტის მმართველობის სფეროში შემავალ დაწესებულებებში თავმოყრილი ეროვნული სიმდიდრის დაცვის ხელშეწყობას და პოპულარიზაციას; გამოჩენილი პიროვნებების ხსოვნის უკდავსაყოფ ღონისძიებებს; განათლებისა და კულტურის სფეროში დასაქმებულთა მოღვაწეობის წარმოჩინებისა და პოპულარიზაციის ხელშეწყობას; კულტურული მემკვიდრეობის სფეროში კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში სხვა საქმიანობის განხორციელებას.

მოსალოდნელი შედეგი

 • კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების გადარჩენითი ხასიათის სამუშაოების შედეგად მოხდება ისტორიული მნიშვნელობის ნიმუშების პოპულარიზება და მომავალი თაობებისთვის შენარჩუნება. შედეგად გაიზრდება სხვადასხვა პროექტებში საზოგადოების ჩართულობა და ინტერესი;
 • სამეცნიერო მიმოქცევაში ახალი მნიშვნელოვანი დასკვნების გაკეთება;
 • შესრულებული სამუშაოების შედეგად ახალი პრიორიტეტების გამოკვეთა;
 • მოწესრიგდება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების აღრიცხვიანობა;
 • ხელი შეეწყობა მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლების განთავსებას.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა 

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 03

 600.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

                            ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი

პროგრამის აღწერა და მიზანი

 ა(ა)იპ ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ფუნქციას წარმოადგენს საინფორმაციო და საგანმანათლებლო საქმიანობა, რომელიც სასოფლო და საქალაქო ბიბლიოთეკა-ფილიალებთან ერთად  ეწევა საინფორმაციო და წიგნით მომსახურებას. უდიდესია ბიბლიოთეკების როლი საზოგადოების ინფორმირებულობის, მეცნიერების, კულტურის, განათლებისა და ინტელექტუალური ზრდის საქმეში, ამ მიზნით ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ატარებს სხვადასხვა ინტელექტუალურ ღონისძიებას:  აწყობს ავტორების შემოქმედებით საღამოებს, წიგნის ფესტივალებს, ეწევა თანამედროვე შემოქმედი ავტორების პოპულარიზაციას,  მართავს მკითხველთა შეხვედრებს ცოცხალ წიგნებთან, სხვადასხვა სახის თემატურ, შემეცნებით ღონისძიებებს, რითაც ხელს უწყობს   საზოგადოების, განსაკუთრებით მოსწავლე-ახალგაზრდობის  ცნობიერების ამაღლებას. წიგნიერების გაზრდას, შემოქმედებითი პოტენციალის ზრდას. საინტერესო მასობრივმა  ღონისძიებებმა გაზარდა    მკითხველთა რაოდენობა, პოპულარული გახადა ბიბლიოთეკა და ის იქცა ახალგაზრდობის თავშეყრის ერთ-ერთ საინტერესო ადგილად. ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი ეწევა სამეცნიერო საქმიანობასაც, მუშაობს ადგილობრივი ჟურნალ-გაზეთების, წიგნების ანალიტიკურ აღწერილობაზე, ამზადებს ზუგდიდის ბიბლიოგრაფიასა და მხარეთმცოდნეობით  ლიტერატურას გამოსაცემად.

ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრი შედგება ერთი ცენტრალური ბიბლიოთეკისაგან, სამი საქალაქო და 28 სასოფლო ბიბლიოთეკა-ფილიალებისაგან. წიგნადი ფონდი შეადგენს 188 096 ეგზემპლარს. დასაქმებულია შტატით 97, ხელშეკრულებით 1 თანამშრომელი, რომლებიც ემსახურებიან ყველა ასაკის მკითხველს, წლის განმავლობაში ტარდება სხვადასხვა  ღონისძიება:   ლიტერატურულ-თეატრალიზებული საღამოები, სამეცნიერო კონფერენციები, გამოფენები, საჯარო კითხვის დღეები,  საზაფხულო სკოლა.

ბიბლიოთეკების მართვის ცენტრის ცენტრალური ბიბლიოთეკის, საქალაქო და სასოფლო ბიბლიოთეკების წიგნადი ფონდი  მუდმივად ივსება  ახალი წიგნებით, ყოველწლიურად ხდება ჟურნალ-გაზეთების ახალი ნომრების გამოწერა.

2020 წელს პანდემიის შედეგად შექმნილმა ვითარებამ აჩვენა, რომ წარმატებული აღმოჩნდა მკითხველთა ელექტრონული მომსახურება, რომელიც  ბიბლიოთეკებში კარგ გამოცდილებად დაინერგება, ამის უზრუნველსაყოფად საჭიროა  ცენტრალური ბიბლიოთეკის ტექნიკური აღჭურვილობის განახლება.

მოსალოდნელი შედეგი

 • ბიბლიოთეკების უწყვეტი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და ელექტრონული ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა;
 • საზოგადოების ინტელექტუალური დონის ამაღლება;
 • საბიბლიოთეკო სფეროს თანამედროვე სტანდარტებთან შესაბამისობა;
 • საბიბლიოთეკო წიგნადი ფონდის განახლების გზით მოსახლეობის წიგნისადმი დაინტერესება;
 • მხარეთმცოდნეობითი ლიტერატურის პოპულარიზაცია, ზუგდიდის ისტორით, კულტურით, განათლებით, ეკონომიკით დაინტერესებული მკითხველების ხელშეწყობა, საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის მხარეთმცოდნეობითი მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა;
 • ბიბლიოთეკის მასობრივ ღონისძიებებში მონაწილეობით მოზარდებში წიგნისადმი  ინტერესის გაღვივება;
 • ცენტრიდან დაშორებული სოფლების მოსახლეობის  საინფორმაციო და წიგნით მომსახურების გაზრდა;
 • თანამშრომლების საქმიანობის პროდუქტიულობის ზრდა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 04

120.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

მერიის განათლების, ძეგლთა დაცვის, კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანს წარმოადგენს: მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, ნიჭიერი შემოქმედებითი ადამიანებისა და ჯგუფების წარმოჩენა და პოპულარიზაცია, წელიწადის ყველა ღირსშესანიშნავი დღისა და დღესასწაულის აღნიშვნა  ღონისძიებებით. თეატრის, კინოს, კლასიკური, საოპერო და საესტრადო მუსიკის, ქორეოგრაფიის, სახვითი, გამოყენებითი ხელოვნებისა და ხელოვნების ტრადიციული დარგების განვითარებისთვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ხელოვნების სხვადასხვა დარგების განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა; ისტორიულად, რელიგიურად და კულტურულად ჩამოყალიბებული ეროვნული ტრადიციების დაცვა და განმტკიცება; მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საბიბლიოთეკო სისტემის განვითარება და მისთვის მეთოდური დახმარების გაწევა; ადგილობრივ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა; ხელოვანთა საღამოების მოწყობა; ონლაინ კონკურსების ჩატარება; მოქალაქეთა მიერ ინიცირებული კულტურული პროექტების დაფინანსება.

პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვნად შეცვლილ რეალობაში მეტი დატვირთვა ექნება ძირითადად, ონლაინ ფორმატში დაგეგმილ ღონისძიებებს. შესაბამისად, შეცვლილია მასშტაბურობაც. პრიორიტეტულია ისეთი ტიპის ღონისძიებები, რომლებიც ღია სივრცეში, სხვადასხვა რეგულაციების დაცვით გაიმართება. შესაძლებელია, კოვიდ პანდემიის გათვალისწინებით, ფოლკლორის ფესტივალის ორგანიზება მხოლოდ ადგილობრივი მონაწილეების დასწრებით; გაგრძელდება საქველმოქმედო აქციების, შემოქმედებითი საღამოების, კონცერტების დაგეგმვა და ორგანიზება.
კულტურული ღონისძიებები მორგებული იქნება შშმ პირთა საჭიროებებზე.

მოსალოდნელი შედეგი

მოსახლეობაში პოზიტიური განწყობის შექმნა, დასვენებისა და გართობის კულტურის ჩამოყალიბება;
საზოგადოების მოტივირება კულტურული ფასეულობების დაცვა-პოპულარიზების საქმეში, გამოვლენილი საინტერესო იდეების ხელშეწყობა;
საზოგადოების მეტი ჩართულობა კულტურულ ცხოვრებაში;
შემოსული მცირე პროექტების ფინანსური მხარდაჭერა;
ახალგაზრდების აქტიური ჩართვა სხვადასხვა სახის კონკურსებში;

საზოგადოებრივი ცხოვრების მოვლენების მიმართ მოსახლეობის პოზიტიური და ჯანსაღი მორალურ-ფსიქოლოგიური განწყობა.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

ტელერადიომაუწყებლობა და

საგამომცემლო საქმიანობა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 05

 65.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

                             მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში მოსახლეობის ჩართულობის გასაზრდელად საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლება; საგანმანათლებლო, ისტორიული, მემუარული, საცნობარო და სხვა სახის საგამომცემლო საქმიანობის ხელშეწყობა; წიგნების, ბროშურების, საინფორმაციო ბუკლეტების გამოცემა; საზოგადოების დაინტერესებული ნაწილისათვის თემატურად მნიშვნელოვანი მასალების გაცნობის ხელმისაწვდომობის გაზრდა; მერიის საქმიანობის, დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციისა და ანონსების განთავსება მთავარ და თემატურ გვერდებზე; ფოტო და ვიდეომასალების, ინფომრაციის გავრცელება სოციალურ ქსელში ამ დანიშნულებით შესაბამისი სააგენტოს მომსახურება; ნორმატიული აქტების გამოქვეყნება საკანონმდებლო მაცნეში; გაზეთ „ახალ ზუგდიდში“ მასალებისა და ინფორმაციების განთავსების მომსახურების შესყიდვა; ვებგვერდის მომსახურების შესყიდვა. მუნიციპალიტეტის ნორმატიული სამართლებრივი აქტების და საქართველოს ზოგადადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა მიხედვით აღმასრულებელი ორგანოს ანგარიშის გამოქვეყნება; ადგილობრივ ტელე და რადიო ეთერში მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო თუ სხვა საჭიროებისათვის საეთერო დროის მომსახურების შესყიდვა.

