"სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 723
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 10/09/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 118, 16/09/2010
სარეგისტრაციო კოდი 310150000.08.002.016008
  • Word
723
10/09/2010
სსმ, 118, 16/09/2010
310150000.08.002.016008
"სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი.

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №723

2010 წლის 10 სექტემბერი

ქ. თბილისი

სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში დამატებისა და ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში (სსმ III, 2000 წ., №73, მუხ. 685) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატება:

ა)  ბრძანებულებას დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 პუნქტი:

51. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურში ოპერატიული და სპეციალური დანიშნულების ავტომანქანების რაოდენობას და გამოყენების შემთხვევებს განსაზღვრავს სამსახურის უფროსი.“;

ბ) ბრძანებულების №1 დანართში სიტყვების: საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის უფროსი“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები: სამსახურის უფროსის მოადგილეები, დეპარტამენტების და მთავარი სამმართველოების უფროსები“.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს 2010 წლის 5 ოქტომბრიდან.

. სააკაშვილი

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.