ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
მიღების თარიღი 27/12/2013
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 30/12/2013
ძალაში შესვლის თარიღი 01/01/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/01/2015
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.132.016196
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
45
27/12/2013
ვებგვერდი, 30/12/2013
190020020.35.132.016196
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
თვიმმართველი ქალაქი ბათუმი
ყურადღება! ვერსია, რომელსაც ამჟამად ეცნობით, არ წარმოადგენს დოკუმენტის ბოლო რედაქციას. დოკუმენტის ბოლო რედაქციის გასაცნობად აირჩიეთ შესაბამისი კონსოლიდირებული ვერსია.

პირველადი სახე (30/12/2013 - 31/01/2014)

 

თვითმმართველი ქალაქი  ბათუმის საკრებულოს

დადგენილება №45

2013 წლის 27 დეკემბერი

ქ. ბათუმი


 

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

   „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის  პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო ადგენს:

თავი I
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის მაჩვენებლები

მუხლი 1
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი
1.  განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსავლები

151423.8

93133.2

88667.3

 

88667.3

გადასახადები

12619.0

12570.0

13000.0

 

13000.0

გრანტები

116363.9

61866.8

60742.3

 

60742.3

სხვა შემოსავლები

22440.9

18696.4

14925.0

 

14925.0

ხარჯები

75449.2

62887.8

64757.0

 

64757.0

შრომის ანაზღაურება

7322.7

8201.2

8470.0

 

8470.0

საქონელი და მომსახურება

17852.2

16496.3

16799.4

 

16799.4

პროცენტი

2202.4

2601.9

3260.3

 

3260.3

სუბსიდიები

16444.0

22705.1

25681.9

 

25681.9

სოციალური უზრუნველყოფა

4477.8

4826.5

5133.4

 

5133.4

სხვა ხარჯები

27150.2

8056.8

5412.0

 

5412.0

საოპერაციო სალდო

75974.7

30245.4

23910.3

 

23910.3

არაფინანსური აქტივების ცვლილება

93590.3

37927.7

26280.7

 

26280.7

ზრდა

107271.2

38487.7

27280.7

 

27280.7

კლება

13680.9

560.0

1000.0

 

1000.0

მთლიანი სალდო

-17615.6

-7682.3

-2370.4

 

-2370.4

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-19133.9

-9284.6

-10032.2

 

-10032.2

კლება

19133.9

9284.6

10032.2

 

10032.2

ვალუტა, დეპოზიტები

19133.9

9284.6

10032.2

 

10032.2

ვალდებულებების ცვლილება

-1518.3

-1602.3

-7661.8

 

-7661.8

კლება

1518.3

1602.3

7661.8

 

7661.8

სესხები

1518.3

1602.3

7661.8

 

7661.8

ბალანსი

0

0

0

 

0

 

2. განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

შემოსულობები

165104.8

93693.2

89667.3

 

89667.3

შემოსავლები

151423.8

93133.2

88667.3

 

88667.3

არაფინანსური აქტივების კლება

13680.9

560.0

1000.0

 

1000.0

გადასახდელები

184238.7

102977.8

99699.5

 

99699.5

ხარჯები

75449.2

62887.8

64757.0

 

64757.0

არაფინანსური აქტივების ზრდა

107271.2

38487.7

27280.7

 

27280.7

ვალდებულებების კლება

1518.3

1602.3

7661.8

 

7661.8

ნაშთის ცვლილება

-19133.9

-9284.6

-10032.2

 

-10032.2

 

მუხლი 2
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის შემოსავლები 88667.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

შემოსავლები

151423.8

93133.2

88667.3

გადასახადები

12619.0

12570.0

13000.0

გრანტები

116363.9

61866.8

60742.3

სხვა შემოსავლები

22440.9

18696.4

14925.0

 

მუხლი 3
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის გადასახადები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის გადასახადები 13000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

11

გადასახადები

12619.0

12570.0

13000.0

113

გადასახადები ქონებაზე

12616.3

12570.0

13000.0

1131

გადასახდები უძრავ ქონებაზე

12616.3

12570.0

13000.0

11311

ქონების გადასახადი

12616.3

12570.0

13000.0

113111-
113112

საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

10934.2

11000.0

11430.0

113113

ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა)

673.8

520.0

520.0

113114-
113115

მიწაზე ქონების გადასახადი

1008.3

1050.0

1050.0

116

სხვა გადასახადები

2.7

 

 

 

მუხლი 4
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის გრანტები 60742.3 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

13

გრანტები

116363.9

61866.8

60742.3

133

სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები

116363.9

61866.8

60742.3

1331

მიმდინარე დანიშნულების გრანტები

116363.9

61866.8

60742.3

 

ტრანსფერი საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან

108559.4

54568.0

52542.3

13311

გათანაბრებითი ტრანსფერი

40975.5

44494.8

52542.3

13312

სპეციალური ტრანსფერი

64885.6

9448.4

 

 

ბიუჯეტით  გათვალისწინებული ტრანსფერები

64024.5

 

 

 

ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

861.1

9448.4

 

 

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებლი პროექტების ფონდიდან

513.1

9448.4

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან

300.0

 

 

 

საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან

48.0

 

 

13312

სხვა სპეციალური ტრანსფერი

2698.2

624.8

 

13312

სპეციალური ტრანსფერი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან

7804.5

7298.8

8200.0

 

მუხლი 5
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 14925.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

14

სხვა შემოსავლები

22440.9

18696.4

14925.0

141

შემოსავლები საკუთრებიდან

7896.3

3900.0

1625.0

1411

პროცენტები

6980.4

3025.0

750.0

1415

რენტა

915.9

875.0

875.0

14151

მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის                    

283.1

250.0

250.0

14154

შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

632.8

625.0

625.0

142

საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია

9995.8

9340.0

10350.0

1422

ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები

9990.2

9340.0

10350.0

14223

სანებართვო მოსაკრებლები

373.9

340.0

300.0

1422312

მოსაკრებელი მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა)  ნებართვაზე

373.9

340.0

300.0

14229

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი

1.4

 

 

142212

სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი

10.2

 

 

142213

სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი

7976.6

7000.0

8050.0

142214

მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის

1605.6

2000.0

2000.0

142299

სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი

22.5

 

 

1423

არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება

5.6

 

 

14232

შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან

5.6

 

 

142321

შემოსავალი შენობებისა და ნაგებობების იჯარაში ან მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

5.6

 

 

143

სანქციები (ჯარიმები და საურავები)

3188.1

4711.4

2500.0

145

შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები

1360.7

745.0

450.0

 

მუხლი 6
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯები 64757.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

2

ხარჯები

75449.2

62887.8

64757.0

21

შრომის ანაზღაურება

7322.7

8201.2

8470.0

22

საქონელი და მომსახურება

17852.2

16496.3

16799.4

24

პროცენტი

2202.4

2601.9

3260.3

25

სუბსიდიები

16444.0

22705.1

25681.9

27

სოციალური უზრუნველყოფა

4477.8

4826.5

5133.4

28

სხვა ხარჯები

27150.2

8056.8

5412.0

 

მუხლი 7
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 26280.7 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 27280.7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

1835.5

623.4

506.2

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

8.4

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

92415.0

30671.5

20894.2

04 00

განათლება

2423.7

1470.3

3013.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

6445.4

4579.3

2861.5

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

4143.2

1143.2

5.0

სულ

107271.2

38487.7

27280.7

 

ბ) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 1000.0 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

31

არაფინანსური აქტივები

13680.9

560.0

1000.0

311

ძირითადი აქტივები

9811.0

190.0

 

314

არამწარმოებლური აქტივები

3870.0

370.0

1000.0

 

მუხლი 8
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ხარჯებისა და  არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 92037.7 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

7

სულ

182720.4

101375.5

92037.7

701

საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურება

13997.1

14315.0

14652.8

7011

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები

11287.8

11622.9

11392.5

70111

აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი  ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა

11287.8

11050.0

11142.5

70112

ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა

 

572.9

250.0

7016

ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები

2645.3

2601.9

3260.3

7018

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმინობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში

64.0

90.2

 

702

თავდაცვა

38.8

45.0

45.0

7025

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა თავდაცვის სფეროში

38.8

45.0

45.0

703

საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

55.9

 

 

7031

პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა

55.9

 

 

704

ეკონომიკური საქმიანობა

43029.7

25312.5

16484.2

7042

სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა  და მონადირეობა

9.7

227.2

50.0

70421

სოფლის მეურნეობა

9.7

227.2

50.0

7045

ტრანსპორტი

34661.0

24436.8

15344.2

70451

საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები

34661.0

23935.8

15344.2

70452

საზღვაო ტრანსპორტი

 

501.0

 

7047

ეკონომიკის სხვა დარგები

 

185.0

740.0

70473

ტურიზმი

 

185.0

740.0

7049

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკის   სფეროში

8359.0

463.5

350.0

705

გარემოს დაცვა

9035.9

10173.5

11111.9

7051

ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება

6205.1

6069.2

6942.8

7052

ჩამდინარე წყლების მართვა

2830.7

4104.3

4169.1

706

საბინაო-კომუნალური მეურნეობა

77833.0

18657.5

17753.6

7061

ბინათმშენებლობა

 

 

2500.0

7062

კომუნალური მეურნეობის განვითარება

51489.6

8878.5

6977.7

7063

წყალმომარაგება

22653.1

4976.9

4553.5

7064

გარე განათება

3690.3

4121.3

3068.0

7066

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში

 

680.8

654.4

707

ჯანმრთელობის დაცვა

692.0

1945.8

1603.8

7071

სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები

129.0

183.6

244.9

70711

ფარმაცევტული პროდუქცია

129.0

183.6

244.9

7072

ამბულატორიული მომსახურება

152.6

162.8

97.2

70722

სპეციალიზირებული ამბულატორიული მომსახურება

152.6

162.8

97.2

7073

საავადმყოფოების მომსახურება

81.5

100.8

287.5

70732

სპეციალიზირებული საავადმყოფოების მომსახურება

81.5

61.6

227.6

70734

სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება

 

39.2

59.9

7074

საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება

120.3

1030.7

828.3

7076

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში

208.5

467.9

145.9

708

დასვენება, კულტურა და რელიგია

23354.0

17860.5

13416.2

7081

მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში

18641.4

12650.8

8357.4

7082

მომსახურება კულტურის სფეროში

4352.8

4848.9

4688.8

7084

რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა

359.8

360.8

370.0

709

განათლება

6771.3

8109.6

12732.2

7091

სკოლამდელი აღზრდა

6771.3

8109.6

12732.2

710

სოციალური დაცვა

7912.8

4956.1

4238.0

7101

ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22.7

27.8

25.4

71012

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა

22.7

27.8

25.4

7102

ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა

504.5

545.2

629.7

7104

ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1135.5

1367.5

1091.3

7107

სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას

6202.2

3015.6

2491.6

7109

სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში

47.9

 

