„აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები აბაშის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/10/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/10/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 15/09/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010320000.35.110.016102
29
19/10/2012
ვებგვერდი, 23/10/2012
010320000.35.110.016102
„აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
აბაშის მუნიციპალიტეტი
 

აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2012 წლის 19 ოქტომბერი

ქ. აბაშა


 

,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ'' აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი“ ქვეპუნქტის,  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის და „ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულების საფუძველზე, აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, ადგენს:

მუხლი 1
,,აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ'' აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში (ვებგვერდი, 130111, 13/01/2011. სარეგ. კოდი 010320000.35110016027) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუხლი 2. დადგენილების ამოქმედების ვადა
აქტის მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 12 ოქტომბერს წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

მუხლი 3. დადგენილების ძალაში მიღება
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე


აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით თოფურიადანართი №1

 

აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები

 


თანამდებობა

თანამდებობრივი სარგო (ლარებში)

1.

გამგებელი

2650

2.

გამგებლის მოადგილე

1500

3.

სამსახურის უფროსი

1290

4.

გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი

810

5.

გამგებლის თანაშემწე

790

6.

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი  –  მუნიციპალიტეტის რწმუნებული

1290

7.

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი

 

ა)

მთავარი სპეციალისტი

560

ბ)

წამყვანი სპეციალისტი

540

გ)

უფროსი სპეციალისტი

520

დ)

სპეციალისტი

440

ე)

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი

490

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.