თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

  • Word
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
მიღების თარიღი 31/12/2010
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 100111, 10/01/2011
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2011
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016028
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
45
31/12/2010
ვებგვერდი, 100111, 10/01/2011
190020020.35.132.016028
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (10/01/2011 - 28/02/2011)

თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №45

2010 წლის 31 დეკემბერი

. ბათუმი

თვითმმართველი ქალაქისბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულო ადგენს:

    მუხლი 1.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მაჩვენებლე­ბი შემდეგი რედაქციით:

ა) თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახ­დელები:

 

                                                                                                                      (ათას ლარებში)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსულობები

124,210.8

170,223.2

178,000.0

შემოსავლები

122,075.8

161,203.2

175,300.0

არაფინანსური აქტივების ცვლილება (კლება)

2,135.0

9,020.0

2,700.0

გადასახდელები

119,769.5

182,122.2

186,645.0

ხარჯები

79,437.2

127,381.6

58,026.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება (ზრდა)

39,665.9

53,311.3

127,051.9

ვალდებულებების ცვლილება (კლება)

666.4

1,429.3

1,566.6

ნაშთის ცვლილება

4,441.3

-11,899.0

-8,645.0

 

ბ) თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი:

 

                                                                                                                      (ათას ლარებში)

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

შემოსავლები

122,075.8

161,203.2

175,300.0

გადასახადები

7,973.8

10,100.0

10,150.0

გრანტები

106,279.9

140,443.2

157,000.0

სხვა შემოსავლები

7,822.0

10,660.0

8,150.0

ხარჯები

79,437.2

127,381.6

58,026.5

შრომის ანაზღაურება

3,320.0

4,522.6

5,033.2

საქონელი და მომსახურება

15,125.9

20,331.7

18,467.9

პროცენტი

848.2

1,496.9

2,188.6

სუბსიდიები

9,673.2

10,031.1

10,826.8

სოციალური უზრუნველყოფა

1,803.1

2,595.9

3,512.0

სხვა ხარჯები

48,666.8

88,403.4

17,998.0

საოპერაციო სალდო

42,638.6

33,821.6

117,273.5

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

37,530.9

44,291.3

124,351.9

ზრდა

39,665.9

53,311.3

127,051.9

კლება

2,135.0

9,020.0

2,700.0

მთლიანი სალდო

5,107.7

-10,469.7

-7,078.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

4,441.3

-11,899.0

-8,645.0

ზრდა

4,441.3

 

 

კლება

 

11,899.0

8,645.0

ვალდებულებების ცვლილება

-666.4

-1,429.3

-1,566.6

კლება

666.4

1,429.3

1,566.6

ბალანსი

0

0

0

    მუხლი 2.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 175,300.0 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 1-სა.

    მუხლი 3.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში 58,026.5 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 2-სა.

    მუხლი 4.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის საოპერაციო სალდო 117,273.5 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 5.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 124,351.9 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 3-სა, მათ შორის:

) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 127,051.9 ათასი ლარის ოდენობით;

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 2,700.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 6.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 185,078.4 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 4-სა.

    მუხლი 7.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო 7,078.4 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 8.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება 8,645.0 ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 5-სა. მათ შორის:

1. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ფინანსური  აქტივების კლება 8,645.0 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 9.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -1,566.6 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 6-სა. მათ შორის:

ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 1,566.6 ათასი ლარის ოდენობით.

    მუხლი 10.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 186,645 ათასი ლარის ოდენობით, თანახმად დანართი 7-სა.

    მუხლი 11.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 250,0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქ. ბათუმის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ იყო საბიუჯეტო ასიგნებებში.

    მუხლი 12.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 3,750.5 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან: 762.9 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 1,675.0 ათასი ლარი – გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხის, ხოლო 1,312.6 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.

    მუხლი 13.

განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტიდან საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 11,800.0 ათასი ლარის ოდენობით, საიდანაც 11,800.0 ათასი ლარი მიიმართოს ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის.

    მუხლი 14.

1. განისაზღვროს მუნიციპალური პროგრამების ფარგლებში წარმოშობილი წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვის (მათ შორის, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების) საბიუჯეტო ასიგნებები 4.7 ათასი ლარის ოდენობით.

2. წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2011 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.

    მუხლი 15.

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში ცვლილებების შეუტანლად თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარის თანხმობით მოახდინოს  ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში.

    მუხლი 16.

2011 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების მუშაკებზე პრემიებისა და დანამატების გაცემა განხორციელდეს ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლით შრომის ანაზღაურების ხარჯებისათვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.

    მუხლი 17.

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მიერ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების სახით დაფუძნებული საბავშვო ბაღების დაფინანსება, განხორციელდეს ვაუჩერული პრინციპით, აღსაზრდელთა რაოდენობის მიხედვით. ერთ აღსაზრდელზე ვაუჩერის წლიური ოდენობა განისაზღვროს 840 ლარით. ამასთან, საბავშვო ბაღის ვაუჩერით გათვალისწინებულ თანხაზე ზემოთ დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის მერი, საბავშვო ბაღის დირექტორის დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე.

    მუხლი 18.

