„გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები გორის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 27/12/2012
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 31/12/2012
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.148.016129
45
27/12/2012
ვებგვერდი, 31/12/2012
190020020.35.148.016129
„გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
გორის მუნიციპალიტეტი
 

გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება  №45

2012 წლის 27 დეკემბერი

ქ. გორი

 

„გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

     „ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,  გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. „გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ გორის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის 29 დეკემბრის №50 დადგენილებაში (სსმ 03.01.2012; 190.020.020.35.148.016.083) შეტანილი იქნეს შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების მესამე პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

„3. განისაზღვრო გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსულობები 44323.4 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის რედაქციით. მათ შორის:

ა) შემოსავლები - 43181.0 ათ. ლარი

ბ) არაფინანსური აქტივების კლება - 1142.4 ათ. ლარი“.

ბ) დადგენილების მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

 „4. განისაზღვროს გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ასიგნებები ორგანიზაციულ ჭრილში 51085.0 ათ. ლარის ოდენობით, დანართი №4-ის რედაქციით. მათ შორის:

      ა) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები - 8951.3 ათ. ლარი, მათ  შორის:

      ა.ა) მუნიციპალიტეტის საკრებულო - 693.2 ათ. ლარი

      ა.ბ) მუნიციპალიტეტის გამგეობა - 2170.8  ათ. ლარი

      ა.გ) სარეზერვო ფონდი - 0.5 ათ. ლარი

      ა.დ) ს.ს.ი.პ. „საქართველოს ეროვნული არქივის“ ტერიტორიული ორგანო -  გორის არქივი - 7.9 ათ. ლარი

      ა.ე) მაჟორიტარი დეპუტატის ბიურო - 3.0 ათ. ლარი

      ა.ვ) წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური  უზრუნველყოფა - 235.8 ათ. ლარი, მათ შორის:

      ა.ვ.ა) მუნიციპალური ფონდის მიერ განხორციელებული საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში გაცემული სესხის ძირითადი თანხის და პროცენტის დაფარვა - 235.8 ათ. ლარი

     ა.ზ) აუდიტორული მომსახურება - 9.2 ათ. ლარი

     ა.თ) კომპიუტერული მომსახურება - 3.0 ათ. ლარი

     ა.ი) შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები - 12.5 ათ. ლარი

     ა.კ) ბანკის მომსახურების დაფინანსება - 4.9 ათ. ლარი

     ა.ლ) ადმინისტრაციული შენობის დაცვა - 90.5 ათ. ლარი

     ა.მ) საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება - 5720.0 ათ. ლარი

     ბ) სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური - 468.3 ათ. ლარი, მათ შორის:

     ბ.ა) სახანძრო დაცვის სამსახური - 447.8 ათ. ლარი

     ბ.ბ) სამაშველო სამსახური - 20.5 ათ. ლარი

     გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება - 266.9 ათ. ლარი

     დ) თავდაცვის ღონისძიებები - 122.8 ათ. ლარი

     ე) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 30598.8 ათ. ლარი, მათ შორის:

      ე.ა ) გზების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია და მოვლა-შენახვის ხარჯები - 8030.6 ათ. ლარი, მათ შორის:

      ე.ა.ა)გზების მოვლა-შენახვა - 500.8 ათ. ლარი

       ე.ა.ბ) ქალაქის ქუჩების მოვლა ზამთრის სეზონზე - 10.0 ათ. ლარი

       ე.ა.გ)  გზების ორმოული შეკეთება - 145.7 ათ. ლარი

       ე.ა.დ) დავით აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია - 147.1 ათ. ლარი

       ე.ა.ე) გზების რეაბილიტაცია - 6992.3 ათ. ლარი

       ე.ა.ვ) ცენტრალური სასპორტო სკოლის წინ ტროტუარის მოწყობა - 9.2 ათ. ლარი

       ე.ა.ზ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გზების მოხრეშვა და ხიდის მოწყობა - 225.5 ათ. ლარი

       ე.ბ) გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია - 509.6 ათ. ლარი, მათ შორის:

       ე.ბ.ა)სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გაზგაყვანილობის სისტემის მონტაჟი - 459.6 ათ. ლარი

       ე.ბ.ბ) სოფელ კვარხეთის გაზიფიცირება - 50.0 ათ. ლარი

       ე.გ) სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 4649.7 ათ. ლარი, მათ შორის:

       ე.გ.ა) ნიქოზის კაშხლის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულება - 63.6 ათ. ლარი

      ე.გ.ბ)  ნადარბაზევის ტბის შესავსებად საჭირო ელექტროენერგიის ღირებულება - 300.0 ათ.ლარი

      ე.გ.გ) ერგნეთის სარწყავი სისტემის მოწყობა - 237.8 ათ. ლარი

      ე.გ.დ) ტირიფონის სარწყავი არხის მოწყობა - 23.1 ათ. ლარი

      ე.გ.ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სარწყავი არხების გაწმენდა და მოწყობა - 314.2 ათ. ლარი

       ე.გ.ვ) სოფელ ხელთუბნის, ქიწნისის და სვენეთის სარწყავი არხების გაწმენდა - 26.0 ათ. ლარი

       ე.გ.ზ)  ტირიფონ-სალთვისის სარწყავი არხის  და მეღვრეკისის სატუმბი სადგურის ფუნქციონირებისა თვის საჭირო ხარჯი - 900.0 ათ. ლარი

      ე.გ.თ) დიცი-ქორდი-არბოს სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია - 1700.0 ათ. ლარი

      ე.გ.ი) სოფელ ნიქოზის სარწყავი წყლის სისტემის ქსელის მოწყობა - 1085.0 ათ. ლარი

     ე.დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 278.3 ათ. ლარი, მათ შორის:

      ე.დ.ა) მეღვრეკისის სასმელი წყლის ჭაბურღილის მრიცხველების და ხვითის ჭაბურღილის ტრანსფორმატორის ღირებულება - 1.9 ათ. ლარი

      ე.დ.ბ) დევნილთა დასახლებებში სასმელი წყლის ჭაბურღილზე დახარჯული ელ. ენერგიის ღირებულება - 58.9 ათ. ლარი

       ე.დ.გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია - 191.5 ათ. ლარი

       ე.დ.დ) სოფლებში ჭაბურღილების ელ. მომარაგებისათვის საჭირო მასალების შეძენა,  ტექნიკური პირობა და დამიწების ოქმის ღირებულება - 11.1 ათ. ლარი

      ე.დ.ე) ვერხვების დასახლებაში დევნილი მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მილების ამოცვლა - 1.0 ათ. ლარი

      ე.ე) საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები - 104.3 ათ. ლარი, მათ შორის:

      ე.ე.ა) სანიაღვრე არხების მოვლა - 45.0 ათ. ლარი

       ე.ე.ბ) №12 სკოლის მიმდებარე რუსთავის ქუჩის საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია - 36.3 ათ. ლარი

       ე.ე.გ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სანიაღვრე არხის გაჭრა - 8.0 ათ. ლარი

       ე.ე.დ) სადგურის დასახლებაში საკანალიზაციო სისტემის შეკეთება - 15.0 ათ. ლარი

       ე.ვ) ბინათმშენებლობა - 11484.6 ათ. ლარი, მათ შორის:

       ე.ვ.ა) მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების სახურავების რეაბილიტაცია - 1370.0 ათ. ლარი

       ე.ვ.ბ) დროებითი საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილების ხარჯი(ბინის ქირა) – 97.1 ათ. ლარი

       ე.ვ.გ) წერეთლის ქუჩაზე ბდებარე საცხოვრებელი სახლების რეაბილიტაცია - 8550.0 ათ. ლარი

       ე.ვ.დ) ყიფიანის ქუჩა №33-ში დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია  და მინის შეძენა - 165.5 ათ. ლარი

       ე.ვ.ე) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საცხოვრებელი ბინისათვის შიფერის შეძენა და ფასადის შეღებვა - 20.0 ათ. ლარი

       ე.ვ.ვ) სტალინის №31-ში და სამების №1-ში არსებული ფართის სარემონტო სამუშაოები - 73.0 ათ. ლარი

       ე.ვ.ზ) ქარით დაზიანებული საცხოვრებელი კორპუსის სახურავის რეაბილიტაცია - 2.2 ათ. ლარი

