„დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები დმანისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 21/10/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 25/10/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 07/08/2014
სარეგისტრაციო კოდი 270070000.35.156.016113
32
21/10/2012
ვებგვერდი, 25/10/2012
270070000.35.156.016113
„დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დმანისის მუნიციპალიტეტი
 

დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 დადგენილება №32

2012 წლის 21 ოქტომბერი

ქ. დმანისი

 

,,დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ’’ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის №3-12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

მუხლი 1
შევიდეს ცვლილება „დმანისის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განსაზღვრის შესახებ“ დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 თებერვლის  №3-12 დადგენილების (სსმ, 02.03.2011, სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 2700770000.35.156.01604) დანართ 1-ში და   ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარებაკურ მგელაძედანართი 1

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგო

1. საკრებულო

ა)

საკრებულოს თავმჯდომარე

2650

ბ)

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

1900

გ)

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

1050

დ)

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

1050

2. საკრებულოს აპარატი

ა)

აპარატის უფროსი

1290

ბ)

მთავარი სპეციალისტი

560

გ)

სპეციალისტი

500

დ)

მთავარი სპეციალისტი  (მძღოლი)

560

3. გამგეობა (გარდა სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის, სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურისა)

ა)

გამგებელი

2650

ბ)

გამგებლის მოადგილე

1500

გ)

სამსახურის უფროსი

1290

დ)

უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი განყოფილების უფროსი

810

დ1)

გამგებლის თანაშემწე

790

ე)

 

დმანისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი – დმანისის მუნიციპალიტეტის  რწმუნებული ;

დმანისის მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი

1290

 

500

ვ)

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირები

მთავარი სპეციალისტი

560

წამყვანი სპეციალისტი

540

უფროსი სპეციალისტი

520

სპეციალისტი

500

მთავარი სპეციალისტი (მძღოლი)

560

ზ)

დამხმარე მოსამსახურეები

მძღოლი

I

440

II

370

III

340

მტვირთავი

390

ელექტრიკოსი

390

მეეზოვე

340

არხების მწმენდავი

340

ტექნიკოსი

290

დარაჯი

290

დამლაგებელი

270

   
   

4. სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები

ა)

 სამსახურის უფროსი

 

   1290

ბ)

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირები

მთავარი სპეციალისტი

560

 

 

წამყვანი სპეციალისტი

540

უფროსი სპეციალისტი

520

5. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოები

ა)

სამსახური უფროსი

1290

ბ)

უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირები

მთავარი სპეციალისტი

560

წამყვანი სპეციალისტი (უფროსი მძღოლი)

410

წამყვანი სპეციალისტი (ათეულის მეთაური)

410

სპეციალისტი (მძღოლი)

420

სპეციალიტი (მეხანძრე)

400

გ)

დამხმარე მოსამსახურეები:

ოპერატორი

300

 

 

დამლაგებელი

 

270

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.