მოსალოდნელი შედეგი

ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებულობის ზრდა მუნიციპალიტეტის საქმიანობაზე, დაგეგმილ და განხორციელებულ პროგრამებსა და პროექტებზე;

მუნიციპალიტეტისათვის მნიშვნელოვან გამოცემათა უზრუნველყოფა. 

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 

რელიგიის ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 02 06

110.0 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

 

                              ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანია რელიგიურ ორგანიზაციათა და სხვადასხვა კონფესიათა საქმიანობის, კანონით ნებადართული აქტივობების, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განმტკიცების ღონისძიებათა ფინანსური ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.

მოსალოდნელი შედეგი

კანონმდებლობის ფარგლებში ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობა.

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

 

საცხენოსნო კლუბ "ხარებას"

ფინანსური ხელშეწყობა

 

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 03

80.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

                             ა(ა)იპ საცხენოსნო კლუბი „ხარება“

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამის მიზანია სპორტული ცხენოსნობის მიმდევარი ახალგაზრდებისა და მოყვარულების დაინტერესება ამ სახეობის სპორტით, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისა და მოზარდებისათვის საცხენოსნო სპორტის მეშვეობით პროფილაქტიკურ-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების ხელშეწყობა; ცხენოსნობის ეროვნული სახეობების (ისინდი, ცხენბურთი, დოღი, მარულა) შეჯიბრებებში და სხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სპორტული ცხენოსნობის პოპულარიზაცია, საცხენოსნო სპორტით ახალგაზრდობის დაინტერესების გაზრდა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების გარემოსთან ადაპტირების გაუმჯობესება.

 

 

პროგრამის დასახელება

კოდი

 

ქართული ფეხბურთის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

05 04

350.0

პროგრამის განმახორციელებელი

 

                      ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ,,ოდიში“-1919.

პროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მოზარდ თაობაში საფეხბურთო სპორტის ფართო პოპულარიზაციას, სპორტის ამ სახეობაში მათ აქტიურად ჩაბმას, სასწავლო-საწვრთნელი პროცესის სისტემურობის და ეფექტური შედეგების მიღწევას.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ბავშვთა ფეხბურთში სპორტული შედეგების გაუმჯობესება, სპორტის აღნიშნულ სახეობაში ბავშვთა გუნდების ჩამოყალიბება, სპორტულ შეჯიბრებებში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება, ბავშვთა ფეხბურთის რეზერვის ფორმირება

 


მუხლი 17. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა
ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის დაფინანსებისათვის განისაზღვროს 3870,0 ათასი ლარი. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფის პრიორიტეტის ფარგლებში დაფინანსებული პროგრამების და ქვეპროგრამების მიზნები და მოსალოდნელი შედეგები განისაზღვროს შემდეგი რდაქციით:

ათას ლარში

 

პროგრამული კოდი

დასახელება

 2021 წლის გეგმა

06 00

ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

3870,0

06 01

 ჯანმრთელობის დაცვა

1510,0

06 01 01

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

300,0

06 01 02

ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

10,0

06 01 03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა  სამედიცინო მომსახურებისა და ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსების პროგრამა

1200,0

06 02

  სოციალური დაცვა

2310,0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

220,0

06 02 02

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა

55,0

06 02 03

გენდერული თანასწორების, ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვის პროგრამა

220,0

06 02 04

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა და ონკოლოგიურ ავადმყოფთა სოციალური დაცვის პროგრამა

190,0

06 02 05

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

70.0

06 02 06

ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

50,0

06 02 07

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

75.0

06 02 08

ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა

80,0

06 02 09

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

150,0

06 02 10

 დევნილთა მხარდაჭერის პროგრამა

30.0

06 02 11

სოციალურად დაუცველი მოსახლების გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერის და კრიზისულ მდგოამრეობაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა

230,0

06 02 12

სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება

50.0

06 02 13

პროგრამა „სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“

40,0

06 02 14

უსახლკარო და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პროგრამა

850,0

06 03

ბავშვის უფლებებისა და მხარდაჭერის პროგრამა

50,0

06 03 01

უკიდურეს სიღარიბეში მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვების მატერიალური დახმარების პროგრამა

10,0

06 03 02

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანტა მხარდაჭერის პროგრამა

5,0

06 03 03

ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის პროგრამა

5,0

06 03 04

სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების პროგრამა

30,0

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

 06 01 01

 300.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

                          ()იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ჯანდაცვის მიმართულებით მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამები, რომელიც მიმდინარეობს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ დამტკიცებული ეროვნული რეკომენდაციის (გაიდლაინის) შესაბამისად.

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ინტეგრირებული პროგრამა ითვალისწინებს გადამდებ დაავადებათა გავრცელების პრევენციას ეპიდზედამხედველობის სისტემით, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვის,  განხორციელების ხელშეწყობას საინფორმაციო სისტემის უზრუნველყოფით, იმუნოპროფილაქტიკის ლოჯისტიკის უზრუნველყოფას, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამტანების ფაუნის გავრცელების შეზღუდვას, პარაზიტული დაავადებების პირველადი  ეპიდკვლევას დაავადების დიაგნოსტიკისა და პროფილაქტიკური მკურნალობისას, სანიტარული ღონისძიებების დაცვის ზედამხეველობას სკოლამდელ დაწესებულებებსა და სკოლებში. ჯანმრთელობის დაცვის ფარგლებში ფინანსდება საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ისეთი ღონისძიებები როგორიცაა იმუნიზაცია, ეპიდზედამხედველობა, C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებული სკრინინგის პროგრამა და ა. შ.

მოსალოდნელი შედეგი

ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მ/შ ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა, მოსახლეობაში დაავადებების გავრცელების და აღმოცენების პრევენცია.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ჯანდავის სხვა ღონისძიებები 

2021 წლის დაფინანსება ათას ლარში

06 01 02

 10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

                           ()იპ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს C ჰეპატიტზე, აივ/შიდსსა და ტუბერკულოზზე ინტეგრირებულ სკრინინგს პირველადი ჯანდაცვის დონეზე დაავადებების ადრეული გამოვლენის, მკურნალობაში ჩართვის და პრევენციისთვის.

პროგრამის მიზანია ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენის ხელშეწყობა და საზოგადოებაში მისი გავრცელების პრევენცია.

 1.  C ჰეპატიტის ელიმინაციის სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნის, კერძოდ 2023 წლამდე ინფიცირებულთა მინიმუმ 95%-ის გამოვლენა.
 2. აივ/შიდსის ეროვნული სტრატეგიის მიზნის: 2022 წლისთვის აივ/შიდსის გვიანი გამოვლენის წილის შემცირება 62%-დან 30%-მდე.
 3. ტუბერკულოზის ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული  მიზნის: 2021 წელს ტუბერკულოზის ინციდენტობის, სულ მცირე, 15%-ით შემცირება, ასევე ადრეული გამოვლენის საფუძველზე მკურნალობის გამოსავლების გაუმჯობესება.
 4. 2021 წლის განმავლობაში რაიონის მოსახლეობის 40%-ის  მოცვა ზემოაღნიშნული სკრინინგული სერვისებით

 

მოსალოდნელი შედეგი

ინფექციური და არაინფექციური დაავადებების, მ/შ ტუბერკულოზის, აივ ინფექციის და C ჰეპატიტის ადრეული გამოვლენა, მკურნალობაში დროული ჩართვა,  ელიმინაცია

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა  სამედიცინო მომსახურებისა და ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 01 03

1200.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ჯანდაცვის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებულ (ადგილობრივი და დევნილი) პირთა  სამედიცინო მომსახურებისა და ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსება/თანადაფინანსებას, მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხარისხის გაუმჯობესების ხელშეწყობას სკრინინგული პროგრამების მხარდაჭერის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაციისა და დაავადებების პრევენცია-პროფილაქტიკაზე ცნობიერების ამაღლების გზით.

