„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 01
დოკუმენტის მიმღები ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 31/01/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 06/02/2013
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016078
01
31/01/2013
ვებგვერდი, 06/02/2013
190020020.35.133.016078
„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი
 

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №01

2013 წლის 31 იანვარი

ქ. ბათუმი

 

 

„ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს,

1. „ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2013 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 28 დეკემბრის №28 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 10/01/2013წ., სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.133.016077) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს დადგენილება ამოქმედდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მისი გამოქვეყნებისთანავე.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემალხაზ ფარტენაძედანართი

თავი I
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი

მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

დასახელება

2011

 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8062,104

7 023 010

 

7 023 010

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

267,000

 

267,000

გრანტები

10 255,2

7 662,660

1 505,460

6 157,2

6 115,600

 

6 115,600

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 214,880

0,0

1 214,880

640,410

 

640,410

ხარჯები

5 250,4

5 169,661

0,0

5 169,661

6 736,933

 

6 736,933

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 666,435

0,0

1 666,435

2 163,560

 

2 163,560

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 341,773

0,0

1 341,773

1 089,080

 

1 089,080

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

0

 

0

სუბსიდიები

1 575,2

1 768,318

0,0

1 768,318

2 050,470

 

2 050,470

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

225,385

0,0

225,385

774,123

 

774,123

სხვა ხარჯები

524,0

167,750

0,0

167,750

659,700

 

659,700

საოპერაციო სალდო

7 568,7

4 397,903

1 339,5

4 397,903

286,077

 

286,077

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

5 292,6

7 440,675

1 339,5

7 440,675

3 027,320

 

3 027,320

ზრდა

5 734,0

7 478,700

1 339,5

7 478,700

3 027,320

 

3 027,320

კლება

441,4

38,025

0,0

38,025

 

 

 

მთლიანი სალდო

4 807,9

-3 042,772

0,0

-3 042,772

-2 741,243

 

-2 741,243

ფინანსური აქტივების ცვლილება

1 882,3

-3 089,445

0,0

-3 089,445

-2 746,243

 

-2 746,243

ზრდა

1 882,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

ვალუტა და დეპოზიტები

1 882,3

0,0

0,0

0,0

 

 

 

კლება

0,0

3 089,445

0,0

3 089,445

2 746,243

 

2 746,243

ვალუტა და დეპოზიტები

0,0

3 089,445

0,0

3 089,445

2 746,243

 

2 746,243

ვალდებულებების ცვლილება

-393,7

-46,673

0,0

-46,673

-5,000

 

-5,000

ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

5,000

 

5,000

საშინაო

45,7

46,673

0,0

46,673

 

 

 

ბალანსი

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

0,000

 


მუხლი 2. ხელვაჩაურიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

13 260,5

9 605,589

1 505,460

8 100,129

7 023,010

 

7 023,010

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8 062,104

7 023,010

 

7 023,010

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

38,025

0,0

38,025

 

 

 

ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით)

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

ვალდებულებების ზრდა

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

გადასახდელები

13 260,6

7 700,6

1 339,5

6 361,2

9 769,253

 

9 769,253

ხარჯები

5 250,4

4 662,3

0,0

4 662,3

6 736,933

 

6 736,933

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 734,1

6 127,9

1 339,5

4 788,5

3 027,320

 

3 027,320

ფინანსური აქტივების ზრდა

1 882,4

-3 097,6

0,0

-3 097,6

 

 

 

ვალდებულებების კლება

393,7

8,0

0,0

8,0

5,000

 

5,000

ნაშთის ცვლილება

0,1

-0,1

0,0

0,0

-2 746,243

 

-2 746,243

 


მუხლი 3. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 7 023.010 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

12 819,1

9 567,564

1 505,460

8 062,104

7 023,010

 

7 023,010

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

267,000

 

267,000

გრანტები

10 255,2

7 662,660

1 505,460

6 157,2

6 115,600

 

6 115,600

სხვა შემოსავლები

1 372,2

561,6

0,0

1 214,880

640,410

 

640,410

 

ა)  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

გადასახადები

1 191,7

690,024

0,0

690,024

267,000

 

267,000

ქონების გადასახადი

1 162,6

689,470

0,0

689,470

267,000

 

267,000

საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)       

763,5

457,250

0,0

457,250

176,000

 

176,000

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

33,0

109,920

0,0

109,920

17,000

 

17,000

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                              

31,3

23,3

0,0

23,3

14,000

 

14,000

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე                                          

334,8

99,0

0,0

99,0

60,000

 

60,000

სხვა გადასახადები ქონებაზე

 

0,554

0,0

0,554

0,0

0,0

0,0

ბ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 6 115.600 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

გრანტები

10 255,2

7 662,660

6 115,600

საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები

0,0

0,0

 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

406,2

1 702,6

1 483,500

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი

9 849,0

5 960,060

4 632,100

ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები

6 310,5

4 454,6

4 632,100

გათანაბრებითი ტრანსფერი

6 310,5

4 454,6

4 632,100

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

3 538,5

1 505,460

 

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

1 402,2

1 339,5

 

პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი

450

150,0

 

.საქართველოს მთავრობის  სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები

0,0

16,0

 

რეგიონის ფონდების პირველადი განაწილება

1686,246

0,0

         0,0

გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 640.410 ათასი ლარის ოდენობით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სხვა შემოსავლები

1 372,2

1 214,880

640,410

შემოსავლები საკუთრებიდან

695,1

736,254

506,410

პროცენტები

257,0

477,254

270,410

რენტა

438,1

259,0

236,000

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

185,3

173,6

90,000

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

252,8

85,4

146,000

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

200,3

142,027

54,000

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

128,1

44,027

34,000

სანებართვო მოსაკრებელი

31,5

11,6

4,000

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი 

0,1

0,027

 

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

20,0

0,0

 

ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

76,4

32,0

30,000

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

72,3

98,0

20,000

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

72,3

98,0

20,000

ჯარიმები, სანქციები და საურავები

476,4

300,1

80,000

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

0,3

36,5

 

 


მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 6 736,933 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

ხარჯები

5 250,5

5 169,661

0,0

5 169,661

6 736,933

 

6 736,933

შრომის ანაზღაურება

1 440,1

1 666,435

0,0

1 666,435

2 163,560

 

2 163,560

საქონელი და მომსახურება

1 333,4

1 341,773

0,0

1 341,773

1 089,080

 

1 089,080

პროცენტი

55,2

0,0

0,0

0,0

 

 

 

სუბსიდიები

1 575,2

1 768,318

0,0

1 768,318

2 050,470

 

2 050,470

სოციალური უზრუნველყოფა

322,5

225,385

0,0

225,385

774,123

 

774,123

სხვა ხარჯები

524,0

167,750

0,0

167,750

659,700

 

659,700

 


მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 3 027, 320 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 3 027.320 ათასი ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 63,991

29,1

11,000

თავდაცვა,საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

 

 

236 ,000

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

4 658,280

4 216,365

1 171,119

განათლება

263,786

1 346,982

487,129

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა  და სპორტი

434,763

1 884,794

1 122,072

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

113,159

1,459

0,0

სულ ჯამი

5 733,979

7 478,7

3 027,320

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 0,0 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:

 

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

არაფინანსური აქტივების კლება

441,4

12,3

0,0

არაწარმოებული აქტივები

441,4

12,3

0,0

მიწა

441,4

12,3

0,0

 


მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა 9 764 253 ლარის ოდენობით ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:

ფუნქციონალური კლასიფიკაციის კოდი

დასახელება

2011 წლის ფაქტი

2012 წლის გეგმა

2013 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება

1 998 132

1 985 780

1 985 780

16 000

2 206 640

2 206 640

0

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა,საგარეო ურთიერთობები                               

1 892 266

1 979 780

1 979 780

16 000

2 206 640

2 206 640

0

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

1 756 139

1 762 281

1 762 281

16 000

1 966 180

1 966 180

0

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

136 127

217 499

217 499

0

240 460

240 460

0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

95 238

 

 

 

 

 

 

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

10 628

6 000

6 000

0

0

0

0

702

თავდაცვა

94 179

98 532

98 532

0

96 200

96 200

0

7021

 სამოქალაქო თავდაცვა

94 179

98 532

98 532

0

96 200

96 200

0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

206 781

283 949

283 949

0

517 100

517 100

0

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

50 000

60 000

60 000

0

0

0

0

7032

სახანძრო სამსახური

156 781

223 949

223 949

0

517 100

517 100

0

704

ეკონომიკური საქმიანობა

185 271

591 116

591 116

0

1153 380

1033 380

120,000

7045

ტრანსპორტი

4 400

428 497

428 497

0

390 000

390 000

0

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი

4 400

428 497

428 497

0

390 000

390 000

0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის სფეროში

180 871

162 619

162 619

0

193 380

193 380

0

705

გარემოს დაცვა

329 298

458 765

458 765

0

460 600

460 600

0

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

260 456

226 000

226 000

0

220 000

220 000

0

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

0

0

0

0

0

 

 

7056

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში

68 842

232 765

232 765

0

240 600

240 600

0

706

საბინაო_კომუნალური მეურნეობა

5 105 037

4 120 995

4 120 995

0

1 540 639

1 540 639

0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

2 346 999

1 161 767

1 161 767

0

513 568

513 568

0

7063

წყალმომარაგება

1 105 257

1 227 036

1 227 036

0

528 551

528 551

0

7064

გარე განათება

195 022

312 134

312 134

0

239 000

239 000

0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

1 457 759

1 420 058

1 420 058

0

259 520

259 520

0

707

ჯანმრთელობის დაცვა

190 666

79 714

79 714

0

100 673

100 673

0

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

190 666

75 214

75 214

 

100 673

100 673

 

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

1 273 474

2 534 516

2 534 516

0

1 757 572

1 757 572

0

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

175 401

1 160 020

1 160 020

 

836 740

836 740

0

7082

მომსახურება კულტერის სფეროში

594 081

1 302 093

1 302 093

 

814 392

814 392

0

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმოანობა

458 495

19 000

19 000

 

30 000

30 000

0

7086

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების,  კულტურისა და რელიგიის სფეროში

45 497

53 403

53 403

 

76 440

76 440

0

709

განათლება

1 296 948

2 304 992

2 304 992

0

1 772 379

1 772 379

0

7091

სკოლამდელი აღზრდა

640 032

1 147 554

1 147 554

 

1 184 430

1 184 430

0

7092

ზოგადი განათლება

185 405

634 843

634 843

 

115 699

115 699

 

7098

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში

471 511

522 595

522 595

 

472 250

472 250

0

710

სოციალური დაცვა

304 706

190 002

190 002

0

159 070

159 070

0

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

47 006

13 702

13 702

 

15 070

15 070

0

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

257 700

176 300

176 300

 

144 000

144 000

0

სულ ბიუჯეტის გადასახდელები

10 984 492

12 648 361

12 632 361

16 000

9 764 253

9 644 253

120,000

 


მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო -2 741 243,0 ათასი ლარის ოდენობით


მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.
  2. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 2 746,243 ათასი ლარის ოდენობით.