       ე.ვ.თ) მრავალბინიან საცხოვრებელ კორპუსებში არსებული ლიფტების, სასმელი წყლის და კანალიზაციის გაყვანილობის რეაბილიტაცია - 1206.8 ათ. ლარი

       ე.ზ) გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია - 942.7 ათ. ლარი, მათ შორის:

 ე.ზ.ა) გარე განათების ღირებულება - 447.0 ათ. ლარი

 ე.ზ.ბ) გარე განათების ექსპლოატაცია - 70.8 ათ. ლარი

 ე.ზ.გ) შენობების დეკორატიული განათების ექსპლოატაცია - 59.0 ათ. ლარი

 ე.ზ.დ) ქალაქ გორში გარე განათების ახალი წერტილების მოწყობა და ტექნიკური პირობის ღირებულება - 94.1 ათ. ლარი

 ე.ზ.ე) დევნილთა დასახლებაში გარე განათების ღირებულება - 1.4 ათ. ლარი

 ე.ზ.ვ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ეკო ნათურების შეძენა და გარე განათების მოწყობა - 18.3 ათ. ლარი

 ე.ზ.ზ) სოფელ საქაშეთში განათების ქსელის მონტაჟი და სოფელ მერეთში ელ. მომარაგების ტექნიკური პირობა - 27.7 ათ. ლარი

 ე.ზ.თ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების ეზოებში განათებების მოწყობა - 224.4 ათ. ლარი

    ე.თ) დასუფთავების ღონისძიებები 775.4 ათ. ლარი, მათ შორის:

   ე.თ.ა) დაგვა-დასუფთავება და ნარჩენების გატანა -775.4  ათ. ლარი

   ე.ი) მოსაცდელების მოწყობა - 17.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

   ე.ი.ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით მოსაცდელების მოწყობა - 17.0 ათ. ლარი

   ე.კ) საკადასტრო რუკების მომზადება - 9.4 ათ. ლარი

   ე.ლ) სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა - 818.7 ათ. ლარი,მათ შორის:

   ე.ლ.ა) გამწვანების ექსპლოატაცია - 110.0 ათ. ლარი

   ე.ლ.ბ) ამორტიზირებული ხეების გადაბელვა - 29.5 ათ. ლარი

   ე.ლ.გ) სკვერის გამწვანება - 4.8 ათ. ლარი

   ე.ლ.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სკვერების მოწყობა - 18.8 ათ. ლარი

   ე.ლ.ე) მწვანე ნარგავების შეძენა - 20.8 ათ. ლარი

   ე.ლ.ვ) სტალინის სახლმუზეუმის მიმდებარე სკვერის რეაბილიტაცია - 296.9 ათ. ლარი

   ე.ლ.ზ) სკვერების რეაბილიტაცია - 337.9 ათ. ლარი

       ე.მ) სასაფლაოების შემოღობვა - 14.4 ათ. ლარი, მათ შორის:

   ე.მ.ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით - 4.4 ათ. ლარი

   ე.მ.ბ) სოფელ საქაშეთის სასაფლაოს შემოღობვა - 10.0 ათ. ლარი

       ე.ნ) სანერგე მეურნეობის შენახვა - 60.0 ათ. ლარი

       ე.ო) შადრევნის მოვლა პატრონობის ღონისძიებები - 12.0 ათ ლარი

       ე.პ) მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია - 0.3 ათ. ლარი

       ე.ჟ) სპორტული მოედნების მოწყობისა და  მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები - 162.2 ათ. ლარი, მათ. შორის:

       ე.ჟ.ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სპორტული მოედნების მოწყობა - 102.7 ათ. ლარი

       ე.ჟ.ბ) ქვახვრელის სპორტული მოედნის მოწყობა - 5.1 ათ. ლარი

       ე.ჟ.გ)ქალაქში სპორტული მოედნის მოწყობა და სოფ. პატარა გარეჯვრის მინი სტადიონის ტექნიკური პირობა - 54.3 ათ. ლარი          

       ე.რ) ცენტრალური სასპორტო სკოლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია - 92.8 ათ. ლარი

       ე.ს) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა - 120.3 ათ. ლარი

       ე.ტ) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება - 16.2 ათ. ლარი

       ე.უ) ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება - 268.2 ათ. ლარი

    ე.ფ) დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის განათების, წყალმომარაგების, საკანალიზაციო სისტემის მოწყობის და ტექნიკური პირობის ღირებულება - 5.3 ათ. ლარი

      ე.ქ) დეფექტური აქტების, პროექტების და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების   დაფინანსება - 84.0 ათ. ლარი

      ე.ღ) სოფლის მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება - 14.7 ათ. ლარი

      ე.ყ) ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოები - 1400.0 ათ. ლარი

      ე.შ) ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რემონტი - 40.2 ათ. ლარი

      ე.ჩ) საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები - 22.0 ათ. ლარი

      ე.ც) ა.ი.პ. „მუნიციპალიტეტის განვითარების სააგენტო“ და რეგიონალური განვითარების სააგენტო – 60.0 ათ. ლარი

      ე.ძ) ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება - 595.9 ათ. ლარი

       ე.წ) სასაფლაოების მოწყობის,მართვისა და მოვლა-პატრონობის სამსახური - 10.0 ათ. ლარი

      ვ) საგანმანათლებლო ღონისძიებები - 1255.1 ათ. ლარი, მათ შორის:

   ვ.ა) სკოლამდელი განათლების დაფინანსება -1249.9 ათ. ლარი, მათ შორის:

        ვ.ა.ა) ბაგა-ბაღების დაფინანსება - 1150.2 ათ. ლარი

        ვ.ა.ბ) საქაშეთის საბავშვო ბაგა-ბაღის შეკეთება და ინვენტარის და სათამაშოების შეძენა - 4.0 ათ. ლარი

        ვ.ა.გ) საბავშვო ბაგა-ბაღების საწვავი შეშით მომარაგება - 4.9 ათ. ლარი

        ვ.ა.დ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით საბავშვო ბაგა-ბაღის შეკეთება - 70.0 ათ. ლარი

        ვ.ა.ე) საბავშვო ბაგა- ბაღებისათვის ელექტროგაყვანილობისათვის საჭირო მასალების შეძენა - 0.6 ათ. ლარი

       ვ.ა.ვ) სვენეთის საბავშვო ბაგა-ბაღის შენობის სახურავის შეკეთება და ეზოს კეთილმოწყობა - 12.0 ათ. ლარი

       ვ.ა.ზ) სათემოს საბავშვო ბაგა-ბაღისათვის ინვენტარის შეძენა - 8.2 ათ. ლარი

    ვ.ბ) ზოგადი განათლება - 5.2 ათ. ლარი, მათ შორის:

        ვ.ბ.ა) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით სკოლის საკვამლე მილების დამონტაჟება - 5.2 ათ. ლარი

        ზ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები - 7079.7 ათ. ლარი, მათ შორის:

         ზ.ა) სპორტული ღონისძიებები- 10.3 ათ. ლარი

         ზ.ა.ა) წლის საუკეთესო სპორტსმენების და მწვრთნელების დაჯილდოვება - 10.0 ათ. ლარი

          ზ.ა.ბ) წარმატებული ახალგაზრდა სპორტსმენების ხელშეწყობის პროგრამა - 0.3ათ. ლარი

          ზ.ბ) კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება - 77.7 ათ. ლარი, მათ შორის:

          ზ.ბ.ა) ნიჭიერი ახალგაზრდებისა და ხელოვანების ხელშეწყობის პროგრამა - 1.7 ათ. ლარი

           ზ.ბ.ბ) საახალწლოდ  კონცერტის ორგანიზების და ფეიერვერკის მოწყობის - 76.0 ათ. ლარი

           ზ.გ) სპორტული ცენტრი - 386.7 ათ. ლარი

           ზ.დ) სპორტული სკოლები - 667.6 ათ. ლარი, მათ შორის:

            ზ.დ.ა) ა.ი.პ. „ცენტრალური სასპორტო სკოლა“ – 440.2 ათ. ლარი

   ზ.დ.ბ) ა.ი.პ. „ჭიდაობის კომპლექსური სპორტული სკოლა“ – 99.8 ათ. ლარი

   ზ.დ.გ) ა.ი.პ. „კრივის სპეციალიზირებული სპორტული სკოლა“ –127.6 ათ. ლარი

           ზ.ე) მოსწავლე-ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი „ტონთიო“ – 196.2 ათ. ლარი

