საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1193
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 18/12/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 36, 31/12/2001
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.009
  • Word
1193
18/12/2001
სსმ, 36, 31/12/2001
020.000.000.05.001.001.009
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დამატებების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატებები:

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 442 მუხლი:

     „მუხლი 442. უკანონო საექიმო ან ფარმაცევტული საქმიანობა

1. საექიმო ან ფარმაცევტული საქმიანობა სახელმწიფო ნებართვის (ლიცენზიის) გარეშე,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასი ლარის ოდენობით.

2. სამკურნალო საშუალების მომზადების, წარმოების, ვარგისობის ვადების, შეძენის (შესყიდვის), შენახვის, აღრიცხვის, გაცემის (რეალიზაციის), ხარისხის კონტროლის, სტანდარტიზაციის, სერტიფიცირების, შეფუთვის, მარკირების, გადაზიდვა-გადაგზავნის, ექსპორტ-იმპორტის, რეექსპორტის, განადგურების დადგენილი წესების დარღვევა ან/და ფარმაცევტული საქმიანობის განხორციელება არასპეციალისტის მიერ, აგრეთვე ფალსიფიცირებული ან არარეგისტრირებული სამკურნალო საშუალების გასაღება,

გამოიწვევს დაჯარიმებას რვაასი ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.

3. ამ მუხლის პირველ და მე-2 ნაწილებში აღნიშნული ქმედებები, ჩადენილი განმეორებით,

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორი ათასი ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.“.

2. 208-ე მუხლს ციფრების „441“ შემდეგ დაემატოს ციფრები „442“.

3. 239-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 38-ე ნაწილი:

„38. ამ კოდექსის 442 და 45-ე მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, აფხაზეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სამედიცინო ან ფარმაცევტული საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლისა და ზედამხედველობის განმახორციელებელი დაწესებულებები.“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2001 წლის 18 დეკემბერი.

№1193_Iს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.