Comments

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

ან ამ საკითხებზე ფარული საგამოძიებო მოქმედებებისათვის დადგენილი სასამარტლო განხილვის წესი რა საჭიროა ?

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

შეიძლება გამოძიება ერთ ადგილას დაიწყოს და აღვეტის ღონისიებაც შეეფარდოს გამოძიების ადგილის მიხედვით თუმცა წინასასამართლო სხოდმადე არა გამორიცხული გამოიკვეტოს გარემოება რის შედეგადაც დადგნდება რომ სხვა საგამოძებო ორგანოს ქვემდებარეა საქმე შესაბამისად ეს საგამოძებო ორგანო გადასცემს ამ საქმეს გნსჯად ორგანოს და თუ შემდეგ გაფორმდება საპროცესო შეთანხმება ამ საპროცესო შთანხმებას განიხილავს არა ის სასამართლო სადაც პირველად წარედგინა სასაამრთლოს ბრალდებული არამედ სადაც გამოძიება დამთვარდა ამას აწესრიგებს მე-3 ნაწილი

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

"ა" პუნქტი მოსაღებია

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

სააპელაციო თუ სისხლის სამართლის საქმეთა პალატა ?

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუმბერ ტაგანაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/09/28
Last visit: 2022/06/20 18:31:08
Contact - All comments

ვფიქრობ ამ მუხლში ტექნიკური შეცდომაა.

" მხარეს შეუძლია ერთჯერადად საკასაციო წესით სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივროს გამამტყუნებელი განაჩენი თუ"

"ზ) სხდომის თავმჯდომარემ არ გაითვალისწინა ნაფიც მსაჯულთა მიერ მიღებული სასჯელის შემსუბუქების ან დამძიმების რეკომენდაცია."

ზ პუნქტში არ უნდა იყოს დამძიმების რეკომენდაცია ნახსენები, რადგან დაცვის მხარე ანუ ადვოკატი ასაჩივრებს გადაწყვეტილებას იმ მოტივით რომ სასამართლომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფის სასჯელის დამძიმების რეკომენდაცია არ გაითვალისწინა, ანუ გამოდის რომ ადვოკატი ბრალდებულის წინაღმდეგ მიდის და ეს რამდენად მართლზომიერია თქვენც კი იცით :)

Xashursky's picture
Xashursky (ჯუმბერ ტაგანაშვილი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/09/28
Last visit: 2022/06/20 18:31:08
Contact - All comments

3. თუ სასჯელის დანიშვნის სხდომაზე ნაფიცი მსაჯულები ხმათა უმრავლესობით მიიღებენ სასჯელის დამძიმების რეკომენდაციას, სხდომის თავმჯდომარე არ არის უფლებამოსილი, ბრალდებულს დაუნიშნოს ამ დანაშაულისთვის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით განსაზღვრული სასჯელის მაქსიმალური ზღვრის ორ მესამედზე ნაკლები.

დავუშვათ დანაშაული ითვალისწინებს 12 დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას, 15 ის 2/3 არის 10 წელი ანუ მინიმალურ ზღვარზე ნაკლები და რანაირად გამოდის დამამძიმებელი რეკომენდაცია ?

sulkhan komakhidze's picture
sulkhan komakhidze (სულხან)
სხვა
Registration Date: 2012/01/10
Last visit: 2020/05/06 16:01:04
Contact - All comments

ი) მისი მონაწილეობა ნაფიც მსაჯულად აღნიშნულ საქმეში აშკარად უსამართლო იქნებოდა ამ პირის მიერ გამოხატული მოსაზრებების ან პირადი გამოცდილების საფუძველზე; ამ პუნქტის გაუქმების დასაბუთება რა იყო?

ნოარი's picture
ნოარი (აქვსენტი)
სხვა
Registration Date: 2016/12/18
Last visit: 2016/12/18 20:57:36
Contact - All comments

და საიდან შეეძლო ნაფიც მსაჯულს, რომელიც შეარჩიეს, წინასწარ სცოდნოდა რომ მისი ინტერესის დაკმაყოფილებით დაცული სიკეთე ნაკლები იქნებოდა მესამე პირისთვის მიყენებულ ზიანზე?

