ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 167
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 30/12/2020
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2020
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016569
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
167
30/12/2020
ვებგვერდი, 31/12/2020
190020020.35.123.016569
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (31/12/2020 - 27/01/2021)

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №167

2020 წლის 30 დეკემბერი

ქ. ქუთაისი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტის, 91-ე მუხლის, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 პუნქტებისა და 78-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, განიხილა რა ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

თავი I
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამტკიცება

 


მუხლი 1. დამტკიცდეს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტი წინამდებარე რედაქციით.

თავი II
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 2. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
(ათას ლარებში)

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

65125,6

66153,7

54386,5

0,0

54386,5

2.

გადასახადები

44589,0

39341,3

44980,5

0,0

44980,5

3.

გრანტები

11255,9

20076,7

796,0

0,0

796,0

4.

სხვა შემოსავლები

9280,7

6735,7

8610,0

0,0

8610,0

5.

ხარჯები

51998,6

51374,3

54020,6

0,0

54020,6

6.

შრომის ანაზღაურება

24362,1

24548,6

26316,0

0,0

26316,0

7.

საქონელი და მომსახურება

15908,7

15935,5

17783,6

0,0

17783,6

8.

პროცენტი

407,0

375,2

340,0

0,0

340,0

9.

სუბსიდიები

2483,7

2889,5

2836,0

0,0

2836,0

10.

გრანტები

237,8

93,0

97,0

0,0

97,0

11.

სოციალური უზრუნველყოფა

3802,9

4336,3

4161,5

0,0

4161,5

12.

სხვა ხარჯები

4796,4

3196,2

2486,5

0,0

2486,5

13.

საოპერაციო სალდო

13127,0

14779,4

365,9

0,0

365,9

14.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14485,5

20280,1

1340,9

0,0

1340,9

15.

ზრდა

17860,7

24780,1

5540,9

0,0

5540,9

16.

კლება

3375,2

4500,0

4200,0

0,0

4200,0

17.

მთლიანი სალდო

–1358,5

–5500,7

–975,0

0,0

–975,0

18.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–1752,9

–5980,5

–1500,0

0,0

–1500,0

19.

ზრდა

6300,6

0,0

0,0

0,0

0,0

20.

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

6300,6

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

კლება

8053,5

5980,5

1500,0

0,0

1500,0

23.

სხვა დებიტორული დავალიანებები

8053,5

5980,5

1500,0

0,0

1500,0

24.

ვალდებულებების ცვლილება

–394,4

–479,8

–525,0

0,0

–525,0

25.

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

საშინაო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27.

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28.

კლება

394,4

479,8

525,0

0,0

525,0

29.

საშინაო

394,4

479,8

525,0

0,0

525,0

30.

საგარეო

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31.

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 3. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსულობები

68 500,8

70 653,7

58 586,5

0,0

58 586,5

2.

შემოსავლები

65 125,6

66 153,7

54 386,5

0,0

54 386,5

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

3 375,2

4 500,0

4 200,0

0,0

4 200,0

4.

ფინანსური აქტივების კლება

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

გადასახდელები

70 253,7

76 634,2

60 086,5

0,0

60 086,5

7.

ხარჯები

51 998,6

51 374,3

54 020,6

0,0

54 020,6

8.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 860,7

24 780,1

5 540,9

0,0

5 540,9

9.

ფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

ვალდებულებების კლება

394,4

479,8

525,0

0,0

525,0

11.

ნაშთის ცვლილება

–1 752,9

–5 980,5

–1 500,0

0,0

–1 500,0

 


მუხლი 4. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

შემოსავლები

65 125,6

66 153,7

54 386,5

0,0

54 386,5

2.

გადასახადები

44 589,0

39 341,3

44 980,5

0,0

44 980,5

3.

გრანტები

11 255,9

20 076,7

796,0

0,0

796,0

4.

სხვა შემოსავლები

9 280,7

6 735,7

8 610,0

0,0

8 610,0

 


მუხლი 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

11

გადასახადები

44 589,0

39 341,3

44 980,5

0,0

44 980,5

111

გადასახადები შემოსავალზე, მოგებასა და კაპიტალის ღირებულების ნაზარდზე

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111112

გადასახადი ფიზიკურ პირთა საქმიანობით მიღებული შემოსავლებიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

არარეზიდენტი პირების საშემოსავლო გადასახადი (გარდა ქონების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111118

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ მატერიალური აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

გადასახადი ფიზიკური პირისთვის ქონების ჩუქებიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1111111

გადასახადი ფიზიკური პირის მიერ ქონების იჯარით გაცემის შედეგად მიღებული შემოსავლებიდან

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113

გადასახადები ქონებაზე

9 948,6

8 700,0

9 500,0

0,0

9 500,0

113111

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

8 174,6

7 500,0

8 300,0

0,0

8 300,0

113112

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

2,5

0,0

0,0

0,0

0,0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

485,0

100,0

100,0

0,0

100,0

113114

სასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113115

არასასოფლო – სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი

1 281,5

1 100,0

1 100,0

0,0

1 100,0

114

გადასახადები საქონელსა და მომსახურებაზე

34 640,4

30 641,3

35 480,5

0,0

35 480,5

11411

დამატებული ღირებულების გადასახადი

34 640,4

30 641,3

35 480,5

0,0

35 480,5

 


მუხლი 6. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

13

გრანტები

11 255,9

20 076,7

796,0

0,0

796,0

131

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

27,2

1 027,3

546,0

0,0

546,0

132

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133

სხვა სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

11 228,7

19 049,4

250,0

0,0

250,0

133111

მიმდინარე

340,1

5 850,0

250,0

0,0

250,0

1331111

გათანაბრებითი ტრანსფერი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1331112

მიზნობრივი ტრანსფერი

340,1

250,0

250,0

0,0

250,0

1331113

სპეციალური ტრანსფერი

0,0

5 600,0

0,0

0,0

0,0

133112

კაპიტალური

10 888,6

13 199,4

0,0

0,0

0,0

 


მუხლი 7. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

14

სხვა შემოსავლები

9 280,7

6 735,7

8 610,0

0,0

8 610,0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

271,8

215,0

295,0

0,0

295,0

1412

დივიდენდები

30,7

30,0

60,0

0,0

60,0

1415

რენტა

241,1

185,0

235,0

0,0

235,0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის

129,6

100,0

150,0

0,0

150,0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

111,5

85,0

85,0

0,0

85,0

14159

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

4 663,4

3 625,0

4 455,0

0,0

4 455,0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4 121,2

3 065,0

3 895,0

0,0

3 895,0

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

5,4

5,0

5,0

0,0

5,0

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

1 801,0

860,0

1 290,0

0,0

1 290,0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

2 069,4

1 600,0

1 800,0

0,0

1 800,0

142215

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

245,4

600,0

800,0

0,0

800,0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

542,2

560,0

560,0

0,0

560,0

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

2 980,1

2 160,0

2 680,0

0,0

2 680,0

1431

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო

2 820,8

2 000,0

2 500,0

0,0

2 500,0

1434

შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) არქიტექტურულ – სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო

125,3

100,0

120,0

0,0

120,0

1439

შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)

34,0

60,0

60,0

0,0

60,0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1 365,4

735,7

1 180,0

0,0

1 180,0

14511

შემოსავალი ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოდან

213,1

55,7

150,0

0,0

150,0

14517

წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები

11,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1454

შემოსავალი ავტოსატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების უფლების გადაცემიდან

0,0

0,0

50,0

0,0

50,0

1458

შემოსულობა ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვაზე

808,6

480,0

680,0

0,0

680,0

1459

სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

332,0

200,0

300,0

0,0

300,0

 


მუხლი 8. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის:

წლიური სახელ­­მწიფო ბიუჯეტის ფონდე­ბიდან გამოყო­­ფილი ტრანს­­ფერები

საკუთარი შემოსავ­ლები

1.

ხარჯები

51 998,6

51 374,3

54 020,6

0,0

54 020,6

2.

შრომის ანაზღაურება

24 362,1

24 548,6

26 316,0

0,0

26 316,0

3.

საქონელი და მომსახურება

15 908,7

15 935,5

17 783,6

0,0

17 783,6

4.

პროცენტი

407,0

375,2

340,0

0,0

340,0

5.

სუბსიდიები

2 483,7

2 889,5

2 836,0

0,0

2 836,0

6.

გრანტები

237,8

93,0

97,0

0,0

97,0

7.

სოციალური უზრუნველყოფა

3 802,9

4 336,3

4 161,5

0,0

4 161,5

8.

სხვა ხარჯები

4 796,4

3 196,2

2 486,5

0,0

2 486,5

 


მუხლი 9. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

1.

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

14 485,5

20 280,1

1 340,9

2.

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 860,7

24 780,1

5 540,9

3.

არაფინანსური აქტივების კლება

3 375,2

4 500,0

4 200,0

4.

შემოსულობა ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

947,6

2 400,0

2 200,0

5.

შემოსულობა მატერიალური მარაგების გაყიდვიდან

0,0

100,0

0,0

6.

შემოსულობა არაწარმოებული აქტივების გაყიდვიდან

2 427,6

2 000,0

2 000,0

 


მუხლი 10. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

9 020,7

9 416,6

9 913,0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

7 134,4

6 767,0

7 183,0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

407,0

375,2

340,0

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

1 479,3

2 274,4

2 390,0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

13 916,7

9 880,2

3 572,9

7045

ტრანსპორტი

13 125,6

8 883,5

2 192,9

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

791,1

996,7

1 380,0

705

გარემოს დაცვა

6 300,9

8 718,8

6 409,7

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4 765,5

5 000,5

5 000,0

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

1 535,4

3 718,3

1 409,7

706

საბინაო – კომუნალური მეურნეობა

8 505,1

10 932,1

6 428,7

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

1 696,6

1 850,3

770,0

7064

გარეგანათება

3 224,2

3 221,0

3 240,0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო–კომუნალურ მეურნეობაში

3 584,3

5 860,8

2 418,7

707

ჯანმრთელობის დაცვა

1 304,3

1 506,0

1 393,3

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

196,1

210,0

247,3

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

1 108,2

1 296,0

1 146,0

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

14 577,0

16 258,3

15 179,5

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7 339,8

9 100,3

7 595,5

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

6 986,0

6 908,0

7 269,0

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

91,4

100,0

100,0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

159,8

150,0

215,0

709

განათლება

13 201,2

15 687,0

12 423,0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

11 039,2

10 805,8

12 250,0

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

2 162,0

4 881,2

173,0

710

სოციალური დაცვა

3 033,4

3 702,4

4 241,4

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

3 033,4

3 702,4

4 241,4

 

სულ:

69 859,3

76 101,4

59 561,5

 


მუხლი 11. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

1.

ფინანსური აქტივების ცვლილება

–1752,9

–5980,5

–1500,0

2.

ფინანსური აქტივების ზრდა

6300,6

0,0

0,0

3.

ფინანსური აქტივების კლება

8053,5

5980,5

1500,0

 


მუხლი 12. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საოპერაციო და მთლიანი სალდო

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

1.

საოპერაციო სალდო

13127,0

14779,4

365,9

2.

მთლიანი სალდო

–1358,5

–5500,7

–975,0

 


მუხლი 13. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

დასახელება

2019 წლის ფაქტი

2020 წლის გეგმა

2021 წლის გეგმა

1.

ვალდებულებების ცვლილება

–394,4

–479,8

–525,0

2.

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

3.

ვალდებულებების კლება

394,4

479,8

525,0

შენიშვნა: აღებული ვალდებულებების დასაფინანსებლად 2021 წლის ბიუჯეტში წლიური გეგმა განისაზღვრა 525.0 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან (2017–2025 წლები) ნიკეას ქუჩის რეაბილიტაციისათვის დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 426.3 ათას ლარს, ხოლო, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“ შორის ხელმოწერილი პროექტის ქონების გადაცემის ხელშეკრულების (2018–2026 წლები) შესაბამისად დასაფარი ვალდებულება შეადგენს 98.7 ათას ლარს. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გასასტუმრებელი ვალის ნაშთი 2021 წლის 1 იანვრისათვის შეადგენს 4178.0 ათას ლარს.


თავი III
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 14. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული პრიორიტეტების, პროგრამებისა და ქვეპროგრამების აღწერა, მოსალოდნელი შედეგები და შეფასების ინდიკატორები
1. ინფრასტრუქტურა (პროგრამული კოდი 02 00) ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლებისა და ეკონომიკური განვითარების აუცილებელი პირობაა ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება, ამიტომ, აღნიშნული მიმართულება ქალაქის ბიუჯეტის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო და კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ასევე, ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის გარდა, განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა–შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

ა) პროგრამა: საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 02 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური, ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

2 192,9

3.

პროგრამის აღწერა

მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების მანძილზე ქალაქში აქტიურად ხორციელდება მასშტაბური სამუშაოები ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების კუთხით, გრძელვადიანი საჭიროებებიდან გამომდინარე, მაინც არის მნიშვნელოვანი სამუშაოების განხორციელების აუცილებლობა. ქალაქის ქუჩების ზოგიერთი ნაწილი საჭიროებს კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ასევე, მიმდინარე შეკეთებით სამუშაოებს ითხოვს ბოლო წლების მანძილზე რეაბილიტირებული ქუჩების ნაწილი. ქალაქში საგზაო მოძრაობის ხარისხის გაუმჯობესების, საგზაო მოძრაობის ორგანიზებისა და უსაფრთხოების, სატრანსპორტო და ქვეითთა ნაკადის უსაფრთხოდ გადაადგილების მიზნით, საჭიროა საგზაო ინფრასტრუქტურის ეტაპობრივი მოწესრიგება. ბევრი კორპუსის ეზო საკმაოდ დიდი მანძილით არის დაშორებული კეთილმოწყობილი ცენტრალური თუ მეორეხარისხოვანი გზიდან და იქ მცხოვრებ მოქალაქეებს, ტრანსპორტით თუ ფეხით, ეზომდე მისასვლელად მაინც მოუწესრიგებელი ტერიტორიის გავლით უწევთ გადაადგილება. საჭიროა ცენტრალურ და მეორეხარისხოვან გზებამდე მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია, ქალაქის სხვადასხვა უბნებში სანიაღვრე ქსელების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის გასაწმენდია ზედმეტი ნატანისაგან დალექილი არხები და ბუნებრივი სასულეები, შესაკეთებელი და სარეაბილიტაციოა ნიაღვარმიმღები ობიექტები.

4.

პროგრამის მიზანი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო გარემოს შექმნა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოწესრიგებული საგზაო ინფრასტრუქტურა და მოსახლეობის გადაადგილებისთვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

ა.ა) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების კაპიტალური შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1 217,9

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში, პრიორიტეტულობის შესაბამისად, განხორციელდება შიდასაქალაქო საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა – რეაბილიტაცია, რაც თავის მხრივ გულისხმობს გზების, ტროტუარებისა და ხიდების მშენებლობა – რეაბილიტაციას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გზის კაპიტალური მშენებლობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გზების კაპიტალური შეკეთება

 

1217,9

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კაპიტალურად შეკეთებული გზები, რომლებიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტს და ამ გზებით სარგებლობა იქნება უსაფრთხო და კომფორტული

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კაპიტალურად შეკეთებული გზები

120000 კვ.მ.

143000 კვ.მ.

კლიმატური პირობები, კონტრაქ­ტორის მიერ, არაკეთილ­­სინდი­სიერად შესრუ­ლებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალის­წინებული

ა.ბ) ქვეპროგრამა: გზებისა და ტროტუარების მიმდინარე შეკეთება (პროგრამული კოდი 02 01 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

800,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის მასშტაბით ქუჩების გარკვეული ნაწილი საჭიროებს მიმდინარე ორმოულ შეკეთებას, რათა გახანგრძლივდეს მათი ექსპლოატაციისა და გამოყენების ვადები. აქედან გმომდინარე, მნიშვნელოვანია გზების მიმდინარე შეკეთება.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გზის მიმდინარე შეკეთება, რომლითაც შენარჩუნდება უსაფრთხოება და კომფორტი

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

გზების პერიოდული შეკეთება

740,0

ქუჩების სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული გრანიტის ძელაკებისა და ფილების შეკეთება

30,0

გზის სავალ ნაწილსა და ტროტუარებზე დაზიანებული დაწნეხილი და დეკორატიული ფილების შეკეთების სამუშაოები

30,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ორმოულად შეკეთებული გზები, კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ორმოულად შეკეთებული გზები

45000 კვ.მ.

73000 კვ.მ.

კლიმატური პირობები, კონტრაქ­ტორის მიერ, არაკეთილ­­სინდი­სიერად შესრუ­ლებული სამუშაო, ახალი გარემოებები, რომელიც პროექტით არ არის გათვალის­წინებული

ა.გ) ქვეპროგრამა: სანიაღვრე სისტემის რეაბილიტაცია მშენებლობა (პროგრამული კოდი 02 01 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

45,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

სანიაღვრე ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ქალაქის ერთ–ერთ პრობლემატურ ნაწილს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება როგორც მიმდინარე საექსპლოატაციო, ასევე, სარეაბილიტაციო და კაპიტალური სამუშაოები.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სანიაღვრე სისტემის მოწესრიგებით ნალექების გამტარუნარიანობის ზრდა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ბუნებრივი სასულეების ექსპლუატაცია

 

45,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული და კაპიტალურად შეკეთებული სანიაღვრე სისტემა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

კაპიტალურად მოწყობილი სანიაღვრე

2200 გრ.მ.

