საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 508
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
მიღების თარიღი 28/07/2004
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 82, 09/08/2004
ძალის დაკარგვის თარიღი 12/08/2005
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.11.117.006603
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
508
28/07/2004
სსმ, 82, 09/08/2004
190040000.11.117.006603
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (09/08/2004 - 08/11/2004)

სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.11.117.006.603

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №508

2004 წლის 28 ივლისი

ქ. თბილისი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე

,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლისა და ,,საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №39 დადგენილების მე-3 მუხლის “ც” ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს ინსტრუქცია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ.

2. ეთხოვოს საქართველოს სამინისტროებს, უწყებებს, ადგილობრივ საფინანსო ორგანოებს მოახდინონ ამ ინსტრუქციის განხილვა და შესაბამისი თათბირ-სემინარების ჩატარება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთა საფინანსო-ეკონომიკური სამსახურების მუშაკებთან ერთად.

3. ეს ბრძანება ძალაში შევიდეს 2005 წლის 1 იანვრიდან.

4. კონტროლი ამ ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ბატონ ლაშა გოცირიძეს.

ზ. ნოღაიდელი

 

ინსტრუქცია

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ

კარი I

ბუღალტრული აღრიცხვის ორგანიზაცია

თავი I

ბუღალტრული აღრიცხვის ზოგადი წესები

    მუხლი 1

საჯარო სამართლის იურიდიული პირები ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებენ ამ ინსტრუქციის შესაბამისად მემორიალურ-ორდერული ფორმით, სხვა ფორმებით ან კომპიუტერული პროგრამებით საერთო მეთოდოლოგიური პრინციპების დაცვით.

    მუხლი 2

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში ბუღალტრულ აღრიცხვას ახორციელებს ბუღალტერია, რომელიც წარმოადგენს დამოუკიდებელ სტრუქტურულ ქვედანაყოფს და არ შედის სხვა რომელიმე ქვედანაყოფის შემადგენლობაში. ბუღალტერიას ხელმძღვანელობს მთავარი ბუღალტერი (ბუღალტერი).

    მუხლი 3

შემოწმებული და შესასრულებლად მიღებული პირველადი სააღრიცხვო დოკუმენტები, სისტემაში მოიყვანება განხორციელებული ოპერაციის თარიღების მიხედვით (ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით) და ფორმდება სხვადასხვა მემორიალური ორდერებით – მაგროვებელი უწყისებით. მემორიალურ ორდერზე ხელს აწერს მთავარი ბუღალტერი ან მისი მოადგილე და შემსრულებელი.

    მუხლი 4

„მთავარი წიგნი“ (ჟურნალ-მთავარი) წარმოადგენს სინთეზური აღრიცხვის ძირითად რეგისტრს, რომელშიც იწერება სუბანგარიშებზე არსებული საწყისი ნაშთები გასული წლის დასკვნითი ბალანსის შესაბამისად. მთავარ წიგნში ჩანაწერები წარმოებს სუბანგარიშების მიხედვით, რომელიც განსაზღვრულია ამ ინსტრუქციაში მოცემულ ანგარიშთა გეგმით.

    მუხლი 5

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრებისა და ბიუჯეტგარეშე სახსრების (ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები, მიზნობრივი და უსასყიდლოდ მიღებული შემოსავლები) მიხედვით განხორციელებული ოპერაციების განცალკევებულ აღრიცხვას. ამისათვის საბიუჯეტო სახსრებისა და ბიუჯეტგარეშე წყაროებიდან მიღებული სახსრების (მატერიალური ფასეულობები, ხარჯები, ანგარიშსწორებანი და სხვ.) ამსახველ სუბანგარიშებს ენიჭებათ განმასხვავებელი ნიშნები ნომრების სახით, კერძოდ: ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულ სახსრებს – 1, საბიუჯეტო სახსრებს – 2, მიზნობრივ და უსასყიდლოდ მიღებულ სახსრებს – 3.

    მუხლი 6

სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვის ანგარიშებზე ნაშთები და ბრუნვები გამოიყვანება ყოველთვიურად, ხოლო ბალანსისა და ანგარიშგების სხვა ფორმების შედგენა და წარდგენა ხდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

    მუხლი 7

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი სახსრებს ხარჯავს მიზნობრივი დანიშნულების შესაბამისად, ამასთან უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საფინანსო-საბიუჯეტო დისციპლინის მკაცრი დაცვა და მატერიალურ ფასეულობათა და ფულადი სახსრების ეკონომია.

2. ბუღალტრულმა აღრიცხვამ უნდა უზრუნველყოს სისტემატური კონტროლი ხარჯთანუსხების შესრულების მიმდინარეობაზე, საწარმოებთან, ორგანიზაციებთან, დაწესებულებებთან და კერძო პირებთან ანგარიშსწორებაზე, აგრეთვე ფულადი სახსრებისა და მატერიალური ფასეულობების დაცვაზე.

    მუხლი 8

ბუღალტერიის მოვალეობაში შედის:

ა) საბუღალტრო აღრიცხვის სწორი ორგანიზაციის უზრუნველყოფა ამ ინსტრუქციისა და ცალკეულ მითითებათა შესაბამისად;

ბ) წინასწარი კონტროლის განხორციელება საბუთების თავისდროულ გაფორმებასა და მომხდარი ოპერაციების კანონიერებაზე;

გ) კონტროლი სახსრების სწორად და ეკონომიურად ხარჯვაზე და მიზნობრივი დანიშნულებით გამოყენებაზე, ფულადი სახსრებისა და მატერიალურ ფასეულობათა დაცვაზე;

დ) ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების, საბიუჯეტო და ბიუჯეტგარეშე სახსრების ოპერაციების აღრიცხვა;

ე) მუშა-მოსამსახურეთა ხელფასების, პრემიების, სტიპენდიებისა და სხვა გასაცემი თანხების თავისდროული დარიცხვა და გაცემა;

ვ) ხარჯთანუსხის შესრულების პროცესში საწარმოებთან, დაწესებულებებთან და ცალკეულ პირებთან წარმოშობილ ანგარიშსწორებათა თავისდროული აღრიცხვა;

ზ) ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებათა და მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაციის ჩატარებაში მონაწილეობა, ინვენტარიზაციის შედეგების თავისდროული გამოვლენა და აღრიცხვაში მისი ასახვა;

თ) ბუღალტრული ანგარიშგების შედგენა და დაწესებულ ვადებში წარდგენა;

ი) კონტროლის დაწესება მატერიალური ფასეულობების დაცულობაზე მათი შენახვისა და ექსპლოატაციის ადგილებში;

კ) ბუღალტრული დოკუმენტების, აღრიცხვის რეგისტრების, ხარჯთანუსხების, მათი გაანგარიშებების და სხვა საბუთების შენახვა და დადგენილი წესით მათი არქივში ჩაბარება.

    მუხლი 9

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტერიას ხელმძღვანელობს მთავარი ბუღალტერი (ბუღალტერი).

2. მთავარი ბუღალტერი განსაზღვრავს ბუღალტერიის მუშაკთა სამსახურებრივ მოვალეობებს ისე, რომ თითოეულმა მუშაკმა იცოდეს თავისი ვალდებულება და აგებდეს პასუხს მათი შესრულებისათვის.

3. მთავარი ბუღალტრის (ბუღალტრის) მოთხოვნა დოკუმენტებისა და ცნობების გაფორმების წესისა და ბუღალტერიაში წარდგენის ნაწილში სავალდებულოა დაწესებულებების ყველა დანაყოფისა და სამსახურის მუშაკისათვის.

4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ყველა ბუღალტრულ საბუთს, რომელიც დაკავშირებულია ბიუჯეტისა და მიზნობრივი შემოსავლების ხარჯთანუსხების შესრულებასთან, ხელს აწერს ხელმძღვანელი და მთავარი ბუღალტერი (ბუღალტერი) ან მათი შემცვლელი პირები.

5. ბანკის საბუთებს (ჩეკებსა და საგადახდო დავალებებს), აგრეთვე სალაროს გასავლის ორდერებსა და ხელფასის საგადახდო (საანგარიშსწორებო-საგადახდო) უწყისებს, ხელს აწერს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელი და მთავარი ბუღალტერი (ბუღალტერი) ან მათი შემცვლელი პირები.

6. სალაროს შემოსავლის ორდერებს ხელს აწერს მთავარი ბუღალტერი (ბუღალტერი) და მოლარე.

    მუხლი 10

1. საბუღალტრო აღრიცხვის რეგისტრებში ჩანაწერის შეტანის საფუძველია პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტები, რომლებიც ასახავენ სამეურნეო ოპერაციის მოხდენის ფაქტს.

2. პირველად საბუთებში უნდა აღინიშნოს შემდეგი რეკვიზიტები: დოკუმენტის (ფორმის) დასახელება, მისი შედგენის თარიღი, სამეურნეო ოპერაციის შინაარსი, განზომილება (რაოდენობრივ და ღირებულებით გამოსახულებაში) სამეურნეო ოპერაციაში მონაწილე მხარეთა დასახელება, ოპერაციის ჩატარებისა და სწორად გაფორმებისათვის პასუხისმგებელ პირთა ხელმოწერები, აგრეთვე სხვა მონაცემები, რომლებიც გამომდინარეობს ოპერაციის შინაარსიდან და მონაცემების ტექნოლოგიური დამუშავების თავისებურებიდან.

3. პირველადი დოკუმენტები შედგენილ უნდა იქნეს სამეურნეო ოპერაციის მოხდენის მომენტში, ხოლო, თუ ეს შეუძლებელია, უშუალოდ ოპერაციის დამთავრებისთანავე. პირველადი დოკუმენტების ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვისათვის გადაცემა უნდა განხორციელდეს დაწესებულების მიერ განსაზღვრულ ვადებში.

4. საბუთები, რომლებიც წარმოადგენენ აღრიცხვის რეგისტრებში ჩაწერის საფუძველს, ბუღალტერიაში წარმოდგენილ უნდა იქნეს თავისდროულად. ფულადი სახსრებისა და სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა შენახვაზე პასუხისმგებელ პირებთან იდება წერილობითი ხელშეკრულება სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ დადგენილი წესით.

5. ბუღალტერიაში შემოსული პირველადი საბუთები ექვემდებარება აუცილებელ შემოწმებას, როგორც ფორმის (საბუთის სისრულე და გაფორმების სისწორე, რეკვიზიტების შევსება), ისე შინაარსის მიხედვით (გაფორმებული ოპერაციების კანონიერება, ცალკეული მაჩვენებლების ლოგიკური შესაბამისობა).

6. საბუთებში ასახული მონაცემების უტყუარობისათვის, აგრეთვე პირველადი საბუთების თავისდროული და ხარისხიანად შედგენისათვის პასუხს აგებენ ამ საბუთების შემდგენი და ხელისმომწერი პირები.

7. შემოწმებული და აღსარიცხავად მიღებული საბუთები სისტემატიზირდება ოპერაციების მოხდენის ქრონოლოგიური წესით და ფორმდება მემორიალური ორდერებით, რომლებსაც მიეკუთვნება შემდეგი ნომრები:

ა) მემორიალური ორდერი 1 – სალაროს ოპერაციების დამაგროვებელი უწყისი;

ბ) მემორიალური ორდერი 2 – საბანკო ანგარიშებზე სახსრების მოძრაობის დამაგროვებელი უწყისი;

გ) მემორიალური ორდერი 3 – ბანკში მიზნობრივი შემოსავლების ანგარიშებზე სახსრების მოძრაობის დამაგროვებელი უწყისი;

დ) მემორიალური ორდერი 5 – ხელფასებისა და სტიპენდიების საანგარიშსწორებო უწყისების ნაერთი;

ე) მემორიალური ორდერი 6 – სხვადასხვა დაწესებულებებთან და ორგანიზაციებთან ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი;

ვ) მემორიალური ორდერი 7 – გეგმური გადასახდელების წესით ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი;

ზ) მემორიალური ორდერი 8 – ანგარიშვალდებულ პირებთან ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი;

თ) მემორიალური ორდერი 9 – ძირითადი საშუალებების გასვლისა და გადაადგილების დამაგროვებელი უწყისი;

ი) მემორიალური ორდერი 10 – მცირეფასიანი საგნების გასვლისა და გადაადგილების დამაგროვებელი უწყისი;

კ) მემორიალური ორდერი 11 – კვების პროდუქტების შემოსვლის დამაგროვებელი უწყისების ნაერთი;

ლ) მემორიალური ორდერი 12 – კვების პროდუქტების ხარჯვის დამაგროვებელი უწყისების ნაერთი;

მ) მემორიალური ორდერი 13 – მასალების ხარჯვის დამაგროვებელი უწყისი;

ო) მემორიალური ორდერი 14 – მიზნობრივი შემოსავლების დარიცხვის დამაგროვებელი უწყისი;

ნ) მემორიალური ორდერი 15 – ბავშვთა მოვლა-შენახვისათვის მშობლებთან ანგარიშსწორებათა უწყისების ნაერთი.

8. სამეურნეო ოპერაციებზე, რომლებიც არ აისახება 1-15 მემორიალ-ორდერებში, აგრეთვე სტორნირებულ ჩანაწერებზე, შედგება ზოგადი სახის მემორიალ-ორდერები, სამეურნეო ოპერაციების სპეციფიკის გათვალისწინებით.

9. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლებშიც ოპერციების მოცულობის მიხედვით არ არის საჭირო დამაგროვებელი უწყისების შედგენა, ანგარიშთა კორესპონდენცია კეთდება ცალკეული ზოგადი სახის მემორიალურ ორდერებზე.

10. მემორიალური ორდერი შედგება ოპერაციის მოხდენის კვალობაზე, როგორც ცალკეული საბუთების, ისე ერთგვაროვანი საბუთების ჯგუფის საფუძველზე. მემორიალურ ორდერებში სუბანგარიშთა კორესპონდენცია ჩაიწერება ოპერაციის შინაარსის მიხედვით ერთი სუბანგარიშის დებეტში და მეორე სუბანგარიშის კრედიტში ან ერთი სუბანგარიშის დებეტში და რამდენიმე სუბანგარიშის კრედიტში ან პირიქით, ერთი სუბანგარიშის კრედიტში და რამდენიმე სუბანგარიშის დებეტში.

11. მემორიალურ ორდერებს ხელს აწერს მთავარი ბუღალტერი ან მისი მოადგილე და შემსრულებელი.

    მუხლი 11

1. ყველა მემორიალური ორდერი ტარდება „ჟურნალ-მთავარ“ დავთარში. როგორც წესი, „ჟურნალ-მთავარ“ დავთარში აღრიცხვა წარმოებს სუბანგარიშების ან მთავარი ანგარიშის მიხედვით.

2. „ჟურნალ-მთავარი“ დავთარი იხსნება წლის დასაწყისში გასული წლის დასკვნითი ბალანსის მონაცემების გადმოტანით საწყისი ნაშთების სახით. მასში ჩანაწერები წარმოებს თვის ბოლოს მემორიალური ორდერებიდან ან დამაგროვებელი უწყისებიდან. მემორიალური ორდერების თანხა ჩაიწერება ჯერ სვეტში „თანხა ორდერის მიხედვით“, ხოლო შემდეგ – შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტსა და კრედიტში. თვიური ბრუნვის თანხა ყველა სუბანგარიშის მიხედვით როგორც დებეტით, ისე კრედიტით უნდა უდრიდეს სვეტის „თანხა ორდერის მიხედვით“ ჯამს. მეორე სტრიქონით თვიური ბრუნვის შემდეგ გამოიყვანება ნაშთი მომდევნო თვის დასაწყისისათვის ყოველი სუბანგარიშის მიხედვით.

    მუხლი 12

1. ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს სააღრიცხვო რეგისტრებში (დავთრებში, ბარათებში, დამაგროვებელ უწყისებში და სხვ.). ბუღალტრულ დავთრებში ჩაწერის დაწყებამდე ინომრება ყველა გვერდი (ფურცელი), სალაროს დავთარს, გარდა ამისა, გაეყრება ზონარი და დაესმება ლუქის ბეჭედი. ყოველ დავთარს დაეწერება დაწესებულების დასახელება და წელი, რომელზედაც გახსნილია დავთარი.

2. ბარათები ინახება კარტოთეკებში, რომლებშიც ისინი დალაგდება სუბანგარიშების მიხედვით მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებზე.

 3. მასალების, მცირეფასიანი საგნებისა და სხვათა აღრიცხვის საბუთები ბარდება არქივს აკინძული სახით ბარათების რეესტრებთან, რეგისტრებთან და სხვა ბუღალტრულ საბუთებთან ერთად. ასეთივე ვადებში ჩაბარდება არქივს წლის განმავლობაში გასული ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის ბარათები.

4. ყოველი თვის დამთავრებისას ანალიზური აღრიცხვის ბარათებში ჯამდება თანხები და გამოიყვანება ნაშთები სუბანგარიშების მიხედვით.

    მუხლი 13

მიმდინარე წლის ბუღალტრული აღრიცხვის ჩანაწერებში აღმოჩენილი შეცდომების გასწორება წარმოებს შემდეგი წესით:

ა) მოცემულ საანგარიშო პერიოდში აღმოჩენილი შეცდომა ბუღალტრული ბალანსის წარდგენამდე, რომელიც არ მოითხოვს მემორიალური ორდერის მონაცემების შეცვლას, სწორდება არასწორი თანხისა და ტექსტის წვრილი ხაზით გადახაზვით ისე, რომ შესაძლებელი იყოს გადახაზულის წაკითხვა. გადახაზულის ზემოდან დაიწერება შესწორებული ტექსტი და თანხა, იმავდროულად იქვე, შესაბამისი სტრიქონის მინდორზე კეთდება წარწერა „შესწორებულია“;

 ბ) ბუღალტრული ბალანსის წარდგენამდე აღმოჩენილი შეცდომით ჩანაწერი, რომელიც გამოწვეულია მემორიალურ ორდერში დაშვებული შეცდომით, ამ შეცდომის ხასიათის მიხედვით შესწორდება დამატებითი მემორიალური ორდერით ან „წითელი სტორნოს“ წესით.

    მუხლი 14

1. სინთეზური და ანალიზური აღრიცხვის ანგარიშებში ბუღალტრული ჩანაწერების სისწორის კონტროლის მიზნით დგება ბრუნვათა უწყისები ანალიზური ანგარიშების ყოველი ჯგუფისათვის, რომლებიც გახსნილია შესაბამის სინთეზურ ანგარიშებთან. ბრუნვათა უწყისების ანალიზური ანგარიშების ბრუნვები და ნაშთები შეუდარდება „ჟურნალ-მთავარი“ დავთარის შესაბამისი სუბანგარიშების ბრუნვის ჯამებსა და ნაშთებს.

2. ბრუნვათა უწყისები დგება ყოველთვიურად, ხოლო ძირითადი საშუალებებისა და მცირეფასიანი საგნების მიხედვით ყოველკვარტალურად.

3. წლის დასაწყისში ბუღალტრულ რეგისტრებში სინთეზური და ანალიზური ანგარიშების მიხედვით ჩაიწერება საწყისი ნაშთები გასული წლის დასკვნითი ბალანსიდან და სააღრიცხვო რეგისტრებიდან.

    მუხლი 15

თვის გასვლის შემდეგ ყველა მემორიალური ორდერი და მემორიალური ორდერი-დამაგროვებელი უწყისი შესაბამის საბუთებთან ერთად დალაგდება ქრონოლოგიური წესით და აიკინძება. საბუთების სიმცირის შემთხვევაში შესაძლებელია სამი თვის საბუთები ერთად აიკინძოს ერთ საქაღალდეში. ყდაზე დაეწერება: საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სრული დასახელება; საქმის დასახელება და რიგითი ნომერი; საანგარიშო პერიოდი (წელი და თვე); მემორიალური ორდერების დაწყებითი და საბოლოო ნომერი.

    მუხლი 16

პირველადი საბუთების, აღრიცხვის რეგისტრების, ბუღალტრული ანგარიშგებისა და ბალანსების შენახვას, გაფორმებას და მათ არქივზე გადაცემას უზრუნველყოფს მთავარი ბუღალტერი.

    მუხლი 17

1. პირველადი საბუთები, აღრიცხვის რეგისტრები, ბუღალტრული ანგარიშები და ბალანსები არქივში მათ გადაცემამდე უნდა ინახებოდეს ბუღალტერიაში კონკრეტულ პირთა პასუხისმგებლობის ქვეშ.

2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრულ არქივში საქმეები ინახება დაწესებული ვადის განმავლობაში. შენახვის ვადების გასვლის შემდეგ დადგენილი წესით საქმეები ბარდება შესაბამის სახელმწიფო არქივში. საბუთები, რომლებიც ადასტურებენ არქივში საქმეების ჩაბარებას, მუდმივად ინახება ბუღალტერიაში.

3. პირველადი საბუთების დაკარგვის ან განადგურების შემთხვევაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირის გადაწყვეტილების საფუძველზე იქმნება დაკარგვის ან განადგურების მიზეზების გამომკვლევი კომისია. საჭიროების შემთხვევაში კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღებად შეიძლება მოიწვიონ სხვა ორგანიზაციათა წარმომადგენლებიც. კომისიის მუშაობის შედეგები ფორმდება აქტით, რომელიც მტკიცდება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელის მიერ.

    მუხლი 18

 მატერიალური ფასეულობები და ფულადი სახსრები, აგრეთვე დებიტორებთან და კრედიტორებთან ანგარიშსწორებანი ექვემდებარება ინვენტარიზაციას დადგენილი წესით.

მუხლი 19

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებისა და ანგარიშგების შესადგენად საჭირო ინსტრუქციებით, რეგისტრებითა და პირველადი აღრიცხვის ბლანკებით მომარაგებას საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ახდენს დამოუკიდებლად.

    მუხლი 20

 საჯარო სამართლის იურიდიული პირები საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის ბუღალტრულ აღრიცხვას აწარმოებენ ამ ინსტრუქციის №1 დანართში მოცემული ანგარიშთა გეგმის შესაბამისად.

 

კარი II

საფინანსო-სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვა

თავი II

განაყოფი I. ძირითადი საშუალებები, არამატერიალური აქტივები და ფინანსური დაბანდებები

    მუხლი 21

1. ამ განაყოფში აღირიცხება დაწესებულების კუთვნილი ყველა ძირითადი საშუალება, მათ შორის იჯარით გაცემულიც.

2. ძირითადი საშუალებების ბუღალტრულმა აღრიცხვამ უნდა უზრუნველყოს ძირითადი საშუალებების შემოსვლის, დაწესებულების შიგნით მათი გადაადგილებისა და გასვლის სწორი დოკუმენტური გაფორმება და აღრიცხვის რეგისტრებში თავისდროული ასახვა, აგრეთვე კონტროლი თითოეული ობიექტის (საგნის, კომპლექტის) შენახვაზე და გამოყენებაზე.