ნოარი's picture
ნოარი (აქვსენტი)
სხვა
Registration Date: 2016/12/18
Last visit: 2016/12/18 20:57:36
Contact - All comments

რამდენად სწორია ამ მუხლის პიველ ნაწილში გამოძიების დაწყების საფუძვლად დანაშაულის შესახებ ინფორმაციის არსებობა?! ის ვინც უფლებამოსილია დაადგინოს დანაშაულებრივია ქმედება თუ არა ხომ სამართალდამცავი ორგანოები, შემდგომ კი სასამართლოა? მაშ თუ მოქალაქე გვაწვდის ინფორმაციას, რამდენადაა ქმედება მაშინვე დანაშაული? ან რა ხდება თუ ადგილზე არ დადასტურდება რომ ჩადენილია დანაშაული? მარტო გამოძიების დაწყება არდაწყება ხომ არაა საქმე, მიმაჩნია, შინაარსობრივად აუმართავია

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

tvinicos - ანუ ქართული ენა თუ არ იცის ბრალდებულმა, ადვოკატის დანიშვნა სავალდებულოა.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

საკონსტიტუციო სასამართლომ გამოასწორა ეს მნიშნელოვანი ხარვეზი. ძალიან კარგი !

zurabi90's picture
zurabi90 (ზურაბ მამულაძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/07/28
Last visit: 2018/12/16 15:41:25
Contact - All comments

როდესაც არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი პიროვნება უკანონოდ ინახავს ნარკოტიკულ საშუალებას და ხდება პირველ რიგში პირადი ჩხრეკის ჩატარება ხოლო შემდეგ დაკავება, საიდან უნდა აითვალოს დაკავების ვადა?

zurabi90's picture
zurabi90 (ზურაბ მამულაძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/07/28
Last visit: 2018/12/16 15:41:25
Contact - All comments
zurabi90's picture
zurabi90 (ზურაბ მამულაძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/07/28
Last visit: 2018/12/16 15:41:25
Contact - All comments

დადგენლიების გამოტანა საგამოძიებო მოქმედებისას სავალდებულოა

mariamjavaxi@gmail.com's picture
[email protected] (დარეჯან)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2018/04/15
Last visit: 2018/04/23 17:14:48
Contact - All comments

26

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

არადა თავდაპირველ რედაქციაში იყო სათაურში სიტყვა გადადება :)

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

me-7 nawili ashkarad sawiroebs shecvlas

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

meore nawili am muxlshi ar unda da ufro konkretulad tundac zogadi sityvit unda iyos mititebui tarjimnis "gamoZaxebaze"

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

47-ad e muxli gasagebia vinaidan iq saubaria sasamartloshi chvenebis micemaze magaram 48 muxlis me-7 nawili faqtiudiritad principebtanrad winaagmdegobashia sisxlis samartlis

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

am muxlis me-4 nawili acdenilia ssk-it dadgenils," sheidleba misdgomoda" danashaulis mcdeloba (c) iwvevs shedegs da shesadlebelia arc tu naklebs vidre zogierti damtavrebuli danashauli tavisi bunebit

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

"გ" ქვეპ. რომ გავრცელდეს არსებითი განხილვის სხდომის დროსაც ურიგო არ იქნება .

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

ძალიან პრიმიტიულ დონეზეა ეს ორი ნორმა . დახვეწას საჭიროებს აუცილებლად

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

მე-3 ნაწ, არ უნდა კორდინატორზე წესი ან მეოთხე ნაწილში ადვოკატზე ჩანაწერი იმთავითვე რატომ არაა

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

92-ე მუხლს ორი ნაწილი რათ უნდა , რა დატვირთვა აქვს თუ ნათლად არ იქნება განმარტებული მეორე ნაწილი თუ რას გულისხმობს ვის პირს,მაგ. დაზარალებულს სისხლის სამართლის საქმზე თუ ასე შემდეგ

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

2.1 nawili Zalian gasamartia gramatikulad

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

me-4 nawili dausvam shekitxvas da daadgen sandoa tu ara , martivad yofila !!!