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -5.0 ათასი ლარის ოდენობით.


მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი
 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გაუთვალისწინებელი გადასახდელების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო ფონდი 90,0 ათასი ლარის ოდენობით და მისი განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებების შესაბამისად.


მუხლი 11. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა
 

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


მუხლი 12. სპორტული და კულტურული პროგრამები
 

სპორტულ და კულტურულ პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.


მუხლი 13. პრემიები
 

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციის მუშაკებზე პრემიების გაცემა განხორციელდეს დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.


მუხლი 14. პასუხისმგებლობა
 

2013 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციებსა და დაწესებულებებისათვის ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრების განკარგვა განხორციელდეს დამტკიცებული შესყიდვების გეგმისა და მიზნობრივი პროგრამების საფუძველზე რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.


თავი II
ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრის, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით აუცილებელია პერსონალის სახანძრო და სამაშველო ტექნიკური ინვენტარით უზრუნველყოფა. პერსონალისათვის სათანადო ხარისხის ინდივიდუალური და ჯგუფური წვრთნების ჩატარება და პროფესიული დონის ამაღლება.

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამოკვლევა და მათი გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

     1.1. ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლებისათვის ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება წვევამდელთა გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა.

  1.2. საგანგებო სიტუაციების მართვა (პროგრამული კოდი 02 02)

ბოლო დროს გახშირებული მიწისძვრების, სახანძრო და სხვა უბედური შემთხვევების პრევენციის მიზნით სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რეაბილიტაცია და კომუნალური პირობების გაუმჯობესება. არსებული რესურსებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით სახანძრო და მაღალგამავლობის ავტომობილის შეძენა, რაც აუცილებელია მაშველების ოპერატიული მოქმედებისათვის.

    2. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება.  აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, ქალაქის საცხოვრებელი უბნების ეზოების, დასასვენებელი პარკების და მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.

2.1 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 01)

განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული რეაბილიტირებული ცენტრალური გზების მგომარეობის შენარჩუნება და ახალი/მეორე მნიშვნელობის გზებისა და შიდაკვარტალური მისასვლელი გზების რეაბილიტაცია. 2013 წელს დაგეგმილია ქუჩებს შიდა სასოფლო გზების მოწყობა რეაბილიტაცია.

2.2 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქვეპროგრამის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების კეთილმოწყობა, გარე განათების ქსელის გაფართოება, არსებული ქსელის მოვლა-შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები.  უზრუნველყოფილი იქნება მუნიციპალიტეტის დასუფთავება და მაწანწალა ცხოველებისგან დაცვის ღონისძიება.

2.2.1 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 03 01)

დღე-ღამის განმავლობაში მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგლებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს ქუჩების განათება, რის უზრუნველსაყოფად ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება გარე განათების არსებული ქსელის- 513 წერტის ექსპლოატაცია,

2.2.2 დასუფთავების ღონისძიებები (პროგრამულიკოდი 03 03 02)

მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა. პროგრამის შესაბამისად გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.

დაგეგმილია ახალი (100 ცალი რკინის 0.8 კუბ/მ ტევადობის)  ნაგავსაყრელი კონტეინერების შეკეთება, რაც გააუმჯობესებს ხელვაჩაურის სანიტარულ და ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ქვეპროგრამის ფარგლებში ზამთრის პერიოდში განხორციელდება   დიდთოვლიანობის შემთხვევაში ჭარბი თოვლისგან გათავისუფლება.

მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს. ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება.

2.2.3  წყალმომარაგები უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 03)

მუნიციპალური მომსახურეობის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს მოსახლეობის ხარისხიანი სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ ხელვაჩაურის გამწვანებისა და დასუფთავების სამსახური  რომელიც უზრუნველყოფს დაბისა და სოფლების წყალსადენების  სათავე-ნაგებობების და მაგისტრალური ქსელის მოვლა-შენახვას, ქლორირებასა და ფილტრაციას. სულ მუნიციპალიტეტში 26 მაგისტრალია და საჭიროების შემთხვევაში უტარდება მიმდინარე რემონტი.

 2.3 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 04)

დაგეგმილია მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების ეზოების კეთილმოწყობა,  სახლების ეზოების მოასფალტების, სკვერების მოწყობის სამუშაოები. განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების კეთილმოწყობის სამუშაოები,  ფეხით მოსიარულეთა ტროტუარების მოწყობა,  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სხვადასხვა შენობების რეაბილიტაცია და სხვა ღონისძიებები.

2.3.1  საცხოვრებელი ბინების გადახურვის ამახანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა (პროგრამული კოდი 03 03 04 01)

პროგრამით გათვალისწინებულია მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია, გაგრძელდება ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარება, სამოქალაქო პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა, მიზნობრივი პროგრამების შემუშავება და მათ განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ჩართულობის უზრუნველყოფა. ამხანაგობები მოსახლეობის თანადაფინანსების პრინციპით განახორციელებენ  სადარბაზოების კეთილმოწყობას, და 14 - მრავალბინიანი სახლის სახურავის გადახურვას, ბინების მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგებას.

2.3.2 უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი (პროგრამული კოდი 03 03 04 03)

მუნიციპალიტეტის  იერ-სახის შენარჩუნების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია უსახური ნაგებობების და უკანონო მიშენებების  დემონტაჟი.

2.4 საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, რეგისტრაციის, ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები (პროგრამული კოდი 03 03 05)

მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების საფუძველს მოქმედი სამშენებლო ნორმებითა და წესების გათვალისწინებით შესაბამისი საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენს. აუცილებელია სამშენებლო–სარეაბილიტაციო სამუშაოების  ტექნიკური ზედამხედველობა და შესრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების საპროექტო–სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა. ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ზემოღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება.

2.5  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა  (პროგრამული კოდი 03 03 04 04)

სოფლების მოსახლეობის მიერ სასოფლო კრებებზე მთავარი პრიორიტეტების განსაზღვრა, პროექტების მომზადება და მათი განხორციელება. პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე   არსებულ  სოფლებში  სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული და კეთილმოწყობითი ღონისძიებები.

3. განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება, მათი რეაბილიტაცია, ინვენტარით უზრუნველყოფა და ახალი ბაღების მშენებლობა. სკოლამდელი განათლების გარდა პრიორიტეტის ფარგლებში განხორციელდება ისეთი პროგრამების დაფინანსება, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსახლეობის დასაქმებას.

3.1 სკოლამდელი განათლების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 04 01)

2011 წლიდან ხელვაჩაურის საბავშვო ბაღები გადავიდა ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის, UNICEF-ისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შემუშავებულ ლიტერატურაზე: ადრეულ ასაკში სწავლისა და განვითარების სტანდარტები და სკოლამდელი განათლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამის დანერგვისათვის ყველა საბავშვო ბაღში დაემატა შტატი ინგლისური ენის პედაგოგი, ლოგოპედი და ფსიქოლოგი.

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე ფუნქციონირებს 5 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს 400-ზე მეტი ბავშვი. საბავშვო ბაღებში ერთი ბავშვის სწავლის ღირებულება შეადგენს 25 ლარს და აღნიშნული თანხით ძირითადად ფინანსდება ბავშვების კვების ხარჯები. პროგრამის ფარგლებში მუნიციპალიტეტი აფინანსებს ბაღების ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ყველა სხვა ხარჯს, მათ შორის ადმინისტრაციისა და აღმზრდელთა ხელფასებს და ბაღების სხვა მიმდინარე ხარჯებს. ასევე ხორციელდება არსებული ბაღების რეაბილიტაცია და ახალი ბაღების მშენებლობა ისეთ დიდ თემებში როგორიცაა ჭარნალი, ახალშენი, ორთაბათუმი, რაც დააკმაყოფილებს არსებულ კონტიგენტს.

3.2  სკოლების  ხელშეწყობის ღონისძიებები(პროგრამული კოდი 04 02)

 2005 წლიდან მუნიციპალიტეტი ახორციელებს დაწყებითი სკოლების რეაბილიტაციას და დღემდე რეაბილიტირებულია 34 დაწყებითი სკოლა 2013 წელს ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი რაც ხელს შეუწყობს სკოლაში მასწავლებელთა შრომითი პირობების გაუმჯობესებას და აღსაზრდელთა სწავლის, განათლების და ჯამრთელობის დაცვისათვის სათანადო პირობებს.