 

 

მუხლი 9
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის მთლიანი   სალდო -2370.4 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 10
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების ცვლილება -10032.2 ლარის ოდენობით:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ფინანსური აქტივების კლება 10032.2 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

32

ფინანსური აქტივების ცვლილება

-19,133.9

-9,284.6

-10,032.2

 

კლება

19,133.9

9,284.6

10,032.2

321

საშინაო

19,133.9

9,284.6

10,032.2

3212

ვალუტა და დეპოზიტები

19,133.9

9,284.6

10,032.2

 

მუხლი 11
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -7661.8 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის ვალდებულებების კლება 7661.8 ათასი ლარის ოდენობით:

(ათას ლარებში)

კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

33

ვალდებულებების ცვლილება

-1518.3

-1602.3

-7661.8

 

კლება

1518.3

1602.3

7661.8

331

საშინაო

1518.3

1602.3

7661.8

3314

სესხები

1518.3

1602.3

7661.8

 


თავი II
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები

მუხლი 12. თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები შემდეგი რედაქციით:

1

პრიორიტეტი: ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 00)

ქალაქის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება. აღნიშნული მიმართულება ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. პრიორიტეტის ფარგლებში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, კომუნალური და ურბანული ინფრასტრუქტურის განვითარება, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა. მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის  მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პარალელურად პრიორიტეტის შესაბამისად დაგეგმილი პროგრამების ფარგლებში განხორციელდება არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა და დაფინანსდება მის ექსპლოატაციასთან დაკავშირებული ხარჯები

1.1

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 01)

ქალაქის პერსპექტიული განვითარებისათვის მნიშვნელოვანია მიმართულების მუდმივი სრულყოფა ქუჩების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლოატაციის სფეროში. ნორმალური ქუჩა და გზა ხელს უწყობს საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარებას. საავტომობილო ტრანსპორტის განვითარება კი განსაზღვრავს ეკონომიკის განვითარების ტემპებს და დონეს. ტრანსპორტის ფუნქციონირება შესაძლებელია მხოლოდ გზებისა და ქუჩების განვითარებული ქსელის არსებობის პირობებში, რომელსაც გააჩნია ყველა თვისება უსაფრთხო მოძრაობისათვის. ნორმალური ქუჩა და გზა დადებითად მოქმედებს ეკონომიკისა და სოციალური დონის განვითარებაზე. ამავე დროს, ქ. ბათუმს გააჩნია ხელსაყრელი ადგილმდებარეობა ტრანზიტული მიმოსვლის თვალსაზრისით. რეგიონთაშორისი და სახელმწიფოთაშორისი სატრანსპორტო კორიდორის შექმნას განსაკუთრებული ეკონომიკური მნიშვნელობა აქვს არა მარტო ქალაქისათვის, არამედ მთელი რეგანისათვის. ქალაქის მოვლილი ქუჩები, გზები და ტროტუარები ასევე მნიშვნელოვანია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ.

აქტუალურია ასევე ქალაქში მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის შემდგომი განვითარება, რაც გულისხმობს მუნიციპალური ავტობუსების სისტემის გაუმჯობესებას.

1.1.1

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 01 01)

ასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

არაასფალტირებული ქუჩების მიმდინარე სარემონტო სამუშაოები;

აღმაშენებლის ქუჩის რეაბილიტაცია;

ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქცია (ვაჟა-ფშაველას ქუჩიდან გოგოლის ქუჩამდე);

მ. აბაშიძის (კ. გამსახურდიას ქუჩიდან ზ. გამსახურდიას ქუჩამდე) ქუჩის სავალი ნაწილის გაფართოება;

ზ. გამსახურდიას ქუჩის სავალი ნაწილის გაფართოება;

ქუთაისის ქუჩის სავალი ნაწილის გაფართოება;

აეროპორტის გზატკეცილის №55-ის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;

კობალაძის ქუჩის კეთილმოწყობა;

კ. აფხაზის ქუჩის მონაკვეთის მოასფალტება;

ჰ. აბაშიძის ქუჩის მონაკვეთის (ჭავჭავაძის ქუჩიდან პუშკინის ქუჩამდე) კეთილმოწყობა;

შარაშიძის ქუჩის მონაკვეთის კეთილმოწყობა;

ქალაქის შემოერთებულ ტერიტორიებზე გზების მოწყობა.

1.1.2

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვა და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი     03 01 02)

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა და ექსპლოატაცია;

სატრანსპორტო-საგზაო რეგულირების თანამდეროვე საშუალებების დანერგვა;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

1.1.3

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება (პროგრამული კოდი  03 01 03)

მუნიციპალურ ტრანსპორტის ტარიფების სუბსიდირების მიზნით შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტის“ საოპერაციო დეფიციტის დაფარვა;

1.2

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება (პროგრამული კოდი 03 02)

ქალაქის კომუნალური მეურნეობა წარმოადგენს რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ სისტემას, რომელიც  მოსახლეობის ცხოვრებისეული პირობებს ქმნის, უზრუნველყოფს საქმიანობის განხორციელებას, ასევე მეურნეობის სხვადასხვა დარგებში მომუშავე საწარმოებისა და ორგანიზაციების შეუფერხებელ, გამართულ ფუნქციონირებას.

ქალაქის დინამიური ცხოვრების რიტმიდან გამომდინარე, კომუნალური სფეროს და მართვის სისტემებში ცვლილებებისა და ნოვაციების გარეშე შეუძლებელია მისი ეფექტური ფუნქციონირება.

ქალაქის განაშენიანების ახალი პროექტებიდან გამომდინარე უახლოეს მომდევნო წლებშიც კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება კვლავაც პრიორიტეტად რჩება. 2007 წლიდან მიმდინარეობს „ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტი“ რომლიც გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკის (KfW) შეღავათიანი სესხით და ქ. ბათუმის ბიუჯეტის თანადაფინანსებით ხორციელდება. პროექტი ქალაქის წყალმომარაგების, საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემის სრულ რეაბილიტაციას.

მიწისქვეშა კომუნალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პარალელურად პრიორიტეტულია ასევე ქალაქში არსებული ავარიული სახლების რეაბილიტაცია და საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა.

1.2.1

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 01)

სანიაღვრე ქსელების მიმდინარე მოვლა-ექსპლუატაცია;

ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია;

შ. ხიმშიაშვილის ქ. №68, 70, 72, 74, 76 საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე ტერიტორიაზე დატბორვის აღმოფხვრის მიზნით გასატარებელი სამუშაოები (სანიაღვრე არხისა და გზის რეკონსტრუქცია);

აეროპორტის დასახლებაში შ. ხიმშიაშვილის ქუჩისა და აეროპორტის გზატკეცილის დამაკავშირებელი ახალი ქუჩის მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა;

მესხეთის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;

მარეთის ქუჩის სანიაღვრე სისტემის მოწყობა;

ჟილინის არხის კაპიტალური რეკონსტრუქცია.

1.2.2

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 03 02 03)

ახალი საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა (ხახულის I შესახვევში საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა)

1.2.3

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება (პროგრამული კოდი 03 02 04)

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების საძიებო-კვლევითი სამუშაოები და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა;

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ღირებულების ნაწილის და დამატებული ღირებულების გადასახადის თანადაფინანსება;

მოსახლეობის ინდივიდუალური გამრიცხველიანება, წყალმზომების დაყენება.

ქალაქის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის მიწოდებისა და საკანალიზაციო სისტემის მომსახურების ტარიფების შენარჩუნების მიზნით  შპს „ბათუმის წყალის“ სუბსიდირება

1.2.4

ქალაქის დასუფთავება (პროგრამული კოდი 03 02 05)

ქალაქის ტერიტორიის დაგვა-დასუფთავება;

ნარჩენების გატანა;

დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირება.

1.2.5

სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 02 06)

ქალაქის ტერიტორიის დეზინსექცია-დერატიზაცია.

1.2.6

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია (პროგრამული კოდი 03 02 07)

განათების წერტების მოვლა-ექსპლოატაცია;

ელექტროენერგიის საფასურის დაფარვა;

ქალაქის ქუჩების განათების კაპიტალური სამუშაოები.

1.2.7

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი      03 02 08)

სახლების სახურავების შეკეთება-მოწყობა;

სახლების წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის შეცვლა;

სახლების სადარბაზოების კეთილმოწყობა;

ლიფტების შეკეთება;

სახლების ეზოებისა და სკვერების კეთილმოწყობა;

მრავალსართულიანი სახლების ეზოების კომუნალური სისტემის მოწესრიგება;

ქალაქის ურბანული ინფრასტრუქტურის მოვლა-შენახვა;

ქალაქში არსებული ავარიული და სტიქიის შედეგად დაზიანებული სახლების შეკეთება-რეაბილიტაცია;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება;

კონკურსი "ჩვენი სახლი - ამხანაგობაა";

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების პროგრამის მართვა.

1.2.8

იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს (პროგრამული კოდი      03 02 09)

საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა - 7350 კვ.მ საცხოვრებელი ფართი

1.3

ქალაქის კეთილმოწყობა (პროგრამული კოდი 03 03)

ქ. ბათუმის სოციალურ-ეკონომიკური და ურბანული განვითარების პერსპექტივები, ასევე გეოგრაფიული გარემო ხელს უწყობს ბათუმს, რათა იგი გადაიქცეს შავიზღვისპირეთის ერთ-ერთ ტურისტულ ცენტრად, მაგრამ ბუნებრივი რესურსების გარდა აუცილებელია ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მიზანმიმართული პოლიტიკა, რაც საშუალებას მოგვცემს მოვიზიდოთ უფრო მეტი ტურისტი და დამსვენებელი არა მარტო ტურისტული სეზონის, არამედ მთელი წლის განმავლობაში.

ინფრასტრუქტურის განვითარებით და კეთილმოწყობის პროექტების რეალიზებით შესაძლებელია ქალაქის ეკონომიკური განვითარების ტემპების დაჩქარება და უახლოეს მომავალში მაქსიმალური ეფექტის მიღება როგორც მოსახლეობის დასაქმების, ასევე შემოსავლების გაზრდის მხრივ.

1.3.1

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა (პროგრამული კოდი 03 03 01)

ქალაქში სამომავლოდ განსახორციელებელი პროექტებისათვის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

ქალაქში ავარიული სახლების გამაგრების საექსპერტო დასკვნებისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება;

მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე ტექნიკური ზედამხედველობის გაწევა.