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური პროგრამების ფარგლებში დაფინანსდეს:

ა) „სოციალურად დაუცველი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამაში» რეგისტრირებული 70000-ზე დაბალი ქულის მქონე და მარტოხელა დედების ოჯახებზე 100%-იანი შეღავათები წყლის გადასახადზე, დასუფთავების მოსაკრებელზე, ქალაქ ბათუმის მიერ დაფუძნებულ სკოლამდელი აღზრდის, სკოლისგარეშე, სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებებში არსებულ გადასახადზე;

ბ) ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების, სამხედრო ძალების ვეტერანების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნ­ველყოფა;

გ) შეზღუდული შესაძლებობების მქონე პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა;

დ) უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა;

ე) მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მე-3 ბავშვის დაბადებისათვის 500 ლარის ოდენობით, მე-4 ბავშვის დაბადებისათვის 700 ლარის ოდენობით და მე-5 და ყოველი მომდევნო ბავშვის დაბადებისათვის 900 ლარის ოდენობით;

ვ) ხუთი და ხუთზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერია­ლური დახმარება 2 000 ლარის ოდენობით, უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯე­რადი მატერიალური დახმარება 100 ლარის ოდენობით;

ზ) პროფესიული სწავლება;

თ) საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა.

    მუხლი 19.

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის 2011 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.

    მუხლი 20.

2011 წლის 1 იანვრიდან ძალადაკარგულად ჩაითვალოს თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 30 დეკემბრის №20-1 დადგენილება.

    მუხლი 21.

დადგენილება ძალაშია 2011 წლის 1 იანვრიდან.

საკრებულოს თავმჯდომარე         გ. კირთაძე

 

 

 

 

დანართი 1

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები

           

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

1

სულ შემოსავლები, მათ შორის:

122,075.8

161,203.2

175,300.0

11

გადასახადები

7,973.8

10,100.0

10,150.0

113

გადასახადები ქონებაზე

7,579.1

10,100.0

10,150.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

7,579.1

10,100.0

10,150.0

11311

ქონების გადასახადი

7,579.1

10,100.0

10,150.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

6,200.4

8,600.0

8,600.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

122.7

200.0

250.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1,256.0

1,300.0

1,300.0

116

სხვა გადასახადები

394.7

 

 

13

გრანტები

106,279.9

140,443.2

157,000.0

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

106,279.9

140,443.2

157,000.0

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

106,279.9

140,443.2

157,000.0

13311

გათანაბრებითი ტრანსფერი

5,674.1

14,177.7

48,865.9

13312

სპეციალური ტრანსფერი

100,605.8

126,265.5

108,134.1

 

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

41,050.8

119,520.5

108,134.1

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

59,555.0

6,745.0

 

14

სხვა შემოსავლები

7,822.0

10,660.0

8,150.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

910.8

1,680.0

880.0

1411

პროცენტები

543.1

1,390.0

500.0

1415

რენტა

367.7

290.0

380.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

80.5

80.0

80.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

287.2

210.0

300.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

5,039.0

6,080.0

6,280.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

4,946.3

6,050.0

6,280.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

217.8

250.0

120.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

80.4

200.0

120.0

1422315

მოსაკრებელი ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის, საერთაშორისო საავტომობილო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისა და სატვირთო გადაზიდვის ნებართვაზე

137.4

50.0

 

14227

სახელმწიფო ბაჟი

4.5

 

 

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

0.4

 

 

142210

სატენდერო მოსაკრებელი

38.2

40.0

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

0.4

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

3,620.8

4,380.0

4,780.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1,064.2

1,380.0

1,380.0

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

92.7

30.0

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

92.7

30.0

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

92.7

30.0

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

1,266.7

1,600.0

840.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

605.5

1,300.0

150.0

დანართი 2

    თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები ეკონომიკურ ჭრილში

 

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

354

375

395

2

სულ ხარჯები, მათ შორის:

79,437.2

127,381.6

58,026.5

21

შრომის ანაზღაურება

3,320.0

4,522.6

5,033.2

22

საქონელი და მომსახურება

15,125.9

20,331.7

18,467.9

221

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

120.3

112.1

82.4

222

მივლინებები

59.6

102.5

90.0

223

ოფისის ხარჯები

494.0

645.6

634.4

224

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26.3

39.5

70.0

226

სამედიცინო ხარჯები

0.5

9.0

1.0

227

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

23.3

34.0

21.0

228

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

204.2

309.7

368.4

2210

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,197.7

19,079.3

17,200.7

24

პროცენტი

848.2

1,496.9

2,188.6

25

სუბსიდიები

9,673.2

10,031.1

10,826.8

27

სოციალური უზრუნველყოფა

1,803.1

2,595.9

3,512.0

28

სხვა ხარჯები

48,666.8

88,403.4

17,998.0

282

სხვადასხვა ხარჯები

48,666.8

88,403.4

17,998.0

2821

მიმდინარე

9,860.6

15,700.4

5,898.0

2822

კაპიტალური

38,806.2

72,703.0

12,100.0

დანართი 3

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

 

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

37,530.9

44,291.3

124,351.9

 

ზრდა

39,665.9

53,311.3

127,051.9

311

ძირითადი აქტივები

39,665.9

53,311.3

127,051.9

 

კლება

2,135.0

9,020.0

2,700.0

311

ძირითადი აქტივები

9.2

4,445.0

1,000.0

3141

მიწა

2,125.9

4,575.0

1,700.0

 