3. ძირითად საშუალებებს მიეკუთვნება მატერიალურ-ნივთობრივი ფასეულობანი, რომლებიც მოცემულ დაწესებულებას ემსახურება ერთ წელზე მეტი ხნის განმავლობაში და რომელთა ღირებულება შეადგენს 150 ლარზე მეტს: შენობები, ნაგებობები, გადამცემი მოწყობილობები, მუშა და ძალოვანი მანქანები და მოწყობილობები, საზომი და მარეგულირებელი ხელსაწყოები და მოწყობილობანი, გამომთვლელი ტექნიკა, კომპიუტერები, სატრანსპორტო საშუალებები, ხელსაწყოები, საწარმოო და სამეურნეო ინვენტარი და კუთვნილებანი, მუშა და პროდუქტიული პირუტყვი, მიწის ნაკვეთები, საბიბლიოთეკო ფონდები და სხვა ძირითადი საშუალებები.

4. ძირითად საშუალებებს მიეკუთვნება აგრეთვე კაპიტალური დანახარჯები მრავალწლიან ნარგავებზე, მიწის გაუმჯობესებაზე (მელიორაციული და საირიგაციო სამუშაოები და სხვა), იჯარით აღებულ შენობებზე, ნაგებობებზე და სხვა ობიექტებზე.

5. კაპიტალური დანახარჯები მრავალწლიან ნარგავებზე, მიწის ნაკვეთების გაუმჯობესებაზე, ძირითადი საშუალებების შემადგენლობაში აისახება ყოველწლიურად იმ დანახარჯების ოდენობით, რომელიც გაწეული იქნა მათი ექსპლოატაციაში მიღების დროს, მიუხედავად მთელი სამუშაო კომპლექსის დამთავრებისა.

6. იჯარით აღებულ შენობა-ნაგებობებზე, მოწყობილობებზე და სხვა ობიექტებზე გაწეული დამთავრებული კაპიტალური დანახარჯები მოიჯარის მიერ შეიტანება საკუთარ ძირითად საშუალებებში ფაქტობრივი ხარჯების თანხით, თუ საიჯარო ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

7. ძირითად საშუალებებს არ მიეკუთვნება და აღირიცხება მცირეფასიანი საგნების შემადგენლობაში ისეთი საგნები, რომლებიც მოცემულია ამ ინსტრუქციის 61-ე მუხლში.

თავი II1

ანგარიში 01 „ძირითადი საშუალებები“

    მუხლი 22

ძირითადი საშუალებების აღრიცხვისათვის განკუთვნილია ანგარიში 01 „ძირითადი საშუალებები“, რომელიც იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 010 „შენობები“

ბ) 011 „ნაგებობები“

გ) 012 „გადამცემი მოწყობილობები“

დ) 013 „მანქანები და მოწყობილობები“

ე) 014 „მიწის ნაკვეთები“

ვ) 015 „სატრანსპორტო საშუალებები“

ზ) 016 „ხელსაწყოები და სამეურნეო ინვენტარი“

თ) 017 „მუშა და პროდუქტიული პირუტყვი“

ი) 018 „საბიბლიოთეკო ფონდები“

კ) 019 „სხვა ძირითადი საშუალებები“

    მუხლი 23

010 სუბანგარიშზე „შენობები“ ცალკეული ჯგუფების მიხედვით აღირიცხება საწარმოო-სამეურნეო დანიშნულების შენობები, რომლებიც გადაცემული აქვთ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს თავიანთი საქმიანობის განსახორციელებლად, აგრეთვე მათ ბალანსზე რიცხული საცხოვრებელი შენობები.

    მუხლი 24

011 სუბანგარიშზე „ნაგებობები“ აღირიცხება – მოედნები, გზები, ხიდები, წყალსაქაჩები, აუზები, ძეგლები, პარკების, სკვერებისა და საზოგადოებრივი ბაღების ღობეები და სხვ.

    მუხლი 25

012 სუბანგარიშზე „გადამცემი მოწყობილობები“, აღირიცხება – ელექტროგადამცემი ხაზები, ტრანსმისია და მილგაყვანილობა ყველა შუალედური მოწყობილობებით, რომლებიც საჭიროა ენერგიის ტრანსფორმაციისა (გარდაქმნისა) და გადაცემისათვის, აგრეთვე თხევადი და გაზისებრი ნივთიერებების მომხმარებლამდე გადასაცემად და სხვ.

    მუხლი 26

013 სუბანგარიშზე „მანქანები და მოწყობილობები“ აღირიცხება:

ა) ძალოვანი მანქანები და მოწყობილობა – თბური და ელექტროენერგიის მწარმოებელი მანქანა-გენერატორები და მანქანა-ძრავები, რომლებიც სხვადასხვა სახის ენერგიას (წყლის, ქარის, სითბურ, ელექტრულ ენერგიას და ა.შ.) გარდაქმნიან მექანიკურად;

ბ) მუშა მანქანები და მოწყობილობა – მანქანები, აპარატები და მოწყობილობა, რომლებიც განკუთვნილია პროდუქციის შექმნის ან საწარმოო ხასიათის მომსახურების პროცესში შრომის საგნებზე მექანიკური, თერმული და სხვა სახის ზემოქმედებისათვის;

გ) გამზომი ხელსაწყოები – ამპერმეტრები, ბარომეტრები, ვატმეტრები, წყალმზომები, ვაკუმმეტრები, ვოლტმეტრები, სიმაღლის მზომები, გალვანომეტრები, გეოდეზური ხელსაწყოები, ჰიდროსკოპები, ინდიკატორები, კომპასები, მანომეტრები, სპეციალური სასწორები, საზომები, სალაროს აპარატები და სხვა;

დ) მარეგულირებელი ხელსაწყოები და მოწყობილობანი – ჟანგბადსასუნთქი ხელსაწყოები, ელექტრული, პნევმატური და ჰიდრავლიკური მარეგულირებელი მოწყობილობანი, ავტომატური მართვის პულტები, ცენტრალიზაციისა და ბლოკირების აპარატურა, სადისპეჩერო კონტროლის სახაზო მოწყობილობანი და სხვა;

ე) ლაბორატორიული მოწყობილობა – მარეგულირებელი და ტენიანობის განმსაზღვრელი ხელსაწყოები, გამოსახდელი ქვაბები, გაზშეღწევადობის განმსაზღვრელი ხელსაწყოები, ხელსაწყოები ნიმუშების სიმტკიცის გამოსაცდელად, მიკროსკოპები, თერმოსტატები, სტაბილიზატორები და ა.შ.;

ვ) გამომთვლელი ტექნიკა – ელექტრონულ-გამომთვლელი, მმართავი და სხვა ანალოგიური მანქანები, კომპიუტერული ტექნიკა, ციფრობრივ გამომთვლელი მანქანა-მოწყობილობანი და სხვა;

ზ) სამედიცინო მოწყობილობა – კბილის საექიმო სავარძლები, საოპერაციო მაგიდები, საწოლები სპეციალური მოწყობილობებით და სხვა. სპეციალური სადეზინფექციო მოწყობილობა, სისხლის გადასხმის სადგურების მოწყობილობა და სხვ;

თ) სხვა მანქანები და მოწყობილობა – მანქანები, აპარატები და სხვა მოწყობილობა, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვლილ ჯგუფებში არ არის აღნიშნული. სხვა მანქანებსა და მოწყობილობებს მიეკუთვნება – სპორტული მოედნებისა და სპორტულ ნაგებობათა მოწყობილობები (მათ შორის სპორტული იარაღები), კაბინეტებისა და სახელოსნოების მოწყობილობანი სასწავლო დაწესებულებებში, კინოაპარატურა, გამანათებელი აპარატურა, სასცენო მოწყობილობა, მუსიკალური ინსტრუმენტები, ტელევიზორები, რადიოაპარატურა, სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებისა და სამეცნიერო სამუშაოებით დაკავებული სხვა დაწესებულებების სპეციალური მოწყობილობა, ავტომატური სატელეფონო სადგურების მოწყობილობა, სახანძრო მანქანები, სახანძრო ავტოცისტერნები, მექანიკური სახანძრო კიბეები, სარეცხი და საკერავი მანქანები, მაცივრები, მტვერსასრუტები და სხვა.

    მუხლი 27

014 ანგარიშზე „მიწის ნაკვეთები“ აღირიცხება შეძენილი და გადმოცემული მიწის ნაკვეთები, აგრეთვე კაპიტალური დანახარჯები ნიადაგის გაუმჯობესებაზე მათი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით გამოსაყენებლად და სხვ.

    მუხლი 28

015 სუბანგარიშზე „სატრანსპორტო საშუალებები“ აღირიცხება ყველა სახის მიმოსვლის საშუალება, რომელიც განკუთვნილია ხალხის გადასაყვანად და ტვირთის გადასაზიდად, კერძოდ:

ა) რკინიგზის, წყლისა და საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა (ელმავლები, თბომავლები, ორთქლმავლები, სასამსახურო, დამხმარე და მაშველი ნავები და გემები, ტივტივა ნავსადგომები, სატვირთო და მსუბუქი ავტომობილები, მისაბმელები, თვითმცლელები, ავტოცისტერნები, ავტობუსები, ტრაქტორ-მაწევრები და სხვ.);

ბ) საჰაერო ტრანსპორტის მოძრავი შემადგენლობა (თვითმფრინავები, შვეულმფრენები);

გ) საწარმოო ტრანსპორტი (ელექტროკარები, მოტოციკლეტები, მოტოროლერები, ველოსიპედები, ურიკები და სხვა);

დ) სპორტული ტრანსპორტის ყველა სახეობა; სპეციალური ტრანსპორტის ყველა სახეობა.

    მუხლი 29

016 სუბანგარიშზე „ინსტრუმენტები და სამეურნეო ინვენტარი“ აღირიცხება ცალკე ჯგუფად გამოყოფილი შემდეგი ძირითადი საშუალებები:

ა) ინსტრუმენტები (ხელსაწყოები) მექანიზებული და არამექანიზებული საერთო დანიშნულების შრომის იარაღები, აგრეთვე მანქანებზე მისამაგრებელი ინსტრუმენტები, რომლებიც განკუთვნილია მასალების დასამუშავებლად (მჭრელი, დამრტყმელი, საწნეხი იარაღები). ამავე სახის საშუალებებს მიეკუთვნება მასალების დასამუშავებლად და სამონტაჟო სამუშაოების საწარმოებლად გამოსაყენებელი ყველა სახის მოწყობილობა;

ბ) საწარმოო ინვენტარი და მოწყობილობები – საწარმოო დანიშნულების საგნები – სამუშაო მაგიდები, დაზგები, კათედრები, მერხები და ა.შ. მოწყობილობები, რომლებიც ხელს უწყობენ შრომის დაცვას – თხევადი და ფხვიერი ნივთიერებების შესანახი სათავსოები, თაროები, საინვენტარო ტარა – ტექნიკური დანიშნულების საგნები, რომლებიც არ შეიძლება მიეკუთვნოს სამუშაო მანქანებს (მაგალითად: შუქგასაღები ჩარჩოები და სხვა);

გ) სამეურნეო ინვენტარი – ოფისის მოწყობილობა საკიდები, გარდერობები, კარადები, მაგიდები, სავარძლები, საბეჭდი მანქანები, ჰექტოგრაფები და სხვა ხელით გასამრავლებელი და დამნომრავი აპარატები, გადასატანი კარები, ფარდულები, საწოლები, ხალიჩები, სურათები და სხვა სამეურნეო ინვენტარი, აგრეთვე ხანძარსაწინააღმდეგო დანიშნულების ინვენტარი-ჰიდროპულტები, სტენდები, ხელის კიბეები და ა.შ. (გარდა ავტომობილებზე დამაგრებული ტუმბოებისა და მექანიკური სახანძრო კიბეებისა, რომლებიც აღირიცხებიან 013 სუბანგარიშზე „მანქანები და მოწყობილობები“.

    მუხლი 30

017 სუბანგარიშზე „მუშა და პროდუქტიული პირუტყვი“ აღირიცხება მუშა პირუტყვი – ცხენები, ხარები, სხვა მუშა ცხოველები, აგრეთვე პროდუქტიული და საჯიშე პირუტყვი.

    მუხლი 31

018 სუბანგარიშზე „საბიბლიოთეკო ფონდები“ აღირიცხება საბიბლიოთეკო ფონდი წიგნების ცალკე ეგზემპლარების ღირებულების მიუხედავად. საბიბლიოთეკო ფონდში შეიტანება – სამეცნიერო, მხატვრული და სასწავლო ლიტერატურა, ლიტერატურის სპეციალური სახეები და სხვა გამოცემები.

019 სუბანგარიშზე „სხვა ძირითადი საშუალებები“ აღირიცხება ცალკე ჯგუფების გამოყოფით:

ა) სამუზეუმო ფასეულობანი (მათი ღირებულების მიხედვით), გარდა სამუზეუმო ექსპონატებისა (ხელოვნებისა და ბუნებათმცოდნეობის სიძველისა და ხალხური ყოფაცხოვრების საგნები, სამეცნიერო, ისტორიული და ტექნიკური დანიშნულების საგნები), რომლებიც აღირიცხება საქართველოს კულტურის სამინისტროს ან სხვა უწყებათა სისტემის სახელმწიფო მუზეუმებში ფასეულობათა შენახვისა და აღრიცხვის ინსტრუქციის შესაბამისად;

ბ) სასცენო-დადგმითი საშუალებები (დეკორაციები, ავეჯი და რეკვიზიტები, ბუტაფორიები, თეატრალური და ეროვნული კოსტიუმები თავსაბურავი, თეთრეული, ფეხსაცმელი და ნიღმები);

დ) ტიპიური დაპროექტების დოკუმენტაცია, მიუხედავად მათი ღირებულებისა;

ე) პროგრამები ტექნიკურ მატარებლებზე, რომელთა ერთეულის ღირებულება აღემატება 150 ლარს, სასწავლო კინოფილმები, მაგნიტური დისკები და ლენტები, კასეტები და სხვა;

ვ) სხვა ინვენტარი, რომელთა სააღრიცხვო ერთეულის (კომპლექტის) ღირებულება აღემატება 150 ლარს, საბავშვო სათამაშოები, სპეციალური თხილამურები და სხვა;

ზ) ოქრო, ვერცხლი, პლატინა და სხვა ძვირფასი ლითონები, ძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული სამუზეუმო ფასეულობანი, ლაბორატორიული მოწყობილობა, ხელსაწყოები, ინსტრუმენტები და სხვა საგნები;

თ) ხელოვნური მრავალწლიანი ნარგავები მათი ასაკის მიუხედავად – ხილკენკროვანი ხეები და ბუჩქები; ქუჩებში, მოედნებზე, პარკებში, ბაღებსა და სკვერებში, დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული გამწვანებისა და დეკორატიული ნარგავები; ცოცხალი ღობე, თოვლსაცავი და მინდორსაცავი ზოლები, ქვიშისა და მინდვრის ნაპირების გასამაგრებელი ნარგავები; ბოტანიკური ბაღების, სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო დაწესებულებების ხელოვნური ნარგავები და სხვ. ახალგაზრდა ნარგავები აღირიცხება იმ ნარგავებისაგან განცალკევებით, რომლებმაც მიაღწიეს სრულ განვითარებას, ე.ი. ნაყოფის მომცემ ასაკს.

    მუხლი 32

1. ძირითადი საშუალებები აღირიცხება თავდაპირველი ღირებულებით, ხოლო ობიექტები, რომლებიც გადაფასდნენ – აღდგენითი ღირებულებით.

2. დამთავრებული მშენებლობები და ნაგებობები აიღება ძირითადი საშუალებების შემადგენლობაში მათზე გაწეული დანახარჯების სრული თანხებით, ხოლო ახლად შეძენილი ძირითადი საშუალებები მათი შეძენის თანხით, გადმოტანაზე გაწეული ხარჯების ჩათვლით. ძირითადი საშუალებების თავდაპირველი ღირებულება შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ დაშენების, მოწყობილობათა დამატებით დაყენების, რეკონსტრუქციის ან შესაბამისი ობიექტების ნაწილობრივი ლიკვიდაციის შემთხვევაში.

3. ძირითადი საშუალებების კაპიტალურ რემონტზე გაწეული დანახარჯების თანხით არ იზრდება მათი ღირებულება.

4. წიგნები, სახელმძღვანელოები და სხვა გამოცემები, რომლებიც ჩართულია საბიბლიოთეკო ფონდში, აღირიცხება ნომინალური ფასებით თავდაპირველად მათი აკინძვისა და ყდაში ჩასმის ღირებულების ჩათვლით. წიგნების შეკეთებასა და რესტავრაციაზე გაწეული ხარჯები, მათ შორის მეორადი ყდაში ჩასმისა, წიგნების ღორებულებას არ ადიდებს და ჩამოიწერება ხარჯებში.

5. ძირითად საშუალებებს ცვეთა ერიცხება დადგენილი წესის შესაბამისად.

    მუხლი 33

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საწყობში ძირითადი საშუალებების შემოსვლისას მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი ხელს აწერს ამ ფასეულობათა მიღებაზე მომწოდებლის საბუთზე ან მიღების აქტზე. საწყობიდან ძირითადი საშუალებების გაცემა წარმოებს ზედდებულით.

2. უვარგისი ძირითადი საშუალებები ჩამოიწერება დადგენილი წესით. უვარგისი ძირითადი საშუალებების ჩამოსაწერად საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ გამოიყენება ძირითად საშუალებათა, სატრანსპორტო საშუალებათა, სამეურნეო ინვენტარის, საბიბლიოთეკო ფონდიდან ამოღებული ლიტერატურის ჩამოწერის აქტები. აღნიშნული აქტები შედგება კომისიის მიერ, რომელიც შექმნილია დაწესებულების ხელმძღვანელის ბრძანებით. ძირითადი საშუალებების დაშლა და დემონტაჟი ჩამოწერის აქტების დამტკიცებამდე არ დაიშვება.

3. ძვირფასი და ფერადი ლითონების შემცვლელი დეტალები და კვანძები ექვემდებარება ჩაბარებას დადგენილი წესით.

    მუხლი 34

1. ძირითადი საშუალებების (როგორც ეკონომიკური საქმიანობიდან, ასევე საბიუჯეტო და მიზნობრივი შემოსავლებიდან შეძენილი) ცალკეული ობიექტების დაშლიდან მიღებული მასალების ღირებულება, რომელიც რჩება დაწესებულებაში თავისი სამეურნეო საჭიროებისათვის, მიიმართება მიზნობრივი შემოსავლების ანგარიშზე.

2. ეკონომიკური საქმიანობის სახსრებით, აგრეთვე საბიუჯეტო და მიზნობრივი შემოსავლებიდან შეძენილი ძირითადი საშუალებების დაშლიდან მიღებული მასალებისა და სხვა მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციიდან მიღებული თანხები, მიიმართება საანგარიშო პერიოდის შემოსავლებში.

3. ბალანსიდან ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის მოქმედი წესების დარღვევისა და მატერიალური ფასეულობებისადმი უყაირათო დამოკიდებულების (განადგურება, დაწვა და ა.შ.) შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ხელმძღვანელებსა და შესაბამის ბრალეულ პირებს.

4. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვა წარმოებს საინვენტარო ობიექტების ჭრილში მათი შენახვის ადგილისა და პასუხისმგებელი პირების მიხედვით.

    მუხლი 35

1. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის ერთეულს წარმოადგენს ცალკე საინვენტარო ობიექტი. საინვენტარო ობიექტად ითვლება დამთავრებული კონსტრუქციული მოწყობილობა თავისი კუთვნილებებით ან კონსტრუქციულად განცალკევებული საგანი, რომელიც განკუთვნილია განსაზღვრული დამოუკიდებელი ფუნქციების შესასრულებლად, ან კონსტრუქციულად შერწყმული საგნების განცალკევებული კომპლექსი, რომლებიც წარმოადგენენ ერთიან მთელს.

2. „შენობების“ სუბანგარიშის საინვენტარო ობიექტს წარმოადგენს ყოველი ცალკე მდგარი შენობა თავისი კომუნიკაციებით. თუ შენობები მიერთებულია ერთიმეორესთან და აქვთ საერთო კედელი, მაგრამ ყოველი მათგანი წარმოადგენს დამოუკიდებელ კონსტრუქციულ მთლიანობას, მაშინ ისინი ითვლებიან ცალკე საინვენტარო ობიექტებად. შენობაზე გარედან მინაშენები, რომელთაც აქვთ დამოუკიდებელი სამეურნეო დანიშნულება, ცალკე მდგარი საქვაბე შენობები, აგრეთვე ეზოს კაპიტალური შენობები (საწყობი, ავტოფარეხი და ა.შ.) წარმოადგენენ დამოუკიდებელ საინვენტარო ობიექტებს.

3. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის ორგანიზაციისა და შენახვისადმი კონტროლის უზრუნველსაყოფად ყოველ ობიექტს (საგანს), გარდა საბიბლიოთეკო ფონდებისა, მიეკუთვნება საინვენტარო ნომერი.

4. საინვენტარო ნომერი აღინიშნება ჟეტონზე, რომელიც მიემაგრება ობიექტს, ასევე შეიძლება დაიწეროს ობიექტზე საღებავით ან სხვა საშუალებით. ძირითადი საშუალებების კომპიუტერული აღრიცხვისას ობიექტებს (საგნებს) მიეკუთვნება ძირითადი საშუალებების კოდები.

5. ძირითად საშუალებათა ობიექტებზე მიკუთვნებული საინვენტარო ნომერი რჩება მოცემულ დაწესებულებაში მათი არსებობის მთელ პერიოდში.

    მუხლი 36

იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებები მოიჯარესთან აღირიცხება ბალანსგარეშე 01 ანგარიშზე „იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებები“, მეიჯარის მიერ მიკუთვნებული საინვენტარო ნომრით.

    მუხლი 37

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებები, რომელიც შეძენილია ეკონომიკური საქმიანობიდან (მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან) მიღებული შემოსავლების ხარჯზე, შეძენის (აშენების) თვითღირებულებით აისახება 081 სუბანგარიშის „კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან“ დებეტში და შესაბამისად 150 „ანგარიშსწორებანი მიმწოდებლებთან და მოიჯარეებთან“, 090 „ანგარიშსწორების ანგარიში“, 091 „სავალუტო ანგარიში“, 120 სალარო სუბანგარიშების კრედიტში. იმავდროულად ძირითადი საშუალებების ღირებულება გატარდება 01 ანგარიშის შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში და 250 სუბანგარიშის „ძირითადი საშუალებების ფონდი“ კრედიტში.