3700 გრ.მ.

 

ექსპლოა­ტირ­ებული სასულეების რაოდენობა

21

26

 

ა.) ქვეპროგრამა: საგზაო ნიშნები და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 01 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

130,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საგზაო ტრანსპორტის მოწესრიგებული მოძრაობისათვის და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია მოხდეს საგზაო ნიშნების, შუქნიშნებისა და ქვეითთა გადასასვლელების მოწესრიგება/რეაბილიტაცია, ასევე, სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების მოწყობა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

საგზაო მოძრაობის მოწესრიგებული ფუნქციონირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შუქნიშნებისა და საგზაო ნიშნების ექსპლოატაცია

70,0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

10,0

სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების მოწყობა

50,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოწესრიგებული და უსაფრთხო საგზაო მოძრაობა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ექსპლოა­ტაციაგა­წეული შუქნიშნები

30

30

 

ექსპლოა­ტაციაგა­წეული საგზაო ნიშნები

100

100

 

დაგებული სიჩქარის შემზღუდველი ბორცვების რაოდენობა

70

10

 

ბ) პროგრამა: გარე განათება (პროგრამული კოდი 02 03)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

3 240,0

3.

პროგრამის აღწერა

ღამის პერიოდში მუნიციპალიტეტში მოსახლეობის (განსაკუთრებით ქალებისა და ბავშვების) უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნისთვის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია გარე განათებას, შესაბამისად, საჭიროა მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება. დღეის მდგომარეობით, გარე განათების ქსელი ფუნქციონირებს დასახლებული ტერიტორიის 100%–ზე.

4.

პროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობის გადაადგილებისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განათებული დასახლებული ტერიტორიის მოცულობა

100%

100%

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: გარე განათების ქსელის ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 02 03 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

3 000,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის აუცილებელია ქალაქის გარე განათების ქსელის შეუფერხებელი ფუნქციონირება, ასევე, ახალი ლედ ტიპის ეკონომიური სანათებისა და უბნებზე ჯიპიესების დაყენებით ელექტროენერგიის ხარჯის შემცირება.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება, დახარჯული ელექტროენერგიის შემცირება

 5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ხარჯი

485,0

სანათი წერტილების ექსპლოატაცია

760,0

ელექტრო ენერგიის ხარჯი

1 750,0

განათებისათვის მაკომპლექტებლების შეძენა

5,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი, დროულად აღმოფხვრილი პერიოდულად წარმოქმნილი შეფერხებები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

მიზნობრივი მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გარე განათების წერტილების რაოდენობა

16300

16400

მოსახლეობის მომართვიანობა, ავარიული სიტუაციები, ელ. ენერგიის ცვალებადობა

შეკეთებული სანათების რაოდენობა

3000

1000

არსებული სანათების ახალი დიოდური სანათებით ჩანაცვლება

8900

10000

შეკეთებული და გამოცვლილი ბოძების რაოდენობა

50

50

შეკეთებული სადენების რაოდენობა

3000 მ.

3000 მ.

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: კაპიტალური დაბანდებები გარე განათების სფეროში (პროგრამული კოდი 02 03 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქუთგანათების სერვისი“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

240,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის გარე განათების სრულყოფისათვის მართვის მოდემების, საახალწლო აქსესუარებისა და დეკორაციების შეძენა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

განათებული ტერიტორიის ფართობის ზრდა, გარე განათების ქსელის გამართული ფუნქციონირება.

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მოდემების, საახალწლო აქსესუარებისა და დეკორაციების შეძენა

200,0

შენობის გადახურვის მოწყობა და სხვა კაპიტალური სამუშაოების ორგანიზება

40,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი გარე განათების ქსელი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ახალი სანათი წერტილების რაოდენობა

100

 

შენობის გადახურვა

1

 

გ) პროგრამა: მშენებლობა, ავარიული ობიექტებისა და შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

550,0

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალური სერვისების მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომობას, მათთან მარტივ კომუნიკაციას, ასევე, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საბინაო – საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას, ამჟამად, აღრიცხვაზეა მრავალი ავარიული საცხოვრებელი სახლი, რომელსაც ესაჭიროება გადახურვა.

4.

პროგრამის მიზანი

სერვისების ხელმისაწვდომობა, სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესება

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მოსახლეობისათვის კომფორტული და უსაფრთხო გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილი­ტირებული ობიექტების რაოდენობა

 

 

 

გ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ავარიული საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 04 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

350,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში, მრავლად არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ დაზიანებული სახურავის მქონე ინდივიდუალურ სახლებში, რის გამოც, ცხოვრება გაუსაძლისია. განსაკუთრებული ყურადღება ესაჭიროებათ ისეთ ოჯახებს, რომელთა სოციალური სტატუსის დამადასტურებელი სარეიტინგო ქულა 65000 და ნაკლებია. მწირი შემოსავლების გამო, მათ ფაქტობრივად, არ აქვთ საშუალება მცირედით მაინც გაიუმჯობესონ საცხოვრებელი გარემო. მათ რიგებში მრავლად არიან მარტოხელა მოხუცი პენსიონერები, რომლებიც აღნიშნული კუთხით საჭიროებენ აუცილებელ და გადაუდებელ დახმარებას. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება სპეციალური კომისიის მიერ, ოჯახის სოციალურ–ეკონომიკური მაჩვენებლის შესაბამისად.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

საცხოვრებელი სახლების საექსპლოატაციო ვადის გაზრდა; მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის სახლების სახურავების რეაბილიტაცია

350,0

დასაბრუნებელი 2.5%

 

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილი­ტირებული სოციალურად დაუცველი ოჯახების სახლების რაოდენობა

198

224

მომართ­­ვი­ანობა

გ.ბ) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა – რეკონსტრუქცია (პროგრამული კოდი 02 04 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

 ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა და რემონტი

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მუნიციპალური სერვისების ხელმისაწვდომობის გაზრდა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

თაბუკაშვილის ქუჩაზე „ვაკისუბნის“ ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა

 

200,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი მუნიციპალური სერვისები, ეფექტურად განხორციელებული მუნიციპალური სერვისები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

საბაზისო მაჩვენებელი

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ადმინის­ტრაციულ ერთეულებში გამართული ინფრასტრუქ­ტურის მქონე ადმინის­ტრაციული შენობები

8

1

 

დ) პროგრამა: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება (პროგრამული კოდი 02 05)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

770,0

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის თანამონაწილეობით ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საკუთარი და საერთო საკუთრების მოვლა – პატრონობა. თანადაფინანსების პრინციპით განხორციელებული პროექტებითა და ღონისძიებებით მუნიციპალიტეტი აქტიურად ეხმარება მოსახლეობას მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს საცხოვრებელი გარემო და ქმნის ხელსაყრელ პირობებს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებისათვის.

4.

პროგრამის მიზანი

გაუმჯობესებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნა, ამხანაგობების ჩართულობა სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებაში

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

გაუმჯობესებული და კომფორტული საცხოვრებელი გარემო

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

თანადაფი­ნანსებით განხორცი­ელებული პროექტების რაოდენობა

 

 

მომართ­ვიანობა

დ.ა) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ლიფტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

70,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული ლიფტები რჩება პრობლემად ადგილობრივი მოსახლეობის უსაფრთხო გადაადგილებისათვის.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

 5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ლიფტების რეაბილიტაცია

 

70,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული ლიფტების გაზრდილი რაოდენობა. მოქალაქეებისათვის შექმნილი უსაფრთხო გარემო

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილი­ტირებული ლიფტების რაოდენობა

20

23

მომართ­ვიანობა

დ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების ფურნიტურა (პროგრამული კოდი 02 05 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

115,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მოთხოვნის შესაბამისად, შესაძლებელია მოეწყოს ატრაქციონები, ძელსკამები, მცირე მოცულობის დეკორატიული ურნები, დასასვენებელი ფანჩატურები, მარტივი ტიპის სტაციონარული „ტრენაჟორები“, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მიმდებარე თავისუფალ ტერიტორიაზე, ადამიანებისათვის გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად, რაც განხორციელდება თანადაფინანსების პრინციპით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით ეზოების მოწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი ამხანაგობებისათვის

60,0

ატრაქციონების შეძენა – მონტაჟი ამხანაგობებისათვის

40,0

დასასვენებლად განკუთვნილი ფანჩატურის მოწყობა ამხანაგობებისათვის

15,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანამონაწილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბინათმესა­კუთრეთა ამხანაგობების თანამონა­წილეობით ურბანული ფურნიტურით მოწყობილი ეზოების რაოდენობა

491

620

 

დ.გ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

100,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების გამო, ნალექით სველდება მთლიანი ფასადები, რაც იწვევს ნალესის ჩამოშლას და სახლები ავარიული ხდება. ზემოთ მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა, საცხოვრებლად უსაფრთხო გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

წყალსაწრეტი მილებისა და პარაპეტების რეაბილიტაცია

100,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კორპუსებში პარაპეტებისა და წყალსაწრეტი მილების მდგომარეობის მოწესრიგება და საცხოვრებლად შექმნილი უსაფრთხო გარემო

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტი­რ­ებული მრავალბი­ნიანი საცხოვ­რებელი სახლების რაოდენობა

 

 

მომართ­ვიანობა

დ.დ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

50,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების დაზიანებული წყალ–კანალიზაციის ქსელებიდან სარდაფებში ჩადინებული წყალი და ფეკალური მასები აზიანებს კორპუსების საძირკვლებს და ქმნის ანტისანიტარიას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კორპუსების ექსპლოატაციის ვადის ზრდა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

50,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კორპუსებში მოწესრიგებული წყალკანალიზაციის სისტემა და აღმოფხვრილი ანტისანიტარია

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შეკეთებული წყალკანა­ლიზაციის სისტემების რაოდენობა

132

150

მომართ­ვიანობა

დ.ე) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 05 06)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

100,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სადარბაზოების შესასვლელებში რკინის, საკეტიანი კარებების მონტაჟი, სურვილის შემთხვევაში, აუცილებლობის დროს პანდუსების მოწყობა, სადარბაზოს კარებამდე მისასვლელი კიბეებისა და ამორტიზებული ხის კიბეების კონსტრუქციის სრული, ან ნაწილობრივი რეაბილიტაცია, შესასვლელის გადახურვის კონსტრუქციისა და ბაქანის რეაბილიტაცია, მეტალოპლასტმასის ფანჯრების ჩასმა, სენსორული განათებების მოწყობა და სადარბაზოებში არსებული წყალსაწრეტი მილების რეაბილიტაცია.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მოსახლეობისათვის საცხოვრებლად უსაფრთხო და კომფორტული გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სადარბაზოების რეაბილიტაცია

 

100,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სადარბაზოს შესასვლელები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილი­ტირებული სადარბაზოს შესასვლელები

297

327

მომართ­ვიანობა

დ.ვ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა–გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 07)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

315,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში არსებული სოციალურ – ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობები ვერ ახორციელებენ ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო ქონების დამოუკიდებლად მოვლა – პატრონობასა და განვითარებას. მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის დაზიანებული სახურავი მთლიანად აზიანებს ჭერს და მაღალ სართულებზე განთავსებულ ბინებზე მითითებული ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტიურობაზე.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კორპუსების სახურავის ექსპლოატაციის ვადის ზრდა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების მცხოვრებთათვის სხვადასხვა სახეობის მასალის შეძენა – გადაცემა

300,0

საბანკო გარანტიის მომსახურება

15,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ენერგოეფექტური კორპუსები, რეაბილიტირებული სახურავები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირ­ებული სახურავებისა და ენერგოეფექ­­­ტური კორპუსების რაოდენობა

340

440

მომართ­ვიანობა

დ.ზ) ქვეპროგრამა: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა და გადაცემა (პროგრამული კოდი 02 05 08)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

20,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყალი აზიანებს შენობის საძირკველს, რაც ხელს უშლის მათი კონსტრუქციული მდგრადობის შენარჩუნებას. შექმნილია ანტისანიტარიის კერები, რის გამოც მოსალოდნელია სხვადასხვა ინფექციური დაავადებების გავრცელება. გამომდინარე აქედან, გათვალისწინებულია ამოსატუმბი საშუალებების გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის. მითითებული ღონისძიების განხორციელების რიგითობა და მისამართების ნუსხის დამტკიცება დამოკიდებულია ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების აქტივობაზე.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მაღლივი კორპუსების საძირკვლის მდგრადობის შენარჩუნება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების სარდაფებში დამდგარი წყლის ამოსატუმბი მოწყობილობების შესყიდვა და გადაცემა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისათვის

20,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მდგრადობაშენარჩუნებული მაღლივი კორპუსების სარდაფები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

რეაბილიტირ­ებული სარდაფების რაოდენობა

100

120

მომართ­ვიანობა

ე) პროგრამა: ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

708,7

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ქალაქში მნიშვნელოვანი და აუცილებელი კეთილმოწყობის ღონისძიებების სრულყოფილად და ეფექტურად განხორციელება; ქალაქის მიმზიდველობის გაზრდისათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება; სხვადასხვა ქალაქგაფორმებითი ღონისძიებების მოწყობა კონკრეტული ღონისძიების სპეციფიკისა და მისი ჩატარების ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით; ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით ისეთი სხვადასხვა სახის ლოკალური პრობლემების აღმოფხვრა, რომლებიც წლების განმავლობაში მოუგვარებელია და ასახვა ვერ ჰპოვა ბიუჯეტში.

4.

პროგრამის მიზანი

ქალაქის იერსახის გაუმჯობესება, ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ესთეტიკური და ტურისტებისთვის მიმზიდველი ქალაქი

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ტურისტების რაოდენობა

 

 

 

პროექტების რაოდენობა

 

 

 

­ე.ა) ქვეპროგრამა: ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით თავისუფალი ინიციატივების განხორციელება (პროგრამული კოდი 02 06 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის მასშტაბით, ადმინისტრაციული ერთეულების მიხედვით არსებული პრობლემების მოგვარება, რომელიც არ არის გათვალისწინებული ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით, წლების განმავლობაში მოუგვარებელია სხვადასხვა პრობლემატური საკითხის გადაწყვეტა, მოქალაქეებისათვის კომფორტული გარემოს შექმნა, საჭირო ღონისძიებების განხორციელების რიგითობა და მისამართები განისაზღვრება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ შექმნილი კომისიებისა და ადმინისტრაციული ერთეულების მომართვების საფუძველზე.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ისეთი ღონისძიებების განხორციელება, რაც ბიუჯეტით არ არის გათვალისწინებული და მოსახლეობისთვის რიგი პრობლემების გადაჭრა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

თავისუფალი ინიციატივების უზრუნველყოფა

150,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის ინიციატივების დაკმაყოფილება ქვეპროგრამის შესაბამისად

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

განხორციელ­ებული პროექტების რაოდენობა

24

32

მომართ­ვიანობა

ე.ბ) ქვეპროგრამა: მემორიალური დაფებისა და ძეგლების მოწყობა (პროგრამული კოდი 02 06 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

54,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწეების პატივსაგებად და მომავალი თაობებისათვის ისტორიული ინფორმაციის შესანარჩუნებლად დიდ აუცილებლობას წარმოადგენს მემორიალური დაფების მოწყობა – ექსპლოატაცია.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მემორიალური დაფებისა და ძეგლების რეაბილიტირება და მოვლა – პატრონობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

 8 აგვისტოს მემორიალის რეაბილიტაცია

33,0

9 მაისის მემორიალის რეაბილიტაცია

21,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილი და ექსპლოატირებული მემორიალური დაფები, ძეგლები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოვლილი და რეაბილი­ტირებული მემორია­ლური დაფების რაოდენობა

 

 

 

ე.გ) ქვეპროგრამა: შადრევან აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 02 06 07)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

504,7

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ეკოლოგიის, რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის შადრევან–აუზების ექსპლოატაცია – რეაბილიტაცია.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

შადრევან–აუზების გამართული ფუნქციონირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

შადრევან – აუზების წყლის ხარჯი

150,0

შადრევან – აუზების ელექტრო ენერგიის ხარჯი

170,0

16 ერთეული შადრევან – აუზისა და წყლის ნიჟარების ექსპლოატაცია

184,7

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შეუფერხებლად ფუნქციონირებადი შადრევან – აუზები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ფუნქციონირებადი შადრევან – აუზების რაოდენობა

8

8

 

ვ) პროგრამა: ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 07)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

160,0

3.

პროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

4.

პროგრამის მიზანი

შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება

6.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება

0

32

N/A

ვ.ა) ქვეპროგრამა: ქუთაისის მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის სუბსიდირება (პროგრამული კოდი 02 07 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

160,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შექმნა, რომელმაც ხელი უნდა შეუწყოს მოსახლეობის სწრაფ, უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

160,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება. მოსახლეობისათვის ხარისხიანი სერვისის მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შპს „ქუთაისის სატრანსპორტო კომპანიის“ გამართული ფუნქციონირება

0

32

N/A

ზ) პროგრამა: საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოები (პროგრამული კოდი 02 10)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

600,0

3.

