„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 5293
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს პარლამენტი
მიღების თარიღი 11/07/2007
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს კანონი
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი სსმ, 29, 27/07/2007
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი 240.000.000.05.001.003.022
  • Word
5293
11/07/2007
სსმ, 29, 27/07/2007
240.000.000.05.001.003.022
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს კანონი

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

    მუხლი 1.

 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 1994, №№21-22, მუხ. 455) 55-ე მუხლის 55.11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„55.11. იმ საზოგადოებაში, სადაც სახელმწიფოს წილი შეადგენს საწესდებო კაპიტალის 50%-ზე მეტს, შესაძლებელია, წესდებით არ იყოს გათვალისწინებული სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა. ასეთ შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოს ამოცანებსა და უფლებამოსილებებს ახორციელებს საერთო კრება. თუ წესდებით გათვალისწინებული იქნება სამეთვალყურეო საბჭოს შექმნა, სამეთვალყურეო საბჭოს არანაკლებ 3 და არა უმეტეს 7 წევრის შემადგენლობით ირჩევს საერთო კრება.“.

    მუხლი 2.

გაუქმდეს სამეთვალყურეო საბჭოები, რომლებიც შექმნილი იყო ამ კანონის ამოქმედებამდე იმ საზოგადოებებში, სადაც სახელმწიფოს წილი შეადგენს საწესდებო კაპიტალის 50%-ზე მეტს.

    მუხლი 3.

დაევალოს საქართველოს მთავრობას, ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს კანონპროექტი „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომლის თანახმადაც, სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით არსებულ საზოგადოებაში, სადაც სახელმწიფოს წილი შეადგენს საწესდებო კაპიტალის 50%-ზე მეტს, სახელმწიფოს წარმომადგენელი სამეთვალყურეო საბჭოში იქნება საჯარო მოსამსახურე, რომელიც დაკისრებულ მოვალეობებს შეასრულებს ანაზღაურების გარეშე.

    მუხლი 4.

 ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი მ. სააკაშვილი

თბილისი,

2007 წლის 11 ივლისი.

№5293–რს