„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 165
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 28/06/2013
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 28/06/2013
სარეგისტრაციო კოდი 470230000.10.003.017330
165
28/06/2013
ვებგვერდი, 28/06/2013
470230000.10.003.017330
„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №165

2013 წლის 28 ივნისი

ქ. თბილისი

 

„საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, „საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზო­გი­ერთ ღონისძიებათა შესახებ“ საქართველოს მთავ­რობის 2013 წლის 21 თებერვლის №36 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge, 22/02/2013, 470230000.10.003.017200) დამტკიცებულ პროგრამაში (2013 წლის სა­ყო­ველთაო ჯანმრთელობის  დაცვის სახელმწიფო პროგრამა) შეტანილ იქ­ნეს ცვლილება და პროგრამის:

1. პირველი მუხლის „ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედა­ქცი­ით:

„ა.გ) მოსახლეობის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება გა­და­უ­­­დებელ და გეგ­მ­ურ სტაციონარულ და ამბულატორიულ მომსახუ­რე­ბა­ზე ფი­­ნანსური ხელმისაწვდომობის გაზრდის გზით;“.

2. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედა­ქცი­ით:

„გ) 2013 წლის 1 ივლისის მდგომარეობით კერძო სადაზღვევო სქემებში ჩართული პირებისა. იმ შემთხვევაში, თუ ამა თუ იმ მიზეზით შეწყდა სადაზღვევო კონტრაქტის მოქმედება, ასეთი პირები უფლებამოსილი იქნებიან მიიღონ ამ დადგენილების დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურება, ასევე „ა.დ“ ქვეპუნქტით განსაზ­ღვ­რული სისხლის საერთო ანალიზი და შარდის საერთო ანალიზი და დანა­რთი №1.2-ით გათვალისწინებული გადაუდებელი სამედიცინო მომსა­ხუ­რე­ბა;“.

3. მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. მიმწოდებელი ვალდებულია შესაბამისი საანგარიშგებო დოკუმე­ნტა­ცია წარადგინოს განმახორციელებელთან არა უგვიანეს შესრულებული სამუ­შაოს თვის მომდევნო თვის 15 რიცხ­ვი­სა, თუ პროგრამის ცალკეული კომპო­ნენტის სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვა­ლი­სწი­ნებული.“.

4. მე-9 მუხლს დაემატოს მე-6 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„6. პროგრამის ფარგლებში, პროგრამულ შემთხვევად განიხილება სამე­დი­ცინო მომსახურეობის ის ნაწილი, რომელიც მოიცავს პროგრამით განსაზ­ღვ­რული მკურნალობის ეპიზოდს.“.

5. მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. განმახორციელებელმა უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი მატერია­ლი­ზე­ბული ვაუჩე­რის/თანხმობის წერილის გაცემა განაცხადის მიღებიდან არა უმე­ტეს 30 კალენდარული დღისა ან შემა­ფერხებელი გარემოებების შესახებ, წერილობით აცნობოს განმცხადებელს.“.

6. მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 11. შეტყობინება შემთხვევის შესახებ

1. მიმწოდებელი ვალდებულია შემთხვევის (განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული კოდირების შესაბამისად) შესახებ შეტყობინება გააკეთოს დაუყოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს შე­მთ­ხვევის დადგომიდან 24 საათისა, ან შემთხვევის დასრულებამდე (თუ პაციენტი ეწერება 24 სა­ა­თზე ადრე, გარდა გარდაცვალებისა) განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული სპეციალური ელე­ქტრონული პროგრამის საშუალებით. გადაუდებელი ამბულატორიული შემთხვევის დროს, მი­მ­წოდებელი ვალდებულია შეტყობინება გააკეთოს არა უგვიანეს შემთხვევის დადგომიდან 24 სა­ა­­თის განმავლობაში.

2. შეტყობინების გაკეთებისას მიმწოდებელი ვალდებულია დააფიქ­სი­როს შემდეგი ინფო­რმა­ცია:

ა) მოსარგებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და დაბადების თარიღი;

ბ) წინასწარი დიაგნოზი დადგენილი კლასიფიკატორის შესაბამისად;

გ) შემთხვევის (მათ შორის, ერთი მკურნალობის ეპიზოდის/შემთხვევის ფარგლებში პრო­გრა­მული შემთხვევების) დაწყებისა და დასრულების ზუსტი დრო;

დ) პროგრამით განსაზღვრული შემთხვევებისას მოსარგებლის დაწესე­ბუ­­­­ლებაში მიმართვის ფო­­რმა და დასრულების სტატუსი, მათ შორის, სხვა სა­მე­დიცინო დაწესებულებაში გადაყვანის შემ­თხ­ვევაში - გადაყვანის მიზეზი;

ე) პაციენტის ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში გადაყ­ვანის შემთხვევაში, გად­ამყვანი დაწესებულება ვალდებულია განმახორციე­ლე­ბლის მიერ დადგენილი ფორმით დააფი­ქსიროს პაციენტზე გაწეული მომსა­ხურების ფაქტობრივი დანახარჯი არა უგვიანეს პაციენტის გადა­ყვა­ნი­დან 72 საათისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შემთხვევის ეს ეპიზოდი არ ანაზ­ღა­ურდება.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ხდება პაციენტის იდენტიფიცირება, მიმწოდებელი მაინც აკე­თებს შეტყობინებას და პაციენტი დროებით ფიქ­სი­რდება, როგორც „უცნობი“. პაციენტის საბოლოო იდე­ნტიფიცირება უნდა მოხდეს არა უგვიანეს შემთხვევის დასრულებისა ან საანგარიშგებო დოკუ­მენ­ტა­ციის წარმოდგენისა. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ მოხდება მომსახურების ანა­ზღაურება.

4. შემთხვევის კოდის ცვლილების ან დამატების შემთხვევაში მიმწო­დებელი ვალდებულია გააკეთოს განმეორებითი შეტყობინება არა უგვიანეს შემ­თხ­ვევის დასრულებისა.

5. შემთხვევის დასრულებულად დაფიქსირება უნდა მოხდეს პაციენტის გაწე­რიდან არა უგვიანეს 24 საათის განმავლობაში, გარდა ისეთი შემთხვე­ვე­ბი­სა, როდესაც საბოლოო დიაგნოზის დად­გენისთვის საჭირო კვლევების ხან­გრ­ძლივობა აღემატება სტაციონარში დაყოვნების პერიოდს და ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“.

7. მე-12 მუხლის მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„6. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტის ვიზუალური დაკვირვებისას და ად­გი­ლზე სამედიცინო დოკუმენტაციის შემოწმებისას, შემმოწმებელი შემთ­ხვევას მიიჩნევს დაფიქსირებული დიაგნო­ზი­სა­თვის შეუსაბამოდ, აღნიშ­ნუ­ლი შემთხვევა ავტომატურად გადამისამართდება რეგულირების საა­გე­ნტოში არაგეგმური რევიზიის განხორციელების მიზნით. შემთხვევის ანაზღაურების საკითხი გა­და­წყდება რევიზიის შედეგების შესაბამისად.“.

8. მე-12 მუხლს დაემატოს მე-7 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:  

„7. თუ შემთხვევის შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ მიმწო­დე­ბელმა მოსარგებლეს თან­ხა გადაახდევინა იმ მომსახურებაში, რომელიც მთ­ლი­ა­ნად დაფარულია პროგრამით, აღნიშნული შე­მთხვევა გადამისამა­რთდება რე­გუ­ლირების სააგენტოში არაგეგმური რევიზიის განხორციელების მიზ­ნით.“.

9. მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ჩაბარებისას ხდება აღნიშნული დო­კუ­მენტაციის პირვე­ლადი შემოწმება და მისი დადარება საანგარიშგებო დო­კუ­მენტაციის ნუსხასთან, რის საფუძვე­ლ­ზეც შედგება ჩაბარებული დოკუ­მენ­ტა­ციის რეესტრი, ორმხრივი ხელმოწერით. წარდგენილი დო­კუ­მე­ნტაციის შე­უსა­ბამობის აღმოჩენისას საანგარიშგებო დოკუმენტაცია ითვლება არას­რულ­­ყო­ფი­ლად და არ ხდება მისი მიღება. მიმწოდებელს ეძლევა 2 სამუშაო დღე აღმო­ჩენილი ხარვეზების აღმო­სა­ფხვრელად და პაკეტის ხელახლა წარსა­დ­გე­ნად, ერთ საანგარიშგებო პერიოდში ერთჯე­რა­დად.“.

10. მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების ვადაა საანგარი­შგე­ბო დოკუმენტაციის ჩაბა­რებიდან არა უმეტეს 30 სამუშაო დღისა.“.

11. მე-15 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 15. შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურება ან ანაზღაურებაზე უარი

1. შემთხვევის შემოწმების ნებისმიერ ეტაპზე (მ.შ. საანგარიშგებო დოკუ­მენ­ტაციის ინსპექ­ტი­რების ან შემთხვევის შერჩევითი შემოწმებისას, ან შეტყობი­ნების გაკეთებისას) წარმოდგენილი შემ­თხვევები შეიძლება კლასიფი­ცირდეს სამ ჯგუფად:

ა) ასანაზღაურებელი შემთხვევა;

ბ) შემთხვევა, რომელიც არ ექვემდებარება ანაზღაურებას;

გ) სადავო შემთხვევები.

2. ანაზღაურებას არ ექვემდებარება შემთხვევები, როდესაც:

ა) წარდგენილ შემთხვევაზე არ არის გაკეთებული შეტყობინება;

ბ) წარდგენილი შემთხვევის მონაცემები არ ემთხვევა შეტყობინებისას ან შე­მთხვევის შერ­ჩე­ვი­თი შემოწმებისას დადგენილ ფაქტებს, მათ შორის:

ბ.ა) სტაციონარული შემთხვევების დროს, მოსარგებლის სამედიცინო დოკუმენტაციით არ მტკი­ცდება მოსარგებლის დაწესებულებაში 24 საათზე მე­ტი დროით მოთავსება;

ბ.ბ) თუ შეტყობინების სისტემაში გადმოცემული დიაგნოზი და მისი და­ზუ­სტება, და ჩარევა არ ემთხვევა პაციენტის სამედიცინო დოკუმენტაციაში არსებულ მონაცემებს;

ბ.გ) პიროვნების საიდენტიფიკაციო მონაცემები შეტყობინებასა და წარ­დ­გ­ენილ დოკუმე­ნტა­ცი­აში ერთმანეთს არ ემთხვევა;

გ) პიროვნების დამადასტურებელი მონაცემები არ ემთხვევა საქართვე­ლოს იუსტიციის სამი­ნი­სტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი სსიპ – სა­ხე­­ლ­მწიფო სერვისების განვითარების სააგე­ნტოს (შემდგომში – სსიპ სახელმ­წი­­ფო სერვისების განვითარების სააგენტო) მონაცემებს;

დ) შემთხვევის შესახებ შეტყობინების დაფიქსირების დროს დარღვეულია ამ დადგე­ნი­ლების მე-11 მუხლის პირველი და მე-4 პუნქტებით  განსაზღვრული პირობები;

ე) წარდგენილი სამედიცინო დოკუმენტაციის ინსპექტირების შედეგად, განმახორციე­ლე­ბელი მიიჩნევს, რომ მოწოდებული ინფორმაცია არ ემთხვევა შეტყობინებაში არსებულ ინფორ­მაციას და/ან არ აკმაყოფილებს პროგრამით განსაზღვრულ სამედიცინო მომსახურების პირობებს;

ვ) სახეზეა მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალი­სწი­ნე­ბუ­ლი გარემოება.

3. სადავო შემთხვევებს განეკუთვნება შემთხვევა, როდესაც:

ა) საანგარიშგებო დოკუმენტაცია არ არის შევსებული დადგენილი წესის შესაბამისად;

ბ) დეტალურ კალკულაციაში წარდგენილი ფინანსური ინფორმაციის შეუსაბამობა მო­თხო­ვ­ნილ ჯამურ თანხასთან ან ჩატარებული მომსახურეობის მოცულობასთან;

გ) არსებობს ამ დადგენილების მე-12 მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტებით გან­საზღვრული გა­რე­მო­ება;

დ) მიმწოდებელი არ ეთანხმება საანგარიშგებო დოკუმენტაციის ინსპექ­ტირების შედეგს შემ­თხ­ვევის კლასიფიცირების კუთხით და წერილობით მო­ი­­თხოვს მის განხილვას სადავო შემთ­ხვე­ვე­ბი­სათვის ამ მუხლით დად­გე­ნი­ლი წე­სით.

4. შემთხვევების კლასიფიცირება (შემთხვევა ასანაზღაურებელია, არ ექ­ვე­მდებარება ანაზ­ღა­ურ­ებას, თუ სადავოა) ხორციელდება დოკუმენტების ინს­პექ­ტირების პროცესში. ამასთან:

ა) შემთხვევები, რომელიც სადავოა და განმახორცილებელის და მიმწო­დე­ბლის შორის დაზუ­სტების შემთხვევაში შეიძლება დაექვემდებაროს ანაზ­ღა­ურებას, მიმწოდებელს ელექტრო­ნუ­ლად ეგზავნება მთლიან შესრულე-ბასთან ერთად. ხარვეზის აღმოსაფხვრელად და საჭიროების შემ­თ­ხვევაში ნაბე­ჭდი სახით დოკუმენტაციის განმეორებით წარმოსადგენად მიმწოდებელს ეძლევა 5 სა­მუშაო დღე. დადგენილ ვადაში ხარვეზის აღმოფხვრის შემთხვე­ვა­ში, შემთხვევები განიხილება რო­გორც ანაზღაურებას დაქვემდებარებული, ხოლო ამ საანგარიშგებო პერიოდში დარჩენილი სადა­ვო შემთხვევები განიხი­ლე­ბა ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით;

ბ) შემთხვევებზე, რომლებიც ექვემდებარება ანაზღაურებას, მიმწო­დე­ბე­ლსა და პროგრამის განმახორციელებელს შორის ფორმდება  მიღება-ჩაბარე­ბის აქტი 2 ეგზემპლარად, რომელთაგან ერ­თი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწო­დე­ბე­ლს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი რჩება განმახორციელებე­ლ­თან;

გ) შემთხვევებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ანაზღაურებას, ან სადა­ვოა და დაზუსტების შემთხვევაში შეიძლება დაექვემდებაროს ანაზღაურებას, იბეჭდება შესაბამისი რეესტრი 2 ეგზემ­პლა­რად, რომლის ერთი ეგზემპლარი ეძლევა მიმწოდებელს, ხოლო მეორე ეგზემპლარი რჩება გა­ნმა­ხო­რციელე­ბელ­თან. სადავო შემთხვევების განხილვაში ჩართულები არიან მიმწოდებელი, გა­ნ­მ­ა­ხორ­ციელებელი და რეგულირების სააგენტო.

5. ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვე­ვების გარდა, ყველა შემ­თხ­ვევა კლასიფიცირდება, როგორც ასანაზღაურე­ბე­ლი შემთხვევა. მიმწოდებელთან საბოლოო ანგა­რიშსწორება მოხდება საანგა­რი­­შგებო დოკუმენტაციის ინსპექტირების დასრულებიდან 10 სამუ­შაო დღის ვა­დაში.

6. სტაციონარული სამედიცინო მომსახურებისას პაციენტის სამედიცინო დაწე­სებულებაში 24 საათზე ნაკლები დროით დაყოვნების შემთხვევაში მომ­სა­ხურება ანაზღაურდება ქვემოთ მოყვა­ნი­ლი წესით:

ა) თუ ადგილი აქვს სამედიცინო დაწესებულებაში განთავსებული პაცი­ენტის გარდაც­ვა­ლე­ბას 24 საათზე ადრე – ფაქტობრივი ხარჯის მიხედვით, მაგ­რამ არა უმეტეს განსაზღვრული ტარი­ფი­სა;

ბ) თუ პაციენტი თავისი სურვილით შეიცვლის მომსახურე სამედიცინო დაწესებულებას და მისი დაყოვნება აღნიშნულ დაწესებულებაში 24 საათზე ნაკ­ლებია, მომსახურების დაფინანსება სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ განხორციელდება;

გ) კრიტიკული მდგომარეობის დროს პაციენტის სამედიცინო დაწესებუ­ლე­ბიდან სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანისას – გადაყვანის დღისათვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებას მიიღებს ორივე დაწესებულება. დღის მომსახურების ღირებულების გადაანგარიშება მოხდება დაწესებულებაში გატარებული სრული საათის რაოდენობის მიხედვით;

დ) კრიტიკული მდგომარეობის დროს პაციენტის მდგომარეობის გაუმ­ჯო­ბესების და სხვა განყოფილებაში გადაყვანისას - დღის მომსახურების ღი­რე­ბუ­ლების გადაანგარიშება მოხდება დაწესებულებაში გატარებული სრული სა­ათის რაოდენობის მიხედვით.

7. სტაციონარულ სამედიცინო მომსახურებად ამ სახელმწიფო პროგ­რა­მა­ში განხილული უნდა იქნეს მხოლოდ ის შემთხვევები, რომლებიც საჭირო­ებენ პაციენტის სტაციონარში 24 საათზე მეტი დროით მოთავსებას. შესა­ბა­მი­სად, მიმწოდებელთან მკურნალობის 24 სთ-ზე ნაკლები დროით დაყოვნება (გარ­და კრიტიკული მდგომარეობების მართვის და ლეტალური გამოსავლის შემ­­თხვევებისა) პროგრამის მიზნებიდან გამომდინარე არ განიხილება სტა­ციო­ნარული სამედიცინო მომსახურების შემთხვევად.“.

12. მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„დ) თუ მიმწოდებელი არ ფლობს ლიცენზიას/ნებართვას ან სანებართვო და­ნართს შესაბამის სამედიცინო საქმიანობაზე, ან აწარმოებს მაღალი რისკის სამე­დიცინო საქმიანობას სავალდებულო შეტყობინების გარეშე ან არ აკმა­ყო­ფი­ლებს „სამედიცინო ჩარევების კლასიფიკაციის განსაზღვრისა და პირვე­ლა­დი ჯანმრთელობის დაცვის დაწესებულებების მინიმალური მოთხოვნების დამ­ტკიცების შესახებ' საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოცია­ლუ­რი დაცვის მინისტრის 2013 წლის 19 ივნისის N01-25/ნ ბრძანებით დამტკი­ცე­ბულ პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებების მინიმალურ კრიტერი­უ­მე­ბს;“.

13. მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. თუ მიმწოდებელი შემთხვევის შესახებ შეტყობინებისას დააფიქსი­რებს არასწორ მონაცემებს და არ აღმოფხვრის ამ ხარვეზს შემთხვევის დასრუ­ლე­ბამდე, თითოეულ შემთხვევისათვის დაეკისრება ჯარიმა 50 ლარის ოდე­ნო­­­ბით გარდა ამავე მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვე­ვე­ბი­სა.“.

14. 21-ე და 22-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

მუხლი 21. მომსახურების მოცულობა

1. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს:

ა) ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გან­საზღვრული მოსარგებლეებისათვის სამედიცინო მომსახურებას დანართი №1.1-ის და №1.2-ის  შესაბამისად;

ბ) ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით გან­სა­ზ­­ღ­ვრული მოსარგებლეებისათვის სამედიცინო მომსახურებას დანართი №1.3-ის შესაბამისად.

2. პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურების აღნიშნული პირო­ბე­ბი ექვემდებარება გადახედვას 2013 წლის ბოლომდე.

მუხლი 22. დაფინანსების მეთოდოლოგია და ანაზღაურების წესი

1. პროგრამის ფარგლებში მომსახურების დაფინანსება ხორციელდება არა­მატერიალიზებული ან მატერიალიზებული სამედიცინო ვაუჩერის მეშ­ვე­ო­ბით.

2. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ამბულა­ტორიული მომსახურებისათვის პროგრამაში მონაწილე დაწესებუ­ლე­ბე­ბის დაფინანსება ხორციელდება კაპიტაციური მეთოდით (გარდა „სოფლის ექიმის“ ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მონაწილე მიმწო­დე­ბ­ლებისთვის ამ უკანასკნელი პროგრამის ფარგლებში განსაზღვრული მო­მსახურების მოცულობის მიწოდებისთვის), რომლის დროსაც ერთი მოსარ­გე­ბ­ლის მომსახურების ფიქსირებული ღირებულება შეადგენს თვეში:

ა) დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით გათვა­ლის­წი­ნე­ბული მომსახურებისათვის 0,86 ლარს;

ბ) დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ა.ბ“, „ა.გ“ და „ა.ე“ ქვეპუ­ნქ­ტე­ბით გათვალისწინებული მომსახურებისათვის 1,07 ლარს (მათ შორის, დანა­რთი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ა.დ“ ქვეპუნქტში მითითებული სისხლის საერთო ანალიზის და შარდის საერთო ანალიზისათვის  - 0,25 ლარი).

3. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ამ­ბუ­ლატორიული მომსახურებისათვის მიმწოდებელი დაწესებულებისთვის ასა­ნაზღაურებელი თანხის მოცულობა განისაზღვრება საანგარიშგებო თვის ბო­ლო რიცხვის მდგომარეობით დარეგისტრირებული მოსარგებლეების შესა­ბამისად, ამასთან, მიმწოდებელი ვალდებულია ბენეფიციარს მიაწოდოს პრო­გ­რამით განსაზღვრული მომსახურება მოსარგებლედ რეგისტრაციის თარი­ღიდან.

4. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გეგ­მი­ური და გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახუ­რების მიმწოდებელი ვალდებულია განაცხადის თანახმად (წერილობითი და­ს­ტური პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ), განმახორციელებელთან წარმოა­დგინოს დანართი №1.1-ით და დანართი N1.2-ით განსაზღვრული სამე­დი­ცინო მომსახურების შესაბამისი ღირებულებები ელექტრონული ფორმატით, სამედიცინო დაწესებულებების საინფორმაციო პორტალზე, ხოლო შემდგომ - დოკუმენტური ფორმით. ამასთან, ეს ღირებულებები არ უნდა აღემატებოდეს „სახე­ლმწიფო პროგრამების ფარგლებში მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაზღ­ვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებებისა და სადაზღვევო ვაუჩე­რის პირობების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დადგენილებითა და „ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელ­მწი­ფო პროგრამების ფარგლებში 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის ბავშვების, 60 წლის და ზემოთ ასაკის ქალების და 65 წლის და ზემოთ ასაკის მამაკაცების (საპენსიო ასაკის მოსახლეობა), სტუდენტების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქო­ნე ბავშვთა და მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჯანმრთელობის დაზღვევის მიზნით გასატარებელი ღონისძიე­ბებისა და სადაზღვევო ვაუჩერის პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართ­ველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის გაწეული შესაბამისი სამედიცინო მომსახურების და/ან შესაბამის ხელშეკრულებებში ბოლო 1 წლის განმავლობაში დაფიქსი­რე­ბულ ისტორიულ მინიმალურ ღირებულებას, მაქსიმუმ 10-პროცენტიანი გა­და­­ხრით. მიმწოდებელს შეუძლია შეცვალოს წარმოდგენილი სამედიცინო მო­მსა­ხურების ღირებულებები ყოველ 6 თვეში ერთხელ, ამასთან, თუ ადგი­ლი აქვს ღირებულების მატებას, აღნიშნული განხორციელდება მხოლოდ მიმ­წო­დე­ბლის მიერ წარმოდგენილ არგუმენტებზე განმახორციელებლის მიერ წერი­ლობითი დასტურის შემთხვევაში.

5. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე–4 პუნქტით გათვალისწინებული წესით წარმოდგენილი ტარიფი უნდა ითვალისწინებს პროგრამული შემთხვე­ვის დასაწყისიდან მის დასრულებამდე სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენ­ტი­­სთვის აღმოჩენილ ყველა სამედიცინო აუცილებლობით განპირობებულ ჩა­რე­­ვას, მათ შორის, გაუტკივარების, გამოყენებული მედიკამენტების, სხვა სა­მკუ­რ­ნალო თუ სახარჯი მასალის და ლაბორატორიული და ინსტუმ­ენ­ტუ­ლი კვ­ლევების ღირებულებას.

6. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გა­და­უ­დებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების მიმწო­დე­ბე­ლს უფლება აქვს მოახდინოს განმახორციელებელთან წარმოდგენილი და­ნა­­რთი N1.1-ით და №1.2-ით განსაზღვრული მომსახურების ღირებულების კო­­რექტირება ამავე მუხლის მე-4 პუნქტში მითითებული კრიტერიუმების და­ც­ვ­ით, განმახორციელებლის მიერ განსაზღვრული წესით.

7. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული გაწე­უ­ლი გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახუ­რე­ობის ღირებულებას განმახორციელებელი ანაზღაურებს ფაქტიური ხარჯის მიხე­დ­ვით, მაგრამ არაუმეტეს ამავე მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით განსაზ­ღ­ვრ­უ­ლი ღირებულებისა.

8. დანართი №1.1-ის  პირველი პუნქტის „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტით გან­საზ­ღვრული გაწეული მომსახურების ღირებულებას განმახორციელებელი ანაზღაურებს შემდეგი წესის შესაბამისად: დადგენილებით განსაზღვრული მომ­სახუ­რების ყოველი ერთეულისათვის მიმწოდებლების მიერ წარმოდ­გე­ნილი ფასთა განაწილების ქვედა მეოთხედი განისაზღვრება როგორც ტარი­ფის არეალი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება ანაზღაურება შესაბამისი პროცე­ნტული თანაგადახდის გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, თუ მომსახუ­რების ღირებულება გადააჭარბებს აღნიშნული ტარიფის არეალს, თანაგადა­ხდის ოდენობის ათვლა მოხდება ტარიფის არეალის საშუალო არითმეტი­კუ­ლი სიდიდიდან.

9. დანართი №1.1-ით და N1.2-ით განსაზღვრული სამედიცინო მომსახუ­რე­ბებისათვის წარმოდგენილი ღირებულებების ამავე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება თა­ვად მიმწოდებელს. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ წარმო­დგე­ნი­ლი ფასები არ შეესაბამება ამავე მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრულ კრიტე­რიუმებს, რაც, თავის მხრივ, გამოიწვევს საბიუჯეტო სახსრების არა­მიზ­ნო­ბრივ ხარჯვას, მიღებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალი­ს­წი­ნებული ზომები.

10. ორი და მეტი ნოზოლოგიური კოდის არსებობის შემთხვევაში ანაზ­ღაურდება ძირითადი ნოზოლოგიური კოდის ლიმიტის მთლიანი ღირე­ბუ­ლე­ბის და თითოეული დამატებითი კოდის ლიმიტის 50%-ის ჯამი, გარდა კრი­ტიკული მდგომარეობებისა.

11. არასწორად ჩატარებული მკურნალობის შედეგად წარმოშობილი გარ­თულებული შემთხვევა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში არ ანაზღაუ­რ­დება, ამასთან ასეთი შემთხვევა პაციენტისთვის უფასოა და ხარჯები სამე­დი­ცინო დაწესებულების მიერ უნდა იქნეს დაფარული.

12. პროგრამის ფარგლებში, პაციენტის გაწერიდან 30 დღის განმავ­ლო­ბა­ში იმავე დიაგნოზით პაციენტის გადაუდებელი ჰოპიტალიზაციის განმეო­რე­ბი­თი ეპიზოდი განიხილება სადავო შემთხვევად. არაჯეროვანი რეჰოსპიტა­ლი­ზა­ციის დადასტურების შემთხვევაში, საჯარიმო სანქცია განისაზღვრება ამა­ვე და­დგენილების მე-19 მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად.

13. ამ პროგრამის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზ­ღვრული სამედიცინო მომსახურების ღირებულებების განსაზღვრი­სა­თ­ვის განმახორციელებელი ხელმძღვანელობს შესაბამის სადაზღვევო კომპა­ნიასა და სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელს შორის არსებული სახელ­შე­კრულებო ურთიერთობებით, რომლებიც მოქმედია საქართველოს მთავ­რობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 და 2012 წლის 7 მაისის N165 დადგე­ნი­ლე­ბების ფარგლებში. სხვა შემთხვევაში, სამედიცინო მომსახურების მიმწო­დე­ბელი ვალდებულია წარმოადგინოს სამედიცინო მომსახურების ისეთი ღი­რე­ბუ­ლება, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 და 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებების ფარ­გლებში მოსარგებლეებისათვის გაწეული შესაბამისი სამედიცინო მომსახუ­რე­ბის და/ან შესაბამის ხელშეკრულებებში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში და­ფიქსირებულ ისტორიულ მინიმალურ ღირებულებას, მაქსიმუმ 10%-იანი გა­და­ხრით.“.

15. 23-ე მუხლის:

ა) პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

1. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწი­ნე­ბუ­ლი გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებისათვის არამატერიალი­ზე­ბუ­ლი სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლედ ითვლება პირი, რომელიც რეგის­ტრი­­რებულია შესაბამის მიმწოდებელთან.

2. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებისათვის არამატერიალიზებული სამედი­ცინო ვაუჩერის მოსარგებლეს პროგრამით განსაზღვრული მომსახუ­რების მისაღებად საჭირო რეგისტრაციისათვის აქვს თავისუფალი არჩევანის გაკეთე­ბის შესაძლებლობა პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებუ­ლე­ბე­ბს შორის იმ პირობით, რომ მოსარგებლეს სამედიცინო დაწესებულების შე­ც­ვლა შეუძლია ყოველ ორ თვეში ერთხელ.

3. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებისათვის პროგრამაში მონაწილე სამედიცინო დაწესებულებებმა უნდა განახორციელონ პროგრამის მოსარგებ­ლე­თა რეგისტრაცია და პროგრამის განმახორციელებელთან ინფორმაციის წარ­დგენა პროგრამით განსაზღვრული პერიოდის დაწყების მომდევნო თვის ბო­ლო რიცხვამდე და შემდეგ ყოველთვიურად ამავე მუხლის მე-5 პუნქტის შე­საბამისად.“;

ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწი­ნებული გეგმიური ამბულატორიული მომსახურებისათვის სამედიცინო ვაუჩერის მოსარგებლეთა მონაცემთა ბაზის ფორმირება/განახლება ხორციელდება მომსახუ­რების მიმწოდებლის მიერ სამინისტროს ვებგვერდზე, ჯანმრთე­ლობის დაცვის ერთიან საინფორმაციო სისტემაში განთავსებულ „ბენეფიცი­ა­რ­­თა რეგისტრაციის მოდულში“ სამოქალაქო რეესტრის მონაცემებზე დაყრ­დ­ნო­­­ბით.“;

გ) მე-11 – მე-17 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„11. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის გეგმური ამბუ­ლა­ტო­რიული მომსახურების მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს მიმა­გრე­ბული კონტინგენტის აღრიცხვა (მათ შორის, ასაცრელი კონტინგენტი) და რუ­ტი­ნული ვაქცინაციის მიმდინარეობის და განმახორციელებლის მიერ და­დგენი­ლი სხვა სტატისტიკური მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაცია დად­გენილი ფორმისა და წესის შესაბამისად მიაწოდოს საზოგადოებრივი ჯანდა­ც­ვის რეგიონალურ/რაიონულ ცენტრებს.

12. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწი­ნე­ბული გეგმიური ამბულატორიული მომსახურების ზედამხედველობა ხორ­ცი­ე­ლდება გეგმურ ამბულატორიულ შემთხვევათა ზედამხედველობის წესის შე­საბამისად.

13. 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალი­სწინე­ბუ­ლი გადაუდებელი სტაციონარული და ამბულატორიული მომსახურების ზე­და­­მხედველობა ხორციელდება გადაუდებელ სამედიცინო შემთხვევათა ზე­და­მ­ხედველობის წესის შესაბამისად.

14. 21-ე მუხლით განსაზღვრული გადაუდებელი სამედიცინო მომსახუ­რების მიღების საჭიროების შემთხვევაში მოსარგებლისათვის არ უნდა არსე­ბო­ბ­დეს რაიმე ბარიერი და შეზღუდვა სამედიცინო მომსახურების მიმწო­დე­ბ­ლის არჩევისას.

15. 21-ე მუხლით განსაზღვრული გეგმური მომსახურების მიღებისას მოლოდინის პერიოდი არ უნდა აღემატებოდეს: ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისა­თ­ვის - 2 თვეს და საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 9 დეკემბრის №218 დად­გე­ნილებით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის - 6 თვეს, ხოლო საქარ­თვე­ლოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილებით განსაზღ­ვრუ­ლი მოსარგებლეებისათვის - 4 თვეს. თუმცა, მოლოდინის პერიოდის ხანგრძ­ლი­ვობა სამედიცინო ჩვენებით უნდა განისაზღვროს.

16. 21-ე მუხლით განსაზღვრული გეგმური ქირურგიული ოპერაციების ხარჯები ანაზღაურდება მხოლოდ განმახორციელებლის მიერ შერჩეულ შესაბამისად უფლებამოსილ სამედიცინო დაწესებულებებში. განმახორ­ციე­ლე­­ბელი ვალდებულია მოსარგებლეს შესთავაზოს გარკვეული ალტერნა­ტივები, შესაძლებლობის ფარგლებში, კონკრეტული შემთხვევიდან გამომდი­ნა­რე.

17. 21-ე მუხლით გათვალისწინებული სამედიცინო მომსახურება მოსა­რ­გე­ბლეებს მიეწოდებათ სრული მოცულობით სამედიცინო აუცილებლობის პრინ­ციპის გათვალისწინებით, დადგენილებაში მითითებული თანაგა­დახ­დის ფარგლებში.“;

დ) მე-17 პუნქტის შემდეგ დაემატოს მე-18 -21–ე  პუნქტები შემდეგი რე­და­ქციით:

„18. დანართი №1.1-ის პირველი პუნქტის „ბ.დ“ ქვეპუნქტით გათვა­ლი­სწი­ნებული საკეისრო კვეთის ანაზღაურება მოხდება შემდეგი წესით: სამედი­ცინო ჩვენების შემთხვევაში - 800 ლარით, ხოლო მოსარგებლის მოთხოვნის სა­ფუძველზე - 500 ლარით.

19. თუ პროგრამით განსაზღვრული მომსახურების თანხის განმახორ­ცი­ე­­ლებლის მიერ ანაზღაურების შემდეგ გაირკვა, რომ პირი არ იყო პროგრა­მის მოსარგებლე და ამ დადგენილების პირველი თავის მე-2 მუხლის პირობა იქნა და­რღვეული სადაზღვევო კომპანიის მიერ მოწოდებულ ბაზებში არსე­ბუ­ლი ხარვეზის გამო, მომსახურებაზე გაწეული დანახარჯი მიმწოდებლის მიერ დაბრუნდება ბიუჯეტში და გაწეული სამედიცინო მომსახურების ანაზღა­უ­რე­ბის ვალდებულება დაეკისრება აღნიშნულ სადაზღვევო კომპანიას.

20. გადაუდებელ სტაციონარულ მომსახურებაში იგულისხმება გადაუ­დებელი (კრიტიკული) და სასწრაფო-დაუყოვნებელი ინტერვენციების ტიპე­ბი („სამედიცინო ჩარევების კლასიფიკაციის განსაზღვრისა და პირველადი ჯა­ნმრთელობის დაცვის დაწესებულებების მინიმალური მოთხოვნების დამ­ტ­­კი­ცების შესახებ' საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური და­ცვის მინისტრის 2013 წლის 19 ივნისის №01-25/ნ ბრძანების  დანართი №2–ის პირველი და მე-2 პუნქტები).

21. გეგმიურ ქირურგიულ მომსახურებაში იგულისხმება სასწრაფო-და­ყო­­­ვ­ნებული და გეგმიური ინტერვენციების ტიპები (,,სამედიცინო ჩარევე­ბის კლ­ასიფიკაციის განსაზღვრისა და პირველადი ჯანმრთელობის დაცვის და­წე­სე­­­­ბულებების მინიმალური მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ' საქა­რ­თ­­ვე­ლოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2013 წლის 19 ივნისის №01-25/ნ ბრძანების  დანართი №2–ის  მე-3 და მე-4 პუ­ნ­ქ­ტე­ბი) .“.

16. დანართი N1.1. (სამედიცინო მომსახურების პირობები) ჩამოყალი­ბ­დეს შემდეგი რედაქციით:

„დანართი №1.1 სამედიცინო მომსახურების პირობები

1. ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მოსარგებლეებისათვის პროგრამა ითვალისწინებს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამედიცინო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას:

ა) ამბულატორიული მომსახურება (გეგმური ამბულატორიული მომ­სა­ხუ­რების მიღება შესაძლებელია მხოლოდ პირველადად ოჯახის ან სოფლის ან უბ­ნის ექიმთან მიმართვის საფუძველზე):

ა.ა) ოჯახის ან უბნის ექიმის და ექთნის მიერ მიწოდებული ამბულა­ტო­რი­ული მომსახურება, მათ შორის:

ა.ა.ა) პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრით გათვალისწი­ნე­ბული ვაქცინაციით უზრუნველყოფა (მხოლოდ აცრა-ვიზიტი) და სამიზნე მოსახლეობის ადეკვატური მოცვა;

ა.ა.ბ) ჯანმრთელობის მდგომარეობისა და რისკ-ფაქტორების შეფასება, პრევე­ნციული ღონისძიებები;

ა.ა.გ) დაავადებათა დიაგნოსტიკა, მართვა და რეფერალი საჭიროების შესა­­ბამისად;

ა.ა.დ) ლაბორატორიული გამოკვლევები ექსპრეს დიაგნოსტიკური მე­თო­­დით: შარდის ანალიზი, გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში;

ა.ა.ე) ფტიზიატრიული, ფსიქიატრიული და ენდოკრინული პაცი­ენტე­ბის გამოვლენა და რეფერალი სპეციალიზებულ დაწესებულებაში;

ა.ა.ვ) ინკურაბელურ და შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულთა მეთ­ვა­ლ­ყუ­რეობა;

ა.ა.ზ) ამბულატორიულ დონეზე სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდი­ნარე სამედიცინო დოკუმენტაციის (მათ შორის, საანგარიშგებო და სტატისტი­კუ­რი ფორმები) წარმოება, სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, სამედი­ცი­ნო ცნობებისა და რეცეპტების გაცემა (გარდა სამსახურის დაწყებასთან და­კავ­შირებული, ავტომობილის მართვის მოწმობისა და იარაღის შეძენის ნება­რთ­ვის მისაღებად წარსადგენი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ცნო­ბე­ბისა);

ა.ა.თ) სამედიცინო პრაქტიკის წარმოება ქვეყანაში დამტკიცებული გაი­დ­ლაი­ნების და პროტოკოლების და/ან აღიარებული საერთაშორისო პრა­ქტი­კის შესაბამისად;

ა.ა.ი) სამედიცინო საჭიროებიდან გამომდინარე, მომსახურება ბინაზე (კომ­პეტენციის ფარგლებში);

ა.ბ) ქვემოთ ჩამოთვლილი ექიმ-სპეციალისტების მიერ მიწოდებული ამბულატორიული მომსახურება ოჯახის ან სოფლის ან უბნის ექიმის დანი­შ­ნუ­­ლებით: ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი, კარდიოლოგი, ნევროლოგი,  ოტო­რინოლარინგოლოგი, გინეკოლოგი, უროლოგი - ითვალისწინებს ასანა­ზღა­ურებელი თანხის 30%-ის თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან;

ა.გ)ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე შემდეგი სახის ინ­­ს­ტრუმენტული გამოკვლევები: ელექტროკარდიოგრაფია, მუცლის ღრუს ექო­სკოპია (სისტემების მიხედვით, ტრანსაბდომინალურად) და გულმკერდის რენტგენოსკოპია/რენტგენოგრაფია - ელექტროკარდიოგრაფია არ ითვალის­წი­ნებს თანაგადახდას, მუცლის ღრუს ექოსკოპია და გულმკერდის რენტ­გენო­სკო­პია/რენტგენოგრაფია  – ითვალისწინებს ასანაზღაურებელი თანხის 30%-ის თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან;

ა.დ) ექიმის დანიშნულებით ამბულატორიულ დონეზე კლინიკურ-ლა­ბო­რატორიული გამოკვლევები: სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საე­რთო ანალიზი, გლუკოზა პერიფერიულ სისხლში, კრეატინინი, ქოლესტე­რინი სისხ­ლში, შრატში ლიპიდების განსაზღვრა, განავლის ანალიზი ფარულ სის­ხლ­დენაზე, პროთრომბინის დრო (INR) - არ ითვალისწინებს თანაგა­დახდას, ღვი­ძლის ფუნქციური სინჯები: ALT, AST, ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური სინჯი TSH - ითვალისწინებს ასანაზღაურებელი თანხის 30%-ის თანაგა­და­ხ­დას მოსარგებლის მხრიდან;

ა.ე) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა (შშმპ) სოციალური ექ­ს­პე­რტიზისათვის, კერძოდ, შშმპ-ის სტატუსის მისანიჭებლად საჭირო გამო­კვ­ლე­ვები, გარდა მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევებისა;

ა.ვ) გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება (მათ შორის, ჯან­და­ცვის სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში შესყიდული სპეციფიკური შრა­ტებითა და ვაქცინებით მომსახურების უზრუნველყოფა) დანართი №1.2-ის შესაბამისად;

ბ) სტაციონარული მომსახურება:

ბ.ა) გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება - ლიმიტი ერთეულ შემთხვევაზე 15 000 ლარი. ითვალისწინებს ასანაზღაურებელი თანხის 30%-ის თანა­გადახდას მოსარგებლის მხრიდან, ამასთან,  თანაგადახდას არ ითვა­ლი­სწი­ნებს დანართ №1.2-ში მითითებული კრიტიკული და გადაუდებელი მდგო­მარეობები, ნეონატალური ასაკი და ამ ასაკში დაწყებული შემთხვევები;

ბ.ბ) გეგმური ქირურგიული ოპერაციები (მათ შორის, დღის სტა­ციო­ნა­რი), ასევე გეგმურ ქირურგიულ ჰოსპიტალიზაციასთან დაკავში­რე­ბუ­ლი წინა­საოპერაციო, ოპერაციის მსვლელობისას განხორციელებული და პოსტოპე­რა­ცი­­ული პერიოდის ყველა ტიპის ლაბორატორიული, ინსტრუმენ­ტუ­ლი გამო­კვლევები -  წლიური ლიმიტი 15 000 ლარი. ითვალისწინებს 30%-იან თანაგა­და­ხდას მოსარგებლის მხრიდან, ამასთან თანაგადახდას არ ითვა­ლის­წინებს ნეონატალური ასაკი და ამ ასაკში დაწყებული შემთხვევები, ასევე კარდიოქირურგიული და ონკოლოგიური ოპერაციები და მათთან დაკავში­რე­ბუ­ლი გამოკვლევები 18 წლამდე ასაკის მოსარგებლეებისათვის;

ბ.გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა და გამოკვლევები, კერძოდ, ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და სხივური თერაპია, აგრეთვე ამ პროცე­დუ­რებთან დაკავშირებული გამოკვლევები და მედიკამენტები (გარდა ჯანდა­ცვის შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ონკოჰემატოლოგიური მომსახურებისა) – წლიური ლიმიტი 12 000 ლარი. ითვა­ლისწინებს 20%-იან თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა 18 წლა­მდე ასაკის მოსარგებლეებისა, რომელთათვისაც სრულად ანაზღაურდება მო­მსახურების ხარჯები;

ბ.დ) მშობიარობა – ლიმიტი 500 ლარი, საკეისრო კვეთა - ლიმიტი 800 ლარი.