 

 

 

დანართი 4

თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში

 

 

 

(ათას ლარებში)

ფუნქციონალური
კლასიფიკაციის კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2009
წლის
ფაქტი

2010
წლის
გეგმა

2011
წლის
გეგმა

7

სულ ხარჯები და არაფინანსური აქტივების ზრდა, მათ შორის:

119,103.1

180,692.9

185,078.4

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

6,653.6

8,661.7

10,700.1

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

4,865.6

7,148.6

8,511.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

4,865.6

6,945.7

8,261.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

202.9

250.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

1,713.1

1,496.9

2,188.6

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

75.0

16.2

 

702

თავდაცვა

 

 

10.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

 

10.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

51.5

110.0

110.0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

51.5

110.0

110.0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

26,510.6

33,346.4

27,692.0

7045

ტრანსპორტი

26,510.6

33,346.4

27,692.0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

26,510.6

33,346.4

27,692.0

705

გარემოს დაცვა

9,055.7

16,146.4

17,821.4

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

4,309.3

5,592.2

5,450.0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

4,746.3

10,554.2

12,371.4

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

52,515.8

96,079.4

97,503.1

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

43,037.6

77,954.1

81,124.3

7063

წყალმომარაგება

6,436.5

15,402.9

12,900.0

7064

გარე განათება

3,041.6

2,722.4

3,478.8

707

ჯანმრთელობის დაცვა

228.9

427.5

678.1

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

58.3

120.6

153.2

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

58.3

120.6

153.2

7072

ამბულატორიული მომსახურება

13.8

19.5

18.6

70722

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

13.8

19.5

18.6

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

66.1

105.8

109.6

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

66.1

105.8

109.6

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

59.5

73.1

92.3

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

31.1

108.5

304.4

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

13,699.8

16,175.5

19,166.6

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

7,700.6

4,447.9

13,692.8

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

5,657.0

11,372.6

5,143.8

7083

ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

99.3

100.0

 

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

242.9

255.0

330.0

709

განათლება

8,833.7

7,548.5

8,574.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

5,782.9

4,296.4

5,208.8

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

3,050.8

3,252.1

3,365.4

710

სოციალური დაცვა

1,553.5

2,197.4

2,822.9

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.3

47.4

47.4

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

21.3

47.4

47.4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

391.0

459.2

503.1

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

486.0

837.6

935.5

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

654.1

811.1

1,336.9

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

1.1

42.1

 

დანართი 5

    თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება

                       

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება, მათ შორის:

4,441.3

-11,899.0

-8,645.0

 

ზრდა

4,441.3

 

 

321

საშინაო

4,441.3

 

 

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

4,441.3

 

 

 

კლება

 

11,899.0

8,645.0

321

საშინაო

 

11,899.0

8,645.0

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

 

11,899.0

8,645.0

 

დანართი 6

    თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება

 

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება, მათ შორის:

-666.4

-1,429.3

-1,566.6

 

კლება

666.4

1,429.3

1,566.6

331

საშინაო

666.4

1,429.3

1,566.6

3314

სესხები

666.4

1,429.3

1,566.6

 

 

დანართი 7

            თვითმმართველი ქალაქის – ბათუმის ბიუჯეტის ასიგნებები

                       

 

 

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2009 წლის ფაქტი

2010 წლის გეგმა

2011 წლის გეგმა

01 00

ქ. ბათუმის საკრებულო

849.0

1,124.0

1,280.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

36

36

38

 

ხარჯები

817.3

1,067.2

1,253.9

 

შრომის ანაზღაურება

567.0

764.5

912.0

 

საქონელი და მომსახურება

248.6

295.0

336.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

60.6

46.3

22.4

 

მივლინებები

18.0

32.5

20.0

 

ოფისის ხარჯები

53.1

82.6

94.5

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

17.8

19.5

20.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.5

9.0

1.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

0.3

1.0

1.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

57.8

72.7

78.5

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

40.5

31.4

99.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.7

7.7

5.0

 

არაფინანსური აქტივები

31.7

56.8

26.6

02 00

ქ. ბათუმის მერია

109,085.1

171,169.6

174,915.7

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

329

339

357

 

ხარჯები

69,205.2

116,842.7

46,745.8

 

შრომის ანაზღაურება

2,753.0

3,758.1

4,121.2

 

საქონელი და მომსახურება

14,835.8

19,991.7

18,076.0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

59.7

65.8

60.0

 

მივლინებები

41.5

70.0

70.0

 

ოფისის ხარჯები

399.4

518.0

494.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8.5

20.0

50.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

22.9

33.0

20.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

146.4

237.0

289.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,157.2

19,047.9

17,091.2

 

პროცენტი

848.2

1,496.9

2,188.6

 

სუბსიდიები

300.0

807.3

1,105.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,801.4

2,588.2

3,507.0

 

სხვა ხარჯები

48,666.8

88,200.5

17,748.0

 

მიმდინარე

9,860.6

15,497.5

5,648.0

 

კაპიტალური

38,806.2

72,703.0

12,100.0

 

არაფინანსური აქტივები

39,213.5

52,897.7

126,603.3

 

ვალდებულებები

666.4

1,429.3

1,566.6

02 01

ქ. ბათუმის მერიის სისტემა

4,016.6

5,821.7

6,981.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

329

339

357

 