           ზ.ვ) სახელოვნებო სკოლები - 344.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

   ზ.ვ.ა) ა.ი.პ. „გორის სამუსიკო სკოლა“ – 170.0  ათ. ლარი

            ზ.ვ.ბ) ა.ი.პ. „ატენის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი

            ზ.ვ.გ) ა.ი.პ. „ხიდისთავის სამუსიკო სკოლა“ – 30.0 ათ. ლარი

             ზ.ვ.დ) ა.ი.პ. „ტყვიავის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი

            ზ.ვ.ე) ა.ი.პ. „ტირძნისის სამუსიკო სკოლა“ – 26.0 ათ. ლარი

            ზ.ვ.ვ) ა.ი.პ. „სკრის სამუსიკო სკოლა“ – 24.0 ათ. ლარი

            ზ.ვ.ზ) ა.ი.პ. „სამხატვრო სკოლა“ – 40.0 ათ. ლარი

            ზ.ზ) ა.ი.პ „საჯარო ბიბლიოთეკა“- 55.0 ათ. ლარი

            ზ.თ) მუსიკალური კოლექტივები - 135.0 ათ. ლარი, მათ შორის:

   ზ.თ.ა) ს.ს.ი.პ. „გორის ქალთა კამერული გუნდი“ – 60.0 ათ. ლარი

   ზ.თ.ბ) ა.ი.პ. „სიმღერისა და ცეკვის ფოლკლორული ანსამბლი „გორი“ –75.0 ათ. ლარი

          ზ.ი) ა.ი.პ. „ისტორიულ- ეთნოგრაფიული მუზეუმი“ – 142.7 ათ. ლარი

          ზ.კ) ს.ს.ი.პ. „სახელმწიფო დრამატული თეატრი“ – 1515.0 ათ. ლარი

          ზ.ლ) ა.ი.პ. კულტურისა და დასვენების პარკი „ახალბაღი“ – 262.0 ათ. ლარი

          ზ.მ) საგამომცემლო საქმიანობის მომსახურება - 30.0 ათ.ლარი, მათ შორის:

           ზ.მ.ა) ა.ი.პ.  გაზეთი „გორის მაცნე“ – 30.0 ათ.ლარი

          ზ.ნ) მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები - 13.7 ათ. ლარი

           ზ.ო) გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა - 64.4 ათ. ლარი

            ზ.პ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ეკლესიის რეკონსტრუქცია და შემოღობვა - 14.7 ათ. ლარი

            ზ.ჟ)  რიტუალების სახლების მოწყობა - 827.9 ათ. ლარი, მათ შორის:

            ზ.ჟ.ა)  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით რიტუალების სახლების მოწყობა - 665.8 ათ. ლარი

            ზ.ჟ.ბ) დევნილთა დასახლებაში რიტუალების სახლის მშენებლობა - 162.2 ათ. ლარი

            ზ.რ) მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა - 14.0 ათ. ლარი

            ზ.ს) კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და თანადაფინანსების პროგრამა - 3.1 ათ. ლარი

             ზ.ტ) ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი - 2.4 ათ. ლარი

            ზ.უ) ა.ი.პ. თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის  საფეხბურთო კლუბი „ დილა“ – 1753.5 ათ. ლარი

           ზ.ფ) ა.ი.პ. „მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი“ – 555.3 ათ. ლარი

           ზ.ქ) სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით კულტურის სახლების და კლუბების შეკეთება - 8.5 ათ. ლარი

           თ) სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები - 2342.1  ათ. ლარი, მათ შორის:

           თ.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ღონისძიებები - 115.9 ათ. ლარი

            თ ბ) მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარება - 20.2 ათ. ლარი            

           თ. გ) ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება - 4.8 ათ. ლარი

          თ.დ) მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება - 25.1 ათ. ლარი

           თ.ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო  დახმარება - 128.3 ათ. ლარი

           თ.ვ) სოფლის ამბულატორიის მოწყობა - 28.6 ათ. ლარი

           თ.ზ) მუნიციპალურ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  ბავშვების მომსახურების საფასურის თანადაფინანსება - 64.0 ათ ლარი

           თ.თ) სოციალური პროექტების თანადაფინანსება - 42.0 ათ. ლარი

           თ.ი) სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო დახმარება - 18.2 ათ. ლარი

           თ.კ) ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო  და სოციალური დახმარება - 28.5 ათ. ლარი

          თ.ლ) ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება - 53.0 ათ. ლარი

          თ.მ) ერთჯერადი  სოციალური (ფულადი)  დახმარება - 59.3 ათ. ლარი

          თ.ნ) უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 11.7 ათ. ლარი

         თ.ო) სპორტსმენებისა დასტუდენტების სოციალური დახმარება - 58.5 ათ. ლარი

         თ.პ) დედ-მამით ობოლი ბავშვების  დახმარება - 2.0 ათ. ლარი

         თ.ჟ) ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით  საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის  ოჯახების  დახმარება - 6.0 ათ. ლარი

        თ.რ) საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის  მებრძოლთა (ვეტერანთა) ოჯახების სოციალური დახმარება - 24.0 ათ. ლარი

         თ.ს) ონკოლოგიური ავადმყოფების უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა - 20.0 ათ. ლარი

         თ.ტ) სატელევიზიო გადაცემა „იმედის გმირების“ პერსონაჟის დახმარება - 2.0 ათ. ლარი

         თ.უ) სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება - 1630.0 ათ. ლარი.

გ) დადგენილების №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარედავით რაზმაძედანართი №1
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსავლები

18 170,5

21 637,0

43 181,0

გადასახადები

2 355,4

2 602,0

2 300,0

გრანტები

13 195,8

16 479,3

37 927,7

სხვა შემოსავლები

2 619,3

2 555,7

2 953,3

 

ხარჯები

10 840,9

15 747,7

35 613,0

შრომის ანაზღაურება

1 695,7

2 055,6

2 289,2

საქონელი და მომსახურება

4 318,0

4 523,1

5 685,5

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

სუბსიდიები

3 554,0

4 054,2

6 050,1

გრანტები

0,0

3 200,0

5 720,0

სოციალური უზრუნველყოფა

345,2

547,4

670,3

სხვა ხარჯები

782,7

1 252,7

15 102,3

 

საოპერაციო სალდო

7 329,6

5 889,3

7 568,0

 

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

4 247,9

2 261,0

14 189,4

ზრდა

5 329,7

3 738,4

15 331,8

კლება

1 081,9

1 477,4

1 142,4

 

მთლიანი სალდო

3 081,7

3 628,3

-6 621,4

 

ფინანსური აქტივების ცვლილება

2 820,0

3 481,4

-6 761,6

ზრდა

2 820,0

4 489,4

0,0

ვალუტა და დეპოზიტები

2 820,0

4 489,4

 

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

კლება

0,0

1 008,0

6 761,6

ვალუტა და დეპოზიტები

 

1 008,0

6 761,6

სესხები

0,0

0,0

0,0

აქციები და სხვა კაპიტალი

0,0

0,0

0,0

სხვა დებიტორული დავალიანებები

 

 

 

 

ვალდებულებების ცვლილება

-261,8

-146,9

-140,2

ზრდა

0,0

0,0

0,0

საგარეო

0,0

0,0

0,0

საშინაო

0,0

0,0

0,0

კლება

261,8

146,9

140,2

საგარეო

 

 

 

საშინაო

261,8

146,9

140,2

 

ბალანსი

0,0

0,0

0,0

 


დანართი №2
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

19 252,4

23 114,4

44 323,4

შემოსავლები

18 170,5

21 637,0

43 181,0

არაფინანსური აქტივების კლება

1 081,9

1 477,4

1 142,4

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

გადასახდელები

16 432,4

19 633,0

51 085,0

ხარჯები

10 840,9

15 747,7

35 613,0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 329,7

3 738,4

15 331,8

ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

 

ნაშთის ცვლილება

2 820,0

3 481,4

-6 761,6

 


დანართი №3
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები

ათას ლარებში

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

შემოსულო ბების კოდები

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

შემოსულობები

 

19 252,4

23 114,4

44 323,4

შემოსავლები

1

18 170,5

21 637,0

43 181,0

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1 081,9

1 477,4

1 142,4

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

შემოსავლები

 