პროგრამის აღწერა

პროექტირების ეტაპზე ხდება საინჟინრო გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც განაპირობებს სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ვადებს, ხარისხსა და სამშენებლო ობიექტის საბოლოო სახეს.

4.

პროგრამის მიზანი

სრულყოფილი საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო სამუშაოების შეძენა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

ინფრასტრუქტურული პროექტები

600,0

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

შეძენილი პროექტების რაოდენობა

44

30

N/A

თ) პროგრამა: საპროექტო დოკუმენტაციისა და სამშენებლო სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის მომსახურება (პროგრამული კოდი 02 11)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულები – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავებისა და საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახურები

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

400,0

3.

პროგრამის აღწერა

სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით ხორციელდება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე ორგანიზაციისა და სპეციალისტების მომსახურების შეძენა

4.

პროგრამის მიზანი

სამშენებლო და საპროექტო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

პროექტებსა და სამუშაოებზე ზედამხედველობა

400,0

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ხარისხიანი საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

საგარანტიო ვადაში, ობიექტზე წარმოშობილი ხარვეზის შედეგად მუნიციპალი­ტეტისათვის მიყენებული ზიანი

 

 

 

2. დასუფთავება და გარემოს დაცვა (პროგრამული კოდი 03 00) პრიორიტეტის განხორციელებით საგრძნობლად გაუმჯობესდება ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა, ქალაქისათვის აუცილებელ და მნიშვნელოვან საზრუნავს წარმოადგენს მისი დასუფთავება, უპატრონო ცხოველებისაგან იზოლირება და ხეების გადაბელვა, მცენარეთა ფიტოსანიტარული მდგომარეობა, ქალაქის მოსახლეობის დასვენების პირობები. მწვანე საფარის მოვლა–პატრონობა, მწვანე ნარგავებით ტერიტორიების შევსება და მათი შენარჩუნება საშუალებას იძლევა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდეს ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობა.

ა) პროგრამა: ქალაქის დასუფთავება და ნარჩენების გატანა (პროგრამული კოდი 03 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

5 000,0

3.

პროგრამის აღწერა

ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შესანარჩუნებლად და გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ქუჩების დასუფთავება, ნარჩენების გატანა, ქუჩების მორწყვა – მორეცხვა, დეზინფექცია და დერატიზაცია.

4.

პროგრამის მიზანი

ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება – გაუმჯობესება

5.

პროგრამის ღონისძიებები

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის და ადმინისტრაციული შენობების დაგვა, დასუფთავება, მორწყვა/ მორეცხვა, ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით ქუჩების გაწმენდა და საზოგადოებრივი ტუალეტების მომსახურება

2 231,9

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიიდან ნარჩენების გატანა

2 282,8

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ღვარსადენების მოვლა – ექსპლოატაცია და კაპიტალური შეკეთება, სეზონურად, მაღალი ბალახების ჩათიბვა

206,4

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის დერატიზაცია, დეზინფექცია, დეზინსექცია

44,6

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საფეხმავლო ტროტუარებზე სპეციალური ჭრილების გაკეთება, საზოგადოებრივი ტუალეტების მოვლა – პატრონობა, სარდაფებიდან წყლის ამოტუმბვა, სარეკრიაციო ზონების განვითარების ხელშეწყობა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოსაცდელის მონტაჟი – დემონტაჟი, ძეგლებისა და ხიდების მოაჯირების მოვლა – პატრონობა, დაზიანებული გზის საფარის გრუნტით გასწორება, პოლიეთილენისა და მუყაოს ნარჩენების შეგროვება/სეპარაცია

234,3

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

დასუფთავებული ტერიტორია, გატანილი ნარჩენი, მოწესრიგებული სანიაღვრე სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ნალექების შეუფერხებელ გატარებას

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გატანილი ნარჩენების რაოდენობა

475 000,0 ტონა

475 000,0 ტონა

 

დასუფთავებული ტერიტორიის რაოდენობა

2924,6 ათ მ.3

2924,6 ათ მ.3

 

ამოწმენდილი სანიაღვრე არხების სიგრძე

35 000 გრძივი მეტრი

35 000 გრძივი მეტრი

 

დეზინფექ­ცი­რ­ებული ტერიტორიის რაოდენობა

270 000 მ.2

270 000 მ.2

 

ბ) პროგრამა: მწვანე ნარგავების მოვლა–პატრონობა და განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური. ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

1 041,1

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკებისა და სკვერების მოვლა – პატრონობა, კერძოდ, ხორციელდება ნარგავების მოვლა, ნიადაგის მომზადება, ერთწლიანი და მრავალწლიანი ნარგავების დარგვა, მორწყვა, შეწამვლა და საჭიროების შემთხვევაში შხამქიმიკატების შეტანა.

4.

პროგრამის მიზანი

ქალაქის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და გაუმჯობესება.

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მწვანე საფარით განაშენიანების ფართობი

 

 

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: ქალაქის გამწვანების მოვლა–პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

830,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ეკოლოგიური მდგომარეობისა და რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია ქალაქის მორთვა სეზონური ყვავილებით, სკვერების დაგვა – დასუფთავება და სკვერების მშენებლობა – რეაბილიტაცია.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ეკოლოგიურად სუფთა და ესთეტიური გარემოს შენარჩუნება – განვითარება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ქალაქის გამწვანება, მოვლა – პატრონობა და სკვერების კეთილმოწყობა

 

830,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოვლილი სკვერები და რეკრეაციული ტერიტორია

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოვლა – პატრონობაში არსებული სკვერების რაოდენობა

50

50

N/A

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ხე–მცენარეების გადაბელვა (პროგრამული კოდი 03 02 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

211,1

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

მოსახლეობის უსაფრთხოებისთვის აუცილებელია გამხმარი ხეების მოჭრისა და გადაბელვის სამუშაოების წარმოება. მეორეს მხრივ, ჯანმრთელი ხეების გადაბელვითი სამუშაოები ხელს უწყობს მათი სიცოცხლისუნარიანობის გახანგრძლივებას. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხდება საშეშე მერქანის დამზადება და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის დარიგება.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქის ეკოლოგიური და უსაფრთხო მდგომარეობის შენარჩუნება–გაუმჯობესება, შექმნილი უსაფრთხო გარემო და შენარჩუნებული ხე–მცენარეები

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

 ხე–მცენარეების მოვლა

211,1

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გადაბელილი და გადაჭრილი ხეების რაოდენობა

550 ც.

550 ც.

 

გ) პროგრამა: უპატრონო ცხოველების ოპერირება (პროგრამული კოდი 03 04)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „სპეციალური სერვისები“

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

368,6

3.

პროგრამის აღწერა

ვეტექიმთა ჯგუფის მიერ  თავშესაფარში პირუტყვის შემოწმება და საჭიროების შემთხვევაში, როგორც მედიკამენტოზური, ასევე, ქირურგიული მკურნალობის გაწევა, მათ შორის: ა) პირუტყვის მეთვალყურეობის გარეშე ყოფნის შემთხვევაში (ქუჩები, მაგისტრალები, ბაღები, სკვერები) მათი დაჭერა და იზოლაცია. დაჭერა უნდა განხორციელდეს თანამედროვე ძაღლსაჭერით და უმტკივნეულოდ, სათანადო ხელსაწყოებით, სპეციალური აღჭურვილობითა და ეკიპირებით (ცხოველის დამჭერი დასაფიქსირებელი ლასო, სპეციალური ხელთათმანები, დამჭერის სპეციალური აღჭურვილობა, კატის დამჭერი სპეციალური მაშა, ბადე, სპეციალური დასაძინებელი შპრიცსასროლი მოწყობილობა, კანონით გათვალისწინებული სხვადასხვა მედიკამენტები). გადაყვანა უნდა მოხდეს სათანადო მოწყობილობით აღჭურვილი ავტომობილით დროებით თავშესაფარში, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად და ვეტ.ექიმის შემოწმებამდე და სათანადო დასკვნის დაწერამდე უნდა განხორციელდეს მათი მოვლა – პატრონობა; ბ) შემოყვანილი ძაღლების განთავსება იზოლირებულ საკარანტინო ვოლიერებში და სხვადასხვა სახის საჭირო მედიკამენტებით აღჭურვილი ვეტ.ექიმების მეშვეობით მათზე დაკავშირებული პერიოდის განმავლობაში, სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების განხორციელება – გამოყენება; ექიმ ვეტერინარის მიერ ცხოველის ვიზუალური დათვალიერება, მკურნალობა (დეჰელმინაცია, ვაქცინაცია, მათ შორის კომპლექსური, ანტილაბიური და სხვა), ცხოველის ბიომასალის ლაბორატორიული კვლევა (სისხლის, შარდის, ფეკალის, ბეწვის, კანის და ნაცხის ანალიზები), გეგმიური და არაგეგმიური ოპერაციების (სტერილიზაცია, კასტრაცია) ჩატარება და ექიმვეტერინარის ან/და კინოლოგის შესაბამისი დასკვნის (ლაბორატორიული ან/და ვიზუალური) შემუშავება, ადამიანისა და სხვა ცხოველების საფრთხის (აფრესია ან/და დაავადება) ცხოველების ჰუმანური გზით დაძინება (ავთანაზია) სპეციალური პრეპარატებით; გ) სათანადო ვეტერინარული ღონისძიებების გატარების შემდგომ, ვეტერინარული კომისიის დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელი ძაღლების დანომვრა და მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე, ან მიზანშეწონილობის შემთხვევაში, ცხოველების დაბრუნება ბუნებრივ არეალში, ან პირვანდელ საცხოვრებელ ტერიტორიაზე. ხოლო აგრესიული ქცევა, რომელიც არ იძლევა თანაარსებობის საშუალებას ადამიანთან, ან სხვა ცხოველებთან ურთიერთობის პირობებში, მათ შორის იდიოპათიური აგრესია (უცაბედი სიბრაზის სინდრომი), ადამიანების ან/და ცხოველებისათვის საშიში დაავადება, ძლიერი ტრამვა(ები) ან/და დაზიანებები, რომლებიც არათავსებადია სიცოცხლესთან, მე-3 – მე-4 სტადიის ონკოლოგიური დაავადება, დამბლა, პარეზი და სხვა განუკურნებელი დაავადებები, შეუქცევადი დაუძლურება (მათ შორის, სიბერის პროცესის გაღრმავების შედეგად), ფიზიკური ნაკლი ახალშობილებში, ვეტერინალური კომისიის მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება და ევთანაზიის ჩატარება, სანარკოზე საშუალება ქსილაზინისა და თიოფენტალის ინტრავენურად შეყვანის გზით; დ) ევთანაზირებული, ან დაცემული ცხოველების ლეშის გადატანა, დამარხვა თავშესაფრისათვის სპეციალურად გამოყოფილ სასაფლაოზე (ავტომშენებლის ქუჩა №49ა-ს მიმდებარედ); ე) ცხოველების გაჩუქება, მიკედლება ან/და დაინტერესებულ პირთათვის მათი დაბრუნება, საჭიროების შემთხვევაში შემდგომში მათი მოვლა – პატრონობის კონტროლი; ვ) გამოძახებაზე და საგანგებო შემთხვევებზე ოპერატიული რეაგირებისა და შემთხვევის ადგილზე დროულად გამოცხადების მიზნით, სათნადოდ შეფერილი და ციმციმა – ხმოვანი მოწყობილობებით აღჭურვილი სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება; ზ) თავშესაფრის ვოლიერების მოწყობა თანამედროვე სტანდარტებით, ვოლიერების ყოველდღიური ჩარეცხვა – დასუფთავება სპეციალური ხსნარით, კირითა და ქლორით დეზინფექციის ჩატარება; თ) ძაღლების კვება დღეში 2–ჯერ, მშრალი სპეციალური საშუალებით, შესაბამისი კვების ნორმების დადგენით, რომელიც ასახულია საკვები პროდუქტის ანოტაციაში; ი) დაჭერილი მსხვილფეხა რქოსანი საქონლის გადაყვანა თავშესაფარში სპეც. ავტომობილით; კ) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მეთვალყურეობის გარეშე დარჩენილი ცხოველების იზოლირების მიზნით გამოძახების შემთხვევაში, მოსახლეობისათვის მომსახურების გაწევა; ლ) თავშესაფარში პირუტყვის შეყვანიდან 24 საათის გასვლის შემდეგ, მეპატრონის მიერ პირუტყვის მოვლა – პატრონობისათვის გაწეული ყველა ხარჯის გადახდა, პრეისკურანტის საფუძველზე; მ) მაწანწალა ძაღლების განთავსება საკარანტინო ვოლიერებში და მათი აცრა ცოფზე. ამავდროულად ვეტერინართა ჯგუფის მიერ ყველა საჭირო მკურნალობის გაწევა სათანადო მედიკამენტებით; ნ) ლაბორატორიული დასკვნის საფუძველზე, ჯანმრთელი ძაღლებისათვის კასტრაცია/ სტერილიზაციის ჩატარება, რათა არ მოხდეს მათი გამრავლება; ო) ნაოპერაციები ძაღლების სრული გამოჯანმრთელების შემდეგ, ვეტერინართა ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე, ძაღლის დაბირკვა და გაშვება ქალაქის არეალში; პ) ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მაწანწალა ძაღლების აყვანა ჩატარებული მონიტორინგისა და ცხელ ხაზზე შემოსული გამოძახების საფუძველზე.

4.

პროგრამის მიზანი

მუნიციპალიტეტის საზღვრებში მოხეტიალე ცხოველებისაგან სხვადასხვა ვირუსული დაავადებებისა და ცოფის გავრცელების პრევენცია

5.

პროგრამის ღონისძიებები

უპატრონო ცხოველების ოპერირება

368,6

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

პირუტყვების იზოლაცია და ოპერირება

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

იზოლირ­ებული და ოპერირ­ებული ცხოველების რაოდენობა

2000

2000

 

3. განათლება (ორგანიზაციული კოდი 04 00): საბავშვო ბაგა–ბაღების აღსაზრდელთა განვითარების ხელშეწყობა და სრულფასოვანი სააღმზრდელო გარემოს შექმნა უზრუნველყოფს ქალაქის საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო და კულტურული გარემოს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას, გენდერული საკითხებისა და მათთან დაკავშირებული პრობლემატიკის აღქმას, ამ კუთხით მიზანმიმართული ღონისძიებების პრაქტიკის დანერგვას, საზოგადოების აქტიურ ჩართვას მიმდინარე საგანმანათლებლო – სააღმზრდელო და კულტურულ პროცესებში, მათი ინტელექტუალური და შემოქმედებითი უნარების სტიმულირებას; ურბანული კულტურის განვითარებას; პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა.

ა) პროგრამა: სკოლამდელი დაწესებულების ფუნქციონირება (პროგრამული კოდი 04 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ბაგა–ბაღების გაერთიანება“

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

12 250,0

3.

პროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის ბაგა – ბაღების გაერთიანება და მასში შემავალი ფილიალები წარმოადგენს სასწავლო – სააღმზრდელო დაწესებულებებს, რომლებიც ხელმძღვანელობს საქართველოს კანონით, რომლის მთავარი დანიშნულებაა საფუძველი ჩაუყაროს ბავშვის ფიზიკურ, გონებრივ, ზნეობრივ და ესთეტიკურ განვითარებას.

4.

პროგრამის მიზანი

სკოლამდელი დაწესებულებების თანაბრად, ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიური სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების მიწოდება. უსაფრთხო და მიმზიდველი გარემოს შექმნა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ფუნქციონირება

10 180,0

აღსაზრდელთა კვება

1 700,0

მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება

370,0

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

სკოლამდელი ასაკის ბავშვთა სკოლისათვის მზაობა

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბაგა–ბაღების რაოდენობა

37

37

N/A

აღსაზრდელთა რაოდენობა

9760

10000

N/A

გ) პროგრამა: განათლების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 04 03)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეულის – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

173,0

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში საგანმანათლებლო პროცესის მონაწილეთა მოტივაციის ამაღლებას, საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან კოორდინირებულ თანამშრომლობას, მოზარდთა შემეცნებით – საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, არაფორმალური განათლების პოპულარიზაციას, ქუთაისის განათლების სფეროს წარმომადგენელთა წახალისებასა და მოსწავლეთა საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის ხელშეწყობას.

4.

პროგრამის მიზანი

საგანმანათლებლო პროცესის მხარდაჭერა

5.