2. შეძენაზე (აშენებაზე) გაწეული კაპიტალური ხარჯები ჩამოიწერება მისი დაფინანსების წყაროზე, რაც აისახება 241 სუბანგარიშის „მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდი“ დებეტში და 081 სუბანგარიშის „კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან“ კრედიტში.

    მუხლი 38

1. ბიუჯეტური დაფინანსების, აგრეთვე მიზნობრივი შემოსავლების სახსრებით შეძენილი (აშენებული) ძირითადი საშუალებების ღირებულება აისახება შესაბამისად 202 „ბიუჯეტიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“, 204 „მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“ სუბანგარიშების დებეტში და 150, 090, 091, 120 სუბანგარიშების კრედიტში. იმავდროულად ძირითადი საშუალებების ღირებულება გატარდება 01 ანგარიშის შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში და 250 სუბანგარიშის „ძირითადი საშუალებების ფონდი“ კრედიტში.

2. შეძენაზე (აშენებაზე) გაწეული კაპიტალური ხარჯები ჩამოიწერება მათი დაფინანსების წყაროზე, რაც აისახება შესაბამისად 231 „ბიუჯეტიდან დაფინანსება კაპიტალური ხარჯებისათვის“, 243 „მიზნობრივი შემოსავლები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ სუბანგარიშების დებეტში და 202 და 204 სუბანგარიშების კრედიტში.

3. სხვა ორგანიზაციებიდან, დაწესებულებებიდან და საწარმოებიდან ექსპლოატაციაში ნამყოფი ძირითადი საშუალებების უსასყიდლოდ მიღებაზე შედგება გატარება: დებეტი ანგარიში 01 „ძირითადი საშუალებები“ (მთლიანი ღირებულებით), კრედიტი ანგარიში 250 „ძირითადი საშუალებების ფონდი“ (ცვეთის გამოკლებით) და კრედიტი ანგარიში 020 „ძირითადი საშუალებების ცვეთა“ (დარიცხული ცვეთის თანხით).

    მუხლი 39

1. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საშუალებების ექსპლოატაციიდან გასვლა შეიძლება განხორციელდეს მათი სიძველის გამო ჩამოწერის, რეალიზაციის, სხვა დაწესებულებაზე გადაცემის ან სხვა შემთხვევებში. ძირითადი საშუალებების გასვლა ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2. ექსპლოატაციიდან გასული ძირითადი საშუალებების ღირებულება აისახება 01 ანგარიშის შესაბამისი სუბანგარიშების კრედიტში და 250 და 020 სუბანგარიშების დებეტში.

3. ძირითადი საშუალებების გასვლის და გადაადგილების ოპერაციების აღრიცხვა წარმოებს დამაგროვებელ უწყისში თითოეული საბუთის მიხედვით.

4. ძირითადი საშუალებების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს საინვენტარო ბარათებზე. ბარათები იწარმოება ყოველი სანივენტარო ობიექტის (საგნის) მიხედვით.

5. ძს-6 ფორმის ბარათი განკუთვნილია შენობების, ნაგებობების, გადამცემი მოწყობილობების, მანქანებისა და მოწყობილობების, ხელსაწყოების და სამეურნეო ინვენტარის, სატრანსპორტო საშუალებების აღსარიცხავად. მათში ჩაწერა წარმოებს პირველადი საბუთების საფუძველზე, როგორიცაა: ძირითადი საშუალებების მიღებისა და მათი ექსპლოატაციაში გადაცემის აქტები, დამამზადებელი ქარხნის ტექნიკური პასპორტები და სხვა საბუთები. ბარათში უჩვენებენ ობიექტის (საგნის) დამახასიათებელ ნიშნებს; ნახაზი, მოდელი, ტიპი, მარკა, საქარხნო ნომერი, გამოშვების (დამზადების) თარიღი, ძირითადი საშუალებების ექსპლოატაციაში შესვლის აქტის თარიღი და ნომერი. გარდა ამისა, ჩაიწერება ობიექტის (საგნის) მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოწყობილობის, ხელსაწყოების, გამოთვლითი ტექნიკის და ა.შ. შემადგენლობაში არის ძვირფასი ლითონები, განყოფილებაში, „ობიექტის მოკლე ინდივიდუალური დახასიათება“ უჩვენებენ იმ დეტალების ჩამონათვალს, რომელთა შემადგენლობაშიც არის ძვირფასი ლითონები, დეტალების დასახელებას და პასპორტში ნაჩვენებ ლითონის მასას. დაწესებულების შიგნით ძირითადი საშუალებების გადაადგილებისას ამ ბარათის უკანა მხარეზე კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

6. ძს-8 ფორმის ბარათი განკუთვნილია მუშა პირუტყვის, მრავალწლიანი ნარგავების, მიწის ნაკვეთების (ნაგებობათა ჩათვლით) და ნიადაგის გაუმჯობესებაზე გაწეული კაპიტალური დანახარჯების აღსარიცხავად. ბარათში მოცემული უნდა იყოს ცხოველებისა და მრავალწლიანი ნარგავების დახასიათება (ასაკის, ჯიშის და სხვა მონაცემების მიხედვით).

7. ძს-9 ფორმის ბარათი განკუთვნილია საბიბლიოთეკო ფონდებისა და სასცენო-დადგმითი საშუალებების ჯგუფური აღრიცხვისათვის. ბარათებში ჩაწერა წარმოებს რაოდენობრივ და თანხმობრივ გამოსახულებაში. საბიბლიოთეკო ფონდებისათვის იხსნება ერთი ბარათი. მასში აღრიცხვა წარმოებს მხოლოდ ფულად გამოსახულებაში მთლიანი თანხით.

თავი II2.

ანგარიში 02 „ძირითადი საშუალებების ცვეთა“

    მუხლი 40

1. 02 ანგარიშზე აისახება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბალანსზე რიცხული ძირითადი საშუალებების ცვეთის მოძრაობა. ცვეთა განისაზღვრება და აღირიცხება შენობა-ნაგებობების, გადამცემი მოწყობილობების, სატრანსპორტო საშუალებების, მრავალწლიანი ნარგავების, საწარმოო და სამეურნეო ინვენტარის და სხვა ძირითადი საშუალებების მიხედვით.

2. ცვეთა არ დაერიცხება შემდეგ ძირითად საშუალებებს:

ა) შენობა-ნაგებობებს, რომლებიც წარმოადგენენ არქიტექტურისა და ხელოვნების ძეგლებს;

ბ) ექსპონანტებს, ხელოვნების ნიმუშებს, მოდელებს და თვალსაჩინოების ხელსაწყოებს, რომლებიც იმყოფებიან კაბინეტებსა და ლაბორატორიებში და გამოიყენებიან სასწავლო და სამეცნიერო მიზნებისათვის;

გ) პროდუქტიულ პირუტყვს, კამეჩებს, ხარებს, ცხოველთა სამყაროს ექსპონატებს ზოოპარკებსა და სხვა ანალოგიურ დაწესებულებებში;

დ) მრავალწლიან ნარგავებს, რომლებსაც არ მიუღწევიათ საექსპლოატაციო ასაკისათვის;

ე) საბიბლიოთეკო და ფოლმოფონდებს;

ვ) სასცენო-დადგმით საშუალებებს, სამუზეუმო და სამხატვრო ფასეულობებს.

3. საბუღალტრო აღრიცხვის მიზნებისათვის ძირითადი საშუალებების ობიექტების ცვეთა (მიუხედავად იმისა, შეძენილია ისინი ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული სახსრების, ბიუჯეტური დაფინანსებისა თუ მიზნობრივი შემოსავლების სახსრებით) განისაზღვრება დადგენილი ნორმების შესაბამისად სრული კალენდარული წლისათვის, განურჩევლად იმისა, საანგარიშგებო წლის რომელ თვეშია ისინი შეძენილი ან აგებული.

4. ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობრივი შემოსავლებიდან გამოსაქვითი ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის (ცვეთის) თანხა განისაზღვრება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ნორმებისა და წესის შესაბამისად.

5. ძირითადი საშუალებების აღრიცხვის საინვენტარო ბარათებში იწერება ცვეთის წლიური ნორმა და თანხა ლარებში, ცვეთის წლიური ნორმის შიფრი და წელი, როდესაც უკანასკნელად დაერიცხება ცვეთა.

6. სრულად გაცვეთილ ძირითად საშუალებებს ცვეთა არ ერიცხება. ამასთან, თუ ისინი ვარგისნი არიან შემდგომი ექსპლოატაციისათვის, არ შეიძლება ჩამოწერილ იქნენ სრული გაცვეთის მიზეზით.

7. ყოველწლიურად ცვეთის თანხა ბარათებიდან ჩაიწერება უწყისში. ცვეთის მთლიან თანხაზე 31 დეკემბრის მდგომარეობით შედგება მემორიალური ორდერი 250 სუბანგარიშის დებეტსა და 020 სუბანგარიშის კრედიტში გატარებით.

8. ობიექტების ლიკვიდაციისა და უსასყიდლოდ გადაცემასთან დაკავშირებით გასვლისას, შესაბამის ბარათზე განისაზღვრება ცვეთის მთლიანი თანხა ობიექტის ექსპლოატაციაში ყოფნის პერიოდისათვის და ამ თანხით მცირდება ცვეთა 020 სუბანგარიშზე.

9. 020 სუბანგარიშზე ცვეთის ანალიზური აღრიცხვისათვის გამოიყენება ძირითადი საშუალებების ბრუნვათა უწყისი. ბრუნვათა უწყისში ჩანაწერები წარმოებს საწყისი ნაშთისა და ცვეთის მოძრაობის (დარიცხვისა და ჩამოწერის) გათვალისწინებით თითოეული ობიექტის მიხედვით.

თავი II3

ანგარიში 03 „ფინანსური დაბანდებები და არამატერიალური აქტივები“

    მუხლი 41

03 ანგარიშზე აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ განხორციელებული ფინანსური დაბანდებები და არამატერიალური აქტივები. ეს ანგარიში მოიცავს ორ სუბანგარიშს:

ა) 030 „ფინანსური დაბანდებები“

ბ) 031 „არამატერიალური აქტივები“.

    მუხლი 42

1. 030 სუბანგარიშზე „ფინანსური დაბანდებები“ აღირიცხება დაბანდებების (ინვესტიციების) მოძრაობა სხვა საწარმოთა ფასიან ქაღალდებში, საწესდებო კაპიტალში, სახელმწიფო და ადგილობრივი სესხების პროცენტიან ობლიგაციებში, აგრეთვე სხვა საწარმოებზე გაცემული სესხები, მისაღები დივიდენდები, მისაღები პროცენტები და სხვა ანალოგიური საშუალებები, რომლებიც დაკავშირებულია ეკონომიკურ საქმიანობასთან. სახსრების დაბანდება აისახება 030 სუბანგარიშის დებეტში და შესაბამისად 01,031,090,091 სუბანგარიშების კრედიტში.

2. ანალიზური აღრიცხვა 030 სუბანგარიშის მიხედვით წარმოებს მრავალსვეტებიან ბარათებში ფინანსური დაბანდებების სახეებისა და იმ ობიექტების მიხედვით, რომლებშიც განხორციელებულია ეს დაბანდებები.

    მუხლი 43

1. დაწესებულების არამატერიალურ აქტივებს, რომლებსაც იგი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში იყენებს სამეურნეო საქმიანობაში და ღებულობს შემოსავალს, მიეკუთვნება: მიწის, წყლის და სხვა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის უფლება, პატენტები, ლიცენზიები, სავაჭრო მარკები, სასაქონლო ნიშნები, მონოპოლიური უფლებები, პრივილეგიები და სხვ.

2. არამატერიალური აქტივები აღირიცხება 031 სუბანგარიშზე. არამატერიალური აქტივების შეძენისას დებეტდება 031 სუბანგარიში „არამატერიალური აქტივები“ და კრედიტდება 090, 091, 150, 178 სუბანგარიშები.

3. არამატერიალური აქტივები აღრიცხვაში აისახება მის შეძენაზე გაწეული დანახარჯების თანხით და იმ ხარჯებით, რომლებიც საჭიროა მათი ექსპლოატაციისათვის ვარგის მდგომარეობამდე მისაყვანად.

4. არამატერიალური აქტივების ცვეთის ნორმა განისაზღვრება წლიური 10% ფარგლებში.

5. ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული სახსრებით შეძენილი არამატერიალური აქტივების ცვეთა დაეწერება ხარჯებს და აისახება 080 სუბანგარიშის დებეტში და 031 სუბანგარიშის კრედიტში.

6.საბიუჯეტო სახსრებით, აგრეთვე მიზნობრივი შემოსავლებით შეძენილი არამატერიალური აქტივების ცვეთა აისახება შესაბამისად 200 „ბიუჯეტის ხარჯები დაწესებულებების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ და 203 „მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული ხარჯები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ სუბანგარიშგების დებეტში და 031 სუბანგარიშის კრედიტში.

თავი III

განაყოფი II. მატერიალური მარაგები

მუხლი 44.

1. მატერიალური მარაგების სუბანგარიშებზე აღირიცხება: მზა პროდუქცია, საქონელი, ნედლეული და მასალები პროდუქციის საწარმოებლად, სამშენებლო მასალები, დასადგმელი მოწყობილობა, მასალები სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო, სამშენებლო-სამონტაჟო, გეოლოგიურ-დაზვერვითი, საპროექტო-საძიებო სამუშაოების შესასრულებლად, კვების პროდუქტები, მედიკამენტები და შესახვევი საშუალებები, სამეურნეო მასალები და საკანცელარიო ნივთები, სათბობი, საწვავი და საცხები მასალები, სათადარიგო ნაწილები, სხვადასხვა დანიშნულების მასალები სამუშაოების შესასრულებლად და მომსახურების გასაწევად, რომლებიც შეძენილია როგორც ეკონომიური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების, აგრეთვე ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსებისა და მიზნობრივი შემოსავლების ხარჯზე.

2. მატერიალური მარაგების მიმდინარე აღრიცხვაში გამიჯნული უნდა იყოს ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების, საბიუჯეტო სახსრებისა და მიზნობრივი შემოსავლების ხარჯზე შეძენილი მატერიალური მარაგები. ასეთი გამიჯვნა მიიღწევა ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლში მოცემული მიდგომის გამოყენებით, კერძოდ ბუღალტრულ ანგარიშებზე (სუბანგარიშებზე) განმასხვავებელი ნიშნის მიკუთვნებით.

3. მატერიალური მარაგები აღრიცხვაში აისახება მათი ფაქტობრივი ღირებულებით, რომელიც განისაზღვრება შეძენაზე გაწეული დანახარჯებიდან გამომდინარე, კრედიტით შეძენისათვის პროცენტის ანაზღაურების, დანამატის, საკომისიო მოსაკრებლების, სასაქონლო ბირჟების მომსახურების ღირებულების, საბაჟო გადასახადის, სატრანსპორტო ხარჯების, მომწოდებელი მხარის მიერ გაწეული შენახვისა და მოტანის ხარჯების ჩათვლით.

    მუხლი 45

1. მატერიალური მარაგების აღრიცხვის ძირითადი ამოცანებია: ყველა მატერიალური ფასეულობის შენახვაზე, მათ მოძრაობასა და სწორად გამოყენებაზე კონტროლის უზრუნველყოფა; ხარჯების დადგენილი ნორმების დაცვა; გამოუყენებელი მასალების თავისდროული გამოვლენა; ზუსტი ცნობების მიღება ორგანიზაციის საწყობებში არსებული ფასეულობის ნაშთების შესახებ.

2. მატერიალური ფასეულობანი უნდა ინახებოდეს სპეციალურად მოწყობილ სათავსოებში (სასაწყობო შენობებში). სასაწყობო სათავსოებში მატერიალურ ფასეულობათა გონივრული განლაგება უნდა უზრუნველყოფდეს მათი მიღების, გაცემასა და ინვენტარიზაციის ჩატარების ოპერაციების დაჩქარებას.

3. მატერიალურ ფასეულობათა მიღებაზე, შენახვასა და გაცემაზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს. ამ პირთა შეცვლას თან უნდა ახლდეს საწყობების ინვენტარიზაცია და მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენა.

4. მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვა ბუღალტერიაში წარმოებს რაოდენობრივ და თანხობრივ გამოსახულებაში, მასალების დასახელებისა და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით. მასალები და კვების პროდუქტები აღირიცხება მათი შეძენის ღირებულების მიხედვით.

5. ბუღალტერია სისტემატურ კონტროლს ახორციელებს საწყობში არსებულ ფასეულობათა შემოსვლასა და ხარჯვაზე, აგრეთვე აკეთებს მასალების აღრიცხვის შესახებ თავისი ჩანაწერების შედარებას საწყობში (საკუჭნაოში) წარმოებულ ჩანაწერებთან.

    მუხლი 46

1. მასალები და კვების პროდუქტები სააღრიცხვო რეგისტრებში ჩაიწერება პირველადი საბუთების (ანგარიშების, აქტების და სხვ.) საფუძველზე. პირველად საბუთებში ნაჩვენები უნდა იქნეს შემდეგი მონაცემები: ვისგან შემოვიდა მასალები ან კვების პროდუქტები, დასახელება, ხარისხი, რაოდენობა, ფასი, თანხა, საწყობში მიღების თარიღი და ფასეულობის მიმღები მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა. მომწოდებლის საბუთების მონაცემებთან განსხვავების შემთხვევაში შედგება აქტი ორ ეგზეპლარად, საწყობის გამგისა და მომწოდებლის ან დაინტერესებული ორგანიზაციის წარმომადგენლის მონაწილეობით. აქტის ერთი ეგზემპლარი გამოიყენება მიღებული მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვისათვის, მეორე მომწოდებლისათვის საპრეტენზიო წერილების გასაგზავნად.

2. სინთეზურ და ანალიზურ აღრიცხვაში მასალები და კვების პროდუქტები აისახება მათი შეძენის ღირებულებით.

    მუხლი 47

1. საწყობიდან მასალების გაცემისათვის გამოიყენება შემდეგი საბუთები:

ა) ზედდებული (მოთხოვნა) – გამოიყენება საწყობიდან მასალების გადაცემისას და დაწესებულების შიგნით მასალების გადასაადგილებლად;

ბ) მენიუ-მოთხოვნა – გამოიყენება საწყობიდან კვების პროდუქტების გასაცემად. მენიუ-მოთხოვნა დგება ყოველდღიურად კვების პროდუქტების დადგენილი ნორმებისა და კვებაზე მყოფთა რაოდენობის შესახებ მონაცემების საფუძველზე. მენიუ – მოთხოვნა კვების პროდუქტების გაცემასა და მიღებაზე შესაბამისი პირის ხელმოწერით გადაეცემა ბუღალტერიას გრაფიკით დადგენილ ვადებში. კვების პროდუქტების გაცემა სამკურნალო-პროფილაქტიკურ დაწესებულებებში წარმოებს საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით დამტკიცებული ინსტრუქციით დადგენილი საბუთების მიხედვით;

გ) საკვებისა და ფურაჟის გაცემის უწყისი. საკვები და ფურაჟი საწყობიდან გაიცემა დადგენილი ნორმების ფარგლებში;

დ) დაწესებულების საჭიროებაზე მასალების გაცემის უწყისი – გამოიყენება თვის განმავლობაში სამეურნეო, სასწავლო და სხვა მიზნებისათვის მასალების გასაცემად;

ე) სალიმიტო ბარათი – გამოიყენება მასალებისა და სათბობის როგორც ყოველდღიური, ისე დროის გარკვეული შუალედების მიხედვით გასაცემად მთელი თვის მანძილზე. სალიმიტო ბარათი გამოეწერება თითოეულ მიმღებს ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან ერთი მიმღების ხელისმოწერით ინახება საწყობში, მეორე კი – მიმღებთან. იმ შემთხვევაში, როცა საწყობიდან სათბობის გაცემა ზედნადებით (მოთხოვნით) ან სალიმიტო ბარათით შეუძლებელია, მაშინ სათბობის ხარჯების ჩამოწერა წარმოებს ნაშთების შედარება-შემოწმების (გაზომვის) აქტებით. დადგენილ ნორმებთან შედარებით სათბობის გადახარჯვის შემთხვევაში, დაწესებულების ხელმძღვანელი ღებულობს ზომებს გადახარჯვის მიზეზების გამოსავლენად;

ვ) საგზურის ფურცელი – გამოიყენება ავტომანქანის საწვავის ხარჯებში ჩამოწერისათვის. საწვავი ჩამოიწერება ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს იმ ნორმებისა, რომელიც დამტკიცებულია ცალკეული მარკის ავტომანქანისათვის;

ზ) სასაქონლო-სატრანსპორტო ზედნადები – გამოიყენება დაწესებულების საჭიროებისათვის საკუთარი ავტომანქანებით ტვირთის გადასატანად;

მასალებისა და კვების პროდუქტების ჩამოწერა წარმოებს მათი შეძენის ან საშუალო ფასების მიხედვით, თუ ისინი სხვადასხვა ფასით არის შეძენილი.

თავი III1

ანგარიში 04 „მზა პროდუქცია“

    მუხლი 48

1. ამ ანგარიშზე აღირიცხება ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად მიღებული მზა პროდუქცია, რომელმაც გაიარა ტექნოლოგიური პროცესები და აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს. მზა პროდუქცია აღირიცხება ფაქტობრივი თვითღირებულებით, რომელიც განისაზღვრება მის დამზადებაზე გაწეული ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით.

2. მზა პროდუქციის მოძრაობა აღირიცხება 040 სუბანგარიშზე. პროდუქცია შემოსავალში აიღება მიღება-ჩაბარების აქტების ან სხვა საბუთების საფუძველზე, რომელიც აისახება 040 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში.

3. მყიდველებზე ჩაბარებული (გადატვირთული) პროდუქციისა და საქონლის ფაქტიური თვითღირებულება აისახება 400 სუბანგარიშის „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“ დებეტში და 040 სუბანგარიშის „მზა პროდუქცია“ კრედიტში

4. სოფლის მეურნეობის პროდუქცია 040 სუბანგარიშზე წლის განმავლობაში აღირიცხება გეგმური თვითღირებულებით. პროდუქციის შემოსავალში აღება აისახება 040 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში.

5. წლიური საანგარიშგებო კალკულაციის საფუძველზე ახდენენ პროდუქციის გეგმური თვითღირებულების კორექტირებას ფაქტიურ თვითღირებულებაზე.

6. იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტობრივი თვითღირებულება მეტია გეგმურზე, სხვაობის თანხაზე არარეალიზებული პროდუქციის ნაწილში წარმოებს დამატებითი ჩანაწერი 040 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში, ხოლო რეალიზებული პროდუქციის ნაწილში – 400 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში.

