საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის გადაწყვეტილება №2/1/263

  • Word
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის გადაწყვეტილება №2/1/263
დოკუმენტის ნომერი 2/1/263
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
მიღების თარიღი 04/02/2005
დოკუმენტის ტიპი საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 3, 15/02/2005
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.000.000000
  • Word
2/1/263
04/02/2005
სსმ, 3, 15/02/2005
000000000.00.000.000000
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მეორე კოლეგიის გადაწყვეტილება №2/1/263
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს

მეორე კოლეგიის გადაწყვეტილება 2/1/263

საქართველოს სახელით

ქ. თბილისი 2005 წლის 4 თებერვალი

(ამონარიდი)

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

ა დ გ ე ნ ს:

1. ნაწილობრივ დაკმაყოფილდეს მოსარჩელე გიორგი ჩხეიძის კონსტიტუციური სარჩელი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და არაკონსტიტუციურად იქნეს ცნობილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 243-ე მუხლის პირველი დებულების სიტყვები …სახალხო რაზმეულმა. …ნებაყოფლობითი სახალხო რაზმეულის შტაბში, 247-ე მუხლის მე-2 და მე-4 დებულებები და მე-3 დებულების სიტყვები … ან დაარღვია კრებების, მიტინგების, ქუჩაში მსვლელობისა და დემონსტრაციების ორგანიზაციისა და ჩატარების წესი საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის 1-ლ, მე-2 და მე-3 პუნქტებთან მიმართებით.

2. არ დაკმაყოფილდეს მოსარჩელე გიორგი ჩხეიძის სასარჩელო მოთხოვნა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 251-ე მუხლის კონსტიტუციურობის თობაზე საქართველოს კონსტიტუციის მე-18 მუხლის 1-ლ, მე-2, მე-3 და მე-7 პუნქტებთან და 42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან მიმართებით.

3. გადაწყვეტილება ძალაშია საკონსტიტუციო სასამართლოს სხდომაზე მისი საჯაროდ გამოცხადების მომენტიდან.

4. გადაწყვეტილება საბოლოოა, გასაჩივრებას ან გადასინჯვას არ ექვემდებარება.

5. გადაწყვეტილების პირი გაეგზავნოს მხარეებს, საქართველოს პრეზიდენტს და საქართველოს უზენაეს სასამართლოს.

6. გადაწყვეტილება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდეს 7 დღის ვადაში.

კოლეგიის წევრები:

1. ნიკოლოზ ჩერქეზიშვილი.

2. ოთარ ბენიძე.

3. ლამარა ჩორგოლაშვილი.

4. ზაურ ჯინჯოლავა.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.