მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე

  • Word
მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 06/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
მიღების თარიღი 06/01/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/01/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 27/08/2013
სარეგისტრაციო კოდი 430210000.22.022.016272
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
  • Word
06/ნ
06/01/2012
ვებგვერდი, 09/01/2012
430210000.22.022.016272
მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში
დროებით, ფაილს შესაძლოა გააჩნდეს ვიზუალური ხარვეზი, სრული ვერსიის სანახავად დააჭირეთ ფაილის გადმოწერას

პირველადი სახე (09/01/2012 - 16/02/2012)

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის

ბრძანება 06/ნ

201 2 წლის 6 იანვარი

 ქ. თბილისი

მოსწავლის პირადი საქმის ფორმის და ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წეს დამტკიცების თაობაზე

 „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №37 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ც2“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს მოსწავლის პირადი საქმის ფორმა ამ ბრძანების დანართი 1-ის შესაბამისად.

2. დამტკიცდეს „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესი” ამ ბრძანების დანართი 2-ის შესაბამისად.

3. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

. შაშკინი

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულების შესახებ:

ბაგა-ბაღის დასახელება:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ულტიდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილება :

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

მოსწავლის სკოლაში ჩარიცხვის საფუძველი:

 

ბრძანების

დასახელება

თარიღი

შენიშვნა

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

მოსწავლის სტატუსის შეჩერების/აღდგენის საფუძველი:

 

ბრძანების

დასახელება

თარიღი

შენიშვნა

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

მოსწავლის სკოლიდან ამორიცხვის საფუძველი:

 

ბრძანების

დასახელება

თარიღი

შენიშვნა

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

ინფორმაცია მოსწავლის მობილობის შესახებ:

 

 

კლასი

 

მიზეზი

მობილობის საფუძველი

ჩარიცხვის ბრძანების

 

შენიშვნა

თარიღი

გამომცემი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოსწავლის შესახებ მონაცემები დაწყებით საფეხურზე

მოსწავლის ფოტოსურათი

 

 ასაკი ––––––

კლასი პირველი:

 

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

წლიური შეფასება

აღწერა

შენიშვნა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ:

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაყვანილია მეორე კლასში ––––––––––––––––––––––ბრძანების №––––თარიღი –––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მეორე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

წლიური შეფასება

აღწერა

შენიშვნა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ:

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაყვანილია მესამე კლასში ––––––––––––––––––ბრძანების №–––––– თარიღი ––––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მესამე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

წლიური შეფასება

აღწერა

შენიშვნა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ:

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაყვანილია მეოთხე კლასში –––––––––––––––––ბრძანების № –––––– თარიღი –––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მეოთხე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

წლიური შეფასება

აღწერა

შენიშვნა

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ:

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაყვანილია მეხუთე კლასში ––––––––––––––––––ბრძანების № ––––– თარიღი ––––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მეხუთე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაყვანილია მეექვსე კლასში ––––––––––––––––––ბრძანების № –––––– თარიღი –––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მეექვსე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის დაწყებითი საფეხურის შეფასების შესახებ

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაძლია დაწყებითი საფეხური და გადაყვანილია მეშვიდე კლასში

––––––––––––––––––––––––––––––– ბრძანების № ––––––––– თარიღი –––––––––––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

მოსწავლის შესახებ მონაცემები საბაზო საფეხურზე

მოსწავლის ფოტოსურათი

 

 ასაკი ––––––

 

 

 

კლასი მეშვიდე:

 

 

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაყვანილია მერვე კლასში––––––––––––––––––––––ბრძანების №––––– თარიღი –––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მერვე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაყვანილია მეცხრე კლასში ––––––––––––––––––––ბრძანების № –––––– თარიღი ––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მეცხრე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაძლია საბაზო საფეხური ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

საბაზო ატესტატის № –––––––– გაცემის თარიღი ––––––––––

გადაყვანილია მეათე კლასში ––––––––––––––––––––––ბრძანების №––––– თარიღი ––––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

 

მოსწავლის შესახებ მონაცემები საშუალო საფეხურზე

მოსწავლის ფოტოსურათი

 

 ასაკი ––––––

 

 