1.3.2

ქალაქის დაგეგმარება (პროგრამული კოდი 03 03 02)

 

ქალაქის ქონების (მ.შ. მიწის) პასპორტიზაცია;

უსახური და უკანონო შენობა-ნაგებობების დემონტაჟი.

1.3.3

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 03 03 03)

ქ. ბათუმის საკრებულოს 2009 წლის 27 ნოემბრის №92 განკარგულების  შესაბამისად, ქონების მესაკუთრეებზე კომპენსაციების გაცემა

ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისა და კეთილმოწყობითი (მათ შორის ბაგრატიონისა და ერისთავის ქუჩების რეკონსტრუქციის)  სამუშაოების განხორციელების მიზნით ან/და ქალაქის ტერიტორიებზე ექსპროპრიაციის განხორციელებისათვის ქონების მესაკუთრეებზე კომპენსაციების გაცემა;

ქ. ბათუმის მერიის მიერ შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნაკისრი სხვა ტიპის კომპენსაციების გაცემა.

1.3.4

ქალაქის გაფორმება (პროგრამული კოდი 03 03 05)

საშობაო-საახალწლო დღესასწაულისათვის ქალაქის გაფორმება;

წლის განმავლობაში ქალაქის გაფორმების ღონისძიებები;

ფეიერვერკების შეძენა-გასროლა.

1.3.5

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 03 03 07)

ქალაქის გამწვანების მიმდინარე ღონისძიებების განხორციელება;

ყვავილებისა და ხე-მცენარეების შეძენა;

შადრევნების  მოვლა პატრონობა.

ქალაქის გამწვანების სამუშაოებისათვის აუცილებელი სპეც-ტექნიკის შეძენა.

1.3.6

ბათუმის განვითარების ფონდი (პროგრამული კოდი 03 03 08)

 

ბათუმის განვითარების პროექტების შემუშავება-მომზადება და მათ განხორციელებაში და რეალიზებაში  მონაწილეობის მიღება.

1.3.7

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 03 03 09)

სასაფლაოების მიმდინარე მოვლა-პატრონობა;

სასაფლაოების ინფრასტრუქტურის მოწესრიგების ღონისძიებები;

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა.

1.3.8

ტურისტული ობიექტების მართვა (პროგრამული კოდი 03 03 11)

ტურისტული ობიექტების ეფექტური მართვის მიზნით, შპს - „ქ. ბათუმის ტურისტული ობიექტების მართვის სააგენტოს“ სუბსიდირება.

 

 

2

პრიორიტეტი: განათლება (პროგრამული კოდი 04 00)

განათლებაზე ზრუნვა იწყება ადრეული, სკოლამდელი ასაკიდან. „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, თვითმმართველი ერთეულის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებებს განეკუთვნება სკოლამდელი განათლების დაფინანსება. ბავშვის ადრეული განვითარება ის საძირკველია, რომელზეც შემდეგ საზოგადოებისათვის სრულფასოვანი, ჯანსაღი პიროვნება შენდება. ამიტომ ძალზე მნიშვნელოვანია ბავშვის ადრეულ განვითარებასა და აღზრდაზე ზრუნვა, მისთვის განვითარების მასტიმულირებელი გარემოს შექმნა, სწორედ ამიტომ, საბავშვო ბაღში აღზრდასა და სწავლებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება.

2.1

სკოლამდელი განათლება (პროგრამული კოდი 04 01)

საბავშვო ბაღი წარმოადგენს დაწესებულებას სკოლამდელი ასაკის ბავშვების საზოგადოებრივი აღზრდისათვის. საბავშვო ბაღი, როგორც დაწესებულების ტიპი, ბევრ ქვეყანაში არსებობს და წარმოადგენს, ჩვეულებრივ, პირველ რგოლს განათლების სისტემაში. პროგრამის ფარგლებში საბავშვო ბაღების 6400-ზე მეტი აღსაზრდელისთვის შექმნილი იქნება ყველა პირობა გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისათვის ასაკობრივი თავისებურებების გათვალისწინებით. ბავშვთა ბაღებში ნორმალური პირობების უზრუნველყოფა პატარებისთვის მათი გონებრივი და ზნეობრივი განვითარების მიზნით; ბავშვების ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და სწორი ფიზიკური განვითარება. განხორციელდება საბავშვო ბაღების ნორმალური ფუნქციონირებისათვის საჭირო მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება და აუცილებლობის შემთხვევაში შესაბამისი სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება.

2.1.1

საბავშვო ბაღების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 04 01 01)

საბავშვო ბაღებში სააღმზრდელო პროცესის ორგანიზება;

საბავშვო ბაღებში აღსაზრდელთა კვებით უზრუნველყოფა;

საბავშვო ბაღების თანამშრომელთა თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლება (გადამზადება);

საბავშვო ბაღების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

2.1.2

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 04 01 02)

ნონეშვილის ქუჩა №60-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის საბავშვო ბაღის შენობად გადაკეთება და მასზე სართულის დაშენება;

ჯავახიშვილის ქ.82-ში მდებარე №21 საბავშვო ბაღის შენობების რეკონსტრუქცია;

მაზნიაშვილის ქ. №8ა-ში მდებარე №5 საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია და მასზე სართულის დაშენება;

ინასარიძის ქ. №14-ში მდებარე №8 5 საბავშვო ბაღის შენობის რეკონსტრუქცია და მასზე სართულის დაშენება.

 

 

3

პრიორიტეტი: კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი (პროგრამული კოდი 05 00)

ქ. ბათუმში ინფრასტრუქტურული პროექტებისა და ეკონომიკური განვითარების პარალელულად აუცილებელია კულტურული ტრადიციების ხელშეწყობა და კულტურული ფასეულობების დახვეწა. მრავალი სოციალური-ეკონომიური ცვლილების კვალდაკვალ, რამაც მსოფლიო ჩვენით დააინტერესა, მნიშვნელოვანია  უნიკალური კულტურული პოტენციალის წარმოჩენა და პოპულარიზაცია. ამ მხრივ მიმართული კულტურის პროგრამის ღონისძიებები ხელს შეუწყობს ბათუმის საერთაშორისო-საფესტივალო ქალაქად დამკვიდრებას, ქალაქის კულტურული ცხოვრების გამრავალფეროვნებას,  შემოქმედებითი ცხოვრების გააქტიურებას, აქ მოღვაწე და მოწვეულ ხელოვანთა წარმოჩენასა და მათი შემოქმედების პოპულარიზაციას, ნოვატორული იდეების წარმოჩენასა და წახალისებას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგის პოპულარიზაციას.

ასევე მნიშვნელოვანია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, ქ. ბათუმის ბიუჯეტიდან გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული და სპორტული ღონისძიების დაფინანსება, კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, წარმატებული სპორტსმენებისა და კულტურის სფეროში მოღვაწე პირების წახალისება და მათთვის შესაბამისი პირობების შექმნა, რათა ნიჭიერმა ბავშვებმა და ახალგაზრდებმა შეძლონ მათი შესაძლებლობების გამოვლენა.

ასევე მნიშვნელოვანია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება რათა ქალაქმა შეძლოს საერთაშორისო სპორტული და კულტურული ღონისძიებების და აქტივობების მაღალ დონეზე ორგანიზება და ჩატარება.

3.1

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01)

სპორტული ცხოვრების პროპაგანდა, მოსახლეობის ჯანსაღი ცხოვრების წესში მეტად მნიშვნელოვანია, რადგან ერის ჯანმრთელობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ქვეყნის მომავლისა. დაგეგმილია სხვადასხვა სპორტული სახეობების განვითარება-პოპულარიზაცია და საკლუბო გუნდების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ჰქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება. ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა ქალაქში არსებული სპორტული ინფრასტრუქტურის აღდგენა და რეაბილიტაცია.

3.1.1

სპორტული ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 01 01)

ბათუმის ადმინისტრაციებში შემავალ უბნებს შორის სპორტული თამაშები;

საერთაშორისო ტურნირი საპლაჟო ფეხბურთში ბათუმის თასზე;

რუსუდან სიხარულიძის  სახელობის საერთაშორისო ტურნირი ტანვარჯიში;

სპორტული თამაშები სკოლებს შორის;

საერთაშორისო ტურნირი ტაეკვანდოში;

საერთაშორისო ტურნირი ბერძნულ-რომაულ ჭიდაობაში მუხრან ვახტანგაძის თასზე;

საერთაშორისო ტურნირი ვ. ალთაბაევის თასზე კალათბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი წყალბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი ქვიშის ფრენბურთში;

საერთაშორისო ტურნირი სპორტულ ცეკვებში;

ტურნირი ჩოგბურთში ქ. ბათუმის მერიის თასზე;

ახალგაზრდა სპორტსმენთა მხარდაჭერა;

დამეგობრებულ ქალაქ იალოვას ახალგაზრდულ-საფეხბურთო გუნდთან საფეხბურთო მატჩების ორგანიზება;

რუსულ ბილიარდში მსოფლიო თასის I ეტაპის ორგანიზება;

სხვადასხვა სპორტული ღონისძიებები.

3.1.2

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 01 02)

საფეხბურთო კლუბ "დინამო ბათუმი"-ს სუბსიდირება;

სარაგბო კლუბ "ბათუმი"-ს სუბსიდირება;

ფრენბურთის კლუბ "ბათუმი"-ს სუბსიდირება;

ხელბურთის კლუბი "ბათუმი"-ს სუბსიდირება;

წყალბურთის კლუბ "ბათუმი"-ს სუბსიდირება;

ბათუმის საცხენოსნოსო კლუბის სუბსიდირება;

კლუბ „ბათუმის ავტოდრომი“-ს სუბსიდირება;

"საჭადრაკო კლუბი ნონა"-ს სუბსიდირება.

3.1.3

სპორტის ზამთრის სახეობის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 01 03)

ფიგურული სრიალის სპორტის სახეობის განვითარება;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება (უნიფორმებისა და ციგურების შეძენა);

3.1.4

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 05 01 04)

სპორტული მოედნების მშენებლობა;

ანგისის დასახლებაში სპორტული ბაზის მშენებლობა.

3.2

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02)

პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს ადგილობრივი ხელოვანი საზოგადოების განვითარებას, მათი შესაძლებლობების ზრდას და კავშირების გაღრმავებას მსოფლიოს თანამედროვე სახელოვნებო ინსტიტუტებთან. მნიშვნელოვანია ქალაქის კულტურული ცხოვრების გაჯანსაღება, გამრავალფეროვნება და  განვითარება რაც თავის მხრივ ხელს შეუწყობს ბათუმის როგორც კულტურის მნიშვნელოვანი კერის ცნობადობისა და ტურისტული პოტენციალის ზრდას. ამ მხრივ პროგრამა მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს ბათუმის, როგორც ფესტივალების ქალაქის განვითარებას, რაც გამოიხატება ჩვენი ქალაქისათვის ტრადიციული და ახალი ფესტივალების ჩატარებით. ამ მიზანს ემსახურება ასევე ქალაქში არსებული კულტურული დაწესებულებების მხარდაჭერა და მათი განვითარებისათვის ხელშეწყობა.

უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა კულტურული ფასეულობების დახვეწა. შემოქმედებითი კონკურსები, სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობები და დამხმარე ტურისტული ინფრასტრუქტურის შექმნა ამ გამოწვევის დაძლევის საშუალებაა. აღნიშნული პროგრამა ასევე მიზნად ისახავს იმ ადამიანების და ჯგუფების ხელშეწყობას, რომლებიც მოღვაწეობენ კულტურის სხვადასხვა დარგში.

3.2.1

კონკურსებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 05 02 01)

კონკური - სელიმ ხიმშიაშვილის ქანდაკების ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შესაქმნელად;

კონკურსი - ტბელ აბუსერისძის ქანდაკების ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შესაქმნელად;

კონკურსი - 1921 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლ გმირთა (გ. მაზნიაშვილი და გრ. ლორთქიფანიძე) უკვდავყოფის მემორიალის   ესკიზისა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის  შესაქმნელად;

ცნობილ ბათუმელთა საიუბილეო თარიღებისადმი და საპატიო ბათუმელებისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ორგანიზება;

ლიტერატურული საღამოების ორგანიზება;

ბათუმელ ხელოვანთა ხელშეწყობა;

წიგნების გამოცემის ხელშეწყობა;

დიასპორების ხელშეწყობის ღონისძიებები;

თვითმმართველობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება;

სხვადასხვა ღონისძიებები.

3.2.2

ბათუმი არტი - ფესტივალების ქალაქი (პროგრამული კოდი 05 02 02)

ბლუზის საერთაშორისო  ფესტივალის ორგანიზება;

ექსპერიმენტალური მუსიკის ფესტივალის ორგანიზება;

ქალაქური მუსიკის ფესტივალის ორგანიზება;

კლასიკური მუსიკის VI საერთაშორისო ფესტივალის - „ღამის სერენადები“ ორგანიზება;

ბათუმის საავტორო ფილმების IX  საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება;

ფოლკლორული და სასულიერო მუსიკის IX საერთაშორისო ფესტივალის ორგანიზება.

3.2.3

ქალაქის  ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 03)

პროექტის -„ბათუმი კრეატიული ქალაქი“ ორგანიზება;

პორტალის  „ეს ბათუმი“/„ბათუმის ენციკლოპედია“ შექმნა;

ბათუმი - სარეკლამო სასაჩუქრე ალბომი და მოწვევის წერილები;

ინფო-ტური ჟურნალისტებისთვის;

სამეცნიერო კონფერენცია „ინკლუზიური ტურიზმი და უნივერსალური დიზაინი“;

კონკურსი, „ბათუმი ოცნების ქალაქი“;

სტრიტ-არტის ფესტივალის ორგანიზება;

სხვადასხვა ღონისძიებები.

3.2.4

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 04)

კულტურულ-შემოქმედებითი ხასიათის პროექტების დაგეგმვა, ორგანიზება და განხორციელება;

საერთაშორისო და საქართველოს მასშტაბით კულტურულ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება;

ქალაქისა და ქვეყნის ღირსშესანიშნავი თარიღების აღნიშვნა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება;

მუსიკალური ინსტრუმენტების შეძენა.

3.2.5

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 05)

საბიბლიოთეკო საქმიანობის ორგანიზება;

კულტურულ–საგანმანათლებლო და სამეცნიერო–ინფორმაციული  ღონისძიებების, საკლუბო შეხვედრების ორგანიზება;

ბეჭდური და ელექტრონული გამოცემების შეძენა.

3.2.6

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 02 06)

ბოტანიკური ბაღის მიმდინარე მოვლა პატრონობა;

ბოტანიკურ ბაღში ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება;

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის განახლება.

3.2.7

კულტურული ღონისძიებების საკონცერტო მომსახურებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 05 02 08)

თვითმმართველობის მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების  სცენით  და განათებით უზრუნველყოფა;

მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლება.

 

 

3.3

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 05 03)

პროგრამით გათვალისწინებული ღონისძიებები მიმართულია ქალაქ ბათუმის ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და მოსწავლეებისათვის. მის სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენს სოციალურად დაუცველი და დაუსაქმებელი ახალგაზრდები.  პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება საგანმანათლებლო, შემეცნებითი, სოციალური, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი და კულტურულ-შემოქმედებითი ღონისძიებები როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო მასშტაბის. ახალგაზრდობის საქმეთა მუნიციპალური პროგრამა ქმნის მექანიზმებს რათა ხელი შეეწყოს ბათუმში ახალგაზრდული სფეროს განვითარებას და ეფექტურ მართვას. ცალკეული ღონისძიებები იძლევა შესაძლებლობას ხელი შეეწყოს ახალგაზრდების ინტეგრაციას საზოგადოებაში და მათი სამოქალაქო შეგნების ზრდას.

3.3.1

ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები (პროგრამული კოდი 05 03 01)

ქ. ბათუმის მოსწავლეთათვის  მხიარულთა და საზრიანთა თამაშების ღია ჩემპიონატი;

საკვირაო სკოლა ბათუმელი ახალგაზრდებისათვის;                                                

ინტელექტუალური თამაშები რა? სად? როდის?;                                                       

შემეცნებითი ტურები სქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში;                     

ბათუმის ახალგაზრდული  თეატრალური  კვირეული;                                              

ახალგაზრდული ფოლკლორული დღეები;                                                   

სამთო ახალგაზრდული ბანაკი;                                                          

ბათუმის სტუდენტური ფესტივალი;                                                  

სტუდენტური დასაქმება;                                                         

სხვადასხვა ღონისძიებათა ხარჯები;                                                    .

 

 

4

პრიორიტეტი: მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 00)

ჯანმრთელობის დაცვა განიხილება, როგორც რთული საზოგადოებრივი დინამიკური ფუნქციონალური სისტემა, რომელსაც ადამიანთა საზოგადოება თავისი განვითარების ნებისმიერ ეტაპზე ქმნის და გამოიყენებს ღონისძიებათა დიდი კომპლექსის განხორციელებისათვის თითოეული ადამიანის და მთლიანად საზოგადოების ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვისა და მისი მუდმივი გაუმჯობესების მიზნით.

სოციალური დაცვა წარმოადგენს მოქალაქეთა კანონით განმტკიცებული ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური გარანტიების ერთობლიობას, რომელიც უზრუნველყოფს მნიშვნელოვანი სოციალური უფლებების დაცვას და ცხოვრების სოციალურად მიღებული დონის მიღწევას.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის მუნიციპალური პროგრამები მიმართულია, რათა უზრუნველყოს ქალაქის მოსახლეობის კეთილდღეობა, ზოგიერთი, განსაკუთრებით საშიში დაავადების ადრეული გამოვლენა, პრევენცია და მკურნალობა, მოსახლეობის ინფორმირება, სოციალურად დაუცველ ფენებზე, ქრონიკულად დაავადებულ პირებზე და ბავშვებზე ზრუნვა, ოპტიმალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამედიცინო სოციალური პირობების შექმნა მოსახლეობის ჯანმრთელობის გაუმჯობესებისა და განმტკიცებისათვის.

4.1

ჯანმრთელობის დაცვა (პროგრამული კოდი 06 01)

ჯანმრთელობის დაცვის უპირველესი ამოცანაა ადამიანის ჯანმრთელობისა და ავადმყოფობების შესწავლა, მათი გამოვლენა, სწორი დიაგნოსტიკა და დროული მკურნალობა, ინდივიდუალური და კომპლექსური პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნება. მოსახლეობის მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ქვეყნის სახელმწიფო პოლიტიკის უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ქალაქის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით გაგრძელდება დაავადებების პრევენციისა და მკურნალობის სხვადასხვა პროგრამები და ღონისძიებები.

4.1.1

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 01)

ბრონქული ასთმით დაავადების მქონე 19 წლამდე ასაკის პირებისათვის,  0-100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერებისათვის სპეციფიური მედიკამენტების მიწოდება;

ეპილეფსიით დაავადებულ 19 წლამდე ასაკის, 0-100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერებისათვის სპეციფიური მედიკამენტების მიწოდება;

მეორე ტიპის დიაბეტით დაავადებულ 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერთათვის მედიკამენტების მიწოდება;

პარკინსონით დაავადებული 0-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და ასაკით პენსიონერთათვის მედიკამენტების მიწოდება;

4.1.2

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და ოპერაციული მკურნალობა (პროგრამული კოდი 06 01 02)

ქ. ბათუმში მცხოვრები 30-60 წლამდე ასაკის პაციენტში საშვილოსნოს ყელის გამოკვლევა, კოლპოსკოპიური და ექოსკოპიური კვლევა;

ქ. ბათუმში მცხოვრები პაციენტის ონკო მარკერებით გამოკვლევა (საშვილოსნოს, საკვერცხეების, მკერდის, ფარისებრი ჯირკვლის სხვადასხვა პათოლოგიებით;

საშვილოსნოს ყელის დაზიანების ამოკვეთა ან დაშლა (ექსციზიური მკურნალობა) მორფოლოგიით, რადიოტალღური ან ლაზერული ქირურგია.

4.1.3

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობისა და ახალშობილთა სქრინინგი (პროგრამული კოდი 06 01 03)

დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის მკურნალობა; სამკურნალო მასაჟისა და ფიზიოთერაპიის 15 დღიანი კურსი, მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

ახალშობილისათვის გამოკვლევების ჩატარება.

4.1.4

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 04)

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირების ერგოთერაპია (შრომითი თერაპია); ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის დახმარება; სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებებში ჩართვა, ექსკურსიები, შეხვედრები სკოლის მოსწავლეებთან და სტუდენტებთან.

4.1.5

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება (პროგრამული კოდი 06 01 06)

0-დან 57 000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე პირების ზედა და ქვედა ყბის პროტეზირება, გვირგვინის დამზადება, რენტგენოგრაფია, პერიდონტიტის მკურნალობა.

4.1.6

ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 07)

ყოველთვიურად ჰემოდიალიზის პროცედურების ჩასატარებლად ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტებისათვის  სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციის გაცემა.

4.1.7

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 08)

ფენილკეტონურიით დაავადებული  პირებისათვის სამკურნალო საშუალებების შესყიდვის მიზნით ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.

