საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2030
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 28/03/2003
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 9, 16/04/2003
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.217
  • Word
2030
28/03/2003
სსმ, 9, 16/04/2003
020.000.000.05.001.001.217
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984 წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) 239-ე მუხლის მე-18 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ამ კოდექსის 153-ე, 1531–1532, 1541–1542, 1551, 158-ე, 1581, 159-ე, 1591–1594, 163-ე, 1632 და 178-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და საქართველოს ეკონომიკის, მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტროს სისტემის უფლებამოსილი ორგანოები საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2003 წლის 28 მარტი.

№2030_IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.