„კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ" კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ" კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 34
დოკუმენტის მიმღები კასპის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 19/10/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 23/10/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 15/08/2014
სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.149.016117
34
19/10/2012
ვებგვერდი, 23/10/2012
190040000.35.149.016117
„კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ" კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
კასპის მუნიციპალიტეტი
 

     კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №34

2012 წლის 19 ოქტომბერი

ქ. კასპი

 

,,კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს №9 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,

1. ,,კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 5 აგვისტოს N9  დადგენილებით (სსმ, 12, 16/08/2010; 190040000.35.149.000262) დამტკიცებული დანართი შეიცვალოს ახალი დანართით.
2. ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება ვრცელდება 2012 წლის 12 ოქტომბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით მესროფაშვილიდანართი №1
კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგო (ლარებში)

1

მუნიციპალიტეტის გამგებელი

2650

2

გამგებლის მოადგილე

1500

3

გამგებლის თანაშემწე

790

4

ადმინისტრაციული სამსახური

 

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – მთავარი სპეციალისტი

560

5

ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახური

 

ჯანდაცვის, სოციალურ საკითხთა, ვეტერანთა საქმეების, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – მთავარი სპეციალიტი

560

6

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

1290

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის მოსაკრებლების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

810

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის შესდყიდვების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

810

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – მთავარი სპეციალისტი

560

7

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

 

ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – მთავარი სპეციალისტი

560

8

კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

 

კულტურის, ძეგლთა დაცვის, განათლების, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – მთავარი სპეციალისტი

560

9

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი - თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – სპეციალისტი

420

10

სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – წამყვანი სპეციალისტი

560

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – უფროსი სპეციალისტი

540

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – სპეციალისტი

520

11

სამხედრო გაწვევისა და აღრიცხვის სამსახური

 

სამხედრო გაწვევისა და აღრიცხვის სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – წამყვანი სპეციალისტი

560

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – სპეციალისტი

520

12

ზედამხედველობის სამსახური

 

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – მთავარი სპეციალისტი

560

13

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

 

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი

1290

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი – მთავარი სპეციალისტი

560

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.