საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1619
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 04/07/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 23, 24/07/2002
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.122
  • Word
1619
04/07/2002
სსმ, 23, 24/07/2002
020.000.000.05.001.001.122
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატება:

1. 1961 მუხლის სათაურსა და ტექსტში სიტყვები „სამხედრო კომისარიატში“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებაში“.

2. 1962 მუხლის:

ა) სათაურსა და პირველ ნაწილში სიტყვები „სამხედრო კომისარიატებში“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებებში“;

ბ) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.“;

გ) მე-2 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.“.

3. 1963 მუხლის:

ა) სათაურიდან და პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „და ახალწვეულთა“;

ბ) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.“;

გ) მე-2 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.“.

4. 1964 მუხლის:

ა) სათაურში სიტყვები „სამხედრო კომისარიატებში“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებებში“;

ბ) პირველ ნაწილში სიტყვები „სამხედრო კომისარიატების“ და „კომისარიატებში“ შესაბამისად შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებების“ და „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებებში“;

გ) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.“;

დ) მე-2 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.“.

5. 1965 მუხლის:

ა) სათაურში სიტყვები „სამხედრო კომისარიატებში“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებებში“;

ბ) პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „სამხედრო კომისარიატებსა და“, ხოლო სიტყვები „სამხედრო კომისარიატებში“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებებში“;

გ) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.“;

დ) მე-2 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით.“.

6. 1966 მუხლის:

ა) პირველი ნაწილიდან ამოღებულ იქნეს სიტყვები „მმართველობის ადგილობრივი ორგანოების სოციალური უზრუნველყოფის განყოფილებათა მეშვეობით“, ხოლო სიტყვები „სამხედრო კომისარიატებს“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებებს“;

ბ) მე-2 ნაწილში სიტყვები „რაიონულ (საქალაქო) სამხედრო კომისარიატებს“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებებს“;

გ) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.“;

დ) მე-2 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.“;

ე) მე-3 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით.“.

7. 197-ე მუხლის:

ა) პირველ ნაწილში სიტყვები „სამხედრო კომისარიატში“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებაში“;

ბ) პირველი ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.“;

გ) მე-2 ნაწილის სანქცია ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.“.

8. 220-ე მუხლის მე-2 ნაწილის პირველ ქვეპუნქტში სიტყვები „რაიონის (ქალაქის) სამხედრო კომისრებს“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილებების ხელმძღვანელებს“.

9. 239-ე მუხლში სიტყვების „ამ კოდექსის 1962–1966“ შემდეგ დაემატოს რიცხვი „197“, ხოლო სიტყვები „რაიონის (ქალაქის) სამხედრო განყოფილების უფროსი“ შეიცვალოს სიტყვებით „ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების სამხედრო განყოფილების ხელმძღვანელი“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს 2003 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 4 ივლისი.

№1619_რს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.