 4. კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 00)

მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად ერთად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტი განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი სპორტული შესაძლებლობების გამოვლენა. ასევე ახალგაზრდებში ცხოვრების ჯანსაღი წესის წახალისების მიზნით გასატარებელ ღონისძიებებს;

4.1. სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება.

2013 წლის განმავლობაში გაიმართება სხვადასხვა სპორტული შეჯიბრებები და დაფინანსდება:

  • საფეხბურთო საკლუბო გუნდი „მაჭახელა“ მატერიალური მხარდაჭერის მიზნით
  • ააიპ ხელვაჩაურის  სასპორტო სკოლა.

4.1.1 ააიპ ხელვაჩაურის სასპორტო სკოლის ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ხელვაჩაურის სპორტული სკოლა, სადაც 410 სპორტსმენია დაკავებული, განსაკუთრებულ როლს ასრულებს ახალგაზრდა თაობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებაში. პროგრამის ფარგლებში 2013 წელს გაგრძელდება ხელვაჩაურის სპორტული სკოლის დაფინანსება. უზრუნველყოფილი იქნება სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობები და გაგრძელდება ნიჭიერი სპორტსმენების გამოვლენა-წახალისება. სკოლაში მომზადებას გადის სხვადასხვა ასაკის ჯგუფები სპორტის 9 სახეობაში.(ფეხბურთის ჯგუფში-94 ბავშვი; კიკბოქსინგის ჯგუფში- 10; თავისუფალ ჭიდაობაში -58; ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში -90; ქართულ ჭიდაობაში -10; მშვილდოსნობაში -34; ძიუდოში -34; ძალოსნობაში -28; ხელბურთში -15;)

     სპორტსმენების და მწვრთნელების დაფინანსება ხორციელდება სუბსიდიით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ყველა სპორტსმენი განათლებას იღებს გადასახადის გარეშე. ჩამოყალიბებულია ფეხბურთის გუნდი „მაჭახელა“. 2012 წელს სასპორტო სკოლას დაემატა ახალი ჯგუფები ჭადრაკისა და რაგბის გუნდის ჩამოყალიბებისათვის;

4.1.2. სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება, საფეხბურთო კლუბის  მხარდაჭერის ღონისძიება(პროგრამული კოდი 05 03 03)

ითვალისწინებს  მხარდაჭერის ფარგლებში  საფეხბურთო კლუბის დაფინანსებას.კერძოდ ფეხბურთელთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას, სხვადასხვა ინვენტარისა და უნიფორმის  შეძენას.

4.2. მუნიციპალიტეტში სპორტული მოედნების მოწყობა  (პროგრამული კოდი 05 03 04)

2013 წლის პროგრამით დაგეგმილია  სხვადასხვა სოფლებში მინი სტადიონების მშენებლობა, რაც ხელს შეუწყობს ახაგაზრდობაში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას. ასევე განხორციელდება მოედნების მოწყობა საბავშვო გასართობი ატრაქცონებით. დაგეგმილია სოფ.ზედა ჯოჯოს მოედნის ხელოვნური საფარის მოწყობა

4.3. კულტურის განვითარების ხელშეწყობა(პროგრამული კოდი 05 01)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.

4.3.1 ხელვაჩაურის  სახელოვნებო სკოლა (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 3 მუსიკალური სკოლა, სადაც ფორტეპიანოსთან ერთად სხვადასხვა სახის ინსტრუმენტებზე დაკვრას ეუფლება 300-მდე მოსწავლე; თითოეული მოსწავლის სწავლის საფასური წლიურად 50 ლარით განისაზღვრება, რომელიც სამუსიკო სკოლის კომუნალური ხარჯებისათვის არის გათვლილი, ხოლო ადმინისტრაციისა და პედაგოგების ხელფასს აფინანსებს ადგილობრივი ბიუჯეტი.

სამუსიკო სკოლაში სწავლის ხანგძლივობა 6 წლით განისაზღვრება, რომლის დამთავრების შემდეგ მოსწავლეს გადაეცემა შესაბამისი ხარისხის დამამთავრებელი მოწმობა.

4.3.2 კულტურული ღონისძიებების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 01 03)

მუნიციპალიტეტის კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი, სანახაობრივი და ტრადიციული ღონისძიებები. ისეთი კულტურული ღონისძიებები როგორიცაა დედისა და ქალთა დღე; საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებები, საბავშვო სიმღერების კონკურსი ,,ცეროდენა”, ინტელექტუალური კონკურსი ,,ყველაზე ჭკვიანი”, სახალხო დღესასწაულები ,,კოლხობა” და ,,მაჭახლობა” და სხვ.

  2012 წლის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება:

  • კულტურის ცენტრის სახალხო თოჯინების თეატრი, ახალი სპეკტაკლების მომზადება-დაფინანსება;
  • ფოლკლორული და ქორეოგრაფიული ანსამბლები;
  • კულტურის კლუბები და სახლები; ბიბლიოთეკა; მუზეუმები, ახალგაზრდული განყოფილება, სადაც განათლებას ღებულობს 80 ახალგაზრდა.

4.3.3.  ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება სხვადასხვა ღონისძიებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ახალგაზრდა თაობის მეტ ჩართულობას მუნიციპალიტეტის ყოველდღიურ საქმიანობასა და მის განვითარებაში. ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას (ლაშქრობები, ექსკურსიები).

5. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური დაკომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება.

მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა მუნიციპალიტეტის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია.

5.1 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 06 01)

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. მუნიციპალიტეტი არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებით და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.

5.1.1 მაჭახლის თემის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 06 01 03)

პროგრამის მიზანია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სასწრაფო–სამედიცინო დახმარება, როგორც ბინაზე გამოძახებით, ასევე საჭიროების შემთხვევაში მძიმე ავადმყოფების გადაყვანის უზრუნველყოფა ცენტრალურ სამედიცინო დაწესებულებაში.

5.2.მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

5.2.1. უმწეო მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეთა ერთჯერადი უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები 22 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით უზრუნველყოფას დღეში ერჯერადად კვირაში 7 დღის განმავლობაში.

5.2.2  ომის მონაწილეებსა და დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 02).

პროგრამა ითვალისწინებს უკვდავყოფის და სადღესასწაულო დღეების ორგანიზებას, ერთჯერად მატერიალურ დახმარებას  _ ერთჯერად ფინანსურ დახმარებას 250 ლარის ოდენობით დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურების მიზნით,  მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეებზე 9 მაისთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით და ფაშიზმზე გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საზეიმო ბანკეტი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაინვალიდებულთა და  დაღუპულთა ოჯახის წევრებზე 27 სექტემბერთან დაკავშირებით  თითოეულზე 100 ლარი დახმარება, მემორიალის შემკობა 16 თებერვალი, 9 მაისი, 26 მაისი, 7 აგვისტო. 27 სექტემბერი, მემორიალთან მუდმივი ცეცხლისათვის ბუნებრივი აირის გადასახადი.

5.2.3. მრავალშვილიანი დედების (ყოველ მესამე და მომდევნო შვილის შეძენისას) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 03)

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დემოგრაფიული ფონის გაჯანსაღებისათვის პროგრამის  ფარგლებში 2013 წელს, წინა წლებისაგან განსხვავებით,  გათვალისწინებულია:მე-3 შვილის დაბადებაზე 500 ლარი, მე-4 შვილის დაბადებაზე 700 ლარი, მე-5 და მომდევნო შვილის დაბადებაზე 900 ლარი.

5.2.4.  მრავალშვილიანი და დედ-მამით ობოლ ბავშვთა  (18 წლამდე ასაკის ბავშვები) ოჯახებისთვის ერთჯერადი   მატერიალური დახმარება  (პროგრამული კოდი 06 02 04)

მუნიციპალიტეტის მრავალშვილიანი ოჯახების ხელშეწყობის და სოციალური პირობების გაუმჯობესების მიზნით ქვეპროგრამის ფარგლებში პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  5 და მეტ მცირეწლოვან ბავშვთა ოჯახებზე (34 ოჯახი) ერთჯერადმატერიალურ  დახმარებას 1000 ლარის ოდენობით.

5.2.5 0-დან 70000 ქულის მქონე სოციალურად დაუცველი ოჯახებისათვის ოჯახის წევრების გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 05)

პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულიაუკიდურესად გაჭირვებული ოჯახების გარდაცვლილთა დაკრძალვისათვის დახმარების გაწევა. დახმარების თანხა თითოეულ გარდაცვლილზე  შეადგენს 250 ლარს.

5.2.6 ეპილეპსიით დაავადებულ პირთა სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პროგრამა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

პროგრამა ითვალისწინებს  ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ქრონიკულად პროგრესირებად პირთა დაავადებების მედიკამენტოზურ დახმარებას, კერძოდ მედიკამენტებით უზრუნველყოფას.