18 170,5

21 637,0

43 181,0

გადასახადები

11

2 355,4

2 602,0

2 300,0

საშემოსავლო გადასახადი

11111

 

 

 

ქონების გადასახადი

11311

2 355,4

2 602,0

2 300,0

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

113111

1 060,2

1 145,1

1 400,0

უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113112

0,2

 

 

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

113113

161,5

54,2

100,0

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

113114

509,0

747,2

280,0

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

113115

607,7

655,5

520,0

სხვა გადასახადები ქონებაზე

1136

16,8

 

 

სხვა გადასახადები

116

 

 

 

გრანტები

13

13 195,8

16 479,3

37 927,7

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

131

103,3

2,8

 

უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები

132

191,4

 

 

სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები

133

12 901,1

16 476,5

37 927,7

გათანაბრებითი ტრანსფერი

 

7 349,7

7 802,0

10 739,8

მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად

 

240,0

240,0

265,0

სპეციალური ტრანსფერი

 

5 311,4

8 434,5

26 922,9

მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 

 

1 508,6

1 510,7

3 621,9

მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

45,3

490,0

3 416,0

მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

72,5

1 442,0

1 060,0

მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

 

3 685,0

4 991,8

18 825,0

მ.შ სხვა სპეციალური ტრანსფერები

 

 

 

 

სხვა შემოსავლები

14

2 619,3

2 555,7

2 953,3

შემოსავლები საკუთრებიდან

141

381,4

469,4

502,0

პროცენტები

1411

82,7

103,6

90,0

დივიდენდები

1412

 

 

 

რენტა

1415

298,7

365,8

412,0

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

14151

246,7

225,6

262,0

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

14154

52,0

139,3

150,0

სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა

14159

 

0,9

 

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

142

1 282,7

1 246,3

1 522,3

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

1422

1 267,4

1 231,8

1 507,3

საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი

14222

 

 

 

სანებართვო მოსაკრებელი

14223

11,6

44,9

45,9

სახელმწიფო ბაჟი

14227

0,1

 

 

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

14229

0,2

0,1

 

სატენდერო მოსაკრებელი

142210

18,3

 

 

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

142212

2,0

1,4

3,0

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

142213

969,8

907,8

1 180,9

კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი

142215

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის

142216

 

 

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

142214

265,5

277,6

277,5

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

142299

 

 

 

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

1423

15,3

14,5

15,0

შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან

14231

 

 

 

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

14232

15,3

14,5

15,0

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

143

955,0

838,2

929,0

ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე

144

 

 

 

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

145

0,3

1,8

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების კლება

31

1 081,9

1 477,4

1 142,4

ძირითადი აქტივები

311

1 081,9

1 477,4

1 142,4

არაწარმოებული აქტივები

314

0,0

0,0

0,0

მიწა

3141

 

 

 

სხვა ბუნებრივი აქტივები

31432

 

 

 

 

 

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება

32

0,0

0,0

0,0

სესხები

3214

 

 

 

აქციები და სხვა კაპიტალი

3215

 

 

 

სხვა დებიტორული დავალიანებები

3218

 

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

33

0,0

0,0

0,0

საგარეო

332

 

 

 

საშინაო

331

 

 

 

 


დანართი №4
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები

ათას ლარებში

ორგანიზა ციული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

2010 წლის ფაქტი

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

სულ

გორის მუნიციპალიტეტი

16 432,4

19 633,0

51 085,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

307,0

333,0

364,0

 

ხარჯები

10 840,9

15 747,7

35 613,0

 

შრომის ანაზღაურება

1 695,7

2 055,6

2 289,2

 

საქონელი და მომსახურება

4 318,0

4 523,1

5 685,5

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,5

28,3

36,1

 

    მივლინებები

17,7

19,9

34,2

 

    ოფისის ხარჯები

1 201,3

1 481,1

2 467,5

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

23,4

61,7

140,6

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,0

5,6

5,0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

154,2

236,5

258,7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 905,8

2 690,0

2 743,4

 

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

 

სუბსიდიები

3 554,0

4 054,2

6 050,1

 

გრანტები

0,0

3 200,0

5 720,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

345,2

547,4

670,3

 

სხვა ხარჯები

782,7

1 252,7

15 102,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 329,7

3 738,4

15 331,8

 

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

01 00

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები

2 544,1

5 908,3

8 951,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

235,0

253,0

275,0

 

ხარჯები

2 013,0

5 596,0

8 599,4

 

შრომის ანაზღაურება

1 313,7

1 633,7

1 835,9

 

საქონელი და მომსახურება

546,0

634,3

864,7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

10,5

28,3

36,1

 

    მივლინებები

16,0

18,6

32,1

 

    ოფისის ხარჯები

270,4

336,0

437,0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

23,4

40,8

78,0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

112,9

144,6

148,1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

112,7

66,0

133,4

 

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

 

გრანტები

0,0

3 200,0

5 720,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,7

2,8

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,3

10,5

78,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

269,3

165,4

211,7

 

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

417,4

508,6

693,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

30,0

34,0

35,0

 

ხარჯები

406,1

506,9

631,4

 

შრომის ანაზღაურება

264,6

334,4

353,6

 

საქონელი და მომსახურება

141,5

168,3

206,6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

9,6

22,7

20,4

 

    მივლინებები

7,9

3,5

11,3

 

    ოფისის ხარჯები

55,0

52,0

90,7

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

5,5

12,4

21,0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

61,4

77,7

63,2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

4,2

71,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

11,4

1,7

61,8

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 382,2

1 865,4

2 170,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

205,0

219,0

240,0

 

ხარჯები

1 310,3

1 701,7

2 020,9

 

შრომის ანაზღაურება

1 049,1

1 299,3

1 482,3

 

საქონელი და მომსახურება

253,2

393,3

526,6

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,9

5,6

15,7

 

    მივლინებები

8,2

15,1

20,8

 

    ოფისის ხარჯები

186,4

284,0

346,3

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,5

17,2

54,0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

51,5

66,9

84,9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,8

4,5

4,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,7

2,8

5,0

 

სხვა ხარჯები

2,3

6,3

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,9

163,7

149,9

01 02 01

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა

38,6

98,8

124,6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4,0

4,0

5,0

 

ხარჯები

38,6

98,8

124,6

 

შრომის ანაზღაურება

38,6

97,3

124,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

1,5

0,0

 

    მივლინებები

 

1,5

0,0

01 02 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური

494,5

693,4

837,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

22,0

23,0

25,0

 

ხარჯები

422,6

547,7

687,9

 

შრომის ანაზღაურება

168,1

153,6

156,2

 

საქონელი და მომსახურება

247,7

387,2

520,2

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

0,9

3,4

12,7

 

    მივლინებები

2,6

11,2

17,4

 

    ოფისის ხარჯები

186,4

284,0

346,3

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

1,5

17,2

54,0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

51,5

66,9

84,9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4,8

4,5

4,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,5

0,6

4,5

 

სხვა ხარჯები

2,3

6,3

7,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71,9

145,7

149,9

01 02 03

 მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

108,4

159,3

158,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

18,0

20,0

20,0

 

ხარჯები

108,4

159,3

158,0

 

შრომის ანაზღაურება

106,6

158,2

157,0

 

საქონელი და მომსახურება

1,8

1,1

1,0

 

    მივლინებები

1,8

1,1

1,0

01 02 04

  მუნიციპალიტეტის გამგეობის  ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

179,5

152,8

139,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29,0

16,0

16,0

 

ხარჯები

179,5

152,8

139,5

 

შრომის ანაზღაურება

177,1

149,9

135,8

 

საქონელი და მომსახურება

2,4

2,9

3,7

 

    შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

2,2

3,0

 

    მივლინებები

2,4

0,7

0,7

01 02 05

 მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების,კულტურის,სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

74,2

99,6

116,4

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

17,0

17,0

 

ხარჯები

74,2

99,6

116,4

 

შრომის ანაზღაურება

72,0

98,2

116,1

 

საქონელი და მომსახურება

1,1

0,3

0,3

 

    მივლინებები

1,1

0,3

0,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1,2

1,1

 

01 02 06

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

62,8

87,1

87,5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

11,0

12,0

12,0

 

ხარჯები

62,8

87,1

87,5

 

შრომის ანაზღაურება

62,5

85,8

86,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,3

0,2

0,6

 

