საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2132
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/06/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 25(32), 02/07/1999
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.603
  • Word
2132
22/06/1999
სსმ, 25(32), 02/07/1999
020.000.000.05.001.000.603
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. 1772 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რდაქციით:

    „მუხლი 1772. სტატისტიკის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევა

სტატისტიკის შესახებ კანონმდებლობის დარღვევა, ე.ი. სტატისტიკური დაკვირვებების პირველადი მონაცემების გაყალბება, დადგენილი ფორმითა და დადგენილ ვადებში მათი წარუდგენლობა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასორმოცდაათ ლარამდე.

იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში შეეფარდა ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დარღვევისათვის,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასორმოცდაათიდან ორას ლარამდე.

სახელმწიფო სტატისტიკის ორგანოებისათვის სტატისტიკური მონაცემების უტყუარობის შემოწმებაში ხელის შეშლა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან სამას ლარამდე.“.

2. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 229-ე მუხლი:

    „მუხლი 229. სახელმწიფო სტატისტიკის ორგანოები

1. სახელმწიფო სტატისტიკის ორგანოები განიხილავენ ამ კოდექსის 1772 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს.

2. სახელმწიფო სტატისტიკის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელის დადების უფლება აქვთ:

ა) ამ კოდექსის 1772 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის სახელმწიფო სტატისტიკის რაიონული და საქალაქო ორგანოების ხელმძღვანელებს;

ბ) ამ კოდექსის 1772 მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის საქართველოს სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარეს, მის მოადგილეებს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების სახელმწიფო სტატისტიკის დეპარტამენტის თავმჯდომარეებს, სახელმწიფო სტატისტიკის თბილისის საქალაქო სამმართველოს და სტატისტიკის სამხარეო სამმართველოების უფროსებს.“.

3. 208-ე მუხლიდან ამოღებულ იქნეს რიცხვი 1772.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 22 ივნისი.

№2132IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.