„ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 29
დოკუმენტის მიმღები ონის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 13/11/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 16/11/2012
სარეგისტრაციო კოდი 270070000.35.118.016079
29
13/11/2012
ვებგვერდი, 16/11/2012
270070000.35.118.016079
„ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ონის მუნიციპალიტეტი
 

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №29

2012 წლის 13 ნოემბერი

ქ. ონი

 

 

„ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის,  საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლის შესაბამისად ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

მუხლი 1
  ,,ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 აგვისტოს №19 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 02/09/2010, სარეგისტრაციო კოდი 270070000.35.118.000532) შევიდეს ცვლილება და დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

დანართი №1

თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი სარგო

                               საკრებულო

 

საკრებულოს თავმჯდომარე

2650

მოადგილე

1700

კომისიის თავმჯდომარე, ფრაქციის თავმჯდომარე

1350

აპარატის უფროსი

1000

                               გამგეობა

 

გამგებელი

2650

გამგებლის მოადგილე

1300

სამსახურის უფროსი

1000

განყოფილების უფროსი

810

გამგებლის თანაშემწე

790

  უმცროსი საჯარო თანამდებობის პირი

 

მთავარი სპეციალისტი

560

წამყვანი სპეციალისტი

530

უფროსი სპეციალისტი

430

სპეციალისტი

300

თვითმმართველი ერთეულის ტერიტორიული   ორგანოები

 

თვითმმართველი ერთეულის რწმუნებული

1000

უფროსი სპეციალისტი

480

სპეციალისტი

350

გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახური

 

სამსახურის უფროსი

1000

უფროსი სპეციალისტი

420

სპეციალისტი (რაზმის უფროსი)

400

სპეციალისტი (მეხანძრე)

380

სპეციალისტი (მძღოლი)

380

 

მუხლი 2
 ბათილად იქნეს ცნობილი ,,ონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 აგვისტოს №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 1 ნოემბრის №27 დადგენილება.
მუხლი 3
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს  2012 წლის 19 ოქტომბრიდან წარმოშობილ ურთიერთობებზე.

ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეშალვა ჯაფარიძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.