    მივლინებები

0,3

0,2

0,6

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

1,1

 

01 02 07

 გამგეობის  ტერიტორიული ორგანოები

424,1

497,7

545,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

107,0

107,0

121,0

 

ხარჯები

424,1

479,7

545,9

 

შრომის ანაზღაურება

424,1

479,6

544,9

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,1

0,5

 

    მივლინებები

 

0,1

0,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

0,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

18,0

 

01 02 08

ზედამხედველობის სამსახური

0,0

71,6

65,0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

9,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

71,6

65,0

 

შრომის ანაზღაურება

 

71,6

65,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,0

 

    მივლინებები

 

 

 

01 02 09

მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკისა და ქონების მართვის სამსახური

0,0

5,1

77,9

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

11,0

11,0

 

ხარჯები

0,0

5,1

77,9

 

შრომის ანაზღაურება

 

5,1

77,6

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,3

 

    მივლინებები

 

 

0,3

01 02 10

სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახური

0,0

0,0

18,2

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

 

 

3,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

18,2

 

შრომის ანაზღაურება

 

 

18,2

01 03

სარეზერვო ფონდი

0,0

0,0

0,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

0,5

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

0,5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

0,5

01 04

სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ტერიტორიული ორგანო _ გორის არქივის დაფინანსება

6,9

2,0

7,9

 

ხარჯები

6,9

2,0

7,9

 

საქონელი და მომსახურება

6,9

2,0

7,9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,9

2,0

7,9

01 05

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

16,4

11,2

3,0

 

ხარჯები

16,4

11,2

3,0

 

საქონელი და მომსახურება

16,4

11,2

3,0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

16,4

11,2

3,0

01 06

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

407,1

261,6

235,8

 

ხარჯები

145,4

114,7

95,6

 

პროცენტი

145,4

114,7

95,6

 

ვალდებულებების კლება

261,8

146,9

140,2

01 07

აუდიტორული მომსახურება

34,8

2,3

9,2

 

ხარჯები

34,8

2,3

9,2

 

საქონელი და მომსახურება

34,8

2,3

9,2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,8

2,3

9,2

01 08

კომპიუტერული მომსახურება

2,7

2,9

3,0

 

ხარჯები

2,7

2,9

3,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,7

2,9

3,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,7

2,9

3,0

01 09

შესყიდვებთან დაკავშირებული ხარჯები

3,1

5,9

12,5

 

ხარჯები

3,1

5,9

12,5

 

საქონელი და მომსახურება

3,1

5,9

12,5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,1

5,9

12,5

01 10

ბანკის მომსახურების დაფინანსება

3,4

3,5

4,9

 

ხარჯები

3,4

3,5

4,9

 

საქონელი და მომსახურება

3,4

3,5

4,9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3,4

3,5

4,9

01 11

ადმინისტრაციული შენობის დაცვა

49,0

44,9

90,5

 

ხარჯები

49,0

44,9

90,5

 

საქონელი და მომსახურება

49,0

44,9

90,5

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

49,0

44,9

90,5

01 12

მოქალაქეთა მომსახურეობის ბიუროს მოწყობისა და აღჭურვის ღონისძიებები

88,7

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,8

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,8

0,0

0,0

 

    ოფისის ხარჯები

11,8

 

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70,9

 

 

01 13

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განყოფილების რემონტი და რეფორმა

132,4

0,0

0,0

 

ხარჯები

17,2

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,2

0,0

0,0

 

    ოფისის ხარჯები

17,2

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

115,2

 

 

01 14

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება

0,0

3 200,0

5 720,0

 

ხარჯები

0,0

3 200,0

5 720,0

 

გრანტები

 

3 200,0

5 720,0

02 00

სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახური

376,4

424,3

468,3

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

58,0

66,0

73,0

 

ხარჯები

376,4

419,3

463,3

 

შრომის ანაზღაურება

306,8

349,0

368,3

 

საქონელი და მომსახურება

53,1

54,9

95,0

 

    მივლინებები

0,1

0,2

0,6

 

    ოფისის ხარჯები

19,6

19,2

30,6

 

    რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

5,0

5,6

5,0

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

28,4

29,9

58,8

 

სხვა ხარჯები

16,5

15,4

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,0

5,0

03 00

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

337,0

412,7

266,9

 

ხარჯები

114,0

304,7

249,6

 

საქონელი და მომსახურება

114,0

255,5

228,1

 

    ოფისის ხარჯები

114,0

241,4

207,8

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

14,1

20,3

 

სხვა ხარჯები

0,0

49,2

21,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223,0

108,0

17,3

03 01

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

337,0

402,7

266,9

 

ხარჯები

114,0

294,7

249,6

 

საქონელი და მომსახურება

114,0

255,5

228,1

 

    ოფისის ხარჯები

114,0

241,4

207,8

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

14,1

20,3

 

სხვა ხარჯები

 

39,2

21,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

223,0

108,0

17,3

03 02

პროკურატურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფინანსება

0,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

0,0

10,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

10,0

 

04 00

თავდაცვის ღონისძიებები

94,5

94,3

122,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

16,0

 

ხარჯები

94,5

94,3

119,6

 

შრომის ანაზღაურება

75,2

72,9

85,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,3

21,4

34,6

 

    მივლინებები

1,6

1,1

1,5

 

    ოფისის ხარჯები

4,8

7,7

16,3

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,9

12,6

16,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0,0

0,0

3,2

04 01

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

94,5

94,3

122,8

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

14,0

14,0

16,0

 

ხარჯები

94,5

94,3

119,6

 

შრომის ანაზღაურება

75,2

72,9

85,0

 

საქონელი და მომსახურება

19,3

21,4

34,6

 

    მივლინებები

1,6

1,1

1,5

 

    ოფისის ხარჯები

4,8

7,7

16,3

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12,9

12,6

16,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

3,2

05 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

8 318,2

7 574,8

30 598,8

 

ხარჯები

4 022,0

4 545,6

16 311,7

 

საქონელი და მომსახურება

3 342,0

3 394,0

4 127,5

 

    ოფისის ხარჯები

792,5

869,3

1 770,9

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

0,0

35,3

14,7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 549,5

2 489,4

2 341,9

 

სუბსიდიები

12,8

0,0

60,0

 

სხვა ხარჯები

667,2

1 151,6

12 124,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 296,2

3 029,2

14 287,1

05 01

გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 443,6

1 725,4

8 030,6

 

ხარჯები

975,0

617,5

720,7

 

საქონელი და მომსახურება

962,2

617,5

720,7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

962,2

617,5

720,7

 

სუბსიდიები

12,8

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 468,6

1 107,9

7 309,9

05 02

გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია

12,3

175,9

509,6

 

ხარჯები

12,3

175,9

509,6

 

სხვა ხარჯები

12,3

175,9

509,6

05 03

სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

628,5

931,1

4 649,7

 

ხარჯები

444,8

720,3

1 407,2

 

საქონელი და მომსახურება

444,8

720,3

1 407,2

 

    ოფისის ხარჯები

272,9

416,3

1 263,6

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

171,9

304,0

143,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

183,7

210,8

3 242,6

05 04

სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაცია

359,5

174,7

278,3

 

ხარჯები

49,1

51,1

89,5

 

საქონელი და მომსახურება

37,1

51,1

89,5

 

    ოფისის ხარჯები

34,5

35,3

58,9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,6

15,8

30,6

 

სხვა ხარჯები

12,0

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

310,4

123,6

188,8

05 05

საკანალიზაციო სისტემების გაწმენდის და მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები

78,1

54,3

104,3

 

ხარჯები

34,0

54,3

53,0

 

საქონელი და მომსახურება

34,0

54,3

53,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

34,0

54,3

53,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

44,1

0,0

51,3

05 06

ბინათმშენებლობა

632,8

946,1

11 484,6

 

ხარჯები

632,8

946,1

11 411,6

 

საქონელი და მომსახურება

12,5

5,5

97,1

 

    ოფისის ხარჯები

 

3,5

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

2,0

97,1

 

სხვა ხარჯები

620,3

940,6

11 314,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

73,0

05 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

648,6

649,4

942,7

 

ხარჯები

648,6

597,3

581,0

 

საქონელი და მომსახურება

648,6

597,3

581,0

 

    ოფისის ხარჯები

485,1

414,2

448,4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

163,5

183,1

132,6

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

52,1

361,7

05 08

დასუფთავების ღონისძიებები

841,1

725,0

775,4

 