ხარჯები

3,831.3

5,148.7

5,681.0

 

შრომის ანაზღაურება

2,753.0

3,758.1

4,121.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,036.6

1,360.6

1,494.8

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

59.7

65.8

60.0

 

მივლინებები

41.5

70.0

70.0

 

ოფისის ხარჯები

399.4

518.0

494.9

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

8.5

20.0

50.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

22.9

33.0

20.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

146.4

237.0

289.9

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

358.1

416.8

510.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

19.1

20.0

20.0

 

სხვა ხარჯები

22.6

10.0

45.0

 

მიმდინარე

22.6

10.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივები

185.3

673.0

1,300.0

02 02

პროგრამები

97,095.0

145,688.8

152,379.5

 

ხარჯები

58,066.8

101,248.6

38,876.2

 

საქონელი და მომსახურება

13,799.1

18,631.1

16,581.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

13,799.1

18,631.1

16,581.2

 

სუბსიდიები

300.0

807.3

1,105.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,782.3

2,568.2

3,487.0

 

სხვა ხარჯები

42,185.3

79,242.0

17,703.0

 

მიმდინარე

3,379.1

8,399.0

5,603.0

 

კაპიტალური

38,806.2

70,843.0

12,100.0

 

არაფინანსური აქტივები

39,028.2

44,440.2

113,503.3

02 02 01

კომუნალური ინფარსტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამები

5,671.0

12,289.2

13,471.4

 

ხარჯები

936.8

2,059.9

1,483.4

 

საქონელი და მომსახურება

636.8

689.9

733.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

636.8

689.9

733.4

 

სუბსიდიები

300.0

120.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

1,250.0

750.0

 

კაპიტალური

 

1,250.0

750.0

 

არაფინანსური აქტივები

4,734.2

10,229.3

11,988.0

02 02 01 01

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია

4,707.6

9,971.8

11,921.4

 

ხარჯები

636.8

644.9

683.4

 

საქონელი და მომსახურება

636.8

644.9

683.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

636.8

644.9

683.4

 

არაფინანსური აქტივები

4,070.8

9,326.9

11,238.0

02 02 01 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

924.6

1,981.8

1,100.0

 

ხარჯები

300.0

1,370.0

750.0

 

სუბსიდიები

300.0

120.0

 

 

სხვა ხარჯები

 

1,250.0

750.0

 

კაპიტალური

 

1,250.0

750.0

 

არაფინანსური აქტივები

624.6

611.8

350.0

02 02 01 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

38.8

335.6

450.0

 

ხარჯები

 

45.0

50.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

45.0

50.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

45.0

50.0

 

არაფინანსური აქტივები

38.8

290.6

400.0

02 02 02

ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამები

37,960.8

47,901.8

43,183.8

 

ხარჯები

12,272.8

19,122.9

16,345.0

 

საქონელი და მომსახურება

8,893.8

9,723.9

10,742.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,893.8

9,723.9

10,742.0

 

სხვა ხარჯები

3,379.1

9,399.0

5,603.0

 

მიმდინარე

3,379.1

8,399.0

5,603.0

 

კაპიტალური

 

1,000.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

25,687.9

28,778.9

26,838.8

02 02 02 01

სანიტარული დასუფთავება

4,309.3

5,592.2

5,450.0

 

ხარჯები

4,309.3

5,592.2

5,450.0

 

საქონელი და მომსახურება

4,309.3

4,592.2

5,450.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,309.3

4,592.2

5,450.0

 

სხვა ხარჯები

 

1,000.0

 

 

კაპიტალური

 

1,000.0

 

02 02 02 02

გარე განათება

3,041.6

2,722.4

3,478.8

 

ხარჯები

2,198.6

2,181.5

2,528.8

 

საქონელი და მომსახურება

2,198.6

2,181.5

2,528.8

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,198.6

2,181.5

2,528.8

 

არაფინანსური აქტივები

843.0

540.9

950.0

02 02 02 03

ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

26,503.5

30,331.6

27,492.0

 

ხარჯები

1,658.6

2,093.6

2,263.2

 

საქონელი და მომსახურება

1,658.6

2,093.6

2,263.2

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,658.6

2,093.6

2,263.2

 

არაფინანსური აქტივები

24,844.9

28,238.0

25,228.8

02 02 02 04

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა

134.5

358.2

660.0

 

ხარჯები

134.5

358.2

 

 

საქონელი და მომსახურება

134.5

358.2

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

134.5

358.2

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

660.0

02 02 02 05

ქალაქის დაგეგმარება

592.7

498.4

500.0

 

ხარჯები

592.7

498.4

500.0

 

საქონელი და მომსახურება

592.7

498.4

500.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

592.7

498.4

500.0

02 02 02 06

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

3,379.1

8,399.0

5,603.0

 

ხარჯები

3,379.1

8,399.0

5,603.0

 

სხვა ხარჯები

3,379.1

8,399.0

5,603.0

 

მიმდინარე

3,379.1

8,399.0

5,603.0

02 02 03

საბინაო ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა

2,519.2

7,555.0

4,600.0

 

ხარჯები

2,519.2

7,555.0

4,600.0

 

საქონელი და მომსახურება

35.0

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35.0

 

 

 

