საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 3102
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 26/08/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 18/09/2003
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.405
  • Word
3102
26/08/2003
სსმ, 29, 18/09/2003
020.000.000.05.001.001.405
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წელი, №12-ის დანართი, მუხ. 421) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 922 მუხლი:

     „მუხლი 922. თამბაქოს პროდუქციით ლიცენზიის გარეშე ვაჭრობა ან/და გადაზიდვა

თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობის შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ლიცენზიის გარეშე ვაჭრობა ან/და გადაზიდვა, _

გამოიწვევს დაჯარიმებას საქონლის ღირებულების ხუთმაგი ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 3000 ლარისა..

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს 2004 წლის 1 მაისიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2003 წლის 26 აგვისტო.

№3102_რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.