ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 26
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 02/11/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 09/11/2012
ძალის დაკარგვის თარიღი 29/08/2014
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.106.016075
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
26
02/11/2012
ვებგვერდი, 09/11/2012
010250020.35.106.016075
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (09/11/2012 - 22/08/2014)

 

                                                                                

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №26

2012 წლის 2 ნოემბერი

ქ.ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ

„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოსამსახურეთა შრომის ანაზღაურების მოწესრიგების თაობაზე“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 29 აგვისტოს №726 ბრძანებულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები თანახმად დანართისა.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 12 ივლისის №6 დადგენილება (გაზეთი „ახალი სამკუთხედი“ №15-16 (7025) 26.07.2010 წ. სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი: 01025002035106004442).
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2012 წლის 19 ოქტომბრიდან წარმოშობილ შრომით ურთიერთობებზე.

საკრებულოს თავმჯდომარემამუკა ჭოხონელიძედანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა  თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთები

N

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი(ლარი)

1.

საკრებულოს თავმჯდომარე

2650

2.

გამგებელი

2650

3.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

1700

4.

გამგებლის მოადგილე

1300

5.

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

1350

6.

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

1350

7.

საკრებულოს აპარატის უფროსი

1000

8.

გამგეობის სამსახურის უფროსი

1000

9.

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელი - თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული

1000

10.

გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი

810

11.

გამგებლის თანაშემწე

790

12.

სხვა უფროსი საჯარო თანამდებობის პირი

790

13.

მთავარი სპეციალისტი

560

14.

წამყვანი სპეციალისტი

530

15.

უფროსი სპეციალისტი

500

16.

სპეციალისტი

470

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.