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

ufro gamartuli iqneboda 3.1 rom eweros eqspertis dakitxva daskvnit dadgenil garemoebebtan dakavshirebit

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

dakavebis momentidan piri itvleba braldebulad ??? Zveli kodeqsi am nawilshi bevrad ufro demokratiuli da naTeli iyo, martalia ki iZleoda ufro mravalferovnebis shesadleblobas, magram dRevandeli ar pasuxobs realur situaciebs

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

ara ratom arRvevs ? piriqiT iqneb arc prokuratura itxovs da arc sasamarTlo adgens da ratom unda chaitvalos.

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

meore nawili, sasamarTlos vin mimarTavs vadis gagrdelebaze?

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

180-e da 181-e muxlebis wesis gansazRvrisas tu iyvnen specialistebi mowveulni ?, an ras nishnavs samedicino dawesebulebashi motavseba ra droit tu calke ganchinebaa da eqspertizis daskvnistvis tu konkretuli droa gansaszRvruli rom is ar unda iyos 20+10 maqsimumi . sheidleba satqmeli sworad ver gadmoveci mara ashkara xarvezia am or muxlshi

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

sasamarTlo ganchinebit magram iZulebit? tu ki es sityva unda eweros. da meore es muxli iziarebs 112-e muxlis me-5 nawilis patetikas rogorc chans da cota ar iyo gaurkvevelia sxva sagamoZiebo moqmedebebtan mimartebashi ratom araa igive

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

saproceso samarTlebrivi iZulebis RonisZieba ...

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

"ა" ქვეპუნქტი შეიძლება გავიგოტ ისე რომ კავშირშია სსკ-ის 52-ე მუხლთან? თუ კი მაშინ 81-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი შესაძლებელია არასწორადაც იქნეს გაგებული რადგან მისი უკეთესად ჩამოყალიბებაც შეიძლება!

Davit Chkhartishvili's picture
Davit Chkhartishvili (დავით ჩხარტიშვილი)
სხვა
Registration Date: 2017/01/18
Last visit: 2021/07/02 13:41:36
Contact - All comments

გასასწორობელი “კ“ ქვეპუნქტით დისპოზიცია “მცირე ოდენობით მოხმარება“ უკვე აღარ ისჯება. შესაძლებელია ჩასწორდეს “მცირე ოდენობით შეძენა-შენახვა“.

მ.უსტარაშვილი's picture
მ.უსტარაშვილი (მაია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2018/10/25
Last visit: 2018/10/25 13:36:52
Contact - All comments

რა ვადიდან აითვლება არასაპატიმრო ვადები, თუ საქმის წარმოება დაწყებულია 2015 წელს, წინასასამართლო სხდომიდან საქმე გადაეცა მთავარ სასამართლოს 2015 წლის ოქტომბერს და დღემდე არ დასრულებულა არასაპატიმრო სისხლის სამართლის საქმეზე საქმის განხილვა. დარღვეულია თუ არა ბრალდებულის მიმართ საქმის განხილვის ვადა.

t3mo98's picture
t3mo98 (temo)
სხვა
Registration Date: 2019/02/21
Last visit: 2020/02/09 16:45:09
Contact - All comments

