ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვის, დაფარვის და მიღებული ფულადი სახსრების განთავსების წესის შესახებ

ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვის, დაფარვის და მიღებული ფულადი სახსრების განთავსების წესის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 176
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 07/02/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 24/02/2014
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.016610
176
07/02/2014
ვებგვერდი, 24/02/2014
000000000.00.003.016610
ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვის, დაფარვის და მიღებული ფულადი სახსრების განთავსების წესის შესახებ
საქართველოს მთავრობა

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №176

2014 წლის 7 თებერვალი

ქ. თბილისი

ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გამოშვების, მიმოქცევის, აღრიცხვის, დაფარვის და მიღებული ფულადი სახსრების განთავსების წესის შესახებ

„საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართვე­ლოს კანონის 21-ე მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად:

1. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწ­ყო­ბის მექანიზმისათვის, 2014 წელს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტ­რომ საქართველოს სახელით გამოუშვას 2 და 5 წლის დაფარვის ვადის მქო­ნე სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდები (სახაზინო ობლიგაციები) არა უმე­ტეს 200 მლნ ლარის მოცულობით.

2. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწ­ყობის მექანიზმისათვის გამოსაშვები სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ემისიები განხორციელდეს 2014 წლის განმავლობაში, თითოეული ვადია­ნო­ბისთვის ორ ემისიად.

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ საქართველოს ეროვნულ ბან­კ­თან შეთანხმებით განსაზღვროს ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მექანიზმისათვის ემისიების მოცულობა და თარიღები.

4. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწ­ყობის მექანიზმისათვის გამოშვებული სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდე­ბის ყიდვის უფლება მიეცეთ საქართველოში მოქმედ კომერციულ ბან­კებს, 2013 წლის 30 სექტემბრის მდგომარეობით საბანკო სექტორში თავი­ან­თი სააქციო კაპიტალის წილის შესაბამისი ოდენობით (შემდგომში - ლი­მიტი), დანართის შესაბამისად.

5. დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში სახელმწიფო ფასიანი ქაღალ­დე­ბის შეთავაზება განხორციელდეს წინასწარ განსაზღვრულ სახაზინო ობ­ლი­გაციების აუქციონზე ძირითად ემისიასთან ერთად, აუქციონზე და­ფიქ­სი­რებული კონკურენტული განაცხადების საშუალო შეწონილი ფა­სით. აუქციონის დასრულების შემდეგ აუთვისებელი ლიმიტი გაუქმდეს.

6. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელშეწ­ყო­ბის მექანიზმისათვის 2014 წელს გამოსაშვები სახაზინო ობლიგაცი­ები­დან მიღებული ფულადი სახსრები საქართველოს ფინანსთა სამინის­ტ­რომ განათავსოს აუქციონის ანგარიშსწორების დღეს გამოუთხოვადი ვადიანი დეპოზიტის სახით, ამ სახაზინო ობლიგაციების მყიდველ კომე­რ­ციულ ბანკში, კომერციული ბანკის მიერ ნაყიდი ფასიანი ქაღალდების ვადიანობის შესაბამისი ვადით.

7. დეპოზიტის განთავსება განხორციელდეს სახელმწიფო ფასიანი ქა­ღალ­დების ანგარიშსწორების დღეს. დეპოზიტის დახურვა განხორციელ­დეს სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდის დაფარვის დღეს, შესაბამისი თან­ხის ხაზინის ერთიან ანგარიშზე ჩარიცხვით.

8. დეპოზიტზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვის და გადახდის თა­რი­ღები უნდა ემთხვეოდეს შეძენილი სახაზინო ობლიგაციების კუპონის დაფარვის თარიღებს.

9. დეპოზიტის საპროცენტო განაკვეთი განისაზღვრება კუპონის განაკ­ვეთს დამატებული ერთი საპროცენტო პუნქტი.

10. ეკონომიკის გრძელვადიანი რესურსით უზრუნველყოფის ხელ­შე­წ­ყობის მექანიზმისათვის კომერციულ ბანკებში ვადიანი დეპოზიტის გან­თავსება განხორციელდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და კო­მერ­ციულ ბანკს შორის დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე.

11. იმ საკითხებზე, რომლებიც არ რეგულირდება ამ განკარგულებით, გავრცელდეს „საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ სახაზინო ვა­ლ­დებულებების და სახაზინო ობლიგაციების გამოშვების, მიმოქცევის, აღ­რიცხვისა და დაფარვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტისა და საქართველოს ფი­ნა­ნ­სთა მინისტრის 2010 წლის 1 თებერვლის №10/01-51 ერთობლივი ბრძა­ნება.

პრემიერ-მინისტრი                                                                               ი. ღარიბაშვილი

დანართი

კომერციული ბანკის ლიმიტები

 

ბანკის დასახელება

წილი სააქციო კაპიტალის მიხედვით (30.09.2013)

1

სს „საქართველოს ბანკი“

35.48%

2

სს „თიბისი ბანკი“

20.97%

3

სს „ქართუ ბანკი“

6.57%

4

სს „ბანკი რესპუბლიკა“

5.06%

5

სს ლიბერთი ბანკი

4.80%

6

სს „პროკრედიტ ბანკი“

4.77%

7

სს „ბაზისბანკი“

3.92%

8

სს „კორ სტანდარტბანკი“

3.30%

9

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

2.74%

10

სს „პრივატბანკი“

2.36%

11

სს „ბანკი კონსტანტა“

1.74%

12

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“

1.46%

13

სს „ფინკა ბანკი საქართველო“

1.25%

14

სს „პაშა ბანკი საქართველო“

1.20%

15

სს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი ‑ საქართველო“

0.92%

16

სს „ბითიეი ბანკი“

0.84%

17

სს „ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი“

0.62%

18

სს „პროგრეს ბანკი“

0.56%

19

სს „კავკასიის განვითარების ბანკი ‑ საქართველო“

0.54%

20

სს „ინვესტბანკი“

0.47%

21

სს „თურქეთის იშ ბანკის ბათუმის ფილიალი“

0.44%

 

სულ

100.00%

 

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.