თავი III
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

მუხლი 16. ხელვაჩაურის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს ხელვაჩაურისს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით

პროგრამული კოდი

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა

 

2011 წლის  ფაქტი

2012 წლის  გეგმა

2013 წლის  გეგმა

სულ

მათ შორის

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

01 00

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

11 378 175

12 695 034

1 505 460

11

 189 574

9 769 253

120 000

9 649 253

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

190

189

0

189

211

 

211

 

ხარჯები

5 250 513

5 169 661

16 000

5 153 661

6 736 933

 120000

6 616 933

 

 

შრომის ანაზღაურება

1 440 150

1 666 435

 

1 666 435

2 163 560

 

2 163 560

 

საქონელი და მომსახურება

1 333 459

1 341 773

16 000

1 325 773

1 089 080

 

1 089 080

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

78 180

0

78 180

5,500

0

5,500

 

მივლინებები

16 959

18 100

0

18 100

18 400

0

18 400

 

ოფისის ხარჯები

382 679

387 685

0

387 685

336 180

0

336 180

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

35 500

16 000

19 500

8 000

0

8 000

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

0

5 250

4 000

0

4 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

178 503

204 674

0

204 674

175 500

0

175 500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

609 181

612 384

0

612 384

541 500

0

541 500

 

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

0

0

 

სუბსიდიები

1 575 150

1 768 318

0

1 768 318

2 050 470

0

2 050 470

 

სოციალური უზრუნველყოფა

322 514

225 385

0

225 385

774 123

120 000

654 123

 

სხვა ხარჯები

524 002

167 750

0

167 750

659 700

0

659 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 733 979

7 478 700

1 489 460

5 989 240

3 027 320

0

3 027 320

 

ვალდებულებების კლება

393 683

46 673

0

46 673

5 000

0

5 000

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

2 700 670

2 316 729

16 000

2 300 729

2 570 640

 

2 570 640

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

161

160

 

160

176

 

176

 

ხარჯები

2 042 996

2 240 956

16 000

2 224 956

2 554 640

 

2 554 640

 

შრომის ანაზღაურება

1 293 065

1 417 189

 

1 417 189

1 846 960

 

1 846 960

 

საქონელი და მომსახურება

524 382

621 687

16 000

605 687

496 380

 

496 380

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

81 589

78 180

0

78 180

5,500

 

5,500

 

მივლინებები

15 369

16 600

0

16 600

16 600

 

16 600

 

ოფისის ხარჯები

201 206

253 865

0

253 865

252 580

 

252 580

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

19 138

35 500

16 000

19 500

8 000

 

8 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

140 880

172 342

0

172 342

150 500

 

150 500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

0

65 200

65 200

 

65 200

 

პროცენტი

55 238

0

0

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

96 309

112 080

0

112 080

99 600

 

99 600

 

სხვა ხარჯები

74 002

90 000

0

90 000

109 700

 

109 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 991

29 100

0

29 100

11,000

 

11,000

 

ვალდებულებების კლება

393 683

46 673

0

46 673

5 000

 

5 000

01 01

მუნიციპალიტეტის საკრებულო

472 517

542 524

8 000

534 524

622 600

 

622 600

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

19

23

 

23

26

 

26

 

ხარჯები

445 329

537 424

8 000

529 424

611 600

 

611 600

 

შრომის ანაზღაურება

221 630

259 074

 

259 074

388 480

 

388 480

 

საქონელი და მომსახურება

127 390

166 270

8 000

158 270

122 420

 

122 420

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

31 998

31 780

 

31 780

5,500

 

5,500

 

მივლინებები

4 582

6 500

 

6 500

6 500

 

6 500

 

ოფისის ხარჯები

58 085

78 990

 

78 990

63 020

 

63 020

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

3 000

11 000

8 000

3 000

3 000

 

3 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

29 725

38 000

 

38 000

44 400

 

44 400

 

სუბსიდიები

96 309

112 080

 

112 080

99600

 

99600

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

1 100

 

1 100

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 188

5 100

 

5 100

11,000

 

11,000

01 02

მუნიციპალიტეტის გამგეობა

1 694 602

1 631 532

8 000

1 623 532

1 853 040

 

1 853 040

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

142

137

0

137

150

 

150

 

ხარჯები

1 457 799

1 607 532

8 000

1 599 532

1 853 040

 

1 853 040

 

შრომის ანაზღაურება

1 071 435

1 158 115

 

1 158 115

1 458 480

 

1 458 480

 

საქონელი და მომსახურება

386 364

449 417

8 000

441 417

375 960

 

375 960

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

49 591

46 400

0

46 400

0

 

0

 

მივლინებები

10 787

10 100

0

10 100

10 100

 

10 100

 

ოფისის ხარჯები

143 121

174 875

0

174 875

189 560

 

189 560

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

18 500

8 000

10 500

5 000

 

5 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

111 155

134 342

0

134 342

106 100

 

106 100

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

0

65 200

65 200

 

65 200

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

18 600

 

18 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

236 803

24 000

0

24 000

0

 

0

01 02 01

ადმინისტრაციული სამსახური

752 278

604 439

8 000

596 439

657 360

 

657 360

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

27

25

 

25

31

 

 

31

 

 

ხარჯები

523 155

580 439

8 000

572 439

657 360

 

657 360

 

შრომის ანაზღაურება

269 225

277 334

 

277 334

366 480

 

366 480

 

საქონელი და მომსახურება

253 930

303 105

8 000

295 105

272 280

 

272 280

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 545

9 600

 

9 600

 

 

 

 

მივლინებები

10 463

9 000

 

9 000

9 000

 

9 000

 

ოფისის ხარჯები

98 079

115 400

 

115 400

132 080

 

132 080

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

5 510

18 500

8 000

10 500

5 000

 

5 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

66 133

85 405

 

85 405

61 000

 

61 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 200

65 200

 

65 200

65 200

 

65 200

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

18 600

 

18 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

229 123

24 000

 

24 000

 

 

 

01 02 02

საფინანსო-ეკონომიკური სამსახური

76 584

88 488

 

88 488

109 300

 

109 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

7

7

 

7

8

 

8

 

ხარჯები

76 584

88 488

 

88 488

109 300

 

109 300

 

შრომის ანაზღაურება

63 974

71 798

 

71 798

90 720

 

90 720

 

საქონელი და მომსახურება

12 610

16 690

 

16 690

18 580

 

18 580

 

მივლინებები

214

900

 

900

900

 

900

 

ოფისის ხარჯები

7 740

10 640

 

10 640

13 180

 

13 180

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 656

5 150

 

5 150

4 500

 

4 500

01 02 03

ზედამხედველობის სამსახური

61 583

43 362

 

43 362

59 520

 

59 520

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

3

 

3

5

 

5

 

ხარჯები

61 583

43 362

 

43 362

59 520

 

59 520

 

შრომის ანაზღაურება

51 065

34 062

 

34 062

50 720

 

50 720

 

საქონელი და მომსახურება

10 518

9 300

 

9 300

8 800

 

8 800

 

ოფისის ხარჯები

1 632

2 960

 

2 960

3 000

 

3 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

8 886

6 340

 

6 340

5 800

 

5 800

01 02 04

კულტურის, განათლების, სპორტის, ტურიზმის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

45 497

53 403

 

53 403

76 440

 

76 440

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

4

5

 

5

7

 

7

 

ხარჯები

42 817

53 403

 

53 403

76 440

 

76 440

 

შრომის ანაზღაურება

36 134

50 463

 

50 463

72 640

 

72 640

 

საქონელი და მომსახურება

6 683

2 940

 

2 940

3 800

 

3 800

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 720

 

 

 

 

 

 

 

მივლინებები

110

200

 

200

200

 

200

 

ოფისის ხარჯები

1 853

2 740

 

2 740

3 600

 

3 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 680

0

 

0

0

 

0

01 02 05

ქონების მართვის, პრივატიზების, ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის სამსახური

51 485

2 051

 

2 051

0

 

0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

5

 

 

 

 

 

 

 

ხარჯები

51 485

2 051

 

2 051

0

 

0

 

შრომის ანაზღაურება

40 786

1 351

 

1 351

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

10 699

700

 

700

0

 

0

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

4 800

400

 

400

 

 

 

 

ოფისის ხარჯები

3 694

300

 

300

 

 

 

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

2 205

 

 

 

 

 

 

01 02 06

ქონების მართვის,არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

42 079

17 412

 

17 412

91 460

 

91 460

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

7

 

7

8

 

8

 

ხარჯები

42 079

17 412

 

17 412

91 460

 

91 460

 

შრომის ანაზღაურება

28 885

16 540

 

16 540

86 160

 

86 160

 

საქონელი და მომსახურება

13 194

872

 

872

5 300

 

5 300

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

7 690

400

 

400

 

 

 

 

ოფისის ხარჯები

2 029

115

 

115

2 000

 

2 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 475

357

 

357

3 300

 

3 300

01 02 07

ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის  სამსახური

87 307

143 156

 

143 156

101 920

 

101 920

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

6

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

86 207

143 156

 

143 156

101 920

 

101 920

 

შრომის ანაზღაურება

54 760

86 216

 

86 216

86 720

 

86 720

 

საქონელი და მომსახურება

31 447

56 940

 

56 940

15 200

 

15 200

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

22 736

31 200

 

31 200

 

 

 

 

ოფისის ხარჯები

2 311

10 880

 

10 880

7 200

 

7 200

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

6 400

14 860

 

14 860

8 000

 

8 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 100

 

 

 

 

 

 

01 02 08

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

33 699

34 892

 

34 892

39 660

 

39 660

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

 

2

3

 

3

 

ხარჯები

33 699

34 892

 

34 892

39 660

 

39 660

 

შრომის ანაზღაურება

28 369

24 382

 

24 382

33 360

 

33 360

 

საქონელი და მომსახურება

5 330

10 510

 

10 510

6 300

 

6 300

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

 

4 800

 

4 800

 

 

 

 

ოფისის ხარჯები

1 567

3 000

 

3 000

3 000

 

3 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

3 763

2 710

 

2 710

3 300

 

3 300

01 02 09

შიდა აუდიტის სამსახური

12 746

29 011

 

29 011

31 160

 

31 160

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

3

2

 

2

2

 

2

 

ხარჯები

8 846

29 011

 

29 011

31 160

 

31 160

 

შრომის ანაზღაურება

8 478

23 521

 

23 521

24 960

 

24 960

 

საქონელი და მომსახურება

368

5 490

 

5 490

6 200

 

6 200

 

ოფისის ხარჯები

368

1 810

 

1 810

2 500

 

2 500

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

 

3 680

 

3 680

3 700

 

3 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 900

 

