„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“

„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
დოკუმენტის ნომერი 01-34/ნ
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 12/06/2012
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/06/2012
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.22.035.016152
01-34/ნ
12/06/2012
ვებგვერდი, 13/06/2012
470230000.22.035.016152
„საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ“
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №01-34/ნ

2012 წლის 12 ივნისი

ქ. თბილისი

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის შესაბამისად, ძალადაკარგულად გამოცხადდეს შემდეგი ნორმატიული აქტები:

ა) „სპეციალობაში „მეანობა-გინეკოლოგია და პერინატალური მედიცინა“ სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდების ორგანიზაციის სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრის 1998 წლის 29 ოქტომბრის №47/ო ბრძანება;

ბ) „საქართველოში დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობასთან ბრძოლის კომისიის შექმნის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 14 ნოემბრის №203/ნ ბრძანება;

გ) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სპეციალიზირებული დარგის მართვის საკოორდინაციო საბჭოს შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 5 დეკემბრის №240/ნ ბრძანება;

დ) „მომუშავე პენსიონერებზე პენსიების გაცემის წესის შემდგომი სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 13 დეკემბრის №252/ნ ბ რძანება;

ე) „სახელმწიფო მოსამსახურის შვებულებების დროებითი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს სოციალური დაცვის, შრომისა და დასაქმების მინისტრის 1996 წლის 24 ივნისის №124 ბრძანება;

ვ) „სპეციალური შემოსავლების ანგარიშზე შემოსული თანხების განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 21 მაისის №205/ნ ბრძანება;

ზ) „სურსათის საბითუმო ბაზრებისა და სასურსათო ვაჭრობის საწარმოებისათვის დადგენილი სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს №305/ნ ბრძანება;

თ) „პურის, პურფუნთუშეულისა და საკონდიტრო ნაწარმის წარმოების სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ “ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2001 წლის 16 აგვისტოს №302/ნ ბრძანება;

ი) „უმუშევრობის პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 25 იანვარი №24/ნ ბრძანება;

კ) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებების, საზღვრის გამტარ პუნქტებში სახელმწიფო სანიტარი ული ზედამხედველობისა და სანიტარი ულ-ჰიგიენურ ნორმებსა და წესებზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ინსპექციების დებულებათა დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 26 მარტის №74/ნ ბრძანება;

ლ) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწ იფო საქვეუწყებო დაწესებულების – ტრადიციული სამედიცინო საქმიანობის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 22 აპრილი №109/ნ ბრძანება;

მ) „საზოგადოებრივი სამუშაოების კომისიის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 26 აპრილის №121/ნ ბრძანება;

ნ) „უმუშევრისა და სამუშაოს მაძიებლის პროფესიული მომზადების, გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით კონკურსის ორგანიზებისა და ჩატარების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 6 აგვისტოს №218/ნ ბრძანება;

ო) „კანის საფარველის მავნე ნივთიერებებით დაბინძურების ზღვრულად დასაშვები დონეების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთლეობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 17 სექტემბრის №255/ნ ბრძანება;

პ) „ქალთა შრომის პირობებისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 17 სექტემბრის №261/ნ ბრძანება;

ჟ) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2002 წლის 22 ოქტომბრის №291/ნ ბრძანება;

რ) „პირველადი ჯანდაცვის საკოორდინაციო საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 24 თებერვლის №35/ნ ბრძანება;

ს) „სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის დაწესებულებაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისათვის დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 19 სექტემბრის №208/ნ ბრძანება;

ტ) „ნორმატიული და ტექნიკური დოკუმენტაციის ჰიგიენური შეფასების ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 9 ოქტომბრის №244 ბრძანება;

უ) „საკვები პროდუქციის გადასაზიდი საერთაშორისო მიმოსვლისა და ქვეყნის ტერიტორიაზე გადაადგილებული სატრანსპორტო საშუალებისათვის სანიტარიული პასპორტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 10 ოქტომბრის №249/ნ ბრძანება;

ფ) „პროდუქციის ჰიგიენური სერტიფიკაციის წესისა და სერტიფიკატის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 10 ოქტომბრის № 248/ნ ბრძანება;

ქ) „ობიექტის ჰიგიენური სერტიფიკაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 10 ოქტომბრის №247/ნ ბრძანება;

ღ) „საზოგადოებრივი კვების ობიექტების მოწყობის, აღჭურვისა და ექსპლუატაციის სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 12 ნოემბრის №281/ნ ბრძანება;

ყ) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროსათვის სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზიის გაცემის უფლებამოსილების გადაცემის წესის” დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 1 დეკემბრის №310/ნ ბრძანება;

