,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 23
დოკუმენტის მიმღები სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 17/10/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 19/10/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 13/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.120.016074
23
17/10/2012
ვებგვერდი, 19/10/2012
010250020.35.120.016074
,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
 

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №23

2012 წლის 17 ოქტომბერი

ქ. სამტრედია

 

,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ” სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ი“-ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ,,ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე” საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულებისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, დ ა ა დ გ ი ნ ა:

მუხლი 1
1. ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ”  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №9, 11.08.2010, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.120.000149) შეტანილ იქნეს ცვლილება.
2. ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ”  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილების დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:            

დანართი 1

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები   

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები

თვეში (ლარი)

1

საკრებულოს თვმჯდომარე

2650

2

საკრებულოს თვმჯდომარის მოადგილე

1900

3

საკრებულოს კომისიის თვმჯდომარე

1050

4

საკრებულოს ფრაქციის თვმჯდომარე

1050

5

აპარატის უფროსი

1290

6

მთავარი სპეციალისტი

560

7

წამყვანი სპეციალისტი

540

8

უფროსი სპეციალისტი

520

9

სპეციალისტი

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ,,სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ”  სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ივლისის №11 დადგენილების დანართი №2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:           

დანართი 2

სამტრედიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები   

 

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები

თვეში (ლარი)

1

გამგებელი

2650

2

გამგებლის მოადგილე

1500

3

გამგეობის სამსახურის უფროსი

1290

4

გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი

810

5

გამგებლის თანაშემწე, სხვა უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი

790

6

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი-თვითმმართველი ერთეულის  რწმუნებული

1290

7

მთავარი სპეციალისტი

560

8

წამყვანი სპეციალისტი

540

9

უფროსი სპეციალისტი

520

10

სპეციალისტი

500

 

 

 

 

 

მუხლი 2
ამ დადგენილების მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 13 ოქტომბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარეალექსანდრე ჯვარშეიშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.