ხარჯები

841,1

721,7

775,4

 

საქონელი და მომსახურება

841,1

721,7

775,4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

841,1

721,7

775,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3,3

 

05 09

მოსაცდელების მოწყობა

8,4

1,6

17,0

 

ხარჯები

8,4

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,4

0,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,4

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1,6

17,0

05 10

საკადასტრო რუკების მომზადება

38,5

0,0

9,4

 

ხარჯები

38,5

0,0

9,4

 

საქონელი და მომსახურება

38,5

0,0

9,4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

38,5

 

9,4

05 11

სკვერებისა და გაზონების გამწვანების ექსპლოატაცია რეკონსტრუქცია და კეთილმოწყობა

253,4

263,7

818,7

 

ხარჯები

135,5

161,2

165,1

 

საქონელი და მომსახურება

130,7

161,2

165,1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

130,7

161,2

165,1

 

სხვა ხარჯები

4,8

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

117,9

102,5

653,6

05 12

სოფლის სასაფლაოების შემოღობვა

28,5

29,7

14,4

 

ხარჯები

28,5

29,7

14,4

 

საქონელი და მომსახურება

28,5

29,7

14,4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

28,5

29,7

14,4

05 13

სანერგე მეურნეობის შენახვა

35,0

49,2

60,0

 

ხარჯები

35,0

49,2

60,0

 

საქონელი და მომსახურება

35,0

49,2

60,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

35,0

49,2

60,0

05 14

შადრევნის მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

11,4

9,0

12,0

 

ხარჯები

11,4

2,8

12,0

 

საქონელი და მომსახურება

11,4

2,8

12,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

11,4

2,8

12,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6,2

 

05 15

მემორიალების მოწყობა-რეკონსტრუქცია

58,8

28,0

0,3

 

ხარჯები

10,0

0,3

0,3

 

სხვა ხარჯები

10,0

0,3

0,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

48,8

27,7

 

05 16

ქალაქის გამწვანების მწვანე ნარგავების რეაბილიტაცია

48,8

30,0

0,0

 

ხარჯები

48,8

30,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

48,8

30,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

48,8

30,0

 

05 17

სპორტული მოედნების მოწყობისა და მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები

100,2

123,4

162,2

 

ხარჯები

27,5

0,0

17,4

 

საქონელი და მომსახურება

27,5

0,0

17,4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

27,5

0,0

17,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

72,7

123,4

144,8

05 18

ცენტრალური სასპორტო სკოლის შენობის ფასადის რეაბილიტაცია

0,0

736,0

92,8

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

736,0

92,8

05 19

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა

50,0

298,6

120,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

50,0

298,6

120,3

05 20

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ამხანაგობების თანადაფინანსება

0,0

34,8

16,2

 

ხარჯები

0,0

34,8

16,2

 

სხვა ხარჯები

 

34,8

16,2

05 21

სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის დაფინანსება

12,5

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,5

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

12,5

0,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12,5

 

0,0

05 22

ინფრასტრუქტურის პროექტების თანადაფინანსება

10,1

137,1

268,2

 

ხარჯები

10,1

137,1

268,2

 

საქონელი და მომსახურება

10,1

137,1

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

10,1

137,1

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

268,2

05 23

დევნილთა დასახლებაში ამბულატორიის ინფრასტრუქტურის მოწყობა

0,5

0,0

5,3

 

ხარჯები

0,5

0,0

5,3

 

საქონელი და მომსახურება

0,5

0,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

0,5

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

 

5,3

05 24

 დეფექტური აქტების,პროექტების  და ხარჯთაღრიცხვების მომზადების მომსახურების დაფინანსება

9,8

141,1

84,0

 

ხარჯები

9,8

141,1

84,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,8

141,1

84,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,8

141,1

84,0

05 25

გოგებაშვილის მუზეუმის შენობის შეკეთება

7,8

0,0

0,0

 

ხარჯები

7,8

0,0

0,0

 

სხვა ხარჯები

7,8

 

 

05 26

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის შენობის მშენებლობა

0,0

228,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

228,0

 

05 27

საჭიდაო დარბაზის მშენებლობა

0,0

5,0

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5,0

0,0

05 28

ავოსადგომის მოწყობა ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ლომჭაბუკის ძეგლთან

0,0

2,5

0,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2,5

 

05 29

სოფლის მოსახლეობისათვის შეშის ტრანსპორტირება

0,0

35,3

14,7

 

ხარჯები

0,0

35,3

14,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

35,3

14,7

 

    ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

35,3

14,7

05 30

ცენტრალური სტადიონის სარეკონსტრუქციო და სარემონტო სამუშაოება

0,0

0,0

1 400,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

1 400,0

05 31

ყოფილი ბიბლიოთეკის შენობის რემონტი

0,0

0,0

40,2

 

ხარჯები

0,0

0,0

4,7

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,0

4,7

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

 

4,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

35,5

05 32

საახალწლოდ ქალაქის მორთვის სამუშაოები

0,0

39,9

22,0

 

ხარჯები

0,0

39,9

22,0

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

39,9

22,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

39,9

22,0

05 33

მუნიციპალური  და რეგიონალური განვითარების სააგენტოები

0,0

0,0

60,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

60,0

 

სუბსიდიები

 

 

50,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

10,0

05 34

ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება

0,0

0,0

595,9

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

595,9

05 35

სასაფლაოების მოწყობის, მართვისა და მოვლა-პატრონობის სამსახური

0,0

0,0

10,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

10,0

 

სუბსიდიები

 

 

10,0

06 00

საგანმანათლებლო ღონისძიებები

1 385,4

997,6

1 255,1

 

ხარჯები

1 375,1

964,9

1 170,9

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

0,0

15,5

 

    ოფისის ხარჯები

0,0

0,0

4,9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,0

0,0

10,6

 

სუბსიდიები

1 273,5

964,9

1 150,2

 

სხვა ხარჯები

95,6

0,0

5,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

32,7

84,2

06 01

 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

1 219,3

992,1

1 249,9

 

ხარჯები

1 209,0

959,4

1 165,7

 

საქონელი და მომსახურება

6,0

0,0

15,5

 

    ოფისის ხარჯები

 

 

4,9

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6,0

 

10,6

 

სუბსიდიები

1 203,0

959,4

1 150,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10,3

32,7

84,2

06 02

ზოგადი განათლება

95,6

0,0

5,2

 

ხარჯები

95,6

0,0

5,2

 

სხვა ხარჯები

95,6

 

5,2

06 03

მოსწავლე _ ახალგაზრდობის სასახლის დაფინანსება

70,5

5,5

0,0

 

ხარჯები

70,5

5,5

0,0

 

სუბსიდიები

70,5

5,5

 

07 00

სპორტული და კულტურული ღონისძიებები

2 883,1

3 584,4

7 079,7

 

ხარჯები

2 352,2

3 186,3

6 356,4

 

საქონელი და მომსახურება

196,4

161,3

320,1

 

    ოფისის ხარჯები

0,0

7,5

0,0

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

0,0

20,9

62,6

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

196,4

132,9

257,5

 

სუბსიდიები

2 155,8

3 020,6

4 821,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

4,4

1 214,7

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

530,9

398,1

723,3

07 01

სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება

26,6

18,9

10,3

 

ხარჯები

26,6

18,9

10,3

 

საქონელი და მომსახურება

26,6

18,9

10,3

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

26,6

18,9

10,3

07 02

კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება

93,0

71,4

77,7

 

ხარჯები

84,2

71,4

77,7

 

საქონელი და მომსახურება

84,2

71,4

77,7

 

    წარმომადგენლობითი ხარჯები

 

20,9

62,6

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

84,2

50,5

15,1

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

8,8

 

 

07 03

 ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება

22,2

6,0

0,0

 

ხარჯები

22,2

6,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

22,2

6,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

22,2

6,0

 

07 04

სპორტული ცენტრი

0,0

6,0

386,7

 

ხარჯები

0,0

6,0

386,7

 

სუბსიდიები

 

6,0

386,7

07 05

სპორტული სკოლები

468,7

526,4

667,6

 

ხარჯები

468,7

526,4

667,6

 

სუბსიდიები

468,7

526,4

667,6

07 06

მოსწავლე ახალგაზრდობის ტურიზმის ცენტრი

`ტონთიო~

97,0

86,8

196,2

 

ხარჯები

97,0

86,8

196,2

 