 

 

 

 

 

01 02 10

ტერიტორიული ორგანოები (11)

531 344

615 318

 

615 318

686 220

 

686 220

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

78

78

 

78

78

 

78

 

ხარჯები

531 344

615 318

 

615 318

686 220

 

686 220

 

შრომის ანაზღაურება

489 759

572 448

 

572 448

646 720

 

646 720

 

საქონელი და მომსახურება

41 585

42 870

 

42 870

39 500

 

39 500

 

შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება

2 100

0

 

0

0

 

0

 

ოფისის ხარჯები

23 848

27 030

 

27 030

23 000

 

23 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

15 637

15 840

 

15 840

16 500

 

16 500

01 03

სარეზერვო ფონდი

34 002

90 000

 

90 000

90 000

 

90 000

 

ხარჯები

34 002

90 000

 

90 000

90 000

 

90 000

 

სხვა ხარჯები

34 002

90 000

 

90 000

90 000

 

90 000

01 04

მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები

10 628

6 000

 

6 000

0

 

0

 

ხარჯები

10 628

6 000

 

6 000

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

10 628

6 000

 

6 000

0

 

0

 

წარმომადგენლობითი ხარჯები

10 628

6 000

 

6 000

 

 

 

01 05

წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა

360 469

46 673

 

46 673

5 000

 

5 000

 

ვალდებულებების კლება

360 469

46 673

 

46 673

5 000

 

5 000

01 06

მახვილაურის მეურნეობის ავარიული სახლის განსახლებისათვის მოსახლეობის კომპენსაცია

40 000

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

40 000

0

 

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

40 000

 

 

 

 

 

 

01 07

სესხის დაფარვის ხარჯები

88 452

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

55 238

0

 

0

0

 

0

 

პროცენტი

55 238

 

 

 

 

 

 

 

ვალდებულებების კლება

33 214

 

 

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი                                             წესრიგი და უსაფრთხოება

300 960

382 481

0

382 481

613 300

 

613 300

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

29

29

 

29

35

 

35

 

ხარჯები

300 960

382 481

 

382 481

377 300

 

377 300

 

შრომის ანაზღაურება

147 085

249 246

0

249 246

316 600

 

316 600

 

საქონელი და მომსახურება

153 875

133 235

0

133 235

60 700

 

60 700

 

მივლინებები

1 590

1 500

0

1 500

1 800

 

1 800

 

ოფისის ხარჯები

58 252

73 120

0

73 120

13 600

 

13 600

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

0

5 250

4 000

 

4 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

33 223

32 332

0

32 332

25 000

 

25 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

15 400

21 033

0

21 033

16 300

 

16 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

0

0

0

236 000

 

236 000

02 01

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

94 179

98 532

 

98 532

96 200

 

96 200

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

8

8

 

8

8

 

8

 

ხარჯები

94 179

98 532

 

98 532

96 200

 

96 200

 

შრომის ანაზღაურება

65 322

71 162

 

71 162

76 800

 

76 800

 

საქონელი და მომსახურება

28 857

27 370

 

27 370

19 400

 

19 400

 

მივლინებები

1 495

1 500

 

1 500

1 800

 

1 800

 

ოფისის ხარჯები

2 902

3 080

 

3 080

3 100

 

3 100

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

12 460

6 790

 

6 790

4 500

 

4 500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 000

16 000

 

16 000

10 000

 

10 000

02 02

სახანძრო სამაშველო სამსახური

156 781

223 949

 

223 949

517 100

 

517 100

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

21

21

 

21

27

 

27

 

ხარჯები

156 781

223 949

 

223 949

281 100

 

281 100

 

შრომის ანაზღაურება

81 763

178 084

 

178 084

239 800

 

239 800

 

საქონელი და მომსახურება

75 018

45 865

 

45 865

41 300

 

41 300

 

მივლინებები

95

0

 

0

 

 

 

 

ოფისის ხარჯები

5 350

10 040

 

10 040

10 500

 

10 500

 

რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები

45 410

5 250

 

5 250

4 000

 

4 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

20 763

25 542

 

25 542

20 500

 

20 500

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 400

5 033

 

5 033

6 300

 

6 300

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

236 000

 

236 000

02 03

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება

50 000

60 000

 

60 000

0

 

0

 

ხარჯები

50 000

60 000

 

60 000

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

50 000

60 000

 

60 000

0

 

0

 

ოფისის ხარჯები

50 000

60 000

 

60 000

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 389 947

4 974 895

1 489 460

3 485 435

2 911 719

 120,000

2 791 719

 

ხარჯები

731 667

758 530

0

758 530

1 740 600

 120,000

1 620 600

 

საქონელი და მომსახურება

525 228

438 880

0

438 880

390 000

 

390 000

 

ოფისის ხარჯები

123 221

60 700

0

60 700

70 000

 

70 000

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

0

0

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

378 180

0

378 180

320 000

 

320 000

 

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

 

230 600

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

570,000

120,000

450,000

 

სხვა ხარჯები

0

77 750

0

77 750

550 000

 

550 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

4 216 365

1 489 460

2 726 905

1 171 119

 

1 171 119

03 01

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა რეაბილიტაცია და მოვლა შენახვა

4 400

428 497

64 229

364 268

390 000

 

390 000

 

ხარჯები

4 400

77 750

0

77 750

250 000

 

250 000

 

საქონელი და მომსახურება

4 400

0

0

0

0

 

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

0

0

0

0

 

0

 

სხვა ხარჯები

0

77 750

0

77 750

250 000

 

250 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

0

350 747

64 229

286 518

140 000

0

140 000

0301 01

ადგილობრივი მნიშნელობის გზების რეაბილიტაცია

0

77 750

 

77 750

250 000

 

250 000

 

ხარჯები

0

77 750

 

77 750

250 000

 

250 000

 

სხვა ხარჯები

 

77 750

 

77 750

250 000

 

250 000

03 01 02

ამხანაგობა კახაბრის ველის მხარდამჭერი პროგრამა

0

43 760

 

43 760

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

43 760

 

43 760

 

 

 

03 01 03

მუნიციპალიტეტის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ტყეში გზის გაყვანასთან დაკავშირებით დიზელის საწვავით უზრუნველყოფა

4 400

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

4 400

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

4 400

0

 

0

0

 

0

 

ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები

4 400

 

 

 

 

 

 

03 01 04

მუნიციპალიტეტის მაშტაბით გზის საფარის მზა ბეტონით კეთილმოწყობა

0

306 987

64 229

242 758

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

306 987

64 229

242 758

 

 

 

03 01 05

ტრაქტორის სამგზავრო ავტობუსის და თვითმცვლელი ავტომანქანის შეძენა

0

0

0

0

140 000

 

140 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

140 000

 

140 000

03 02

სოფლის მეურნეობა

0

0

 

0

570 000

120 000

450 000

 

 

ხარჯები

0

0

 

0

570 000

120 000

450 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

570 000

120 000

450 000

 

03 02 01

ციტრუსის მოსავლის აღების ღონისძიების ხელშეწყობა

0

0

 

0

570 000

120 000

450 000

 

 

ხარჯები

0

0

 

0

570 000

120 000

450 000

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

 

 

570 000

120 000

450 000

 

03 03

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

5 385 547

4 546 398

1 425 231

3 121 167

1 951 719

 

1 951 719

 

ხარჯები

727 267

680 780

0

680 780

920 600

 

920 600

 

საქონელი და მომსახურება

520 828

438 880

0

438 880

390 000

 

390 000

 

ოფისის ხარჯები

123 221

60 700

0

60 700

70 000

 

70 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

397 607

378 180

0

378 180

320 000

 

320 000

 

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

 

230 600

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

 

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 658 280

3 865 618

1 425 231

2 440 387

1 031 119

 

1 031 119

03 03 01

გარე განათებაის მოწყობა რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

195 022

312 134

13 854

298 280

239 000

 

239 000

 

ხარჯები

189 822

91 200

0

91 200

120 000

 

120 000

 

საქონელი და მომსახურება

189 822

91 200

0

91 200

120 000

 

120 000

 

ოფისის ხარჯები

123 221

55 200

0

55 200

70 000

 

70 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

66 601

36 000

0

36 000

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

220 934

13 854

207 080

119 000

 

119 000

03 03 01 01

განათების წერტების მოვლა-ექსპლუატაცია

186 868

90 000

 

90 000

120 000

 

120 000

 

ხარჯები

186 868

90 000

 

90 000

120 000

 

120 000

 

საქონელი და მომსახურება

186 868

90 000

 

90 000

120 000

 

120 000

 

ოფისის ხარჯები

123 221

54 000

 

54 000

70 000

 

70 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

63 647

36 000

 

36 000

50 000

 

50 000

03 03 01 02

გარე განათების ბოძების შეღებვა

2 954

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

2 954

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

2 954

0

 

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

2 954

 

 

 

 

 

 

03 03 01 03

ზედა ჩხუტუნეთში გარე განათების მოწყობა

5 200

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 200

 

 

 

 

 

 

03 03 01 04

სარფში გარე განათების მოწყობა

0

11 661

 

11 661

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11 661

 

11 661

 

 

 

03 03 01 05

მახინჯაურში გარე განათება გოგირდის აბანოებიდან საბავშვო ბაღამდე

0

38 089

 

38 089

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

38 089

 

38 089

 

 

 

03 03 01 06

განახლება-ახალშენის ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მოწყობა

0

79 473

 

79 473

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

79 473

 

79 473

20 000

 

20 000

03 03 01 07

სოფ ორთაბათუმის ცენტრიდან გარე განათების მოწყობა

0

53 857

 

53 857

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

53 857

 

53 857

40 000

 

40 000

03 03 01 08

სოფ ჩიქუნეთში გარე განათებისათვის   მასალების შეძენა

0

1 200

 