2. ამ დადგენილების დანართი №1-ის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გან­საზღვრული მოსარგებლეებისათვის პროგრამით არ ანაზღაურდება ქვე­მოთ ჩამოთვლილი სამედიცინო მომსახურებისათვის გაწეული ხარჯები:

ა) შესაბამისი წლის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუ­ბლიკური და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტე­ბის ფარგლებში დაფინანსებული ჯანდაცვითი პროგრამული მომსახურებები;

ბ) თერაპიული პროფილის გეგმური ჰოსპიტალური მომსახურება;

გ) სამედიცინო ჩვენებისა და ექიმის დანიშნულების გარეშე მკურნა­ლო­ბა, თვითმკურნალობა;

დ) საზღვარგარეთ გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები;

ე) სანატორიულ-კურორტული მკურნალობა;

ვ) ესთეტიკური ქირურგია, კოსმეტიკური მიზნით ჩატარებული მკურნალობა;

ზ) სექსუალური დარღვევების, უშვილობის მკურნალობის ხარჯები;

თ) ვირუსული ჰეპატიტის სპეციფიკურ ანტივირუსულ მკურნალო­ბას­თან დაკავშირებული ხარჯები;

ი) თუ სამედიცინო მომსახურების საჭიროება დადგა თვითდაშავების, ტერორისტულ ან კრიმინალურ აქტებში მონაწილეობის, ან არალეგალურად მოხმარებული ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების შედეგად, გარ­და გადაუდებელი სტაციონარული ან ამბულატორიული მომსახურების შემ­თ­ხვევებისა;

კ) ორგანოთა ტრანსპლანტაციის, აგრეთვე ეგზოპროთეზირების და ორთო­პე­დიული ენდოპროთეზირების (გარდა ტრავმებისა), ასევე  დეფიბ­რი­ლა­­ტორით ან  გულის რესინქრონიზაციული თერაპიის აპარატით აღჭურ­ვი­ლი იმპლანტირებადი რითმის ხელოვნური წარმმართველის და წამლით და­ფა­რული სტენტის ხარჯები;

ლ) პოზიტრონულ-ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია (PET/CT);

მ) თვალის რეფრაქციული ქირურგია, სიელმის ქირურგიული მკუ­რნა­ლობა, თვალის ლაზერული ქირურგია (გარდა დიაბეტური თვალისა), რქო­ვა­ნის გადანერგვა.“.

17. დანართი N1.2 (გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციო­ნა­რული მომსახურების პირობები) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

18. დანართი N1.3-ის  (სამედიცინო მომსახურების პირობები):

ა) პირველი პუნქტის ,,გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რე­და­ქცი­ით:

,,გ.გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა და დიაგნოსტიკა, კერძოდ, ქიმიოთერაპია და სხივური თერაპია, აგრეთვე ამ პროცედურებთან დაკავ­ში­რე­ბული გამოკვლევები და მედიკამენტები (გარდა ჯანდაცვის შესაბამისი სახელ­მწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ონკოჰემატო­ლო­გი­უ­რი მომსახურებისა): წლიური ლიმიტი – 12 000 ლარი;“;

ბ) მე-2 პუნქტის ,,გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,გ.გ) ონკოლოგიურ პაციენტთა მკურნალობა და დიაგნოსტიკა, კერძოდ, ქიმიოთერაპია, ჰორმონოთერაპია და სხივური თერაპია, აგრეთვე ამ პროცე­დუ­რებთან დაკავშირებული გამოკვლევები და მედიკამენტები (გარდა ჯანდ­აცვის შესაბამისი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებული ონკო­ჰემატოლოგიური მომსახურებისა) – წლიური ლიმიტი 15 000 ლარი. ითვ­ალისწინებს 20%-იან თანაგადახდას მოსარგებლის მხრიდან, გარდა საქა­რ­თველოს მთავრობის 2012 წლის 7 მაისის №165 დადგენილების ვაუჩერის პირობების მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მოსა­რგე­ბ­ლეებისა (საპენსიო ასაკის პირები), რომელთათვისაც თანაგადახდა შეადგენს 10%-ს და ასევე გარდა 0-5 წლის (ჩათვლით) ასაკის მოსარგე­ბლე­ე­ბი­სა და შშმ ბავშვებისა, რომელთათვისაც სრულად ანაზღაურდება მომსახუ­რე­ბის ხარჯები;“.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივლისიდან.  

პრემიერ-მინისტრიბიძინა ივანიშვილიდანართი 
დანართი №1.2  გადაუდებელი ამბულატორიული და სტაციონარული მომსახურების პირობები 

1. გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება

 

 

 

გადაუდებელი ამბულატორიული მომსახურება

დასახელება

დაზუსტება

ჩარევის დასახელება

ტრავმა / ჭრილობა / უცხო სხეული / დამწვრობა, მოყინვა / ცხვირიდან სისხლდენა *

I დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

მოტეხილობა ცდომის გარეშე / ამოვარდნილობა / კუნთების და მყესების ნაწილობრივი დაზიანებები

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, იმობილიზაცია / ჩაყენება

II დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

მოტეხილობა ცდომით / ამოვარდნილობა / კუნთების და მყესების ნაწილობრივი დაზიანებები

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, რეპოზიცია ან ჩასწორება დახურული წესით, ფიქსაცია / იმობილიზაცია / ბლოკადები

III დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

მოტეხილობა ცდომით / ამოვარდნილობა / კუნთების და მყესების ნაწილობრივი დაზიანებები / თითის/თითების ტრავმული ამპუტაცია

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, რეპოზიცია ან ჩასწორება დახურული წესით, ფიქსაცია / მ.შ. ჩხირებით / ტაკვის დამუშავება/ფორმირება

IV დონის ტრავმატოლოგიური დახმარება

სახის ძვლების მოტეხილობები

მოტეხილობის რენტგენოლოგიური კვლევა, რეპოზიცია

I დონის ქირურგიული დახმარება

ზედაპირული ტრავმა და მცირე ზომის ღია ჭრილობები

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, შეხვევა, მედიკამენტები

II დონის ქირურგიული დახმარება

საშუალო ზომის ან ორი ან მეტი მცირე ზომის ჭრილობა

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, გაკერვა, მედიკამენტები

III დონის ქირურგიული დახმარება

დიდი ზომის ჭრილობები ან კომბინირებული ჭრილობები და /ან მყესთა დაზიანება

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, გაკერვა, მედიკამენტები

IV დონის ქირურგიული დახმარება

სახის არის ღია ჭრილობები (ძვლების დაზიანების გარეშე)

 

უცხო სხეული

ზედა სასუნთქ გზებში, ყურში სასმენ ხვრელში, საჭმლის მომნელებელ სისტემაში

 

თერმული, ქიმიური და ელექტროკონტაქტური დაზიანება (დამწვრობა, მოყინვა)

რომელიც არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას

დაზიანებული უბნის ქირურგიული დამუშავება / ნეკროტომია, შეხვევა

ცხვირიდან სისხლდენა

 

ტამპონადა (გარდა უკანა ტამპონადისა)

გადაუდებელი თერაპია - სტაბილიზაცია

გულის რითმის დარღვევები

მოციმციმე არითმიის პაროქსიზმი

 

გულის რითმის დარღვევები

წინაგულ-პარკუჭოვანი (ატრიო-ვენტრიკულური) და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

 

გულის რითმის დარღვევები

პაროქსიზმული ტაქიკარდია

 

გულის რითმის დარღვევები

წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

 

გულის რითმის დარღვევები

პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა

 

გულის რითმის დარღვევები

სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი

 

ჰიპერტონული კრიზი

 

ეკგ, არტერიული წნევის სტაბილიზაცია

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი)

 

 

მწვავე ბრონქიტი

ბრონქოსპაზმი

ბრონქოსპაზმის კუპირება

მწვავე ეპიგლოტიტი

 

 

ალერგია ანაფილაქსიური მდგომარეობისა და ხორხის შეშუპების განვითარების ტენდენციით

 

 

თირკმლის, აბდომინური და ნაღვლკენჭოვანი კოლიკა

 

სისხლის ს/ა, შარდის ს/ა, ერთი სისტემის ექოსკოპია, ი/ვ ინფუზია, ტკივილის კუპირება

ტკივილი გულმკერდის და მუცლის არეში, დაუზუსტებელი

 

ტკივილის კუპირება, ბლოკადა

თავის ტკივილი

 

ტკივილის კუპირება

შარდის შეკავება

 

კათეტერიზაცია (შარდის გამოშვება), ი/ვ ინფუზია და შარდის ს/ა

ინტოქსიკაციები

 

დეზინტოქსიკაცია / ინფუზიური თერაპია, ლაბორატორიული კვლევები

*იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში შესყიდული სპეციფიკური შრატებით და ვაქცინებით (მათ შორის ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით) მომსახურება

 

2. გადაუდებელი სტაციონარული მომსახურება

ა) კრიტიკული მდგომარეობები;

 

 

 

 

 

 

კრიტიკული მედიცინა და ინტენსიური თერაპია

N

დასახელება

განმარტება

1

I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ სტაბილური ჰემოდინამიკა და რესპირაცია, თუმცა ვიტალური ფუნქციების მოსალოდნელი გაუარესების გამო, საჭიროებენ მუდმივ ინტენსიურ მეთვალყურეობას და ფარმაკოლოგიურ ან/და მინიმალურ აპარატურულ მხარდაჭერას.

ეს პაციენტები იმყოფებიან ერთი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის უკმარისობის განვითარების რისკის ქვეშ, მათ შორის არიან პაციენტები, რომელთაც მოეხსნათ ერთი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, მაგრამ მათი მდგომარეობა ჯერ კიდევ არასტაბილურია.

ამასთან, ამ სტანდარტის ფარგლებში განხილულია მხოლოდ ,,I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლის დაზუსტება" - ფორმაში მოცემული ნოზოლოგიების ჩამონათვალი და არ ითვალისწინებს პაციენტის 24 საათზე ნაკლები დროით დაყოვნებას.

2

II დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა და საჭიროებენ ფარმაკოლოგიურ და ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**)

3

III დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა

ინტენსიური მკურნალობა/მოვლა პაციენტებისთვის, რომლებსაც აღენიშნებათ:
1. ორი ამ მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, საჭიროებენ ორი ან მეტი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და/ან
2. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და პარენტერალურ კვებას და/ან
3. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა, საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**) და სისხლის კომპონენტებს*** და/ან
4. ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის მწვავე უკმარისობა და ნოზოკომიური ინფექცია, საჭიროებენ ერთი სასიცოცხლო ფუნქციის აპარატურულ მხარდაჭერას (მაგ., მართვითი სუნთქვა, ჰემოდინამიკის რეგულაცია, თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია**).

4

თირკმლის ჩანაცვლებითი თერაპია

თირკმლის მწვავე უკმარისობის დროს, უშუალოდ დიალიზის ერთი სეანსის ღირებულება

5

სისხლი და სისხლის კომპონენტები

 

** უშუალოდ დიალიზის სეანსის ღირებულება არ არის გათვალისწინებული (იხ. N4 პუნქტი)

*** უშუალოდ სისხლის და სისხლის კომპონენტების ღირებულება არ არის გათვალისწინებული (იხ. N5 პუნქტი)

I დონის ინტენსიური მკურნალობა/მოვლის დაზუსტება

 

ICD 10 კოდი

ნოზოლოგიის დასახელება

დაზუსტება

 

E03.5

მიქსედემური კომა

 

 

E10.0
E11.0

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კომით

 

 

E10.1
E11.1

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, კეტოაციდოზით

მძიმე დიაბეტური კეტოაციდოზი, ჰემოდინამიკური ან ნევროლოგიური დარღვევებით, რესპირატორული უკმარისობით ან მძიმე აციდოზით

 

E12.0

არასაკმარის კვებასთან დაკავშირებული შაქრიანი დიაბეტი, კომით

 

 

E13.0

შაქრიანი დიაბეტის სხვა დაზუსტებული ფორმები, კომით

 

 

E14.0

შაქრიანი დიაბეტი, დაუზუსტებელი, კომით

 

 

R40

ძილიანობა, სტუპორი და კომა

მხოლოდ ახლადაღმოცენებული

 

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

 

 

G41

ეპილეფსიური სტატუსი

 

 

G92

ტოქსიკური ენცეფალოპათია

ჰემოდინამიკის არასტაბილურობა, ან მისი განვითარების მაღალი რისკი
ცნობიერების დარღვევა, გულყრა

 

G93.1

თავის ტვინის ანოქსიური დაზიანება, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

ცნობიერების დარღვევით

 

I61

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

ცნობიერების დარღვევით / ღეროს ჰერნიაციის მაღალი რისკი ან
მწვავე ინსულტი ცნობიერების შეცვლის გარეშე

 

I63

თავის ტვინის ინფარქტი

 

 

S06

ინტრაკრანიალური ტრავმა

 

 

K72.0

ღვიძლის მწვავე და ქვემწვავე უკმარისობა

პორტოსისტემური ენცეფალოპათია,
ფულმინანტური უკმარისობა

 

R57

შოკი

 

 

T78.2

ანაფილაქსიური შოკი, დაუზუსტებელი

 

 

T79.4

ტრავმული შოკი

 

 

T80.5

შრატისმიერი ანაფილაქსიური შოკი

 

 

T81.1

შოკი პროცედურის განმავლობაში ან მის შემდეგ, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

 

A48.3

ტოქსიკური შოკის სინდომი

 

 

S27.7

გულმკერდის ღრუს ორგანოთა მრავლობითი ტრავმა

 

 

S36.7

მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა

 

 

T07

მრავლობითი ტრავმები, დაუზუსტებელი

 

 

T29.0

სხვადასხვა მიდამოს თერმული დამწვრობა, დაუზუსტებელი ხარისხის

გართულებული შოკით

 

T75.4

ელექტრული დენის ზემოქმედება

 

 

A41

სეპტიცემია

 

 

D62

მწვავე პოსტჰემორაგიული ანემია

 

 

D65

დისემინირებული სისხლძარღვშიდა შედედება [დეფიბრინაციული სინდრომი]

 

 

R65

სისტემური ანთებითი პასუხის სინდრომი

 

 

K65.0

მწვავე პერიტონიტი

 

 

D59.3

ჰემოლიზურ-ურემიული სინდრომი

მიმდინარე ჰემოლიზი, თირკმლის ფუნქციის დარღვევით

 

K91.2

პოსტოპერაციული მალაბსორბცია, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

 

 

J46

ასთმური სტატუსი (status asthmaticus)

 

 

J80

მოზრდილთა რესპირაციული დისტრეს-სინდრომი

 

 

J81

ფილტვის შეშუპება

 

 

J96.0

სუნთქვის მწვავე უკმარისობა

 