სხვა ხარჯები

2,484.2

7,555.0

4,600.0

 

კაპიტალური

2,484.2

7,555.0

4,600.0

02 02 04

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროგრამა

36,322.1

61,038.0

69,650.0

 

ხარჯები

36,322.1

61,038.0

6,750.0

 

სხვა ხარჯები

36,322.1

61,038.0

6,750.0

 

კაპიტალური

36,322.1

61,038.0

6,750.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

62,900.0

02 02 05

განათლების, კულტურის, სპორტისა და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაციის პროგრამები

10,263.6

7,223.0

14,576.6

 

ხარჯები

1,657.6

1,791.0

2,800.1

 

საქონელი და მომსახურება

1,657.6

1,791.0

2,800.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

1,657.6

1,791.0

2,800.1

 

არაფინანსური აქტივები

8,606.1

5,432.0

11,776.5

02 02 05 01

პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა

5,360.0

991.2

9,738.6

 

ხარჯები

953.8

513.7

1,338.6

 

საქონელი და მომსახურება

953.8

513.7

1,338.6

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

953.8

513.7

1,338.6

 

არაფინანსური აქტივები

4,406.2

477.5

8,400.0

02 02 05 02

ქალაქის გაფორმება

709.6

1,157.9

1,465.4

 

ხარჯები

594.0

1,000.2

1,265.4

 

საქონელი და მომსახურება

594.0

1,000.2

1,265.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

594.0

1,000.2

1,265.4

 

არაფინანსური აქტივები

115.6

157.7

200.0

02 02 05 03

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

455.8

829.8

1,043.6

 

ხარჯები

61.5

196.1

196.1

 

საქონელი და მომსახურება

61.5

196.1

196.1

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

61.5

196.1

196.1

 

არაფინანსური აქტივები

394.3

633.7

847.5

02 02 05 04

საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია

2,848.5

1,213.2

2,000.0

 

არაფინანსური აქტივები

2,848.5

1,213.2

2,000.0

02 02 05 05

განათლებიის, სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

189.7

2,786.1

329.0

 

ხარჯები

48.3

81.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

48.3

81.0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48.3

81.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

141.5

2,705.1

329.0

02 02 05 06

საგამოფენო დარბაზის მშენებლობა

700.0

244.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

700.0

244.8

 

02 02 06

განათლების, კულტურის, სპორტის და ახალგაზდობის საქმეთა პროგრამები

2,576.1

7,091.0

3,396.7

 

ხარჯები

2,576.1

7,091.0

3,396.7

 

საქონელი და მომსახურება

2,576.1

6,408.7

2,296.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,576.1

6,408.7

2,296.7

 

სუბსიდიები

 

682.3

1,100.0

02 02 06 01

კულტურის პროგრამები

2,236.9

6,003.7

1,766.7

 

ხარჯები

2,236.9

6,003.7

1,766.7

 

საქონელი და მომსახურება

2,236.9

6,003.7

1,766.7

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,236.9

6,003.7

1,766.7

02 02 06 02

სპორტის პროგრამები

96.2

150.0

200.0

 

ხარჯები

96.2

150.0

200.0

 

საქონელი და მომსახურება

96.2

150.0

200.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

96.2

150.0

200.0

02 02 06 03

ახალგაზრდობის საქმეთა პროგრამები

242.9

255.0

330.0

 

ხარჯები

242.9

255.0

330.0

 

საქონელი და მომსახურება

242.9

255.0

330.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

242.9

255.0

330.0

02 02 06 04

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერის პროგრამა

 

682.3

1,100.0

 

ხარჯები

 

682.3

1,100.0

 

სუბსიდიები

 

682.3

1,100.0

02 02 07

ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები

228.9

427.5

678.1

 

ხარჯები

228.9

427.5

678.1

 

საქონელი და მომსახურება

 

3.6

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

228.9

423.9

678.1

02 02 07 01

ქ. ბათუმის სკოლებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა

59.5

73.1

92.3

 

ხარჯები

59.5

73.1

92.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.5

73.1

92.3

02 02 07 02

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

58.3

120.6

153.2

 

ხარჯები

58.3

120.6

153.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

58.3

120.6

153.2

02 02 07 03

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა და პრევენცია

37.1

39.8

36.6

 

ხარჯები

37.1

39.8

36.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

37.1

39.8

36.6

02 02 07 04

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის სკრინინგი და ამბულატორიული მკურნალობა

13.8

19.5

18.6

 

ხარჯები

13.8

19.5

18.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

13.8

19.5

18.6

02 02 07 05

ფსიქიური პრობლემების მქონე ბავშვთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

31.1

63.5

70.4

 

ხარჯები

31.1

63.5

70.4

 

საქონელი და მომსახურება

 

3.6

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

3.6

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.1

59.9

70.4

02 02 07 06

ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა

29.0

36.0

68.0

 

ხარჯები

29.0

36.0

68.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

29.0

36.0

68.0

02 02 07 07

ბავშვთა ტონზილების ოპერაციული მკურნალობა

 

30.0

5.0

 

ხარჯები

 

30.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

30.0

5.0

02 02 07 08

კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულებში თანამშრომელთა სამედიცინო დაზღვევა

 

45.0

234.0

 

ხარჯები

 