1 200

0

 

0

 

ხარჯები

0

1 200

 

1 200

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

1 200

 

1 200

0

 

0

 

ოფისის ხარჯები

 

1 200

 

1 200

 

 

 

03 03 01 09

სოფ ფერიაში გარე განათების მოწყობა

0

12 000

 

12 000

12 000

 

12 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12 000

 

12 000

12 000

 

12 000

03 03 01 10

სოფ ზანაქიძეებში გარე განათების მოწყობა

0

12 000

 

12 000

47 000

 

47 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12 000

 

12 000

47 000

 

47 000

03 03 01 11

გარე განათების მოწყობა სოფ.სალიბაურში, ქ.სალიბაურში,ახალშენსა და ფერიაში

0

13 854

13 854

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

13 854

13 854

 

 

 

 

03 03 02

სანიტარული დასუფთავების ღონისძიებები

285 245

240 500

0

240 500

230 000

 

230 000

 

ხარჯები

285 245

240 500

0

240 500

230 000

 

230 000

 

საქონელი და მომსახურება

285 245

240 500

0

240 500

230 000

 

230000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

285 245

240 500

0

240 500

230 000

 

230 000

03 002  01

სანიტარული დასუფთავება

260 456

226 000

 

226 000

220 000

 

220 000

 

ხარჯები

260 456

226 000

 

226 000

220 000

 

220 000

 

საქონელი და მომსახურება

260 456

226 000

 

226 000

220 000

 

220 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

260 456

226 000

 

226 000

220 000

 

220 000

03 03  02 02

სანაგვე ურნების შეძენა, რემონტი

18 711

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

18 711

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

18 711

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

18 711

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

03 03 02 03

უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია

6 078

4 500

 

4 500

 

 

 

 

ხარჯები

6 078

4 500

 

4 500

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

6 078

4 500

 

4 500

 

 

 

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

6 078

4 500

 

4 500

 

 

 

03 03 03

წყალმომარაგეობის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

1 155 388

1 449 801

56 913

1 392 888

759 151

 

759 151

 

ხარჯები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

 

230 600

 

სუბსიდიები

206 439

241 900

0

241 900

230 600

0

230 600

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

948 949

1 207 901

56 913

1 150 988

528 551

0

528 551

03  03  03 01

ააიპ ხელვაჩაურის წყალკანალი და საბინაო კომუნალური მომსახურება

81 308

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

81 308

0

 

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

81 308

 

 

 

 

 

 

03 003  02

სოფლებისათვის წყლის მილების შეძენა

10 989

147 800

 

147 800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

10 989

147 800

 

147 800

 

 

 

03 03  03 03

სოფ შარაბიძებში წყლის ტუმბოს შეძენა მონტაჟი

0

3 500

 

3 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 500

 

3 500

 

 

 

03 03  03 04

მაჭახლისპირში ყოფილი სამხედრო დასახლებაში წყალსადენის მოწყობა

13 864

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 864

 

 

 

 

 

 

03 03 03  05

სოფ.ორთაბათუმში ქვ.ყოროლისთავის მხარე და ჭინალის სასმელი წყლის აღდგენა

70 497

91 000

 

91 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 497

91 000

 

91 000

 

 

 

03 03  03 06

წყლის სისტემის მოწყობა სოფ.მახინჯაურისათვის

105 874

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

105 874

 

 

 

 

 

 

03 03  03 07

განთიადის წყალმომარაგების სისტემის შეკეთება დ63მმ 1200გრძ/მ

22 540

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

22 540

 

 

 

 

 

 

03 03 03 08

ახალშენი სალიბაურის წყალსადენის რეაბილიტაცია

239 205

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

239 205

 

 

 

 

 

 

03 03 03 09

სარფის ცენტრში წყლის მილების მიყვანა

31 838

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 838

 

 

 

 

 

 

03 03  03 10

სოფ ფერიაში წყალმომარაგების სისტემის მეორე ეტაპი

113 930

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

113 930

 

 

 

 

 

 

03 03  03 11

თხილნარის სასმელი წყლის რემონტი

66 888

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

66 888

 

 

 

 

 

 

03 03  03 12

შ.პ.ს თხილნარის მეურნეობაში ორასი კომლის სასმელი წყლით მომარაგება

39 589

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

39 589

 

 

 

 

 

 

03 03 03  13

ზედა ჭარნალში სასმელი წყლის მაგისტრალის რეაბილიტაციაII ეტაპი

27 050

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

27 050

 

 

 

 

 

 

03 03 03  14

მახოში სასმელი წყლის  რემონტი

63 928

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

63 928

 

 

 

 

 

 

03 03 03  15

წყალმომარაგებისათვის მასალების შეძენა ხეყრუსა და თხილნარის სოფლებისათვის

19 792

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

19 792

 

 

 

 

 

 

03 03 03  16

შუა მახინჯაურში წყლის სისტემის მოწყობა

77 395

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

77 395

 

 

 

 

 

 

03 03 03  17

ს.კირნათის წყლის  რეზერვუარის მოწყობა

9 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

 

 

 

 

 

 

03 03 03  18

ს.ჩიქუნეთში წყლის ავზის მოწყობა

5 290

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 290

 

 

 

 

 

 

03 003  19

ქვედა ჯოჭოს სასმელი წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა წყლის ავზის აღდგენა

0

278 440

 

278 440

8 778

 

8 778

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

278 440

 

278 440

8 778

 

8 778

03 003  20

შარაბიძეებში ჭაბურღილის მოწყობა

28 080

28 087

 

28 087

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

28 080

28 087

 

28 087

 

 

 

03 003  21

ზანაქიძეებში არსებულ ჭაბურღილზე ლითონის მილების მონტაჟი

3 200

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 200

 

 

 

 

 

 

03 003  22

ააიპ ,,ხელვაჩაურის გამწვანების დასუფთავებისა და კომუნალური მომსახურების სამსახური"

50 131

222 765

 

222 765

230 600

 

230 600

 

ხარჯები

50 131

222 765

 

222 765

230 600

 

230 600

 

სუბსიდიები

50 131

222 765

 

222 765

230 600

 

230 600

03 003  23

შპს ხელვაჩაურის წყალკანალი

75 000

19 135

 

19 135

0

 

0

 

ხარჯები

75 000

19 135

 

19 135

0

 

0

 

სუბსიდიები

75 000

19 135

 

19 135

 

 

 

03 003  24

ს.ორთაბათუმი წინსვლის წყალსადენის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

144 998

 

144 998

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

144 998

 

144 998

 

 

 

03 003  25

განთიადის წყლის სათავე ნაგებობის გაყვანილობის შეცვლა

0

52 930

 

52 930

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

52 930

 

52 930

 

 

 

03 003  26

სოფ.ზედა ახალშენის წყალმომარაგების სისტემის მოწესრიგება

0

44 460

 

44 460

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

44 460

 

44 460

 

 

 

03 003  27

ახალშენი- განახლების სოფლებისათვის რკინის წყლის მილის შეძენა მონტაჟი

0

32 500

 

32 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

32 500

 

32 500

 

 

 

03 003  28

სოფ.ახალშენში ეკლესიის მიმდებარე დასახლების წყალმომარაგების რეაბილიტაცია და არხის მოწყობა

0

32 000

 

32 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

32 000

 

32 000

0

 

 

03 003  29

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში წყალმომარაგების მოწყობა

0

60 000

 

60 000

42 729

 

42 729

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

60 000

 

60 000

42 729

 

42 729

03 003  30

მდინარე ტაშხანის ხეობაში სოფ.ახალშენის ცენტრის დასახლებისატთვის წყლის სათავე ნაგებობის მოწყობა

0

11 000

 

11 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11 000

 

11 000

 

 

 

03 003 31

სოფ.წინსვლის წყალსადენის რეაბილიტაცია

0

166 024

 

166 024

52 344

 

52 344

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

166 024

 

166 024

52 344

 

52 344

03 003  32

ახალშენის თემის სოფ.განახლებაში ჭაბურღილის მოწყობა

0

35 000

 

35 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

35 000

 

35 000

 

 

 

03 003  33

შარაბიძეებში დამატებითი რეზერვუარის მოწყობა

0

15 000

 

15 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15 000

 

15 000

 

 

 

03 003  34

სოფ.ზანაქიძეებში წყლის ტუმბოს შეძენა

0

2 249

 

2 249

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

2 249

 

2 249

 

 

 

03 003  35

სოფ.ზანაქიძეებში ჭაბურღილის წყალგაყვანილობის შეცვლა

0

6 000

 

6 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6 000

 

6 000

 

 

 

03 003  36

ჭარნალში ზ/დასახლებისათვის წყალმომარაგების სისტემის დამატებითი ხაზობრივი ნაგებობის მოწყობა

0

30 617

30 617

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30 617

30 617

 

 

 

 

03 003  37

მახვილაურის ცენტრში მდინარის ნაპირსამაგრი სამუშაოები

0

26 296

26 296

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

26 296

26 296

 

 

 

 

03 003  38

სოფ,ერგეში ეკალაური ბაშკოს წყალმომარაგება

0

0

0

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

60 000

 

60 000

03 003  39

ახალშენის მეურნეობის დასახლებაში სასმელი წყალის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

60 000

 

60 000

03 003  40

სოფ.სარფში სასმელი წყლის მილებისშეცვლა

0

0

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

20 000

 

20 000

03 003  41

სოფ. მახოს წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

70 000

 

70 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

70 000

 

70 000

03 003  42

სოფ. კაპრეშუმის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

20 000

 

20 000

03 003  43

სოფ. სალიბაურის წყლის წისტემის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

40 000

 

40 000

03 003  44

სოფ. სალიბაურის ჩაის ფაბრიკის დასახლებისათვის წყლის სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

22 000

 

22 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

22 000

 

