ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
დოკუმენტის ნომერი 45
დოკუმენტის მიმღები ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
მიღების თარიღი 10/10/2014
დოკუმენტის ტიპი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 17/10/2014
ძალაში შესვლის თარიღი 10/10/2014
ძალის დაკარგვის თარიღი 01/07/2017
სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.123.016255
კონსოლიდირებული პუბლიკაციები
45
10/10/2014
ვებგვერდი, 17/10/2014
190020020.35.123.016255
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ
ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი
თქვენ უყურებთ დოკუმენტის პირველად სახეს
დოკუმენტის კონსოლიდირებული ვარიანტის ნახვა ფასიანია, აუცილებელია სისტემაში შესვლა და საჭიროების შემთხვევაში დათვალიერების უფლების ყიდვა, გთხოვთ გაიაროთ რეგისტრაცია ან თუ უკვე რეგისტრირებული ხართ, გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში

პირველადი სახე (17/10/2014 - 26/11/2014)

 

ქალაქი ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №45

2014 წლის 10 ოქტომბერი

ქ. ქუთაისი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ე“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის საფუძველზე, ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1
 განისაზღვროს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები 2015 წლის 1 იანვრიდან დანართის შესაბამისად.

/დანართი დადგენილებას თან ერთვის/

მუხლი 2
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს 2015 წლის 1 იანვრიდან „ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 16 ივლისის №20 დადგენილება /სსმ [email protected] 16.07.2014. 190020020.35.123.016230/.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს 2014 წლის 10 ოქტომბრიდან.

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარედავით დვალიდანართი

 

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის შესახებ

 


თანამდებობის დასახელება

თანამდებობრივი განაკვეთი ლარებში

 

მთავარი საჯარო თანამდებობა

 

   1.

ქალაქ ქუთაისის მერი

2750

2.

მერის პირველი მოადგილე

2100

3.

მერის მოადგილე

2050

 

წამყვანი საჯარო თანამდებობა

 

4.

სამსახურის უფროსი

1700

5

სამსახურის უფროსის მოადგილე

1250

6.

მერის მრჩეველი

1200

 

უფროსი საჯარო თანამდებობა

 

7.

განყოფილების უფროსი

1000

8.

მერის თანაშემწე

900

9.

ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი

950

10.

მთავარი სპეციალისტი

700

 

უმცროსი საჯარო თანამდებობა

 

11

წამყვანი სპეციალისტი

650

12.

უფროსი სპეციალისტი

600

13.

სპეციალისტი

550

 


ონლაინ კონსულტაცია

სამწუხაროდ კონსულტანტი არ არის კავშირზე.