45.0

234.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

45.0

234.0

02 02 08

სოციალური დაცვის პროგრამები

1,553.5

2,163.3

2,822.9

 

ხარჯები

1,553.5

2,163.3

2,822.9

 

საქონელი და მომსახურება

 

14.0

9.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

14.0

9.0

 

სუბსიდიები

 

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,553.5

2,144.3

2,808.9

02 02 08 01

სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

430.5

542.2

616.6

 

ხარჯები

430.5

542.2

616.6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

430.5

542.2

616.6

02 02 08 02

I ჯგუფის უსინათლო შ.შ.მ. პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა

21.3

47.4

47.4

 

ხარჯები

21.3

47.4

47.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.3

47.4

47.4

02 02 08 03

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა

6.8

9.0

9.0

 

ხარჯები

6.8

9.0

9.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

9.0

9.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

9.0

9.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6.8

 

 

02 02 08 04

ვეტერანების, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა

216.7

259.9

211.3

 

ხარჯები

216.7

259.9

211.3

 

სუბსიდიები

 

5.0

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

216.7

254.9

206.3

02 02 08 05

უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა

391.0

459.2

503.1

 

ხარჯები

391.0

459.2

503.1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

391.0

459.2

503.1

02 02 08 06

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

360.6

612.6

632.0

 

ხარჯები

360.6

612.6

632.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

360.6

612.6

632.0

02 02 08 07

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე

54.6

125.5

138.5

 

ხარჯები

54.6

125.5

138.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

54.6

125.5

138.5

02 02 08 08

მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

43.8

54.5

120.0

 

ხარჯები

43.8

54.5

120.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

43.8

54.5

120.0

02 02 08 09

პროფესიული სწავლება

27.0

45.0

45.0

 

ხარჯები

27.0

45.0

45.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.0

45.0

45.0

02 02 08 10

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა

 

 

500.0

 

ხარჯები

 

 

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

500.0

02 02 08 11

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამების მიზნობრიობისა და ეფექტიანობის მონიტორინგი

 

5.0

 

 

ხარჯები

 

5.0

 

 

საქონელი და მომსახურება

 

5.0

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

5.0

 

02 02 08 12

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

1.1

3.0

 

 

ხარჯები

1.1

3.0

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1.1

3.0

 

02 03

სესხების მომსახურება

2,224.5

2,926.2

3,750.5

 

ხარჯები

1,713.1

1,496.9

2,188.6

 

პროცენტი

848.2

1,496.9

2,188.6

 

სხვა ხარჯები

864.9

 

 

 

მიმდინარე

864.9

 

 

 

ვალდებულებები

511.4

1,429.3

1,561.9

02 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

800.0

679.3

762.9

 

ხარჯები

396.0

333.7

365.1

 

პროცენტი

396.0

333.7

365.1

 

ვალდებულებები

404.0

345.6

397.8

02 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KFW) მიღებული სესხების მომსახურება

1,279.3

993.1

1,675.0

 

ხარჯები

1,279.3

993.1

1,675.0

 

პროცენტი

414.3

993.1

1,675.0

 

სხვა ხარჯები

864.9

 

 

 

მიმდინარე

864.9

 

 

02 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

145.2

1,253.8

1,312.6

 

ხარჯები

37.8

170.1

148.5

 

პროცენტი

37.8

170.1

148.5

 

ვალდებულებები

107.4

1,083.7

1,164.1

02 04

უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებითა და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტები და ამ პროექტებში  თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები

5,519.0

16,716.8

11,800.0

 

ხარჯები

5,519.0

8,932.3

 

 

სხვა ხარჯები

5,519.0

8,932.3

 

 

მიმდინარე

5,519.0

7,072.3

 

 

კაპიტალური

 

1,860.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

7,784.5

11,800.0

02 04 01

ბათუმის კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

5,511.9

13,421.1

11,800.0

 

ხარჯები

5,511.9

5,975.6

 

 

სხვა ხარჯები

5,511.9

5,975.6

 

 

მიმდინარე

5,511.9

5,975.6

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

7,445.5

11,800.0

02 04 02

ბათუმის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

7.1

3,014.8

 

 

ხარჯები

7.1

2,956.7

 

 

სხვა ხარჯები

7.1

2,956.7

 

 

მიმდინარე

7.1

1,096.7

 

 

კაპიტალური

 

1,860.0

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

58.1

 

02 04 03

ქ. ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩის რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

 

246.8

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

246.8

 

02 04 04

სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსების ხარჯები

 

34.1

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

34.1

 

02 05

წინა პერიოდის დავალიანებების დაფარვა (მათ შორის, სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება)

230.0

16.2

4.7

 

ხარჯები

75.0

16.2

 

 

სხვა ხარჯები

75.0

16.2

 

 

მიმდინარე

75.0

16.2

 

 

ვალდებულებები

155.0

 

4.7

03 00

განათლების, კულტურის, სპორტის, დასვენებისა და სხვა დაწესებულებების დაფინანსება

9,784.0

9,515.6

10,078.8

 

ხარჯები

9,373.2

9,223.8

9,721.8

 

სუბსიდიები

9,373.2

9,223.8

9,721.8

 

არაფინანსური აქტივები

410.7

291.8

357.0

03 01

სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები

2,934.4

3,083.2

3,208.8

 

