საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1859
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 25/12/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 3, 17/01/2003
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.179
  • Word
1859
25/12/2002
სსმ, 3, 17/01/2003
020.000.000.05.001.001.179
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. 962 მუხლის პირველი აბზაცი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოს ნორმატიული აქტებით დადგენილ, ნავთობისა და გაზის რესურსებით სარგებლობის ლიცენზიით, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების ან ნავთობის, გაზის ან/და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის ლიცენზიითა და ნავთობისა და გაზის ოპერაციებთან, ნავთობის გადამუშავებასთან, გაზის დამუშავებასთან ან ნავთობის, გაზის ან/და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობასთან დაკავშირებული სამუშაოების წარმოების ნებართვით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა შეუსრულებლობა, –“.

2. 963 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

     „მუხლი 963. ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების ან ნავთობის, გაზის ან/და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის უნებართვოდ წარმოება

ნავთობისა და გაზის ოპერაციების, ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების ან ნავთობის, გაზის ან/და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის წარმოება საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოს ნებართვის გარეშე, –

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ასიდან სამას მინიმალურ ოდენობამდე.“.

3. 2293 მუხლს და 239-ე მუხლის 36-ე ნაწილს სიტყვების „ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების“ შემდეგ დაემატოს სიტყვები „და ნავთობის გადამუშავების, გაზის დამუშავების ან ნავთობის, გაზის ან/და ნავთობგაზპროდუქტების ტრანსპორტირების საქმიანობის“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 25 დეკემბერი.

№1859–

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.