,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 98
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი
მიღების თარიღი 15/01/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მინისტრის ბრძანება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 15/01/2014
სარეგისტრაციო კოდი 360160000.22.023.016223
98
15/01/2014
ვებგვერდი, 15/01/2014
360160000.22.023.016223
,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი
,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის

ბრძანება №98

2014 წლის 15 იანვარი

ქ. თბილისი

 

,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

 

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:


მუხლი 1
,,ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 დეკემბრის №95 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 27/12/2013, 360160000.22.023.016220) დამტკიცებულ დებულებაში შევიდეს ცვლილება და დანართი №1 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

დანართი 1

ნადირობისათვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების სახეობების ჩამონათვალი, ნადირობის ვადები და დღიური ლიმიტები, ნადირობის ადგილების მიხედვით

 

ლათინური დასახელება ქართული დასახელება   ვადები         გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის დღიური ლიმიტები
სახეობები, რომლებზეც ნადირობა ნებადართულია სამონადირეო მეურნეობების გარეთ
წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით ნებადართულია საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებისა
1 Anser anser

რუხი ბატი

01.11 – 01.03 5 ცალი
2 Anas strepera

რუხი იხვი

01.11 – 01.03 3 ცალი
3 Anas crecca

ჭიკვარა (სტვენია იხვი)

01.11 – 01.03 5 ცალი
4 Anas platyrhynchos

გარეული იხვი

01.11 – 01.03 6 ცალი
5 Anas querquedula

იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი)

01.11 – 01.03 3 ცალი
6 Anas clypeata

ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი

01.11 – 01.03 3 ცალი
7 Fulica atra მელოტა 01.11 – 01.03 6 ცალი
8 Anas acuta კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი 01.11 – 01.03 3 ცალი
9 Anas penelope თეთრშუბლა იხვი 01.11 – 01.03 6 ცალი
10 Anser albifrons დიდი თეთრშუბლა ბატი 01.11 – 01.03 5 ცალი
11 Aythya ferina წითელთავა ყვინთია 01.11 – 01.03 3 ცალი
12 Aythya fuligula ქოჩორა ყვინთია 01.11 – 01.03 5 ცალი
წყალმცურავი ფრინველები, რომლებზეც ნადირობა, მითითებულ ვადებში და დღიური ლიმიტებით, ნებადართულია, მხოლოდ ახალქალაქის, ნინოწმინდის, წალკის და დმანისის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე
1 Anser anser

რუხი ბატი

10.09 – 10.11 3 ცალი
2 Anas strepera

რუხი იხვი

10.09 – 10.11 2 ცალი
3 Anas crecca

ჭიკვარა (სტვენია იხვი)

10.09 – 10.11 3 ცალი
4 Anas platyrhynchos

გარეული იხვი

10.09 – 10.11 5 ცალი
5 Anas querquedula

იხვინჯა (ჭახჭახა იხვი)

10.09 – 10.11 2 ცალი
6 Anas clypeata

ფართოცხვირა (განიერნისკარტა) იხვი

10.09 – 10.11 2 ცალი
7

Fulica atra

მელოტა 10.09 – 10.11 5 ცალი
8 Anas acuta კუდსადგისა (ბოლოსადგისა) იხვი 10.09 – 10.11 2 ცალი
9 Anas penelope თეთრშუბლა იხვი 10.09 – 10.11 3 ცალი
10 Anser albifrons დიდი თეთრშუბლა ბატი 10.09 – 10.11 3 ცალი
11 Aythya ferina წითელთავა ყვინთია 10.09 – 10.11 2 ცალი
12 Aythya fuligula ქოჩორა ყვინთია 10.09 – 10.11 3 ცალი
სხვა ფრინველები
1 Scolopax rusticola ტყის ქათამი 15.10 – 01.03 3 ცალი
2 Gallinago gallinago ჩიბუხა აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 5 ცალი
3 Coturnix coturnix მწყერი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 20 ცალი
4 Columba palumbus ქედანი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი
5 Columba livia გარეული მტრედი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი
6 Columba oenas გულიო (გვიძინი) აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი
7 Streptopelia turtur ჩვეულებრივი გვრიტი აგვისტოს მესამე შაბათიდან – 15 თებერვლამდე 10 ცალი

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრიხათუნა გოგალაძე
ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.