"ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
"ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 316
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 13/10/2010
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 134, 19/10/2010
სარეგისტრაციო კოდი 300010000.10.003.016047
  • Word
316
13/10/2010
სსმ, 134, 19/10/2010
300010000.10.003.016047
"ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება 316

2010 წლის 13 ოქტომბერი

ქ. თბილისი

„ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის  2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1.ნორმატიული აქტების შესახებსაქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისადფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის შესახებსაქართველოს მთავრობის 2009 წლის 14 აპრილის №72 დადგენილებაში (სსმ III, 2009 წელი, №47, მუხლი 521) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„8. ორგანიზატორი/ადმინისტრატორი ვალდებულია არა უგვიანეს 2010 წლის 29 ოქტომბრისა საქართველოს მთავრობასთან გააფორმოსთავისუფალი ინდუსტრიული ზონის შექმნის, მოწყობისა და ფუნქციონირების წესების დამტკიცების შესახებსაქართველოს მთავრობის 2008 წლის 3 ივნისის №131 დადგენილებით განსაზღვრული ურთიერთვალდებულებათა შესახებ ხელშეკრულება.“.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრი                                                                                          ნ. გილაური