სუბსიდიები

97,0

86,8

196,2

07 07

მოცურავე თანრიგოსან ბავშვთა სპორტული ჯგუფის ფუნქციონირების ხელშეწყობა

8,0

14,0

14,0

 

ხარჯები

8,0

14,0

14,0

 

საქონელი და მომსახურება

8,0

0,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

8,0

 

 

 

სუბსიდიები

 

14,0

14,0

07 08

სახელოვნებო სკოლები

337,0

337,0

344,0

 

ხარჯები

337,0

337,0

344,0

 

სუბსიდიები

337,0

337,0

344,0

07 09

საჯარო ბიბლიოთეკა

190,3

117,1

55,0

 

ხარჯები

150,1

117,1

55,0

 

სუბსიდიები

150,1

117,1

55,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

40,2

 

 

07 10

მუსიკალური კოლექტივები

167,5

135,0

135,0

 

ხარჯები

167,5

135,0

135,0

 

სუბსიდიები

167,5

135,0

135,0

07 11

ისტორიულ _ ეთნოგრაფიული მუზეუმი

110,0

110,0

142,7

 

ხარჯები

110,0

110,0

142,7

 

სუბსიდიები

110,0

110,0

142,7

07 12

სახელმწიფო დრამატული თეატრი

315,0

324,2

1 515,0

 

ხარჯები

315,0

324,2

1 515,0

 

სუბსიდიები

315,0

319,8

315,0

 

სხვა ხარჯები

 

4,4

1 200,0

07 13

კულტურისა და დასვენების პარკი

189,8

212,0

262,0

 

ხარჯები

189,8

169,4

262,0

 

სუბსიდიები

189,8

169,4

262,0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42,6

 

07 14

გაზეთი `გორის მაცნე~

30,0

30,0

30,0

 

ხარჯები

30,0

30,0

30,0

 

საქონელი და მომსახურება

17,5

0,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

17,5

 

 

 

სუბსიდიები

12,5

30,0

30,0

07 15

მწერალთა სახლის ხელშეწყობის ღონისძიებები

12,0

12,0

13,7

 

ხარჯები

12,0

12,0

13,7

 

სუბსიდიები

12,0

12,0

13,7

07 16

გორის ციხის მიმდებარე ტერიტორიის დაცვა

37,9

34,8

64,4

 

ხარჯები

37,9

34,8

64,4

 

საქონელი და მომსახურება

37,9

34,8

64,4

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

37,9

34,8

64,4

07 17

ეკლესიის რეკონსტრუქცია და შემოღობვა

0,0

0,0

14,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

14,7

 

სხვა ხარჯები

0,0

 

14,7

07 18

რიტუალების სახლების მოწყობა

393,4

321,4

827,9

 

ხარჯები

0,0

20,0

162,2

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

20,0

162,2

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

20,0

162,2

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

393,4

301,4

665,8

07 19

კულტურული ღონისძიებების პროექტების ხელშეწყობისა და  თანადაფინანსების პროგრამა

0,0

0,7

3,1

 

ხარჯები

0,0

0,7

3,1

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

0,7

3,1

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

0,7

3,1

07 20

ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი

75,0

19,7

2,4

 

ხარჯები

0,0

9,5

2,4

 

საქონელი და მომსახურება

0,0

9,5

2,4

 

    ოფისის ხარჯები

 

7,5

 

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

2,0

2,4

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

75,0

10,2

 

07 21

თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის საფეხბურთო კლუბი " დილა"

6,9

720,0

1 753,5

 

ხარჯები

6,9

720,0

1 753,5

 

სუბსიდიები

6,9

720,0

1 753,5

07 22

მოსწავლე-ახალგაზრდობის კულტურულ-საგანმანათლებლო ცენტრი

302,8

437,1

555,3

 

ხარჯები

289,3

437,1

506,3

 

სუბსიდიები

289,3

437,1

506,3

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13,5

 

49,0

07 23

კულტურის სახლების და კლუბების შეკეთება

0,0

43,9

8,5

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

43,9

8,5

08 00

სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები

493,7

636,6

2 342,1

 

ხარჯები

493,7

636,6

2 342,1

 

საქონელი და მომსახურება

41,2

1,7

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

41,2

1,7

0,0

 

სუბსიდიები

111,9

68,7

18,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

339,5

544,6

665,3

 

სხვა ხარჯები

1,1

21,6

1 658,6

08 01

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

115,0

115,0

115,9

 

ხარჯები

115,0

115,0

115,9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

115,0

115,0

115,9

08 02

მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება

14,7

10,5

20,2

 

ხარჯები

14,7

10,5

20,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14,7

10,5

20,2

08 03

მოსახლეობისათვის საშიში ცხოველების ამოღება

30,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

30,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

30,0

0,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

30,0

 

 

08 04

მზრუნველობას მოკლებულთა უფასო სასადილოს დაფინანსება

32,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

32,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

32,0

0,0

 

08 05

ასი და მეტი წლის ასაკის უხუცეს დღეგრძელთა დახმარება

4,8

4,8

4,8

 

ხარჯები

4,8

4,8

4,8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4,8

4,8

4,8

08 06

მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება

9,0

21,0

25,1

 

ხარჯები

9,0

21,0

25,1

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,0

21,0

25,1

08 07

მოქალაქეთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და მიწერის ღონისძიებების დაფინანსება

9,2

1,7

0,0

 

ხარჯები

9,2

1,7

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

9,2

1,7

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

9,2

1,7

 

08 08

მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების დახმარება

2,5

3,0

0,0

 

ხარჯები

2,5

3,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

2,5

3,0

 

08 09

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სამედიცინო დახმარება

35,4

217,8

128,3

 

ხარჯები

35,4

217,8

128,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

35,4

217,8

128,3

08 10

საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახების დახმარება

20,0

10,0

0,0

 

ხარჯები

20,0

10,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

20,0

10,0

 

08 11

იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის შეშის ტრანსპორტირება

2,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

2,0

0,0

0,0

 

საქონელი და მომსახურება

2,0

0,0

0,0

 

    სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2,0

 

 

08 12

უპოვარ მართლმადიდებელ მრევლთა დახმარების ღონისძიების დაფინანსება

12,0

0,0

0,0

 

ხარჯები

12,0

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

12,0

0,0

0,0

08 13

სოფლის ამბულატორიის მოწყობა

1,1

0,0

28,6

 

ხარჯები

1,1

0,0

28,6

 

სხვა ხარჯები

1,1

 

28,6

08 14

იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა დაკრძალვა

6,5

0,0

0,0

 

ხარჯები

6,5

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

6,5

 

 

08 15

სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების საკეისრო  ოპერაციების და ფიზიოლოგიური მშობიარობის თანადაფინანსება

21,5

60,0

0,0

 

ხარჯები

21,5

60,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21,5

60,0

 

08 16

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო ღონისძიების დაფინანსება

111,9

52,7

0,0

 

ხარჯები

111,9

52,7

0,0

 

სუბსიდიები

111,9

37,7

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

15,0

0,0

08 17

მუნიციპალურ საბავშვო ბაგა-ბაღებში დევნილი და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მომსახურების საფასურის თანადაფინანსება

26,9

68,3

64,0

 

ხარჯები

26,9

68,3

64,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

26,9

68,3

64,0

08 18

სოციალური პროექტების თანადაფინანსება

9,4

19,2

42,0

 

ხარჯები

9,4

19,2

42,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9,4

19,2

42,0

08 19

  სქოლიოზით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო  დახმარება

5,0

31,0

18,2

 

ხარჯები

5,0

31,0

18,2

 

სუბსიდიები

 

31,0

18,2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5,0

 

 

08 20

  ცერებრალური დამბლით დაავადებული ბავშვების სამკურნალო-სარეაბილიტაციო და სოციალური დახმარება

0,0

0,0

28,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

28,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

28,5

08 21

ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება

0,0

0,0

53,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

53,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

53,0

08 22

ერთჯერადი სოციალური (ფულადი)დახმარება

0,0

0,0

59,3

 

ხარჯები

0,0

0,0

59,3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

59,3

08 23

უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

11,7

 

ხარჯები

0,0

0,0

11,7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

11,7

08 24

სპორტსმენებისა და სტუდენტების სოციალური დახმარება

0,0

0,0

58,5

 

