"სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

"სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 296
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პრეზიდენტი.
მიღების თარიღი 02/06/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110603017, 03/06/2011
სარეგისტრაციო კოდი 310150000.08.002.016242
296
02/06/2011
ვებგვერდი, 110603017, 03/06/2011
310150000.08.002.016242
"სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პრეზიდენტი.
 

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №296

2011 წლის 2 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, „სამსახურებრივი ავტომანქანების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2000 წლის 11 აგვისტოს №364 ბრძანებულებაში (სსმ III, 2000 წ., №73, მუხ. 685) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებულების №2 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 

„დანართი №2

 

საქართველოს იმ სამინისტროებისა და უწყებების ჩამონათვალი, რომლებიც სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას სარგებლობენ ოპერატიული და სპეციალური დანიშნულების ავტომანქანებით

1. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.

2. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო.

3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.

4. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

5. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო.

6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო.

7. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო.

8. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო.

9. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო.

10. საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო.

11. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია.

12. საქართველოს დაზვერვის სამსახური.

13. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება –  საქართველოს პროკურატურა.

14.  საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური.

15. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების (გამგეობა, მერია) სამხედრო განყოფილებები.“.

2. ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

მ. სააკაშვილი

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.