ძვირადღირებული მედიკამენტების დაფინანსება, რომელთა ერთეულის ღირებულება შეადგენს 50 (ორმოცდაათი) ლარს და ზევით - მაქსიმალური ლიმიტი - 150 (ას ორმოცდაათი) ლარი, ონკოლოგიური ავადმყოფებისთვის - 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი,  წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები: სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შემდგომში შშმ)  პირები, ონკოლოგიური ავადმყოფები, ქრონიკული დაავადებების (ბრონქული ასთმა, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება,  დიაბეტი, გლაუკომა, გულის იშემიური დაავადება, ეპილეფსია, პარკინსონის დაავადება ) მქონე პირები.

ძვირადღირებული გამოკვლევების (კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, კორონაროგრაფია) - მაქსიმალური ლიმიტი 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარი, დაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

სტაციონარული სამედიცინო მომსახურება: ქირურგიული ოპერაციების თანადაფინანსება წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები:

მოქალაქეები, რომლებსაც ძვირადღირებული ოპერაციის (გარდა ესთეტიური და რეპროდუქტოლოგიური ქირურგიისა) ღირებულება არ უფინანსდება საყოველთაო ჯანდაცვის ან რომელიმე კერძო სადაზღვევო პაკეტიდან- მაქსიმალური ლიმიტი 1 000.00 (ერთი ათასი) ლარი (ჯანდაცვის კომისიის გადაწყვეტილებით);

სოციალურად დაუცველი პირები (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), შშმ პირები, სიმსივნით დაავადებული პირები, პენსიონრები, 0-18 წლამდე ასაკის ბავშვები - თანადაფინანასება   საყოველთაო ჯანდაცვასთან/ კერძო სადაზღვევო კომპანიასთან  500- დან 2000 ლარამდე  არაუმეტეს - 50%. 2000-დან 5000-მდე 1000 ლარამდე, 5000 ლარი და  ზევით არაუმეტეს 1500 ლარი. გამონაკლისს წარმოადგენს შშმ  0-18 წლამდე ბავშვები, რომელთა სარებილიტაციო ოპერაციული მკურნალობის  500 ლარამდე თანადაფინანსება მოხდება 100%-ით. ოპერაციული მკურნალობის დაფინანსების ლიმიტი განისაზღვროს კომისიურად

0-18 წლამდე ბავშვების აბილიტაცია/რეაბილიტაცია:

აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა აბილიტაციის პროგრამა 70 ბავშვისთვის. მომსახურების დაფინანსება ყოველთვიურად - არაუმეტეს 18 საათისა  (თვეში დაფინანსების მაქსიმალური ლიმიტი -378 ლარი);

სხვადასხვა სახის გონებრივი ჩამორჩენილობისა და ქცევითი აშლილობის მქონე ბავშვებისთვის სარეაბილიტაციო მკურნალობის დაფინანსება - მაქსიმალური ლიმიტი 500 (ხუთასი) ლარი, წელიწადში ერთხელ.

მოსარგებლეები დიაგნოზით:

დაუნის სინდრომი;

ბავშვთა ცერებრული დამბლა (G-80.0 ;  G 80.1;  G-80.2 ; G-80.3; G- 80.4; G 80.8 ; G -80.9 ); 

 სხვა პარალიზური სინდრომები (G-81.9; G-82.0 ; G-83.2); 

 განვითარების ეტაპების დაყოვნება (R-62.0);

იშვიათი  დაავადებების (ცელიაკია, ფენილკეტონურია, მუკოვისციდოზი) მქონე პირების სპეციალიზირებული  საკვების თანხით უზრუნველყოფა:

 ცელიაკია-ყოველთვიურად არაუმეტეს 250.00 (ორას ორმოცდაათი ) ლარისა;

 ფენილკეტონურია - ყოველთვიურად არაუმეტეს 500.00 (ხუთასი) ლარისა.

მუკოვისციდოზი - 0-18 წლამდე  ყოველთვიურად  მაქსიმალური ლიმიტი -არაუმეტეს 500 (ხუთასი) ლარისა;

ფარისებრი ჯირკვლის კიბოს სკრინინგი: 

მოსარგებლეები:  25-70 წლამდე  მაღალი რისკის მქონე ქალები.

რისკის ჯგუფები:

ა) დატვირთული ოჯახური ანამნეზი;

ბ) იონიზირებულ რადიაციასთან კონტაქტი საბავშვო ასაკში;

გ)  ანამნეზში უკვე არსებული ფარისებრი ჯირკვლის კეთილთვისებიანი დაავადება;

დ)  E00-E07 – ფარისებრი ჯირკვლის ავადმყოფობები;

ე)  E65-E68= სიმსუქნე და ჭარბი კვების სხვა სახეები;

ვ)  E70- E90-  მეტაბოლური დარღვევები;

ზ) სარძევე ჯირკვლის კიბოსწინარე დარღვევები ან კიბო;

თ)  კისრის ლიმფადენოპათია;

ი)   ორალური კონტრაცეპტივების მოხმარება;

კ)  უნაყოფობა.

განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა სპეციფიკური მოვლის საშუალებების (ექსკრემენტის მიმღები კონტეინერი) დაფინანსება მაქს. ლიმიტი 200 (ორასი) ლარი წელიწადში ერთხელ.

პალიატიური ზრუნვის საჭიროების მქონე 0-18 წლამდე შშმ პირების სამედიცინო ერთჯერადი სახარჯი მასალის, მოვლის საშუალებებისა და სხვა თანხით უზრუნველყოფა  - ყოველთვიურად 200 (ორასი ) ლარი.

კოხლეარული იმპლანტის  მქონე ან  მაღალი ხარისხის (III-IV) სმენადაქვეითებული ნაოპერაციევი 0-18 წლამდე ბავშვების  სასმენი აპარატის/პროცესორის  თანადაფინანსება (პროგრამა 3 ბავშვისთვის) - თითოეულ ბავშვზე მაქსიმალური ლიმიტი 15 000 ლარი.

ონკოლოგიური დაავადებების მქონე პირთა, რომლებიც საჭიროებენ/გადიან ქიმიო, სხივურ, რადიო, ტარგეტულ ან სხვა სახის ძვირადღირებულ თერაპიას - ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 (ორასი) ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 01

220.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის მორალურ და ეკონომიკურ მხარდაჭერას, სოციალურად დაუცველი მოქალაქეთა ცხელი სადილით უზრუნველყოფას დღეში ერთხელ. სასადილოს ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ სოციალურად დაუცველი ოჯახების  მონაცემთა ერთიან ბაზაში  დარეგისტრირებული  პირები, მარტოხელა, უმუშევარი  პენსიონერები, შშმ პირები და სხვა (280 ბენეფიციარი). აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში     სოფელში  მცხოვრები განსაკუთრებით  მძიმე  სოციალური და  ეკონომიური პირობების  მქონე პირები (შშმ  პირები, მარტო მცხოვრები  მოხუცები და ა.შ) მიიღებენ საკვები პროდუქტებით დახმარებას ერთჯერადად წლის განმავლობაში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ომის ვეტერანთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 02

55.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის  სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ომის ვეტერანთა ოჯახების ხელშეწყობას, მეორე  მსოფლიო ომის  მონაწილეთა  ერთჯერად  ფულად  დახმარებას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო მათთან გათანაბრებულ პირებს - 200 ლარის ოდენობით ფაშიზმზე  გამარჯვების დღის –9 მაისის დღესასწაულთან  დაკავშირებით. ასევე, ყოველთვიურად 200 ლარიანი დახმარებას პენსიაზე დანამატის სახით სამამულო ომის მონაწილე ვეტერანებზე ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს მიერ წარმოდგენილი სიისა  ან/და  მოქალაქის პირადი განცხადების საფუძველზე; ა(ა)იპ „ომის, შრომისა და სამხედრო ძალების ზუგდიდის ვეტერანთა კავშირი“-ს ფინანსურ უზრუნველყოფას ამავე კავშირის თავმჯდომარის მომართვის საფუძველზე ყოველი თვის ბოლო რიცხვებში. მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის ან   საქართველოს  თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის  ბრძოლის  მონაწილე ვეტერანების დაკრძალვის ხარჯების  თანადაფინანსება 300 ლარის  ოდენობით. მომვლელის საჭიროების მქონე ვეტერანის მოვლის საზღაური ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარი. ყოველწლიურად, აგვისტოს თვეში, საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპული, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ოჯახების ფინანსური მხარდაჭერას, თითოეულ ოჯახზე 1000 ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

გენდერული თანასწორობის, ოჯახებისა და ბავშვების გაძლიერების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 03