7. თუ ფაქტობრივი თვითღირებულება ნაკლებია გეგმურზე, მაშინ სხვაობის თანხაზე (ეკონომიაზე) შედგება ზემოაღნიშნული ბუღალტრული გატარებები უარყოფითი რიცხვებით (წითელი მელნით). დანახარჯების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ცალკეული სახეების მიხედვით.

თავი III2

ანგარიში 05 „მოწყობილობა და სამშენებლო მასალები“

    მუხლი 49

ანგარიში 05 „მოწყობილობა და სამშენებლო მასალები“ იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 050 „დასადგმელი მოწყობილობა“

ბ) 051 „სამშენებლო მასალები“.

    მუხლი 50

1. 050 სუბანგარიშზე აღირიცხება დასადგმელი (დასამონტაჟებელი) მოწყობილობა (სამშენებლო კონსტრუქციები, დეტალები და სხვ.). დასამონტაჟებელ მოწყობილობას მიეკუთვნება მოწყობილობა, რომელიც აწყობის შემდეგ მაგრდება ფუნდამენტზე ან შენობა-ნაგებობების საძირკვლებზე: ლითონის, რკინაბეტონისა და ხის კონსტრუქციები, ბლოკები და შენობა-ნაგებობების ასაწყობი ნაწილები; გათბობის, სავენტილაციო, სანიტარულ-ტექნიკური და სხვა სახის მოწყობილობები. ამასთან ერთად დასადგმელ მოწყობილობას მიეკუთვნება საკონტროლო-გამზომი აპარატურა, რომელიც მაგრდება მოწყობილობაზე. ამ სუბანგარიშზე აღირიცხება აგრეთვე სხვა ანალოგიური მატერიალური ფასეულობები, რომლებიც საჭიროა მშენებლობისათვის.

2. დასადგმელი მოწყობილობის შეძენა აისახება 050 სუბანგარიშის დებეტში და 090, 091, 150, 178 სუბანგარიშების კრედიტში. დასადგმელი მოწყობილობების ხარჯვა აისახება შესაბამისად 081 „კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან“, 202 „ბიუჯეტიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“, 204 „მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“ სუბანგარიშების დებეტში და 050 სუბანგარიშის კრედიტში.

3. დასადგმელი მოწყობილობების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს დასახელების, რაოდენობისა და ღირებულების მიხედვით მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვის ბარათებში.

4. 051 სუბანგარიშზე აღირიცხება სამშენებლო მასალები კაპიტალური მშენებლობისათვის, როგორიცაა სილიკატური მასალა, ხე-ტყე, სამშენებლო ლითონი, ლითონის ნაწარმში, ტექნიკური და ელექტროტექნიკური მასალები და ა.შ.

5. სამშენებლო მასალების შეძენა აისახება 051 სუბანგარიშის დებეტში და 090, 091, 150, 178 და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების კრედიტში.

6. სამშენებლო მასალების ხარჯვა აისახება 081, 202, 204 სუბანგარიშების დებეტში და 051 სუბანგარიშის კრედიტში.

7. მოცემულ სუბანგარიშზე სამშენებლო მასალების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს დასახელების, რაოდენობისა და ღირებულების მიხედვით მატერიალურ ფასაეულობათა აღრიცხვის ბარათებში.

თავი III3

ანგარიში 06 „მასალები და კვების პროდუქტები“

    მუხლი 51

06 ანგარიში „მასალები და კვების პროდუქტები“ მოიცავს შემდეგ სუბანგარიშებს:

ა) 060 ნედლეული და მასალები

ბ) 061 მასალები სასწავლო, სამეცნიერო და სხვა მიზნებისათვის

გ) 062 კვების პროდუქტები

დ) 063 მედიკამენტები და შესახვევი საშუალებები

ე) 064 სამეურნეო მასალები და საკანცელარიო ნივთები

ვ) 065 სათბობი, საწვავი და საცხები მასალები

ზ) 066 სათადარიგო ნაწილები

თ) 067 სხვა მატერიალური ფასეულობები.

    მუხლი 52

1. 060 სუბანგარიშზე „ნედლეული და მასალები“, აღირიცხება ნედლეული და მასალები, რომელიც შეძენილია ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული სახსრების ხარჯზე და გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობისათვის (პროდუქციის გამოშვება, სამუშაოების შესრულება, მომსახურების გაწევა და სხვ.)

2. 061 სუბანგარიშზე „მასალები სასწავლო, სამეცნიერო და სხვა მიზნებისათვის“ აღირიცხება რეაქტივები და ქიმიკატები, მინა და ქიმიური ჭურჭელი, ლითონები, ელექტრო და რადიომასალები, რადიო-ნათურები, ფოტომოწყობილობა, ქაღალდი სასწავლო პროგრამების, სახელმძღვანელოებისა და მეცნიერული ნაშრომების გამოსაცემად, საცდელი ცხოველები და სხვა მასალები სასწავლო მიზნებისა და სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოებისათვის, ძვირფასი ლითონები პროთეზირებისათვის და სხვ.

    მუხლი 53

1. 062 სუბანგარიშზე „კვების პროდუქტები“ აღირიცხება კვების პროდუქტები. კვების პროდუქტების შემოსავლების აღრიცხვა წარმოებს დამაგროვებელ უწყისში, რომელიც შეივსება თითოეული მატერიალურად პასუხისმგებელი პირის მიხედვით. უწყისში ჩაწერა წარმოებს პირველადი საბუთების საფუძველზე რაოდენობრივ და თანხობრივ გამოსახულებაში. თვის ბოლოს უწყისში გამოიყენება ჯამები.

2. კვების პროდუქტების ხარჯვის აღრიცხვა წარმოებს კვების პროდუქტების ხარჯვის დამაგროვებელ უწყისში. ეს უწყისი შედგება მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით. მასში ჩაწერა წარმოებს მენიუმოთხოვნის და სხვა საბუთების საფუძველზე. თვის დამთავრებისას უწყისში გამოიყვანება ჯამები, რომელიც გვიჩვენებს დახარჯული კვების პროდუქტების ღირებულებას. იმავდროულად ხდება საბავშვო დაწესებულებებში კმაყოფაზე მყოფ ბავშვთა რიცხოვნობის შედარება ბავშვთა დასწრების მონაცემებთან, სამკურნალო დაწესებულებებში –მონაცემებთან ავადმყოფთა რაოდენობის შესახებ და სხვა.

3. კვების პროდუქტების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს დასახელების, ხარისხის, რაოდენობის, ღირებულების და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით ბრუნვათა უწყისში. ბრუნვათა უწყისებში ჩანაწერები წარმოებს დამაგროვებელი უწყისების მონაცემებისა და კვების პროდუქტების მიღებისა და ხარჯვის საბუთების საფუძველზე. ბრუნვათა უწყისებში ყოველთვიურად ჯამდება ბრუნვები და გამოიყვანება ნაშთები თვის დასაწყისისათვის.

    მუხლი 54

1. 063 სუბანგარიშზე „მედიკამენტები და შესახვევი საშუალებები“ აღირიცხება მედიკამენტები, კომპონენტები, ბაქტერიოლოგიური პრეპარატები, შრატები, ვაქცინები, სისხლი და შესახვევი საშუალებები საავადმყოფოებში, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, სამკურნალო-ვეტერინარულ და სხვა დაწესებულებებში. ამ სუბანგარიშზე აღირიცხება აგრეთვე სააფთიაქო მასალები.

2. მედიკამენტებისა და შესახვევი საშუალებების აღრიცხვა დაწესებულებებში წარმოებს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან შეთანხმებით.

    მუხლი 55

064 სუბანგარიშზე „სამეურნეო მასალები და საკანცელარიო ნივთები“ აღირიცხება დაწესებულებათა საჭიროებისათვის გამოყენებული სამეურნეო მასალები (ელექტრონათურები, საპონი, ჯაგრისები და სხვ.). და საკანცელარიო ნივთები (ქაღალდი, ფანქარი, ავტოკალამი და ა. შ.). ამ სუბანგარიშზე აღირიცხება აგრეთვე მედიკამენტები და შესახვევი საშუალებები მიმდინარე საჭიროებისათვის.

    მუხლი 56

065 სუბანგარიშზე „სათბობი, საწვავი და საცხები მასალები“ აღირიცხება სათბობის, საწვავის და საცხები მასალების ყველა სახე, რომელიც იმყოფება საწყობში ან საკუჭნაოებში (შეშა, ქვანახშირი, ტორფი, ბენზინი, ნავთი, მაზუთი და ა.შ.), აგრეთვე უშუალოდ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებთან.

    მუხლი 57

1. 066 სუბანგარიშზე „სათადარიგო ნაწილები“ აღირიცხება სათადარიგო ნაწილები, რომლებიც განკუთვნილია მანქანების (სამედიცინო, ელექტრო-გამომთვლელი და სხვ), მოწყობილობის, ტრაქტორების, კომბაინების, სატრანსპორტო საშუალებების (ძრავები, საბურავები და სხვა) გაცვეთილი ნაწილების რემონტისათვის და მათ შესაცვლელად.

2. სათადარიგო ნაწილების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს სათადარიგო ნაწილების დასახელების, მარკის, საქარხნო ნომრის, რაოდენობის, ღირებულებისა და მატერიალურიად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვის ბარათებზე ან ამავე დასახელების დავთარში.

    მუხლი 58

1. 067 სუბანგარიშზე „სხვა მასალები“ აღირიცხება დასაბრუნებელი ან გასაცვლელი ტარა (კასრები, ბიდონები, ფუთები, მინის ქილები, ბოთლები და ა.შ.), როგორც თავისუფალ (ცარიელ) მდგომარეობაში, ისე მატერიალური ფასეულობებით. ამავე სუბანგარიშზე აღირიცხება თესლი, სასუქი, საკვები, ფურაჟი და სხვა მატერიალური ფასეულობები.

2. მატერიალური ფასეულობების შეძენა აისახება 060-067 სუბანგარიშების დებეტში და შესაბამისად 090, 091, 120, 150, 178 სუბანგარიშების კრედიტში.

    მუხლი 59

1. დახარჯული მასალებისა და კვების პროდუქტების ღირებულება ჩამოიწერება შესაბამისად 080, 081, 200, 202, 203, 204 სუბანგარიშების დებეტში და 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, სუბანგარიშების კრედიტში.

2. 060-067 სუბანგარიშებზე მასალების ანალიზური აღრიცხვა დაწესებულებებში წარმოებს დასახელების, ხარისხის, რაოდენობის, ღირებულებისა და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვის ბარათებზე ან დავთარში.

თავი IV

განაყოფი III. მცირეფასიანი საგნები

    მუხლი 60

1. ამ განაყოფში აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კუთვნილი მცირეფასიანი საგნების სახეზე არსებობა და მოძრაობა.

2. მცირეფასიანი საგნების შემადგენლობაში აღირიცხება:

ა) ერთ წელზე ნაკლებ ხანს გამოსადეგი შრომის საშუალებები მიუხედავად მათი ღირებულებისა;

ბ) შრომის საშუალებები, რომელთა ღირებულება ერთეულზე შეძენის თარიღისათვის 150 ლარამდეა, მიუხედავად მათი მომსახურების ვადისა;

გ) თევსაჭერი იარაღები (ქსელები, ბადეები და სხვ.) მიუხედავად მათი ღირებულებისა და მომსახურების ვადისა;

დ) ბენზინის ძრავიანი ხერხები, ხაჭრელები, სეზონური გზები, ტყესაზიდარი გზების განშტოებანი, დროებითი ნაგებობანი ტყეში (პატარა მოძრავი სახლები, საქვაბე პუნქტები, ხერხის სალესი სახელოსნოები, ბენზინგასამართი და სხვ.);

ე) სპეციალური ინსტრუმენტები და სპეციალური სამარჯვეები (მიზნობრივი დანიშნულების ინსტრუმენტები და სამარჯვეები, რომლებიც განკუთვნილია ცალკეული ნაკეთობების მასიური და სერიული წარმოებისათვის ან ინდივიდუალური შეკეთების დასამზადებლად), მიუხედავად ღირებულებისა;

ვ) ცვლადი მოწყობილობა (წარმოებაში მრავალჯერადი გამოყენების სამარჯვები და სხვა მოწყობილობანი, რომელთა გამოყენებაც განპირობებულია პროდუქციის დამზადების სპეციფიკით), მიუხედავად მათი ღირებულებისა;

ზ) სპეციალური ტანსაცმელი, სპეციალური ფეხსაცმელი, ქვეშაგები, მიუხედავად მათი ღირებულებისა და მომსახურების ვადისა;

თ) ტანსაცმელი, რომელიც განკუთვნილია საწარმოს მუშაკებზე გასაცემად, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, სოციალური უზრუნველყოფისა და სხვა ანალოგიური დაწესებულებებისათვის;

ი) დროებითი (არასატიტულო) ნაგებობები სამარჯვები და მოწყობილობები, რომელთა აგების ხარჯები მიეკუთვნება სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების თვითღირებულებას;

კ) ტარა, რომელიც განკუთვნილია სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა საწყობში შესანახად ან ტექნიკური პროცესების განსახორციელებლად ერთეულზე შეძენის ან დამზადების ხარჯების მიხედვით ბ) პუნქტში დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში;

ლ) მრავალწლიანი ნარგავები, რომლებიც გამოყვანილია სანერგეებში სარგავი მასალების სახით;

ნ) გასაქირავებელი საგნები, მათი ღირებულების მიუხედავად.

თავი IV1

ანგარიში 07 „მცირეფასიანი საგნები“

    მუხლი 61

ანგარიში 07 „მცირეფასიანი საგნები“ იყოფა ორ სუბანგარიშად:

ა) 070 „მცირეფასიანი საგნები საწყობში“.

ბ) 071 „მცირეფასიანი საგნები ექსპლუატაციაში“.

    მუხლი 62

1. 070 სუბანგარიშზე აღირიცხება საწყობში არსებული მცირეფასიანი საგნები. მათ აღრიცხვას მატერიალურად პასუხისმგებელი პირი აწარმოებს დავთარში, საგნების დასახელებისა და რაოდენობის მიხედვით. ამ საგნების საწყობიდან გაცემა წარმოებს ზედდებულის (მოთხოვნის) საფუძველზე.

2. მცირეფასიანი საგნები მათი შეძენის პირობების მიხედვით აისახება 070 სუბანგარიშის დებეტში და 09, 12, 15, 16, 17 ანგარიშების შესაბამისი სუბანგარიშების კრედიტში.

3. მცირეფასიანი საგნები, რომელთა ღირებულება 15 ლარამდეა, ექსპლუატაციაში გადაცემისთანავე აისახება შესაბამისად 080, 081, 200, 202, 203, 204 სუბანგარიშების დებეტში და 070 სუბანგარიშის კრედიტში. ამ საგნების აღრიცხვა წარმოებს რაოდენობრივი აღრიცხვის უწყისებში ან მასალების სასაწყობო აღრიცხვის დავთარში მათი ექსპლუატაციის ადგილის მიხედვით. ბუღალტერია პერიოდულად ამოწმებს ამ საგნების ფაქტობრივ ოდენობას რეგისტრების ჩანაწერებთან.

4. მცირეფასიანი საგნები, რომელთა ღირებულება 15 ლარზე მეტია, საწყობიდან ექსპლოატაციაში გადაცემისას აისახება 071 სუბანგარიშის დებეტში და 070 სუბანგარიშის კრედიტში.

5. ბუღალტერიაში 070 სუბანგარიშის ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს საგნების დასახელების, რაოდენობის, ღირებულებისა და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით ბარათებზე.

    მუხლი 63

 1. 071 სუბანგარიშზე „მცირეფასიანი საგნები ექსპლუატაციაში“ აღირიცხება ექსპლუატაციაში არსებული მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები.

2. მცირეფასიანი საგნების ჩამოწერა ხდება მათი სრული გაცვეთის შემთხვევაში სათანადო აქტების საფუძველზე, რომელსაც დაამოწმებს დაწესებულების ხელმძღვანელი, თუ შესაბამისი სამინისტროს (უწყების), მაკონტროლებელი ორგანოს მიერ ჩამოწერის სხვა წესი არ არის დადგენილი.

3. მცირეფასიანი საგნების გასვლისა და გადაადგილების ოპერაციების აღრიცხვა წარმოებს დამაგროვებელ უწყისებში.

4. მცირეფასიანი საგნების ანალიზური აღრიცხვა 071 სუბანგარიშის მიხედვით წარმოებს საგნების დასახელების, რაოდენობის, ღირებულებისა და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით ბარათებზე ან საინვენტარიზაციო აღწერილობის ჩასართ ფურცლებში. მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნების მოძრაობა წლის განმავლობაში აისახება ჩასართი ფურცლების შესაბამის სვეტებში, ნაშთების ყოველკვარტალურად გამოყვანით. ანალიზურ აღრიცხვაში ჩასართი ფურცლების გამოყენებისას ბრუნვათა უწყისები არ დგება.

5. ექსპლუატაციაში გადაცემული ყველა მცირეფასიანი საგანი უნდა იმყოფებოდეს იმ პირებთან, რომლებიც პასუხისმგებელი არიან ამ საგნების სწორი ექსპლუატაციისა და შენახვისათვის.

6. თეთრეული, ლოგინის კუთვნილებანი, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ჯანდაცვისა და განათლების დაწესებულებებში აღირიცხება დასახელების, რაოდენობისა და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით შემდეგ ჯგუფებად:

ა) თეთრეული (პერანგები, ხალათები და სხვ.)

ბ) თეთრეული და ლოგინის კუთვნილებანი (ლეიბები, საბნები, ბალიშები, ზეწრები, საბნისა და ბალიშის გადასაკრავები, გადასაფარებლები, საძინებლები, საძინებელი ტომრები და სხვ.);

გ) ტანსაცმელი და სამოსელი სპეცტანსაცმლის ჩათვლით (კოსტუმები, პალტოები, ლაბადები, კაბები, ქურთუკები, შარვლები და სხვ.);

დ) ფეხსაცმელი, სპეციალური ფეხსაცმლის ჩათვლით (ყელიანი ფეხსაცმელი, ჩექმები, ქოშები და სხვ.);

ე) სპორტული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი (კოსტუმები, სპორტული ფორმა, ყელიანი ფეხსაცმელი და სხვ.);

7. სიძველის გამო თეთრეულის, ლოგინის, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის ჩამოწერა ხდება მათი მომსახურების ვადის გათვალისწინებით. ჩამოწერის აქტს ამტკიცებს დაწესებულებების ხელმძღვანელი.

თავი V

განაყოფი IV. დანახარჯები წარმოებაზე და სხვა მიზნებისათვის

    მუხლი 64

ამ განაყოფში აღირიცხება ეკონომიკურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები, როგორიცაა პროდუქციისა და ნაკეთობების, დამხმარე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის, ბეჭდვითი პროდუქციის დამზადებაზე გაწეული ხარჯები: ხარჯები ხელშეკრულებების შესაბამისად სამეცნიერო-კვლევითი, საცდელ-საკონსტრუქტორო, სამშენებლო-სამონტაჟო, გეოლოგიურ-დაზვერვითი, საპროექტო-საძიებო სამუშაოების შესრულებაზე და სხვადასხვა სახის მომსახურების გაწევაზე.

თავი V1

ანგარიში 08 „ეკონომიკურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები წარმოებაზე და სხვა მიზნებისათვის“

    მუხლი 65

08 ანგარიში მოიცავს შემდეგ სუბანგარიშებს:

ა) 080 „დანახარჯები პროდუქციის გამოშვებაზე და მომსახურების გაწევაზე“;

ბ) 081 „კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან“.

    მუხლი 66

1. 080 სუბანგარიშზე „დანახარჯები პროდუქციის გამოშვებაზე და მომსახურების გაწევაზე“ აღირიცხება დანახარჯები სამრეწველო და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის გამოშვებაზე, სამშენებლო-სამონტაჟო, გეოლოგიურ-დაზვერვითი, საპროექტო-საძიებო სამუშაოების შესრულებაზე, სხვადასხვა სახის მომსახურების გაწევაზე და ა.შ.

2. გამოშვებული პროდუქციის ფაქტიური თვითღირებულება აისახება 040 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში. 080 სუბანგარიშის ნაშთი თვის ბოლოს ასახავს დაუმთავრებელი წარმოების დანახარჯების თანხას იმ პროდუქციაზე, რომელიც იმყოფება წარმოების პროცესში.

3. გამოშვებული პროდუქციის ფაქტიური თვითღირებულების განსაზღვრისათვის დანახარჯების აღრიცხვის მონაცემების საფუძველზე დგება საანგარიშგებო კალკულაცია. ამასთან დანახარჯების საერთო ჯამი, რომელიც ასახულია 080 სუბანგარიშზე ნაწილდება სახეების მიხედვით, რის შედეგადაც განისაზღვრება თითოეული სახის გამოშვებული პროდუქციის ერთეულის თვითღირებულება.

4. დანახარჯების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს თითოეული სახის პროდუქციისა და დანახარჯების მუხლების მიხედვით მრავალსვეტებიან ბარათებში.

5. 080 სუბანგარიშზე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში გაწეული დანახარჯები აღირიცხება ცალ-ცალკე მეურნეობის დარგებისა (მეცხოველეობა, მემცენარეობა) და მათი სახეობების მიხედვით.

6. სოფლის მეურნეობის პროდუქცია წლის განმავლობაში აღირიცხება გეგმური თვითღირებულებით. პროდუქციის შემოსავალში აღება აისახება 040 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში.

7. წლიური საანგარიშგებო კალკულაციის საფუძველზე ახდენენ პროდუქციის გეგმური თვითღირებულების კორექტირებას ფაქტიურ თვითღირებულებაზე.

ა) იმ შემთხვევაში, თუ ფაქტიური თვითღირებულება მეტია გეგმურზე, სხვაობის თანხაზე არარეალიზებული პროდუქციის ნაწილში წარმოებს დამატებითი ჩანაწერი 040 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში, ხოლო რეალიზებული პროდუქციის ნაწილში 400 სუბანგარიშის დებეტში და 080 სუბანგარიშის კრედიტში;

ბ) თუ ფაქტიური თვითღირებულება ნაკლებია გეგმურზე, მაშინ სხვაობის თანხაზე (ეკონომიაზე) შედგება ზემოაღნიშნული ბუღალტრული გატარებები უარყოფითი რიცხვებით (წითელი მელნით). დანახარჯების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის ცალკეული სახეების მიხედვით.

8. შესრულებულ და დამკვეთებზე ჩაბარებულ სამშენებლო-სამონტაჟო, გეოლოგიურ-დაზვერვით, საპროექტო-საძიებო და სხვა ანალოგიურ სამუშაოებზე, აგრეთვე სხვადასხვა სახის მომსახურებაზე გაწეული ფაქტიური ხარჯები ჩამოიწერება 400 სუბანგარიშის დებეტში 080 სუბანგარიშის კრედიტიდან.

