Comments

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

გამოასწორეს ხარვეზი და ჯარიმის გასაჩივრება შესაძლებელია უკვე. მისასალმებელი ფაქტია :)

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

114-ე მუხლშია ახალი წესი. 2015 წლის 31 დეკემბრამდე გადადეს მაგის ამოქმედება.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

კანონშიც ეგ წერია ზუსტად: თუ ბრალდებული შუამდგომლობს, ნაფიც მსაჯულთა გარეშე გაიმართებაო! ანუ ჩვენი კანონმდებლობით არჩევითია და არა სავცალდებულო.

melakudasdeda (თათია )
ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2012/12/07
Last visit: 2015/01/14 13:22:53
Contact - All comments

Jurnalists rat unda davaldebuleba, enaze mainc araferi amagrdebat :-) . oghond rame tqvan da ar aqvs magattvis mnishvneloba simartlea tu tyuili

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

მეორე ნაწილს ხომ არ ჯობია დაემატოს გარდა 310–ე მუხლის ,,ზ" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გარემოებების დადასტურების შემთხვეისა(მიეთითოს გამართლებულისათვის მსჯავრის დადების შესაძლებლობაზე ახლად გამოვლენილი გარემოებების გამო),

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

მე–3 ნაწილში "პროკურორი საგამოძიებო მოქმედებას ატარებს" გულისხმობს საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებას უშუალოდ პროკურორის მიერ თუ უნდა ვიგულისხმოთ გამომძიებელს თუ დაავალა ბრალდებულის შუამდგომლობით ჩასატარებელი მოქმედების შესრულება ასეთი შემთხვევაც ამ სიტყვის შინაარსში მოიაზრება?

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

111-ე მუხლის პირველი ნაწილის ახალ რედაქციაში საპროცესო კოდექსის 59–ე მუხლის მე–6 ნაწილის შინაარსი არ არის გათვალისწინებული. მას შემდეგ რაც ძალაში შევა ამ მუხლის ეს ნაწილი დაცვის მხარის წერილობითი თანხმობით შესაძლებელი იქნება, რომ საგამოძიებო მოქმედება იმ გამომძიებელმა ჩაატაროს, რომელიც საქმეს იძიებს?

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

226–ე მუხლის პირველი ნაწილით აქვს, თუმცა უნდა იშუამდგომლოს დასაბუთებულად.

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არ მქონე პირის, აპატრიდის მიერ ასეთი დანაშაულის ჩადენისათვის უცხო ქვეყნის სასამართლოს მიერ მსჯავრდების შემთხვევაში, მათი კუთვნილი ქონების ჩამორთმევის და სახელმწიფოსათვის გადაცემის მიზნით, ეს მუხლი არ გამოიყენება?

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღებისას სსკ–ის 21–ე მუხლის თანახმად, პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება და სასჯელის დანიშვნა თუნდაც მისი მოხდისგან განთავისუფლებით რამდენად და რა შემთხვევებშია შესაძლებელი?

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

იუსტიციის მინისტრის N216 ბრძანებით განსაზღვრული განრიდების პირობები ეწინააღმდეგება ამ მუხლის მეორე ნაწილის მოთხოვნებს.

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

რატომ მხოლოდ მე–15 ნაწილია და არა მე–14 და მე–15 ნაწილწბით დადგენილი წესით? ამ მუხლით სამართალწარმოების მიმდინარეობის დროსაც დასაშვებია,რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაზე ეცნობოს შესაბამის პირს.

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

დაზარალებულს რა უფლებები აქვს ამ საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად მიღებული ინფორმაციის გაცნობაზე? კერძოდ, წინასასამართლო სხდომამდე 10 დღით ადრე საქმის მასალების გაცნობისას?

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

სსკ–ის 79–ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად,სასჯელისაგან გათავისუფლებული ითვლება ნასამართლობის არმქონედ.

()
Registration Date: 1970/01/01
Last visit: 1970/01/01 04:00:00
All comments

ამ მუხლის მეექვსე ნაწილის შესაბამისად მიღებული განჩინებები, რატომ არ შეიძლება გადაიისინჯოს 310–ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების არსებობის შემთხვევაში? 310–ე მუხლი ხომ მხოლოდ განაჩენის გადასინჯვას მოიცავს. შეწყვეტაზე განჩინება კი მხოლოდ ერთჯერადად საჩივრდება. 310–ე მუხლის გამოყენება ასევე ფაქტიურად შეუძლებელია სსსკ–ის 250–ე მუხლით გათვალისწინებული განჩინების მიღებისა.