gamamatyunebel mtkicebulebebs warmoadgenen faqtiuri
monacemebi, romlebic amtyunebs pirs danaSaulis CadenaSi
an amZimebs mis pasuxismgeblobasa da procesualur mdgomareobas. mag: eqspertis daskvna imis Sesaxeb, rom SemTxvevis adgilze TiTis anabeWdi datovebulia eWvmitanilis an
braldebulis mier warmoadgens gamamtyunebel mtkicebulebas.
gamamarTlebel mtkicebulebebs ki miekuTvneba faqtiuri
monacemebi, romlebic amarTleben pirs garkveuli danaSaulis CadenaSi an amsubuqeben mis mdgomareobas. mag: Tu
dadginda, rom braldebuli danaSaulis Cadenis dros imyofeboda sxva qalaqSi, es imas niSnavs, rom am momentSi
mas ar SeeZlo Caedina mkvleloba, aRniSnuli garemoebis
dadgena ki amarTlebs pirs danaSaulis CadenaSi da warmoadgens gamamarTlebel mtkicebulebas.

t3mo98's picture
t3mo98 (temo)
სხვა
Registration Date: 2019/02/21
Last visit: 2020/02/09 16:45:09
Contact - All comments

arapirdapir (irib) mtkicebulebaTa gamoyenebis dros
mTavaria damtkicdes dadgenili faqtebis kavSiri mocemul
saqmesTan da maTi erToblioba sakmarisi iyos saqmeze WeSmaritebis dasadgenad. arapirdapir mtkicebulebas warmoadgens mag: eqspertis daskvna imis Sesaxeb, rom maRaziaSi,
daxlze TiTis anabeWdi datovebulia konkretuli piris
marjvena xelis Sua TiTiT. eqspertis aRniSnuli daskvna
ar amtkicebs mtkicebis sagnis arc erT elements, magram
Tu am faqtis garda, dadgenili iqneba sxva garemoebebi,
kerZod, misi binis Cxrekis dros aRmoCenili sxvadasxva
sagnebi da a.S. erTobliobaSi iZleva saSualebas davadginoT
mtkicebis sagani, piris braleuloba mtkicebuleba, romelic uSualo kavSirSia mtkicebis
saganTan, pirdapir da uSualod amtkicebs mtkicebis sagans
an mis romelime elements, warmoadgens pirdapir mtkicebulebas. mag: Tu mowme iZleva Cvenebas, rom man uSualod
ixila mkvlelobis faqti, aseTi Cveneba warmoadgens pirdapir mtkicebulebas, radgan miuTiTebs da adgens mtkicebis
sagnis elementebs: danaSaulis SemTxvevasa da konkretuli
piris mier danaSaulis Cadenas.

t3mo98's picture
t3mo98 (temo)
სხვა
Registration Date: 2019/02/21
Last visit: 2020/02/09 16:45:09
Contact - All comments

pirovnulia iseTi mtkicebuleba, romelic formdeba
werilobiTi formiT. pirovnul mtkicebulebebs miekuTvneba dakiTxvis oqmi, Cvenebis adgilze Semowmebis Catarebis oqmi, eqspertis daskvna da a.S.
nivTieria iseTi mtkicebuleba, romelic gamosaxulia
materialuri obieqtebis saxiT, mag: fexis kvali, nivTebi,
sagnebi, faseuloba da a.S. materialuri obieqtebis Semcveli
informacia gadmocemulia ara sityvieri formiT, aramed
sagnis niSnebis uSualo aRqmiT. nivTieri mtkicebuleba
saWiroebs dawvrilebiT aRweras misi zogadi da kerZo
niSnebis fiqsirebas, aRmoCenis adgilis aRweras, misgan
tvifaris damzadebis procesis asaxvas da a.S.

რევაზ რიჟამაძე's picture
რევაზ რიჟამაძე (რევაზ რიჟამაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2015/02/22
Last visit: 2020/09/10 23:25:46
Contact - All comments