მუხლი 67

1. 081 სუბანგარიშზე „კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან“ აღირიცხება ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული სახსრებიდან გაწეული ხარჯები ახალ მშენებლობაზე, შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქციაზე და ძირითადი საშუალებების შეძენაზე.

2. სამეურნეო წესით შესრულებულ კაპიტალურ სამუშაოებზე გაწეული ხარჯები აისახება 081 სუბანგარიშის დებეტში და ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებების, მოწყობილობა და სამშენებლო მასალების, მიმწოდებლებთან და მოიჯარეებთან ანგარიშსწორების სუბანგარიშების კრედიტში.

3. თუ მშენებლობა ხორციელდება საიჯარო წესით მაშინ 081 სუბანგარიში დებეტდება შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოიჯარეებიდან გასანაღდებლად წარმოდგენილი ანგარიშების თანხით, ამასთან კრედიტდება 150 სუბანგარიში. ანალოგიურად აისახება ძირითადი საშუალებების შეძენა.

4. დამთავრებული და ექსპლუატაციაში ჩაბარებული მშენებლობის ობიექტების ღირებულება, აგრეთვე შეძენილი ძირითადი საშუალებების ღირებულება მიღების აქტების საფუძველზე ჩაიწერება 01 ანგარიშის „ძირითადი საშუალებები“ შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში და 250 სუბანგარიშის „ძირითადი საშუალებების ფონდი“ კრედიტში. იმავდროულად გაწეული ხარჯები ჩამოიწერება 241 სუბანგარიშის „მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდი“ დებეტში და 081 სუბანგარიშის „კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან“ კრედიტში.

თავი VI

განაყოფი V. ფულადი სახსრები

    მუხლი 68

 მოცემული განაყოფის ანგარიშებზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირები აღრიცხავენ ფულადი სახსრების მოძრაობას ანგარიშსწორების ანგარიშზე, საბიუჯეტო და მიზნობრივი შემოსავლების მიმდინარე ანგარიშზე, სავალუტო ანგარიშზე და სალაროში.

თავი VI1

ანგარიში 09 „ მიმდინარე ანგარიშები ბანკში“

    მუხლი 69

ანგარიში 09 „მიმდინარე ანგარიშები ბანკში“ იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 090 „ანგარიშსწორების ანგარიში“;

ბ) 091 „საბიუჯეტო და მიზნობრივი შემისავლების მიმდინარე ანგარიში;

გ) 092 „სავალუტო ანგარიში“.

    მუხლი 70

 090 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორების ანგარიში“, აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფულადი სახსრების მოძრაობა, რომელიც დაკავშირებულია ეკონომიკურ საქმიანობასთან. ამ ანგარიშის დებეტში ჩაიწერება ფულადი სახსრების შემოსვლა 151, 170, 242, 400, 401 და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების კრედიტთან კორესპონდენციით. 090 სუბანგარიშის კრედიტში ჩაიწერება თანხების გასვლა 120, 150, 171, 172, 173, 174, 178 და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტთან კორესპონდენციით.

    მუხლი 71

091 სუბანგარიშზე „საბიუჯეტო და მიზნობრივი შემოსავლების მიმდინარე ანგარიში“, აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფულადი სახსრების მოძრაობა ბანკში, რომელიც მიღებულია ბიუჯეტიდან და მიზნობრივი შემოსავლებიდან. ამ ანგარიშის დებეტში ჩაიწერება ფულადი სახსრების შემოსვლა 170, 230, 231, 243, და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების კრედიტთან კორესპოდენციით. 091 სუბანგარიშის კრედიტში ჩაიწერება თანხების გასვლა 120, 150, 171, 173, 178 და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტთან კორესპონდენციით.

    მუხლი 72

092 სუბანგარიშზე „სავალუტო ანგარიში“ აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფულადი სახსრები უცხოურ ვალუტაში. უცხოური ვალუტის მიღება პროდუქციის, შესრულებული სამუშაოების, გაწეული მომსახურების რეალიზაციიდან, აგრეთვე სხვა წყაროებიდან მიღებული სავალუტო სახსრები აისახება 092 სუბანგარიშის დებეტში და 15, 17, 23, 24, 40 და სხვა ანგარიშების შესაბამისი სუბანგარიშის კრედიტში, ვალუტაში, რომელიც გადაანგარიშებულია ლარებში მოქმედი კურსის შესაბამისად. უცხოური ვალუტის გასვლა აისახება 091 სუბანგარიშის კრედიტში 120, 150, 160 და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში.

თავი VI2

ანგარიში 12 ,,სალარო“

    მუხლი 73

1. 120 სუბანგარიშზე აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სალაროში არსებული ფულადი სახსრების მოძრაობა (როგორც ეკონომიკური საქმიანობიდან, ასევე საბიუჯეტო და მიზნობრივი დანიშნულების სახსრები).

2. სალაროს ოპერაციების გაფორმებისა და აღრიცხვისას დაწესებულებები ხელმძღვანელობენ სალაროს ოპერაციების წარმოების შესახებ ინსტრუქციით. ბანკიდან ნაღდი ფულის მიღებაზე ჩეკები როგორ წესი, გამოიწერება მოლარის ან მისი შემცვლელი პირის სახელზე.

3. სალაროდან რამდენიმე პირზე ანგარიშქვეშ თანხის გაცემისას, ნაცვლად ინდივიდუალური სალაროს გასავლის ორდერებისა, გამოიყენება სალაროდან ანგარიშვალდებულ პირებზე თანხების გაცემის უწყისი.

4. დაწესებულებებში, სადაც შტატით არ არის გათვალისწინებული მოლარის თანამდებობა, მუშებსა და მოსამსახურეებზე ხელფასების გაცემა და სამეურნეო ხარჯების განაღდება წარმოებს ანგარიშვალდებული პირების მეშვეობით, რომელიც ფორმდება დაწესებულების ხელმძღვანელის ბრძანებით. ამასთან ერთად ამ პირებთან იდება ხელშეკრულება სრული მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ. ჩეკები ბანკის დაწესებულებიდან ნაღდი ფულის მიღებაზე გამოიწერება ამ პირების სახელზე.

5. 120 სუბანგარიში დებეტდება სალაროში შემოსული თანხებით 090, 091, 092, 151, 160, 161, 170 და სხვა ანგარიშებთან კორესპონდენციით, ხოლო კრედიტდება სალაროდან გაცემული თანხებით 090, 091, 092, 160, 161 და სხვა ანგარიშებთან კორესპონდენციით

6. დაწესებულებებში სალაროს ოპერაციების აღრიცხვა წარმოებს სალაროს დავთარში (წიგნში) მოლარის მიერ თანხების მიღების ან გაცემისთანავე თითოეული სალაროს ორდერის ან მისი შემცვლელი საბუთების მიხედვით.

7. ყოველდღიურად სამუშაო დღის ბოლოს, მოლარე გამოთვლის დღის განმავლობაში მომხდარი ოპერაციების ჯამებს, გამოჰყავს მეორე დღისათვის სალაროში ფულის ნაშთი და მოლარის ანგარიშის სახით ბუღალტერიას გადასცემს მეორე მოსახევ ფურცელს (სალაროს დავთარში დღის განმავლობაში ჩანაწერების ასლს) შემოსავლისა და გასავლის საბუთებთან ერთად.

8. სალაროს ანგარიში მოწმდება ბუღალტერიის მიერ, რომლის საფუძველზეც წარმოებს ჩაწერა სალაროს ოპერაციების დამაგროვებელ უწყისში და ანალიზური აღრიცხვის სხვა რეგისტრებში.

თავი VII

განაყოფი VI. ანგარიშსწორებანი

მუხლი 74

ამ განაყოფში აღირიცხება ანგარიშსწორებანი მიმწოდებლებთან და მოიჯარეებთან მიღებული საქონლის, შესრულებული სამუშაოების და გაწეული მომსახურებისათვის, ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან, სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდთან, ანგარიშვალდებულ პირებთან; გადახდილი დღგ, გადასახდელი დღგ, ანგარიშსწორებანი მივლინებით, ანგარიშსწორებანი დანაკლისებით, გადასახდელი მოგების გადასახადი, გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, სხვა საგადასახადო ვალდებულებები; ანგარიშსწორებანი მუშამოსამსახურეებთან, დეპონენტებთან, სტიპენდიანტებთან, სხვადასხვა დებიტორ-კრედიტორებთან და სხვ.

    მუხლი 75

მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანების თანხები) რომელიც წარმოქმნილია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ეკონომიკური საქმიანობის შედეგად და რომლებზედაც ძიების ხანდაზმულობის ვადა გასულია, რომელთა ამოღებაზეც სასამართლომ უარი განაცხადა ან რომელთა ამოღების ალბათობა ნულის ტოლია შეიძლება ჩამოიწეროს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით ფინანსურ შედეგებზე ან მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდის ანგარიშზე (სუბანგარიშები 410, 241).

    მუხლი 76

საბიუჯეტო სახსრებიდან ან მიზნობრივი სახსრებიდან წარმოქმნილი ზემოაღნიშნული სახის მოთხოვნები (დებიტორული დავალიანება) შეიძლება ჩამოიწეროს ბიუჯეტიდან დაფინანსების ან მიზნობრივი სახსრების ანგარიშზე (სუბანგარიშები 230, 243).

    მუხლი 77

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული კრედიტორული და დეპონენტური დავალიანების (ვალდებულებების) თანხები, რომლებზედაც ძიების ხანდაზმულობის ვადა გასულია, გარდა ბიუჯეტში და სპეციალურ სახელმწიფო ფონდებში გადასახდელი თანხებისა, მიიმართება ფინანსური შედეგების, მატერიალური წახალისების ფონდის ან მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდის გაზრდაზე (სუბანგარიშები 230, 240, 241). ხანდაზმული კრედიტორული და დეპონენტური დავალიანების თანხები, რომელიც წარმოქმნილია საბიუჯეტო სახსრების, მიზნობრივი სახსრების ან უსასყიდლოდ მიღებული სახსრების მიხედვით, მიიმართება დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი მიზნობრივი შემოსავლების გაზრდაზე (სუბანგარიში 243).

თავი VII1.

ანგარიში 15 „ანგარიშსწორებანი მომწოდებლებთან, მყიდველებთან და დამკვეთებთან“

    მუხლი 78

ანგარიში 15 იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 150 ანგარიშსწორებანი მიმწოდებლებთან და მოიჯარეებთან;

ბ) 151 ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან;

გ) 152 გადახდილი დღგ.

    მუხლი 79

1. 150 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი მიმწოდებლებთან და მოიჯარეებთან“ აღირიცხება ანგარიშსწორებანი მიწოდებული ნედლეულის, მასალების, საქონლის, სამშენებლო მასალებისა და კონსტრუქციების, მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნების მომსახურების, შესრულებული სამუშაოების, ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივებისათვის.

2. 150 სუბანგარიშის კრედიტში ჩაიწერება ზემოთ ჩამოთვლილი მიღებული მატერიალური ფასეულობების ღირებულება შეძენის ფასებით დღგ ჩათვლით შესაბამისი ანგარიშგების (05, 06. 07, 01, 03) დებეტთან კორესპონდენციით. ამასთან ისეთ მატერიალურ ფასეულობებზე გადახდილი დღგ, რომელიც გამოყენებული იქნება ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოიყოფა ცალკე და აისახება 152 სუბანგარიშის „გადახდილი დღგ“ დებეტში, ბიუჯეტთან შემდგომი ანგარიშსწორებისას დღგ ჩათვლის მიზნით.

3. 150 სუბანგარიშის დებეტში ჩაიწერება მიღებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების განაღდებული ანგარიშების თანხები 090, 091, 092, 120 სუბანგარიშების კრედიტთან კორესპონდენციით.

4. მოიჯარეებთან ანგარიშსწორებისას 150 სუბანგარიშის დებეტში ჩაიწერება თანხები, რომლებიც გადარიცხულია სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულებისათვის და ამავე მიზნით მოიჯარეზე გაცემული კონსტრუქციების, დეტალების და სამშენებლო მასალების ღირებულება. ამასთან კრედიტდება 050, 051, 090, 091 სუბანგარიშები. მოიჯარის მიერ შესრულებული სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების თანხით წარმოებს ჩაწერა 081, 202, 204 სუბანგარიშების დებეტში და 150 სუბანგარიშის კრედიტში.

5. ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს თითოეული მომწოდებლისა და მოიჯარის მიხედვით მიმდინარე ანგარიშებისა და ანგარიშსწორებების დავთარში.

    მუხლი 80

1. 151 სუბანგარიშზე აღირიცხება „ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ რეალიზებული პროდუქციის (საქონლის), შესრულებული სამუშაოებისა და გაწეული მომსახურებისათვის.

2. 151 სუბანგარიშის დებეტში იწერება რეალიზებული პროდუქციის (საქონლის), სამუშაოებისა და მომსახურების ღირებულება გასაყიდი ფასებით დღგ ჩათვლით, ამასთან კრედიტდება სუბანგარიში 400.

3. 151 სუბანგარიშის კრედიტში იწერება თანხები, რომელიც მიღებულია მყიდველებისა და შემკვეთებისაგან პროდუქციის, სამუშაოებისა და მომსახურებისათვის, ამასთან დებეტდება სუბანგარიში 090, 092, 120.

    მუხლი 81

1. 152 სუბანგარიშზე აღირიცხება მიმწოდებლებისა და მოიჯარეებისათვის გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი. გადახდილი დამატებული ღირებულების გადასახადი. გადახდილი დღგ ჩათვლა ხორციელდება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. ამასთან გადახდილი დღგ რომელიც დაკავშირებულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ეკონომიკურ საქმიანობასთან და რომელიც შემდგომში ექვემდებარება დღგ დაბეგვრას, ცალკე გამოყოფა, რომელიც აისახება 152 სუბანგარიშის დებეტში და შესაბამისად 150 და 178 სუბანგარიშების კრედიტში.

2. საბიუჯეტო სახსრებით, აგრეთვე მიზნობრივი სახსრებით შეძენილ ნედლეულსა და მასალებზე, პროდუქციასა და საქონელზე გადახდილი დღგ ცალკე არ გამოიყოფა და შედის შეძენილი მატერიალური ფასეულობების თვითღირებულებაში (ნაყიდობის ღირებულებაში).

3. 152 სუბანგარიშის „გადახდილი დღგ“ კრედიტში იწერება დღგ ჩასათვლელი თანხები 174 სუბანგარიშის „გადასახდელი დღგ“ დებეტთან კორესპონდენციით.

თავი VII2.

ანგარიში 16 „ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან“

    მუხლი 82

ამ ანგარიშზე აღირიცხება ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან მათზე მიცემული ავანსების მიხედვით ისეთი ხარჯების გასაწევად, რომელთა უნაღდო ანგარიშსწორების გზით წარმოება არ ხერხდება. საქვეანგარიშო თანხები გაიცემა მხოლოდ იმ პირებზე, რომლებიც მუშაობენ მოცემულ დაწესებულებაში. ეს ანგარიში იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 160 „ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან“;

ბ) 161 „ანგარიშსწორებანი მივლინებით“.

2. ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხების მოძრაობა აისახება 160 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან“. თანხების გაცემა ხდება დაწესებულების ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით მიმღები პირის წერილობითი განცხადების საფუძველზე და ავანსის დანიშნულების ჩვენებით.

3. საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა შეიძლება დაიხარჯოს მხოლოდ იმ მიზნით, რაც გათვალისწინებული იყო გაცემისას. ანგარიშვალდებული პირი საავანსო თანხების შესახებ წარმოადგენს ანგარიშს ყველა იმ საბუთების თანდართვით, რომლებიც ადასტურებენ თანხების ხარჯვას.

4. საავანსო ანგარიშები ბუღალტერიაში მოწმდება როგორც არითმეტიკულად, ისე საბუთების გაფორმების და სახსრების დანიშნულებით ხარჯვის სისწორის მიხედვით. აღნიშნულ სუბანგარიშზე აღირიცხება აგრეთვე ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან ხელფასების გაცემაზე იმ დაწესებულებებში, სადაც შტატით არ არის გათვალისწინებულუ მოლარის თანამდებობა.

5. ავანსების გამოუყენებელი ნაშთი ანგარიშვალდებული პირის მიერ დაბრუნებული უნდა იქნეს საავანსო საბუთების ჩაბარებიდან არაუგვიანეს სამი დღისა. ანგარიშვალდებულ პირზე ახალი ავანსის გაცემა შეიძლება მოხდეს ადრე გაცემული ავანსის დაფარვის შემდეგ.

6. ანგარიშვალდებული პირის მიერ საქვეანგარიშო თანხების შესახებ საავანსო ანგარიშგების დადგენილ ვადაში წარმოუდგენლობისა და ავანსების გამოუყენებელი ნაშთის სალაროში დროულად დაუბრუნებლობის შემთხვევაში, დაწესებულების ბუღალტერიას უფლება აქვს ამ დავალიანების დასაფარავად მოახდინოს დაკავებები ავანსების მიმღები პირის ხელფასიდან, მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დაცვით.

7. ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხებით დებეტდება 160 სუბანგარიში და კრედიტდება 120 სუბანგარიში.

8. ავანსის გადახარჯულ თანხებზე და საქვეანგარიშო თანხების დაბრუნებულ ნაშთზე ჩაწერა წარმოებს 06, 07, 12, 18, 20, 21 ანგარიშების შესაბამისი სუბანგარიშის დებეტში და 160 სუბანგარიშის კრედიტში.

9. ანგარიშვალდებულ პირებთან ანგარიშსწორებათა ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს დამაგროვებელ უწყისში პოზიციური წესით. ყველა სტრიქონზე ჩაიწერება ანგარიშვალდებული პირის ვინაობა, გაცემული ავანსისა და გაწეული ხარჯების თანხები, აგრეთვე გამოუყენებელი ავანსის დაბრუნებული თანხა.

    მუხლი 83

1. 161 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი მივლინებით“, აღირიცხება საქართველოს ტერიტორიაზე და საზღვარგარეთ მივლინებულ პირებთან საანგარიშსწორებო თანხების მოძრაობა მივლინების შესახებ წარმოდგენილი დამადასტურებელი საბუთების შესაბამისად. მივლინებულ მუშაკებზე სამივლინებო თანხების გაცემა წარმოებს მივლინების შესახებ ბრძანების საფუძველზე.

2. 161 სუბანგარიშის დებეტში აისახება ანგარიშვალდებულ პირებზე გაცემული თანხები, ხოლო კრედიტში საავანსო ანგარიშით განაღდებული ფაქტობრივი ხარჯები, აგრეთვე ანგარიშვალდებული პირის მიერ გამოუყენებელი და დაწესებულების სალაროში დაბრუნებული თანხები.

3. ანგარიშვალდებული პირი სამივლინებო თანხების ხარჯვაზე დაწესებულების ბუღალტერიაში ანგარიშს აბარებს მივლინებიდან დაბრუნების შემდეგ სამი დღის განმავლობაში.

4. მივლინებაში წამსვლელ პირებზე თანხის გაცემა ხდება სათანადო გაანგარიშების საფუძველზე ლარებში. აუცილებლობის შემთხვევაში, ბანკის საშუალებით შეიძლება მოხდეს ლარის კონვერტაცია უცხოურ ვალუტაზე. კონვერტაციისათვის ბანკის მომსახურების ხარჯები მიეკუთვნება დაწესებულების ხარჯებს და მივლინებული პირების მიერ მიღებულ თანხებში არ ჩაითვლება.

5. ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ მივლინებულ პირებთან ანგარიშსწორება ხორციელდება საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 4 აპრილის №220 ბრძანებულებით დადგენილი ნორმებისა და წესის შესაბამისად.

თავი VII3.

ანგარიში 17 „ანგარიშსწირებანი სხვადასხვა დებიტორებთან და კრედიტორებთან“

    მუხლი 84

ეს ანგარიში იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 170 ანგარიშსწორებანი დანაკლისებით;

ბ) 171 ანგარიშსწორებანი სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდთან;

გ) 172 გადასახდელი მოგების გადასახადი;

დ) 173 გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი;

ე) 174 გადასახდელი დღგ;

ვ) 175 სხვა საგადასახადო ვალდებულებები;

ზ) 177 ანგარიშსწორებანი დეპონენტებთან;

თ) 178 ანგარიშსწორებანი სხვა დებიტორებთან და კრედიტორებთან.

1. 170 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი დანაკლისებით“ აღირიცხება ფულადი სახსრებისა და მატერიალურ ფასეულობათა დანაკლისებისა და დატაცების თანხები, მატერიალურ ფასეულობათა გაფუჭებით გამოწვეული დამნაშავე პირებზე ასანაზღაურებლად დაკისრებული ზარალის თანხები, აგრეთვე სხვა თანხები, რომლებიც დადგენილი წესით ექვემდებარებიან დასკვნებს.

 2. დანაკლისებისა და დატაცების მიზეზით გამოწვეული ზარალის განსაზღვრისას აღებული უნდა იქნას მატერიალურ ფასეულობათა ღირებულება ზარალის გამოვლენის დღისათვის.

 3. გამოვლენილი დანაკლისები და დატაცებები დამნაშავე პირებს მიეკუთვნება შემოწმების ან რევიზიის აქტში მითითებული თანხით და მათი გამოვლენიდან 5 დღის განმავლობაში მასალები უნდა გადაეცეს საგამომძიებლო ორგანოებს სამოქალაქო სარჩელის წარსადგენად. სასამართლო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ დამნაშავე პირებზე მიკუთვნებული თანხები დაზუსტებული უნდა იქნეს სასამართლო ორგანოს აღმასრულებელი ფურცლის შესაბამისად.

 4. დანაკლისის, დატაცების, დანაკარგების და ა.შ. გამოვლენილი თანხები აისახება 170 სუბანგარიშის დებეტში ფულადი სახსრების ან მატერიალურ ფასეულობათა ანგარიშების შესაბამისი სუბანგარიშების (04,05,06,07,12) კრედიტთან კორესპონდენციით. 170 სუბანგარიშის კრედიტში ჩაიწერება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სალაროში ან ბანკში ანგარიშსწორების ანგარიშზე მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად შემოსული თანხები. დანაკლისებისა და დატაცებების თანხები, რომელზედაც სასამართლომ უარი განაცხადა სრულად ან ნაწილობრივ ჩამოიწერება ზარალში (საბიუჯეტო და მიზნობრივ შემოსავლებთან დაკავშირებული).

 5. 170 სუბანგარიშის ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს მიმდინარე ანგარიშებისა და ანგარიშსწორებათა დავთარში თითოეული დამნაშავე პირის მიხედვით გვარის, სახელის, მამის სახელის, თანამდებობის, დავალიანების წარმოშობის თარიღის და დანაკლისის თანხის მითითებით.