 

R09.2

სუნთქვის შეჩერება

 

 

A05.1

ბოტულიზმი

 

 

I26

ფილტვის (არტერიის) (ვენის) ემბოლია

მწვავე ფილტვისმიერი გულის დროს

 

A34

სამეანო ტეტანუსი

 

 

A35

ტეტანუსის სხვა ფორმები

 

 

R56.8

დაუდგენელი და სხვა კონვულსიები

სერიული გულყრები

 

O15

ეკლამპსია

 

 

N17

თირკმლების მწვავე უკმარისობა

ურემიული ენცეფალოპათია, ჰიპერკალემია, აციდოზი, ჰემოსტაზის დარღვევა

 

N19

თირკმლების უკმარისობა, დაუზუსტებელი

ურემია

 

I46

გულის გაჩერება

 

 

I50

გულის უკმარისობა (მწვავე)

 

 

E27.2

ადისონური კრიზი

 

 

Е05.5

თიროიდული კრიზი ან შეტევა

 

 

G00

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

კრიტიკული მდგომარეობა - ცნობიერების დარღვევით, რესპირატორული უკმარისობით
ან

მენინგიტი შეცვლილი ცნობიერებით, რესპირატორული დარღვევების გარეშე

 

I20.0

არასტაბილური სტენოკარდია

 

 

I21

მიოკარდიუმის მწვავე ინფარქტი

 

 

I44

წინაგულ-პარკუჭოვანი (ატრიო-ვენტრიკულური) და ჰისის კონის მარცხენა ფეხის ბლოკადა

მხოლოდ გულის გაჩერების, ასისტოლიის და ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი პაუზების დროს
ან
მკვეთრი, ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი ბრადიკარდიის დროს

 

I47

პაროქსიზმული ტაქიკარდია

ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით

 

I48

წინაგულების ფიბრილაცია და თრთოლვა

ჰემოდინამიკის მძიმე დარღვევით

 

I49.0

პარკუჭთა ციმციმი და თრთოლვა

ჰემოდინამიკის დარღვევა

 

I49.5

სინუსური კვანძის სისუსტის სინდრომი

მხოლოდ გულის გაჩერების, ასისტოლიის და ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი პაუზების დროს
ან
მკვეთრი, ჰემოდინამიკურად მნიშვნელოვანი ბრადიკარდია

 

J05.0

მწვავე ობსტრუქციული ლარინგიტი (კრუპი)

მძიმე სუნთქვის უკმარისობა, ცენტრალური ციანოზი, სატურაციის დაქვეითება
ან
სუნთქვის უკმარისობა, სტრიდორი მოსვენებულ მდგომარეობაში

 

J05.1

მწვავე ეპიგლოტიტი

მძიმე სუნთქვის უკმარისობა და ინტოქსიკაცია, ცენტრალური ციანოზი, სატურაციის დაქვეითება
ან
სუნთქვის უკმარისობა, სტრიდორი მოსვენებულ მდგომარეობაში, მკვეთრი სალივაცია

 

RO4.2

ჰემოპტიზისი [სისხლის ამოხველება]

მასიური

 

N00

მწვავე ნეფრიტული სინდრომი

რენული ენცეფალოპათია, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, თირკმლის მწვავე უკმარისობა
ან
არტერიული ჰიპერტენზია, შეშუპება, ოლიგურია,მაკროჰემატურია

 

N01

სწრაფადპროგრესირებადი ნეფრიტული სინდრომი

რენული ენცეფალოპათია, გულის შეგუბებითი უკმარისობა, თირკმლის ფუნქციის პროგრესირებადი დაქვეითება(ანურია)
ან
არტერიული ჰიპერტენზია,მასიური შეშუპება,ოლიგურია,თირკმლის ფუნქციის პროგრესირებადი დაქვეითება,ყველა სხვა შემთხვევა, რომელიც მოითხოვს იმუნოსუპრესიული თერაპიის დაუყოვნებლივ დაწყებას

 

N04

ნეფროზული სინდრომი

ანასარკით გამოწვეული ჰიპოვოლემიური შოკი, თრომბოემბოლიური გართულებები
ან
მასიური შეშუპება, ოლიგურია, თირკმლის პრერენული უკმარისობა

 

N18.5

თირკმლების ქრონიკული დაავადება, სტადია5

კარდიული ასთმა, სიცოცხლისთვის საშიში ჰიპერკალემია და აციდოზი
ან
ურემიული ენცეფალოპათია, ჰიპერკალემია, აციდოზი, ჰემოსტაზის დარღვევა

 

N23

თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

ძლიერი ტკივილი, ჰემატურია

 

T37-T64, W57, W59

სამკურნალწამლო საშუალებებით, მედიკამენტებით და ბიოლოგიური ნივთიერებებით მოწამვლა / უპირატესად არასამედიცინო დანიშნულების სუბსტანციების ტოქსიკური ეფექტები / კბენა ან დანესტრვა არაშხამიანი მწერის და სხვა არაშხამიანი ფეხსახსრიანების მიერ / სხვა ქვეწარმავლების მიერ მიყენებული კბენა ან დარტყმა

ჰემოდინამიკის არასტაბილურობა, ან მისი განვითარების მაღალი რისკი, ცნობიერების დარღვევა და აირგამტარი გზების დაუცველობა / გულყრა

 

R10

მუცლისა და მენჯის ტკივილი

ძლიერი ტკივილი, რომელიც საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას

 

D50-D64

ალიმენტური, ჰემოლიზური, აპლაზიური და სხვა ანემიები (ღრმა ანემიები)

 

 

D69

პურპურა და სხვა ჰემორაგიული მდგომარეობები

ჰემორაგიული დიათეზი, ღრმა თრომბოციტოპენია

 

D70

აგრანულოციტოზი

ღრმა ლეიკოპენია, ნეიტროპენია

 

G93.6

ცერებრული შეშუპება

 

             

                                               

 „ბ) გადაუდებელი მდგომარეობები:

 

ICD 10 კოდი

ნოზოლოგიის დასახელება

NCSP კოდი

ქირურგიული ჩარევის დასახელება

დაზუსტება

 

1.

დიაბეტური / ათეროსკლეროზული / აეროვანი განგრენა

მშრალი განგრენა კრიტიკული იშემიით; სველი განგრენა პერიფოკალური ანთებითი რეაქციით; ცელულიტის გავრცელება; დისტანციაზე გამოხატული ინტოქსიკაცია; ინფექციის გენერალიზაციის მოვლენები; და/ან შაქრიანი დიაბეტის დეკომპენსირება, ლპობით ნეკროზული ფლეგმონა, ჩირქოვანი ართრიტი

 

1.1.

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით

NHSQ

ამპუტაციები კოჭ-წვივზე და ტერფზე

დიაბეტური განგრენა

 

1.2.

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით (დიაბეტური განგრენა)

NFSQ19

ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია

დიაბეტური განგრენა

 

1.3.

E10.5/E11.5

ინსულინდამოკიდებული / ინსულინდამოუკიდებელი შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული ცირკულაციის მოშლით (დიაბეტური განგრენა)

NGSQ19

წვივის ამპუტაცია

დიაბეტური განგრენა

 

1.4.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NFSQ19

ბარძაყის ძვლის ამპუტაცია

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

 

1.5.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NGSQ19

წვივის ამპუტაცია

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

 

1.6.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NBSQ

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციები და მსგავსი/მონათესავე ოპერაციები

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

 

1.7.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NCSQ

წინამხარის ამპუტაცია და მსგავსი ოპერაციები

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად

 

1.8.

A48.0

აეროვანი განგრენა

NFSS29 / NGSS29

ბარძაყის ძვლის ინფიცირებული უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა / მუხლის ან წვივის ძვლის ინფიცირებული უბნის კვეთა და ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა

დადასტურებული რენტგენოლოგიურად ან ბაქტერიოლოგიურად
კერის რადიკალური დამუშავებით _ ნეკრექტომია, დრენირება

 

2.

მენინგიტი, ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

 

 

2.1.

G00

ბაქტერიული მენინგიტი, რომელიც არ არის შეტანილი სხვა რუბრიკებში

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

2.2.

G03.9

მენინგიტი, დაუზუსტებელი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია

ოტოგენური მენინგიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

2.3.

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

2.4.

G04

ენცეფალიტი, მიელიტი და ენცეფალომიელიტი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია

ოტოგენური მენინგოენცეფალიტი (ანტრომასტოიდექტომია)

3.

ინტრაკრანიული, ნერვის ფესვის და წნულის დაზიანებები

 

 

3.1.

G06.0

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური აბსცესი და გრანულომა

AASM

ოპერაციები ინტრაკრანიული ინფექციების გამო

 

 

3.2.

G08

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი

DESB30

რადიკალური მასტოიდექტომია

სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

 

3.3.

G08

ინტრაკრანიული და ინტრასპინური ფლებიტი და თრომბოფლებიტი

 

კონსერვატული მკურნალობა

სიგმოიდური სინუსის ოტოგენური თრომბოზი

 

3.4.

G91

ჰიდროცეფალია

AASF00

ვენტრიკულოსტომია

მწვავედ განვითარებული

 

3.5.

G93.5

თავის ტვინის კომპრესია

AASB

ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და განადგურება

 

 

3.6.

G93.6

ცერებრული შეშუპება

AAS

ქირურგიული ჩარევა ქალაზე და ქალასშიდა სტრუქტურებზე

ორმხრივი დეკომპრესიული ტრეპანაცია

 

3.7.

I60

სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა

AASB30

AASC00

  AASC40

სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია

ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა

ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია (პირველ 72 საათში)

 

3.8.

I61

ინტრაცერებრული სისხლჩაქცევა

AASB30

AASC00

AASC40

სპონტანური ქალასშიდა ჰემატომის ევაკუაცია

ქალასშიდა ანევრიზმის ლიგატურა

ქალასშიდა არტერია – ვენური ანომალიის ექსტირპაცია

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

 

4.

მსხვილი სისხლძარღვების ემბოლია, თრომბოზი და გამსკდარი ანევრიზმები

 

 

4.1.

I71.0

აორტის განშრევება (ნებისმიერი უბანი) (აორტის განშრევებადი ანევრიზმა (გამსკდარი) (ნებისმიერი უბანი))

PASG / PASH

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი ტოტების შუნტირება

 

 

4.2.

I71.1

გულმკერდის აორტის ანევრიზმა (გამსკდარი)

PASG / PASH

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ანევრიზმის ოპერაცია / აორტის რკალის და მისი ტოტების შუნტირება

 

 

4.3.

I71.3

მუცლის აორტის ანევრიზმა, გამსკდარი

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

 

4.4.

I71.5

თორაკო-აბდომინალური აორტის ანევრიზმა, გასკდომით

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

 

4.5.

I71.8

აორტის ანევრიზმა დაუზუსტებელი ლოკალიზაციის, გასკდომით

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

 

4.6.

I72

ანევრიზმების სხვა ფორმები, გამსკდარი

PDXT5Y

აორტის პროთეზირება აორტის ანევრიზმის გამო

 

 

4.7.

I74.0

მუცლის აორტის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE10 / PDXT5Y

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან / აორტის პროთეზირება

 

 

4,8,

I74.1

აორტის სხვა დაუზუსტებელი უბნის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE/ PDXT5Y

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ინფრარენალური მუცლის აორტიდან და თეძოს არტერიებიდან / აორტის პროთეზირება

 

 

4.9.

I74.2

ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PBSE

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ზემო კიდურების არტერიებიდან

 

 

4.10.

I74.2

ზემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

 

4.11.

I74.3

ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PESE10

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია ბარძაყის არტერიიდან

 

 

4.12.

I74.3

ქვემო კიდურების არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

 

4.13.

I74.5

თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი

PDSE30

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია თეძოს არტერიიდან

 

 

4.14.

I74.5

თეძოს არტერიის ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

 

4.15.

I74.8

სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PFSE

თრომბექტომია ან ემბოლექტომია მუხლქვეშა არტერიიდან, წვივისა და ტერფის არტერიებიდან

 

 

4.16.

I74.8

სხვა არტერიების ემბოლია და თრომბოზი

PXXX22

სისხლძარღვშიდა არტერიული თრომბოლიზისი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.17.

I82.2

ღრუ ვენის ემბოლია და თრომბოზი

PHSE30

თრომბექტომია ქვემო ღრუ ვენიდან

 

 

4.18.

I82.3

თირკმლის ვენის ემბოლია და თრომბოზი

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

 

4.19.

I82.9

დაუზუსტებელი ვენის ემბოლია და თრომბოზი

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

 

5.

ყელ-ყურ-ცხვირის დაავადებები

 

 

5.1.

H70.0

მწვავე მასტოიდიტი

DESB10

ატიკო-ანტრო-მასტოიდექტომია

ანტრომასტოიდექტომია

 

5.2.

J01

მწვავე სინუსიტი

 

კონსერვატული მკურნალობა

რინოგენური ინტრაკრანიული და ორბიტალური გართულება

 

5.3.

J36

პერიტონზილური აბსცესი

ENSA32

ხახის ღრმა ინფიცირებული კერის გაკვეთა

აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

 

5.4.

J38.6

ხორხის მწვავე სტენოზი

GBSB00

ტრაქეოსტომია

 

 

5.5.

J39.0

რეტროფარინგეული და პარაფარინგეული აბსცესი

ENSA

ხახის და ახლომდებარე სტრუქტურების გაკვეთა

აბსცესის გაკვეთა, დრენირება

 

5.6.

R04.0

ცხვირიდან სისხლდენა

DHSF20

ცხვირის უკანა წიაღის ტამპონადა

 

 

6.

ყბა-სახის დაავადებები

 

6.1.

K12.2

პირის ღრუს ფლეგმონა და აბსცესი

EDSA00

ქვედა ყბის გაკვეთა

ჩირქგროვის გახსნა, დრენირება, კბილის ექსტრაქცია

 

7.

სისხლდენა, პერფორაცია

 

 

7.1.

I85.0

საყლაპავის ვარიკოზი სისხლდენით

JCSA

ლოკალური ოპერაციები საყლაპავზე

პორტული ჰიპერტენზია

 

7.2.

K22.6

გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით

JDSA00

გასტროტომია

 

 

7.3.

K22.6

გასტრო-ეზოფაგური გასკდომის სინდრომი სისხლდენით

 

ეზოფაგოგასტრორაფია

 

 

7.4.

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

JDS

კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია

გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით

პერფორირებული წყლულის გაკერვა, სისხლდენი წყლულის ამოკერვა ჰემოსტაზი

 

7.5.