220,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს მრავალშვილიანი და ახალშობილი ოჯახების ერთჯერად ფულად დახმარებას, მარტოხელა მშობლების და დედ–მამით ობოლი ბავშვების ყოველთვიურ ფულად დახმარებას, ოჯახში ან/და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა კრიზისული ცენტრის ფუნქციონირებას, ოჯახში ან/და ძალადობის მსხვერპლთა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე განსახორციელებელი აქტივობების ფინანსურ მხარდაჭერას. ბავშვების სოციალური დაცვის  ერთჯერადი  დახმარებები: მრავალშვილიანი  ოჯახებისათვის- 18 წლამდე  ასაკის 4 ბავშვზე – 200 ლარი; 5 ბავშვზე–300 ლარი და ა.შ;   პირველი–მეორე    შვილის   შეძენისას   სოციალურად   დაუცველ     ოჯახებზე ( სარეიტინგო ქულა 65001–ზე ნაკლები)–  200  ლარი ; ნებისმიერი კატეგორიისთვის: ტყუპის შეძენისას –500 ლარი ; დედ–მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით;  მარტოხელა  მშობლის,  რომელსაც  ჰყავს  18 წლამდე ასაკის  შვილი ქორწინების გარეშე ყოველთვიური დახმარება -50 ლარის ოდენობით; ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 100-800 ლარამდე ოდენობით (შემაკავებელი და დამცავი ორდერის მოქმედების პირობებში სასამართლოსა და ან/და ქალთა მიმართ ან/და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის გადაწყვეტილებით) სტატუსის მოქმედების ვადის შესაბამისად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

შეზღუდული   შესაძლებლობის   მქონე პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 04

190.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ფინანსურ მხარდაჭერას, მათ რეაბილიტაციას და რეინტეგრაციის ხელშეწყობას საზოგადოებაში. 18   წლამდე ასაკის შშმ და  მძიმე ქრონიკული ავადმყოფობის მქონე ბავშვებისთვის ერთჯერადი ფულადი დახმარება 200 ლარის ოდენობით, გარდა მუნიციპალიტეტის დაფინანსებაზე მყოფი უწყვეტ პროგრამაში ჩართული ბავშვებისა. შშმ პირებისთვის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებულ სარეაბილიტაციო ცენტრში, სარეაბილიტაციო მკურნალობის თანადაფინანსებას შშმ მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე პირებისათვის 150 ლარის ოდენობით, ხოლო შშმ პირთა მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები) პირთათვის თანადაფინანსება - 300 (სამასი) ლარის ოდენობით. სმენა და მხედველობადაქვეითებული, მკვეთრად გამოხატული ხარისხის მქონე შშმ პირებს  (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები) კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსების მიზნით გაეწევათ ფულადი დახმარება 25-25 ლარის ოდენობით 4 თვის განმავლობაში. შშმ პირებს (მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე), სოციალურად დაუცველ ოჯახებს (სარეიტინგო ქულა 65001-ზე ნაკლები), რომლებსაც ჰყავთ მუდმივი მზრუნვის საჭიროების მქონე მწოლიარე ან ეტლით მოსარგებლე ავადმყოფი ისარგებლონ მომვლელის პროგრამის მხარდაჭერით, რომელიც ითვალისწინებს ზრუნვის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთათვის მოვლის საზღაურის დაფინანსებას ყოველთვიურად 100 (ასი) ლარის ოდენობით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 05

70.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს მარჩანალდაკარგულთა ოჯახების მხარდაჭერას: მარჩენალდაკარგულ ოჯახს, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე შვილი ერთჯერადი ფულადი დახმარების სახით ეძლევა 200 ლარი წელიწადში ერთხელ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცების შინმოვლისა და სოციალურად დაუცველი გარდაცვლილი ბენეფიციარების ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 06

50,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს  ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 100 წელს გადაცილებულ პირთა ერთჯერად 500-ლარიან დახმარებას, მარტოხელა და მარტო მცხოვრებ ხანდაზმულთა  შინმოვლას, სოციალურად დაუცველ (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები) ადგილობრივ გარდაცვლილ ბენეფიციართა ოჯახისთვის ერთჯერად ფულად დახმარებას 200 ლარის ოდენობით. პროგრამის ფარგლებში მოქმედებს ასევე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მარტოხელა და მარტომცხოვრებ ხანდაზმულთა შინ მოვლის სერვისი: სპეციალურად ადაპტირებული მიკროავტობუსის საშუალებით ექიმით, მომვლელით და მძღოლით დაკომპლექტებული მობილური ჯგუფი ადგილზე ახორციელებს ვიზიტებს და საჭიროების მიხედვით უწევს ხანდაზმულებს სხვადასხვა ყოფითი ხასიათის მომსახურებას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 07

75.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

სადღესასწაულო  დღეებში საზეიმო განწყობის შექმნის მიზნით, მე–2  მსოფლიო ომის მონაწილეების (ადგილობრივი და დევნილი), დედ-მამით ობოლ ბავშვების, მარტოხელა მშობლების, მრავალშვილიანი ოჯახების, 100 წელს გადაცილებული პირების, მზრუნველობამოკლებულთა სასადილოს და სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარებისთვის, ასევე, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების  მხარდაჭერა (შობა–ახალი წელი და აღდგომა)  საკვები  პროდუქტებით. შშმ პირთა და ხანდაზმულთა უფლებების  დაცვის დღის აღსანიშნავი  ღონისძიების ფინანსური მხარდაჭერა ( 14 ივნისი, 3 დეკემბერი, 1 ოქტომბერი).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ტრანსპორტით შეღავათიანი მგზავრობის თანადაფინანსების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 08

80,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ზუგდიდის რეფერალურ ჰოსპიტალში ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული პაციენტების  და პერიტონეალური  დიალიზის  პროგრამაში  ჩართული  პაციენტების  ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულს თვეში 50 -100 ლარის ოდენობით ადმინისტრაციული  ერთეულის  სერვისის მიმწოდებელი ცენტრიდან დაშორების  გათვალისწინებით;  ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პაციენტები, რომლებიც ჩართული არიან ჰემოდიალიზის სახელმწიფო პროგრამაში და სერვისის მისაღებად საჭიროებენ გადაადგილებას  საქართველოს სხვა ქალაქებში - ტრანსპორტირების ხარჯების ანაზღაურება თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. აღდგომის დღესასწაულზე და მიცვალებულთა ხსოვნის დღეს მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფა (სასაფლაოებთან მისასვლელად). სოციალურად დაუცველი სტუდენტების (სარეიტინგო ქულით 65001-ზე ნაკლები), რომლებიც სწავლობენ მუნიციპალიტეტის საზღვრებს გარეთ, აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურება წელიწადში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. სოციალური რეაბილიტაციის და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწირო პროგრამა-დღის ცენტრების ქვეპროგრამაში ჩართული შშმ ბავშვების თანმხლებ პირთა თანადაფინანსება.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სხვადასხვა მიზეზით უსახლკაროდ დარჩენილთა და დაზარალებულთა ხელშეწყობის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 09

150.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ქვეპროგრამის მიზანს წარმოადგენს ხანძრის, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის  და სხვა  სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და უსახლკაროდ დარჩენილი მოსახლეობისათვის მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების შექმნა, ყოფითი პირობების გაუმჯობესება, ფინანსური და მორალური თანადგომა. უსახლკაროდ დარჩენილთა ბინის  ქირით უზრუნველყოფა.

ხანძრის შედეგად დაზარალებული  უსახლკაროდ დარჩენილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება (3000 ლარამდე) საცხოვრებელი სახლის დაზიანების ხარისხის მიხედვით, დიდთოვლობის, ქარბუქის, მიწისძვრის, წყალდიდობის და სხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე გაიცემა ერთჯერადი დახმარება (3000 ლარამდე). ჯდენადი გრუნტისა ან/ და მეწყერის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებზე-500 ლარი ერთჯერადად დაზარალების 1-ლი კატეგორიის ხარისხის შემთხვევაში. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული, უსახლკაროდ დარჩენილი, ყველაზე მძიმე ეკონომიურ პირობებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ( სარეიტინგო ქულა 65001-მდე), ძალადობის მსხვერპლთა, სახლდამწვართა, მეწყერის შედეგად უსახლკაროდ დარჩენილთა, განსაკუთრებით შეჭირვებული ოჯახების,  ზრუნვის სისტემიდან გასული პირებისა და კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების დახმარება ბინის ქირის საფასურის გადახდის მიზნით, თითოეულ ოჯახზე 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურად, შესაბამისი კომისიის გადაწყვეტილებით.

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

დევნილთა მხარდაჭერის  პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათასლარში

06 02 10

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  რეგისტრირებული განსაკუთრებული საჭიროების მქონე (მარტოხელა დედები, ხანდაზმულები, პენსიონერი; შშმ პირი; სოციალურად დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-ზე ნაკლები), ონკოლოგიური დაავადების მქონე  პირები და ა.შ.) დევნილი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 100 (ასი) ლარის ოდენობით წელიწადში ერთხელ.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის გათბობის საშუალებებით მხარდაჭერის და   კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების ფინანსური დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 11

230.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

ზამთრის პერიოდში სოციალურად დაუცველი, განსაკუთრებით შეჭირვებულ პირობებში მყოფი ოჯახებისათვის  კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას, ბუნებრივი აირის შეყვანას და კრიზისული პრობლემების მოსაგვარებლად ფინანსურ მხარდაჭერას.

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ( სარეიტინგო ქულა 35001-ზე ნაკლები) პროგრამა ითვალისწინებს კომუნალური ხარჯების თანადაფინანსებას 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში.