    მუხლი 85

 1. 171 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდთან“ აღირიცხება ანგარიშსწორებანი სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდში. შენატანების დარიცხვა წარმოებს მომქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დადგენილი პროცენტების მიხედვით, თვეში ერთხელ დარიცხული ხელფასის მთლიანი თანხიდან, საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო ან ხელფასისა და საანგარიშსწორებო უწყისების ნაერთის საფუძველზე.

 2. დროებით შრომისუუნარობის გამო დახმარებების დარიცხვა წარმოებს საავადმყოფო ფურცლების (შრომისუუნარობის ფურცლების) საფუძველზე, რომელიც გაიცემა ხელფასთან ერთად.

 3. სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდში სახსრების გადარიცხვა წარმოებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

 4. სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდში შესატანი დარიცხული თანხები, დავალიანებების დასაფარავად მიღებული თანხები აისახება 171 სუბანგარიშის კრედიტში და შესაბამისად 080,081,180,200,203,204,240 სუბანგარიშების დებეტში. სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდში თანხების გადარიცხვა აისახება 171 სუბანგარიშის დებეტში და 090, 091 სუბანგარიშების კრედიტში. მუშა-მოსამსახურეებზე დროებითი შრომისუუნარობის გამო დარიცხული დახმარებების თანხები აისახება ხარჯების (080,200,203) შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში და 180 სუბანგარიშის კრედიტში.

5. ანგარიშსწორებანი სოციალური დაზღვევის ერთიან სახელმწიფო ფონდთან ანალიზურად აღირიცხება შესაბამისი ფორმის მრავალსვეტებიან ბარათებში.

    მუხლი 86

 1. 172 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი გადასახდელთა სპეციალური სახეებით“ აღირიცხება ანგარიშსწორებანი: მშობლებთან საბავშვო სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვთა შენახვისათვის; სკოლა-შვიდწლედებში ბავშვების სწავლებისათვის; სკოლა-ინტერნატებში აღსაზრდელთა შენახვისათვის; მუშა-მოსამსახურეებთან კვებისა და ფორმის ტანსაცმლისათვის; სკოლებთან არსებულ ინტერნატებში ბავშვთა კვებისათვის; მშობელთა შენატანები სახელმწიფო ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მესამე საფეხურზე სახელმწიფო დაკვეთის მიღმა დარჩენილ მოსწავლეთა კონტინგენტისათვის.

 2. ანგარიშსწორებანი „მშობლებთან ბავშვთა შენახვისათვის საბავშვო სკოლამდელ დაწესებულებებში“ (საბავშვო ბაგებში, საბავშვო ბაღებში და ბაგა-ბაღებში).

 3. საბავშვო სკოლამდელ დაწესებულებებში ბავშვთა კვებისათვის გადასახდელი, როგორც წესი, შეიტანება ბანკებში, ხოლო ცალკეულ შემთხვევაში უშუალოდ საბავშვო სკოლამდელ დაწესებულებებში.

    მუხლი 87

1. 172 სუბანგარიშზე „გადასახდელი მოგების გადასახადი“ აღირიცხება ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული მოგების გადასახადი, რომელიც გამოანგარიშებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.

2. 172 სუბანგარიშის კრედიტში ჩაიწერება ბიუჯეტში გადასარიცხი მოგების გადასახადი 410 სუბანგარიშის „მოგება და ზარალი“ დებეტთან კორესპონდენციით.

3. ბიუჯეტში გადარიცხული მოგების გადასახადი აისახება 172 სუბანგარიშის დებეტში და 090 სუბანგარიშის კრედიტში.

    მუხლი 88

1. 173 სუბანგარიშზე „გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი“ აღირიცხება ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადის თანხების მოძრაობა. საშემოსავლო გადასახადის გამოანგარიშება და გადახდა წარმოებს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.

2. საშემოსავლო გადასახადის დარიცხვა აისახება 180 სუბანგარიშის „ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან“ დებეტში და 173 სუბანგარიშის კრედიტში.

3. ბიუჯეტში გადარიცხული საშემოსავლო გადასახადი აისახება 173 სუბანგარიშის დებეტში და 090 და 091 სუბანგარიშების კრედიტში.

    მუხლი 89

1. 174 სუბანგარიშზე „გადასახდელი დღგ“ აღირიცხება დღგ თანხა, რომელიც დაერიცხა ბიუჯეტს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად და რომელიც ჯერ კიდევ გადახდილი არ არის საანგარიშო პერიოდის ბოლოს.

2. 174 სუბანგარიშის კრედიტში ჩაიწერება ბიუჯეტის კუთვნილი დღგ თანხა 151 სუბანგარიშთან „ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან“ კორესპონდენციით. დღგ გადახდა აისახება 174 სუბანგარიშის დებეტში და 090 სუბანგარიშის კრედიტში. ჩასათვლელი დღგ თანხები განისაზღვრება საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.

    მუხლი 90

1. 175 სუბანგარიშზე „სხვა საგადასახადო ვალდებულებები“ აღირიცხება ბიუჯეტში გადასახდელი გადასახადები, რომლებიც ჩამოთვლილი არ არის ზემოაღნიშნულ ანგარიშებში (მიწის გადასახადი, ქონების გადასახადი, გადასახადი საგზაო ფონდში და სხვ.).

2. გადასახადის დარიცხვა აისახება 175 სუბანგარიშის კრედიტში, ხოლო გადახდა დებეტში, შესაბამის სუბანგარიშებთან კორესპონდენციით.

    მუხლი 91

1. 177 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი დეპონენტებთან“ აღირიცხება დადგენილ ვადაში მიუღებელი ხელფასისა და სტიპენდიის თანხები.

 2. მიუღებელი ხელფასის და სტიპენდიების თანხები გატარდება 180 ან 181 სუბანგარიშების დებეტში და 177 სუბანგარიშის კრედიტში. გაცემული სადეპონენტო დავალიანების თანხებზე დებეტდება 177 სუბანგარიში და კრედიტდება 120 სუბანგარიში.

3. ხელფასისა და სტიპენდიების დეპონირებული თანხების აღრიცხვა წარმოებს დეპონირებული ხელფასებისა და სტიპენდიების ანალიზური აღრიცხვის შესაბამისი ფორმის დავთარში თითოეული დეპონენტის მიხედვით. დავთრის „კრედიტის“ შესაბამის სვეტებში ნაჩვენები უნდა იყოს დეპონენტური დავალიანების წარმოშობის წელი და თვე, საგადახდო (საანგარიშსწორებოსაგადახდო) უწყისების ნომრები და თანხები, ხოლო „დებეტის“ სვეტებში დეპონენტის გვარის გასწვრივ ჩაიწერება სალაროს გასავლის ორდერის ნომერი და გაცემული თანხა.

 4. თვის ბოლოს ამ ფორმის დავთარში „დებეტის“ და „კრედიტის“ სვეტების მიხედვით გამოიყვანება ჯამები და საკრედიტო ნაშთი მომდევნო თვის დასაწყისისათვის.

    მუხლი 92.

 1. 178 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი სხვადასხვა დებიტორებთან და კრედიტორებთან“ აღირიცხება სხვადასხვა სახის დებიტორულ-კრედიტორული დავალიანებები, რომლებიც აღწერილი არ არის ზემოაღნიშნულ სუბანგარიშებზე. ამავე ანგარიშზე აღირიცხება ანგარიშსწორებანი სტუნდენტებთან და სასწავლო დაწესებულებათა მოსწავლეებთან საერთო საცხოვრებლით სარგებლობისათვის.

2. სხვადასხვა დებიტორებთან და კრედიტორებთან ანგარიშსწორებათა ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს პოზიციური წესით დამაგროვებელ უწყისში.

 3. ანგარიშსწორებანი დანარჩენ დებიტორებთან და კრედიტორებთან შეიძლება წარმოებულ იქნას მიმდინარე ანგარიშებისა და ანგარიშსწორებათა დავთარში, ხოლო სტუდენტებთან და მოსწავლეებთან ანგარიშსწორებათა აღრიცხვა მათ მიერ საერთო საცხოვრებლით სარგებლობისათვის წარმოებს შესაბამისი ფორმის ბრუნვით უწყისში.

თავი VII4.

ანგარიში 18 „ანგარიშსწორებანი მუშა-მომსახურეებთან და სტიპენდიანტებთან“

    მუხლი 93

1. ამ ანგარიშზე აღირიცხება ანგარიშსწორებები მუშებთან და მოსამსახურეებთან ხელფასით და შრომისუუნარობის გამო დახმარებებით, აგრეთვე ანგარიშსწორებანი სტუდენტებთან, ასპირანტებთან და მოსწავლეებთან სტიპენდიებით და სხვა. აქვე აღირიცხება დარიცხული პრემიები, ჯილდო, ერთჯერადი გაცემები, ხელფასის ნატურით ანაზღაურება და სხვა სახის ანგარიშსწორებანი.

    მუხლი 94

ანგარიში 18 „ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან და სტიპენდიანტებთან“ იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 180 „ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან“;

ბ) 181 „ანგარიშსწორებანი სტიპენდიანტებთან“;

გ) 184 „ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან ნებაყოფლობითი დაზღვევით“;

დ) 187 „ანგარიშსწორებანი აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა დაკავებებით“.

    მუხლი 95

 1. 180 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი მუშმოსამსახურეებთან“ აღირიცხება ანგარიშსწორებანი დაწესებულების სიობრივ და არასიობრივ მუშაკებთან ყველა სახის ხელფასით, პრემიებით, დროებით შრომიუუნარობის გამო დახმარებებით და სხვა გაცემები. ხელფასისა და დახმარების დარიცხვა წარმოებს თვეში ერთხელ.

2. ხელფასის დარიცხვისათვის საჭირო საბუთებს წარმოადგენს:

დაწესებულების ხელმძღვანელის ბრძანებები მუშაკთა მიღების, განთავისუფლებისა და გადაადგილების შესახებ, სამუშაო დროის გამოყენების აღრიცხვის ტაბელები და სხვა საბუთები.

3. ტაბელების შედგენა წარმოებს ყოველთვიურად, დადგენილი ფორმით. ტაბელები იწარმოება მთლიანად დაწესებულების ან სტრუქტურული დანაყოფების ჭრილში. თვის ბოლოს ტაბელის მიხედვით განისაზღვრება ნამუშევარი დღეების, აგრეთვე გამომუშავების საერთო რაოდენობა.

 4. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვის განმავლობაში გასაცემი შრომის ანაზღაურების, პრემირებისა და სხვა გაცემების რაოდენობას და პერიოდულობას განსაზღვრავს მოქმედი კანონმდებლობისა და შინაგანაწესის შესაბამისად.

5. თვიური ხელფასის დარიცხვა და თვის მეორე ნახევრის ხელფასის გაცემა, როგორც წესი, წარმოებს საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო უწყისით. საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო უწყისში იწერება მუშაკის გვარი და სახელი, დარიცხული ხელფასის, დახმარებების, გაცემული ავანსის, დაკავებული გადასახადების და სხვა თანხები.

 6. საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო და საგადასახდელო უწყისებს ხელს აწერენ ის მუშაკები, რომლებმაც შეადგინეს და შეამოწმეს ეს უწყისები, აგრეთვე დაწესებულებების ხელმძღვანელი და მთავარი ბუღალტერი.

 7. გაცემის ვადის გასვლის შემდეგ, საგადასახდელო და საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო უწყისებში იმ პირების გვარების გასწვრივ, რომლებსაც მიუღებელი დარჩათ ხელფასი, მოლარე ვალდებულია დასვას შტამპი ან გააკეთოს ხელით აღნიშვნა „დეპონირებულია“ და შეადგინოს დეპონირებული თანხების რეესტრი. უწყისის ბოლოში მოლარე აკეთებს ჩანაწერს ფაქტობრივად გაცემული და მიუღებელი ხელფასის თანხაზე, ადარებს ამ თანხებს საგადასახდელო ან საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო უწყისის მთლიან ჯამს და ჩანაწერს ადასტურებს თავისი ხელმოწერით. თუ ფული მოლარის ნაცვლად გაცემულია სხვა პირის მიერ, მაშინ უწყისზე დამატებით კეთდება ჩანაწერი „ფული უწყისით გაცემულია-თანამდებობა, ხელმოწერა, ხელმოწერის გაშიფვრა“.

8. მოლარის მიერ საგადასახდელო და საანგარიშსწორებო. საგადასახდელო უწყისებში გაკეთებული აღნიშვნების სათანადო შემოწმებისა და გაცემული და დეპონირებული თანხების დაჯამების შედეგად, გაცემული ხელფასის თანხებზე შედგება სალაროს გასავლის ორდერი, რომელიც ფორმდება დადგენილი წესით. საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო და საგადასახდელო უწყისებზე ისმება თარიღი და სალაროს გასავლის ორდერის ნომერი, რომლითაც გაფორმდა სალაროდან ფულის გაცემა.

 9. დეპონირებული თანხები, აგრეთვე სხვა თანხები საბანკო დაწესებულებას ბარდება სალაროს ოპერაციების წარმოების წესის შესახებ ინსტრუქციის შესაბამისად, რაზედაც გამოიწერება აგრეთვე სალაროს გასავლის ორდერი.

10. მუშაკთა სიობრივი და არასიობრივი შემადგენლობისათვის დარიცხული ხელფასისა და სხვა გაცემების თანხებზე წარმოებს ჩანაწერი 180 სუბანგარიშის კრედიტში და 08, 20, 21, 24 ანგარიშების შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში.

 11. გაცემული ხელფასის, პრემიის, დახმარებების და დაკავებების თანხები ჩაიწერება 180 სუბანგარიშის დებეტში და 120, 171, 173, 178, 184, 187 და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების კრედიტში.

 12. საანგარიშსწორებო-საგადახდო უწყისების საფუძველზე შედგება მემორიალური ორდერი, რომელსაც უნდა დაერთოს ის საბუთები, რომლებიც წარმოადგენენ ხელფასის დარიცხვის საფუძველს. საავადმყოფო (დროებით შრომიუუნარობის) ფურცლები ეკერება ცალკე საქაღალდეში და ინომრება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით წლის დასაწყისიდან.

    მუხლი 96

 1. 181 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი სტიპენდიანტებთან“, აღირიცხება ანგარიშსწორებანი სტიპენდიებით უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებთან, ასპირანტებთან და დოქტორანტებთან, კოლეჯების, სასწავლებლებისა და კურსების მსმენელებთან და სხვ.

სტიპენდიების დარიცხვა და გაცემა ხდება საანგარიშსწორებო-საგადასახდელო უწყისებით, რომელიც ფორმდება ხელფასების უწყისის ანალოგიურად.

2. დარიცხული სტიპენდიის თანხებზე წარმოებს ჩაწერა 181 სუბანგარიშის კრედიტში და 08, 20, 24 ანგარიშების სუბანგარიშების დებეტში. 181 სუბანგარიშის დებეტში ჩაიწერება გაცემული სტიპენდიები და დადგენილ ვადაში მიუღებელი სტიპენდიის თანხები შესაბამის სუბანგარიშებთან კორესპონდენციით.

    მუხლი 97

 1. 184 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი ნებაყოფლობითი დაზღვევით“, აღირიცხება მუშებისა და მოსამსახურეების მოთხოვნით ხელფასიდან დაკავებული თანხები, რომელიც გამიზნულია სადაზღვევო ორგანოებისათვის (კომპანიისათვის) გადასარიცხად ნებაყოფლობითი დაზღვევის ხელშეკრულებების შესაბამისად. ხელფასიდან დაკავებული თანხები ჩაიწერება 184 სუბანგარიშის კრედიტში და 180 სუბანგარიშის დებეტში.

 2. ანგარიშსწორების ანგარიშიდან სადაზღვევო ორგანოს ანგარიშზე გადარიცხული თანხები აისახება 184 სუბანგარიშის დებეტში და 090 სუბანგარიშის კრედიტში.

 3. ანალიზური აღრიცხვა 184 სუბანგარიშზე წარმოებს თითოეული სადაზღვევო ორგანოს (კომპანიის) მიხედვით მიმდინარე ანგარიშებისა და ანგარიშსწორებათა აღრიცხვის დავთარში.

    მუხლი 98

 1. 187 სუბანგარიშზე „ანგარიშსწორებანი აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა დაკავებებით“, აღირიცხება აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა საბუთებით ხელფასიდან და სტიპენდიიდან დაკავებული თანხები. აღნიშნული თანხები აისახება 187 სუბანგარიშის კრედიტში და 180 ან 181 სუბანგარიშების დებეტში. 187 სუბანგარიშის დებეტში ჩაიწერება გადარიცხული თანხები, ამასთან კრედიტდება შესაბამისად 090 და 091 სუბანგარიშები.

 2. აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა საბუთებით ანგარიშსწორებათა ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს თითოეული მიმღების მიხედვით, სადაც ნაჩვენები უნდა იყოს მიმღების ვინაობა ან ორგანიზაცია, დაკავების თანხა (პროცენტი), აღმასრულებელი ფურცლის ან სხვა საბუთის ნომერი, თარიღი და მოქმედების ვადა.

თავი VIII.

განაყოფი VII. ხარჯები

    მუხლი 99

ამ განაყოფში აღირიცხება დაწესებულების მიერ ხარჯთანუსხებით გათვალისწინებულ ღონისძიებებზე ფაქტობრივად გაწეული ხარჯები. ფაქტობრივ ხარჯებად ითვლება დაწესებულების მიერ გაწეული და სათანადო საბუთებით გაფორმებული ხარჯები, როგორიცაა კრედიტორების გაუნაღდებელი ანგარიშები, დარიცხული ხელფასები, გაუცემელი სტიპენდიები და სხვ. ბიუჯეტით გაწეული ხარჯების აღრიცხვა წარმოებს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის შესაბამისად 20 ანგარიშის შესაბამის სუბანგარიშებზე.

თავი VIII1 .

ანგარიში 20 „ბიუჯეტის ხარჯები“

    მუხლი 100

ეს ანგარიში იყოფა შემდეგ სუბანგარიშად:

ა) 200 „ბიუჯეტის ხარჯები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“;

ბ) 202 „ბიუჯეტიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“.

    მუხლი 101

1. 200 სუბანგარიშზე „ბიუჯეტის ხარჯები დაწესებულებების შენახვისა და სხვა ღონოსძიებებისათვის“ აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის გაწეული ფაქტობრივი ხარჯები.

2. საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვა წარმოებს დამტკიცებულ ხარჯთანუსხებთან მკაცრი შესაბამისობით.

 3. წლის ბოლოს 200 სუბანგარიში იხურება წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების თანხით, რაც აისახება 230 სუბანგარიშის დებეტში და 200 სუბანგარიშის კრედიტში, გარდა მუშებისა და მოსამსახურეებზე დეკემბრის თვის მეორე ნახევარში დარიცხული ხელფასისა.

4. თუ ბიუჯეტით გაწეული ფაქტობრივი ხარჯების თანხა აღემატება 230 სუბანგარიშის მიხედვით დაფინანსების თანხას, მაშინ ხარჯების ჩამოწერა ხდება ამ სუბანგარიშებს შორის უმცირესი თანხით.

5. დაწესებულებებში ფაქტობრივი ხარჯების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს კრედიტების (ასიგნებების) და ხარჯების აღრიცხვის დავთარში საბიუჯეტო ეკონომიკური კლასიფიკაციის კოდების მიხედვით. თვის დამთავრების შემდეგ დავთარში გამოიყვანება ჯამები მოცემული თვისა და წლის დასაწყისიდან.

მუხლი 102

 1. 202 სუბანგარიშზე „ბიუჯეტიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“ აღირიცხება ბიუჯეტის სახსრების ანგარიშზე გაწეული დანახარჯები ძირითადი საშუალებების შეძენაზე, ახალ მშენებლობაზე და შენობებისა და ნაგებობების რეკონსტრუქციაზე (მიუხედავად სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების წესისა).

 2. თუ მშენებლობა ხორციელდება სამეურნეო წესით, მაშინ გაწეული ხარჯების თანხით დებეტდება 202 სუბანგარიში და კრედიტდება ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებების, სამშენებლო მასალების, დასადგმელი მოწყობილობების და მომწოდებლებთან და მოიჯარეებთან ანგარიშსწორებების შესაბამისი სუბანგარიშები.

 3. თუ მშენებლობა ხორციელდება საიჯარო წესით, მაშინ 202 სუბანგარიში დებეტდება შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოიჯარეებიდან გასანაღდებლად წარმოდგენილი ანგარიშების თანხით, ამასთან კრედიტდება 150 სუბანგარიში.

 4. დამთავრებულ და ექსპლუატაციაში გადაცემულ ობიექტებზე წლის განმავლობაში გაწეული დანახარჯები ჩამოიწერება 202 სუბანგარიშის კრედიტიდან 231 სუბანგარიშის დებეტში.

 5. დამთავრებული და ექსპლუატაციაში ჩაბარებული მშენებლობის ობიექტების ღირებულება, აგრეთვე შეძენილი ძირითადი საშუალებების ღირებულება, მიღების აქტების საფუძველზე ჩაიწერება 01 ანგარიშის შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში და 250 სუბანგარიშის კრედიტში.

    მუხლი 103

1. 203 სუბანგარიშზე „მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული ხარჯები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ გაწეული ხარჯები, რომელიც ფინანსდება მიზნობრივი შემოსავლებიდან.

2. წლის ბოლოს გაწეული ხარჯები ჩამოიწერება მისი დაფინანსების წყაროზე, რაც აისახება 243 სუბანგარიშის „მიზნობრივი შემოსავლები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ დებეტში და 203 სუბანგარიშის „მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული ხარჯები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ კრედიტში.

3. თუ მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული ფაქტობრივი ხარჯების თანხა აღემატება 243 სუბანგარიშის მიხედვით დაფინანსების თანხას, მაშინ ხარჯების ჩამოწერა ხდება ამ სუბანგარიშებს შორის უმცირესი თანხით.

 4. ფაქტობრივი ხარჯების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს კრედიტების (ასიგნებების) და ხარჯების აღრიცხვის დავთარში.

5. თვის დამთავრების შემდეგ დავთარში გამოიყვანება ჯამები მოცემული თვისა და წლის დასაწყისიდან.

    მუხლი 104

1. 204 სუბანგარიშზე „მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“, აღირიცხება მიზნობრივი შემოსავლების ანგარიშზე გაწეული დანახარჯები ძირითადი საშუალებების შეძენაზე, ახალ მშენებლობაზე და შენობებისა და ნაგებობების რეკონსტრუქციაზე (მიუხედავად სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოების წარმოების წესისა).