ხარჯები

2,934.4

3,083.2

3,208.8

 

სუბსიდიები

2,934.4

3,083.2

3,208.8

03 01 01

საბავშვო ბაღები

2,934.4

3,083.2

3,208.8

 

ხარჯები

2,934.4

3,083.2

3,208.8

 

სუბსიდიები

2,934.4

3,083.2

3,208.8

03 02

ბავშვებთან სკოლისგარეშე მუშაობის დაწესებულებები

220.0

225.0

238.0

 

ხარჯები

211.0

225.0

238.0

 

სუბსიდიები

211.0

225.0

238.0

 

არაფინანსური აქტივები

9.0

 

 

03 02 01

აიპ – ქალაქ ბათუმის მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლე

220.0

225.0

238.0

 

ხარჯები

211.0

225.0

238.0

 

სუბსიდიები

211.0

225.0

238.0

 

არაფინანსური აქტივები

9.0

 

 

03 03

სახელოვნებო დაწესებულებები

2,536.8

2,155.0

2,219.5

 

ხარჯები

2,524.9

2,138.2

2,211.0

 

სუბსიდიები

2,524.9

2,138.2

2,211.0

 

არაფინანსური აქტივები

11.9

16.8

8.5

03 03 01

აიპ – მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ხელოვნების სკოლა

734.9

740.0

757.5

 

ხარჯები

725.0

735.0

757.5

 

სუბსიდიები

725.0

735.0

757.5

 

არაფინანსური აქტივები

9.9

5.0

 

03 03 02

აიპ – ქ. ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სამუსიკო სკოლა – თერთმეტწლედი

651.7

755.0

771.0

 

ხარჯები

651.7

743.2

771.0

 

სუბსიდიები

651.7

743.2

771.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

11.8

 

03 03 03

აიპ – ქ. ბათუმის რევაზ ლაღიძის სახელობის სამუსიკო სკოლა – ცხრაწლედი

438.6

450.0

464.5

 

ხარჯები

438.6

450.0

456.0

 

სუბსიდიები

438.6

450.0

456.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

8.5

03 03 04

აიპ – შოთა ზამთარაძის სახელობის ქ. ბათუმის სამხატვრო სკოლა

46.7

50.0

54.0

 

ხარჯები

44.7

50.0

54.0

 

სუბსიდიები

44.7

50.0

54.0

 

არაფინანსური აქტივები

2.0

 

 

03 03 05

აიპ – ქ. ბათუმის ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის კლასიკური ბალეტის სკოლა – რვაწლედი

147.9

160.0

172.5

 

ხარჯები

147.9

160.0

172.5

 

სუბსიდიები

147.9

160.0

172.5

03 03 06

სსიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის კოლეჯი

517.0

 

 

 

ხარჯები

517.0

 

 

 

სუბსიდიები

517.0

 

 

03 04

კულტურისა და დასვენების დაწესებულებები

2,228.2

2,418.1

2,483.3

 

ხარჯები

2,025.1

2,273.1

2,298.8

 

სუბსიდიები

2,025.1

2,273.1

2,298.8

 

არაფინანსური აქტივები

203.1

145.0

184.5

03 04 01

აიპ – ქ. ბათუმის ხელოვნებისა და კულტურის ცენტრი

794.2

875.0

857.1

 

ხარჯები

747.6

795.0

847.1

 

სუბსიდიები

747.6

795.0

847.1

 

არაფინანსური აქტივები

46.5

80.0

10.0

03 04 02

აიპ – ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი

96.2

110.0

114.5

 

ხარჯები

90.1

105.0

108.5

 

სუბსიდიები

90.1

105.0

108.5

 

არაფინანსური აქტივები

6.1

5.0

6.0

03 04 03

აიპ – აკაკი წერეთლის სახელობის ქალაქ ბათუმის საჯარო ბიბლიოთეკა

413.4

440.0

461.1

 

ხარჯები

371.9

380.0

399.1

 

სუბსიდიები

371.9

380.0

399.1

 

არაფინანსური აქტივები

41.5

60.0

62.0

03 04 04

აიპ – ბათუმის ბოტანიკური ბაღი

250.0

512.8

680.6

 

ხარჯები

244.6

512.8

574.1

 

სუბსიდიები

244.6

512.8

574.1

 

არაფინანსური აქტივები

5.4

 

106.5

03 04 05

აიპ – მწვანე ბათუმი

 

 

370.0

 

ხარჯები

 

 

370.0

 

სუბსიდიები

 

 

370.0

03 04 05

აიპ – 6 მაისის პარკი

60.0

480.3

 

 

ხარჯები

60.0

480.3

 

 

სუბსიდიები

60.0

480.3

 

03 04 06

აიპ – ქ. ბათუმის პარკებისა და სკვერების გაერთიანება

614.4

 

 

 

ხარჯები

510.9

 

 

 

სუბსიდიები

510.9

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

103.5

 

 

03 05

სასპორტო დაწესებულებები

1,675.2

1,428.8

1,467.9

 

ხარჯები

1,489.7

1,303.8

1,307.9

 

სუბსიდიები

1,489.7

1,303.8

1,307.9

 

არაფინანსური აქტივები

185.5

125.0

160.0

03 05 01

აიპ – ქ. ბათუმის კომპლექსური სასპორტო სკოლა

811.0

872.1

907.9

 

