ქ. თბილისის საკრებულოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ქ. თბილისის საკრებულოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 2-8
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს დედაქალაქი თბილისი (საკრებულო)
მიღების თარიღი 22/02/2013
დოკუმენტის ტიპი ქ. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 26/02/2013
სარეგისტრაციო კოდი 010260030.36.101.016151
2-8
22/02/2013
ვებგვერდი, 26/02/2013
010260030.36.101.016151
ქ. თბილისის საკრებულოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს დედაქალაქი თბილისი (საკრებულო)
 

                                                                                                                                        

ქალაქ თბილისის საკრებულოს

გადაწყვეტილება №2-8

2013 წლის 22 თებერვალი

ქ. თბილისი

 

ქ. თბილისის საკრებულოს ზოგიერთ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,  ქ. თბილისის საკრებულომ გადაწყვიტა:

1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ქ. თბილისის საკრებულოს მიერ 2013 წლის 25 იანვრის სხდომაზე მიღებულ ქ. თბილისის საკრებულოს გადაწყვეტილებებში: ,,ქ. თბილისის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოებისა და თანამდებობათა დასახელების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 20 ნოემბრის №2-16 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ვებგვერდი, 30/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი 010250000.36.101.016148); ,,ქალაქ თბილისის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის საკრებულოს 2006 წლის 12 ოქტომბრის №1–1 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (ვებგვერდი, 30/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 010260030.36.101.016147);  ქ. თბილისის დადგენილ ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებული რაიონების ტერიტორიულ ერთეულებად – უბნებად დაყოფის შესახებ (ვებგვერდი, 30/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 010270000.36.101.016146);  ქ. თბილისის რაიონების საზღვრების დადგენის  და შესაბამისი ღონისძიებების გატარების შესახებ (ვებგვერდი, 30/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი:  010270000.36.101.016145); დედაქალაქის ტერიტორიაზე მიწის ნორმატიული ფასის და სასყიდლიანი სარგებლობის საწყისი წლიური ქირის ოდენობის დადგენის შესახებ (ვებგვერდი, 30/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 370020000.36.101.016144); ,,დედაქალაქის პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ“    ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 5 ივნისის №6-17 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ" (ვებგვერდი, 30/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 010270000.36.101.016143);   ,,ქ. თბილისის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის საკრებულოს 2012 წლის 15 დეკემბრის №15-49 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ“ (ვებგვერდი, 30/01/2013, სარეგისტრაციო კოდი: 190020020. 36.101.016142) და გადაწყვეტილებებში შესწორდეს მიღების თარიღი და  ნაცვლად 2013 წლის 28 იანვრისა,  მიეთითოს 2013 წლის 25 იანვარი.
2. გადაწყვეტილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ქ. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეზაალ სამადაშვილი
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.