კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 312
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 29/04/2014
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/04/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 30/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი 010240010.10.003.017932
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
312
29/04/2014
ვებგვერდი, 29/04/2014
010240010.10.003.017932
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს მთავრობა
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/04/2014 - 15/08/2016)

 

საქართველოს მთავრობის

დადგენილება №312

2014 წლის 29 აპრილი

ქ. თბილისი

 

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტისა და  მე‑11 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების შემდეგი ნუსხა:

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;

2. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო;

3. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო;

4. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო;

5. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო;

6.  საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და  ინფრასტრუქტურის სამინისტრო;

7.  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო;

8.  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

9.  საქართველოს პარლამენტი;

10.  საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია;

11.  საქართველოს მთავრობის კანცელარია;

12.  საქართველოს ეროვნული ბანკი;

13.  საქართველოს მთავარი პროკურატურა;

14.  ქალაქ თბილისის მერია;

15.  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი;

16.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – „სმართ ლოჯიქი“ (SMART LOGIC);

17.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო;

18.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – სოციალური მომსახურების სააგენტო;

19.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი;

20.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო;

21.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საფინანსო‑ანალიტიკური სამსახური;

22.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;

23.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური;

24.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური;

25.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო;

26. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი;

27.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სამედიცინო მედიაციის სამსახური;

28.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო;

29.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო;

30.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო;

31.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა;

32.  სააქციო საზოგადოება „საქართველოს რკინიგზა“;

33.  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქაერონავიგაცია“;

34.  შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება“;

35.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი  – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

36.  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია;

37.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო;

38.  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - „112“;

39.  საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - გარემოს ეროვნული სააგენტო.

მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

პრემიერ-მინისტრიირაკლი ღარიბაშვილი