ბუნებრივი აირის შეყვანას იმ ბენეფიციარებისათვის , რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 35000;

განსაკუთრებით მძიმე სოციალური პირობების მქონე ოჯახების (65001-ზე ნაკლები სარეიტინგო ქულის მქონე პირები, მრავალშვილიანები, შშმ პირები, მარჩენალდაკარგულები, მარტოხელა მშობლები, მარტოხელა პენსიონრები, , ოჯახში ან/და ძალადობის მსხვერპლები და ა. შ) ფინანსური მხარდაჭერა წელიწადში ერთხელ 100-500 (ასი-ხუთასი ლარის ფარგლებში.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის მიზნით წარმოდგენილი პროექტების თანადაფინანსება

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 12

50.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა მიზნად ისახავს მოწყვლადი ჯგუფების (სოციალურად დაუცველი, შშმ, მრავალშვილიანი, ძალადობის მსხვერპლი, ზრუნვის სისტემიდან გასული, მარჩენალდაკარგული და ა. შ.) ჩართულობას პროექტებში, ასევე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სოციალური საწარმოების განვითარების ხელშეწყობას. წარმოდგენილი  პროექტები შეირჩევა  მუნიციპალიტეტის მერიაში შექმნილი კომისიის მიერ დებულების მიხედვით.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

პროგრამა ,,სოციალური საცხოვრისი კეთილმოწყობილ გარემოში“

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 13

40,0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საცხოვრისში ჩასახლებული სოციალურად დაუცველი უსახლკარო ოჯახების, დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფას, მათი ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას და კომუნალური გადასახადების თანადაფინანსებას 25-25 ლარის ოდენობით ოთხი თვის განმავლობაში. ასევე საცხოვრისის ბაზაზე ხანდაზმულთა დღის ცენტრის ფუნქციონირების ფინანსურ მხარდაჭერას.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უსახლკაროდ და მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე პირთა საცხოვრებელი ფართით  უზრუნველყოფის პროგრამა 

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 02 14

850.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის სოციალური დაცვისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს უსახლკარო, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის მცირეფართიანი ინდივიდუალური სახლების  მშენებლობას, ხოლო მძიმე  საცხოვრებელი  პირობების  მქონე  პირებისათვის  მინიმალური  საცხოვრებელი პირობების  შექმნის  მიზნით  ერთი  თბილი  ოთახის  მოწყობას (მუნიციპალიტეტის  მერის  მიერ  დამტკიცებული  პროექტის, დებულების და სპეციალური კომისიის გადაწყვეტილებით).

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

უკიდურეს სიღარიბეში  მყოფი სოციალურად დაუცველი ბავშვების მატერიალური დახმარების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 01

10.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა განხორციელდება ვაუჩერული სისტემით ბავშვის საჭიროებების გათვალისწინებით წელიწადში ერთხელ.

პროგრამის მიზანია საჭიროების მქონე სიღარიბეში მყოფი ბავშვების მატერიალური მხარდაჭერა

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა მხარდაჭერის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 02

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა განხორციელდება ვაუჩერული სისტემით არასრულწლოვანის საჭიროებების გათვალისწინებით წელიწადში ერთხელ. პროგრამის მიზანია კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების მატერიალური მხარდაჭერა საჭიროების შესაბამისად.

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

ბავშვთა სადღესასწაულო და სოლიდარობის დღეების აღნიშვნის პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 03

5.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

1 ივნისს-ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით დღის ცენტრების მონახულება და ბავშვებისთვის სხვადასხვა სახის საჩუქრების გადაცემა. პერიოდულად საინფორმაციო ბუკლეტებისა და სხვა მასალების მომზადება, გავრცელება, საინფორმაციო შეხვედრების, პრეზენტაციების  დაგეგმვა და მოწყობა ფოკუს-ჯგუფებთან.

პროგრამის მიზანია ბავშვებისთვის სადღესასწაულო განწყობის შექმნა, ინფორმირებულობა და ცნობიერების ამაღლება

 

 

ქვეპროგრამის დასახელება

კოდი

სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი წრეების დაფინანსების პროგრამა

2021 წლის დაფინანსება
ათას ლარში

06 03 04

30.0

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება

ქვეპროგრამის აღწერა და მიზანი

პროგრამა ითვალისწინებს საცურაო აუზით სარგებლობისთვის 18 წლამდე ასაკის სპეციალური საჭიროების მქონე სოც. დაუცველი (სარეიტინგო ქულა 65 001-მდე) ბავშვების ფინანსურ მხარდაჭერას   სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე. პროგრამით ისარგებლებს აღნიშნული კატეგორიის 20 ბავშვი კალენდარული (საბიუჯეტო) წლის დასრულებამდე. პროგრამის მიზანია აღნიშნული კატეგორიის ბავშვების გაჯანსაღების ხელშეწყობა

 


თავი III
ზუგდიდის ბიუჯეტის ასიგნებები

 

 


მუხლი 18. ბიუჯეტის ასიგნებები
ბიუჯეტის ასიგნებები განისაზღვროს შემდეგი რედაქციით:

ათას ლარში

 პროგრამული კოდი

 დასახელება

 2019 წლის ფაქტი

 2020 წლის გეგმა

 2021 წლის გეგმა

 სულ

მათ შორის

 სულ

 

მათ შორის

 სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდები

საკუთარი შემოსავლები

 

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

62,508.5

62,637.8

18,085.6

44,552.2

40,400.0

0.0

40,400.0

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

0.0

321.0

0.0

321.0

321.0

0.0

321.0

 

 ხარჯები

35,960.8

41,149.0

4,158.0

36,991.0

35,098.0

0.0

35,098.0

 

    შრომის ანაზღაურება

5,448.6

5,791.0

0.0

5,791.0

5,776.1

0.0

5,776.1

 

    საქონელი და მომსახურება

3,640.4

3,566.7

797.8

2,768.9

2,102.6

0.0

2,102.6

 

    პროცენტები

180.6

1,585.0

0.0

1,585.0

877.6

0.0

877.6

 

    სუბსიდიები

19,326.3

22,300.9

0.0

22,300.9

21,540.0

0.0

21,540.0

 

     გრანტები

982.6

60.7

0.0

60.7

30.0

0.0

30.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3,292.7

2,477.2

0.0

2,477.2

2,710.0

0.0

2,710.0

 

    სხვა ხარჯები

2,937.6

4,744.3

3,360.2

1,384.1

2,061.7

0.0

2,061.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

25,808.1

20,546.0

13,927.6

6,618.4

4,438.7

0.0

4,438.7

 

 ვალდებულებები

739.6

942.8

0.0

942.8

863.3

0.0

863.3

 01 00

 მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები

8,885.7

10,837.4

0.0

10,837.4

9,900.3

0.0

9,900.3

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

315.0

321.0

0.0

321.0

321.0

0.0

321.0

 

 ხარჯები

7,896.3

9,812.9

0.0

9,812.9

8,743.0

0.0

8,743.0

 

    შრომის ანაზღაურება

5,448.6

5,791.0

0.0

5,791.0

5,776.1

0.0

5,776.1

 

    საქონელი და მომსახურება

1,564.7

2,032.7

0.0

2,032.7

1,697.6

0.0

1,697.6

 

    პროცენტები

180.6

1,585.0

0.0

1,585.0

877.6

0.0

877.6

 

     გრანტები

4.0

30.7

0.0

30.7

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

229.0

112.4

0.0

112.4

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

469.4

261.1

0.0

261.1

391.7

0.0

391.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

249.8

81.7

0.0

81.7

294.0

0.0

294.0

 

 ვალდებულებები

732.0

942.8

0.0

942.8

863.3

0.0

863.3

 01 01

   საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების საქმიანობის უზრუნველყოფა

7,444.2

7,671.7

0.0

7,671.7

7,409.4

0.0

7,409.4

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

304.0

310.0

0.0

310.0

310.0

0.0

310.0

 

 ხარჯები

7,194.4

7,590.0

0.0

7,590.0

7,315.4

0.0

7,315.4

 

    შრომის ანაზღაურება

5,273.7

5,593.0

0.0

5,593.0

5,578.1

0.0

5,578.1

 

    საქონელი და მომსახურება

1,526.1

1,726.6

0.0

1,726.6

1,576.6

0.0

1,576.6

 

    გრანტები

4.0

9.3

0.0

9.3

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

229.0

112.4

0.0

112.4

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

161.6

148.7

0.0

148.7

160.7

0.0

160.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

249.8

81.7

0.0

81.7

94.0

0.0

94.0

 01 01 01

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო

1,321.0

1,416.0

0.0

1,416.0

1,355.7

0.0

1,355.7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

30.0

29.0

 

29.0

29.0

 

29.0

 

 ხარჯები

1,321.0

1,407.6

0.0

1,407.6

1,346.7

0.0

1,346.7

 

    შრომის ანაზღაურება

884.0

941.0

0.0

941.0

939.4

0.0

939.4

 

    საქონელი და მომსახურება

287.0

320.5

0.0

320.5

266.6

0.0

266.6

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

15.6

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

134.4

139.7

0.0

139.7

140.7

0.0

140.7

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

8.4

0.0

8.4

9.0

0.0

9.0

 01 01 02

     ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია

6,128.7

6,255.7

0.0

6,255.7

6,053.7

0.0

6,053.7

 

 მომუშავეთა რიცხოვნება

274.0

281.0

 