22 000

03 003  45

აჭარისწყალი ერგეს მინდვრის  დასახლებისათვის წყალმომარაგები სისტემის მოწესრიგება

0

0

0

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

20 000

 

20 000

03 003  46

სოფ,ზედა ჭარნალის სასმელი წყლის რეაბილიტაცია

0

0

0

0

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

30 000

 

30 000

03 003  47

ფერიის წყლის სისტემის მოწყობა

0

0

0

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

50 000

 

50 000

03 003  48

სალიბაურის საერთო საცხოვრებელთან სანიაღვრე არხის მოწყობა

0

0

0

0

18 000

 

18 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

18 000

 

18 000

03 003  49

მარადიდის წყალმომარაგების სისტემაზე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა

0

0

0

0

14 700

 

14 700

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

14 700

 

14 700

03 03 04

მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები

3 607 099

2 368 571

1 354 464

1 014 107

653 568

0

653 568

 

ხარჯები

3 500

7 180

0

7 180

300 000

0

300 000

 

საქონელი და მომსახურება

3 500

7 180

0

7 180

0

 

0

 

ოფისის ხარჯები

0

5 500

0

5 500

0

0

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

1 680

0

1 680

0

0

0

 

სხვა ხარჯები

0

0

0

0

300 000

0

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

3 603 599

2 361 391

1 354 464

1 006 927

353 568

0

353 568

03 03  04  01

საცხოვრებელი სახლის სახურავების შეკეთება გადახურვა (ამხანაგობის მხარდამჭერი პროგრამა)

159 384

300 000

 

300 000

300 000

 

300 000

 

ხარჯები

0

0

 

0

300 000

 

300 000

 

სხვა ხარჯები

 

 

 

 

300 000

 

300 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

159 384

300 000

 

300 000

 

 

 

03 03  04  02

გაზიფიცირების მილების გაყვალინობა მუნიციპალიტეტის სოფლებში

70 635

0

 

0

200 000

 

200 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

70 635

 

 

 

200 000

 

200 000

03 03  04  03

უსახური შენობა ნაგებობების (გარაჟების) აღება-დემონტაჟი, კომპენსაცია

3 500

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

3 500

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

3 500

0

 

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 500

 

 

 

 

 

 

03 03  04  04

სოფლის მხარდამჭერი პროგრამა

1 385 298

1 356 392

1 339 460

16 932

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 385 298

1 356 392

1 339 460

16 932

 

 

 

03 03  04  05

დაბა ხელვაჩაურის ჩაისფაბრიკის დასახლების ეზოების კეთილმოწყობა

52 560

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

52 560

 

 

 

 

 

 

03 03  04  06

სახანძრო სამაშველო სამსახურის შენობის რემონტის დასრულება

31 903

35 092

 

35 092

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 903

35 092

 

35 092

 

 

 

03 03  04  07

ხელვაჩაურის ყოფილი სასამართლოს შენობის რეაბილიტაცია ბაგაბაღისათვის

111 386

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

111 386

 

 

 

 

 

 

03 03  04  08

სარფში საზოგადოებრივი ცენტრის მშენებლობა

1 686 246

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

1 686 246

 

 

 

 

 

 

03 03  04  09

ყოფილი რაიკოპერატივის შენობის სახურავის შეკეთება

15 691

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

15 691

 

 

 

 

 

 

03 03  04  10

ახალშენის ცენტრის ეზოს კეთილმოწყობა

16 830

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

16 830

 

 

 

 

 

 

03 03  04  11

მუნიციპალიტეტის საზღვრის აღმნიშვნელი სვეტის მოწყობა

13 500

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 500

 

 

 

 

 

 

03 03  04  12

მეჯინისწყლისა და მაჭახლის მუზეუმებში ტუალეტების მოწყობა

5 291

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

5 291

 

 

 

 

 

 

03 03  04  13

კირნათის თემის ადმინისტრაციული შენობის მოწყობისათვის

750

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

750

 

 

 

 

 

 

03 03  04  14

პოლიციის შენობის მშენებლობის დასრულება

42 225

133 493

 

133 493

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

42 225

133 493

 

133 493

 

 

 

03 03  04  15

ფერიის ტერიტორიული ორგანოს ინვენტარის შეძენა და  ოფისის რემონტი

0

27 432

 

27 432

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

27 432

 

27 432

 

 

 

03 03  04  16

საარჩევნო კომისიის შენობის რემონტი

0

40 213

 

40 213

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40 213

 

40 213

 

 

 

03 03  04  17

სოფ.მაჭახლისპირში მოსაცდელის მშენებლობა

4 900

2 299

 

2 299

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 900

2 299

 

2 299

 

 

 

03 03  04  18

სასპორტო სკოლისათვის ფიცარის შეძენა

7 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

7 000

 

 

 

 

 

 

03 03  04  19

გვარას ციხის ცენტრალური მისასვლელი გზის ბილიკის მოწყობა

0

14 500

 

14 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 500

 

14 500

 

 

 

03 03  04  20

მოძრავი სცენის შეძენა

0

14 999

 

14 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

14 999

 

14 999

 

 

 

03 03  04  21

მაჭახელას თემის ადმინისტრაციული შენობის სახურავის შეცვლა

0

24 499

 

24 499

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24 499

 

24 499

 

 

 

03 03  04  22

სოფელ ჩელტაში არსებული სასაფლაო ტერიტორიის შემოღობვა

0

20 785

 

20 785

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

20 785

 

20 785

 

 

 

03 03  04  23

სარფის ცენტრში მოსაცდელის მოწყობა

0

19 787

 

19 787

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

19 787

 

19 787

 

 

 

03 03  04  24

სოფ.სარფში საზოგადოებრივი ცენტრისა და მინი მოედნის მიმდებარე ტერიტორიის კეათილმოწყობა

0

11 700

 

11 700

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

11 700

 

11 700

 

 

 

03 03  04  25

მრიცხველებისა და მასალების შეძენა

0

5 500

 

5 500

0

 

0

 

ხარჯები

0

5 500

 

5 500

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

5 500

 

5 500

0

 

0

 

ოფისის ხარჯები

 

5 500

 

5 500

 

 

 

03 03  04  26

გამგეობის ადმინისტრაციული შენობის მიმდებარედ სასაწყობო ფართის მოწყობა

0

12 650

 

12 650

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

12 650

 

12 650

 

 

 

03 03  04  27

კირნათისა და შუშანეთის გზის გასაყარზე მოსაცდელის მოწყობა

0

1 947

 

1 947

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

1 947

 

1 947

 

 

 

03 03  04  28

აჭარისწყალი ევგენიძეების დასახლებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

3 799

 

3 799

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 799

 

3 799

 

 

 

03 03  04  29

აჭარისწყლის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

32 000

 

32 000

40 568

 

40 568

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

32 000

 

32 000

40 568

 

40 568

03 03  04  30

მუნიციპალიტეტის კომპაქტურ დასახლებებში 7-ერთეული ატრაქციონის მოწყობა

0

40 000

 

40 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

40 000

 

40 000

 

 

 

03 03  04  31

სალიბაურის ჩ/ფაბრიკისა და ზ.ჭარნალის დასახლებაში თავშეყრის ადგილის მოწყობა

0

6 000

 

6 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6 000

 

6 000

 

 

 

03 03  04  32

ჭარნალის მეურნეობაში საცხოვრებელი სახლის გამაგრებითი სამუშაოები

0

9 000

 

9 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

9 000

 

9 000

 

 

 

03 03  04  33

სოფ.მაღლაკონში ქვის ლოდის გასამაგრებლად ჩამოსახმელ კედელზე მასალების შეძენა

0

1 680

 

1 680

0

 

0

 

ხარჯები

0

1 680

 

1 680

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

0

1 680

 

1 680

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

 

1 680

 

1 680

 

 

 

03 03  04  34

ორთაბათუმში პოლიციის შენობის მოწყობა

0

230 000

 

230 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

230 000

 

230 000

 

 

 

03 03  04  35

თხილნარის მეურნეობაში საცალფეხო ბილიკის მოწყობა

0

6 000

 

6 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

6 000

 

6 000

 

 

 

03 03  04  36

სამშენებლო მასალების შეძენა

0

15 804

15 004

800

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

15 804

15 004

800

 

 

 

03 03  04  37

სოფ.ზედა სამებაში მოსაცდელის მოწყობა

0

3 000

 

3 000

3 000

 

3 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

3 000

 

3 000

3 000

 

3 000

03 03  04  38

ქვ.ჭარნალის საერთო საცხოვრებელი სახლის გამგრებისათვის მასალების შეძენა

0

0

 

0

60 000

 

60 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

60 000

 

60 000

03 03  04  39

სოფ ორთაბათუმის ცენტრის კეთილმოწყობა

0

0

 

0

50 000

 

50 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

50 000

 

50 000

03 03 05

მუნიციპალიტეტის განვითარების გეგმის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო, სარეგისტრაციო,ზედამხედველობის და ექსპერტიზის ხარჯები

142 793

175 392

 

175 392

70 000

 

70 000

 

ხარჯები

42 261

100 000

 

100 000

40 000

 

40 000

 

საქონელი და მომსახურება

42 261

100 000

 

100 000

40 000

 

40 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

42 261

100 000

 

100 000

40 000

 

40 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

100 532

75 392

 

75 392

30 000

 

30 000

03 03  05 01

აუდიტის მომსახურების ხარჯები

12 795

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

ხარჯები

12 795

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

საქონელი და მომსახურება

12 795

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

12 795

10 000

 

10 000

10 000

 

10 000

03 03  05 02

აზომვითი  ნახაზებისა და სიტუაციური  გეგმის დამზადების სამუშაოები

29 116

90 000

 

90 000

30 000

 

30 000

 

ხარჯები

29 116

90 000

 

90 000

30 000

 

30 000

 

