საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2963
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 14/08/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 27, 10/09/2003
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.370
  • Word
2963
14/08/2003
სსმ, 27, 10/09/2003
020.000.000.05.001.001.370
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984, №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1392, 1393 და 1394 მუხლები:

     „მუხლი 1392. ტრანსპორტის შესაბამის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი ადმინისტრაციის ნორმატიული აქტით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა

ტრანსპორტის სფეროში ლიცენზიის ან/და ნებართვის მფლობელის მიერ შესაბამის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი ადმინისტრაციის ნორმატიული აქტით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარამდე.

    მუხლი 1393. ტრანსპორტის სფეროში ლიცენზირების ან/და ნებართვის წესების დარღვევა

პირის მიერ ტრანსპორტის სფეროში სათანადო ლიცენზიის ან/და ნებართვის გარეშე საქმიანობა, ან შესაბამისი ლიცენზიის ან/და ნებართვის პირობების დარღვევა, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარამდე.

    მუხლი 1394. „დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა ან მათი შესრულების ვადების დარღვევა

„დამოუკიდებელი ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-7 მუხლით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა ან მათი შესრულების ვადების დარღვევა,

გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარამდე.“.

2. 239-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 47-ე ნაწილი:

„47) ამ კოდექსის 1392, 1393 და 1394 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ ტრანსპორტის შესაბამის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი ადმინისტრაციების უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2003 წლის 14 აგვისტო.

№2963_რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.