პროგრამის ღონისძიებები

საჯარო სკოლების მოსწავლეთა თეატრალური ფესტივალი (სპექტაკლების ჩვენება და გამარჯვებულების დაჯილდოება ნომინაციების მიხედვით) (მემორანდუმი)

10,0

ინტელექტუალური კონკურსი მოსწავლეთათვის

3,0

მოსწავლეთა შემოქმედებითი ოლიმპიადა

10,0

ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საქალაქო ღონისძიება

5,0

საზაფხულო ბანაკის მოწყობა საჯარო სკოლების VIII – IX – X კლასების სოციალურად დაუცველ და წარმატებულ მოსწავლეთათვის, ორ ნაკადად, შავიზღვისპირეთის კურორტზე

32,0

საზაფხულო შემეცნებითი ბანაკი „მცირე აკადემია“ საჯარო სკოლების საბუნებისმეტყველო მეცნიერებისა და ინფორმატიკის ოლიმპიადის გამარჯვებული მოსწავლეებისათვის შავი ზღვისპირეთის კურორტზე

20,0

მედია – პროექტი „ეტალონი“

3,0

შშმ პირი მოზარდების შემოქმედებითი უნარების განვითარების ხელშეწყობა

5,0

მასწავლებლის დღესთან დაკავშირებით საჯარო სკოლების წლის საუკეთესო მასწავლებლებისა და ამაგდარი პედაგოგების დაჯილდოვება

21,0

ქართული ენის დღე

3,0

მუზეუმის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით, ქუთაისის მუზეუმების ღვაწლმოსილი და წარმატებული თანამშრომლების დაჯილდოვება

4,0

ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადების დასკვნით ტურსა და საერთაშორისო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ მოსწავლეთა და მათი პედაგოგების დაჯილდოვება

10,0

ახალი სასწავლო წლის დაწყებისადმი მიძღვნილი კონცერტი

7,0

საერთაშორისო კონფერენციებზე, კონკურსებზე, კონგრესებზე, ოლიმპიადებსა და ფესტივალებზე ქუთაისელი პროფესორ მასწავლებლების, სტუდენტთა და მოსწავლეთა დაფინანსება

10,0

დავით აღმაშენებლის სახელობის სტუდენტთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

20,0

„ვეფხისტყაოსანი“ მოსწავლეთა ნახატებში, აკინძვა, ყდის დამზადება

5,0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

5,0

6.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

წარმატებით განხორციელებული საგანმანათლებლო პროექტები

7.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროექტების რაოდენობა

 

 

 

მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

 

4. კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი (ორგანიზაციული კოდი 05 00): ქალაქის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალელურად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვასა და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ–ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს სპორტული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობასა და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ქალაქის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით, პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე, განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის, სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები. პრიორიტეტის მიზანია, ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა, ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა, მათი საქმიანობის მხარდაჭერა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობა. ევროპული ღირებულებების გაზიარება და ევროსაბჭოს, ევროპარლამენტისა და სხვა სტრუქტურებში საქმიანობის შესწავლა პრაქტიკის მიღების მიზნით.

ა) პროგრამა: სპორტის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

7 595,5

3.

პროგრამის აღწერა

სპორტსმენებისათვის ხელშეწყობისა და შესაბამისი პირობების შექმნის მიზნით სპორტის სხვადასხვა სახეობების ხელშეწყობა, მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის განვითარება, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. ასევე, წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების წახალისება.

4.

პროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების პოპულარიზაცია, ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

ჯანსაღი ცხოვრების წესის პროპაგანდა

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

ა.ა) ქვეპროგრამა: სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4 100,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

სპორტული ფილიალების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, სპორტული ინვენტარის შეძენა და თანამედროვე სტანდარტებთან მიახლოება, სპორტსმენთა კვებით უზრუნველყოფა, შეკრებებისა და მივლინებების განხორციელება, პერსპექტიული სპორტსმენების მომზადების წლიური საწვრთნელი პროცესის ორგანიზება და ნაკრები გუნდებისათვის მომზადება, სხვადასხვა შეჯიბრებებისა და სახელობითი ტურნირების ჩატარება. გაერთიანება განაწილებულია 15 ფილიალად, რომელშიც წარმოდგენილია 41 სპორტის სახეობა. ყოველწლიურად თვალშისაცემია სხვადასხვა სახეობებში სპორტსმენების შედეგები, რაც ქალაქისათვის, როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ასევე, საერთაშორისო ასპარეზზე, მნიშვნელოვან წარმატებებს განაპირობებს.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტული სკოლების გამართული ფუნქციონირება, შეჯიბრებებში და ტურნირებში მონაწილეობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა

4 100,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი სპორტული სკოლები, ორგანიზებულად ჩატარებული შეჯიბრებები და ტურნირები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩაბმული ბავშვები და მოზარდები

4590

4600

 

სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებისა და ტურნირების რაოდენობა

982

1000

 

ა.ბ) ქვეპროგრამა: კალათბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1 000,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

კალათბურთის გუნდის ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ქვეყნის ჩემპიონატისა და სხვადასხვა სახელობის ტურნირებზე მონაწილეობის მიღება, ახალგაზრდული გუნდის ხელშეწყობა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

შპს „საკალათბურთო კლუბი ქუთაისი 2010–ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

კალათბურთის განვითარება

1 000,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი საკალათბურთე კლუბი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.გ) ქვეპროგრამა: ხელბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

200,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საწვრთნელი – სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა, კლუბის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ღონისძიებები.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ხელბურთის კლუბი ქუთაისი 2015–ის“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ხელბურთის განვითარება

200,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი ხელბურთის კლუბი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.დ) ქვეპროგრამა: ქალთა ფეხბურთის განვითარება (პროგრამული კოდი 05 01 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

150,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საწვრთნელი – სავარჯიშო შეკრებები, სპორტსმენთა კვალიფიკაციის ამაღლება, ეროვნულ და საერთაშორისო სპორტულ ღონისძიებებზე ასპარეზობა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

 შპს „საფეხბურთო კლუბი ქუთაისის მართვეს“ ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ფეხბურთის განვითარება

150,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

გამართულად ფუნქციონირებადი საფეხბურთო კლუბი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.ე) ქვეპროგრამა: რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

280,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონის ფუნქციონირების ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან თანხები სუბსიდიის სახით მიეცემა მუნიციპალურ შპს „რამაზ შენგელიას სახელობის სტადიონს“, რომელიც შემდგომ განახორციელებს სტადიონის მოვლა–პატრონობის ღონისძიებებს. სუბსიდიის ხარჯები ხმარდება შპს-ს თანამშრომელთა ხელფასების, სტადიონის კომუნალური ხარჯების ანაზღაურებას, ბიუჯეტთან ანგარიშსწორებას (ქონების გადასახადი) და სტადიონის ფუნქციონირებისათვის სხვა აუცილებელი ხარჯების დაფინანსებას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სტადიონის გამართული ფუნქციონირება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

რამაზ შენგელიას სტადიონის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

280,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მუნიციპალური საფეხბურთო სტადიონი შეუფერხებლად მასპინძლობს წლის განმავლობაში გამართულ სპორტულ ღონისძიებებს

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა

 

 

 

ა.ვ) ქვეპროგრამა: სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 09)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1 295,5

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს სპორტის სხვადასხვა სახეობის განვითარებას, საერთაშორისო ხასიათის სპორტული ტურნირების ჩატარებას, ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაციას. ასევე, მოხდება წარმატებული სპორტსმენების წახალისება, ვეტერანი და დამსახურებული სპორტსმენების საიუბილეო თარიღების აღნიშვნა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტის სხვადასხვა სახეობების წახალისება და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია

 5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გ.ჩიქოვანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ფარიკაობაში

10,0

მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის, თეიმურაზ აფხაზავას სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ბ/რ ჭიდაობაში

6,0

საქალაქო ღონისძიებები შშმ სპორტსმენთა შორის (მკლავჭიდი, წოლმჭიმი, ნარდი და შაში); (ფასიანი საჩუქრების შეძენა)

6,5

საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, გივი სარდანაძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭიდაობა სამბოში

5,0

საქართველოს სპორტის დამსახურებული მუშაკის, თ.არჩაიას ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ბალახის ჰოკეიში

3,0

კოლია ქვარიანის სახელობის ტურნირი ქართულ ჭიდაობაში

6,0

გელა დარსაძის სახელობის ტურნირი კალათბურთში

8,0

ტურნირი ჩოგბურთში

5,0

მსოფლიო ჩემპიონის დიტო შანიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ძალოსნობაში

5,0

საერთაშორისო პირველობა კარატეში

5,0

სასკოლო სპორტული ოლიმპიადა

20,0

ავტორალი პროფესიონალ და მოყვარულ მრბოლელთა მონაწილეობით

5,0

ევროპის ორგზის ჩემპიონის, აკაკი კიბორძალიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი ძიუდოში

8,0

დავით ჩირაძის მემორიალი ჭადრაკში გოგონათა და ჭაბუკთა შორის (გუნდური პირველობა)

5,0

სასკოლო პირველობა წყალბურთში

5,0

ქორქია – საკანდელიძის სახელობის თასის ტურნირი

40,0

ზ.შეყრილაძისა და საქართველოს დამსახურებული მწვრთნელის, მ.დოხტურაშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

8,0

მსოფლიო ჩემპიონის, აკაკი კაკაურიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ტურნირი კრივში

15,0

მაია ჩიბურდანიძის სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ჭადრაკში (მემორანდუმი)

20,0

სპორტული კვირეული – მასობრივი შეჯიბრებები სპორტის სხვადასხვა სახეობაში (მარათონი, ტურნირი მინი ფეხბურთში ადმინისტრაციულ ერთეულებს შორის)

12,0

წლის წარმატებული სპორტსმენების საზეიმო მიღება

10,0

წარმატებული ქუთაისელი სპორტსმენების სტიპენდია

70,0

ქუთაისელი ოლიმპიური ჩემპიონების სტიპენდია

36,0

ქუთაისელი ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელების საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით ფულადი ჯილდოს გაცემა

10,0

საქართველოს ჩემპიონის, ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონატებზე გამარჯვებული (პრიზიორი) სპორტსმენების, გამარჯვებული ვეტერანი სპორტსმენებისა და მწვრთნელებისათვის ფულადი ჯილდოს გაცემა

77,0

რაგბის ხელშეწყობა (ააიპ სარაგბო კლუბი „აია“ – 450,0 ათასი ლარი, რაგბის კლუბი „არესი“ – 120.0 ათასი ლარი, საეკლესიო კლუბი „ბაგრატი“ – 50.0 ათასი ლარი) (მემორანდუმი)

620,0

ბალახის ჰოკეის დაფინანსება

20,0

ააიპ „ქუთაისის ოლიმპიური კომიტეტი“ (მემორანდუმი)

6,0

მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატებში მონაწილე ქუთაისელი სპორტსმენების ტრანსპორტირების დაფინანსება

40,0

ქუთაისელი სპორტსმენების ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ტურნირებზე გასამგზავრებლად ფინანსური დახმარება

40,0

კოლია ქვარიანის ნეშტის გადმოსვენების ხარჯი

50,0

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში“ დასაქმებული საქართველოს სპორტის დამსახურებული მწვრთნელის/ მოღვაწის/ მუშაკის წოდების მქონე პირთა ყოველთვიური ფულადი ჯილდო

94,0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

25,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წარმატებით ჩატარებული ადგილობრივი და საერთაშორისო სპორტული ღონისძებები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძი­ებების რაოდენობა

 

 

 

მონაწილეთა რაოდენობა

 

 

 

ა.ზ) ქვეპროგრამა: სხვადასხვა სახეობის სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების მოწყობა – რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 05 01 10)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ინფრასტრუქტურის განვითარების, კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

570,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში არსებული, ჯერ კიდევ, წლების წინ მოწყობილი სპორტული „ტრენაჟორები" და ატრაქციონები, რომელთაც შემოღობვა, სათამაშო ზედაპირი და სხვა შემადგენელი ნაწილები დაზიანებული აქვს, საჭიროებს აუცილებელ რეაბილიტაციას, ადამიანებისათვის უსაფრთხო და დაცული გამაჯანსაღებელი გარემოს შესაქმნელად. აღნიშნული ქვეპროგრამის განვითარება ხელს შეუწყობს ქალაქ ქუთაისში, სკოლამდელი და დაწყებითი კლასების ბავშვებისათვის კომფორტული გასართობი და დასასვენებელი ადგილების შექმნას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების განთავსება, სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რეაბილიტაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ღონისძიებების დასახელება

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ძელსკამების შეძენა – მონტაჟი, რეაბილიტაცია – ექსპლოატაცია

 

200,0

სპორტული „ტრენაჟორების“ რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მშენებლობა

 

250,0

სპორტული „ატრაქციონების“ მონტაჟი, რეაბილიტაცია, ექსპლოატაცია და მშენებლობა

 

120,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

რეაბილიტირებული სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

სპორტულ – გამაჯანსაღებელი და დასასვენებლად განკუთვნილი ობიექტების რაოდენობა

997

1500

 

ბ) პროგრამა: კულტურის სფეროს განვითარება (პროგრამული კოდი 05 02)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

7 269,0

3.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის კულტურული ცხოვრებისათვის აუცილებელია წლის მანძილზე ჩატარდეს სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები და საერთაშორისო კულტურული აქტივობები. ასევე, მოხდეს ი.ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის, ფოლკლორის სახელმწიფო ანსამბლისა და კულტურის ღონისძიებების ხელშეწყობა.

4.

პროგრამის მიზანი

სხვადასხვა კულტურული დაწესებულებების ფუნქციონირების ხელშეწყობა, მუნიციპალიტეტში კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნება

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

კულტურული ცხოვრების წესის პროპაგანდა

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

წლის განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

 

 

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა გაერთიანება“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

4 500,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

პროგრამა გულისხმობს ქალაქ ქუთაისში, კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომავალი თაობის შემეცნებით – საგანმანათლებლო დონის ამაღლებას, გაერთიანებაში შემავალი ფილიალების მუშაობის გააქტიურებას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კულტურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ხელშეწყობა, ქართული კულტურის პოპულარიზაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციის ფუნქციონირება

4 500,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

კულტურულ – სახელოვნებო, საგანმანათლებლო დაწესებულებების გამართულად ფუნქციონირება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

დაწესებულებების რაოდენობა

18

18

N/A

აღსაზრდელთა რაოდენობა

3442

3450

N/A

ვიზიტორთა რაოდენობა

70000

45000

N/A

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: ი.ჭავჭავაძის სახელობის ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის ი.ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

850,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის საჯარო ბიბლიოთეკა და ფილიალები წარმოადგენს მიმზიდველ, საინტერესო და ხელმისაწვდომ ადგილს საზოგადოებრივი თავშეყრისათვის, სადაც მოსახლეობა იღებს განათლებას, ინფორმაციას და ხელს უწყობს განათლებული სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მკითხველისთვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა, ხელმისაწვდომი საზოგადოებრივი თავშეყრის კერების შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

798,0

წიგნადი და პერიოდულ გამოცემათა ფონდების შევსება უახლესი ლიტერატურით

30,0

ინვენტარის განახლება

15,0

ანალიტიკური ბიბლიოგრაფიის, სამეცნიერო ჟურნალისა და სხვა ბეჭვდითი მომსახურება

4,5

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სხვადასხვა სახის კონკურსების, გამოფენებისა და წიგნების პრეზენტაციების მოწყობა

2,5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მკითხველისათვის შექმნილი კომფორტული გარემო

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გაციფრებული წიგნების რაოდენობა

620

770

 

ელექტრონულ კატალოგში ასახული წიგნების რაოდენობა

241000

261000

 

სტუმართა რაოდენობა

6500

10000

 

ბ.გ) ქვეპროგრამა: ფოლკლორის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

900,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მერიის ფოლკლორის ცენტრი – სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლი“ წარმოადგენს დაწესებულებას, სადაც ხდება ხალხური შემოქმედების შენარჩუნება და განვითარება, ფოლკლორულ–ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობის მოძიება და პოპულარიზაცია

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო (პროფესიული) ანსამბლისა და ბავშვთა სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლების მუშაობისათვის მიმზიდველი გარემოს შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

870,0

არაფინანსური აქტივები

30,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელებული საქმიანობის პოპულარიზაცია

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

საზღვარგარეთ ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

25

29

 

ქვეყნის შიგნით ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

50

50

 

ბ.დ) ქვეპროგრამა: კულტურის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 02 06)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

1 019,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წლის მანძილზე ხორციელდება სხვადასხვა ხასიათის კულტურული ღონისძიებები, ფესტივალები, საერთაშორისო კულტურული აქტივობები, კულტურული დღეები, გაცვლითი გასტროლები, გამოფენები, კონკურსები და ფორუმები, ასევე, სხვადასხვა ლიტერატურული ნაშრომების გამოცემა და ქუთაისში მცხოვრები ნიჭიერი შემოქმედების მხარდაჭერა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქის კულტურული ცხოვრების მხარდაჭერა და განვითარების ხელშეწყობა.