ხარჯები

776.0

862.1

897.9

 

სუბსიდიები

776.0

862.1

897.9

 

არაფინანსური აქტივები

35.0

10.0

10.0

03 05 02

აიპ – ბათუმის ყინულის სასახლე

484.2

520.0

560.0

 

ხარჯები

333.7

405.0

410.0

 

სუბსიდიები

333.7

405.0

410.0

 

არაფინანსური აქტივები

150.5

115.0

150.0

03 05 03

საფეხბურთო კლუბი „დინამო ბათუმი“

380.0

36.7

 

 

ხარჯები

380.0

36.7

 

 

სუბსიდიები

380.0

36.7

 

03 07

სხვა დაწესებულებები

189.4

205.5

461.3

 

ხარჯები

188.2

200.5

457.3

 

სუბსიდიები

188.2

200.5

457.3

 

არაფინანსური აქტივები

1.3

5.0

4.0

03 07 01

აიპ – ქ. ბათუმის ისტორიული ნაწილის განვითარების ფონდი

90.2

105.5

111.3

 

ხარჯები

88.9

100.5

107.3

 

სუბსიდიები

88.9

100.5

107.3

 

არაფინანსური აქტივები

1.3

5.0

4.0

03 07 02

აიპ – გაზეთი „ბათუმური ქრონიკები“

99.3

100.0

 

 

ხარჯები

99.3

100.0

 

 

სუბსიდიები

99.3

100.0

 

03 07 03

შპს "ბათუმის პარკინგი"

 

 

200.0

 

ხარჯები

 

 

200.0

 

სუბსიდიები

 

 

200.0

03 07 04

შპს "მედია ბათუმი"

 

 

150.0

 

ხარჯები

 

 

150.0

 

სუბსიდიები

 

 

150.0

04 00

სხვადასხვა უწყებები და ღონისძიებები

51.5

312.9

370.0

 

ხარჯები

41.5

247.9

305.0

 

საქონელი და მომსახურება

41.5

45.0

55.0

 

ოფისის ხარჯები

41.5

45.0

45.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

10.0

 

სხვა ხარჯები

 

202.9

250.0

 

მიმდინარე

 

202.9

250.0

 

არაფინანსური აქტივები

10.0

65.0

65.0

04 01

სარეზერვო ფონდი

 

202.9

250.0

 

ხარჯები

 

202.9

250.0

 

სხვა ხარჯები

 

202.9

250.0

 

მიმდინარე

 

202.9

250.0

04 02

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები

51.5

110.0

110.0

 

ხარჯები

41.5

45.0

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

41.5

45.0

45.0

 

ოფისის ხარჯები

41.5

45.0

45.0

 

არაფინანსური აქტივები

10.0

65.0

65.0

04 03

რეზერვისტთა ტრანსპორტირება

 

 

10.0

 

ხარჯები

 

 

10.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

 

10.0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

10.0

 

სულ გადასახდელები

119,769.5

182,122.2

186,645.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

365

375

395

 

ხარჯები

79,437.2

127,381.6

58,026.5

 

შრომის ანაზღაურება

3,320.0

4,522.6

5,033.2

 

საქონელი და მომსახურება

15,125.9

20,331.7

18,467.9

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

120.3

112.1

82.4

 

მივლინებები

59.6

102.5

90.0

 

ოფისის ხარჯები

494.0

645.6

634.4

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

26.3

39.5

70.0

 

სამედიცინო ხარჯები

0.5

9.0

1.0

 

რბილი ინვენტარისა და უნიფორმის შეძენის და პირად ჰიგიენასთან დაკავშირებული ხარჯები

23.3

34.0

21.0

 

ტრანსპორტის, ტექნიკისა და იარაღის ექსპლოატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

204.2

309.7

368.4

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

14,197.7

19,079.3

17,200.7

 

პროცენტი

848.2

1,496.9

2,188.6

 

სუბსიდიები

9,673.2

10,031.1

10,826.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,803.1

2,595.9

3,512.0

 

სხვა ხარჯები

48,666.8

88,403.4

17,998.0

 

მიმდინარე

9,860.6

15,700.4

5,898.0

 

კაპიტალური

38,806.2

72,703.0

12,100.0

 

არაფინანსური აქტივები

39,665.9

53,311.3

127,051.9

 

ვალდებულებები

666.4

1,429.3

1,566.6

 

11. 30/12/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 61 - ვებგვერდი, 04/01/2012 10. 27/12/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 60 - ვებგვერდი, 111228028, 29/12/2011 9. 23/12/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 59 - ვებგვერდი, 111226017, 27/12/2011 8. 16/11/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 57 - ვებგვერდი, 111117009, 21/11/2011 7. 30/09/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 52 - ვებგვერდი, 111003001, 10/10/2011 6. 02/08/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 42 - ვებგვერდი, 110803003, 09/08/2011 5. 24/06/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 35 - ვებგვერდი, 110627001, 28/06/2011 4. 03/06/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 27 - ვებგვერდი, 110606020, 10/06/2011 3. 08/04/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 19 - ვებგვერდი, 110411012, 18/04/2011 2. 14/03/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 17 - ვებგვერდი, 110315025, 23/03/2011 1. 28/02/2011 - მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება - 16 - ვებგვერდი, 110307021, 18/03/2011
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.