კლასი მეათე:

 

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გადაყვანილია მეთერთმეტე კლასში –––––––––––––––ბრძანების № ––––– თარიღი –––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მეთერთმეტე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 გადაყვანილია მეთორმეტე კლასში ––––––––––––––––––ბრძანების № –––––თარიღი ––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

კლასი მეთორმეტე:

მონაცემები მოსწავლის წლიური შეფასების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები „ეროვნული სასწავლო გეგმით“ გათვალისწინებული საგნის/საგნების ექსტერნატის ფორმით დაძლევის შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები სხვადასხვა აქტივობებში მონაწილეობის შესახებ

აღწერა

პერიოდი

შედეგი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის მიმართ – გამოყენებული დისციპლინური სახდელისა და წახალისების ფორმების შესახებ:

აღწერა

ბრძანების ნომერი და თარიღი

ბრძანების გამომცემი ორგანო

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მონაცემები მოსწავლის საშუალო საფეხურის შეფასების შესახებ

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დაძლია საშუალო საფეხური –––––––––––––––––––––ბრძანების № –––––– თარიღი –––––––––––––––

 კლასის დამრიგებლის ხელმოწერა ბ.ა.

 

მონაცემები მოსწავლის გამოსაშვები გამოცდების შედეგების შესახებ:

 

საგანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეფასება

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

მოიპოვა სრული ზოგადი განათლების ––––––––––––––––––––––

 

ატესტატი №––––––––––––––––– თარიღი –––––––––––––––––––––

 

სკოლის დირექტორი ––––––––––––––––––––––––––––––– ბ.ა.

 

შენიშვნები: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

დანართი 2

                                მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესი

    მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი

1. მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების წესი (შემდგომში წესი) განსაზღვრავს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში (შემდგომში სკოლა) მოსწავლის პირადი საქმის წარმოებას.

2. პირადი საქმის წარმოების მიზანია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, სკოლაში ჩარიცხული მოსწავლეების შესახებ ინფორმაციის სისტემატიზაცია.

    მუხლი 2. მოსწავლის პირადი საქმე

1. მოსწავლის პირადი საქმე ასახავს ინფორმაციას მოსწავლის პირადი მონაცემების, მოსწავლის სკოლაში სწავლის განმავლობაში მისი შეფასებისა და აქტიურობის შესახებ.

2. მოსწავლის პირადი საქმის წარმოების მიზნით, შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა და მართვის ავტომატიზებული საშუალებები.

3. მოსწავლის პირად საქმეს უნდა დაერთოს „საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩასარიცხად წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 16 აგვისტოს №675 ბრძანებით პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტებით დამტკიცებული დოკუმენტები და წარმოადგენს მოსწავლის პირადი საქმის განუყოფელ ნაწილს.

4. მოსწავლის პირადი საქმის წარმოება იწყება მისი პირველ კლასში ჩარიცხვიდან და გრძელდება სკოლაში სწავლის განმავლობაში.

5. მოსწავლის პირადი საქმე სკოლაში ინახება 75 წლის განმავლობაში.

    მუხლი 3. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (შემდგომში სსსმ მოსწავლე) მოსწავლის პირადი საქმე

სსსმწ მოსწავლის პირად საქმეს გარდა ამ წესის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტებისა, დაერთვის:

ა) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა;

ბ) ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ჯგუფის ყველა შეხვედრაზე წარმოებული სხდომის ოქმები;

გ) სამედიცინო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობები.

    მუხლი 4. მოსწავლის პირადი საქმის წარმოებაზე უფლებამოსილი პირები

1. მოსწავლის პირადი საქმის დროულ შევსებასა და შევსებული ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებელია კლასის დამრიგებელი და დირექტორი.

2. მოსწავლის პირადი საქმის სკოლაში შენახვასა და დაცვაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს საქმისმწარმოებელი ან სკოლის დირექტორის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირი.

3. სკოლაში ამ წესის მოთხოვნების დაცვაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება დირექტორს.