საქონელი და მომსახურება

29 116

90 000

 

90 000

30 000

 

30 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

29 116

90 000

 

90 000

30 000

 

30 000

03 03  05 03

საპროექტო საძიებო დასკვნის შესრულების სამუშაოების ღირებულება

96 082

75 392

 

75 392

30 000

 

30 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

96 082

75 392

 

75 392

30 000

 

30 000

03 03  05 04

მუნიციპალიტეტის უძრავი ქონების (არასასოფლო დანიშნულების მიწის) რეგისტრაციასთან დაკავშირებული  ხარჯები

4 800

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

350

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

350

0

 

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

350

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

4 450

 

 

 

 

 

 

04 00

განათლება

825 437

1 782 397

0

1 782 397

1 300 129

 

1 300 129

 

ხარჯები

561 651

435 415

0

435 415

813 000

 

813 000

 

საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

 

0

 

სუბსიდიები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

 

813 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

263 786

1 346 982

0

1 346 982

487 129

 

487 129

04 01

სკოლამდელი განათლების დაფინანსება

640 032

1 147 554

0

1 147 554

1 184 430

 

1 184 430

 

ხარჯები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

 

813 000

 

სუბსიდიები

557 229

435 415

0

435 415

813 000

 

813 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

82 803

712 139

0

712 139

371 430

 

371 430

04 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის ბაღების გაერთიანება

626 479

493 715

 

493 715

813 000

 

813 000

 

ხარჯები

557 229

435 415

 

435 415

813 000

 

813 000

 

სუბსიდიები

557 229

435 415

 

435 415

813 000

 

813 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

69 250

58 300

 

58 300

 

 

 

04 01 02

ბაგა ბაღების მშენებლობა რეაბილიტაცია და ინვენტარის შეძენა

13 553

653 839

0

653 839

371 430

 

371 430

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 553

653 839

0

653 839

371 430

0

371 430

04 01  02 01

ახალშენის ცენტრსა და ქვ.ახალშენის საშ.სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

71 831

 

71 831

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

71 831

 

71 831

 

 

 

04 01 02 02

თხილნარის საბავშვო ბაღის ეზოს კეთილმოწყობა

13 553

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 553

 

 

 

 

 

 

04 01  02  03

სოფ.ორთაბათუმის საშ სკოლის ფართში საბავშვო ბაღის მოწყობა

0

56 500

 

56 500

6 000

 

6 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

56 500

 

56 500

6 000

 

6 000

04 01  02  04

ჭარნალში ყოფილი კლუბ კანტორის შენობაში საბავშვო ბაგა ბაღის მოწყობა

0

256 364

 

256 364

61 365

 

61 365

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

256 364

 

256 364

61 365

 

61 365

04  01  02 05

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღის ეზოს შემოღობვა კეთილმოწყობა

0

43 874

 

43 874

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

43 874

 

43 874

 

 

 

04  01  02 06

ხელვაჩაურში საბავშვო ბაღში გაზმომარაგებისა და (შამბოს მოწყობა)

0

5 270

 

5 270

5 265

 

5 265

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

5 270

 

5 270

5 265

 

5 265

04 01  02 07

საბავშვო ბაღებისათვის ინვენტარის შეძენა

0

220 000

 

220 000

168 800

 

168 800

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

220 000

 

220 000

168 800

 

168 800

04  01 02 08

ბაღებისათვის გაზმომარაგებისა და გათბობის უზრუნველყოფა

0

0

 

0

130 000

 

130 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

130 000

 

130 000

04 02

სკოლების ხელშეწყობის ღონისძიებები

185 405

634 843

0

634 843

115 699

0

115 699

 

ხარჯები

4 422

0

0

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

4 422

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

180 983

634 843

0

634 843

115 699

0

115 699

04 02 01

საჯარო სკოლებისათვის  ინვენტარის შეძენა

9 500

9 470

 

9 470

6 000

 

6 000

 

ხარჯები

500

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

500

0

 

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

500

 

 

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

9 000

9 470

 

9 470

6 000

 

6 000

04 02 02

კახაბრის #1 საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის დახურვა

38 922

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 922

 

 

 

 

 

 

04 02 03

მახინჯაურის საჯ.სკოლის სპორტდარბაზის შენობის გამაგრება

46 072

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

46 072

 

 

 

 

 

 

04 02 04

ხერთვისის დაწყებითი სკოლის რემონტი

17 500

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

17 500

 

 

 

 

 

 

04 02 05

ჩელტის დაწყებითი სკოლის რემონტი

38 118

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

38 118

 

 

 

 

 

 

04 02 06

თოდოგაურის დაწყებითი სკოლის რემონტი

31 371

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

31 371

 

 

 

 

 

 

04 02 07

დაწყებითი სკოლებისათვის მასალების შეძენა

3 922

0

 

0

0

 

0

 

ხარჯები

3 922

0

 

0

0

 

0

 

საქონელი და მომსახურება

3 922

0

 

0

0

 

0

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

3 922

 

 

 

 

 

 

04 02 08

ბერაძეების დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

46 666

 

46 666

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

46 666

 

46 666

 

 

 

04 02 09

გვარას დაწყებითი სკოლის მშენებლობის დასრულებისათვის

0

7 500

 

7 500

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

7 500

 

7 500

 

 

 

04 02 10

აჭარისწყალი, კაპნის თავის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

22 235

 

22 235

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

22 235

 

22 235

 

 

 

04 02 11

აჭარისწყალი, მაჭახლისპირის დაწყებითი სკოლის რემონტი,

0

24 882

 

24 882

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

24 882

 

24 882

 

 

 

04 02 12

მაჭახელა, სკურდიდის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

17 900

 

17 900

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

17 900

 

17 900

 

 

 

04 02 13

მაჭახელა, ცხემლარას დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

21 999

 

21 999

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

21 999

 

21 999

 

 

 

04 02 14

თხილნარი სოფ. აგარაში დაწყებითი სკოლის კაპიტალური რემონტი

0

38 037

 

38 037

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

38 037

 

38 037

 

 

 

04 02 15

სოფელ სიმონეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

38 057

 

38 057

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

38 057

 

38 057

 

 

 

04 02 16

ქვედა მახოს დაწყებითი სკოლის მშენებლობა

0

234 030

 

234 030

89 699

 

89 699

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

234 030

 

234 030

89 699

 

89 699

04 02 17

სოფელ კიბეში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

42 400

 

42 400

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

42 400

 

42 400

 

 

 

04 02 18

სოფელ დავითაძეებში დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

36 678

 

36 678

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

36 678

 

36 678

 

 

 

04 02 19

ზედა განახლების დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

41 815

 

41 815

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

41 815

 

41 815

 

 

 

04 02 20

ზედა კირნათის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

23 174

 

23 174

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

23 174

 

23 174

 

 

 

04 02 21

ზანაქეთის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

30 000

 

30 000

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

30 000

 

30 000

 

 

 

04 02 22

ნაკირნათევის დაწყებითი სკოლის რემონტი

0

0

 

0

20 000

 

20 000

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

 

 

 

20 000

 

20 000

05 00

კულტურა, რელიგია ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები

1 699 488

3 003 708

 

3 003 708

2 153 382

 

2 153 382

 

ხარჯები

1 264 725

1 118 914

 

1 118 914

1 031 310

 

1 031 310

 

საქონელი და მომსახურება

125 552

147 971

 

147 971

140 000

 

140 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

125 552

147 971

 

147 971

140 000

 

140 000

 

სუბსიდიები

689 173

970 943

 

970 943

891 310

 

891 310

 

სხვა ხარჯები

450 000

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

434 763

1 884 794

 

1 884 794

1 122 072

 

1 122 072

05 01

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1 332 342

1 643 968

 

1 643 968

1 138 742

0

1 138 742

 

ხარჯები

1 020 090

728 973

 

728 973

698 410

 

698 410

 

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

 

72 400

55 000

 

55 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

0

72 400

55 000

0

55 000

 

სუბსიდიები

505 923

656 573

0

656 573

643 410

0

643 410

 

სხვა ხარჯები

450 000

0

0

0

0

0

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

312 252

914 995

0

914 995

440 332

0

440 332

05 01 01

ააიპ ხელვაჩაურის სახელოვნებო სკოლა

288 261

307 463

 

307 463

324 350

 

324 350

 

ხარჯები

259 261

284 883

 

284 883

324 350

 

324 350

 

სუბსიდიები

259 261

284 883

 

284 883

324 350

 

324 350

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

29 000

22 580

 

22 580

 

 

 

05 01 02

ააიპ კულტურის ცენტრი

248 667

376 690

 

376 690

319 060

 

319 060

 

ხარჯები

246 662

371 690

 

371 690

319 060

 

319 060

 

სუბსიდიები

246 662

371 690

 

371 690

319 060

 

319 060

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

2 005

5 000

 

5 000

 

 

 

05 01 03

კულტურის ღონისძიებები

64 167

72 400

 

72 400

55 000

 

55 000

 

ხარჯები

64 167

72 400

 

72 400

55 000

 

55 000

 

საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

 

72 400

55 000

 

55 000

 

სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება

64 167

72 400

 

72 400

55 000

 

55 000

05 01 04

დაბა ხელვაჩაურის მუსიკალური სკოლის სახურავისა და ოთახების შეკეთება

71 881

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

71 881

 

 

 

 

 

 

05 01 05

ახალშენის მუსიკალური სკოლის სახურავის შეკეთება

13 099

0

 

0

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

13 099

 

 

 

 

 

 

05 01 06

ახალშენის მუსიკალური სკოლის რემონტის დასრულება

0

34 412

 

34 412

0

 

0

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა

 

34 412

 

34 412

 

 

 

05 01 07

ახალშენის კულტურის სახლის სახურავის რემონტი

0

54 999

 

54 999