საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

  • Word
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 934
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 19/06/2001
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 19, 02/07/2001
სარეგისტრაციო კოდი 020.000.000.05.001.000.935
  • Word
934
19/06/2001
სსმ, 19, 02/07/2001
020.000.000.05.001.000.935
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:

    მუხლი 1

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1984წ., №12-ის დანართი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:

1. 2291 მუხლის მე-2 ნაწილში სიტყვა „აქვთ“ შეიცვალოს სიტყვით „აქვს“, ხოლო სიტყვები „სასინჯი ზედამხედველობის ინსპექციის და მისი რეგიონალური სამსახურების უფროსებს“ – სიტყვებით „ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების ზედამხედველობის დეპარტამენტის დირექტორს“.

2. 239-ე მუხლის 22-ე ნაწილში სიტყვა „ადგენენ“ შეიცვალოს სიტყვით „ადგენს“, სიტყვები „სასინჯი ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის“ – სიტყვებით „ძვირფასი ლითონებისა და ძვირფასი ქვების ზედამხედველობის დეპარტამენტის“, ხოლო სიტყვა „პირები“ – სიტყვით „პირი“.

    მუხლი 2

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე

თბილისი,

2001 წლის 19 ივნისი.

№934–IIს

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.