4.1.8

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა (პროგრამული კოდი 06 01 09)

ქ. ბათუმის მოსახლეობის გადაუდებელი სასწრაფო დახმარების სერვისის გაუმჯობესების მიზნით შპს „ბათუმის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის“ სუბსიდირება;

4.1.9

მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 01 11)

ყოველთვიურად პროცედურების ჩასატარებლად მ. იაშვილის სახ. ბავშვთა საავადმყოფოს ონკო-ჰემატოლოგიურ დეპარტამენტში დაცვით თერაპიაზე მყოფი ქ. ბათუმში რეგისტრირებული მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა.

4.1.10

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია (პროგრამული კოდი 06 01 12)

ცერებრალური დამბლით დაავადებული და ფსიქიკური პრობლემების მქონე 25 წლამდე ასაკის  შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მთისა და ზღვის კურორტებზე ტრანსპორტირება, 15 დღის განმავლობაში კეთილმოწყობილი საცხოვრებლით უზრუნველყოფა, სამჯერადი კვება, სამკურნალო მასაჟი, სამკურნალო ფიზკულტურა და პროცედურები;

4.1.11

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა C ჰეპატიტის დიაგნოსტირება და სქრინინგი (პროგრამული კოდი 06 01 13)

ბენეფიციარებისათვის ღვიძლის ფუნქციური კვლევების (ალტ, ასტ) ჩატარება;

ბენეფიციარებს რომელთაც აღმოაჩნდათ ღვიძლის ფუნქციური კვლევების მაღალი მაჩვენებელი ჩაუტარდებათ ანტისხეულების განსაზღვრა;

პირებს რომელთაც აღმოაჩნდათ ანტი-HCV დადებითი, ჩაუტარდებათ დიაგნოსტიკური კვლევა, პოლიმერაზული ჯაჭვული რეაქციის PCR-ს განსაზღვრის მიზნით;

პირებს რომლებსაც აქვთ PCR დადებითი ჩაუტარდებათ დიაგნოსტიკური კვლევა გენოტიპის განსასაზღვრავად.

 

4.1.12

სოციალურად დაუცველ მოხუცებულთა დახმარება და შინმოვლა (06 01 14)

მონაცემთა ბაზის შექმნა;

პაციენტთათვის სამედიცინო და სოციალური სერვისების მიწოდება სახლის პირობებში (ექიმის, ექთნის, ფსიქოლოგის, რეაბილიტოლოგი) მიერ კვირაში ორჯერ, აუცილებელი მედიკამენტებით და ჰიგიენური საშუალებებით უზრუნველყოფა;

4.2

სოციალური უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02)

პროგრამა ითვალისწინებს ქალაქის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალიწინებული უფლებამოსილების ფარგლებში მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და სხვა შეღავათებით უზრუნველყოფას, დემოგრაფიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.

4.2.1

სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 01)

0-57000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე 2200 ბენეფიციარის ცხელი საკვებით ყოველდღიურად უზრუნველყოფა;

მუნიციპალურ სასადილოების სენსორული კონტროლის აპარატით აღჭურვა.

4.2.2

I ჯგუფის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 02)

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის დაფარვა;

ფიქსირებული ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის დაფარვა.

4.2.3

 ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი    06 02 04)

მემორიალის შემკობა, სადღესასწაულო დღეების ორგანიზება და  ერთჯერადი მატერიალური დახმარების გაცემა;

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის დაფარვა;

ფიქსირებული ტელეფონის სააბონენტო გადასახადის დაფარვა;

თხევადი აირის ტალონით დახმარება.

4.2.4

უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა მოვლა-პატრონობა (პროგრამული კოდი 06 02 05)

მზრუნველობას მოკლებულ მოხუცთა ყოველდღიური მოვლა-პატრონობა; სამედიცინო მომსახურების გაწევა და კვებით უზრუნველყოფა

4.2.5

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 06)

0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებისთვის:

წყლისა და კანალიზაციის საფასურის დაფარვა;

დასუფთავებისათვის მოსაკრებლის დაფარვა;

სპორტულ და სახელოვნებო დაწესებულებებში სწავლების საფასურის გადახდა.

0-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრის გარდაცვალების შემთხვევაში დახმარების გაცემა;

უმწეო ხანდაზმულთა ცენტრის კომუნალური ხარჯები დაფინანსება;

გაზეთის გამოცემა.

4.2.6

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე (პროგრამული კოდი 06 02 07)

მე-3 ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 550 ლარის ოდენობით;

მე-4 ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 750 ლარის ოდენობით;

მე-5 და მომდევნო ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით მატერიალური დახმარება 950 ლარის ოდენობით;

4.2.7

მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 08)

5 და 5-ზე მეტი მრავალშვილიანი ოჯახისათვის  მატერიალური დახმარების გაწევა დედის დღესთან (1000 ლარი) და სექტემბრის თვეში სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით (1000 ლარი).

უდედმამო ბავშვებზე  მატერიალური დახმარების გაწევა ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან (500 ლარი) და სექტემბრის თვეში სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით (500 ლარი).

4.2.8

პროფესიული სწავლება (პროგრამული კოდი 06 02 09)

0-დან 100000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახის წევრებისათვის და შეზღუდული შესაძლებლობის მოქონე პირებისათვის პროფესიული სწავლების კურსის ორგანიზება;

4.2.9

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 10)

მასწავლებლების, მოსწავლეების, სტუდენტების, 0-70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარების, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, პენსიონერების M3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით მგზავრობის ღირებულების 10 თეთრით კომპენსაცია;

ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, ბათუმის ხანდაზმულთა სოციალური ცენტრის ბენეფიციართა M3 კლასის საქალაქო სამგზავრო ავტობუსით უფასო მგზავრობის უზრუნველყოფა.

4.2.10

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა (პროგრამული კოდი 06 02 11)

0-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახების, ვეტერანებისა და მათთან გათანაბრებული პირების, I ჯგუფის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების გაზიფიკაციის (ბუნებრივი აირის გაყვანილობისა და მრიცხველის სამონტაჟო სამუშაოების ღირებულების  90% თანადაფინანსება ერთი წერტილის გათვალისწინებით) საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა

4.2.11

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე (პროგრამული კოდი 06 02 17)

0-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე  მატერიალური დახმარების გაცემა პირველი ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით 300 ლარის ოდენობით.

0-დან 70000-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ოჯახებზე  მატერიალური დახმარების გაცემა მეორე  ახალშობილის შეძენასთან დაკავშირებით 400 ლარის ოდენობით.

 

 

5

პრიორიტეტი: თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება (პროგრამული კოდი 02 00)

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ხარისხის ამაღლების ხელშეწყობის მიზნით ხორციელდება მოქალაქეთა (წვევამდელთა, რეზერვისტთა) სამხედრო აღრიცხვა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სამხედრო-სააღრიცხვო და გამწვევი კომისიების ფუნქციონირებისა და სამხედრო შეკრებათა ჩატარების და მობილიზაციის ღონისძიებები, რომელიც „სამხედრო ვალდებულებებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი თვითმმართველი ერთეულის დელეგირებულ უფლებამოსილებას განეკუთვნება

 

 

5.1

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა (პროგრამული კოდი 02 01)

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ წვევამდელთა აღრიცხვა და გაწვევის პუნქტებამდე ტრანსპორტირება თანმდევი მომსახურებით;

ქ. ბათუმში რეგისტრირებულ რეზერვისტთა ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მათი შეკრების ადგილამდე.

 


თავი III
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის  ასიგნებები

მუხლი 13
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის  ასიგნებები
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის  ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით 99699.5 ათასი ლარის ოდენობით თანდართული რედაქციით:

(ათას ლარებში)

პროგრამული
კოდი

დასახელება

2012 წლის ფაქტი

2013 წლის გეგმა

2014 წლის გეგმა

სულ

მათ შორის

სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები

საკუთარი შემოსავლები

სულ  ასიგნებები

184238.7

102977.8

99699.5

 

99699.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

476.0

523.0

523.0

 

523.0

 

ხარჯები

75449.2

62887.8

64757.0

 

64757.0

 

შრომის ანაზღაურება

7322.7

8201.2

8470.0

 

8470.0

 

საქონელი და მომსახურება

17852.2

16496.3

16799.4

 

16799.4

 

პროცენტი

2202.4

2601.9

3260.3

 

3260.3

 

სუბსიდიები

16444.0

22705.1

25681.9

 

25681.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4477.8

4826.5

5133.4

 

5133.4

 

სხვა ხარჯები

27150.2

8056.8

5412.0

 

5412.0

 

არაფინანსური აქტივები

107271.2

38487.7

27280.7

 

27280.7

 

ვალდებულებები

1518.3

1602.3

7661.8

 

7661.8

01 00

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება

15697.4

15917.3

22314.6

 

22314.6

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

476.0

523.0

523.0

 

523.0

 

ხარჯები

12343.6

13691.6

14146.6

 

14146.6

 

შრომის ანაზღაურება

7322.7

8201.2

8470.0

 

8470.0

 

საქონელი და მომსახურება

2256.4

2478.3

2067.3

 

2067.3

 

პროცენტი

2202.4

2601.9

3260.3

 

3260.3

 

სოციალური უზრუნველყოფა

31.2

30.0

37.0

 

37.0

 

სხვა ხარჯები

531.0

380.2

312.0

 

312.0

 

არაფინანსური აქტივები

1835.5

623.4

506.2

 

506.2

 

ვალდებულებები

1518.3

1602.3

7661.8

 

7661.8

01 01

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულო

1533.7

1745.4

1863.0

 

1863.0

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

41.0

55.0

55.0

 

55.0

 

ხარჯები

1482.2

1675.7

1741.8

 

1741.8

 

შრომის ანაზღაურება

1176.0

1234.0

1280.0

 

1280.0

 

საქონელი და მომსახურება

296.5

431.7

449.8

 

449.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

9.7

10.0

12.0

 

12.0

 

არაფინანსური აქტივები

51.6

69.7

121.2

 

121.2

01 02

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია

9754.1

9304.6

9279.5

 

9279.5

 

მომუშავეთა რიცხოვნობა

435.0

468.0

468.0

 

468.0

 

ხარჯები

7970.2

8750.9

8894.5

 

8894.5

 

შრომის ანაზღაურება

6146.7

6967.2

7190.0

 

7190.0

 

საქონელი და მომსახურება

1777.9

1723.7

1617.5

 

1617.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.5

20.0

25.0

 

25.0

 

სხვა ხარჯები

24.1

40.0

62.0

 

62.0

 

არაფინანსური აქტივები

1783.9

553.7

385.0

 

385.0

01 03

სასესხო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა

4049.7

4204.2

10922.1

 

10922.1

 

ხარჯები

2645.3

2601.9

3260.3

 