281.0

281.0

 

281.0

 

 ხარჯები

5,878.9

6,182.4

0.0

6,182.4

5,968.7

0.0

5,968.7

 

    შრომის ანაზღაურება

4,384.3

4,652.0

0.0

4,652.0

4,638.7

0.0

4,638.7

 

    საქონელი და მომსახურება

1,249.7

1,406.1

0.0

1,406.1

1,310.0

0.0

1,310.0

 

    გრანტები

4.0

9.3

0.0

9.3

0.0

0.0

0.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

213.4

106.0

0.0

106.0

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

27.5

9.0

0.0

9.0

20.0

0.0

20.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

249.8

73.3

0.0

73.3

85.0

0.0

85.0

 01 02

   საერთო დანიშნულების ხარჯები

0.0

344.9

0.0

344.9

310.0

0.0

310.0

 

 ხარჯები

0.0

344.9

0.0

344.9

310.0

0.0

310.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0.0

264.4

0.0

264.4

80.0

0.0

80.0

 

    სხვა ხარჯები

0.0

80.5

0.0

80.5

230.0

0.0

230.0

 01 02 01

     სარეზერვო ფონდი

0.0

35.5

0.0

35.5

200.0

0.0

200.0

 

 ხარჯები

0.0

35.5

0.0

35.5

200.0

0.0

200.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

35.5

0.0

35.5

200.0

0.0

200.0

 01 02 03

 საჯარო მოსამსახურეთა გადამზადებასთან დაკავშირებული ხარჯები

0,0

10.1

0.0

10.1

60.0

0.0

60.0

 

 ხარჯები

0,0

10.1

0.0

10.1

60.0

0.0

60.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0,0

10.1

0.0

10.1

60.0

0.0

60.0

 01 02 04

სხვა დანარჩენი საერთო დანიშნულების ხარჯი

0,0

299.3

0.0

299.3

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

0,0

299.3

0.0

299.3

50.0

0.0

50.0

 

    საქონელი და მომსახურება

0,0

254.3

0.0

254.3

20.0

0.0

20.0

 

     სხვა ხარჯები

0,0

45.0

0.0

45.0

30.0

0.0

30.0

01 03

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის
ამაღლების ხელშეწყობა

214.0

240.0

0.0

240.0

240.0

0.0

240.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11.0

11.0

 

11.0

11.0

 

11.0

 

ხარჯები

214.0

240.0

0.0

240.0

240.0

0.0

240.0

 

შრომის ანაზღაურება

174.9

198.0

0.0

198.0

198.0

0.0

198.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.6

41.7

0.0

41.7

41.0

0.0

41.0

 

სხვა ხარჯები

0.5

0.3

0.0

0.3

1.0

0.0

1.0

01 04

მგფ-ის და სხვა ვალდებულებების დაფარვა

1,227.5

2,580.8

0.0

2,580.8

1,740.9

0.0

1,740.9

 

 ხარჯები

487.9

1638,0

0.0

1638,0

877,6

0.0

877,6

 

პროცენტი

180.6

1638,0

0.0

1638,0

877,6

0.0

877,6

 

სხვა ხარჯები

307.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ვალდებულებები

739.6

942,8

0.0

942,8

863,3

0.0

863,3

01 05

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეო მეთვალყურეობის კამერების დამონტაჟება

0.0

0,0

0.0

0,0

200,0

0.0

200,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

0,0

0.0

0,0

200,0

0.0

200,0

 02 00

 ინფრასტრუქტურის განვითარება

28,474.4

25,546.2

14,331.3

11,214.9

9,094.7

0.0

9,094.7

 

 ხარჯები

7,753.8

6,879.5

791.4

6,088.1

5,530.0

0.0

5,530.0

 

    საქონელი და მომსახურება

635.9

493.7

0.0

493.7

100.0

0.0

100.0

 

    სუბსიდიები

4,187.5

5,025.4

0.0

5,025.4

5,130.0

0.0

5,130.0

 

    სხვა ხარჯები

1,971.6

1,360.4

791.4

569.0

300.0

0.0

300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

20,720.6

18,666.7

13,539.9

5,126.8

3,564.7

0.0

3,564.7

 02 01

   საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება

9,482.7

11,003.8

9,576.1

1,427.7

550.0

0.0

550.0

 

 ხარჯები

205.6

253.5

0.0

253.5

0.0

0.0

0.0

 

  საქონელი და მომსახურება

205.6

195.1

0.0

195.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

58.4

0.0

58.4

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

9,277.1

10,750.3

9,576.1

1,174.2

550.0

0.0

550.0

 02 01 01

გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

8,470.2

10,836.2

9,563.5

1,272.7

400.0

0.0

400.0

 

ხარჯები

205.6

193.5

0.0

193.5

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

205.6

135.1

0.0

135.1

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

58.4

0.0

58.4

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,264.6

10,642.7

9,563.5

1,079.2

400.0

0.0

400.0

 02 01 02

ხიდების მშენებლობა რეაბილიტაცია

1,012.5

107.6

12.6

95.0

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,012.5

107.6

12.6

95.0

100.0

0.0

100.0

02 01 03

საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება

0.0

60,0

0.0

60,0

50,0

0.0

50,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

60,0

0.0

60,0

50.0

0.0

50.0

 02 02

   წყლის სისტემების განვითარება

804.3

957.0

200.8

756.2

200.0

0.0

200.0

 

ხარჯები

 

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

804.3

950.6

200.8

749.8

200.0

0.0

200.0

 02 02 01

წყლისა და წყალარინების  სისტემები რეაბილიტაცია

და ექსპლოატაცია

594.8

338.4

172.2

166.2

100.0

0.0

100.0

 

ხარჯები

 

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

6.4

0.0

6.4

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

594.8

332.0

172.2

159.8

100.0

0.0

100.0

 02 02 02

 სანიაღვრე არხების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

209.5

618.6

28.6

590.0

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

209.5

618.6

28.6

590.0

100.0

0.0

100.0

 02 03

გარე განათების მოწყობა-რეაბილიტაცია

377.4

0,0

0.0

0,0

50.0

0.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

198.1

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

50.0

 02 04

 მუნიციპალური ტრანსპორტის განვითარება

3,730.4

1,454.9

872.5

582.4

1,000.0

0.0

1,000.0

 

 ხარჯები

400.4

582.4

0.0

582.4

1,000.0

0.0

1,000.0

 

    სუბსიდიები

400.0

582.4

0.0

582.4

1,000.0

0.0

1,000.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,330.0

872.5

872.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 04 01

მუნიციპალური ტრანსპორტის ხელშეწყობის პროგრამა

400.0

582.4

0.0

582.4

1,000.0

0.0

1,000.0

 

  ხარჯები

400.0

582.4

0.0

582.4

1,000.0

0.0

1,000.0

 

სუბსიდიები

400.0

582.4

 

582.4

1,000.0

 

1,000.0

 02 04 02

   საზოგადოებრივი დანიშნულების მუნიციპალური ავტოპარკის განახლებისა და გაფართოების პროგრამა

3,330.4

872.5

872.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

3,330.0

872.5

872.5

0.0

0.0

0.0

0.0

 02 05

 ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

109.4

119.0

0.0

119.0

200.0

0.0

200.0

 

 ხარჯები

109.4

119.0

0.0

119.0

200.0

0.0

200.0

 

    სხვა ხარჯები

109.4

119.0

0.0

119.0

200.0

0.0

200.0

 02 06

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

927.9

1,290.2

970.2

320.0

14.7

0.0

14.7

 

 ხარჯები

201.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

201.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

726.5

1,290.2

970.2

320.0

14.7

0.0

14.7

 02 07

   კეთილმოწყობის ღონისძიებები

6,950.3

7,974.5

2,363.0

5,611.5

4,550.0

0.0

4,550.0

 

 ხარჯები

5,261.4

5,413.9

791.4

4,622.5

4,100.0

0.0

4,100.0

 

  სუბსიდიები

3,760.0

4,430.0

0.0

4,430.0

4,100.0

0.0

4,100.0

 

 სხვა ხარჯები

1,501.4

983.9

791.4

192.5

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,688.9

2,560.6

1,571.6

989.0

450.0

0.0

450.0

 02 07 01

       მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებათა უზრუნველყოფის პროგრამა (მათ შორის მწვანე ბიუჯეტი 100,0 ათ.ლარი).