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

JDS

კუჭის და 12–გოჯა ნაწლავის ქირურგია

გართულებული დეკომპენსირებული პილოროსტენოზით, პერფორაციით, სისხლდენით

კუჭის რეზექცია ან ორგანოს დამზოგველი ოპერაცია (JDSH63-ვაგოტომია პილოროპლასტიკა) ვაგოტომია/JDSG-პილოროპლასტიკა/12-გოჯა ნაწლავის პლასტიკური ოპერაციები

 

7.6.

K25 / K26 / K27 / K92.2

კუჭის წყლული / თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული / პეპტიკური წყლული დაუზუსტებელი / გასტროინტესტინური სისხლდენა, დაუზუსტებელი

 

კონსერვატული მკურნალობა

გართულებული სისხლდენით

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

გაუვალობა

 

 

8.1

K56.1 /K56.2 / K56.3 / K56.4 / K56.5 / K56.6

ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) / ნაწლავის შემოგრეხა / გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით / ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა / ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით / სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია

JFSB60
JFSB63


JFSC10
JFSC20

JFSC30
JFSD96
JFSF23
JFSF26
JFSF30
JFSA70
JFSA73
JFSB00
JASP00
JFSK10
JFSK20
JFSL

სიგმოიდური ნაწლავის რეზექცია და კოლოსტომის დადება
მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები პროქსიმალური კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის გაკერვით (ჰარტმანის ტიპის) ილეოტრანსვერზოსტომია (ნაწლავის რეზექციის გარეშე)
სხვა სახის ენტეროკოლოსტომები (შემოვლითი ანასტომოზები)
კოლო-კოლოსტომია
სხვა სახის Bypass (შემოვლითი ოპერაციები ნაწლავებზე)
ტრანსვერზოსტომა
სიგმოიდოსტომა
სხვა სახის კოლოსტომები
წვრილი ნაწლავის გაკერვა
წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა
წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია
შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან
ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს
შეხორცებების მოცილება და წვრილი ნაწლავის მიერთება
ოპერაციები ინტესტინური ობსტრუქციის გამო რეზექციების ან ადჰეზიური კონგლომერატის /შეხორცებების გათიშვის გარეშე

ნაწლავის განგრენით


ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

 

8.2

K56.1 /K56.2 / K56.3 / K56.4 / K56.5 / K56.6

ნაწლავთა ჩაჭედვა (ინვაგინაცია) / ნაწლავის შემოგრეხა / გაუვალობა, გამოწვეული ნაღვლოვანი კენჭით / ნაწლავის სანათურის სხვა ფორმის დახშობა / ნაწლავის შეხორცებები (ჭიმები) ნაწლავის გაუვალობით / სხვა და დაუზუსტებელი ნაწლავის ობსტრუქცია

JASP00

JFSK10

სინექიოლიზი (ჭიმების მოშორება) შეხორცების მოცილება მუცლის ღრუდან
ადჰეზიური კონგლომერატის/ შეხორცებების გამოცალკევება ინტესტინური ობსტრუქციის დროს

ნაწლავის განგრენის გარეშე

 

9.

თიაქარი განგრენით /განგრენის გარეშე

 

 

9.1.

K40.0

ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, გაუვალობით განგრენის გარეშე

JASB

 

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

 

 

9.2.

K40.1

ორმხრივი საზარდულის თიაქარი, განგრენით

JASB

JFSA

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

 

9.3.

K40.3

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობით განგრენის გარეშე

JASB

 

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

 

 

9.4.

K40.4

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი, განგრენით

JASB

JFSA

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

 

9.5.

K40.9

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი საზარდულის თიაქარი გაუვალობის ან განგრენის გარეშე

JASB

JASL30

JASW96

საზარდულის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები;

ომენტექტომია (ბადექონის ამოკვეთა);

სხვა ოპერაციები მუცლის კედელზე, ჯორჯალზე, პერიტონეუმზე და ბადექონზე

 ბადექონი

 

9.6.

K41.4

ცალმხრივი ან დაუზუსტებელი ბარძაყის თიაქარი განგრენით

JASC

JFSA

ბარძაყის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

 

9.7.

K42.1

ჭიპის თიაქარი განგრენით

JASF

JFSA

ჭიპის თიაქრის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

 

9.8.

K43.1

მუცლის წინა კედლის თიაქარი განგრენით

JASG

JFSA

სხვა სახის თიაქრების და მუცლის კედლის აღდგენითი ოპერაციები

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

 

9.9.

K44.1

დიაფრაგმული თიაქარი განგრენით

GASG

JFSA

ტრანსთორაკალური და თორაკოსკოპიული ოპერაციები დიაფრაგმაზე

ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე

 

 

10.

მწვავე აპენდიციტი

 

 

10.1.

K35.8

მწვავე აპენდიციტი სხვა და დაუზუსტებელი

JESA00

აპენდექტომია

გართულებების გარეშე

 

10.2.

K35.8

მწვავე აპენდიციტი სხვა და დაუზუსტებელი

ZXZA00

კონსერვატული მკურნალობა, ტკივილის მკურნალობისთვის

პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი

 

10.3.

K35.3

მწვავე აპენდიციტი ლოკალიზებული პერიტონიტით

JESA10

აპენდექტომია დრენირებასთან ერთად

პერიაპენდიკულარული აბსცესი ან დაჩირქებული პერიაპენდიკულარული ინფილტრატი

 

11.

მწვავე პერიტონიტი

 

 

11.1.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი
რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი)

 

11.2.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი
ტოქსიკური სტადია ( 25 -72 საათი)

 

11.3.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

ჩირქოვანი
ტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი)

 

11.4.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK
JFSA JKSA20

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი
რეაქტიული სტადია (პირველი 24 საათი); ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

 

11.5.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი

JASH00
JASK
JFSA JKSA20

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი
ტოქსიკური სტადია (25 -72 საათი) ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

 

11.6.

K65.0 / K65.8 / K65.9

მწვავე პერიტონიტი / პერიტონიტის სხვა სახეები / პერიტონიტი დაუზუსტებელი (ჩირქოვანი)

JASH00
JASK
JFSA JKSA20

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ქოლეცისტექტომია

ჩირქოვანი
ტერმინალური სტადია (72 საათი და მეტი) ორგანოზე ჩარევით (არ იგულისხმება აპენდექტომია და ულცერორაფია)

 

11.7.

K80.0 / K81.0

ნაღვლის ბუშტის ქვები მწვავე ქოლეცისტიტით (პერიფერიული ან გაჟონვით გავრცელებული პერიტონიტი (ნაღვლოვანი)) / მწვავე ქოლეცისტიტი (ნაღვლის ბუშტის აბსცესი, განგრენული, ჩირქოვანი ქოლეცისტიტი, ნაღვლის ბუშტის ემპიემა)

JKSA20

ქოლეცისტექტომია

 

 

11.8.

K80.3

ნაღვლის სადინრის ქვები ქოლანგიტთან ერთად (სეფსისური ქოლანგიტი გენერალიზებული ინფექციით)

JKSB
JKSA20
JKSE00
JKSD96

ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიით
ტრანსდუოდენური პაპილოტომია
სხვა ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

 

11.9.

N73.3

ქალის მენჯის ღრუს მწვავე პერიტონიტი
(მწვავე პელვეოპერიტონიტი და პერიტონიტი)

JASH00
JASK

ლაპაროტომია
პერიტონეუმის ღრუს დრენირება და გამორეცხვა

რეაქტიული სტადია

 

12.

ობსტრუქციული ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკა

 

 

12.1.

K80.4

ნაღვლის სადინარის ქვები ქოლეცისტიტთან ერთად (ობსტრუქციული ქოლეცისტიტი ნაღვლის კოლიკა)

JKSB
JKSA20
JKSE00
JKSD96

ნაღვლის სადინარის კვეთა/გაჭრა ქოლეცისტექტომიით
ტრანსდუოდენური პაპილოტომია
სხვა ბილიოდიგესტიური ანასტომოზი (ქოლედოქოიეინოსტომია) ამოკვეთის გარეშე

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

 

13.

ნაწლავის ინფარქტი

 

 

13.1.

K55.0

ნაწლავის მწვავე სისხლძარღვოვანი ავადმყოფობები (ნაწლავის ინფარქტი)

JASH00 JFSA
JFSB
JFSC

ლაპაროტომია
ლოკალური ოპერაციები ნაწლავებზე
ნაწლავების ნაწილობრივი ამოკვეთა
ნაწლავების ანასტომოზები

ერთი ან მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

 

14.

შარდ-სასქესო სისტემის დაავადებები

 

 

14.1.

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

 

14.2.

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KBSV00

სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

 

14.3.

N13.6 / N15.1

პიონეფროზი / თირკმლის და პერინეფრული აბსცესი

KASC00

ნეფრექტომია

 

 

14.4.

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSV02

სტენტის ტრასლუმინარული ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

 

14.5.

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

 

14.6.

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSE12

შარდსაწვეთიდან კენჭის ტრასნლუმინარული ენდოსკოპიური ექსტრაქცია

 

 

14.7.

N20 / N23

თირკმლისა და შარდსაწვეთის კენჭები (ობსტრუქციული უროპათია) / თირკმლის ჭვალი, დაუზუსტებელი

KBSE00

ურეთროლითოტომია

 

 

14.8.

R33

შარდის შეკავება

KCXX20

შარდის ბუშტის კათეტერიზაცია

 

 

14.9.

R33

შარდის შეკავება

KCSJ00

ცისტოსტომა

ტროაკარული ეპიცისტოსტომია

 

14.10.

N44

სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

KFSH20

სათესლე ბაგირაკის დეტორსია და სათესლე ჯირკვლის ფიქსაცია

 

 

14.11.

N44

სათესლე ჯირკვლის შემოგრეხა

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

 

14.12.

N45.0

ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით

KFSC60

ეპიდიდიმექტომია

 

 

14.13.

N45.0

ორქიტი, ეპიდიდიმიტი ან ეპიდიდიმო-ორქიტი აბსცესით

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

 

14.14.

N47

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი

KGSA10

ჩუჩის ჩაჭრა

 

 

14.15.

N47

გრძელი ჩუჩა, ფიმოზი და პარაფიმოზი

KGSH10

ასოზე რეკონსტრუქციული ოპერაცია

 

 

15.

საშვილოსნოს გარეშე ორსულობა

 

 

15.1.

O00

საშვილოსნოს გარეშე (ექსტოპიური) ორსულობა

LBSC

ფალოპის მილის შემანარჩუნებელი ოპერაცია მილოვანი გარე ორსულობის გამო

 

 

15.2.

O00

საშვილოსნოს გარეშე (ექსტოპიური) ორსულობა

LBSD

ფალოპის მილის ნაწილობრივი ამოკვეთა

 

 

15.3.

O00

საშვილოსნოს გარეშე (ექსტოპიური) ორსულობა

LBSE

ფალოპის მილის ტოტალური ამოკვეთა

 

 

16.

გულმკერდის, მუცლის, მენჯის ღრუს და სასქესო ორგანოების ტრავმები

 

 

16.1.

S26

გულის ტრავმა

 

 

 

 

16.2.

S21

გულმკერდის ღია ჭრილობა

GASE03

გულმკერდის კედლის გაკერვა

 

 

16.3.

S27.0 -S27.3 / S27.6

ტრავმული პნევმოთორაქსი / ტრავმული ჰემოთორაქსი / ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი / ფილტვის სხვა ტრავმები / პლევრის ტრავმა

GASB
GDS
GES

თორაკოტომია
ფილტვების ქირურგია
შუასაყარის ქირურგია

 

 

16.4.

S27.0 - S27.3 / S27.6

ტრავმული პნევმოთორაქსი / ტრავმული ჰემოთორაქსი / ტრავმული ჰემოპნევმოთორაქსი / ფილტვის სხვა ტრავმები / პლევრის ტრავმა

GASE03
GASA

გულმკერდის კედლის გაკერვა
პლევრის დრენირება

 

 

16.5.

S27.4

ბრონქების ტრავმა

GASB
GCSA20

თორაკოტომია
ბრონქის გაკერვა ან რეკონსტრუქცია ტრავმის გამო

 

 

16.6.

S27.5

ტრაქეის გულმკერდის ნაწილის ტრავმა

GASB
GBSA40

თორაკოტომია
ტრაქეის გაკერვა

 

 

16.7.

S31.2

სასქესო ასოს ღია ჭრილობა

KGSH00

ასოს გაკერვა

დეფექტის აღდგენა

 

16.8.

S31.3

სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა

KFSH

სათესლე პარკზე და სკროტალურ ორგანოებზე რეკონსტრუქციული ოპერაციები

დეფექტის აღდგენა

 

16.9.

S31.3

სკროტუმისა და სათესლეს ღია ჭრილობა

KFSC00

ცალმხრივი ორქექტომია

 

 

16.10.

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSW

სხვა ოპერაციები ელენთაზე

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.11.

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSA10

ნაწილობრივი სპლენექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.12.

S36.0

ელენთის ტრავმა

JMSA99

სხვა სპლენექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.13.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSA50

ღვიძლის გაკერვა

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.14.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJX010

ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.15.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB00

ღვიძლის სოლისებური რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.16.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB10

ღვიძლის ატიპიური რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.17.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JJSB96

ღვიძლის სხვა რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.18.

S36.1

ღვიძლის ან ნაღვლის ბუშტის ტრავმა

JKSA20

ქოლეცისტექტომია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.19.

S36.2

პანკრეასის ტრავმა

JLS

კუჭუკანა ჯირკვლის ქირურგია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება

 

16.20.

S36.3

კუჭის ტრავმა

JDSA

ლოკალური ოპერაციები კუჭზე

 

 

16.21.

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSA70

წვრილი ნაწლავის გაკერვა

 

 

16.22.

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSA73

წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

 

 

16.23.

S36.4

წვრილი ნაწლავის ტრავმა

JFSB00

წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია

 

 

16.24.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSA80

მსხვილი ნაწლავის გაკერვა

 

 

16.25.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSA83

მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა

 

 

16.26.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSB33

წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები

 

 

16.27.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSF30

სხვა სახის კოლოსტომები

 

 

16.28.

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSB63

მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვით

 

 

16.29

S36.5 / S36.6

კოლინჯის ტრავმა / სწორი ნაწლავის ტრავმა

JFSC30

კოლო-კოლოსტომა

 

 

16.30.

S36.6

სწორი ნაწლავის ტრავმა

JHS

ანუსის და პერიანალური ქსოვილების ქირურგია

ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, ანალური მიდამოს, შორისის რეკონსტრუქცია

 

16.31.