 2. თუ მშენებლობა წარმოებს სამეურნეო წესით, მაშინ გაწეული ხარჯების თანხით დებეტდება 204 სუბანგარიში და კრედიტდება ფულადი სახსრების, ანგარიშსწორებების, სამშენებლო მასალების, დასადგმელი მოწყობილობების და მომწოდებლებთან და მოიჯარეებთან ანგარიშსწორების შესაბამისი სუბანგარიშები.

 თუ მშენებლობა ხორციელდება საიჯარო წესით, მაშინ 204 სუბანგარიში დებეტდება შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოიჯარეებიდან გასანაღდებლად წარმოდგენილი ანგარიშების თანხით, ამასთან კრედიტდება 150 სუბანგარიში.

 დამთავრებულ და ექსპლუატაციაში გადაცემულ ობიექტებზე წლის განმავლობაში გაწეული დანახარჯები ჩამოიწერება 204 სუბანგარიშის კრედიტიდან 243 სუბანგარიშის დებეტში.

 დამთავრებული და ექსპლუატაციაში ჩაბარებული მშენებლობის ობიექტების ღირებულება, აგრეთვე შეძენილი ძირითადი საშუალებების ღირებულება, მიღების აქტების საფუძველზე ჩაიწერება 01 ანგარიშის შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში და 250 სუბანგარიშის კრედიტში.

თავი VIII2.

ანგარიში 21 „გასანაწილებელი ხარჯები“

    მუხლი 105

ანგარიში 21 „გასანაწილებელი ხარჯები“ გამოიყენება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამმართველო, კომერციული და სხვა საერთო-სამეურნეო ხარჯების აღრიცხვისათვის. მათ მიეკუთვნება: ადმინისტრაციის ხელფასი, საერთო-სამეურნეო პერსონალის შენახვა, სამმართველო და საერთო-სამეურნეო დანიშნულების ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯები, შენობების იჯარა, საკონსულტაციო და სააუდიტორო მომსახურების ხარჯები, პროდუქციის, სამუშაოებისა და მომსახურების რეალიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯები – ტარაზე და ნაწარმის შეფუთვაზე გაწეული ხარჯები პროდუქციის საწყობებში, გაგზავნის სადგურამდე პროდუქციის მიტანისა და ჩატვირთვის ხარჯები, საკომისიო ანარიცხები საშუამავლო და გამსაღებელი ორგანიზაციებისათვის, რეკლამისა და სხვა ანალოგიური ხარჯები.

    მუხლი 106

1. 210 სუბანგარიშზე „გასანაწილებელი ხარჯები“, აღირიცხება ისეთი დანახარჯები, რომლებიც მათი გაწევისთანავე არ შეიძლება უშუალოდ მიეკუთვნოს განსაზღვრული სახის პროდუქციის, სამუშაოებისა და მომსახურების თვითღირებულებას. ასეთი ხარჯების არსებობა დაკავშირებულია ერთდროულად რამდენიმე სახის პროდუქციის გამოშვებასთან, სამუშაოების შესრულებასა და მომსახურების გაწევასთან.

2. ხარჯების გაწევა აისახება 210 სუბანგარიშის დებეტში და სხვა შესაბამისი სუბანგარიშების კრედიტში. საანგარიშო პერიოდის ბოლოს გაწეული ხარჯები პირდაპირ ჩამოიწერება მოგება-ზარალის ანგარიშზე, რაც აისახება 410 სუბანგარიშის დებეტში და 210 სუბანგარიშის კრედიტში.

3. ანალიზური აღრიცხვა ამ სუბანგარიშის მიხედვით წარმოებს მრავალსვეტებიან ბარათებში.

თავი IX

განაყოფი VIII. დაფინანსება

    მუხლი 107

ანგარიში 23 „დაფინანსება“ შედგება შემდეგი სუბანგარიშებისაგან:

ა) 230 „ბიუჯეტიდან დაფინანსება დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“;

ბ) 231 „ბიუჯეტიდან დაფინანსება კაპიტალური ხარჯებისათვის“.

    მუხლი 108

1. 230 სუბანგარიშზე „ბიუჯეტიდან დაფინანსება დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსება დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის. ამ ანგარიშის კრედიტში იწერება: მიღებული დაფინანსების თანხები და მატერიალურ ფასეულობათა ზედმეტობა შესაბამის ანგარიშებთან კორესპონდენციით.

2. წლის ბოლოს დასკვნითი ბალანსის შედგენისას, გაწეული ხარჯები, აგრეთვე ბიუჯეტში უკან დაბრუნებული თანხები, მასალებისა და სხვა მატერიალური ფასეულობების დანაკლისი, უიმედო ვალების ჩამოწერილი თანხები და სხვა, ჩამოიწერება ბიუჯეტური დაფინანსების ანგარიშზე, რაც აისახება 230 სუბანგარიშის დებეტში და შესაბამისი სუბანგარიშების (200, 091, 04,06, 150, 160 და სხვ.) კრედიტში.

    მუხლი 109

1. 231 სუბანგარიშზე „ბიუჯეტიდან დაფინანსება კაპიტალური ხარჯებისათვის“ აღირიცხება ის თანხები, რომელიც საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირმა მიიღო ბიუჯეტიდან კაპიტალური ხარჯების გასაწევად. ბიუჯეტიდან მიღებული დაფინანსების თანხები აისახება 231 სუბანგარიშის კრედიტში და ფულადი საშუალებების ანგარიშების დებეტში.

2. წლის ბოლოს გაწეული კაპიტალური ხარჯები ჩამოიწერება 231 სუბანგარიშის დებეტში 202 სუბანგარიშის „ბიუჯეტიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები“ კრედიტთან კორესპონდენციით.

თავი X

განაყოფი IX. ფონდები და მიზნობრივი დანიშნულების სახსრები

თავი X1

ანგარიში 24 „ფონდები და მიზნობრივი დანიშნულების სახსრები“

    მუხლი 110

 ანგარიში 24 „ფონდები და მიზნობრივი დანიშნულების სახსრები“ იყოფა შემდეგ სუბანგარიშებად:

ა) 240 „მატერიალური წახალისებისა და სოციალური დახმარების ფონდი“;

ბ) 241 „მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდი“;

გ) 243 „მიზნობრივი შემოსავლები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“.

    მუხლი 111

1. 240 სუბანგარიშზე „მატერიალური წახალისებისა და სოციალური დახმარების ფონდი“ აღირიცხება სახსრები, რომელიც შექმნილია მოგებიდან მუშაკთა მატერიალური წახალისების (პრემიის), მატერიალური დახმარების, სამედიცინო მომსახურების, საგზურების შეძენის, სესხების გაცემის, საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების მიზნით.

2. ფონდის შექმნა აისახება 240 სუბანგარიშის „მატერიალური წახალისებისა და სოციალური დახმარების ფონდი“ კრედიტში და 410 სუბანგარიშის „მოგება და ზარალი“ დებეტში. ფონდის ხარჯვა აისახება 240 სუბანგარიშის დებეტში და შესაბამისად 180, 150, 178 სუბანგარიშების კრედიტში.

    მუხლი 112

1. 241 სუბანგარიშზე „მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდი“ აღირიცხება სახსრები, რომელიც მიმართულია მოგებიდან მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარებისათვის, სოციალური სფეროს ობიექტების მშენებლობისათვის, ძირითადი საშუალებების შეძენისა და სხვა სახის კაპიტალური დაბანდებისათვის. ფონდში სახსრების მიმართვა აისახება 241 სუბანგარიშის კრედიტში და 410 სუბანგარიშის დებეტში.

2. ფონდის სახსრების ხარჯვა აისახება 241 სუბანგარიშის დებეტში და შესაბამისად 081 „კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების ფონდიდან“ კრედიტში.

    მუხლი 113

1. 243 სუბანგარიშზე „მიზნობრივი შემოსავლები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის“ აღირიცხება:

ა) მიღებული სახსრები (საბიუჯეტო დაფინანსებისა და ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების გარდა), რომელიც გამიზნულია საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ძირითადი საქმიანობის განსახორციელებლად;

ბ) გაწეული მომსახურებისა და შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, რომელიც საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტების შესაბამისად არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას;

გ) გრანტები;

დ) უსასყიდლო საერთაშორისო ფინანსური დახმარება;

ე) საქველმოქმედო შენატანები;

ვ) მიზნობრივი ფინანსური დახმარება დაწესებულების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გასაფართოებლად;

ზ) გადასახდელთა თანხები, რომელიც საკანონმდებლო-ნორმატიული აქტების შესაბამისად რჩება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის განკარგულებაში;

თ) საწევრო ანარიცხები;

ი) სტუდენტებზე და მოსწავლეებზე გასაცემი მიზნობრივი სტიპენდიები;

კ) მიზნობრივი სახსრები მეთოდური და სამეცნიერო ლიტერატურისა და სახელმძღვანელოების შესაძენად;

ლ) გამოუყენებელი მოწყობილობისა და ძირითადი საშუალებების სხვა ობიექტების, აგრეთვე მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციიდან მიღებული სახსრები, რომელიც თავის დროზე შეძენილი იყო საბიუჯეტო სახსრებიდან და მიზნობრივი შემოსავლებიდან და რომელიც მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად რჩება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის განკარგულებაში;

მ) მატერიალურ ფასეულობათა ზედმეტობა, აგრეთვე ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის შედეგად მიღებული მასალების ღირებულება;

ნ) კრედიტორული და დებიტორული დავალიანების თანხები, რომლებზედაც ძიების ხანდაზმულობის ვადა გასულია;

ო) მოსახლეობის სოციალური დაცვის სტაციონარული დაწესებულებების მიერ მიღებული სახსრები მათი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარებისათვის;

პ) ჯართისა და ფერადი ლითონების, მეორადი ნედლეულის შეგროვებისათვის მიღებული ფულადი სახსრები;

ჟ) საშეფო და სხვა ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი სახსრები ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში და სხვა სასწავლო დაწესებულებებში სახელმძღვანელო და საბიბლიოთეკო ფონდების შესაქმნელად;

რ) სხვა ანალოგიური მიზნობრივი შემოსავლები საბიუჯეტო და ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული სახსრების გარდა.

2. მიზნობრივი შემოსავლები აისახება ფულადი საშუალებებისა და ანგარიშსწორებათა (091, 120, 178) ანგარიშების დებეტში და 243 სუბანგარიშის კრედიტში. წლის ბოლოს 243 სუბანგარიშის დებეტში ჩამოიწერება მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული ხარჯები შესაბამისად 203 და 204 სუბანგარიშების კრედიტიდან 243 სუბანგარიშზე რიცხული თანხების ფარგლებში.

3. ამ სუბანგარიშზე ანალიზური აღრიცხვა ხორციელდება მრავალსვეტებიან ბარათებში დაფინანსების წყაროების მიხედვით.

თავი X2.

ანგარიში 25 „ძირითადი საშუალებების ფონდი“

    მუხლი 114

 ანგარიში 25 „ძირითადი საშუალებების ფონდი“ მოიცავს ერთ სუბანგარიშს –250 „ძირითადი საშუალებების ფონდი“.

    მუხლი 115

 1. 250 სუბანგარიშზე აღირიცხება დაბანდებანი ძირითად საშუალებათა ფონდში, რომლებიც უშუალოდ იმყოფებიან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის განკარგულებაში. ძირითადი საშუალებების შეძენა, მშენებლობა, მიწათმოწყობის და ტყეთმოწყობის ახალი ობიექტების მოქმედებაში შეყვანა, რომელიც განხორციელებულია ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების, აგრეთვე საბიუჯეტო და მიზნობრივი შემოსავლებიდან მიღებული სახსრების ხარჯზე, აისახება 250 სუბანგარიშის კრედიტში და 01 ანგარიშის შესაბამისი სუბანგარიშების დებეტში.

 2. ძირითადი საშუალებების გასვლის, ლიკვიდაციის და უსასყიდლოდ გადაცემის დროს დებეტდება 250 და 020 სუბანგარიშები და კრედიტდება 01 ანგარიშის შესაბამისი სუბანგარიშები.

 3. 250 სუბანგარიშზე აღირიცხება აგრეთვე ტიპიური დაპროექტების დოკუმენტაციის ღირებულება, რომელიც ანგარიშებზე აისახება ძირითადი საშუალებების შემოსვლისა და გასვლის ოპერაციების ანალოგიურად.

თავი XI.

განაყოფი XI. „შემოსავლები“

თავი XI1.

ანგარიში 40 „შემოსავლები“

    მუხლი 116

40 ანგარიში მოიცავს შემდეგ სუბანგარიშებს:

ა) 400 „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“;

ბ) 401 „მომავალი პერიოდის შემოსავლები“.

    მუხლი 117

1. 400 სუბანგარიშზე „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“, აღირიცხება საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მყიდველებსა და შემკვეთებზე ჩაბარებული (მიწოდებული) პროდუქციის, სამუშაოებისა და მომსახურების ღირებულება; შემოსავლები გამოუყენებელი ძირითადი საშუალებების, ნედლეულისა და მასალების, სხვა მატერიალური ფასეულობების რეალიზაციის შედეგად.

2. პროდუციის, სამუშაოების, მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებული შემოსავლებისა და გაწეული ხარჯების აღრიცხვაში საჯარო სამართლის იურიდიული პირი იყენებს დარიცხვის მეთოდს.

3. შესაბამისი დოკუმენტების საფუძველზე, რომლებიც ადასტურებენ პროდუქციის, სამუშაოებისა და გაწეული მომსახურების მყიდველებისათვის (შემკვეთებისათვის) ჩაბარებას (მიწოდებას), მზა პროდუქციის, სამუშაოებისა და მომსახურების ღირებულება გასაყიდი (სარეალიზაციო) ფასებით აისახება 151 სუბანგარიშის „ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან“ დებეტში (დღგ ჩათვლით), 400 სუბანგარიშის „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“ კრედიტში (დღგ გარეშე) და 174 სუბანგარიშის „გადასახდელი დღგ“ კრედიტში (დღგ თანხით). იმავდროულად მიწოდებული (ჩაბარებული) პროდუქცია, სამუშაოები და მომსახურება ფაქტიური თვითღირებულებით (ხოლო სოფლის მეურნეობის პროდუქცია – გეგმური თვითღირებულებით) ჩამოიწერება 400 სუბანგარიშის „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“ დებეტში და შესაბამისად 040 და 080 სუბანგარიშების კრედიტში.

4. პროდუქციის, სამუშაოების, მომსახურების რეალიზაციიდან მიღებული ფინანსური შედეგი (შემოსავლების გადამეტება ხარჯებზე ან პირიქით) აისახება შესაბამისად 400 სუბანგარიშის „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“ დებეტში და 410 სუბანგარიშის „მოგება და ზარალი“ კრედიტში ან 410 სუბანგარიშის დებეტში და 400 სუბანგარიშის კრედიტში.

5. 400 სუბანგარიშის ანალიზური აღრიცხვა ხორციელდება მრავალსვეტებიან ბარათებში სამუშაოებისა და მომსახურების სახეების მიხედვით.

    მუხლი 118

1. 401 სუბანგარიშზე „მომავალი პერიოდის შემოსავლები“ აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შემოსავლები, რომელიც მიღებულია მიმდინარე პერიოდში მაგრამ მიეკუთვნება მომავალ საანგარიშო პერიოდებს, მაგალითად, წინასწარ ანაზღაურებული მომსახურება, წინასწარ მიღებული საიჯარო ქირა და სხვა წინასწარ მიღებული თანხები.

2. იმ პერიოდის დადგომისთანავე, რომელსაც მიეკუთვნება მომავალი პერიოდის შემოსავლების სუბანგარიშზე რიცხული თანხები, 401 სუბანგარიშიდან გადაიტანება საანგარიშო პერიოდის შემოსავლების ანგარიშზე, რაც აისახება 401 სუბანგარიშის დებეტში და 400 სუბანგარიშის კრედიტში.

3. 401 სუბანგარიშის ანალიზური აღრიცხვა ხორციელდება მრავალსვეტებიან ბარათებში.

თავი XII.

ანგარიში 41 „მოგება-ზარალი“

    მუხლი 119

41-ე ანგარიშზე აღირიცხება საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მოგება და ზარალი, აგრეთვე საანგარიშო წლის გაუნაწილებელი მოგება და დაუფარავი ზარალი (სუბანგარიში 410, 411, 412). ამ ანგარიშზე აღირიცხება ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ფინანსური შედეგი (შემოსავლების გადაჭარბება ფაქტიურ ხარჯებზე ან ფაქტიური ხარჯების გადაჭარბება შემოსავლებზე), რომელიც მიღებულია გამოშვებული პროდუქციის, შესრულებული სამუშაოებისა და გაწეული მომსახურების რეალიზაციის შედეგად.

    მუხლი 120

1. 410 სუბანგარიშის კრედიტში იწერება შემოსავლების გადაჭარბება ფაქტიურ ხარჯებზე 400 სუბანგარიშის „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“ დებეტთან კორესპონდენციით.

2. 410 სუბანგარიშის დებეტში იწერება ფაქტიური ხარჯების გადაჭარბება შემოსავლებზე 400 სუბანგარიშის „საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები“ კრედიტთან კორესპონდენციით.

3. 410 სუბანგარიშზე აღირიცხება აგრეთვე ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციულ-სამმართველო და კომერციული ხარჯები, საპროცენტო ხარჯები და საპროცენტო შემოსავლები; ზარალი ფინანსური დაბანდებებიდან და გაცემული სესხების ჩამოწერიდან; შემოსავლები გრძელვადიანი და მოკლევადიანი ფინანსური დაბანდებებიდან, გაუთვალისწინებელი შემოსავლები (მიღებული ჯარიმები, საურავები, საპირგამტეხლო და სხვა სახის სანქციები ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის, ასევე თანხები მიყენებული ზარალის ასანაზღაურებლად; შემოსავლები, რომლებიც მიღებულია ადრე ზარალში ჩამოწერილი უიმედო დებიტორული დავალიანების დასაფარავად; გასული წლების მოგება, რომელიც გამოვლენილია სამეურნეო წელს; სტიქიური უბედურების, ხანძრის, ავარიის და სხვა საგანგებო შემთხვევებისას წარმოქმნილი ზარალის დასაფარავად შემოსული სადაზღვევო თანხები; კურსებს შორის დადებითი სხვაობა უცხოურ ვალუტაში ოპერაციების მიხედვით და სხვ.); გაუთვალისწინებელი ხარჯები (გადახდილი ჯარიმები, საპირგამტეხლო და სხვა სანქციები ხელშეკრულების პირობების დარღვევისათვის; მიყენებული ზარალისათვის გადახდილი თანხები; ძირითადი და საბრუნავი საშუალებების ჩამოწერები (ჩამოფასების, გაფუჭების, დანაკლისების, დატაცებების შედეგად, რომელიც გაფორმებულია სათანადო დოკუმენტებით); უიმედო დებიტორული დავალიანებების ჩამოწერით გამოწვეული ზარალი; ზარალი ადრე მისჯილი ვალების ჩამოწერით დანაკლისებისა და დატაცებების მიხედვით, რომლებზედაც დაბრუნებულია აღმასრულებელი დოკუმენტები სასამართლოს მიერ დამტკიცებული აქტებით მოპასუხის გადახდისუუნარობისა და მისი ქონების ამოღების შეუძლებლობის გამო; სასამართლო და საარბიტრაჟო ხარჯები; ზარალი გასული წლების ოპერაციების მიხედვით, რომელიც გამოვლენილია მიმდინარე წელს და რომელთა მიკუთვნებაც გასულ წლებთან დადასტურებულია დოკუმენტალურად; ზარალი სტიქიური უბედურების ხანძრის, ავარიის და სხვა საგანგებო შემთხვევების შედეგად, კურსებს შორის უარყოფითი სხვაობა უცხოურ ვალუტაში ოპერაციების მიხედვით და სხვ.)

    მუხლი 121

411 სუბანგარიშზე „გაუნაწილებელი მოგება“ აღირიცხება გასულ წლებში მიღებული მოგების გაუნაწილებელი თანხები, აგრეთვე საანგარიშო წლის მოგების თანხა, რომელიც დარჩა გაუნაწილებელი. ამ სუბანგარიშის კრედიტში აისახება გაუნაწილებელი მოგების თანხა 410 სუბანგარიშის დებეტთან კორესპონდენციით, ხოლო დებეტში გაუნაწილებელი მოგების გამოყენება შესაბამის სუბანგარიშებთან კორესპონდენციით.

    მუხლი 122

412 სუბანგარიშზე „დაუფარავი ზარალი“ აღირიცხება გასული წლებისა და საანგარიშო წლის ზარალის თანხები. ამ ანგარიშის დებეტში აისახება დაუფარავი ზარალის თანხა 410 სუბანგარიშის კრედიტთან კორესპონდენციით, ხოლო კრედიტში ზარალის დაფარვა (ჩამოწერა) შესაბამის სუბანგარიშებთან კორესპონდენციით.

თავი XIII

ბალანსგარეშე ანგარიშები

    მუხლი 123

 ბალანსგარეშე ანგარიშებებზე აღირიცხება მატერიალური ფასეულობანი, რომლებიც დროებით იმყოფება დაწესებულებაში და არ ეკუთვნის მას (იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებები, პასუხსაგებ შენახვაზე ან გადასამუშავებლად მიღებული მატერიალური ფასეულობანი), აგრეთვე მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები, დასასვენებელი სახლებისა და სანატორიუმების საგზურები და სხვა. ბალანსგარეშე ანგარიშებზე აღრიცხვა წარმოებს მარტივი წესით.

    მუხლი 124

 ბალანსგარეშე ანგარიშებზე აღრიცხული ყველა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის და იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების ინვენტარიზაცია წარმოებს იმავე წესით და იმავე ვადებში, რომელიც დადგენილია ბალანსში ასახული ფასეულობისათვის. აღნიშნული ფასეულობების აღსარიცხავად გამოიყენება შემდეგი ბალანსგარეშე ანგარიშები:

 ა) 01 „იჯარით არებული ძირითადი საშუალებები“;

 ბ) 02 „პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები“;

 გ) 03 „მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები“

 დ) 04 „გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება“;

 ე) 05 „მოსწავლეთა და სტუდენტთა დავალიანება დაუბრუნებელი მატერიალური ფასეულობების გამო“;

 ვ) 06 „გარდამავალი სპორტული პრიზები და თასები“;

 ზ) 07 „სამხედრო ტექნიკის სასწავლო საგნები“.

    მუხლი 125

 1. 01 ანგარიშზე „იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებები“, აღირიცხება ის ძირითადი საშუალებები, რომლებიც მიღებულია იჯარით გარეშე ორგანიზაციებიდან სათანადო ხელშეკრულებებით, საიჯარო ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული ღირებულებით.

