საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 1316
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 01/03/2002
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 5, 21/03/2002
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.001.044
  • Word
1316
01/03/2002
სსმ, 5, 21/03/2002
020.000.000.05.001.001.044
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები:

1. 442 მუხლის:

ა) სათაურს სიტყვის „უკანონო“ შემდეგ დაემატოს სიტყვა „სამედიცინო,“;

ბ) პირველ ნაწილს სიტყვის „საექიმო“ წინ დაემატოს სიტყვა „სამედიცინო,“, ხოლო სიტყვა „(ლიცენზიის)“ შეიცვალოს სიტყვებით „(ლიცენზიის, სერტიფიკატის)“.

2. 239-ე მუხლის 38-ე ნაწილში სიტყვები „და 45-ე მუხლებით“ შეიცვალოს სიტყვით „მუხლით“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2002 წლის 1 მარტი.

№1316_IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.