S36.7

მუცლის ღრუს ორგანოების მრავლობითი ტრავმა

JKSA20
JDSA
JFSA70
JFSA73
JFSB00
KCSH00
JFSA80
JFSA83
JFSB33
JFSF30
JFSB63

JFSC30
JMSW
JMSA10
JMSA99
JJSA50
JJX010
JJSB00
JJSB10
JJSB96

ქოლეცისტექტომია
ლოკალური ოპერაციები კუჭზე
წვრილი ნაწლავის გაკერვა
წვრილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა
წვრილი ნაწლავის ნაწილობრივი რეზექცია
შარდის ბუშტის გაკერვა
მსხვილი ნაწლავის გაკერვა
მსხვილი ნაწლავის დაზიანებული უბნის ამოკვეთა
წვრილი და მსხვილი ნაწლავის სხვა რეზექციები
სხვა სახის კოლოსტომები
მსხვილი ნაწლავის სხვა სახის რეზექციები კოლოსტომის დადებით და დისტალური ნაწილის დახურვითი
კოლო-კოლოსტომა
შერეული ოპერაციები ელენთაზე
ნაწილობრივი სპლენექტომია
სხვა სპლენექტომია
ღვიძლის გაკერვა
ღვიძლის დაზიანებული უბნის პუნქცია და დრენირება
ღვიძლის სოლისებური რეზექცია
ღვიძლის ატიპიური რეზექცია
ღვიძლის სხვა რეზექცია

ლაპაროტომია, დაზიანების ლიკვიდირება, ჰემოსტაზი, მუცლის ღრუს სანაცია, დრენირება


მითითებული ჩარევების ნებისმიერი კომბინაცია

 

16.32.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASH00

თირკმლის გაკერვა

ჰემატომის დრენირება და თირკმლის ნახეთქის გაკერვა ან თირკმლის კაფსულის გაკერვა

 

16.33.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASD00

ნაწილობრივი ნეფრექტომია

 

 

16.34.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KASC00

ნეფრექტომია

 

 

16.35.

S37.0

თირკმლის ტრავმა

KBSV00

სტენტის ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

 

16.36.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSH00

შარდსაწვეთის გაკერვა ან ნეფროსტომია

 

 

16.37.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KASJ01

კანქვეშა ენდოსკოპიური ნეფროსტომა

 

 

16.38.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KASJ00

ნეფროსტომა

 

 

16.39.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSH06

ურეთეროურეთეროსტომა

 

 

16.40.

S37.1

შარდსაწვეთის ტრავმა

KBSV02

სტენტის ტრანსლუმინალური ჩადგმა შარდსაწვეთში

 

 

16.41.

S37.2

შარდის ბუშტის ტრავმა

KCSH00

შარდის ბუშტის გაკერვა

 

 

16.42.

S37.3

შარდსადენის ტრავმა

KDSH00

შარდსადენის გაკერვა

 

 

16.43.

S37.3

შარდსადენის ტრავმა

KCSJ00

ცისტოსტომა

ტროაკარული ეპიცისტოსტომია

 

16.44.

S38.0

გარეთა სასქესო ორგანოების გაჭყლეტა

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

 

17.

ინტრაკრანიალური ტრავმები

 

 

17.1.

S06.0

თავის ტვინის შერყევა

 

კონსერვატული მკურნალობა

 

 

17.2.

S06.1

თავის ტვინის ტრავმული შეშუპება

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

 

17.3.

S06.3

თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

 

17.4.

S06.4

ეპიდურული სისხლჩაქცევა

AASD00

ეპიდურალური ჰემატომის ევაკუაცია

 

 

17.5.

S06.5

ტრავმული სუბდურული სისხლჩაქცევა

AASD05

მწვავე სუბდურალური ჰემატომის ევაკუაცია

 

 

17.6.

S06.6

ტრავმული სუბარაქნოიდული სისხლჩაქცევა

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

 

17.7.

S06.3

 

S06.6

თავის ტვინის კეროვანი ტრავმა

ტრავმული სუბრაქნოიდული სისხლჩაქცევა

 

კონსერვატული მკურნალობა

თავის ტვინის დაჟეჟილობა

 

17.8.

S06.7

ქალასშიდა ტრავმა გახანგრძლივებული კომით

AASD

ოპერაციები თავის ტრავმის გამო (ორმხრივი დეკომპრესიული კრანიოტომია)

 

 

17.9.

S06.8

სხვა ინტრაკრანიალური დაზიანებანი

AASB

ქალასშიდა დაზიანების ამოკვეთა და განადგურება

 

 

17.10

T06.0

თავის ტვინის და კრანიალური ნერვების ტრავმა ზურგის ტვინისა და ნერვების ტრავმასთან ერთად კისრის დონეზე

AASD99
ABSW99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო,
სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

 

18.

თავის ტრავმები

 

 

18.1.

S01

თავის ღია ჭრილობა

QASB00

თავზე და კისერზე კანის გაკერვა

 

 

18.2.

S02.0

ქალასარქველის მოტეხილობა

AASK60

ქალას დაზიანების რეზექცია რეკონსტრუქციით

 

 

18.3.

S02.0

ქალასარქველის მოტეხილობა

AASK75

თავის ქალას დაზიანების ამოკვეთა

 

 

18.4.

S02.1

ქალას ფუძის მოტეხილობა

AASK10

თავის ტვინის მაგარი გარსის მთლიანობის აღდგენა

 

 

18.5.

S02.4

ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

EESC30

ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება

 

 

18.6.

S02.4

ყვრიმალისა და ზედაყბის ძვლების მოტეხილობა

EESC35

ყვრიმალზედაყბის მოტეხილობის ჩასწორება და ოსთეოსინთეზი

 

 

18.7.

S02.6

ქვედა ყბის მოტეხილობა

EDSC39

ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ფიქსაცია

 

 

18.8.

S02.6

ქვედა ყბის მოტეხილობა

EDSC40

ქვედა ყბის მოტეხილობის რეპოზიცია და ოსტეოსინთეზი

 

 

18.9.

S02.7 / S02.8

ქალასა და სახის ძვლებს მრავლობითი მოტეხილობები / ქალასა და სახის სხვა ძვლების მოტეხილობა

AASD99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო

 

 

18.10.

S07

თავის გაჭყლეტა

AASD99

სხვა ოპერაციები თავის ტრავმის გამო

 

 

19.

თვალისა და თავლბუდის ტრავმა

 

 

19.1.

S05.2

თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნით ან დაკარგვით

CGSF

ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის დროს

 

 

19.2.

S05.3

თვალის ნაფლეთი ჭრილობა თვალსშიდა ქსოვილის გამოვარდნის ან დაკარგვის გარეშე

CGSF

ოპერაციები რქოვანაზე ან სკლერაზე პერფორაციული ტრავმის დროს

 

 

19.3.

S05.4

თვალბუდის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით ან მის გარეშე

CDSW

სხვა ოპერაციები თვალის კაკალზე

 

 

19.4.

S05.5

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულით

CDSB

ინტრაოკულარული უცხო სხეულის ამოღება

 

 

19.5.

S05.6

თვალის კაკლის გამჭოლი ჭრილობა უცხო სხეულის გარეშე (თვალის გამჭოლი ჭრილობა, რომელიც სხვაგვარად არ არის დაზუსტებული)

CDSW

სხვა ოპერაციები თვალის კაკალზე

 

 

19.6.

S05.7

თვალის კაკლის მოწყვეტა

CDSW

სხვა ოპერაციები თვალის კაკალზე

 

 

20.

სისხლძარღვების ტრავმები

 

 

20.1.

S15.0

საძილე არტერიის ტრავმა

PASN20

საერთო საძილე არტერიის პლასტიკა

 

 

20.2.

S15.0

საძილე არტერიის ტრავმა

PASN21

შიგნითა საძილე არტერიის პლასტიკა

 

 

20.3.

S15.1

ხერხემლის არტერიის ტრავმა

PASN40

ხერხემლის არტერიის პლასტიკა

 

 

20.4.

S15.2

გარეთა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSB99

სხვა ვენის ლიგირება

 

 

20.5.

S15.3

შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSN99

სხვა ვენის პლასტიკა

 

 

20.6.

S15.3

შიგნითა საუღლე ვენის ტრავმა

PHSB99

სხვა ვენის ლიგირება

 

 

20.7.

S15.7 / S15.8 / S15.9

სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე / სხვა სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე / დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.8.

S15.7 / S15.8 / S15.9

სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა კისრის დონეზე / სხვა სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე / დაუზუსტებელი სისხლძარღვების ტრავმა კისრის დონეზე

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

 

20.9.

S25.0

გულმკერდის აორტის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.10.

S25.0

გულმკერდის აორტის ტრავმა

PASH

აორტის რკალისარტერიებისა და მათი ტოტების არტერიების შუნტირება

 

 

20.11.

S25.1

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

 

 

20.12.

S25.1

უსახელო ან ლავიწქვეშა არტერიის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.13.

S25.2

ზედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

 

20.14.

S25.3

უსახელო ან ლავიწქვეშა ვენის ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

 

20.15.

S25.7

გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PHSN

ვენების პლასტიკა

 

 

20.16.

S25.7

გულმკერდის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.17.

S25.8

გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

კენტი ვენა , ძუძუს არტერია ან ვენა

 

20.18.

S25.8

გულმკერდის სხვა სისხლმილების ტრავმა

PHSB

ვენების ლიგირება

 

 

20.19.

S35.0

მუცლის აორტის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.20.

S35.0

მუცლის აორტის ტრავმა

PDSH

ინფრარენალური მუცლის აორტისა და თეძოს არტერიების შუნტირება

 

 

20.21.

S35.1

ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSN30

ქვემო ღრუ ვენის პლასტიკა

 

 

20.22.

S35.1

ქვედა ღრუ ვენის ტრავმა

PHSB30

ქვემო ღრუ ვენის ლიგირება

 

 

20.23.

S35.2

ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

კუჭის არტერია, კუჭ-თორმეტგოჯას არტერია, ღვიძლის არტერია, ჯორჯლის არტერია (ზედა) (ქვედა), ელენთის არტერია

 

20.24.

S35.2

ფაშვის ან ჯორჯლის არტერიის ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.25.

S35.3

კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა

PHSN99

სხვა ვენის პლასტიკა

 

 

20.26.

S35.3

კარის ან ელენთის ვენის ტრავმა

JMSA

სპლენექტომია

 

 

20.27.

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

PHSC31

თირკმლის ვენის გაკერვა

 

 

20.28

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

PCSN40

თირკმლის არტერიის პლასტიკა

 

 

20.29.

S35.4

თირკმლის სისხლძარღვების ტრავმა

KASC00

ნეფრექტომია

 

 

20.30.

S35.5

თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა

PASB

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების ლიგირება

თეძოს სისხლძარღვების დაზიანება, ჰიპოგასტრიული არტერია ან ვენა, თეძოს არტერია ან ვენა, საშვილოსნოს არტერია ან ვენა

 

20.31.

S35.5

თეძოს სისხლძარღვების ტრავმა

PASN

აორტის რკალის არტერიების და მათი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.32.

S35.7

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სისხლძარღვების მრავლობითი ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

 

 

20.33.

S35.8

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის სხვა სისხლძარღვების ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

საკვერცხის არტერია ან ვენა

 

20.34.

S35.9

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული სისხლძარღვების ტრავმა

PCSB

ვისცერალური არტერიების ლიგირება

 

 

20.35

S35.9

მუცლის, ზურგის ქვედა ნაწილის და მენჯის დონეზე დაზუსტებული სისხლძარღვების ტრავმა

PCSN

ვისცერალური არტერიების პლასტიკა

 

 

20.36.

S45

სისხლძარღვების ტრავმა მხრის სარტყლისა და მხრის დონეზე

PBSN

ზედა კიდურის არტერიების პლასტიკა

 

 

20.37.

S75

სისხლძარღვების ტრავმა მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის დონეზე

PESN

ბარძაყის არტერიის და მისი ტოტების პლასტიკა

 

 

20.38.

S85

სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

PFSB

მუხლქვეშა არტერიის, წვივისა და ტერფის არტერიების ლიგირება

 

 

20.39.

S85

სისხლძარღვების ტრავმა წვივის დონეზე

PFSN

მუხლქვეშა არტერიის პლასტიკა

 

 

21.

ხერხემლის და კიდურების ტრავმები, ღია ჭრილობები, მოტეხილობები, ამოვარდნილობები, ტრავმული ამპუტაციები

 

 

21.1.

S11.7 / S11.9

კისრის მრავლობითი ღია ჭრილობები / კისრის ღია ჭრილობა დაუზუსტებელი ნაწილით

QASB00

თავზე და კისერზე კანის გაკერვა

 

 

21.2.

S12 / S14

ხერხემლის კისრის ნაწილის მოტეხილობა / ზურგის ტვინის და ნერვების ტრავმა კისრის დონეზე

NASG70

ხერხემლის კისრის არეს ფირფიტებსშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია ფიქსაციით ან ფიქსაციის გარეშე

 

 

21.3.

S22.0

გულმკერდის მალის მოტეხილობა

NASG90

ხერხემლის გულმკერდის არეს წინა და უკანა რედრესაცია/სტაბილიზაცია

 

 

21.4.

S32.0

წელის მალის მოტეხილობა (ხერხემლის წელის ნაწილის მოტეხილობა)

NASG46

NASG47

ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2 მალაზე მეტი;

ხერხემლის წელის არეს უკანა სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია, 2 მალა

 

 

 

21.5.

S32.3 - S32.5

თეძოს ძვლის მოტეხილობა / ტაბუხის მოტეხილობა / ბოქვენის ძვლის მოტეხილობა

NESJ09

 NESJ49

NESJ69

NESJ79

 

 

 

 

 

მენჯის მოტეხილობის დახურული ჩასწორება

მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით;

მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით;

მენჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით;

 

 

 

21.6.

S32.7

ხერხემლის გავა-წელის ნაწილის და მენჯის მრავლობითი მოტეხილობა

 

ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია

 

 

21.7.

S41.1

მხრის ღია ჭრილობა

NBSL

ოპერაციები ბეჭის და ზედა კიდურის კუნთებზე და მყესებზე

 

 

21.8.

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ22

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ლავიწი

 

 

21.9.

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ42

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ლავიწი

 

 

21.10.

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ52

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ლავიწი

 

 

21.11.

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ62

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ლავიწი

 

 

21.12.

S42.0

ლავიწის მოტეხილობა

NBSJ72

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ლავიწი

 

 

21.13.

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ23

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; ბეჭი

 

 

21.14.

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ43

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

 

21.15.

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ53

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

 

21.16.

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ63

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

 

21.17.

S42.1

ბეჭის მოტეხილობა

NBSJ73

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბეჭის ძვალი

 

 

21.18.

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ21

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების გარეგანი ფიქსაცია; მხრის ძვალი

 

 

21.19.

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ41

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლიაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

 

21.20.

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ51

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

 

21.21.