გიორგი ტაბატაძე's picture
გიორგი ტაბატაძე (გიორგი ტაბატაძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/05/10
Last visit: 2017/09/28 12:49:29
Contact - All comments

"აფსულიტურატ" :-D სერიოზული ხარვეზია.. ჰმ.. სადამდე მივიდნენ... :-D

გიორგი ტაბატაძე's picture
გიორგი ტაბატაძე (გიორგი ტაბატაძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/05/10
Last visit: 2017/09/28 12:49:29
Contact - All comments

დასაბუთება არაა აუცილებელი ყველა შემთხვევაში აქვს..

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

Iana ორივე მხარე ერთმანეთს უცვლის და მერე ცალ-ცალკე შეაქვთ რა თქმა უნდა. კანონიც მასე იკითხება და პრაქტიკაშიც მასეა.

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

ამ მუხლის პირველი ნაწილი საკმაოდ ბუნდოვანია.....

zviadi.74's picture
zviadi.74 (ზვიადი)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2011/09/28
Last visit: 2022/01/21 13:29:01
Contact - All comments

ნიმუში

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

"..გარდა მისი ადვოკატის შუამდგომლობით ჩატარებულ სტაციონარულ ექსპერტიზაზე ყოფნის ვადისა." რა საფუძვლით არ ითვლება პატიმრობის ვადაში??შეჯიბრობოთობისა და თანასწორობის პრინციპს არღვევს...

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

რას გულისხმობ?? რაში გამოხატება ?

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

მესამე ნაწილში მესამე პირში ვინ იგულისხმება :) ?

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

ბრალდებული ვალდებული არ არის ჩვენება მისცეს მაგრამ თუ ჩვენებას მისცემს იგი მოშის ყევლა უფლება მოვალეობას იღებს და ვერ ვხედავ ვერაფერს კანონსაწინაღღმდეგოს იმაში რომ ცრუ ჩვენებისათვის თუ დაისჯება

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

ჩემი აზრით აქ უკეთესი იქნება თუ ჩამონათვალიდან ზოგიერთი პირის ჩვენება თავიდანვე უბრალოდ დაუშვებელ მტკიცებულებად იქნება ცნობილი ნებისმიერ შემთხვევაში მაგალითად სასამართოს თათბირის საიდუმლოება და აღსარების შედეგად მიღებული ინფორმაცია

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

გეთანხმები ნამდვილად ზოგიერთი კატეგორიის დანაშაულზე დაზარალებულს ნამდვილად უნდა ჰქონდეს გასაჩივრების უფლება. ხშირად შეიძლება დაზარალებული არ დაეთანხმოს ასევე პროკურორის მიერ ქმედების კვალიფიკაციას აუცილებელია ეს გარემოებაც იქნეს გათვალისწინებული.

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

ნებისმიერი პირი, რომელსაც შეიძლება ამ კონკრეტული საქმით რაიმე სახის ზიანი მიადგეს...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

ამ მუხლის მე-10 ნაწილი ეწინააღმდეგება შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპს...

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტა საჩივრდება, ხოლო არსებითი განხილვისთვის საქმის გადაცემა არა; მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობა საჩივრდება, ხოლო დასაშვებად ცნობა არა.
თანასწორობის და შეჯიბრებითობის პრინციპი ირღვევა აშკარად !

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

როგორც წესი, პირისათვის დაზარალებულის თუ მისი უფლებამონაცვლის სტატუსის არ მინიჭების საკითხი ცნობილია ზემდგომი პროკურორისათვის და აქ მითითებული გასაჩივრების უფლება ფორმალური მიმაჩნია...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

ნიშვნელოვანი ჩანაწერია ამ მუხლის მე-9 ნაწილი...სამწუხაროდ სრულიად უფუნქციოა...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

"პირი შესაძლოა მიიმალოს" სუბიექტივიზმის გასაქანს აძლევს დაკავების უფლებამოსილებით აღჭირვილ პირებს...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

ეს არის ბოლო ინსტანცია და გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად უნდა გაიფილტროს საქმეები...თუ ნებისმიერს დავუშვებთ, მაშინ დიდი განსხვავება არ იქნება პირველ, მეორე და მესამე ინსტანციებს შორის...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

აღნიშნული რედაქცია ანალოგიური შინაარსისაა იმ განსხვავებით, რომ არ ითვალისწინებს შემთხვევას, რომელიც მოიაზრება სიტყვებში „არ იქნა წარმოდგენილი„...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

„არასრულწლოვნის მიმართ სისხლის სამართლის პროცესის განმავლობაში სავალდებულოა არასრულწლოვნის უფლებათა საერთაშორისო გარანტიების სრული დაცვა.„ მნიშვნელოვანი ჩანაწერია და სამწუხაროდ ასევე რჩება...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

ამ მუხლში საუბარია გამონაკლის შემთხვევაზე და ასევე ბრალდებულისათვის სასჯელის სრულად მოხსნაზე და არა მსჯავრდებულზე...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

ამ ლოგიკით მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ყველაფერი უნდა გასაჩივრდეს, რაც არ მოიზრება თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპში...

