ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 32
დოკუმენტის მიმღები ხობის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 22/08/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 29/08/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 010250020.35.106.016131
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
32
22/08/2014
ვებგვერდი, 29/08/2014
010250020.35.106.016131
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ
ხობის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (29/08/2014 - 21/11/2014)

 

   ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება № 32

2014 წლის 22 აგვისტო

ქ. ხობი

 

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტისა და 53-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნტის, 24-ე მუხლის და 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და „საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2001 წლის 21 ივლისის N286 ბრძანებულების შესაბამისად, ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:

1. დამტკიცდეს ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები თანახმად დანართისა.
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ხობის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების განსაზღვრის შესახებ“ ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2012 წლის 2 ნოემბრის N26 დადგენილება.
3. დადგენილება ძალაში შევიდეს მიღებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2014 წლის 1 აგვისტოდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეედიშერ ჯობავადანართი
ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და გამგეობის თანამდებობის პირთა და საკრებულოს აპარატის და გამგეობის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები

N

თანამდებობათა დასახელება

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა

(ლარი)

1.

გამგებელი

2650

2.

საკრებულოს თავმჯდომარე

2650

3.

საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე

1700

4.

გამგებლის პირველი მოადგილე

1400

5.

გამგებლის მოადგილე

1300

6.

საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე

1350

7.

საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე

1350

8.

გამგეობის სამსახურის უფროსი

1000

9.

საკრებულოს აპარატის უფროსი

1000

10.

გამგეობის სამსახურის განყოფილების უფროსი

810

11.

საკრებულოს აპარატის განყოფილების უფროსი

790

12.

გამგებლის თანაშემწე

790

13.

საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე

790

14.

გამგებლის წარმომადგენელი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულში

790

15.

მთავარი სპეციალისტი

560

16.

წამყვანი სპეციალისტი

530

17.

უფროსი სპეციალისტი

500

18.

სპეციალისტი

470

19.

დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი)

530

20.

სხვა დამხმარე მოსამსახურე

470

 

ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.