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქუთაისში გამოცემული ბეჭდური ჟურნალების დაფინანსება („უქიმერიონი“, „მწვანეყვავილა“, „განთიადი“, „თეატრალური ქუთაისი“)

85,0

ქუთაისელი მწერლებისა და მეცნიერების პუბლიკაციებისა და ქუთაისის კატალოგის გამოცემა (სამი რეზოს ნოველების კრებული, ქუთაისი სასაჩუქრე კატალოგი – მემორიალური ქუთაისი; რეზო ჭეიშვილის V–VI ტომი)

40,0

ქუთაისელი მხატვრების მხარდაჭერის პროგრამა

40,0

ქუთაისელი მწერლების, მხატვრებისა და თეატრალური მოღვაწეების საიუბილეო პროგრამა

20,0

სადღესასწაულო დღეების აღსანიშნავი ღონისძიებების დაფინანსება (დავითობა, ქალთა საერთაშორისო დღე, 26 მაისი, გიორგობა)

25,0

საკონცერტო ღონისძიებები და ფესტივალები (მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალი)

60,0

ქუთაისის თეატრების ფუნქციონირების მხარდაჭერა (მესხიშვილის სახელობის, ოპერის, ნიღბების, პანტონიმისა და თოჯინების თეატრები)

120,0

რეზო გაბრიაძის წიგნის გამოცემა

25,0

თეატრის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კვირეული

20,0

ქალაქობის დღესასწაული „ორმაისობა“

100,0

ფოტოკონკურსი „ილო“

15,0

საახალწლო ღონისძიებები

20,0

თეატრების იჯარა

30,0

გახმოვანების აპარატურით მომსახურება

20,0

ქალაქ ქუთაისის სახელმწიფო სიმფონიური ორკესტრის დაფინანსება (მემორანდუმი)

100,0

საქართველოს დამსახურებული არტისტებისა და ქურუმის სტიპენდია (მხოლოდ ქუთაისში რეგის­ტრირ­ე­ბ­ულ­­თათვის)

52,0

სოციალურად დაუცველი და სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა ინტეგრაცია საზოგადოების კულტურულ ცხოვრებაში

7,0

სტუმართა კვებითი და სასტუმრო მომსახურება

10,0

ქუთაის – გაენათის ეპარქიის მხარდაჭერა

55,0

2021 წელს კულტურული მარშრუტების ფორუმის ღონისძიებები

150,0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

25,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქალაქის გამრავალფეროვნებული კულტურული ცხოვრება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა

50

60

ხელისშემშ­ლელი ბუნებრივი პირობები

მაყურებელთა რაოდენობა

35000

40000

გ) ქვეპროგრამა: ახალგაზრდობის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის მეორადი სტრუქტურული ერთეული – კულტურის, სპორტის, განათლებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

215,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ახალგაზრდული მიმართულებით განხორციელებული ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების გააქტიურებასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულობას, ახალგაზრდული ფესტივალის ორგანიზებითა და ინიციატივების მხარდაჭერის გზით. ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შშმ პირების საზოგადოებაში ინტეგრირება.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ნიჭიერი ახალგაზრდების გამოვლენა და მათი საქმიანობის ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ლიდერთა სკოლა

50,0

ახალგაზრდობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები

10,0

არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა

15,0

ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდაჭერა

100,0

საერთაშორისო პროექტებსა და კონფერენციებში ქუთაისელი ახალგაზრდების მონაწილეობის მხარდაჭერა

20,0

მოხალისეთა მხარდაჭერის პროგრამა

10,0

გაუთვალისწინებელი ღონისძიებები

10,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

წარმატებულად განხორციელებული ახალგაზრდული პროექტები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

 

 

 

 

5. ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (ორგანიზაციული კოდი 06 00): მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ქალაქის ერთ–ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსებისა და კომპეტენციის ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არამხოლოდ ქალაქის, არამედ, მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან. ასევე, მნიშვნელოვანია ქალაქში რეგისტრირებული უსახლკარო ოჯახებისათვის დროებითი საცხოვრისის შექმნა და ამ მხრივ სოციალური ფონის გაუმჯობესება.

ა) პროგრამა: ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური; ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

1 393,3

3.

პროგრამის აღწერა

მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში, კანონმდებლობით გათვალის­წინებული საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, მძიმე დაავადების მქონე პირების მედიკამენტებითა და სამედიცინო დანიშნულების საგნებით დახმარება, დაავადებული გადახდისუუნარო პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეების პროფილაქტიკური გამოკვლევა, მათში ყველაზე გავრცელებული დაავადებების დროულად გამოსავლენად, ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა.

4.

პროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამებით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

ა.ა) ქვეპროგრამა: საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ცენტრი“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

247,3

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ქუთაისის მოსახლეობისათვის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების მიწოდება და უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემოს უზრუნველყოფა, გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობა და კონტროლი, პირველადი ეპიდკვლევის განხორციელება, იმუნოპროფილაქტიკის დაგეგმვა და მასზე ანგარიშგება დადგენილი წესის მიხედვით, ანტირაბიულ საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადამდები ფაუნის შესწავლა და დადგენა, „C” ჰეპატიტის სკრინინგის განხორციელება, COVID–19–ის გავრცელების მართვა და ეპიდზედამხედველობა, სამიზნე ჯგუფების ტესტირება და მონიტორინგი. სამედიცინო სტატისტიკის წარმოება და ანგარიშგება, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან ობიექტებში სანიტარულ – ჰიგიენურ მდგომარეობაზე ზედამხედველობა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მეთვალყურეობა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის რისკებისა და საგანგებო სიტუაციების მონიტორინგი და რეაგირება, საშიშ დაავადებათა პრევენცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობისა და უსაფრთხო გარემოს შექმნა

247,3

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მოსახლეობის ჯანმრთელობის შენარჩუნება და საგანგებო სიტუაციების ლოკალიზება

7.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

გადამდებ დაავადებათა შემთხვევების რაოდენობა

5000

2500

დაავადებათა ახალი შტამების გაჩენა

ჩატარებული აცრების რაოდენობა

 

 

 

ა.ბ) ქვეპროგრამა: მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

250,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებს მიეკუთვნებიან: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დაფიქსირებული 65000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები; ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები; ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები და მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები აღნიშნული ქვეპროგრამით არ დაფინანსდება ის მედიკამენტები, რომელიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე და ნათესაურ/ არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ პირებისათვის დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები დახმარებით ისარგებლებენ ყოველთვიურად და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 100 ლარის ოდენობით. ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანები, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარებით ისარგებლებენ წელიწადში ერთხელ და დახმარების მოცულობა განისაზღვრება 200 ლარის ოდენობით. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარებით ისარგებლებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირი. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაიცემა საგარანტიო წერილის საშუალებით. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მოკვლევის საფუძველზე, დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით. ბენეფიციარი, დახმარების მიღების მიზნით, განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს საჭირო დოკუმენტაციას: ა) სოციალურად დაუცველები (65000–მდე სარეიტინგო ქულა) პირი წარმოადგენს: პირადობის მოწმობის ასლს, ფორმა №100–ს სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ–ფაქტურას აფთიაქიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან – ამონაწერს სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან; ბ) ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვების შემთხვევაში, დახმარების მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს: კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის მოწმობის ასლი, არასრულწლოვანთა რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, შშმ ბავშვის მინდობით აღზრდაში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშ–ფაქტურა აფთიაქიდან; გ) ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს, დახმარება გაიცემა სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მომართვის საფუძველზე, შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის შესაბამისად: პაციენტის პირადობის მოწმობის ასლი, შშმ პირის დამადასტურებელი საბუთი, ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, შვილების დაბადების მოწმობის ასლები, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან და ანგარიშ – ფაქტურა აფთიაქიდან; დ) ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები წარმოადგენენ პირადობის მოწმობის ასლს, ანგარიშ – ფაქტურას აფთიაქიდან და ფორმა №100–ს სამედიცინო დაწესებულებიდან; ე) მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებზე დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 150 ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა საქართველოს უსინათლოთა კავშირის ქუთაისის ფილიალის მომართვის საფუძველზე, შემდეგი თანდართული დოკუმენტაციის წარმოდგენით: პირადობის მოწმობის ასლი, შშმ პირის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, ანგარიშ–ფაქტურა აფთიაქიდან.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

 5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 65000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირები

ერთეულის ფასი
150 ლარი

53,00

ნათესაურ და არანათესაურ მინდობაში მყოფი შშმ ბავშვები

ერთეულის ფასი
150 ლარი

12,00

ომისა და სამხედრო ძალების შშმ ვეტერანებზე, რომლებსაც ჰყავთ 3 და მეტი შვილი, ან მიეკუთვნებიან 65 წელს ზემოთ ასაკის პირებს

ერთეულის ფასი
200 ლარი

50,00

მკვეთრად შეზღუდული, ნულოვანი მხედველობის მქონე პაციენტები

ერთეულის ფასი
150 ლარი

30,00

ჰემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები

ერთეულის ფასი
100 ლარი

105,00

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

1000

1250

არამომართ­ვიანობა

ა.გ) ქვეპროგრამა: სამედიცინო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

810,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, შემდგომი ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები სამედიცინო მომსახურებით, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებით. დახმარებით ისარგებლებენ: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირები; მკვეთრად, ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირები; მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები; ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის სტატუსის მქონე პირები; დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და 0–დან 18 წლამდე შშმ პირებზე. ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. აღნიშნული განსაკუთრებული შემთხვევები უნდა იქნეს შეთანხმებული სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელს, კურატორს, მერის მოედგილესა და მერს შორის. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ – ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების შემთხვევაში ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე ფორმა №100–ს და წინასწარ ანგარიშ – ფაქტურას. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარების პროგრამით მოსარგებლეები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები, მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ – ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. თანხა გადაერიცხება პირდაპირ სერვისის მომწოდებელ დაწესებულებას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სამედიცინო მომსახურება

ერთეულის ფასი
არაუმეტეს 1000 ლარი

810,00

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2300

2500

არამომართ­ვიანობა

ა.დ) ქვეპროგრამა: ეპილეფსიით დაავადებულ პირთა ანტიკონვულსანტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

70,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ეპილეფსიით დაავადებული პირები. დახმარების მიღება მოხდება ვაუჩერისა და დანართის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება ყოველთვიურად, თითოეულ ბენეფიცირზე ინდივიდუალურად, ფორმა №100–ის მიხედვით, არაუმეტეს 50 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით, აღნიშნული პროგრამით არ დაფინანსდება ის ანტიკონვულსანტები, რომლებიც გათვალისწინებულია ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში. ამასთან, თითოეულ ბენეფიციარზე მათივე ინტერესებიდან გამომდინარე, დახმარება გაიცემა სამ თვეში ერთხელ და შესაბამისად, დახმარების მიღება განხორციელდება არაუმეტეს 150 ლარის ღირებულების ანტიკონვულსანტებით. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს ფორმა N100 და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. ლიმიტს ზემოთ დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების შესწავლის საფუძველზე გამონაკლის შემთხვევაში.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მედიკამენტებით დახმარება

70,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

180

190

არამომართ­ვიანობა

ა.ე) ქვეპროგრამა: ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 01 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

16,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე არასრულწლოვან პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის, ხოლო სრულწლოვან პირებს პირადი განცხადების მომართვის საფუძველზე, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მისაღებად განცხადებასთან ერთად საჭიროა ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, არასრულწლოვანის შემთხვევაში უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და ექვს თვეში ერთხელ ფორმა №100.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შენარჩუნების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა დახმარება

16,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ხელმისაწვდომი სპეციფიკური საკვები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

5

10

არამომართ­ვიანობა

ბ) პროგრამა: სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

1.

პროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

პროგრამის ბიუჯეტი

4 241,4

3.

პროგრამის აღწერა

პროგრამის მიზანია ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენების სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფა. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურება, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება და სხვა სოციალური ღონისძიებები, რომელიც მთლიანობაში უზრუნველყოფს ქალაქის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.

პროგრამის მიზანი

ბენეფიციარის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

მოსალოდნელი საბოლოო შედეგი

მუნიციპალიტეტის მიერ შეთავაზებული სერვისის ხელმისაწვდომობა ბენეფიციარებისათვის

6.

საბოლოო შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

 

ბ.ა) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

40,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში, ზ.ჭავჭავაძის ქუჩის №1 და №3–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის მობინადრეთა მიერ დახარჯული ელექტროენერგიისა (თითოეულ ოჯახს თვეში არაუმეტეს 60 ლარი) და ცენტრალური გათბობისათვის საჭირო ბუნებრივი აირის თანხების ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით. ქალაქ ქუთაისში ნიკეას ქუჩის №40–ში მდებარე სოციალური საცხოვრისის ბენეფიციარების მიერ დახარჯული ელექტროენერგიის თანხის ანაზღაურება წარმოდგენილი ქვითრების შესაბამისად, ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრებთათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალური საცხოვრისის კომუნალური ხარჯების უზრუნველყოფა

40,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

აუცილებელი პირობებით უზრუნველყოფილი საცხოვრისი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

14

50

 

ბ.ბ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 02)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

940,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქის დემოგრაფიული პირობების გაუმჯობესებისთვის მიზანშეწონილია მრავალშვილიანი ოჯახების წახალისება და დახმარება.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირებისათვის სამედიცინო მომსახურების, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, შემდგომი ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარება. დახმარებით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები სამედიცინო მომსახურებით, როგორც დიაგნოსტიკის, ასევე, შემდგომი მკურნალობის ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარებით. დახმარებით ისარგებლებენ: 1. ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული მოსახლეობის საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირები; 2. მკვეთრად, ან მნიშვნელოვნად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები; 3. მარჩენალდაკარგულის სტატუსის მქონე პირები; 4. მარტოხელა მშობლები და მათი შვილები; 5. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები, დახმარება გაიცემა წელიწადში ერთხელ, არაუმეტეს 1000 ლარისა. რადიოლოგიური და ლაბორატორიული დიაგნოსტიკის შემთხვევაში დახმარება გაიცემა სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 100000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარებზე, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და 0–დან 18 წლამდე შშმ პირებზე. ყველა სხვა შემთხვევაში დახმარების საკითხი განიხილება და გადაწყდება დაავადების სიმძიმის, მკურნალობის მეთოდის, ღირებულების, ბენეფიციარის მატერიალური მდგომარეობის მოკვლევის საფუძველზე და სხვა გარემოებების გათვალისწინებით. აღნიშნული განსაკუთრებული შემთხვევები უნდა იქნეს შეთანხმებული სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელს, კურატორს, მერის მოადგილესა და მერს შორის. მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ–ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურების შემთხვევაში ბენეფიციარის სტაციონარიდან გამოწერამდე მათი უფლებამოსილი პირი წარმოადგენს ბენეფიციარის პირადობის მოწმობას, მიმდინარე ფორმა №100–სა და წინასწარ ანგარიშ–ფაქტურას. დაფინანსების შემთხვევაში მომსახურების გამწევი დაწესებულება წარმოადგენს გაწეული სამუშაოს ხარჯთაღრიცხვას. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებული პირების სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებაში დახმარების პროგრამით მოსარგებლეები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული პირები, მთხოვნელმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის მოწმობა, ანგარიშ – ფაქტურა, ფორმა №100 სამედიცინო დაწესებულებიდან, განსაკუთრებულ შემთხვევებში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ლიმიტს ზევით დახმარების საკითხი გადაწყდება სამსახურის მიერ დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების საფუძველზე. თანხა გადაერიცხება პირდაპირ სერვისის მომწოდებელ დაწესებულებას.

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი და რეგისტრირებული არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში სარეიტინგო ქულით 0–დან 70000–მდე, თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე 40 ლარის ოდენობით, მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველთვიურად

270,0

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 4 (ოთხი) და მეტი შვილი, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში თითოეულ არასრულწლოვან შვილზე 30 ლარის ოდენობით, მატერიალური დახმარების გაწევა ყოველთვიურად

480,0

მე–4, მე–5 და შემდეგი შვილის შეძენისას მატერიალური დახმარება

90,0

მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 (ხუთი) და მეტი შვილი და ამათგან ერთი მაინც არის 18 (თვრამეტ) წლამდე არასრულწლოვანი, მატერიალური დახმარება გაეწევათ ერთჯერადად

70,0

მრავალშვილიან ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ თუნდაც ერთი არასრულწლოვანი და ვერ სარგებლობენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილი შეღავათით, თვეში მიიღებენ 20 ლარის ოდენობით ელექტროენერგიის თანადაფინანსებას

30,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისის მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

570

600

არამომართ­ვიანობა

ბ.გ) ქვეპროგრამა: სარიტუალო დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ემსახურება საქართველოს კანონებით: „ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების შესახებ“, „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის უკვდავყოფის შესახებ“ გათვალისწინებული ვალდებულებების დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შესრულებას. განიხილება ქუთაისში რეგისტრირებული გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯების გაწევაში დახმარების საკითხი. დახმარებისათვის წარმოდგენილ უნდა იქნეს: ვეტერანის დამადასტურებელი მოწმობა, გარდაცვალების ცნობა, დასაფლავების ხარჯის გამღები პირის განცხადება და პირადობის მოწმობა, საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია. გარდაცვლილი ვეტერანის დასაფლავების ხარჯის გამღებ პირზე ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გაიცემა 300 (სამასი) ლარის ოდენობით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

გარდაცვლილი ვეტერანის პატივგება.