3260.3

 

პროცენტი

2202.4

2601.9

3260.3

 

3260.3

 

სხვა ხარჯები

442.9

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

1404.4

1602.3

7661.8

 

7661.8

01 03 01

მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების მომსახურება

801.6

801.7

801.7

 

801.7

 

ხარჯები

344.8

274.0

192.1

 

192.1

 

პროცენტი

344.8

274.0

192.1

 

192.1

 

ვალდებულებები

456.9

527.7

609.6

 

609.6

01 03 02

გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან (KfW) მიღებული სესხების მომსახურება

2229.4

2255.3

9041.8

 

9041.8

 

ხარჯები

2229.4

2255.3

3041.8

 

3041.8

 

პროცენტი

1786.5

2255.3

3041.8

 

3041.8

 

სხვა ხარჯები

442.9

 

 

 

 

 

ვალდებულებები

 

 

6000.0

 

6000.0

01 03 03

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან (EBRD) მიღებული სესხის მომსახურება

1018.6

1147.2

1078.6

 

1078.6

 

ხარჯები

71.1

72.6

26.4

 

26.4

 

პროცენტი

71.1

72.6

26.4

 

26.4

 

ვალდებულებები

947.5

1074.6

1052.2

 

1052.2

01 04

კომუნალური გადასახადების ერთიანი ადმინისტრირება

182.0

322.9

 

 

 

 

ხარჯები

182.0

322.9

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

182.0

322.9

 

 

 

01 05

სარეზერვო ფონდი

 

250.0

250.0

 

250.0

 

ხარჯები

 

250.0

250.0

 

250.0

 

სხვა ხარჯები

 

250.0

250.0

 

250.0

01 06

წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი

153.5

90.2

 

 

 

 

ხარჯები

39.6

90.2

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

39.6

90.2

 

 

 

 

ვალდებულებები

113.9

 

 

 

 

01 07

საარჩევნო კომისიის შენობის სარემონტო სამუშაოები

24.4

 

 

 

 

 

ხარჯები

24.4

 

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

24.4

 

 

 

 

02 00

თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება

94.6

45.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

86.2

45.0

45.0

 

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

86.2

45.0

45.0

 

45.0

 

არაფინანსური აქტივები

8.4

 

 

 

 

02 01

ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა

38.8

45.0

45.0

 

45.0

 

ხარჯები

38.8

45.0

45.0

 

45.0

 

საქონელი და მომსახურება

38.8

45.0

45.0

 

45.0

02 02

საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა

55.9

 

 

 

 

 

ხარჯები

47.5

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

47.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

8.4

 

 

 

 

03 00

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

138708.1

58612.9

47132.1

 

47132.1

 

ხარჯები

46293.0

27941.4

26237.9

 

26237.9

 

საქონელი და მომსახურება

13702.5

12595.8

13335.1

 

13335.1

 

სუბსიდიები

6297.4

8204.2

7852.8

 

7852.8

 

სხვა ხარჯები

26293.1

7141.4

5050.0

 

5050.0

 

არაფინანსური აქტივები

92415.0

30671.5

20894.2

 

20894.2

03 01

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის განვითარება

42133.0

24436.8

15344.2

 

15344.2

 

ხარჯები

10846.8

6045.3

5249.1

 

5249.1

 

საქონელი და მომსახურება

3125.0

1665.3

1949.1

 

1949.1

 

სუბსიდიები

4227.8

4380.0

3300.0

 

3300.0

 

სხვა ხარჯები

3494.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

31286.2

18391.5

10095.1

 

10095.1

03 01 01

გზების, ქუჩებისა და ტროტუარების კეთილმოწყობა

32705.8

18028.8

11081.1

 

11081.1

 

ხარჯები

3125.0

1665.3

1949.1

 

1949.1

 

საქონელი და მომსახურება

3125.0

1665.3

1949.1

 

1949.1

 

არაფინანსური აქტივები

29580.9

16363.5

9132.0

 

9132.0

03 01 02

სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვა და ექსპლოატაცია

1955.2

1877.0

1263.1

 

1263.1

 

ხარჯები

249.8

350.0

300.0

 

300.0

 

სუბსიდიები

249.8

350.0

300.0

 

300.0

 

არაფინანსური აქტივები

1705.3

1527.0

963.1

 

963.1

03 01 03

მუნიციპალური სატრანსპორტო სისტემის განვითარება

7472.0

4030.0

3000.0

 

3000.0

 

ხარჯები

7472.0

4030.0

3000.0

 

3000.0

 

სუბსიდიები

3978.0

4030.0

3000.0

 

3000.0

 

სხვა ხარჯები

3494.0

 

 

 

 

03 01 04

ნაპირგამაგრებითი სამუშოები

 

501.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

501.0

 

 

 

03 02

კომუნალური ინფრასტრუქტურის განვითარება

42391.8

23927.7

24882.2

 

24882.2

 

ხარჯები

16761.5

16698.9

15711.4

 

15711.4

 

საქონელი და მომსახურება

9637.3

10235.0

10947.0

 

10947.0

 

სუბსიდიები

399.4

1812.3

1914.4

 

1914.4

 

სხვა ხარჯები

6724.7

4651.6

2850.0

 

2850.0

 

არაფინანსური აქტივები

25630.3

7228.8

9170.8

 

9170.8

03 02 01

სანიაღვრე არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

2770.0

3865.3

4075.3

 

4075.3

 

ხარჯები

726.7

783.9

870.8

 

870.8

 

საქონელი და მომსახურება

726.7

783.9

870.8

 

870.8

 

არაფინანსური აქტივები

2043.3

3081.4

3204.5

 

3204.5

03 02 02

წყლის სისტემების რეაბილიტაცია

216.8

1014.0

 

 

 

 

ხარჯები

 

750.0

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

 

750.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

216.8

264.0

 

 

 

03 02 03

კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაცია

60.7

239.0

93.8

 

93.8

 

ხარჯები

39.5

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

39.5

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

21.2

239.0

93.8

 

93.8

03 02 04

ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსება

22436.3

3962.9

4553.5

 

4553.5

 

ხარჯები

3.0

1302.0

1316.0

 

1316.0

 

სუბსიდიები

 

1232.0

1316.0

 

1316.0

 

სხვა ხარჯები

3.0

70.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

22433.3

2660.9

3237.5

 

3237.5

03 02 05

ქალაქის დასუფთავება

5883.3

6069.2

6942.8

 

6942.8

 

ხარჯები

5883.3

6069.2

6942.8

 

6942.8

 

საქონელი და მომსახურება

5883.3

6069.2

6942.8

 

6942.8

03 02 06

სანიტარული დაცვის უზრუნველყოფის ღონისძიებები

139.9

185.4

185.4

 

185.4

 

ხარჯები

139.9

185.4

185.4

 

185.4

 

საქონელი და მომსახურება

139.9

185.4

185.4

 

185.4

03 02 07

გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია

3690.3

4121.3

3068.0

 

3068.0

 

ხარჯები

2847.9

3196.5

2948.0

 

2948.0

 

საქონელი და მომსახურება

2847.9

3196.5

2948.0

 

2948.0

 

არაფინანსური აქტივები

842.4

924.8

120.0

 

120.0

03 02 08

ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარების ხელშეწყობა

7194.6

4470.6

3463.4

 

3463.4

 

ხარჯები

7121.2

4411.9

3448.4

 

3448.4

 

სუბსიდიები

399.4

580.3

598.4

 

598.4

 

სხვა ხარჯები

6721.8

3831.6

2850.0

 

2850.0

 

არაფინანსური აქტივები

73.4

58.7

15.0

 

15.0

03 02 09

იაფი სახლი - სტანდარტული საცხოვრისი თანაქალაქელებს

 

 

2500.0

 

2500.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

 

2500.0

 

2500.0

03 03

ქალაქის კეთილმოწყობა

54183.3

10248.4

6905.7

 

6905.7

 

ხარჯები

18684.8

5197.2

5277.4

 

5277.4

 

საქონელი და მომსახურება

940.3

695.5

439.0

 

439.0

 

სუბსიდიები

1670.2

2011.9

2638.4

 

2638.4

 

სხვა ხარჯები

16074.4

2489.8

2200.0

 

2200.0

 

არაფინანსური აქტივები

35498.5

5051.2

1628.3

 

1628.3

03 03 01

საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა და ტექნიკური ზედამხედველობა

828.8

628.9

1244.3

 

1244.3

 

არაფინანსური აქტივები

828.8

628.9

1244.3

 

1244.3

03 03 02

ქალაქის დაგეგმარება

273.8

116.5

70.0

 

70.0

 

ხარჯები

273.8

116.5

70.0

 

70.0

 

საქონელი და მომსახურება

273.8

116.5

70.0

 

70.0

03 03 03

საკომპენსაციო თანხებით მოქალაქეთა უზრუნველყოფა

7487.0

849.6

2200.0

 

2200.0

 

ხარჯები

7487.0

849.6

2200.0

 

2200.0

 

სხვა ხარჯები

7487.0

849.6

2200.0

 

2200.0

03 03 04

ბათუმის ისტორიული უბნებისა და ტურისტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია

32878.4

2812.9

 

 

 

 

ხარჯები

8587.4

1592.7

 

 

 

 

სხვა ხარჯები

8587.4

1592.7

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

24291.0

1220.2

 

 

 

03 03 05

ქალაქის გაფორმება

854.2

395.4

369.0

 

369.0

 

ხარჯები

550.9

369.0

369.0

 

369.0

 

საქონელი და მომსახურება

550.9

369.0

369.0

 

369.0

 

არაფინანსური აქტივები

303.3

26.4

 

 

 

03 03 06

პარკების, სკვერებისა და მოედნების კეთილმოწყობა

7332.3

2676.6

 

 

 

 

ხარჯები

115.5

210.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

115.5

210.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

7216.8

2466.6

 

 

 

03 03 07

ქალაქის გამწვანების ღონისძიებები

1454.4

2020.0

2072.4

 

2072.4

 

ხარჯები

1405.2

1502.0

1692.4

 

1692.4

 

სუბსიდიები

1405.2

1502.0

1692.4

 

1692.4

 

არაფინანსური აქტივები

49.2

518.0

380.0

 

380.0

03 03 08

ბათუმის განვითარების ფონდი

2827.0

100.0

100.0

 

100.0

 

ხარჯები

61.3

98.5

96.0

 

96.0

 

სუბსიდიები

61.3

98.5

96.0

 

96.0

 

არაფინანსური აქტივები

2765.7

1.5

4.0

 

4.0

03 03 09

სასაფლაოების მოვლა-პატრონობა

126.4

463.5

350.0

 

350.0

 

ხარჯები

82.8

273.9

350.0

 

350.0

 

სუბსიდიები

82.8

273.9

350.0

 