    მუხლი 5. მოსწავლის პირადი საქმეში ცვლილების შეტანა

1. მოსწავლის პირადი საქმის შევსებისას, კლასის დამრიგებლის მიერ შეცდომის დაშვების შემთხვევაში, შეცდომის დამშვები პირი გრაფაში შენიშვნა აღნიშნავს შეცდომის შინაარსს, რასაც სკოლის დირექტორი ადასტურებს ხელმოწერით.

2. იმ გარემოებათა შეცვლისას, რაც საფუძვლად დაედო მოსწავლის პირად საქმეში მოსწავლის შესახებ პირადი ინფორმაციის შეტანას, კლასის დამრიგებელი ვალდებულია ამ ფაქტის შეტყობიდან 15 დღის ვადაში შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მოსწავლის პირად საქმეში, რასაც სკოლის დირექტორი ადასტურებს ხელმოწერით.

3. დაუშვებელია მოსწავლის პირად საქმეში ცვლილების შეტანა, გარდა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული შეთხვევბისა.

    მუხლი 6. მოსწავლის პირადი საქმის გატანა

 1. მოსწავლის პირადი საქმის დედნის გატანა დასაშვებია მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოსწავლის მობილობისას, მიმღები სკოლიდან წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის შემთხვევაში. გასაგზავნად გამზადებული მოსწავლის პირადი საქმე თავსდება კონვერტში, ფორმდება საფოსტო გზავნილად და მიმღებ სკოლას ეგზავნება დალუქულ მდგომარეობაში.

2. დაუშვებელია, მოსწავლის პირადი საქმის მოსწავლისათვის, მოსწავლის მშობლის, მეურვის, მზრუნველის, კანონიერი წარმომადგენლისათვის ან სხვა პირისათვის გადაცემა.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში სკოლაში, რომლიდანაც გადადის მოსწავლე, რჩება მოსწავლის პირადი საქმის, დირექტორის მიერ ბეჭდით დამოწმებული ასლი.

4. მოსწავლის მშობლის, მეურვის, მზრუნველის, კანონიერი წარმომადგენლის ან საამისოდ უფლებამოსილი პირის მიერ მოსწავლის პირადი საქმის გამოთხოვის შემთხვევაში გაიცემა დირექტორის ბეჭდით დამოწმებული ასლი, რომლის საფუძველზეც დაუშვებელია მოსწავლის სხვა სკოლაში ჩარიცხვა.

    მუხლი 7. მოსწავლის პირადი საქმის აღდგენა

1. მოსწავლის პირადი საქმის დაკარგვის/დაზიანების შემთხვევაში იგი უნდა აღდგეს. ამისათვის ივსება მოსწავლის ახალი პირადი საქმე და ხდება მონაცემების შედარება სხვა დოკუმენტებთან (საქართველოს ეროვნული არქივიდან გამოითხოვება მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების აღრიცხვის იმ წლების ჟურნალთა ასლები, რომელთა განმავლობაშიც პირი სწავლობდა სკოლაში). მოსწავლის პირად საქმეს, ამ შემთხვევაში, ეწერება "დუბლიკატი".

2. მოსწავლის პირადი საქმის აღდგენის მიზნით, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ღონისძიებებს ახორციელებს სკოლის საქმისმწარმოებელი ან სკოლის დირექტორის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირი.

3. ლტოლვილებს და იძულებით გადაადგილებული პირებს, ასევე უცხოეთის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების, ლიკვიდირებულ ან საგანმანათლებლო საქმიანობაშეწყვეტილ დაწესებულების მოსწავლეები, რომლებიც ვერ ახერხებენ მიღებული წინმსწრები განათლების დადასტურებას და რომელთა მიერ მიღებული წინმსწრები განათლებაც აღიარებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით, გაეხსნებათ მოსწავლის ახალი პირადი საქმე, რომელშიც კეთდება აღნიშვნა წინმსწრები განათლების კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარებისა და მისი დამადასტურებელი დოკუმენტების არარსებობის შესახებ.

    მუხლი 8. მოსწავლის პირადი საქმის საქართველოს ეროვნული არქივისათვის გადაცემა

მოსწავლის პირადი საქმე ამ წესის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ შესანახად გადაეცემა საქართველოს ეროვნულ არქივს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.