„რეფერენდუმის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„რეფერენდუმის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 1746
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/11/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 26/11/2002
სარეგისტრაციო კოდი 010.180.000.04.001.001.146
  • Word
1746
19/11/2002
სსმ, 29, 26/11/2002
010.180.000.04.001.001.146
„რეფერენდუმის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ორგანული კანონი

�რეფერენდუმის შესახებ� საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

��� მუხლი 1

�რეფერენდუმის შესახებ� საქართველოს კანონის (პარლამენტის უწყებანი, №14, ივნისი, 1996) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

�საქართველოს ორგანული კანონი �რეფერენდუმის შესახებ��.

��� მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 19 ნოემბერი

№1746-Iს