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სარიტუალო დახმარება

5,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სარიტუალო პროცესი

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

 

 

არამომართ­ვიანობა

ბ.დ) ქვეპროგრამა: სოციალური ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 02 04)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

326,9

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები, გარკვეული კატეგორიის ღვაწლმოსილი, დამსახურებული და სოციალურად დაუცველი პირებისათვის ტრადიციულ დღესასწაულებთან და ღირსშესანიშნავ თარიღებთან დაკავშირებით სხვადასხვა შინაარსის ღონისძიებების მოწყობა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბენეფიციარების სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა. სამკურნალო – სარეაბილიტაციო მომსახურების გაწევა (სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში). დაფინანსება მოხდება ვაუჩერული პრინციპით, არანაკლებ 6 დღე–ღამისა, ბენეფიციარზე კალენდარული წლის მანძილზე გაიცემა 1 ვაუჩერი. განსაკუთრებული საჭიროების შემთხვევაში, დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა (ექიმის რეკომენდაციით) და გარემოებების გათვალისწინებით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

9 მაისს, ფაშიზმზე ისტორიული გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით მე–2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილ ბენეფიციართა სიის შესაბამისად (მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობის ქსეროასლი), თითოეულს არაუმეტეს, 1500 ლარისა

25,0

აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულთან დაკავშირებით ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

58,0

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არანაკლებ ბოლო ერთი წლის მანძილზე რეგისტრირებული 3–დან 18–წლამდე ასაკის შშმ პირებისათვის საქართველოს კურორტებზე სასტუმროს მომსახურების ხარჯების ვაუჩერული დაფინანსება. ვაუჩერის ღირებულება 1 ადამიანზე შეადგენს არაუმეტეს 250 – ლარს; ვაუჩერი ძალაშია მიმდინარე წლის 1-ლი მაისიდან – 15 სექტემბრამდე. ვაუჩერით მოსარგებლე თავად ირჩევს მომსახურების მიმწოდებელ სასტუმროსა და სერვისის პირობებს. პროგრამით მოსარგებლე პირებმა (კანონიერმა წარმომადგენლებმა) წერილობით უნდა მიმართონ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის სოციალურ საკითხთა სამსახურს 2021 წლის 1-ლი იანვრიდან 2021 წლის 31 მარტის ჩათვლით

87,9

I იანვარს, ქალაქ ქუთაისში დაბადებული ახალშობილების შობლების (ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები) მატერიალური დახმარება. თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა

5,0

15 თებერვალს, ავღანეთიდან ჯარების გამოყვანის წლისთავთან დაკავშირებით, ავღანეთის ომის ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის
მოწმობების ქსეროასლები)

6,0

2004 წელს აგვისტოს ქართულ – ოსურ კონფლიქტსა და 2008 წლის 8 აგვისტოს ქართულ ომში დაღუპული, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები დაღუპული მეომრების ოჯახების მატერიალური დახმარება. მეომრის ოჯახის წევრის ინდივიდუალური მომართვის საფუძველზე ოჯახს ერთჯერადად მიეცემა მატერიალური დახმარება 1500 ლარის ოდენობით

13,5

26 აპრილს, ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ლიკვიდაციის მონაწილე პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, დასავლეთ საქართველოს ჩერნობილელ ინვალიდთა კავშირის მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები)

10,5

ახალი წლის დღესასწაულთან დაკავშირებით სხვადასხვა კატეგორიის ბენეფიციარების დასაჩუქრება სასურსათო ნობათებით

60,0

17 ოქტომბერს, ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა დღესთან დაკავშირებით ვეტერანებისათვის მატერიალური დახმარება (თანხა განაწილდება პროპორციული წესით, სსიპ ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის იმერეთის სამმართველოს მიერ წარმოდგენილი ბენეფიციართა სიის შესაბამისად, მომართვას უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის საბანკო რეკვიზიტი, შშმ პირების სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტების, პირადობისა და ვეტერანის მოწმობების ქსეროასლები)

15,0

„წითელი ჯვრის“ ქუთაისის ორგანიზაციის მხარდაჭერა

15,0

100 და მეტი წლის ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება, თითოეულს 1000 ლარი

5,0

„60+“ ხანდაზმულთა კლუბის თანადაფინანსება, რომლის ფარგლებშიც კლუბი უზრუნველყოფს, მოწყვლადი ჯგუფისა და თავშესაფრების ბენეფიციარების ჩართულობას სხვადასხვა აქტივობებსა და ღონისძიებებში

15,0

აა(ი)პ „World Vision International“ საქართველოს ფილიალის თანადაფინანსება

10,0

ზემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების ფარგლებში გვირგვინებისა და თაიგულების შეძენა

1,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

5606

5700

არამომართ­ვიანობა

ბ.ე) ქვეპროგრამა: სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

168,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოფითი პირობების გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით, მათ მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების ანაზღაურების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ქვეპროგრამა ითვალისწინებს სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიისა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულების თანადაფინანსებას. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულება აუნაზღაურდებათ შემდეგი პრინციპით: ერთწევრიან და ორწევრიან ოჯახებს 48 ლარი, სამ, ოთხ და ხუთწევრიან ოჯახებს – 72 ლარი, ექვს და შვიდწევრიან ოჯახებს – 96 ლარი, რვა და მეტ წევრიან ოჯახებს – 120 ლარი. თანხები გადანაწილდება თვეების მიხედვით პროპორციულად. თანხა აუნაზღაურდებათ მხოლოდ ინდივიდუალური მრიცხველების მქონე ბენეფიციარებს. ელექტრო ენერგიის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიის („ენერგო–პრო ჯორჯიას“) ანგარიშზე ჩარიცხვის გზით. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებულ 0–70001–მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, დახმარებით მოსარგებლე ოჯახებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის ღირებულება აუნაზღაურდებათ სულზე 0.5 (ორმოცდაათი) თეთრი. თანხა ანაზღაურდება აბონენტის ნომრის მიხედვით. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება განხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად წარმოდგენილი მონაცემთა ბაზის საფუძველზე. სსიპ სოციალური სააგენტოს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში ელექტროენერგიის აბონენტის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში, ბენეფიციართა აბონენტის ნომრების იდენტიფიცირება მოხდება მოქალაქის (ბენეფიციარის) განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი, სადისტრიბუციო კომპანიის „ენერგო–პრო ჯორჯიას“ მიერ გაცემული აბონენტის ნომერი (ქვითარი), სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციართა რაოდენობა დაუზუსტებელია და დაზუსტდება პროგრამის მიმდინარეობისას.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა საყოფაცხოვრებო ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ყოველთვიურად განახლებადი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70000 და დაბალი სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების თანადაფინანსება. საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ანაზღაურება

168,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2500

2300

არამომართ­ვიანობა

ბ.ვ) ქვეპროგრამა: განსაკუთრებული საჭიროების მქონე პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 06)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

170,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია მზრუნველობამოკლებული ბავშვის სტატუსის მქონე 18 წლამდე ასაკის პირებისათვის, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და ვერ იქნენ რეინტეგრირებული ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებიდან, მინდობით აღზრდისა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მომსახურებიდან, ან შვილად აყვანილი, დამოუკიდებლად ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით ფინანსური დახმარების გაწევა; სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებული ბავშვების ბიოლოგიურ ოჯახებში დაბრუნების, მიტოვების რისკების პრევენციისა და აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად და ასევე, სახელმწიფო მზრუნველობიდან რეინტეგრირებული ბავშვების ბიოლოგიური ოჯახების გაძლიერებისა და ხელშეწყობის მიზნით, მატერიალური დახმარების გაწევა; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირების (პაციენტების), სასიცოცხლოდ აუცილებელი საჭიროებების დაკმაყოფილების მიზნით, ფინანსური დახმარების გაწევა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფი: ბავშვთა დაწესებულების (ფილიალების) ყოფილი აღსაზრდელები, მინდობით აღზრდისა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მომსახურებიდან გამოსული პირები, რომელთაც მიაღწიეს სრულწლოვანების ასაკს და აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ოჯახები, რომელთა წევრთა შემადგენლობიდან სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებულია, ან რეინტეგრირებულია ერთი, ან მეტი ბავშვი და აქვთ ამ პროგრამაში ჩართვის საჭიროება; ჰემოდიალიზზე მყოფი პირები (პაციენტები), რომელთაც აქვთ ამ ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროება. ქვეპროგრამის პირველი და მეორე პუნქტის სამიზნე ჯგუფის პირთა იდენტიფიცირება განხორციელდება კომპეტენტური ორგანოს – სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ადგილობრივი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელშიც აღნიშნული იქნება პირის სახელმწიფო მზრუნველობაში განთავსებისა და ვადების შესახებ, დოკუმენტაციას თან უნდა ერთვოდეს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დადგენილი წესით შემუშავებული და გაცემული დასკვნა – რეკომენდაცია ქვეპროგრამაში 18 წელს მიღწეული პირის, ან ოჯახის ჩართვის საჭიროების შესახებ. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის პირველ პუნქტში მითითებულ პირთა წრის დახმარება განსაზღვრულია თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. დახმარების მიღების უფლება წარმოეშობათ სრულწლოვანების მიღწევის მომდევნო თვიდან მიმდინარე საბიუჯეტო წლის დასასრულამდე. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა პროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, თითოეულ ბენეფიციარზე ჯამში არაუმეტეს 12 თვისა. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მეორე პუნქტში მითითებულ ოჯახებს დახმარება გაეწევათ თითოეულ რეინტეგრირებულ ბავშვზე, თვეში 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მატერიალური დახმარება მიეცემა ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და იმავდროულად, ფაქტობრივად მცხოვრებ ოჯახს/პირს, რომელსაც 2021 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2021 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას. დახმარების გაცემის ვადა განისაზღვრება რეინტეგრაციის მოქმედების ვადით. ბენეფიციარებს დახმარების მისაღებად უფლება წარმოეშობა, სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, მიმდინარე საბიუჯეტო წლის განმავლობაში, მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. პროგრამაში ჩართული ოჯახები მატერიალური დახმარებით დაკმაყოფილდებიან რეინტეგრაციის სახელმწიფო პროგრამით მომსახურების ვადის დასრულებამდე 2021 წლის საბიუჯეტო წლის განმავლობაში. გამონაკლის შემთხვევაში, მატერიალური დახმარება შესაძლებელია, დასკვნა – რეკომენდაციის საფუძველზე გაიცეს ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე, მისი ოჯახში დაბრუნებამდე ერთი თვით ადრე. ქვეპროგრამის სამიზნე ჯგუფის მესამე პუნქტში მითითებულ ჰემოდიალიზზე მყოფ პირებს დახმარება გაეწევათ თვეში ერთხელ 100 (ასი) ლარის ოდენობით. დახმარება გაიცემა ბენეფიციარის განცხადებით მომართვიდან, საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. ქვეპროგრამის ფარგლებში მონაწილე ბენეფიციარები რეგისტრირებული (მცხოვრები) უნდა იყვნენ ქალაქ ქუთაისში. ბენეფიციარებმა განცხადებასთან და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შესაბამისი დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის საფუძველზე. ჰემოდიალიზზე მყოფმა პაციენტმა ცნობა – სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100). პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და პროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) 18 (თვრამეტი) წლის ბენეფიციარის, რომელიც იმყოფებოდა სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ და სრულწლოვანების გამო შეუწყდა მომსახურება, მატერიალური დახმარება

ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი

20,00

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) ჰემოდიალიზზე მყოფი ბენეფიციარების მატერიალური დახმარება

ერთეულის ხარჯი თვეში 100 ლარი

104,00

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და იმავდროულად ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის/პირის მატერიალური დახმარება, რომელსაც 2021 წლამდე მოპოვებული აქვს და არ აქვს შეწყვეტილი რეინტეგრაციის შემწეობის მიღების უფლება „სოციალური დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–9 მუხლის შესაბამისად და ასევე, 2021 წლის განმავლობაში მოიპოვებს ამ უფლებას, მის შეწყვეტამდე

ერთეულის ხარჯი თვეში 200 ლარი

46,00

5.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

120

130

არამომართ­ვიანობა

ბ.ზ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 07)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

40,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარები არიან სახელმწიფო პროგრამით „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, მათთვის უმთავრესი საჭიროების მქონე ჰიგიენური საშუალებებით, კერძოდ, ბავშვის ჰიგიენური საფენებითა და სველი სალფეთქებით დახმარება. დახმარების მთხოვნელი ყოველთვიურად, განცხადებასთან ერთად, წარმოადგენს კანონიერი წარმომადგენლის დამადასტურებელ საბუთს, ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლს, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელ მოწმობას, სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ცნობას აღნიშნული შშმ ბენეფიციარის „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ სახელმწიფო პროგრამებით სარგებლობის შესახებ, ანგარიშ – ფაქტურას აფთიაქიდან. აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოდგენის საფუძველზე, ყოველთვიურად გაიცემა 40 ლარის ღირებულების საგარანტიო წერილი.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა დახმარება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარებისა“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება ჰიგიენური საფენებით

33,0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული „ბავშვთა ადრეული განვითარების“ და „დღის ცენტრის“ მომსახურებით მოსარგებლე შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე ბავშვთა დახმარება სველი სალფეთქებით

7,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

 

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

102

120

არამომართ­ვიანობა

ბ.თ) ქვეპროგრამა: უფასო მგზავრობა (პროგრამული კოდი 06 02 08)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

25,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია საქალაქო ტრანსპორტით, ავტობუსით: №1 წრიული (მარცხენა), №1 წრიული (მარჯვენა), №4; №5; №10; №19; №20; №22; №25; №31 – სარგებლობის უზრუნველყოფა შემდეგი კატეგორიის პირებისათვის: ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლის“ ბენეფიციარები, მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები (ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანის მოწმობის კოდი: 100, 111, 112, 113), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომში მონაწილეობის შედეგად შშმ პირები (კოდი: 311, 312, 313), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებში დაღუპულის ოჯახის წევრები (კოდი: 501), „წითელი ჯვრის“ კლუბების ხანდაზმული პენსიონრები (100 ბენეფიციარი), „მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების“ პროგრამით მოსარგებლე დედები, მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, „SOS ბავშვთა სოფლის ბენეფიციარები, სტუდენტური ოჯახები (ცოლი და ქმარი, ორთავე სტუდენტი) და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულების (თავშესაფრის) ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული/მცხოვრები ბენეფიციარები. სულ 1000 პირი. ქვეპროგრამით სარგებლობა მოხდება სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების გამოყენებით, ბილეთის ფასი 40 თეთრი. ბილეთის გამოყენება შეიძლება სამგზავრო მოწმობასთან ერთად. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირები. სამგზავრო მოწმობის მისაღებად საჭიროა ფოტოსურათის, პირადობის მოწმობისა და კატეგორიის მიმანიშნებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ეკონომიის ხარჯზე, შესაძლებელია დამატებითი კატეგორიის კონტიგენტისა და განსაკუთრებული შემთხვევების მომსახურება სამსახურის გადაწყვეტილებით. თითოეულ ბენეფიციარებზე გაიცემა თვეში 60 (სამოცი) ბილეთი (ბილეთის მისაღებად აუცილებელია ბენეფიციარმა წარმოადგინოს უფასო მგზავრობის მოწმობა). ქვეპროგრამაზე მომსახურე გადამზიდავებისათვის თანხის ანაზღაურება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკური განვითარების, ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონებისა და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი გახარჯული ბილეთების რაოდენობის მიხედვით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და მატერიალური მხარდაჭერა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მოსარგებლე პირთა კონტიგენტის (ბენეფიციართა) დადგენა. სამგზავრო მოწმობებისა და ბილეთების დამზადება, გაცემა, საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობა

25,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

840

1000

არამომართ­ვიანობა

ბ.ი) ქვეპროგრამა: უფასო კვება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ააიპ „ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი“

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

800,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის ადმინისტრაციულ ერთეულებში რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფასო კვება დღეში ერთხელ სასადილოში და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში ბენეფიციარ­თათვის საკვების მიწოდება ოჯახებში ყოველდღიურად

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის საკვების ხელმისაწვდომობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ადმინისტრაციული ხარჯი

258,2

კვების ხარჯები

541,8

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ააიპ „მადლიერების სახლის“ მომსა­ხურებით მოსარგებლე ბენეფი­ციართა რაოდენობა

800

800

 

ბ.კ) ქვეპროგრამა: კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბენეფიციართა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 10)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

22,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე, 0–18 წლამდე არასრულწლოვანი პირების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. დახმარება გაეწევათ კოხლეარული იმპლანტის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის საჭირო ნაწილების შეძენის თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში 95 ლარის ოდენობით და ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულება – 150 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ინდივიდუალური მოთხოვნის საფუძველზე ვაუჩერის საშუალებით, ვაუჩერი გაიცემა თვეში ერთხელ ელემენტის ღირებულების ანაზღაურებისა და ექვს თვეში ერთხელ პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის ღირებულების ანაზღაურების თაობაზე. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის მშობლის/ უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. 18 წლის შესრულების შემთხვევაში დახმარება შეწყდება ასაკის შესრულებიდან მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) მშობლის/ უფლებამოსილი პირის პირადობის მოწმობა; ბ) არასრულწლოვნის დაბადების მოწმობა; გ) არასრულწლოვნის ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი; დ) შესაბამისი სამედიცინო დაწესებულებიდან ფორმა №100 და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენის თვალსაზრისით

18,0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 0–18 წლამდე კოხლეარული იმპლანტით მოსარგებლე ბავშვების დახმარება, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, ექვს თვეში ერთხელ, პროცესორისა და მიკროფონის შემაერთებელი სადენის შეძენის თვალსაზრისით

