„საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ 1980 წლის 9 მაისის კონვენციასთან (კოტიფი) 1999 წლის 3 ივნისის ცვლილებების ოქმის ტექსტის თანახმად“ საქართველოს შეერთების თაობაზე

  • Word
„საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ 1980 წლის 9 მაისის კონვენციასთან (კოტიფი) 1999 წლის 3 ივნისის ცვლილებების ოქმის ტექსტის თანახმად“ საქართველოს შეერთების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 4984-რს
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 01/07/2011
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს პარლამენტის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 110711047, 11/07/2011
სარეგისტრაციო კოდი 480140000.09.001.016057
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
4984-რს
01/07/2011
ვებგვერდი, 110711047, 11/07/2011
480140000.09.001.016057
„საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ 1980 წლის 9 მაისის კონვენციასთან (კოტიფი) 1999 წლის 3 ივნისის ცვლილებების ოქმის ტექსტის თანახმად“ საქართველოს შეერთების თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (11/07/2011 - 27/09/2011)

საქართველოს პარლამენტის დადგენილება

„საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ 1980 წლის 9 მაისის კონვენციასთან (კოტიფი) 1999 წლის 3 ივნისის ცვლილებების ოქმის ტექსტის თანახმად“ საქართველოს შეერთების თაობაზე

საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება №5062 - ვებგვერდი, 06.10.2011წ.

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

1. საქართველო შეუერთდეს „საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ 1980 წლის 9 მაისის კონვენციას (კოტიფი) 1999 წლის 3 ივნისის ცვლილებების ოქმის ტექსტის თანახმად“.

საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება №5062 - ვებგვერდი, 06.10.2011წ.

2. „საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ კონვენციის 28-ე მუხლის §3-ის შესაბამისად საქართველო იტოვებს უფლებას, სრულად არ გამოიყენოს 28-ე მუხლის §1-ის და §2-ის დებულებები.

საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება №5062 - ვებგვერდი, 06.10.2011წ.

3. „საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ კონვენციის 24-ე მუხლისა და „მგზავრთა საერთაშორისო სარკინიგზო გადაყვანის შესახებ ხელშეკრულების თაობაზე ერთიანი ნორმების (CIV – კონვენციის დანართი A)“ პირველი მუხლის §6-ის შესაბამისად საქართველო გამოიყენებს ამ ერთიან ნორმებს მხოლოდ სადგურ გარდაბნიდან სადგურ კარწახამდე სახელმწიფო საზღვრამდე ორივე მიმართულებით, ამ ხაზის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ.

საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება №5062 - ვებგვერდი, 06.10.2011წ.

4. „ტვირთების საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ერთიანი ნორმების (CIM – კონვენციის დანართი B)“ პირველი მუხლის §6-ის შესაბამისად საქართველო გამოიყენებს ამ ერთიან ნორმებს საქართველოს სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის შემდეგ მონაკვეთებზე ორივე მიმართულებით:

ა) ფოთის ნავსადგურიდან ფოთის რკინიგზის სადგურამდე მონაკვეთი – 2,7 კმ;

ბ) ბათუმის ნავსადგურიდან ბათუმის რკინიგზის სადგურამდე მონაკვეთი – 1,9 კმ;

 გ) სადგურ გარდაბნიდან სადგურ კარწახამდე სახელმწიფო საზღვრამდე − 244 კმ (მისი ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ).

5. „საერთაშორისო სარკინიგზო გადაზიდვების შესახებ“ კონვენციის 42-ე მუხლის §1-ის შესაბამისად საქართველო სრულად არ გამოიყენებს შემდეგ დანართებს:

 ა) „ერთიანი ნორმები საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლაში ვაგონების გამოყენების შესახებ ხელშეკრულებებისათვის (CUV – კონვენციის დანართი D)“;

 ბ) „საერთაშორისო სარკინიგზო მიმოსვლაში ინფრასტრუქტურის გამოყენების შესახებ ხელშეკრულების ერთიანი ნორმები (CUI – კონვენციის დანართი E)“;

 გ) „ერთიანი ნორმები ტექნიკური სტანდარტების დამტკიცების და ერთიანი ტექნიკური ნორმების მიღების შესახებ, რომლებიც გამოიყენება საერთაშორისო გადაზიდვისათვის გამიზნული სარკინიგზო მოწყობილობებისათვის (APTU – კონვენციის დანართი F)“;

 დ) „საერთაშორისო მიმოსვლაში გამოყენებული სარკინიგზო მოწყობილობების ტექნიკური დაშვების შესახებ ერთიანი ნორმები (ATMF – კონვენციის დანართი G)“.

საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება №5062 - ვებგვერდი, 06.10.2011წ.

საქართველოს პარლამენტის

თავმჯდომარე                      . ბაქრაძე

თბილისი,

2011 წლის 1 ივლისი.

№4984-რს

შეტანილი ცვლილებები:

1. საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 27 სექტემბრის დადგენილება №5062 - ვებგვერდი, 06.10.2011წ.