ადვოკატის გამოძიების სტადიაზე აცილების საკითხი 63-ე მუხლში რეგულირებული არაა, ხოლო გავრცელებული პრაქტიკით მას ააცილებს პროკურორი დადგენილებით, რაც დაუშვებელია მხარეთა თანასწორობის გამო. თანაც აცილებას სასამართლო და პროკურორი დამოუკიდებლად ვერ ახდენენ, ამისათვის მხარის შუამდგომლობა უნდა წარედგინოთ. მხარე კი თავად პროკურორია და საკუთარ თავს შუამდგომლობას ვერ დაუყენებს ადვოკატის აცილების მოთხოვნით. ვფიქრობ, ეს საკითხი საკონსტიუციო სასამართლოს განსჯადი უნდა გახდეს, რათა ბათილად იქნეს ცნობილი სსსკ-ის 63-ე მუხლის ის განმარტება, რომ საქმეში ჩართულ პროკურორს უფლება აქვს დადგენილებით საქმიდან ააცილოს ამავე საქმეში ჩართული ადვოკატი. მით უფრო ეს პრაქტიკა არასამართლიანია, რამეთუ პროკურორისა და სასამართლოს ამგვარი დადგენილება არ საჩივრდება. ჩემი მოსაზრებაა, გამოძიების ეტაპზე ადვოკატის აცილების საკითხის გადასაწყვეტად საქმეში ჩართულმა პროკურორმა შუამდგომლობით უნდა მიმართოს მაგისტრატ მოსამართლეს(საგამოძიებო კოლეგიის წევრს). ამგვარად, საჭიროება მოითხოვს ამ შინაარსის დამატება შევიდეს 63-ე მუხლში დამოუკიდებელი ნაწილის სახით.

რევაზ რიჟამაძე's picture
რევაზ რიჟამაძე (რევაზ რიჟამაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2015/02/22
Last visit: 2020/09/10 23:25:46
Contact - All comments

მე-60 მუხლის გამოყენების საკითხზე ბ) ქვეპუნქტთა მიმართებაში: ბ) იურიდიულ დახმარებას უწევს ან უწევდა იმ პირს, რომლის ინტერესებიც ეწინააღმდეგება მის მიერ დასაცავი ბრალდებულის ინტერესებს, რომელსაც ის წარმოადგენს. იურიდიული დახმარების გაწევის დაწყების მ,ომენტი, ანუ გაწევის წესი უნდა განიმარტოს ტერმინთა განმარტების თავში სპეციალურად ამ კოდექსის მიზნებისათვის. მხოლოდ ხელშეკრულების გაფორმება და კლიენტთან შეხვედრა, (ისე, რომ კონსულტაციაც არ გაუწევია მისთვის) თუკი სამართალწარმოებაში მონაწილოება არ მიუღია ადვოკატს, ჩემი აზრით, არ უნდა ჩაითვალოს, რომ ადვოკატმა იურიდიული დახმარება გაუწია მხარეს.

რევაზ რიჟამაძე's picture
რევაზ რიჟამაძე (რევაზ რიჟამაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2015/02/22
Last visit: 2020/09/10 23:25:46
Contact - All comments

უნდა განიმარტოს ,, იურიდიული დახმარება"- ს დაწყების ცნება ამ მუხლის მიზნებისათვის.

რევაზ რიჟამაძე's picture
რევაზ რიჟამაძე (რევაზ რიჟამაძე)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2015/02/22
Last visit: 2020/09/10 23:25:46
Contact - All comments

ფაქტობრივი დაკავების, ანუ ხელბორკილის დადების მომენტიდან.

diadia's picture
diadia (diana)
სამოქალაქო და შრომის სამართალი
Registration Date: 2013/04/03
Last visit: 2022/06/24 17:47:28
Contact - All comments

ისეთი "უცნაური" ჩანაწერია 191-ე მუხლის მესამე ნაწ. რომ ნორმის იერიც კი არ გააჩნია. ამავე დროს, სრულიად უკონტროლოა ეს ე. "ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ " სისხლის სამართლის საპროცესო კანონით ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დანიშვნის და მისი გაუსაჩივრებლობის საკითხები. უფლებებს ზღუდავს კი არა ართმევს ჰქვია ამ და მხარდამჭერის მიმღებისა თუ დანიშვნის უაზრო არაპროფესიონალურ დონეზე მირებულ კანონებს

Online consultation

Unfortunately no operator is online.