 2. იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს მოიჯარეებისა და ძირითად საშუალებათა თითოეული ობიექტის მიხედვით (მოიჯარის საინვენტარო ნომრებით) მატერიალურ ფასეულობათა რაოდენობრივ-თანხობრივი აღრიცხვის ბარათებზე.

    მუხლი 126

 1. 02 ანგარიშზე „პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური ფასეულობები“, აღირიცხება სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობანი, რომლებიც დაწესებულებების მიერ მიღებულია პასუხსაგებ შენახვაზე. ამ ფასეულობათა ჯგუფში შევა აგრეთვე ხელშეკრულებით სამეცნიერო-კვლევითი და საკონსტრუქტორო სამუშაოების შესასრულებლად შეძენილი სპეცმოწყობილობა.

 2. პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს ორგანიზაცია-მესაკუთრის, ფასეულობათა სახეების, ხარისხის და შენახვის ადგილების მიხედვით, როგორც სახელშეკრულებო, ისე შეძენის ფასებით.

 3. მოცემულ ანგარიშზე აღირიცხება აგრეთვე გადასამუშავებლად მიღებული ნედლეული და მასალები ხელშეკრულებით გათვალიწინებულ ფასებში. ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს დამკვეთების, მასალების სახეების, ხარისხისა და მისი ადგილსამყოფელის მიხედვით.

 4. 02 ანგარიშის აღრიცხვა წარმოებს მატერიალურ ფასეულობათა რაოდენობრივ-თანხობრივი აღრიცხვის ბარათებში.

    მუხლი 127

 03 ანგარიშზე „მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები“ აღირიცხება შესანახად მიღებული და საქვეანგარიშოდ გაცემული მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები (საქვითარო წიგნაკები, ატესტატები, დიპლომები, პირადობის მოწმობების ბლანკები და ა. შ.) საქართველოს სამინისტროებისა და უწყებების მიერ დამტკიცებული ჩამონათვალე ბის შესაბამისად.

 2. მკაცრი აღრიცხვის ბლანკების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს ბლანკების სახეებისა და მათი შენახვის ადგილების მიხედვით ბლანკების აღრიცხვის დავთარში.

    მუხლი 128

 1. 04 ანგარიშზე „გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება“ აღირიცხება გადახდისუუნარო დებიტორების დავალიანება, მათი ჩამოწერის მომენტიდან ხუთი წლის განმავლობაში მათზე მეთვალყურეობისა და მოვალეთა ქონებრივი მდგომარეობის შეცვლის შემთხვევაში დავალიანების შესაძლო ამოღების მიზნით. ამ დავალიანების დასაფარავად მიღებული თანხები ჩამოიწერება 04 ანგარიშიდან და ექვემდებარება შესაბამისი ბიუჯეტის შემოსავალში შეტანას.

 2. ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს მიმდინარე ანგარიშებისა და ანგარიშსწორებების აღრიცხვის დავთარში მოვალეების (გადამხდელების) გვარის, სახელისა და მამის სახელის მითითებით.

    მუხლი 129

 1. 05 ანგარიშზე „მოსწავლეთა და სტუდენტთა დავალიანება დაუბრუნებელი მატერიალური ფასეულობების გამო“ აღირიცხება მოსწავლეებისა და სტუდენტების ის დავალიანებებები, რომლებიც წარმოშობილია მათ მიერ ფორმის ტანსაცმლის, თეთრეულის, ხელსაწყოებისა და სხვა ფასეულობების დაუბრუნებლობით.

 2. სასწავლებლებიდან წასულ მოსწავლეებსა და სტუდენტებზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების ბალანსიდან ჩამოწერა ხდება მათი გარიცხვის (გასვლის) ბრძანების საფუძველზე. მოსწავლეებისა და სტუდენტების მიერ დაუბრუნებელი მატერიალური ფასეულობანი აიღება ბალანსგარეშე აღრიცხვაში (ანგარიშზე) და წარედგინება მათ სარჩელი დადგენილი წესით.

 3. 05 ანგარიშის ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს მიმდინარე ანგარიშებისა და ანგარიშსწორებების აღრიცხვის დავთარში თითოეული მოსწავლისა და სტუდენტის მიხედვით.

    მუხლი 130

 1. 06 ანგარიშზე „გარდამავალი სპორტული პრიზები და თასები“ აღირიცხება სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ დაწესებული მათგან მიღებული გარდამავალი პრიზები, დროშები, თასები მოცემულ დაწესებულებაში ისინი აღირიცხება მათი ყოფნის მთელი პერიოდის განმავლობაში.

 2. ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს თითოეული საგნისა და ღირებულების მიხედვით მატერიალური ფასეულობების რაოდენობრივ-თანხობრივი აღრიცხვის დავთარში ან ბარათებზე.

    მუხლი 131

 1. 07 ანგარიშზე „სამხედრო ტექნიკის სასწავლო საგნები“ აღირიცხება სამხედრო ტექნიკას მიკუთვნებული ყველა სახის საგნები და მოწყობილობა, რომლებიც იმყოფებიან ტირებში, სპორტულ სასროლებში, სასწავლებლების სამხედრო დისციპლინის კაბინეტებში და ა.შ.

 2. ამ საგნების ანალიზური აღრიცხვა წარმოებს მათი დასახელების, ადგილსამყოფელისა და მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების მიხედვით მატერიალურ ფასეულობათა რაოდენობრივ-თანხობრივი აღრიცხვის დავთარში.

 

დანართი №1

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმა

სინთეზური

ანგარიშის

დასახელება

სინთეზური ანგარიშის

ნომერი

სუბანგარიშის დასახელება

სუბანგარიშის

ნომერი

 

 

 

 

განაყოფი I. ძირითადი საშუალებები, არამატერიალური აქტივები და ფინანსური დაბანდებები

 

 

ძირითადი

საშუალებები

01

შენობები..............................................................................................

 010

 

 

ნაგებობები .........................................................................................

 011

 

 

გადამცემი მოწყობილობები .......................................................

 012

 

 

მანქანები და მოწყობილობები .........................................................

013

 

 

მიწის ნაკვეთები ..............................................................................

014

 

 

სატრანსპორტო საშუალებები .......................................................

015

 

 

ინსტრუმენტები და სამეურნეო ინვენტარი ..................................

016

 

 

მუშა და პროდუქტიული პირუტყვი ..............................................

017

 

 

საბიბლიოთეკო ფონდები ................................................................

018

 

 

სხვა ძირითადი საშუალებანი ......................................................

019

ძირითადი

საშუალებების ცვეთა

02

ძირითადი საშუალებების ცვეთა ....................................................

020

ფინანსური დაბანდე-ბები და არამატერია-ლური აქტივები

03

ფინანსური დაბანდებები ....................................................................

030

 

 

არამატერიალური აქტივები .............................................................

031

 

 

განაყოფი II. მატერიალური მარაგები

 

 მზა პროდუქცია

04

მზა პროდუქცია ...............................................................................

040

მოწყობილობა და სამშენებლო მასალები

05

დასადგმელი მოწყობილობა ...........................................................

050

 

 

სამშენებლო მასალები ....................................................................

051

მასალები და კვების პროდუქტები

 

06

 

ნედლეული და მასალები ................................................................

 

060

 

 

მასალები სასწავლო, სამეცნიერო და სხვა

მიზნებისათვის ....................................................................................

 

 061

 

 

კვების პროდუქტები .........................................................................

062

 

 

მედიკამენტები და შესახვევი საშუალებები

063

 

 

სამეურნეო მასალები და საკანცელარიო ნივთები

064

 

 

სათბობი, საწვავი და საცხები მასალები .......................................

065

 

 

სათადარიგო ნაწილები .....................................................................

066

 

 

სხვა მატერიალური ფასეულობები .................................................

067

 

 

განაყოფი: III. მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები

 

მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები

07

მცირეფასიანი საგნები საწყობში .................................................

070

 

 

მცირეფასიანი საგნები ექსპლოატაციაში........................................

071

 

 

განაყოფი IV. დანახარჯები წარმოებაზე  და სხვა მიზნებისათვის

 

ეკონომიკურ საქმიანობაზე გაწეული ხარჯები წარმოებაზე და სხვა მიზნებისათვის

 

 

 

 

08

 

 

 

დანახარჯები პროდუქციის გამოშვებაზე და

მომსახურების გაწევაზე ..................................................................

 

 

 

 

080

 

 

 

 

კაპიტალური ხარჯები მატერიალურ-ტექნიკური

ბაზის განვითარების ფონდიდან .......................................................

 

081

 

 

განაყოფი V. ფულადი სახსრები

 

მიმდინარე

ანგარიშები ბანკში

09

ანგარიშსწორების ანგარიში ...........................................................

090

 

 

 

საბიუჯეტო და მიზნობრივი შემოსავლების მიმდი-

ნარე ანგარიში ...................................................................................

091

 

 

სავალუტო ანგარიში ......................................................................

092

სალარო

12

სალარო .............................................................................................

120

 

 

განაყოფი VI. ანგარიშსწორებანი

 

ანგარიშსწორებანი მიმწოდებლებთან, მყიდველებთან და დამკვეთებთან

 

 

 

15

ანგარიშსწორებანი მიმწოდებლებთან და მოიჯა-

 

 

 

 

რეებთან .............................................................................................

150

 

 

ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან............................................................................................

151

 

 

გადახდილი დღგ ..............................................................................

152

ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან

16

ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან

160

 

 

ანგარიშსწორებანი მივლინებით ...............................................

161

ანგარიშსწორებანი სხვადასხვა დებიტორებთან და

კრედიტორებთან

17

ანგარიშსწორებანი დანაკლისებით .................................................

170

 

 

 

 

ანგარიშსწორებანი სოციალური დაზღვევის

ერთიან სახელმწიფო ფონდთან ................................................

171

 

 

გადასახდელი მოგების გადასახადი ................................................

172

 

 

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი ........................................

173

 

 

გადასახდელი დღგ ..............................................................................

174

 

 

სხვა საგადასახადო ვალდებულებები ................................................

175

 

 

ანგარიშსწორებანი დეპონენტებთან ...................................................

177

 

 

ანგარიშსწორებანი სხვადასხვა დებიტორებთან და კრედიტორებთან.......................................................................................

178

ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან და

სტიპენდიანტებთან

 

18

 

 

ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან ...............................

 

180

 

 

ანგარიშსწორებანი სტიპენდიანტებთან ......................................

181

 

 

ანგარიშსწორებანი ნებაყოფლობითი დაზღვევით

184

 

 

ანგარიშსწორებანი აღმასრულებელი ფურცლით

და სხვა დაკავებებით ...........................................................

187

 

 

განაყოფი VII. ხ ა რ ჯ ე ბ ი

 

ბიუჯეტის

ხარჯები

20

ბიუჯეტის ხარჯები დაწესებულებების შენახვისა

და სხვა ღონისძიებებისათვის .........................................

 

200

 

 

ბიუჯეტიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები ….....................…

202

 

 

მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული ხარჯები

დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის ...........................................................................................................

203

 

 

მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები.......................................................................

 

204

სხვა ხარჯები

21

გასანაწილებელი ხარჯები ...................................................

210

 

 

განაყოფი VIII. დაფინანსება

 

დაფინანსება

23

ბიუჯეტიდან დაფინანსება დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის ........................................................

 

230

 

 

 

 

ბიუჯეტიდან დაფინანსება კაპიტალური ხარჯებისათვის ...............................................................................................

231

 

 

 

 

 

 

 

 

განაყოფი IX. ფონდები და მიზნობრივი

დანიშნულების სახსრები

 

 

ფონდები და მიზნობ-რივი დანიშნულების სახსრები

24

მატერიალური წახალისებისა და სოციალური დახმარების ფონდი ................................................................................................

240

 

 

 

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განვითარების

ფონდი ...........................................................................................

241

 

 

ბანკის კრედიტები ..............................................................................

242

 

 

 

 

მიზნობრივი შემოსავლები დაწესებულების შენახვისა და სხვა ღონისძიებებისათვის .................................................................

243

ძირითადი საშუალებებისა და არამატერიალური აქტივების ფონდები

25

ძირითადი საშუალებების ფონდი .....................................................

250

 

 

განაყოფი X. შესრულებული და მყიდველებზე ჩაბარებული პროდუქცია, სამუშაოები, მომსახურება

 

 

 

 

 

შემოსავლები

40

საანგარიშო პერიოდის შემოსავლები ..................................

400

 

 

მომავალი პერიოდის შემოსავლები.......................................

401

მოგება და

ზარალი

41

მოგება და ზარალი ...........................................................

410

 

 

გაუნაწილებელი მოგება .............................................................

411

 

 

დაუფარავი ზარალი ..........................................................

412

 

 

ბალანსგარეშე ანგარიშები

 

 

 

იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებები ...................

01

 

 

პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიალური

ფასეულობები ...................................................................

02

 

 

მკაცრი აღრიცხვის ბლანკები ..........................................

03

 

 

 

 

გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავა-

ლიანება .............................................................................

04

 

 

გარდამავალი სპორტული პრიზები და თასები ...........

06

 

 

სამხედრო ტექნიკის სასწავლო საგნები ...........................

07

 


 

დანართი 2

 

 

ფორმა -031

 

 

 

მემორიალური ორდერი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დამაგროვებელი უწყისი -----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ორგანიზაციის დასახელება) -----------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---------------------200---- წ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------- სუბანგარიშის დამაგროვებელი უწყისი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბანკის ამონაწერი ან მოლა-

სუბანგარიშის დებეტი

 

 

რიგზე

რის ანგარიშის თარიღი

სუბანგარიშების კრედიტი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯამი

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 სულ

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთი თვის დასაწყიში

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ნაშთი თვის ბოლოს

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბრუნვის თანხა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა 031 უკანა მხარე

 

 

 

რიგზე

 

ბანკის ამონაწერის

ან მოლარის ანგარიშის თარიღი

 

 

სუბანგარიშის კრედიტი

 

 

 

 

 

 

 

მეორე ჩანაწერი

 

 

სუბანგარიშის დებეტი

 

 

 

 

 

 

 

დ.

დ.

დ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ჯამი

კ.

კ.

კ.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ს უ ლ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              შემსრულებელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეამოწმა აღრიცხვის

 

 

 

 

 

 

  (თანამდებობა)

   (ხელმოწერა)

    (ხელმოწერის გაშიფვრა)

ჯგუფის ხელმძღვანელმა (ხელმოწერა)

 (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     მთავარი ბუღალტერი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი

 

 

გვერდზე

 

 

 

  (ხელმოწერა)

        (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 3

 

 

 

 ფორმა 032

                                   ორგანიზაციის დასახელება

 

 

 

 

მემორიალური ორდერი 5

------------------------------------------- 200----- წ.

ხელფასებისა და სტიპენდიების საანგარიშსწორებო უწყისების ნაერთი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემსრულებელი -------------------  ------------------  -------------------

 

სუბანგარიშის

დებეტი

სუბანგარიშის

კრედიტი

თანხა

 

                               (თანამდებობა)   (ხელმოწერა)       (ხელმოწერის

                                                                                               გაშიფვრა)

 

დარიცხულია ხელფასი

200

180

 -

შეამოწმა აღრიცხვის          -------------------  ---------------------------

დარიცხულია სტიპენდიები

200

181

 -

ჯგუფის ხელმძღვანელმა   (ხელმოწერა)    (ხელმოწერის გაშიფვრა)

დარიცხულია დახმარებები შრომისუუნარობის გამო

200

180

-

 

დაკავებულია გადასახადები

180

171, 173

 -

მთავარი ბუღალტერი ----------------   ---------------------------------

დეპონირებული შრომის ანაზღაურების თანხები

180

177

 -

                                        (ხელმოწერა)         (ხელმოწერის გაშიფვრა)

დარიცხულია სოციალური უზრუნველყოფის ერთიანი

 

 

 

 

სახელმწიფო ფონდის სასარგებლოდ

080, 200

171

 -

 

დაკავებულია ხელფასიდან სოცუზრუნველყოფის ერთიანი

 

 

 

 დანართი ----------------- გვერდზე

სახელმწიფო ფონდის სასარგებლოდ

180

171

 

 

დაკავებულია ნებაყოფლობითი დაზღვევით

180

184

 -

 

დაკავებულია ბანკის სესხი

180

187

 -

 

დაკავებულია აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა

 

 

 

 

დაკავებებით

180

187

 -

 

 

 

 

 

 

 ს უ ლ

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 ფორმა 032 უკანა მხარე

ორგანიზაციის დასახელება

უწყისის

დ ა რ ი ც ხ უ ლ ი ა

 

შტატის მუშაკები

შტატგარეშე

მუშაკები

დახმარება დროებითი

შრომისუუნარობის

გამო

ავანსი თვის

1 ნახევრი-სათვის

 

 

 

 

 

ს უ ლ

 

 

დღეები

თანხა

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ფორმა 032 გაგრძელება

დ ა კ ა ვ ე ბ უ ლ ი ა

გასაცემი

თანხა

 

 

 

 

 

საშემოსა-

ვლო

გადასა-

ხადი

აღმასრუ-

ლებელი

ფურც-

ლით

კრედიტით

(ნაყიდი)

საქონელზე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სულ

აკავებუ-

ლია

კრედიტი

 

 

 

 

 

 

 

 

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 4

 

 

ფორმა 033

 

ორგანიზაციის დასახელება

 

 

მემორიალური ორდერი 6

 

 

 

200----- წ.

 

 

 

 

 

                                        სხვადასხვა ორგანიზაციებთან

                                            ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი

 

რიგზე

 

თარიღი

 

საბუთის

 

მომწოდებლის

დასახელება

ნაშთი თვის დასაწყისში

სუბანგარიშით

სუბანგარიშის დებეტი

სუბანგარიშის კრედიტი

 

თარიღი

საგადა-სახდო დავალების

სუბანგარიშის კრედიტი

 

სულ

 

თარიღი

საბუთის

ნომერი

 

თანხა

 

დებეტი

კრედიტი

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა 033 უკანა მხარე

 

სუბანგარიშის დებეტი

მეორადი ჩანაწერი

ნაშთი თვის ბოლოს

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დ.

დ.

დ.

დებეტი

კრედიტი

 

კ.

კ.

კ.

 

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემსრულებელი ---------------------    ---------------------     -----------------------------------   შეამოწმა აღრიცხვის    ----------------------

 

 

 

 

 

                                (თანამდებობა)          (ხელმოწერა)            (ხელმოწერის გაშიფვრა)       ჯგუფის ხელმძღვანელმა    (ხელმოწერა)

 (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 

მთავარი ბუღალტერი

 

 

 

 

 

 

 დანართი

 

ფურცელზე

 

 

 

 

         (ხელმოწერა)

 

 (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 დანართი 5

 

 

 

 ფორმა 034

 ორგანიზაციის დასახელება

 

 

მემორიალური ორდერი 7

 

 

 

 

 

 

 

200---- წ.

 

 

 

 

 

გეგმიური გადასახდელების წესით ანგარიშსწორებათა

დამაგროვებელი უწყისი

 

რიგზე

თარიღი

საბუთის

მომწოდებლის

დასახელება

ნაშთი თვის დასაწყისში

სუბანგარიშით

სუბანგარიშის დებეტი

სუბანგარიშის კრედიტი

თარიღი

საგადასახდელო დავალების

სუბანგარიშის კრედიტი

სულ

თარიღი

საბუთის

ნომერი

თანხა

დებეტი

კრედიტი

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა 034 უკანა მხარე

სუბანგარიშის დებეტი

მეორადი ჩანაწერი

ნაშთი თვის ბოლოს

 

 

 

 

 

 

 

 

დ.

დ.

დ.

დებეტი

კრედიტი

კ.

კ.

კ.

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შემსრულებელი ------------------- -------------------------- ------------------------------------------ შეამოწმა აღრიცხვის ---------------------

 

 

 

 

                                (თანამდებობა)            (ხელმოწერა)         (ხელმოწერის გაშიფვრა)          ჯგუფის ხელმძღვანელმა     (ხელმოწერა)

 (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 მთავარი ბუღალტერი

 

 

 

 

 

 

 დანართი

 

ფურცელზე

 

 

 

 

      (ხელმოწერა)

 

              (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 6

         ორგანიზაცის დასახელება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ფორმა035

 

 

 

 

მემორიალური ორდერი 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200-------წ.

 

 

 

 

 

 

ანგარიშვალდებულ პირებთან ანგარიშსწორებათა დამაგროვებელი უწყისი

 

 

 

რიგზე

 

 

 

 

 

საავანსო

ანგარი-

შის

 

 

 

 

დაწესე-

ბულების

კოდი

 

 

 

 

ანგარიშვალდებული

პირის გვარი, სახელი

მამის სახელი

 

 

 

 

ნაშთი თვის დასაწყისში

სუბანგარიშით 160

გაცემულია ანგარიშქვეშ და

დაბრუნებულია გადახარჯვით

სუბანგარიშის დებეტი

ავანსის გამოუყენებელი

თანხის დაბრუნება

დავალია-

ნების

თარიღი

 

 

დებეტი

 

 

 

კრედიტი

 

 

 

თარიღი

 

 

სუბანგა-

რიშის

კრედიტი

 

 

თარიღი

 

 

სუბანგა-

რიშის

კრედიტი

 

 

თარიღი

 

 

სუბანგარიშის

კრედიტი 160

სუბანგარიშის

დებეტი

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაგრძელება

 

დამოწმ.

ხარჯების

აღრიცხვის

თანხა

სუბანგარიშის დებეტი

მეორადი ჩანაწერი

ნაშთი თვის

ბოლოს

საცნობარო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დ.

დ.

დ.

გაცემულია

დღიური მივ-

ლინების დროს

კ.

 

 

კ.

 

 

კ.

 

 

დებეტი კრედიტი

კრედიტი

სუბანგა-რიშით 160

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 შემსრულებელი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    (თანამდებობა)

 

        (ხელმოწერა)

 

              (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მთ. ბუღალტერი ----------------------

 

 

შეამოწმა აღრიცხვის

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჯგუფის ხელმძღვანელმა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (ხელმოწერა)

 (ხელმოწერის გაშიფვრა)

 

 

 

 

დანართი

 

 

ფურცელზე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დანართი 7

 

 

ფორმა036

            ორგანიზაციის დასახელება

 

 

 

მემორიალური ორდერი 9

 

 

 

 200----- წ.

 

 

 

ძირითადი საშუალებების გასვლისა და გადაადგილების

დამაგროვებელი უწყისი

 

რიგზე

 

 

თარიღი

 

საბუთის

ნომერი

 

საბუთის

დასახელება

 

მატერია-ლურად

პასუხისმგე-