შ) „სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების სახელმწიფო რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 10 დეკემბრის №318/ნ ბრძანება;

ჩ) „სავალდებულო სადაზღვევო პენსიის დანიშვნისათვის აუცილებელი დოკუმენტების ნუსხის და საპენსიო დოკუმენტაციის წარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 11 დეკემბრის №319/ნ ბრძანება;

ც) „ასაკით სავალდებულო სადაზღვევო პენსიის გაცემის მოსალოდნელი ხანგრძლივობის აქტუალური ცხრილის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 11 დეკემბრის №320/ნ ბრძანება;

ძ) „დეკრეტირებული კონტინგენტის ჰიგიენური სწავლებისა და სანიტარიული მინიმუმის ჩაბარების (ატესტაციის) წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2003 წლის 30 დეკემბრის №355/ნ ბრძანება;

წ) „სავალდებულო სოციალური დაზღვევის სფეროში სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცებისა და ოქმის შედგენაზე პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 19 აპრილის №85/ნ ბრძანება;

ჭ) „საქართველოს, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების, ადმინისტრაციული ტერიტორიის, ქალაქისა და რაიონის მთავარი სახელმწიფო სანიტარიული ექიმის (მოადგილის) სტატუსის მინიჭება-ჩამორთმევის წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 14 ივნისის №131/ნ ბრძანება;

ხ) „დეკრეტირებული კონტინგენტის ჰიგიენური სწავლების სასწავლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 23 ივნისის №138/ნ ბრძანება;

ჯ) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საზოგადოებრივი ჯანდაცვის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 29 სექტემბრის №265/ნ ბრძანება;

ჰ) „საზოგადოებრივ სამუშაოთა შესრულების მიმდინარეობის კონტროლის განმახორციელებელი ერთობლივი კომისიის მუშაობის წესის შესახებ” დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 1 დეკემბრის №329/ნ ბრძანება;

1) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს საჯარო მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2004 წლის 21 დეკემბრის №352/ნ ბრძანება;

2) „ელექტროენერგიის შეღავათებით მოსარგებლე მოსახლეობის მიერ მოხმარებული ელექტროენერგიის (მ.შ. ომის მონაწილეები და მათთან გათანაბრებული პირები) საფასურის კომპენსაციის ოდენობების განსაზღვრისა და გაცემის ორგანიზების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 18 იანვრის №16/ნ ბრძანება;

3) „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთვის სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის ლიცენზირების უფლებამოსილების ჩამორთმევისა და სალიცენზიო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 27 იანვრის №25/ნ ბრძანება;

4) „უმუშევართა სოციალური დაცვის, დასაქმების ხელშეწყობისა და ჯანმრთელობის დაცვის“ 2005 წლის სახელმწიფო პროგრამების შესრულების ორგანიზაციის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 2 მარტის №62/ნ ბრძანება;

5) „უმუშევრის შემწეობის დანიშვნისა და გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 4 მარტის №66/ნ ბრძანება;

6) „საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 4 მარტის №65/ნ ბრძანება;

7) „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ადაპტაციის ხელშეწყობისა და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების 2005 წლის პროგრამების და უმწეო მდგომარეობაში მყოფი ოჯახების სოციალური დახმარების გაცემის წესისა და პრინციპების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 4 მარტის №67/ნ ბრძანება;

8) „საქართველოს 2005 წლის სახელმწიფო სამედიცინო სტანდარტებისა და სახელმწიფო სამედიცინო სტანდარტების ტარიფების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 4 მაისის №126/ნ ბრძანება;

9) „სიღატაკის ზღვარს მიღმა მყოფი ოჯახების იდენტიფიკაციის, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებისა და მონაცემთა ბაზის ფორმირების სახელმწიფო პროგრამის” დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 27 მაისის №142/ნ ბრძანება;

10) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 8 აგვისტოს №210/ნ ბრძანება;

11) „უსინათლოთა შრომითი დასაქმების პროგრამის (შპს „ფონიჭალის” ბაზაზე) დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2005 წლის 5 დეკემბრის №314/ნ ბრძანება;

12) „ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება-დაფასოებისა და ბავშვთა კვების პროდუქტების წარმოება - დაფასოების სალიცენზიო მოწმობის ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 3 თებერვლის №31/ნ ბრძანება;

13) „შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2006 წლის ზოგიერთი სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 15 თებერვლის №53/ნ ბრძანება;

14) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებელი ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ" საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2006 წლის 29 დეკემბრის №330/ნ ბრძანება;