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ61

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

 

21.22.

S42.2 - S42.4

მხრის ძვლის ზედა ბოლოს მოტეხილობა / მხრის ძვლის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა / მხრის ძვლის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NBSJ71

ბეჭის ან ზედა კიდურის მოტეხილობების შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მხრის ძვალი

 

 

21.23.

S48

მხრის სარტყლისა და მხრის ტრავმული ამპუტაცია

NBSQ29

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

 

 

21.24.

S52.0

იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ40

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

 

21.25.

S52.0

იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ60

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

 

21.26.

S52.0

იდაყვის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ70

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

 

21.27.

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ43

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

 

21.28.

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ53

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

 

21.29.

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ63

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

 

21.30.

S52.1

სხივის ზედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ73

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის პროქსიმალური ნაწილი

 

 

21.31.

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ41

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.32.

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ51

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.33.

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ61

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.34.

S52.2

იდაყვის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ71

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.35.

S52.3

სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ44

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.36.

S52.3

სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ54

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.37.

S52.3

სხივის სხეულის (დიაფიზი) მოტეხილობა

NCSJ64

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.38.

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ46

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.39.

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ56

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.40.

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ66

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.41.

S52.4

სხივის და იდაყვის სხეულების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ86

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.42.

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ45

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.43.

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ55

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.44.

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ65

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.45.

S52.5

სხივის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NCSJ75

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხივის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.46.

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ47

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

 

21.47.

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ57

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

 

21.48.

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ67

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

 

21.49.

S52.6

სხივის და იდაყვის ქვედა ბოლოების ერთდროული მოტეხილობა

NCSJ87

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; იდაყვის და სხივის ძვლის დისტალური ნაწილები

 

 

21.50.

S52.7

წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები

NCSJ48

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

 

21.51.

S52.7

წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები

NCSJ58

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

 

21.52.

S52.7

წინამხრის მრავლობითი მოტეხილობები

NCSJ78

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

 

21.53.

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ48

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

 

21.54.

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ58

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

 

21.55.

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ68

წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის გამოყენებით

 

 

21.56.

S52.8 / S52.9

წინამხრის სხვა ნაწილების მოტეხილობა / წინამხრის მოტეხილობა, დაუზუსტებელი ნაწილი

NCSJ78

იდაყვის ან წინამხარის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; სხვა ლოკალიზაცია

 

 

21.57.

S58

წინამხრის ტრავმული ამპუტაცია

NBSQ29

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

 

 

21.58.

S62.1/ S62.8

მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა / მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა

NDSJ02

მაჯის ან მტევნის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია

 

 

21.59.

S62.1/ S62.8

მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა / მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა

NDSJ10

მაჯის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

 

 

21.60.

S62.1/ S62.8

მაჯის სხვა ძვლების მოტეხილობა / მაჯის და მტევნის სხვა და დაუზუსტებელი ნაწილების მოტეხილობა

NDSJ20

მაჯის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

 

 

21.61.

S62.2

ნების პირველი ძვლის მოტეხილობა

NDSJ12

ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

 

 

21.62.

S62.2

ნების პირველი ძვლის მოტეხილობა

NDSJ22

ნების I ძვლის ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

 

 

21.63.

S62.3 - S62.7

ნების სხვა ძვლის მოტეხილობა / ნების ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა / ცერის მოტეხილობა / მტევნის სხვა თითის მოტეხილობა / მტევნის თითების მრავლობითი მოტეხილობა

NDSJ14

ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და/ან ჭანჭიკების გამოყენებით

 

 

21.64.

S62.3 - S62.7

ნების სხვა ძვლის მოტეხილობა / ნების ძვლების მრავლობითი მოტეხილობა / ცერის მოტეხილობა / მტევნის სხვა თითის მოტეხილობა / მტევნის თითების მრავლობითი მოტეხილობა

NDSJ24

ნების სხვა ძვლების ან ფალანგის მოტეხილობის შიდა პირველადი ფიქსაცია სხვა მეთოდების გამოყენებით

 

 

21.65.

S68.3

S68.4

S68.8

S68.9

თით(ებ)ის (ნაწილის) კომბინირებული ტრავმული ამპუტაცია მაჯის და მტევნის ნაწილებთან ერთად / მტევნის ტრავმული ამპუტაცია მაჯის დონეზე / მაჯის და მტევნის სხვა ნაწილების ტრავმული ამპუტაცია / მაჯის და მტევნის ტრავმული ამპუტაცია, დაუზუსტებელ დონეზე

NBSQ29

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება

 

 

21.66.

S72.0

ბარძაყის ყელის მოტეხილობა

NFSJ40

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

 

 

21.67.

S72.0

ბარძაყის ყელის მოტეხილობა

NFSJ60

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

 

 

21.68.

S72.0

ბარძაყის ყელის მოტეხილობა

NFSJ70

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ყელი

 

 

21.69.

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ41

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

 

21.70.

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ51

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

 

21.71.

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ61

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

 

21.72.

S72.1

მოტეხილობა ციბრუტებზე გავლით

NFSJ71

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტებზე გამავალი (პერტროქანტერული)

 

 

21.73.

S72.2

ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა

NFSJ52

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის ქვემოთ (სუბტროქანტერული)

 

 

21.74.

S72.2

ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა

NFSJ62

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის ქვემოთ(სუბტროქანტერული)

 

 

21.75.

S72.2

ციბრუტისქვეშა მოტეხილობა

NFSJ72

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის ციბრუტის ქვემოთ (სუბტროქანტერული)

 

 

21.76.

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ44

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.77.

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ54

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.78.

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ64

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.79.

S72.3

ბარძაყის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა

NFSJ74

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დიაფიზი

 

 

21.80.

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ45

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.81.

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ55

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.82.

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ65

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.83.

S72.4

ბარძაყის ქვედა ბოლოს მოტეხილობა

NFSJ75

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; ბარძაყის ძვლის დისტალური ნაწილი

 

 

21.84.

S72.7

ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა

NFSJ49

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით

 

 

21.85.

S72.7

ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა

NFSJ59

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით

 

 

21.86.

S72.7

ბარძაყის მრავლობითი მოტეხილობა

NFSJ69

ბარძაყის ძვლის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით

 

 

21.87.

S73.0

ბარძაყის ამოვარდნილობა

NESH09

მენჯის სახსრის ამოვარდნილობის ჩასწორება

 

 

21.88.

S78

მენჯ-ბარძაყის სახსრისა და ბარძაყის ტრავმული ამპუტაცია

NFSQ29

მენჯ-ბარძაყის ან ბარძაყის ძვლის ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი რევიზია

 

 

21.89.

S82.0

კვირისთავის მოტეხილობა

NGSJ40

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; კვირისტავი

 

 

21.90.

S82.0

კვირისთავის მოტეხილობა

NGSJ70

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; კვირისტავი

 

 

21.91.

S82.0

კვირისთავის მოტეხილობა

NGSJ80

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით; კვირისტავი

 

 

21.92.

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ42

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

 

21.93.

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ52

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

 

21.94.

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ62

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

 

21.95.

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ72

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; დიდი წვივის დიაფიზი

 

 

21.96.

S82.1 / S82.2 / S82.3

დიდი წვივის პროქსიმალური ბოლოს მოტეხილობა / დიდი წვივის დიაფიზური (სხეულის) მოტეხილობა / დიდი წვივის დისტალური ნაწილის მოტეხილობა

NGSJ22

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის გარეგანი ფიქსაცია; დიდი წვივის დიაფიზი

 

 

21.97.

S82.5

წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ41

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, მედიალური გოჯი

 

 

21.98.

S82.5

წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ61

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, მედიალური გოჯი

 

 

21.99.

S82.5

წვივის მედიალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ71

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, მედიალური გოჯი

 

 

21.100.

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ40

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

 

21.101.

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ50

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარი ლურსმნის გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

 

21.102.

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ60

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

 

21.103.

S82.6

წვივის ლატერალური გოჯის მოტეხილობა

NHSJ70

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ლატერალური გოჯი

 

 

21.104.

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ42

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

 

21.105.

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ52

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულური ლურსმნის გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

 

21.106.

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ62

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

 

21.107.

S82.7

წვივის მრავლობითი მოტეხილობები

NHSJ72

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ორივე გოჯი

 

 

21.108.

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ43

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის/ჭანჭიკის გამოყენებით; მცირე წვივი

 

 

21.109.

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ53

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ინტრამედულარული ლურსმნის გამოყენებით; მცირე წვივი

 

 

21.110.

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ63

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით; მცირე წვივი

 

 

21.111.

S82.8

წვივის სხვა ნაწილების მოტეხილობა

NGSJ73

მუხლის ან წვივის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით; მცირე წვივი

 

 

21.112.

S88

წვივის ტრავმული ამპუტაცია

NGSQ

მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები

 

 

21.113.

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ25

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ქუსლის ძვალი

 

 

21.114.

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ45

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ქუსლის ძვალი

 

 

21.115.

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ65

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ქუსლის ძვალი

 

 

21.116.

S92.0

ქუსლის მოტეხილობა

NHSJ75

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, ქუსლის ძვალი

 

 

21.117.

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ24

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია,კოჭის ძვალი

 

 

21.118.

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ44

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით,კოჭის ძვალი

 

 

21.119.

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ64

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით,კოჭის ძვალი

 

 

21.120.

S92.1

კოჭის მოტეხილობა

NHSJ74

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით,კოჭის ძვალი

 

 

21.121.

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ26

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

 

21.122.

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ46

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

 

21.123.

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ66

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

 

21.124.

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ76

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

 

21.125.

S92.2

უკანა ტერფის სხვა ძვლის(ების) მოტეხილობა

NHSJ86

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, უკანა ტერფის სხვა ძვალი

 

 

21.126.

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ27

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, მეტატარზალური

 

 

21.127.

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ47

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, მეტატარზალური

 

 

21.128.

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ67

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, მეტატარზალური

 

 

21.129.

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ77

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია მხოლოდ ჭანჭიკების გამოყენებით, მეტატარზალური

 

 

21.130.

S92.3

წინა ტერფის ძვლების მოტეხილობა

NHSJ87

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, მეტატარზალური

 

 

21.131.

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ28

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, ფეხის თითი

 

 

21.132.

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ48

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, ფეხის თითი

 

 

21.133.

S92.4

ტერფის დიდი თითის მოტეხილობა

NHSJ68

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, ფეხის თითი

 

 

21.134.

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ29

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის გარე ფიქსაცია, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

 

21.135.

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ49

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ჩხირის, ღეროს, სერკლაჟის ან ლურსმნის გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

 

21.136.

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ69

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია ფირფიტის და ჭანჭიკების გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

 

21.137.

S92.5 / S92.7

ტერფის სხვა თითების მოტეხილობა / ტერფის მრავლობითი მოტეხილობა

NHSJ89

კოჭ-წვივის ან ტერფის მოტეხილობის შიდა ფიქსაცია სხვა ან კომბინირებული მეთოდების გამოყენებით, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

 

21.138.

S98

კოჭ-წვივის სახსრისა და ტერფის ტრავმული ამპუტაცია

NHSQ29

ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი

 

 

21.139.

T02

მოტეხილობები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რემოდენიმე მიდამოს

NASJ99

ხერხემლის მოტეხილობის სხვა ოპერაცია

 

 

21.140.

T06.1

ნერვებისა და ზურგის ტვინის ტრავმა, რომელიც მოიცავს სხვა მრავალრიცხოვან სხეულის ნაწილებს

ABSW99

სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

 

21.141.

T08-T09

ხერხემლის მოტეხილობა დაუზუსტებელ დონეზე / ხერხემლის და ტორსის სხვა ტრავმები დაუზუსტებელ დონეზე

NASG

ხერხემლის სხეულშიდა რედრესაცია/სტაბილიზაცია შიდა ფიქსაციით სხვა ან დაუზუსტებელი

 

 

21.142.

T09.3

ზურგის ტვინის ტრავმა დაუზუსტებელ დონეზე

ABSW99

სხვა ოპერაცია ზურგის ტვინზე ან ნერვების ფესვებზე

 

 

21.143.

T05

ტრავმული ამპუტაციები, რომლებიც მოიცავს სხეულის რამდენიმე მიდამოს

NBSQ29

NGSQ

NHSQ29

ბეჭის ან ზედა კიდურის არეში ამპუტაციის ან ეკზარტიკულაციის შემდგომი ტაკვის რევიზია/შემოწმება;

მუხლის და წვივის ამპუტაციები და მსგავსი ოპერაციები;

ამპუტირებული ან ექზარტიკულირებული კოჭ-წვივის ან ტერფის ტაკვის რევიზია, სხვა ან დაუზუსტებელი;

 

 

 

22.

უცხო სხეული

 

 

22.1.

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

GCSA10

ბრონქის გაკვეთა და უცხო სხეულის ამოღება

 

 

22.2.

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

GCSA12

უცხო სხეულის ამოღება ბრონქოსკოპიული მეთოდით

 

 

22.3.

T17

უცხო სხეული სასუნთქ გზებში

DHSD40

პენეტრირებული უცხო სხეულის ამოღება ცხვირიდან

 

 

.22.4.

T17.3

უცხო სხეული ხორხში

DQSC00

ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება

 

 

22.5.

T17.3

უცხო სხეული ხორხში

DQSC!0

ხორხიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

22.6.

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSA10

ტრაქეოტომია და უცხო სხეულის ამოღება

 

 

22.7.

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSA12

ტრაქეიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

22.8.

T17.4

უცხო სხეული ტრაქეაში

GBSB06

ტრაქეოსტომია და უცხო სხეულის ამოღება

 

 

22.9.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JCSA08

საყლაპავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

22.10.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSA08

კუჭიდან ან პილორუსიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

22.11.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JDSH08

თორემტგოჯა ნაწლავიდან უცხო სხეულის ამოღება ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

22.12.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFE003

უცხო სხეულის ამოღება წვრილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

22.13.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JFSA12

უცხო სხეულის ამოღება მსხვილი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

22.14.

T18

უცხო სხეული საჭმლის მომნელებელ ტრაქტში

JGE003

უცხო სხეულის ამოღება სწორი ნაწლავიდან ენდოსკოპიური მეთოდით

 

 

 

23.

კომბუსტიოლოგია

 

დასახელება

დაზუსტება

ჩარევის დასახელება

23.1

თერმული, ქიმიური და ელექტროკონტაქტური დაზიანება (დამწვრობა, მოყინვა) - დაზიანების ხარისხის, ფართობის, ლოკალიზაციის და პაციენტის ასაკის მიხედვით

კრიტიკული მდგომარეობა / გადაუდებელი ქირურგია

კრიტიკული მდგომარეობის მართვა /შეხვევა, ნეკროზული ქსოვილის ამოკვეთა, აუტოდერმოპლასტიკა, ნეკრექტომია, ნეკროტომია, ამპუტაცია