საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2299
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 22/07/1999
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 40(47), 11/08/1999
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2000
სარეგისტრაციო კოდი 0000.00.00.000000
  • Word
2299
22/07/1999
სსმ, 40(47), 11/08/1999
0000.00.00.000000
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ” საქართველოს კანონში (საქართველოს პარლამენტის უწყებანი, №29-30/5, 11 დეკემბერი, 1996 წელი) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და დამატებები:

1. მე-9 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „თ“ ქვეპუნქტი:

„თ) ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის, აგრეთვე ფალსიფიცირებული (არასტანდარტული) საყოფა­ცხოვ­რებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტში ან რეალიზა­ციაში (იმპორტში ტეტრაეთილტყვიის ინვესტირება დაიშვება მხოლოდ წარმოების ტექნოლოგიით ნებადართულ აუცილებელ შემთხვევებში)“.

2. მე-17 მუხლის პირველი აბზაცი ჩაითვალოს პირველ პუნქტად და მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2–4 პუნქტები:

„2. ამ კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის ამოქმედებამდე საქართველოს პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტებმა უზრუნველყონ მოსამზადებელი ღონისძიებების შემუშავებისა და განხორციელების კონტროლი და კოორდინაცია.

3. მოსამზადებელი ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელება დაევალოს საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკის, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის, შინაგან საქმეთა, ეკონომიკის სამინისტროებს, საქართველოს სახელმწიფო საბაჟო დეპარტამენტსა და „საქსტანდარტს“. „საქსტანდარტმა“ 1999 წლის 1 სექტემბრამდე შეიმუშაოს საყოფა­ცხოვ­რებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის სათანადო სტანდარტები.

4. ამ კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის მოთხოვნათა განხორციელებას უზრუნველყოფენ „საქსტანდარტი“ და სახელმწიფო მმართველობის სხვა უფლებამოსილი ორგანოები კანონით განსაზღვრული კომპეტენციის ფარგლებში.“.

II. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქ. სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 912 მუხლი:

     „მუხლი 912. საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის, აგრეთვე ფალსიფიცირებული საყოფა­ცხოვ­რებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტი ან რეალიზა­ცია

საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის, აგრეთვე ფალსიფიცირებული საყოფა­ცხოვ­რებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტი ან რეალიზა­ცია, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობის ათიდან ასმაგ ოდენობამდე, პროდუქციის კონფისკაციით.“.

2. 239-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 29-ე ნაწილი:

„912 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამარ­თალდარ­­ღვევათა ოქმს ადგენს „საქსტანდარტი“, აგრეთვე შინაგან საქმეთა (ეკოპოლიცია), გარემოს დაცვის, საბაჟო ორგანოები კანონით უფლებამოსილი ორგანოს დასკვნის საფუძველზე“.

III. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსს (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1961 წ., №1, მუხ. 10) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1721 მუხლი:

     „მუხლი 1721. საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის, აგრეთვე ფალსიფიცირებული საყოფა­ცხოვ­რებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტი ან რეალიზა­ცია

საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის, აგრეთვე ფალსიფიცირებული საყოფა­ცხოვ­რებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტი ან რეალიზა­ცია, ჩადენილი ადმი­­­ნის­ტრა­ციული ზემოქმედების ღონის­ძიების გამოყენების შემდეგ, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე.

საქართველოს ტერიტორიაზე ტყვიაშემცველი (0,013 გრამზე მეტი ერთ ლიტრზე) მოტორული ბენზინის, ტეტრაეთილტყვიის, აგრეთვე ფალსიფიცირებული საყოფა­ცხოვ­რებო-კომუნალური მოხმარების თხევადი გაზის იმპორტი ან რეალიზა­ცია დიდი ოდენობით, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთიდან ორ წლამდე.

ამ მუხლის მეორე ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით ან პირთა ჯგუფის მიერ ან სხვა დამამძიმებელ გარემოებებში, –

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ოთხ წლამდე.

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებულ დიდ ოდენობად ჩაითვლე­ბა 30 ტონაზე მეტი მოტორული ბენზინი და თხევადი გაზი და 10 ლიტრზე მეტი ტეტრაეთილტყვია.“

IV. ეს კანონი ამოქმედდეს 2000 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის პირველი და მე-2 აბზაცები – გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი        ე. შევარდნაძე

თბილისი,

1999 წლის 22 ივლისი.

2299რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.