4,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

10

15

არამომართ­ვიანობა

ბ.ლ) ქვეპროგრამა: ლეიკოზიითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ პირთა თანადგომა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

29,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირები არიან ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებული 0–18 წლამდე ასაკის პირები. ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირებს მატერიალური დახმარება გაეწევათ მათი უფლებამოსილი წარმომადგენლის განცხადების მომართვის საფუძველზე, სამ თვეში ერთხელ საბიუჯეტო წლის ბოლომდე. დახმარების ოდენობა განისაზღვრება თვეში 200 ლარის ოდენობით. დახმარების მთხოვნელი განცხადებასთან ერთად წარმოადგენს პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობას, ჯანმრთელობის ფორმა №100–ს, საბანკო ანგარიშის (ლარი) რეკვიზიტს.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები ლეიკოზითა და სოლიდური სიმსივნის ფორმით დაავადებულ ბავშვთა მატერიალური დახმარება

29,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

14

20

არამომართ­­­ვიანობა

ბ.მ) ქვეპროგრამა: შინმოვლა (პროგრამული კოდი 06 02 12)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

30,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასს“ და ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის, გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე „შინმოვლის“ ქვეპროგრამით სარგებლობს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ბენეფიციარები, რომლებიც იმყოფებიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მათი სარეიტინგო ქულა შეადგენდეს არაუმეტეს 100000–ს, მიჯაჭვულნი არიან საწოლს, ან სახლს და საჭიროებენ სამედიცინო მანიპულაციებს საცხოვრებელ ადგილზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ბენეფიციარების დაავადებების გართულებების პრევენცია (ნაწოლები, ქირურგიული გადახვევები და კონტრაქტურების პრევენცია შესაძლებლობის ფარგლებში), საჭიროების შემთხვევაში: ბინაზე ცხელი სადილის მიეწოდება, პაციენტის მოვლის მიზნით ოჯახის წევრების დატრენინგება, მედიკამენტებითა და ჰიგიენური მოვლის საშუალებებით უზრუნველყოფა. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურის მიმართვის საფუძველზე, ბენეფიციარების შერჩევას ახდენს საქველმოქმედო ფონდი „საქართველოს კარიტასი“. განსაკუთრებულ შემთხვევებში დახმარების საკითხი გადაწყდება დამატებითი არგუმენტებისა და გარემოებების გათვალისწინებით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და სოციალური პირობების გაუმჯობესება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

30,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

57

60

არამომართ­ვიანობა

ბ.ნ) ქვეპროგრამა: სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა (პროგრამული კოდი 06 02 13)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – საბინაო ინფრასტრუქტურის მართვისა და განვითარების სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

528,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქში საბინაო ფონდის არარსებობა მნიშვნელოვან პრობლემებს ქმნიდა სოციალურ სფეროში არსებული საკითხების მოგვარების კუთხით. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად, საბინაო ფონდის შექმნა თვითმმართველობის კომპეტენციას წარმოადგენს. 2017 წელს მოხდა აღნიშნული საცხოვრისის შეძენა და უსახლკაროებისათვის გადაცემა. 2021 წელს განსაზღვრულია ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარჩენილი თანხის ანაზღაურება.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

სოციალური პირობების გაუმჯობესება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სოციალური საცხოვრისის მშენებლობა

528,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

სოციალური საცხოვრისით დაკმაყოფილებული ბენეფიციარები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბენეფიციართა რაოდენობა

78

85

 

ბ.ო) ქვეპროგრამა: აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 02 14)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

727,3

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 2–15 წლის ჩათვლით ბავშვების, რომელთა ძირითადი დიაგნოზია („ICD–10“) კლასიფიკაციის მიხედვით განსაზღვრული განვითარების ზოგადი აშლილობები („F84.0“; „F84.9“), სარეაბილიტაციო მომსახურებას. ქვეპროგრამაში პირველადი ჩართვის შემთხვევაში ბენეფიციარის დიაგნოზი განსაზღვრული უნდა იყოს „ADOS–2“ ტესტირების აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგის საფუძველზე. მიმწოდებელი, ქვეპროგრამაში ჩართვისას, ქვეპროგრამის განმახორციელებელთან წარმოადგენს სიას მასთან აღრიცხვაზე მყოფი იმ პირების შესახებ, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის კრიტერიუმებს. აღრიცხვაზე მყოფი პირი განცხადებით მომართავს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულს – სოციალურ საკითხთა სამსახურს განცხადებით ბენეფიციარის მომლოდინეთა სიაში აღრიცხვის თაობაზე, განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს ბენეფიციარის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა), დიაგნოზის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი და ქალაქ ქუთაისში არსებული სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულების მომართვის წერილი. ქვეპროგრამის განმახორციელებლის მიერ დადგენილი ფორმის სიას თან უნდა ერთვოდეს შემდეგი დოკუმენტაცია: მოსარგებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დაბადების მოწმობა, პასპორტი, იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა) ასლი; მშობლის/ კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოქალაქის პირადობის მოწმობა, ან პასპორტი) ასლი, კანონიერი წარმომადგენლის შემთხვევაში – აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი; ქალაქ ქუთაისში რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საინფორმაციო ბარათი); მოსარგებლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა), რომელიც გაცემული უნდა იყოს ცნობის პროგრამის განმახორციელებელთან წარდგენამდე არაუმეტეს, 2 თვით ადრე და მასში მითითებული უნდა იყოს პირის ძირითადი დიაგნოზი და დიაგნოსტიკისთვის აუცილებელი, სულ მცირე, „ADOS–2“ აუტიზმის სადიაგნოსტიკო კვლევის შედეგი, „ADOS“ ტესტირების შედეგი; ამასთან, სერვისით უწყვეტად სარგებლობისათვის, ყოველი მომდევნო წლის დასაწყისში უნდა იქნეს წარმოდგენილი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნობა (ფორმა №IV–100/ა). შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); მიმწოდებელთან, დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში გაჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე, ახალი მოსარგებლის ჩართვა ხდება დაინტერესებული პირის განცხადების საფუძველზე (მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი) როგორც სერვისის მიმწოდებელთან ასევე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველად სტრუქტურულ ერთეულთან – სოციალურ საკითხთა სამსახურთან. ქვეპროგრამაში ჩართვისას, პრიორიტეტი მიენიჭება მომლოდინეთა რიგში/სიაში მყოფ სოციალურდ დაუცველ ოჯახს, რომლის ქულა არ აღემატება 70 000–ს; ასევე, იმ პირს, რომელმაც უფრო ადრე მიმართა განმახორციელებელს განცხადებით. პროგრამული წლის ათვლა იწყება მომდევნო წლის 1 იანვარს. ქვეპროგრამით განსაზღვრულ სერვისებს წარმოადგენს: მიმწოდებლის მიერ აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა განვითარებისა და ადაპტური ფუნქციონირების დონის შეფასება და ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შედგენა; ბავშვის მოტორული, შემეცნებითი, სოციალურ – ემოციური, სოციალური განვითარების, თვითმოვლისა და დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. აღნიშნული ღონისძიება თავის მხრივ მოიცავს საჭიროების შემთხვევაში, მულტიდისციპლინური – ინტერდისციპლინური გუნდის – რამდენიმე სპეციალისტის (ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი, ნევროლოგი, ქცევითი თერაპევტი, ოკუპაციური თერაპევტი/ ფიზიკური თერაპევტი, ლოგოპედი, სპეციალური პედაგოგი და სხვა) მიერ, ბენეფიციარისათვის ინდივიდუალური განვითარების წლიური გეგმის შესაბამისად, კომპლექსური თერაპიის მიწოდებას, თვეში, არაუმეტეს, 20 ინდივიდუალური სეანსისა (მათ შორის: გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპია, საჭიროებისამებრ: კომუნიკაციის, ენისა და მეტყველების თერაპია, ოკუპაციური თერაპია, სენსორული თერაპია, ფიზიკური თერაპია, არტთერაპია, მუსიკალური თერაპია (მათ შორის ჯგუფური თერაპია) და სხვა. ასევე, მშობლის/ კანონიერი წარმომადგენლის მომზადება (მათ შორის, შესაბამისი უნარ–ჩვევების განვითარება და სპეციფიკური ზრუნვის სწავლება) და კონსულტირება ბავშვის განვითარების ინდივიდუალური გეგმის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით. პროგრამით განსაზღვრული თითოეული ინდივიდუალური სეანსის ხანგრძლივობა შეადგენს არანაკლებ, 1 საათს. პროგრამის ფარგლებში, წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სეანსის განსაზღვრის შემთხვევაში, გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის თერაპიის სეანსების მინიმალურმა ოდენობამ უნდა შეადგინოს არანაკლებ 14 სეანსი. გაწეული მომსახურება ანაზღაურდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ მიმწოდებელ ორგანიზაციებზე ვაუჩერული მეთოდით სრულად, თითოეულ ბენეფიციარზე 420 ლარის ოდენობით. ხოლო წლიური გეგმის შესაბამისად, თვეში 20 სთ–ის განსაზღვრის შემთხვევაში, სეანსების რაოდენობა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3/4-ს (15 ვიზიტი). წინააღმდეგ შემთხვევაში ბენეფიციარი არასაპატიო მიზეზით მინიმალურზე ნაკლები რაოდენობის სეანსების მიღების შემთხვევაში იღებს მომსახურების შეწყვეტაზე წერილობით გაფრთხილებას და განმეორებითი შემთხვევის გამოვლენისას მიმწოდებლის მიერ შეუწყდება პროგრამით მომსახურება, ხოლო ჩატარებული სეანსების ანაზღაურება მოხდება შემსრულებლის მიერ წარმოდგენილი ფაქტობრივად გაწეული ხარჯის შესაბამისად. მიმდინარე პერიოდში ქვეყანაში ინფექციით („COVID–19“) გამოწვეული შეზღუდვების გამო, ქვეპროგრამის უწყვეტობის უზრუნველყოფის მიზნით, შეზღუდვების გაუქმებამდე ბენეფიციარებისათვის დისტანციური მომსახურების (მოდიფიცირებული ქვეპროგრამა) მიწოდების შემთხვევაში ანაზღაურდება მომწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო, დოკუმენტაციის (აღრიცხული ვიზიტების რაოდენობა – დამოწმებული ორგანიზაციის და მშობლის ხელმოწერით) შესაბამისად. 6 თვეში ერთხელ მომსახურების მიმწოდებლები, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალურ საკითხთა სამსახურში წარმოადგენენ ბენეფიციარებისათვის გაწეული მომსახურების საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიების გამოყენებით (მ.შ. „ABLLS–R“, „VB–MAPP“, „ESDM Curriculum Checklist“ და სხვა) შეფასების შედეგებს. მიმწოდებლის მიერ, შესრულებული სამუშაოს ანგარიში წარმოდგენილი უნდა იყოს ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე (ანაზღაურებას არ ექვემდებარება საშვებულებო დღეები ჯამში 30 კალენდარული დღე), შემდეგი ფორმის მიხედვით: ინფორმაცია ბენეფიციარების შესახებ (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, დაბადების თარიღი); ინფორმაცია გაწეული მომსახურების შესახებ (ქცევის გამოყენებითი ანალიზის, მეტყველებისა და ოკუპაციური თერაპიის კურსის თვეში ჩატარებული სეანსების რაოდენობისა და ასანაზღაურებელი თანხის თაობაზე). ინფორმაცია ბენეფიციარის კანონიერი წარმომადგენლის შესახებ; ანგარიშ–ფაქტურა, მომსახურების შესაბამი პერიოდის დამადასტურებელი ვაუჩერი, დამოწმებული მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ. ქვეპროგრამით გათვალისწინებული მიმწოდებელი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს: ჰქონდეს პროგრამით გათვალისწინებული ყველა მომსახურების განხორციელების, სულ მცირე, 2 წლიანი გამოცდილება. ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების მულტიდისციპლინური ინტერდისციპლინური გუნდის – ნევროლოგი, ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფსიქოლოგი, სპეციალური პედაგოგი, ქცევითი თერაპევტი, მეტყველების თერაპევტი და სხვათა ჩართულობით უზრუნველყოფის შესაძლებლობა; ჰყავდეს ქცევითი თერაპევტი (10 მოსარგებლეზე, არანაკლებ, 1 თერაპევტი). ამასთან, თუ ქცევითი თერაპევტი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, რომელიც არის ბავშვის ემოციურ–ქცევითი აშლილობების მართვის უნარ – ჩვევების მქონე დიპლომირებული სპეციალისტი ფსიქოლოგიაში, ან მომიჯნავე სპეციალობაში (სპეციალური პედაგოგი, პედაგოგი, ოკუპაციური თერაპევტი, ფიზიკური თერაპევტი, ენისა და მეტყველების თერაპევტი, სოციალური მუშაკი) და გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის ბაზისური მომზადების საერთაშორისო ან/და ადგილობრივი კურსი, რაც დასტურდება სერტიფიკატით ან/და შესაბამისი დოკუმენტით და აქვს ქცევითი თერაპიის დამოუკიდებლად ჩატარების, სულ მცირე, 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. აუცილებელია, ყოველ 5 ქცევით თერაპევტზე ჰყავდეს ფსიქოლოგიის მეცნიერებათა მაგისტრის ხარისხის მქონე ერთი ქცევითი თერაპევტი (სუპერვაიზერი), ამასთან, თუ სუპერვაიზერი წარმოადგენს სხვადასხვა მიმწოდებლის მიერ დასაქმებულს, ის ჯამში ქვეპროგრამის ფარგლებში ზედამხედველობას უნდა უწევდეს 5 ქცევით თერაპევტს და შესაბამისად, არაუმეტეს 50 ბენეფიციარს უნდა მართავდეს, რომელსაც შეუძლია: ბავშვის/ მოზარდის უნარების შეფასება/გადაფასება შესაბამისი საერთაშორისო მეთოდოლოგიის გამოყენებით (ინსტრუმენტები: „ABLLS“, „VB–MAPP“, „ESDM Curriculum Checklist“ და სხვა); ინდივიდუალური თერაპიული პროგრამის შედგენა; აქვს აუტიზმის სპექტრის აშლილობის მქონე ბავშვებთან დამოუკიდებლად მუშაობის სულ მცირე, 2 წლის გამოცდილება; სრულად გავლილი აქვს გამოყენებითი ქცევითი ანალიზის საერთაშორისო კურსი, ან მომზადებულია საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რაც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატით. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი მატერიალურ – ტექნიკური ბაზით (თითოეული მოსარგებლისათვის ერთი – ერთზე სერვისის განსახორციელებლად). ჯგუფური სეანსის შემთხვევაში, ჯგუფში მოსარგებლეების მინიმალური რაოდენობა უნდა იყოს 2 და მაქსიმალური 4, ხოლო ყოველი 2 მოსარგებლისათვის უნდა იყოს გათვალისწინებული 1 შესაბამისი სპეციალისტი არაუმეტეს 4 ჯგუფური თერაპიისა თვეში. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეპროგრამის განმახორციელებელს წარუდგინოს პროგრამით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ბენეფიციარს სურვილის შემთხვევეაში აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს მომსახურე ორგანიზაცია მომდევნო თვის 1-ლი რიცხვიდან.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

პროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

727,3

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

173

210

არამომართ­ვიანობა

ბ.პ) ქვეპროგრამა: შშმ პირთა მხარდაჭერაზე ორიენტირებული პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 06 02 15)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

25,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

შშმ პირების შესაძლებლობების განვითარებისა და რეალიზებისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანია ისეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება, რომლებიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებაში მათ სრულყოფილ ინტეგრაციას. ამასთან, კიდევ უფრო ეფექტური იქნება ასეთი პროექტებისა და ღონისძიებების განხორციელება შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ინიციატივითა და თავად შშმ პირთა ჩართულობით. გამომდინარე აქედან, წინამდებარე ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი პროფილით მომუშავე საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მიერ ინიცირებული ისეთი პროექტების დაფინანსება/ თანადაფინანსება, რომლებიც მიზნად ისახავს შშმ პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამასთან, წარმოდგენილი პროექტები დაფინანსებისათვის /თანადაფინანსებისათვის შეირჩევა კონკურსის წესის შესაბამისად. შერჩევისას უპირატესობა მიენიჭება სოციალური მეწარმეობის განვითარებაზე და შშმ პირების მიერ შემოსავლების გამომუშავებაზე ორიენტირებულ პროექტებს. ქვეპროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ ფიზიკურ და შშმ პირებს. ასევე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ და ქალაქ ქუთაისის ტერიტორიაზე მოქმედ შშმ პირების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებს. სავალდებულოა, საკონკურსოდ წარმოდგენილი პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობას იღებდეს ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

წარმოდგენილი პროექტების დაფინანსებისათვის / თანადაფინანსებისათვის შერჩევა, კონკურსის წესის შესაბამისად

25,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

2

4

არამომართ­ვიანობა

ბ.ჟ) ქვეპროგრამა: შშმ ბენეფიციარებისა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 16)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