15) „2007 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 7 თებერვლის №40/ნ ბრძანება;

16) „შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის იმ სახელმწიფო პროგრამების (კომპონენტების), მათი ღონისძიებებისა და დაფინანსების წყაროების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ 2006 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად 2007 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 9 თებერვლის №42/ნ ბრძანება;

17) „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის და სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის 2007 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 26 მარტის № 102/ნ ბრძანება;

18) „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 2 აპრილის №109/ნ ბრძანება;

19) „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 10 აპრილის №129/ნ ბრძანება;

20) „შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის იმ სახელმწიფო პროგრამების (კომპონენტები, ღონისძიებები) დაფინანსების წყაროების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ 2007 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად 2008 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე და,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 10 მარტის №67/ნ ბრძანება;

21) „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის 2008 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 14 მარტის №70/ნ ბრძანება;

22) „სამედიცინო და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 27 მარტის №76/ნ ბრძანება;

23) „2008 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 6 მაისის №111/ნ ბრძანება;

24) „სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 15 მაისის №119/ნ ბრძანება;

25) „2008 წლის დაავადებათა პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 17 ივნისის №140/ნ ბრძანება;

26) „ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 2008 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 14 ივლისის №166/ნ ბრძანება;

27) „საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2008 წლის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, ზოგიერთი სამედიცინო დაწესებულების დაფინანსების წესის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2008 წლის 27 ნოემბრის №257/ნ ბრძანება;

28) „შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის იმ სახელმწიფო პროგრამების (კომპონენტები, ღონისძიებები) დაფინანსების წყაროების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ 2008 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად 2009 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 16 იანვრის №34/ნ ბრძანება;

29) „სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 4 თებერვლის №76/ნ ბრძანება;

30) „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის 2009 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 20 თებერვლის №86/ნ ბრძანება;

31) „ბავშვზე ზრუნვა“ 2009 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 23 მარტის №118/ნ ბრძანება;

32) „2009 წლის ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 25 მარტის №119/ნ ბრძანება;

33) „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 7 მაისის №171/ნ ბრძანება;

34) „სამედიცინო და სამინისტროს სისტემის დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 15 მაისის №178/ნ ბრძანება;

35) „2010 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 22 დეკემბრის №424/ნ ბრძანება;

36) „სამედიცინო-სოციალურ ექსპერტიზაზე კონტროლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 28 დეკემბრის №431/ნ ბრძანება;

37) „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, ხანდაზმულთა და ოჯახურ მზრუნველობას მოკლებულ ბავშვთა სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის №442/ნ ბრძანება;

38) „ბავშვზე ზრუნვა“ 2010 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის №441/ნ ბრძანება;

39) შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის იმ სახელმწიფო პროგრამების (კომპონენტები, ღონისძიებები) და დაფინანსების წყაროების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა უწყვეტი განხორციელებაც აუცილებელია სახელმწიფოს მიერ 2009 წლის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროგრამებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის №443/ნ ბრძანება;

40) „სამკურნალო საშუალებების ხარისხის სახელმწიფო კონტროლის უზრუნველყოფის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 2 მარტის №60/ნ ბრძანება;

41) „დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების 2010 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 9 მარტის №71/ნ ბრძანება;

42) „ეპიდემიოლოგიური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის 2010 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 14 აპრილის №97/ნ ბრძანება;

43) „სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის“ 2011 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცებამდე და ამ პროგრამით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე 2010 წლის შესაბამისი პროგრამებით გათვალისწინებული ზოგიერთი ქვეპროგრამის (კომპონენტის, ღონისძიების) უწყვეტი განხორციელებისათვის საჭირო დაფინანსების წყაროსა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №440/ნ ბრძანება;

44) „ჯანმრთელობის დაცვის იმ სახელმწიფო პროგრამების/მათი ღონისძიებების/მოცულობების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა განხორციელებაც, სახელმწიფოს მიერ 2010 წელს ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, უწყვეტად გაგრძელდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სისტემაში განსახორციელებელი 2011 წლის შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცებამდე ან/და „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესრულებამდე ან ვაუჩერის პირობების შესაბამისად, შესაბამისი მიმწოდებლების გამოვლენამდე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №442/ნ ბრძანება;

45) „ბავშვთა ბუნებრივი კვების დაცვისა და ხელშეწყობის, ბავშვთა ხელოვნური კვების პროდუქტების კონტროლირებადი მოხმარების ეროვნული სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნის შესახებ” საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2000 წლის 15 ნოემბრის №209/ნ ბრძანება .

მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ზ. ჭიაბერაშვილი

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.