350.0

 

არაფინანსური აქტივები

43.6

189.6

 

 

 

03 03 10

6 მაისის პარკის მოვლა-შენახვა

120.9

 

 

 

 

 

ხარჯები

120.9

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

120.9

 

 

 

 

03 03 11

ტურისტული ობიექტების მართვა

 

185.0

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

 

185.0

500.0

 

500.0

 

სუბსიდიები

 

137.5

500.0

 

500.0

 

სხვა ხარჯები

 

47.5

 

 

 

04 00

განათლება

6771.3

8109.6

12732.2

 

12732.2

 

ხარჯები

4347.6

6639.3

9718.4

 

9718.4

 

საქონელი და მომსახურება

56.0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

4291.6

6639.3

9718.4

 

9718.4

 

არაფინანსური აქტივები

2423.7

1470.3

3013.8

 

3013.8

04 01

სკოლამდელი განათლება

6771.3

8109.6

12732.2

 

12732.2

 

ხარჯები

4347.6

6639.3

9718.4

 

9718.4

 

საქონელი და მომსახურება

56.0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

4291.6

6639.3

9718.4

 

9718.4

 

არაფინანსური აქტივები

2423.7

1470.3

3013.8

 

3013.8

04 01 01

საბავშვო ბაღების განვითარების ხელშეწყობა

4378.9

6732.3

9798.4

 

9798.4

 

ხარჯები

4291.6

6639.3

9718.4

 

9718.4

 

სუბსიდიები

4291.6

6639.3

9718.4

 

9718.4

 

არაფინანსური აქტივები

87.2

93.0

80.0

 

80.0

04 01 02

საბავშვო ბაღების შენობების რეაბილიტაცია

2392.4

1377.3

2933.8

 

2933.8

 

ხარჯები

56.0

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

56.0

 

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

2336.4

1377.3

2933.8

 

2933.8

05 00

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი

13804.2

13163.9

11583.8

 

11583.8

 

ხარჯები

7358.7

8584.6

8722.3

 

8722.3

 

საქონელი და მომსახურება

1740.8

1338.8

1352.0

 

1352.0

 

სუბსიდიები

5618.0

7245.8

7370.3

 

7370.3

 

არაფინანსური აქტივები

6445.4

4579.3

2861.5

 

2861.5

05 01

სპორტის განვითარების ხელშეწყობა

8711.4

7954.2

6285.0

 

6285.0

 

ხარჯები

2705.8

3657.5

3575.0

 

3575.0

 

საქონელი და მომსახურება

307.2

237.1

275.0

 

275.0

 

სუბსიდიები

2398.5

3420.4

3300.0

 

3300.0

 

არაფინანსური აქტივები

6005.7

4296.7

2710.0

 

2710.0

05 01 01

სპორტული ღონისძიებები

307.2

237.1

275.0

 

275.0

 

ხარჯები

307.2

237.1

275.0

 

275.0

 

საქონელი და მომსახურება

307.2

237.1

275.0

 

275.0

05 01 02

სპორტული საკლუბო გუნდების მხარდაჭერა

1745.0

2630.4

2550.0

 

2550.0

 

ხარჯები

1745.0

2630.4

2550.0

 

2550.0

 

სუბსიდიები

1745.0

2630.4

2550.0

 

2550.0

05 01 03

სპორტის ზამთრის სახეობის განვითარების ხელშეწყობა

930.2

850.0

750.0

 

750.0

 

ხარჯები

653.5

790.0

750.0

 

750.0

 

სუბსიდიები

653.5

790.0

750.0

 

750.0

 

არაფინანსური აქტივები

276.7

60.0

 

 

 

05 01 04

სასპორტო და დასვენების ობიექტების რეაბილიტაცია

5729.0

4236.7

2710.0

 

2710.0

 

არაფინანსური აქტივები

5729.0

4236.7

2710.0

 

2710.0

05 02

კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

4732.9

4848.9

4928.8

 

4928.8

 

ხარჯები

4293.2

4566.3

4777.3

 

4777.3

 

საქონელი და მომსახურება

1073.7

740.9

707.0

 

707.0

 

სუბსიდიები

3219.5

3825.4

4070.3

 

4070.3

 

არაფინანსური აქტივები

439.8

282.6

151.5

 

151.5

05 02 01

კონკურსებისა და კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მხარდაჭერა

 

62.5

122.0

 

122.0

 

ხარჯები

 

62.5

122.0

 

122.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

62.5

122.0

 

122.0

05 02 02

ბათუმი არტი - ფესტივალების ქალაქი

 

380.4

345.0

 

345.0

 

ხარჯები

 

380.4

345.0

 

345.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

380.4

345.0

 

345.0

05 02 03

ქალაქის ტურისტული პოტენციალის განვითარების ხელშეწყობა

 

170.0

240.0

 

240.0

 

ხარჯები

 

170.0

240.0

 

240.0

 

საქონელი და მომსახურება

 

170.0

240.0

 

240.0

05 02 04

ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ხელშეწყობა

1214.3

1961.7

2007.4

 

2007.4

 

ხარჯები

1201.9

1883.4

2007.4

 

2007.4

 

სუბსიდიები

1201.9

1883.4

2007.4

 

2007.4

 

არაფინანსური აქტივები

12.5

78.3

 

 

 

05 02 05

ადგილობრივი მნიშვნელობის ბიბლიოთეკების განვითარების ხელშეწყობა

591.7

607.2

709.4

 

709.4

 

ხარჯები

524.3

587.2

670.9

 

670.9

 

სუბსიდიები

524.3

587.2

670.9

 

670.9

 

არაფინანსური აქტივები

67.4

20.0

38.5

 

38.5

05 02 06

ბოტანიკური ბაღის განვითარების ხელშეწყობა

1022.3

1125.6

1055.0

 

1055.0

 

ხარჯები

925.5

951.6

992.0

 

992.0

 

სუბსიდიები

925.5

951.6

992.0

 

992.0

 

არაფინანსური აქტივები

96.9

174.0

63.0

 

63.0

05 02 07

შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მხარდაჭერა

212.0

 

 

 

 

 

ხარჯები

212.0

 

 

 

 

 

სუბსიდიები

212.0

 

 

 

 

05 02 08

კულტურული ღონისძიებების საკონცერტო მომსახურებით უზრუნველყოფა

462.7

408.0

450.0

 

450.0

 

ხარჯები

355.8

403.2

400.0

 

400.0

 

სუბსიდიები

355.8

403.2

400.0

 

400.0

 

არაფინანსური აქტივები

106.9

4.8

50.0

 

50.0

05 02 09

კულტურის სხვადასხვა ღონისძიებები

1073.7

128.0

 

 

 

 

ხარჯები

1073.7

128.0

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

1073.7

128.0

 

 

 

05 02 10

სახელოვნებო და კულტურის ობიექტების რეაბილიტაცია

156.1

5.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

156.1

5.5

 

 

 

05 03

საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობა

359.8

360.8

370.0

 

370.0

 

ხარჯები

359.8

360.8

370.0

 

370.0

 

საქონელი და მომსახურება

359.8

360.8

370.0

 

370.0

05 03 01

ახალგაზრდობის საქმეთა ღონისძიებები

359.8

360.8

370.0

 

370.0

 

ხარჯები

359.8

360.8

370.0

 

370.0

 

საქონელი და მომსახურება

359.8

360.8

370.0

 

370.0

06 00

მოსახლეობის ჯანმრთელობისა დაცვა და  სოციალური უზრუნველყოფა

9153.4

6901.9

5841.8

 

5841.8

 

ხარჯები

5010.2

5758.7

5836.8

 

5836.8

 

საქონელი და მომსახურება

10.3

38.4

 

 

 

 

სუბსიდიები

236.9

615.8

740.4

 

740.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

4446.6

4796.5

5096.4

 

5096.4

 

სხვა ხარჯები

316.4

308.0

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4143.2

1143.2

5.0

 

5.0

06 01

ჯანმრთელობის დაცვა

1240.6

1945.8

1603.8

 

1603.8

 

ხარჯები

1240.6

1945.8

1603.8

 

1603.8

 

სუბსიდიები

232.1

608.3

727.5

 

727.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

692.0

1029.5

876.3

 

876.3

 

სხვა ხარჯები

316.4

308.0

 

 

 

06 01 01

ქრონიკული დაავადების მქონე პაციენტთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

129.0

183.6

244.9

 

244.9

 

ხარჯები

129.0

183.6

244.9

 

244.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

129.0

183.6

244.9

 

244.9

06 01 02

ონკოლოგიურ დაავადებათა ადრეული ფორმების დიაგნოსტიკა, პრევენცია და ოპერაციული მკურნალობა

67.3

61.6

91.9

 

91.9

 

ხარჯები

67.3

61.6

91.9

 

91.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

67.3

61.6

91.9

 

91.9

06 01 03

მენჯ-ბარძაყის სახსრის დისპლაზიისა და თანდაყოლილი ამოვარდნილობის ამბულატორიული მკურნალობა და ახალშობილთა სქრინინგი

27.0

37.8

47.2

 

47.2

 

ხარჯები

27.0

37.8

47.2

 

47.2

 

სოციალური უზრუნველყოფა

27.0

37.8

47.2

 

47.2

06 01 04

ფსიქიური პრობლემების მქონე პირთა ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაცია

59.1

80.9

62.0

 

62.0

 

ხარჯები

59.1

80.9

62.0

 

62.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

59.1

80.9

62.0

 

62.0

06 01 05

სამედიცინო დაზღვევა

144.4

311.6

 

 

 

 

ხარჯები

144.4

311.6

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

144.4

311.6

 

 

 

06 01 06

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა სტომატოლოგიური და ორთოპედიული მომსახურება

103.9

125.0

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

103.9

125.0

50.0

 

50.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

103.9

125.0

50.0

 

50.0

06 01 07

ქ. ბათუმში მცხოვრები ჰემოდიალიზის ცენტრის პაციენტთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

21.7

55.8

60.0

 

60.0

 

ხარჯები

21.7

55.8

60.0

 

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

21.7

55.8

60.0

 

60.0

06 01 08

ფენილკეტონურიით დაავადებულ პირთა სამკურნალო საშუალებების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

5.0

10.0

9.5

 

9.5

 

ხარჯები

5.0

10.0

9.5

 

9.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

5.0

10.0

9.5

 

9.5

06 01 09

სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის მხარდაჭერა

548.6

916.3

727.5

 

727.5

 

ხარჯები

548.6

916.3

727.5

 

727.5

 

სუბსიდიები

232.1

608.3

727.5

 

727.5

 

სხვა ხარჯები

316.4

308.0

 

 

 

06 01 10

სოციალურად დაუცველი ოჯახების საყრდენ-მამოძრავებელი სისტემის პათოლოგიის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაცია და მკურნალობა