4,629.1

5,235.7

0.0

5,235.7

4,200.0

0.0

4,200.0

 

 ხარჯები

3,760.0

4,430.0

0.0

4,430.0

4,100.0

0.0

4,100.0

 

      სუბსიდიები

3,760.0

4,430.0

 

4,430.0

4,100.0

 

4,100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

869.1

805.7

0.0

805.7

100.0

0.0

100.0

 02 07  02

ადმინისტრაციული, საცხოვრებელი სახლების და მრავალბინიანი ეზოების კეთილმოწყობა

1,250.2

661.5

600.0

61.5

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

1,250.2

661.5

600.0

61.5

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

1,250.2

661.5

600.0

61.5

0.0

0.0

0.0

 02 07 03

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობა და შეძენა

819.8

1,754.9

1,571.6

183.3

350.0

0.0

350.0

 

    არაფინანსური აქტივების ზრდა

819.8

1,754.9

1,571.6

183.3

350.0

0.0

350.0

 02 07 04

შენობა ნაგებობებისა და სახურავების რეაბილიტაცია

251.2

322.4

191.4

131.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

251.2

322.4

191.4

131.0

0.0

0.0

0.0

 

     სხვა ხარჯები

251.2

322.4

191.4

131.0

0.0

0.0

0.0

 02 08

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონის პოპულარიზაციისკენ მიმართული აქტივობების კოორდინირება

27.5

18.0

0.0

18.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

27.5

13.0

0.0

13.0

30.0

0.0

30.0

 

          სუბსიდიები

27.5

13.0

 

13.0

30.0

 

30.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

 02 09

      რგფ-დან მგფ-დან განსახორციელებელი

პროექტების  თანადაფინანსება

2,120.6

521.8

0.0

521.8

300.0

0.0

300.0

 

 ხარჯები

968.2

32.5

0.0

32.5

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

9.4

32.5

0.0

32.5

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,152.4

489.3

0.0

489.3

300.0

0.0

300.0

02 10

სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისზიებების პროგრამა

1,935.5

374.0

348.7

25.3

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

227.4

25.3

0.0

25.3

50.0

0.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

14.3

10.0

0.0

10.0

50.0

0.0

50.0

 

    სხვა ხარჯები

213.1

15.3

0.0

15.3

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,708.1

348.7

348.7

0.0

0.0

0.0

0.0

02 11

სამშენებლო ზედამხედველობის და

ექსპერტიზის ხარჯები

1,622.6

431.0

0.0

431.0

300.0

0.0

300.0

 

 ხარჯები

138.3

42.3

0.0

42.3

100.0

0.0

100.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

6.3

0.0

6.3

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

138.3

36.0

0.0

36.0

100.0

0.0

100.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,484.3

388.7

0.0

388.7

200.0

0.0

200.0

02 12

საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო

დოკუმენტაციის შედგენის ხარჯი

0.0

464.2

0.0

464.2

100.0

0.0

100.0

 

 ხარჯები

 

74.3

0.0

74.3

0.0

0.0

0.0

 

    სხვა ხარჯები

 

74.3

0.0

74.3

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

389.9

0.0

389.9

100.0

0.0

100.0

02 13

მიწების საკადასტრო ნახაზების შედგენის

და ქონების შეფასების ხარჯები

9.0

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

9.0

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

9.0

28.0

0.0

28.0

30.0

0.0

30.0

02 14

ყინულის მოედნის რეაბილიტაცია (დემონტაჟი და მონტაჟი)

369.7

290.0

0.0

290.0

200.0

0.0

200.0

 

 ხარჯები

 

215.0

0.0

215.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

215.0

0.0

215.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

369.7

75.0

0.0

75.0

200.0

0.0

200.0

02 15

საინვესტიციო პროექტების,დონორებთან ურთიერთობის და ტურიზმის

ხელშეწყობის პროგრამა

7.1

69.8

0.0

69.8

20.0

0.0

20.0

 

 ხარჯები

7.1

18.9

0.0

18.9

20.0

0.0

20.0

 

საქონელი და მომსახურება

7.1

18.9

0.0

18.9

20.0

0.0

20.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

50.9

0.0

50.9

0.0

0.0

0.0

 

02 16

 

სამოქალაქო ბიუჯეტი

0.0

550.0

0.0

550.0

1,500.0

0.0

1,500.0

 

 ხარჯები

 

55.0

0.0

55.0

0.0

0.0

0.0

 

    საქონელი და მომსახურება

 

14.0

0.0

14.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

 

41.0

0.0

41.0

0.0

0.0

0.0

 

არაფნანსური აქტივების ზრდა

0.0

495.0

0.0

495.0

1,500.0

0.0

1,500.0

 03 00

 დასუფთავება და გარემოს დაცვა

6,924.3

7,041.3

47.7

6,993.6

6,080.0

0.0

6,080.0

 

 ხარჯები

5,810.6

6,738.5

0.0

6,738.5

5,830.0

0.0

5,830.0

 

    საქონელი და მომსახურება

43.6

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    სუბსიდიები

5,767.0

6,708.5

0.0

6,708.5

5,800.0

0.0

5,800.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,113.7

302.8

47.7

255.1

250.0

0.0

250.0

 03 01

   დასუფთავება და ნარჩენების გატანა

4,720.0

4,950.0

0.0

4,950.0

4,500.0

0.0

4,500.0

 

 ხარჯები

4,711.5

4,877.5

0.0

4,877.5

4,450.0

0.0

4,450.0

 

    სუბსიდიები

4,711.5

4,877.5

 

4,877.5

4,450.0

 

4,450.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.5

72.5

0.0

72.5

50.0

0.0

50.0

 03 02

   შპს "ANAKLIA-GANMUKHURIS RESORTS"

ფინანსური ხელშეწყობა

675.2

788.0

0.0

788.0

600.0

0.0

600.0

 

 ხარჯები

675.2

788.0

0.0

788.0

450.0

0.0

450.0

 

    სუბსიდიები

675.2

788.0

 

788.0

450.0

 

450.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

 03 03

 ბოტანიკური ბაღის  ხელშეწყობის პროგრამა

174.4

844.9

0.0

844.9

600.0

0.0

600.0

 

 ხარჯები

173.9

755.0

0.0

755.0

600.0

0.0

600.0

 

    სუბსიდიები

173.9

755.0

 

755.0

600.0

 

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.5

89.9

0.0

89.9

0.0

0.0

0.0

03 04

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა შპს "ზუგდიდაგროსერვისი"- ბაზაზე

206.4

288.0

0.0

288.0

300.0

0.0

300.0

 

 ხარჯები

206.4

288.0

0.0

288.0

300.0

0.0

300.0

 

    სუბსიდიები

206.4

288.0

 

288.0

300.0

 

300.0

 03 05

 პარკების,სკვერების და ბულვარის რეკონსტრუქციისა და კეთილმოწყობის პროგრამა

918.6

71.4

47.7

23.7

50.0

0.0

50.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

918.6

71.4

47.7

23.7

50.0

0.0

50.0

03 06

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისათვის ფურნიტურას შესყიდვა და ანაკლია განმუხურის ბულვარისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაცია

202.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 ხარჯები

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

16.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

186.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

03 08

მუნიციპალური ტერიტორიის და მოსახლეობის დაცვის ღონისძიებები მღრღნელებისა და სხვა ცხოველებისაგან

27.6

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

 ხარჯები

27.6

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

საქონელი და მომსახურება

27.6

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

03 09

  მწვანე ბიუჯეტი

0.0

69.0

0.0

69.0

0.0

0.0

0.0

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

69.0

0.0

69.0

0.0

0.0

0.0

 04 00

 განათლება

9,625.1

11,922.7

3,378.3

8,544.4

7,820.0

0.0

7,820.0

 

 ხარჯები

7,529.2

11,026.9

3,366.6

7,660.3

7,590.0

0.0

7,590.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1,144.3

825.5

797.8

27.7

40.0

0.0

40.0

 

    სუბსიდიები

6,100.5

7,242.7

0.0

7,242.7

7,300.0

0.0

7,300.0

 

გრანტები

10.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

    სხვა ხარჯები

274.4

2,928.7

2,568.8

359.9

220.0

0.0

220.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2,095.9

895.8

11.7

884.1

230.0

0.0

230.0

 04 01

   სკოლამდელი დაწესებულებების ფუნქციონირება

5,403.5

6,578.6

0.0

6,578.6

6,300.0

0.0

6,300.0

 

 ხარჯები

5,160.6

6,186.0

0.0

6,186.0

6,300.0

0.0

6,300.0

 

    სუბსიდიები

5,160.6

6,186.0

 

6,186.0

6,300.0

 

6,300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

242.9

392.6

0.0

392.6

0.0

0.0

0.0

 04 02

   სკოლამდელი დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა

348.8

11.7

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

348.8

11.7

11.7

0.0

0.0

0.0

0.0

 04 03

სკოლისგარეშე სწავლისა და სახელოვნებო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

949.5

1,060.0

0.0

1,060.0

1,100.0

0.0

1,100.0

 

 ხარჯები

939.4

1,056.0

0.0

1,056.0

1,000.0

0.0

1,000.0

 

    სუბსიდიები

939.4

1,056.0

 

1,056.0

1,000.0

 

1,000.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10.1

4.0

0.0

4.0

100.0

0.0

100.0

04 04

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა

2,842.1

953.0

169.2

783.8

250.0

0.0

250.0

 

 ხარჯები

1,348.0

465.5

169.2

296.3

120.0

0.0

120.0

 

    საქონელი და მომსახურება

1,144.3

196.9

169.2

27.7

0.0

0.0

0.0

 

სუბსიდია

 

0.7

 

0.7

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

203.2

267.9

0.0

267.9

120.0

0.0

120.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1,494.1

487.5

0.0

487.5

130.0

0.0

130.0

04 05

განსაკუთრებული ნიჭის მქონე ახალგაზრდებისა და ბავშვთა ფინანსური მხარდაჭერის  პროგრამა