18,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის 2019 წლის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე ქალაქ ქუთაისში მოქმედი 18 წლამდე და 18 წელს ზემოთ ასაკის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბენეფიციარებსა და მიუსაფარ ბავშვთა საჭიროებებზე მომუშავე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობის მიზნით დღის ცენტრების კომუნალური ხარჯების დაფინანსება/თანადაფინანსება. 2021 წლის განმავლობაში დაფინანსება /თანადაფინანსების პრინციპით ანაზღაურდება კომუნალური ხარჯები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი) მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციების მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი ანგარიშ – ფაქტურებისა და ქვითრების შესაბამისად. თანხა ჩაირიცხება შესაბამისი სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ზამთრის თვეებში (იანვარი, თებერვალი, დეკემბერი), თვეში არაუმეტეს 2400 ლარისა. ხოლო დანარჩენ თვეებში– თვეში არაუმეტეს 1200 ლარისა, რომელიც თანაბრად გადანაწილდება დაფინანსების მთხოვნელ ორგანიზაციებზე.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ორგანიზაციების ფუნქციონირების ხელშეწყობა

18,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამაში მონაწილე ორგანიზაციათა რაოდენობა

5

8

არამომართ­ვიანობა

ბ.რ) ქვეპროგრამა: მარტოხელა მშობელთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 17)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში მცხოვრები და რეგისტრირებული მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირთა ოჯახების მიერ მოხმარებული კომუნალური გადასახადების – ელექტროენერგიის, წყალის, ბუნებრივი აირის ღირებულების თანადაფინანსება ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან 30 ლარის ოდენობით. აქედან, ელექტროენერგიის გადასახადის თანადაფინანსება ოჯახზე განისაზღვრება ყოველთვიურად 12 ლარის ოდენობით; ბუნებრივი აირის გადასახადის ანაზაღაურება ოჯახზე მოხდება ყოველთვიურად – 15 ლარის ოდენობით, წყლის გადასახადის ღირებულება ოჯახზე განისაზღვრება 3 ლარის ოდენობით. მოხმარებული გადასახადების ღირებულების ანაზღაურება/თანადაფინანსება მოხდება სადისტრიბუციო კომპანიების ანგარიშებზე ჩარიცხვის გზით. ქვეპროგრამის ბენეფიციარებს განეკუთვნება მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირი, რომელსაც ჰყავს 18 წლამდე ასაკის შვილი/შვილები და არ იმყოფება ქორწინებაში. ბენეფიციართა იდენტიფიცირება მოხდება საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული მარტოხელა მშობლის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტის მიხედვით. დახმარების მიმღებმა პირმა უნდა წარმოადგინოს: პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (ასლი); ბავშვის (ბავშვების) დაბადების მოწმობები (ასლები); კომუნალური გადასახადების (დენი, წყალი, ბუნებრივი აირი) ქვითრები; საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ და ცნობა მარტოხელა მშობლის სტატუსის დადგენის შესახებ (ცნობის განახლება მოხდება 6 თვეში ერთხელ); საჭიროების შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მარტოხელა მშობლების ყოფითი პირობების გაუმჯობესება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მარტოხელა მშობლების დახმარება

10,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

25

35

არამომართ­ვიანობა

ბ.ს) ქვეპროგრამა: ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 18)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

დახმარების მიმღები პირი/ოჯახი, თავშესაფარში შესვლამდე და თავშესაფრის დატოვების შემდეგ რეგისტრირებული უნდა იყოს ქალაქ ქუთაისში. ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფ პირს/ოჯახს, თავშესაფრის დატოვების შემდეგ დამოუკიდებელი ცხოვრებისა და სოციალური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით, გაეწევა დახმარება 100 ლარის ოდენობით. სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდის სტრუქტურულმა ერთეულებმა, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების დაწესებულებებმა, ბენეფიცარის თავშესაფრის დატოვებამდე სოციალურ საკითხთა სამსახურს უნდა წარუდგინონ მომართვა და დასკვნა – რეკომენდაცია ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის თავშესაფარში განთავსების ვადების მითითებით. ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს მსხვერპლის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და განცხადება პირის/ოჯახის ქვეპროგრამაში ჩართვის საჭიროების შესახებ. აუცილებლობის შემთხვევაში სხვა დამატებითი დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება დაენიშნება მომართვის შემდეგ, მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. ფინანსური დახმარება გაიცემა ქვეპროგრამის განხორციელების ვადის ამოწურვამდე, არაუმეტეს 1 წლისა. ქვეპროგრამაში ჩართულ ბენეფიციარებს მომსახურება შეუწყდებათ: პირადი განცხადების, გარდაცვალების, საცხოვრებლად სხვა რაიონში გადასვლისა და ქვეპროგრამით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემთხვევაში.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების ფონდის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარში მყოფი ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული (მცხოვრები) პირის თავშესაფრის დატოვების შემდეგ, მატერიალური დახმარება

10,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

10

არამომართ­ვიანობა

ბ.ტ) ქვეპროგრამა: საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის მიერ განხორციელებული პროექტის – „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარების პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 19)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

42,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ასოციაცია საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფელს“ შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე მოხდება „საქართველოს „SOS ბავშვთა სოფლის“ მიერ განხორციელებული პროექტების დაფინანსება / თანადაფინასება. ა) „დღის ცენტრის ბენეფიციარების დახმარება“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/ თანადაფინანსდება ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები და კომუნალური გადასახადები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი); ბ) „ახალგაზრდული სახლი“, რომლის ფარგლებში დაფინანსდება/ თანადაფინანსდება სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებები და სხვა საჭიროებები). დაფინანსება/ თანადაფინანსება მოხდება მომსახურების მიმწოდებელი ორგანიზაციის მიერ, ყოველთვიურად წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში, მომსახურების მიმწოდებელი წარმოადგენს დამატებით დოკუმენტაციას სამსახურის მოთხოვნით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მშობლებისათვის სამუშაო დროის გამოთავისუფლება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 12-დან 36 თვემდე ბავშვების დღის ცენტრში მომსახურება: კვება, ჰიგიენური საშუალებები და კომუნალური გადასახადები (ელექტროენერგია, ბუნებრივი აირი და წყალი)

29,5

სახელმწიფო ზრუნვის სისტემიდან გასული და/ან ქალაქ ქუთაისის მერიის მიერ რეფერირებული ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდების მომსახურება (კვება, ჰიგიენური საშუალებები და სხვა საჭიროებები)

12,5

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

28

30

არამომართ­ვიანობა

ბ.უ) ქვეპროგრამა: შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 02 20)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის მიზანია ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების ფუნქციური დამოუკიდებლობის ხარისხის გაუმჯობესება და მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დახმარება გაეწევათ საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების სმენის აპარატით მოსარგებლე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებულ შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტებს, აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების თვალსაზრისით. ქვეპროგრამის ფარგლებში ანაზღაურდება კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტის ღირებულება, თვეში – 95 ლარის ოდენობით. მომსახურება ანაზღაურდება სამუშაოს შემსრულებლის მიერ, წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის საფუძველზე. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების გადაადგილების პრობლემის მქონე, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის სტუდენტების ტრანსპორტირების ხარჯი, სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, 10 თვის განმავლობაში. თითოეულ, ბენეფიციარს დახმარება გაეწევა თვეში 100 ლარის ოდენობით. დახმარების მიღება მოხდება ბენეფიციარის, მშობლის/ უფლებამოსილი პირის განცხადებით მომართვის თვიდან. დახმარება გაიცემა განცხადებასთან ერთად საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში. დახმარების მიმღებმა უნდა წარმოადგინოს: ა) პირადობის მოწმობა; ბ) ცნობა სამედიცინო დაწესებულებიდან (ფორმა №100); გ) შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის დამადასტურებელი საბუთი; დ) ცნობა უმაღლესი სასწავლებლიდან; ე) ლარის ანგარიშის რეკვიზიტი ბანკიდან და სხვა საჭირო დოკუმენტი სამსახურის მოთხოვნით. ბენეფიციარს დახმარება შეუწყდება სტუდენტის სტატუსის შეჩერების მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქვეპროგრამით მოსარგებლე პირთა რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის მქონე სტუდენტების სმენის აპარატის შეუფერხებელი ფუნქციონირების მიზნით, კვების წყაროსათვის საჭირო ელემენტების შეძენა

1,0

საქართველოში არსებული ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული გადაადგილების პრობლემის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობების სტატუსის სტუდენტების ტრანსპორტირების მიზნით, მატერიალური დახმარება

4,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

6

9

არამომართ­ვიანობა

ბ.ფ) ქვეპროგრამა: ადრეული ძუძუს აგრესიული HER–2 რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე პირების მედიკამენტით დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 21)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

30,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამით ისარგებლებენ: ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2" რეცეპტორ დადებითი და მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები, რომლებიც სარგებლობენ რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მედიკამენტ ჰერცეპტინით (ტრანსტუზუმაბით) და მედიკამენტ პერჯეტათი. ბენეფიციარმა განცხადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის ასლი, ფორმა №100 და ანგარიშ–ფაქტურა აფთიაქიდან. დახმარების მიღება განხორციელდება არაერთჯერადი მომართვის საფუძველზე საგარანტიო წერილის გამოყენებით, რომლის მოცულობა განისაზღვრება რეფერალური კომისიის მიერ გაცემული საგარანტიო წერილის მიხედვით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ბენეფიციართა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

მეტასტაზური კიბოს დიაგნოზის მქონე პირები

5

ადრეული ძუძუს აგრესიული „HER–2“ რეცეპტორ დადებითი დიაგნოზის მქონე რეფერალური მომსახურების სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირების მედიკამენტით (ტრანსტუზუმაბი) თანადაფინანსების დახმარება

25,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

მედიკამენტის ხელმისაწვდომობა

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

12

15

არამომართ­ვიანობა

ბ.ქ) ქვეპროგრამა: გადაუდებელი რეაგირება (პროგრამული კოდი 06 02 22)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

100,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება, რომლებიც გადაუდებლად საჭიროებენ სხვადასხვა სერვისის მიწოდებას. ოჯახის შეფასება მოხდება ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სოციალურ საკითხთა სამსახურის და/ან სამუშაო ჯგუფში შემავალი სხვა სამსახურების/ ორგანიზაციების მიერ. ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მიერ დამტკიცებული მეთოდოლოგიის საფუძველზე მოხდება ოჯახის საჭიროების დადგენა. დასკვნა – რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. მოქალაქის განცხადების/სხვა უწყების მომართვის საფუძველზე საქმის წარმოებას დაიწყებს მუნიციპალიტეტი. საკითხის შესწავლის შემდეგ განიხილავს სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება შემდეგი წარმომადგენლობით: ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე; სოციალურ საკითხთა სამსახური; სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინიგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო; დასაქმების ეროვნული ბიურო; „SOS ბავშვთა სოფელი“; „World Vision“ საქართველო; საქველმოქმედო ფონდ „საქართველოს კარიტასი“; „INER Georgia“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ზემოაღნიშნულ ორგანიზაციებს შორის გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე. განცხადების შესწავლა და დასკვნა – რეკომენდაციის მომზადება მოხდება არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის განმავლობაში. სამუშაო ჯგუფი შეიკრიბება, საჭიროებისამებრ, თვეში არანაკლებ ორჯერ. ოჯახს, დასკვნა – რეკომენდაციის საფუძველზე დახმარების სერვისს შესთავაზებს სამუშაო ჯგუფში წარმოდგენილი სამსახურები. გადაუდებელი საჭიროების გამოკვეთის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტის ჩართულობა განისაზღვრება მატერიალური დახმარების კუთხით, თითოეულ შემთხვევაზე არაუმეტეს, 1500 ლარი.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების დახმარება

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და/ან ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახების დახმარების საკითხი, რომლებსაც არასრულწლოვანი ბავშვი/ბავშვები ჰყავთ და საჭიროებენ გადაუდებელ დახმარებას. საკითხს შეისწავლის და წარმოადგენს სოციალურ საკითხთა სამსახური, ასევე, პილოტირებული ინიციატივის ფარგლებში, საკითხს შეისწავლის „World Vision–ის“ საქართველოს ბაზაზე არსებული რეაგირების ჯგუფი. აღნიშნული ჯგუფების მიერ შემუშავებულ დასკვნა – რეკომენდაციას შემდგომი რეაგირების მიზნით, განიხილავს სამუშაო ჯგუფი

50,0

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და ფაქტობრივად მცხოვრები ოჯახის, რომელსაც არ ჰყავს არასრულწლოვანი, დახმარების საკითხი. იმ შემთხვევაში თუ, ოჯახის წევრი/წევრები იმყოფებიან კრიზისულ მდგომარეობაში და საჭიროებენ გადაუდებელ პირველად დახმარებას

50,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

80

არამომართ­ვიანობა

ბ.ღ) ქვეპროგრამა: მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 23)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

10,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირებისათვის ტიფლოტექნიკური აპარატების (ხმოვანი წნევის აპარატი; შაქრის საზომი აპარატი) შეძენა და სამედიცინო და სახელმწიფო/საჯარო დაწესებულებებში დამოუკიდებელი და უსაფრთხო გადაადგილების უზრუნველყოფის მიზნით, პერსონალური ასისტენტის (გამცილებლის) და ოპერატორის მომსახურება. პერსონალური ასისტენტის შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება 500 (ხუთასი) ლარით. ოპერატორის შრომის ანაზღაურება 50 (ორმოცდაათი) ლარით, თვეში არანაკლებ, 20 ვიზიტის განხორციელების შემთხვევაში. მომსახურება ანაზღაურდება ყოველი მომდევნო თვის 5 რიცხვამდე, წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

თვის განმავლობაში არანაკლებ, 20 (ოცი) გაცილების განხორციელების შემთხვევაში პერსონალური ასისტენტის მომსახურება ანაზღაურდება 500 ლარით. ოპერატორის მომსახურება 50 ლარით

6,6

მკვეთრად შეზღუდული შესაძლებლობების (ნულოვანი მხედველობის) მქონე პირების ტიფლოტექნიკური აპარატების შეძენა

3,4

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

4

50

არამომართ­ვიანობა

ბ.ყ) ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა შინ მოვლის საპილოტე ქვეპროგრამა (პროგრამული კოდი 06 02 25)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიასა და ააიპ „კავშირი წამების მსხვერპლთა ფსიქო–სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი – ქუთაისის" შორის გაფორმებული ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმის საფუძველზე, ორგანიზაციის მიერ ქალაქ ქუთაისში განხორციელებული ააიპ „საქართველოს არბაითერ სამარიერ ბუნდის“ პროექტის „ქუთაისში ფსიქიატრიული სერვისების გაუმჯობესება მოწყვლადი ჯგუფებისათვის“ ფარგლებში, ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები 50 პირისათვის. პროგრამა ითვალისწინებს 10%–იან თანადაფინანსებას, მაგრამ, არაუმეტეს, 5000 ლარისა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ფიზიკური, ფსიქოსოციალური და კოგნიტური რეაბილიტაცია/ აბილიტაციის სერვისის განვითარება ნევროლოგიური სტატუსის მქონე შშმ პირებისათვის.

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

5,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ბენეფიციართათვის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული სერვისების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ქვეპროგრამით მოსარგებლე ბენეფიციართა რაოდენობა

0

50

არამომართ­ვიანობა

ბ.შ) ქვეპროგრამა: ახალდაქორწინებული ოჯახების შექმნის წახალისება (პროგრამული კოდი 06 02 26)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

5,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა

ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ქალაქ ქუთაისში არანაკლებ 1 წლის მანძილზე რეგისტრირებულ და ფაქტობრივად მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ ახლადშექმნილი ოჯახების ხელშეწყობასა და მხარდაჭერას. ქვეპროგრამით ისარგებლებენ ახალდაქორწინებული წყვილები, რომელთაგან ერთ–ერთი მაინც ირიცხება სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული პირი, რომლის სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 70000-ს. ახალდაქორწინებული წყვილი ერთჯერადი დახმარების მისაღებად, ქორწინებიდან არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, წერილობით მიმართავს ქალაქ ქუთაისის მერს. განცხადებას თან უნდა ერთვოდეს წყვილის პირადობის მოწმობები, ქორწინების მოწმობა და საბანკო რეკვიზიტები. დახმარება გაიცემა ერთჯერადად, არაუმეტეს 500 ლარისა.

4.

ქვეპროგრამის მიზანი

ქალაქ ქუთაისში რეგისტრირებული და მცხოვრები სოციალურად დაუცველი პირების მიერ, ახალი ოჯახების შექმნის ხელშეწყობა და წახალისება.

5.

ქვეპროგრამის ღონისძიებები

ბენეფიციართა დახმარება

5,0

6.

მოსალოდნელი შუალედური შედეგი

ქვეპრგრამით მოსარგებლე ბენეფიციარებისათვის მომსახურების მიწოდება

7.

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორი 

ინდიკატორის დასახელება

საბაზისო მაჩვენებელი

მიზნობრივი მაჩვენებელი

შესაძლო რისკები

ბენეფიციართა რაოდენობა

0

10

არამომართ­ვიანობა

ბ.ჩ) ქვეპროგრამა: მრავალშვილიანი ოჯახების მიერ მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 02 27)

1.

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული – სოციალურ საკითხთა სამსახური

2.

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი

60,0

3.

ქვეპროგრამის აღწერა