ხარჯები

0,0

0,0

58,5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

58,5

08 25

დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება

0,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2,0

08 26

ხანძრებისა და სტიქიური მოვლენებით საცხოვრებელ ბინებზე მიყენებული ზარალისათვის ოჯახების დახმარება

0,0

0,0

6,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

6,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

6,0

08 27

საქართველოს თავისუფლებისა და ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლთა (ვეტერანთა)ოჯახების სოციალური დახმარება

0,0

0,0

24,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

24,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

24,0

08 28

ონკოლოგიური ავადმყოფების უფასო მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

0,0

0,0

20,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

20,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

20,0

08 29

სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების დაფინანსება

0,0

0,0

1 630,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

1 630,0

 

სხვა ხარჯები

 

 

1 630,0

08 30

ტერაქტით დაზარალებული მოქალაქეების ზარალის ანაზღაურება

24,8

0,0

0,0

 

ხარჯები

24,8

0,0

0,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

24,8

 

 

08 31

ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახებისათვის საცხოვრებელი სახლების სახურავების შესაკეთებელი შიფერის შეძენა

0,0

21,6

0,0

 

ხარჯები

0,0

21,6

0,0

 

სხვა ხარჯები

 

21,6

 

08 32

სატელევიზიო გადაცემა „იმედის გმირების“ პერსონაჟის დახმარება

0,0

0,0

2,0

 

ხარჯები

0,0

0,0

2,0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

2,0

 


დანართი №5
გორის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის

ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

ათას ლარებში

ფუნქციო ნალური კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 2010 წლის  ფაქტი

 2011 წლის  ფაქტი

 2012 წლის 
გეგმა

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

2 282,4   

5 761,4   

8 811,1   

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

2 058,9   

2 379,8   

2 878,6   

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

2 020,7   

2 374,0   

2 864,0   

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

38,2   

5,8   

14,6   

70113

საგარეო ურთიერთობები

 

 

 

7012

საგარეო ეკონომიკური დახმარება

0,0   

0,0   

0,0   

70121

ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს

 

 

 

70122

საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება

 

 

 

7013

საერთო დანიშნულების მომსახურება

61,7   

55,7   

113,9   

70131

საერთო საკადრო მომსახურება

 

 

 

70132

საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და  სტატისტიკური მომსახურება

 

 

 

70133

საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება

61,7   

55,7   

113,9   

7014

ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები

 

 

 

7015

გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

 

 

 

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

145,4   

114,7   

95,6   

7017

საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

16,4   

3 211,2   

5 723,0   

702

თავდაცვა

94,5   

94,3   

122,8   

7021

შეიარაღებული ძალები

94,5   

94,3   

122,8   

7022

სამოქალაქო თავდაცვა

 

 

 

7023

საგარეო სამხედრო დახმარება

 

 

 

7024

გამოყენებითი კვლევები თავდაცვის სფეროში

 

 

 

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

 

 

 

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

713,4   

837,0   

735,2   

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

337,0   

402,7   

266,9   

7032

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა

376,4   

424,3   

468,3   

7033

სასამართლოები და პროკურატურა

0,0   

10,0   

0,0   

7034

სასჯელაღსრულების დაწესებულებები

 

 

 

7035

გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

7036

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში

 

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

5 711,7   

4 932,3   

16 925,3   

7041

საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

0,0   

0,0   

0,0   

70411

საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა

 

 

 

70412

შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა

 

 

 

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა

679,5   

931,1   

4 659,1   

70421

სოფლის მეურნეობა

679,5   

931,1   

4 659,1   

70422

სატყეო მეურნეობა

 

 

 

70423

მეთევზეობა და მონადირეობა

 

 

 

7043

სათბობი და ენერგეტიკა

0,0   

0,0   

0,0   

70431

ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი

 

 

 

70432

ნავთობი და ბუნებრივი აირი

 

 

 

70433

ბირთვული საწვავი

 

 

 

70434

სხვა სახის საწვავი

 

 

 

70435

ელექტროენერგეტიკა

 

 

 

70436

არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია

 

 

 

7044

სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა

0,0   

233,0   

0,0   

70441

მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა

 

 

 

70442

გადამამუშავებელი მრეწველობა

 

 

 

70443

მშენებლობა

0,0   

233,0   

0,0   

7045

ტრანსპორტი

4 464,3   

1 905,4   

8 557,2   

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

4 452,0   

1 729,5   

8 047,6   

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

 

 

70453

სარკინიგზო ტრანსპორტი

 

 

 

70454

საჰაერო ტრანსპორტი

 

 

 

70455

მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები

12,3   

175,9   

509,6   

7046

კავშირგაბმულობა

 

 

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

0,0   

0,0   

0,0   

70471

ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება

 

 

 

70472

სასტუმროები და რესტორნები

 

 

 

70473

ტურიზმი

 

 

 

70474

მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები

 

 

 

7048

გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში

0,0   

0,0   

0,0   

70481

გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში

 

 

 

70482

გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში

 

 

 

70483

გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში

 

 

 

70484

გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში

 

 

 

70485

გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში

 

 

 

70486

გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში

 

 

 

70487

გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში

 

 

 

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში

567,9   

1 862,8   

3 709,0   

705

გარემოს დაცვა

965,6   

837,5   

951,7   

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

841,1   

725,0   

775,4   

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

89,5   

63,3   

116,3   

7053

გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა

 

 

 

7054

ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა

35,0   

49,2   

60,0   

7055

გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

 

 

 

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

1 640,9   

1 805,0   

12 721,8   

7061

ბინათმშენებლობა

632,8   

946,1   

11 484,6   

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

0,0   

34,8   

16,2   

7063

წყალმომარაგება

359,5   

174,7   

278,3   

7064

გარე განათება

648,6   

649,4   

942,7   

7065

გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

 

 

707

ჯანმრთელობის დაცვა

155,3   

116,7   

144,5   

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

0,0   

0,0   

0,0   

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

 

 

 

70712

სხვა სამედიცინო პროდუქცია

 

 

 

70713

თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები

 

 

 

7072

ამბულატორიული მომსახურება

1,1   

0,0   

28,6   

70721

ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება

1,1   

0,0   

28,6   

70722

სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

70723

სტომატოლოგიური მომსახურება

 

 

 

70724

საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება

 

 

 

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

0,0   

0,0   

0,0   

70731

ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70732

სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება

 

 

 

70733

სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება

 

 

 

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

 

 

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

154,2   

116,7   

115,9   

7075

გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

 

 

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

2 883,1   

3 584,4   

7 079,7   

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

607,2   

1 372,1   

3 028,3   

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

1 818,3   

1 842,9   

3 165,1   

7083

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა

42,0   

42,0    

43,7   

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

22,2   

6,0   

14,7   

7085

გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

 

 

 

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში

393,4   

321,4   

827,9   

709

განათლება

1 385,4   

997,6   

1 255,1   

7091

სკოლამდელი აღზრდა

1 219,3   

992,1   

1 249,9   

7092

ზოგადი განათლება

95,6   

0,0   

5,2   

70921

დაწყებითი ზოგადი განათლება

 

 

 

70922

საბაზო ზოგადი განათლება

 

 

 

70923

საშუალო ზოგადი განათლება

95,6   

0,0   

5,2   

7093

პროფესიული განათლება

70,5   

5,5   

0,0   

7094

უმაღლესი განათლება

 

 

 

70941

უმაღლესი პროფესიული განათლება

 

 

 

70942

უმაღლესი აკადემიური განათლება

 

 

 

7095

უმაღლესისშემდგომი განათლება

 

 

 

7096

განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება

 

 

 

7097

გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში

 

 

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

 

 

 

710

სოციალური დაცვა

338,4   

519,9   

2 197,6   

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

152,3   

301,5   

228,0   

71011

ავადმყოფთა სოციალური დაცვა

40,4   

248,8   

228,0   

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

111,9   

52,7   

0,0   

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

4,8   

4,8   

4,8   

7103

მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა

 

 

 

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

65,6   

141,8   

1 865,7   

7105

უმუშევართა სოციალური დაცვა

 

 

 

7106

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა

 

 

 

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას

44,0   

0,0   

0,0   

7108

გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში

 

 

 

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

71,7   

71,8   

99,1   

 

სულ

16 170,7   

19 486,1   

50 944,8   

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.