საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 260
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 20/04/2000
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 15, 25/04/2000
სარეგისტრაციო კოდი 010.010.000.01.001.000.761
  • Word
260
20/04/2000
სსმ, 15, 25/04/2000
010.010.000.01.001.000.761
საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კონსტიტუციური კანონი

საქართველოს კონსტიტუციაში დამატებისა და ცვლილებების შეტანის შესახებ

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

I. საქართველოს კონსტიტუციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი დამატება და ცვლილებები:

1. მე-3 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი:

„3. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსი განისაზღვრება საქართველოს კონსტიტუციური კანონით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ“.“

2. მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტში სიტყვა „აჭარაში“ შეიცვალოს სიტყვებით „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში“.

3. 55-ე მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვა „აჭარიდან“ შეიცვალოს სიტყვებით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკიდან“.

4. 67-ე მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვები „აფხაზეთისა და აჭარის“ შეიცვალოს სიტყვებით „აფხაზეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის“.

5. 89-ე მუხლის პირველ პუნქტში სიტყვები „აფხაზეთისა და აჭარის“ შეიცვალოს სიტყვებით „აფხაზეთის, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის“, ხოლო იმავე პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში სიტყვა „აჭარის“ შეიცვალოს სიტყვებით „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის“.

II. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საქართველოს პრეზიდენტი     ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2000 წლის 20 აპრილი.

№260-II