 

114.4

 

 

 

 

ხარჯები

 

114.4

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

114.4

 

 

 

06 01 11

მწვავე ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა სატრანსპორტო ხარჯების კომპენსაციით უზრუნველყოფა

 

9.6

14.4

 

14.4

 

ხარჯები

 

9.6

14.4

 

14.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

9.6

14.4

 

14.4

06 01 12

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკურორტო სამკურნალო რეაბილიტაცია

 

39.2

59.9

 

59.9

 

ხარჯები

 

39.2

59.9

 

59.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

39.2

59.9

 

59.9

06 01 13

სოციალურად დაუცველ ბენეფიციართა C ჰეპატიტის დიაგნოსტირება და სქრინინგი

 

 

135.7

 

135.7

 

ხარჯები

 

 

135.7

 

135.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

135.7

 

135.7

06 01 14

სოციალურად დაუცველ მოხუცებულთა დახმარება და შინმოვლა

 

 

100.8

 

100.8

 

ხარჯები

 

 

100.8

 

100.8

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

100.8

 

100.8

06 01 15

ქ. ბათუმის სკოლებში და საბავშვო ბაღებში ავადობის აქტიური გამოვლენა და მკურნალობა

120.3

 

 

 

 

 

ხარჯები

120.3

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

120.3

 

 

 

 

06 01 16

ქ. ბათუმში მოხუცებულთა კატარაქტისა და გლაუკომის ოპერაციული მკურნალობით უზრუნველყოფა

14.2

 

 

 

 

 

ხარჯები

14.2

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

14.2

 

 

 

 

06 02

სოციალური უზრუნველყოფა

7912.8

4956.1

4238.0

 

4238.0

 

ხარჯები

3769.6

3812.9

4233.0

 

4233.0

 

საქონელი და მომსახურება

10.3

38.4

 

 

 

 

სუბსიდიები

4.8

7.5

12.9

 

12.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

3754.6

3767.0

4220.1

 

4220.1

 

არაფინანსური აქტივები

4143.2

1143.2

5.0

 

5.0

06 02 01

სოციალურად დაუცველი ფენის უფასო კვებით უზრუნველყოფა

1070.0

1129.9

1611.0

 

1611.0

 

ხარჯები

1070.0

1064.7

1606.0

 

1606.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

1070.0

1064.7

1606.0

 

1606.0

 

არაფინანსური აქტივები

 

65.2

5.0

 

5.0

06 02 02

I ჯგუფის უსინათლო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების შეღავათებით უზრუნველყოფა

22.7

27.8

25.4

 

25.4

 

ხარჯები

22.7

27.8

25.4

 

25.4

 

სოციალური უზრუნველყოფა

22.7

27.8

25.4

 

25.4

06 02 03

უპატრონო მიცვალებულთა დაკრძალვა

6.8

 

 

 

 

 

ხარჯები

6.8

 

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

6.8

 

 

 

 

06 02 04

ვეტერანებისა, მათთან გათანაბრებული პირების, ომში დაღუპულთა ოჯახების წევრების და მარჩენალდაკარგულთა შეღავათებით უზრუნველყოფა

146.8

168.2

217.6

 

217.6

 

ხარჯები

146.8

168.2

217.6

 

217.6

 

სუბსიდიები

4.8

5.0

5.0

 

5.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

142.0

163.2

212.6

 

212.6

06 02 05

უპოვართა და მზრუნველობამოკლებულ მოხუცთა  მოვლა-პატრონობა

504.5

545.2

629.7

 

629.7

 

ხარჯები

504.5

545.2

629.7

 

629.7

 

სოციალური უზრუნველყოფა

504.5

545.2

629.7

 

629.7

06 02 06

სოციალურად დაუცველი და მრავალშვილიანი ოჯახების, მარტოხელა დედების სოციალური დახმარება

760.1

782.5

464.8

 

464.8

 

ხარჯები

760.1

782.5

464.8

 

464.8

 

სუბსიდიები

 

2.5

7.9

 

7.9

 

სოციალური უზრუნველყოფა

760.1

780.0

456.9

 

456.9

06 02 07

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება ყოველ მესამე და მომდევნო ახალშობილზე

152.8

206.5

221.5

 

221.5

 

ხარჯები

152.8

206.5

221.5

 

221.5

 

სოციალური უზრუნველყოფა

152.8

206.5

221.5

 

221.5

06 02 08

მრავალშვილიანი და უდედმამო ბავშვების ოჯახებისათვის მატერიალური დახმარება

184.5

205.0

225.0

 

225.0

 

ხარჯები

184.5

205.0

225.0

 

225.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

184.5

205.0

225.0

 

225.0

06 02 09

პროფესიული სწავლება

38.1

45.0

60.0

 

60.0

 

ხარჯები

38.1

45.0

60.0

 

60.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

38.1

45.0

60.0

 

60.0

06 02 10

საქალაქო ტრანსპორტით სარგებლობაზე შეღავათებით უზრუნველყოფა

332.5

484.1

500.0

 

500.0

 

ხარჯები

332.5

484.1

500.0

 

500.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

332.5

484.1

500.0

 

500.0

06 02 11

გაზიფიკაციის საკომპენსაციო თანხით უზრუნველყოფა

156.1

117.0

163.0

 

163.0

 

ხარჯები

156.1

117.0

163.0

 

163.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

156.1

117.0

163.0

 

163.0

06 02 12

სოციალური სახლის მშენებლობა

4143.2

1057.5

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

4143.2

1057.5

 

 

 

06 02 13

სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სასურსათო მხარდაჭერა

343.5

 

 

 

 

 

ხარჯები

343.5

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

343.5

 

 

 

 

06 02 14

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება

47.9

 

 

 

 

 

ხარჯები

47.9

 

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

47.9

 

 

 

 

06 02 15

სოციალური საცხოვრისი კეთილგანწყობილ გარემოში პროექტის თანადაფინანსება

3.5

58.9

 

 

 

 

ხარჯები

3.5

38.4

 

 

 

 

საქონელი და მომსახურება

3.5

38.4

 

 

 

 

არაფინანსური აქტივები

 

20.5

 

 

 

06 02 16

მრავალშვილიანი ოჯახების საცხოვრებელი ბინებით  უზრუნველყოფა

 

128.5

 

 

 

 

ხარჯები

 

128.5

 

 

 

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

128.5

 

 

 

06 02 17

ერთჯერადი მატერიალური დახმარება სოციალურად დაუცველი ოჯახების ყოველ პირველ და მეორე ახალშობილზე

 

 

120.0

 

120.0

 

ხარჯები

 

 

120.0

 

120.0

 

სოციალური უზრუნველყოფა

 

 

120.0

 

120.0

07 00

სხვადასხვა ღონისძიებები

9.7

227.2

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

9.7

227.2

50.0

 

50.0

 

სხვა ხარჯები

9.7

227.2

50.0

 

50.0

07 01

ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა

9.7

227.2

50.0

 

50.0

 

ხარჯები

9.7

227.2

50.0

 

50.0

 

სხვა ხარჯები

9.7

227.2

50.0

 

50.0

 

მუხლი 14
სარეზერვო ფონდი
განისაზღვროს  თვითმმართველი  ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 250.0 ათასი ლარის ოდენობით, რომელსაც განკარგავს ქ. ბათუმის მერი, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად. სარეზერვო ფონდის სახსრების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების დასაფინანსებლად, რომლებიც გათვალისწინებული არ არის დამტკიცებულ საბიუჯეტო ასიგნებებში.
მუხლი 15
სესხების მომსახურება
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტიდან სესხების მომსახურების ასიგნებები 10922.1 ათასი ლარის ოდენობით, აქედან 801.7 ათასი ლარი მიიმართოს მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მიღებული სესხების, 9041.8 ათასი ლარი - გერმანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკიდან მიღებული სესხების, ხოლო 1078.6 ათასი ლარი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკიდან მიღებული სესხის მომსახურებისათვის.
მუხლი 16
საინვესტიციო პროექტების თანადაფინანსება
განისაზღვროს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტიდან დონორების დაფინანსებულ საინვესტიციო პროექტებში თანამონაწილეობისა და თანადაფინანსების ხარჯები 4553.5 ათასი ლარის ოდენობით, რომელიც მიიმართოს ბათუმში კომუნალური ინფრასტრუქტურის დაწესებულებათა რეაბილიტაციის პროექტის თანადაფინანსებისათვის.
მუხლი 17
დავალიანებების დაფარვა
წინა პერიოდში წარმოქმნილი დავალიანების დასაფარავად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს 2014 წელს საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და დაწესებულებებისათვის საბიუჯეტო ასიგნების ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესაბამისი მუხლის მიხედვით დამტკიცებული სახსრები იმ პირობით, რომ არ იქნება დაშვებული ამ მუხლების მიხედვით ახალი დავალიანების დაგროვება, რაზეც მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება შესაბამის საბიუჯეტო ორგანიზაციასა და დაწესებულებას.
მუხლი 18
პრემიები და დანამატები
2014 წლის განმავლობაში თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების  მუშაკებზე  პრემიებისა  და საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი  დანამატების  გაცემა განხორციელდეს მათთვის დამტკიცებული ასიგნებების ფარგლებში.
მუხლი 19
პროგრამები
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული პროგრამების/ქვეპროგრამების დამტკიცება და მათზე კონტროლი ხორციელდება თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს შესაბამისი აქტით.
მუხლი 20
მოსახლეობის  ჯანმრთელობის  დაცვა და სოციალური  უზრუნველყოფა
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა განხორციელდეს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
მუხლი 21
ასიგნებების  გადანაწილება
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 39-ე მუხლისა და „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“ 69-ე მუხლის შესაბამისად, ნება დაერთოს თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერს დამტკიცებულ ბიუჯეტში  ცვლილებების  შეუტანლად,  თვითმმართველი  ქალაქის  - ბათუმის  საკრებულოს  თავმჯდომარის  თანხმობით მოახდინოს ცალკეული საბიუჯეტო ორგანიზაციის საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხების გადანაწილება საბიუჯეტო ორგანიზაციისათვის წლიური ბიუჯეტით დამტკიცებული გადასახდელების 5%-ის ფარგლებში.
მუხლი 22
ასიგნებების  დაფინანსება
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2014 წლის ბიუჯეტით დამტკიცებული ასიგნებების დაფინანსება განხორციელდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული შესაბამისი ინსტრუქციის მიხედვით.
მუხლი 23
დადგენილების ამოქმედება
1. ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 1 იანვრიდან;
2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის 2013 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის საკრებულოს 2012 წლის 31 დეკემბრის №61 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, www.matsne.gov.ge 190020020.35.132.016151 09/01/2013).


ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეირაკლი ჩავლეიშვილი