71.2

92.0

0.0

92.0

140.0

0.0

140.0

 

 ხარჯები

71.2

92.0

0.0

92.0

140.0

0.0

140.0

 

საქონელი და მომსახურება

0.0

0.0

0.0

0.0

40.0

0.0

40.0

 

სხვა ხარჯები

71.2

92.0

0.0

92.0

100.0

0.0

100.0

04 06

შ. მესხია სახელობის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხელშეწყობის პროგრამა

10.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

ხარჯები

10.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

 

გრანტები

10.0

30.0

0.0

30.0

30.0

0.0

30.0

04 07

საჯარო სკოლების ხელშეწყობის პროგრამა დელეგირებული თანხებით

0.0

3,197.4

3,197.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

ხარჯები

0,0

3,197.4

3,197.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

628.6

628.6

0.0

0.0

0.0

0.0

 

სხვა ხარჯები

0,0

2,568.8

2,568.8

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 00

 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობა და სპორტი

4,289.8

3,643.1

64.4

3,578.7

3,635.0

0.0

3,635.0

 

 ხარჯები

3,469.1

3,317.0

0.0

3,317.0

3,535.0

0.0

3,535.0

 

    საქონელი და მომსახურება

251.9

154.0

0.0

154.0

235.0

0.0

235.0

 

    სუბსიდიები

2,985.2

2,968.9

0.0

2,968.9

3,000.0

0.0

3,000.0

 

სხვა ხარჯები

222.2

194.1

0.0

194.1

300.0

0.0

300.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

820.7

326.1

64.4

261.7

100.0

0.0

100.0

 05 01

   სპორტისა და ახალგაზრდული პროგრამების განვითარების ხელსეწყობა

2,224.5

1,266.3

64.4

1,201.9

1,240.0

0.0

1,240.0

 

 ხარჯები

1,440.5

1,038.5

0.0

1,038.5

1,140.0

0.0

1,140.0

 

    საქონელი და მომსახურება

65.0

34.2

0.0

34.2

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

1,317.8

979.7

0.0

979.7

950.0

0.0

950.0

 

სხვა ხარჯები

57.7

24.6

0.0

24.6

190.0

0.0

190.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

784.0

227.8

64.4

163.4

100.0

0.0

100.0

 05 01 01

მუნიციპალიტეტის სპორტის

განვითარების ცენტრი

1,307.4

947.0

0.0

947.0

950.0

0.0

950.0

 

 ხარჯები

1,305.1

924.7

0.0

924.7

950.0

0.0

950.0

 

    სუბსიდიები

1,305.1

924.7

 

924.7

950.0

 

950.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

2.3

22.3

0.0

22.3

0.0

0.0

0.0

 05 01 02

სპორტული და ახალგაზრდული

ღონისძიებების დაფინანსება

143.6

117.9

0.0

117.9

190.0

0.0

190.0

 

 ხარჯები

135.4

113.8

0.0

113.8

190.0

0.0

190.0

 

    საქონელი და მომსახურება

65.0

34.2

0.0

34.2

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

12.7

55.0

 

55.0

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

57.7

24.6

0.0

24.6

190.0

0.0

190.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

8.2

4.1

0.0

4.1

0.0

0.0

0.0

 05 01 03

მინი სპორტული მოედნების

მშენებლობა-რეაბილიტაცია

133.6

137.0

0.0

137.0

100.0

0.0

100.0

 

  არაფინანსური აქტივების ზრდა

133.6

137.0

0.0

137.0

100.0

0.0

100.0

 05 01 04

საჭადრაკო სკოლის შენობის

რეკონსტრუქცია-რეაბილიტაცია

639.9

64.4

64.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

639.9

64.4

64.4

0.0

0.0

0.0

0.0

 05 02

   კულტურის სფეროს განვითარება

2,022.3

2,006.8

0.0

2,006.8

1,965.0

0.0

1,965.0

 

 ხარჯები

1,985.6

1,909.3

0.0

1,909.3

1,965.0

0.0

1,965.0

 

    საქონელი და მომსახურება

186.9

119.8

0.0

119.8

235.0

0.0

235.0

 

    სუბსიდიები

1,624.4

1,620.0

0.0

1,620.0

1,620.0

0.0

1,620.0

 

სხვა ხარჯები

164.5

169.5

0.0

169.5

110.0

0.0

110.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

36.7

97.5

0.0

97.5

0.0

0.0

0.0

 05 02 01

     ხელოვნებისა და კულტურის

ხელშეწყობის პროგრამა

988.1

1,065.9

0.0

1,065.9

1,020.0

0.0

1,020.0

 

 ხარჯები

988.1

986.7

0.0

986.7

1,020.0

0.0

1,020.0

 

    სუბსიდიები

988.1

986.7

 

986.7

1,020.0

 

1,020.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

0.0

79.2

0.0

79.2

0.0

0.0

0.0

 05 02 02

კულტურული მემკვიდრეობის

ძეგლთა დაცვის პროგრამა

48.4

6.0

0.0

6.0

50.0

0.0

50.0

 

 ხარჯები

25.5

3.5

0.0

3.5

50.0

0.0

50.0

 

    საქონელი და მომსახურება

15.7

3.5

0.0

3.5

50.0

0.0

50.0

 

სხვა ხარჯები

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 არაფინანსური აქტივების ზრდა

22.9

2.5

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

 05 02 03

საბიბლიოთეკო დარგის განვითარების პროგრამა

626.1

641.1

0.0

641.1

600.0

0.0

600.0

 

 ხარჯები

612.3

625.3

0.0

625.3

600.0

0.0

600.0

 

    სუბსიდიები

612.3

625.3

 

625.3

600.0

 

600.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13.8

15.8

0.0

15.8

0.0

0.0

0.0

 05 02 04

     კულტურის ღონისძიებების დაფინანსება

141.7

75.9

0.0

75.9

120.0

0.0

120.0

 

 ხარჯები

141.7

75.9

0.0

75.9

120.0

0.0

120.0

 

    საქონელი და მომსახურება

113.2

58.4

0.0

58.4

120.0

0.0

120.0

 

სუბსიდია

24.0

8.0

 

8.0

0.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

4.5

9.5

0.0

9.5

0.0

0.0

0.0

 05 02 05

 ტელერადიომაუწყებლობა და

საგამომცემლო საქმიანობა

58.0

57.9

0.0

57.9

65.0

0.0

65.0

 

 ხარჯები

58.0

57.9

0.0

57.9

65.0

0.0

65.0

 

    საქონელი და მომსახურება

58.0

57.9

0.0

57.9

65.0

0.0

65.0

 05 02 06

     რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეყწობა

160.0

160.0

0.0

160.0

110.0

0.0

110.0

 

 ხარჯები

160.0

160.0

0.0

160.0

110.0

0.0

110.0

 

სხვა ხარჯები

160.0

160.0

0.0

160.0

110.0

0.0

110.0

 05 03

საცხენოსნო კლუბ "ხარებას"

ფინანსური ხელშეწყობა

43.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

 ხარჯები

43.0

80.0

0.0

80.0

80.0

0.0

80.0

 

    სუბსიდია

43.0

80.0

 

80.0

80.0

 

80.0

05 04

ქართული ფეხბურთის განვითარების

ხელშეწყობის პროგრამ

0,0

290.0

0.0

290.0

350.0

0.0

350.0

 

ხარჯები

0,0

289.2

0.0

289.2

350.0

0.0

350.0

 

    სუბსიდიები

0,0

289.2

 

289.2

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

 

 

 

 06 00

 ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა

4,309.2

3,647.1

263.9

3,383.2

3,870.0

0.0

3,870.0

 

 ხარჯები

3,501.8

3,374.2

0.0

3,374.2

3,870.0

0.0

3,870.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

30.8

0.0

30.8

0.0

0.0

0.0

 

    სუბსიდიები

286.1

355.4

0.0

355.4

310.0

0.0

310.0

 

    სოციალური უზრუნველყოფა

3,063.7

2,364.8

0.0

2,364.8

2,710.0

0.0

2,710.0

 

 სხვა ხარჯები

807.4

0.0

0.0

0.0

850.0

0.0

850.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

272.9

263.9

9.0

0.0

0.0

0.0

 06 01

   ჯანმრთელობის დაცვა

1,365.6

1,409.2

0.0

1,409.2

1,510.0

0.0

1,510.0

 

 ხარჯები

1,364.2

1,400.2

0.0

1,400.2

1,510.0

0.0

1,510.0

 

    სუბსიდიები

286.1

355.4

0.0

355.4

310.0

0.0

310.0

 

     სოციალური უზრუნველყოფა

1,078.1

1,044.8

0.0

1,044.8

1,200.0

0.0

1,200.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 06 01 01

      საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

285.8

304.8

0.0

304.8

300.0

0.0

300.0

 

 ხარჯები

284.4

295.8

0.0

295.8

300.0

0.0

300.0

 

    სუბსიდიები

284.4

295.8

 

295.8

300.0

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

 06 01 02

      ჯანდაცვის სხვა ღონისძიებები

0.0

30.4

0.0

30.4

10.0

0.0

10.0

 

ხარჯები

0.0

30.4

0.0

30.4

10.0

0.0

10.0

 

 სუბსიდიები