ნინო ბერია's picture
ნინო ბერია (ნინო ბერია)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2013/11/19
Last visit: 2021/09/06 15:20:11
Contact - All comments

გამამართლებელი ვერდიქტის გასაჩივრების დაუშვებლობა არასწორია! არის გამამართლებელი ვერდიქტები, რომლებსაც რბილად შეიძლება ეწოდოს „სისულელე„ .უნდა მიეცეს მოსამართლეს გამამართლებელი ვერდიქტის ნულიფიკაციი საშუალება „თუ აღნიშნული ვერდიქტი აშკარად ეწინააღმდეგება მტკიცებულებათა ერთობლიობას, უსაფუძვლოა და გამამართლებელი ვერდიქტის გაუქმება სამართლიანი მართლმსაჯულების აღსრულების ერთადერთი შესაძლებლობაა.„

3108909090's picture
3108909090 (otari xorguashvili)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2012/11/16
Last visit: 2022/01/18 17:57:13
Contact - All comments

"რომლებიც ასაბუთებს საგამოძიებო მოქმედების გადაუდებლად ჩატარების აუცილებლობას" კანონის ეს მოცემულება არასწორია ან უბრალოდ ტექნიკური ხასიათის ხარვეზია, რადგან ყადაღა თავისი ბუნებით წარმოადგენს საპროცესო იძულების ღონისძიებას და არა საგამოძიებო მოქმედებას.

ბესიკ ტალახაძე's picture
ბესიკ ტალახაძე (ბესიკი)
სხვა
Registration Date: 2011/07/24
Last visit: 2018/09/07 19:54:27
Contact - All comments

დაცვის მხარეს რატომ არ აქვს უფლება ინტერნეტტრაფიკის მონაცემები გამოითხოვოს თუკი ეს უდანაშაულობის დასამტკიცებლად აუცილებელია ? კიდევ ერთი დარღვევა თანასწორობის პრინციპის !

გიორგი11's picture
გიორგი11 (გიორგი დარბაიძე)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/10/21
Last visit: 2015/11/17 23:11:59
Contact - All comments

harison getanxmebi )))))))))))))

tvinicos's picture
tvinicos (ზურაბ)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/11/17
Last visit: 2015/11/25 23:55:51
Contact - All comments

ბ) თუ არ იცის სისხლის სამართლის პროცესის ენა;

tvinicos's picture
tvinicos (ზურაბ)
სისხლის სამართალი და პროცესი
Registration Date: 2015/11/17
Last visit: 2015/11/25 23:55:51
Contact - All comments

ty shegidzliat ro ganmimartod

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

"ა) სხდომის თავმჯდომარემ მტკიცებულებათა დასაშვებობის შესახებ უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო;
ბ) სხდომის თავმჯდომარემ მხარის მიერ დაყენებული შუამდგომლობის განხილვისას უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო, რითაც არსებითად დაირღვა მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი;
გ) სხდომის თავმჯდომარემ ნაფიც მსაჯულთა სათათბირო ოთახში გასვლის წინ განმარტებების მიცემისას არსებითი შეცდომა დაუშვა;" აღნიშნულმა ქმედებებმა თანაბრად შეიდზლება ნაფიც მსაჯულთა მხრიდან გამოიწვიოს როგორც გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანა ასევე გამამართლებელი ასე რომ გეთანხმები :)

აიკმა's picture
აიკმა (გიორგი )
სხვა
Registration Date: 2012/09/07
Last visit: 2021/06/11 12:47:58
Contact - All comments

დასაშვებად ცნობა არ ნიშნავს რომ მოსამართლე აუცილებლად გაიზიარებს აღნიშნულ მტკიცებულებას დაუშვებლად ცნობის შემთხვევასი კი მტკიცებულების გამოკვლევა საერთოდ არ ხდება შესაბამისად ეს განაპირობებს იმას თუ რატომ საჩვრდება დაუშვებლად ცნობის შესახებ განჩინება ხოლო დასაშვებად ცნობისა არა გარდა ამისა ტუ პირველს ინსტანციის სასამარტლომ დაუშვად დასაშვებად ცნო ბრალდების მხარის მტკიცებულება რომლესაც შემდეგ დაეყრდნო გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანისას დაცვის მხარეს შესაძლებლობა აქვს ეს განაჩენი გაასაჩივროს აპელაციაში და კასაციაში ...ასე რომ შეჯიბრებით პრინციპის დარღვევა ნაკლებად გვაქვს სახეზე ასე თუ დავუშვებთ ვეთანხმები ნინოს მარლთმსაჯულება სერიოზულად შეფერხდება

Online consultation

Unfortunately no operator is online.